ATLANTIS¦APPENDIX Nov2019  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2019XI1 | Senast uppdaterade version: 2019-12-10 · Universums Historia

 

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

Calling ATLANTIS .. ello .. ello ..  222 ..  333 ..   ¦ ATLANTIS ¦ GTursprunget2019 ¦

 

— Roger .. Roger .. Mayday .. Mayday ..

 

VMR ¦ TRUTH ¦ USAclosing ¦

— So: What’s your idea of it — Atlantis never existed?

See short summation in English — for a serious scientifically interested audience only.

— We don’t know — yet — or we DO know, but are to shy [»baldNegative»] to reveal the proofs:

   Zero speculation.

   Absolute Knowledge — only.

— The only thing we care about is: Truth. If we don’t know, we don’t know. We don’t speculate.

— How about you?

TheFollow:

Liberty in No-Truth Kingdom ¦ KOM ¦ USA is closing ¦ Regaining Civilization ¦ RegSUM ¦ ShortEnglish ¦ Ime ¦ SpeciallyEnvironmental ¦ TRUTH ¦ VotPet ¦ Quotes ¦ sw.Atlantis ¦ MACTech ¦

MACmona ¦ TRAFIKVERKET [Polisen] SVERIGE 2019 ¦ Människorätt ¦ SveNamAdmin ¦ IPCC1973 ¦ HeatWaves and Night Shining Clouds ¦ HumanCivilization ¦ SveFaSa ¦ CONTENT in detail

 

 

Liberty in no-truth Kingdom: WorldSituation Oct2019+ — a general overview from a Swedish outlook

 

— It’s not about religion. It’s about US humans.

 

Liberty in no-truth Kingdom

FRIHET I ICKE-SANNINGSRIKET

 

Swedish:

Ett advokatoriskt flöde av ord och meningar, utan innehåll av ett enda ord som erinrar om människorätt[‡], det är EN DEFINITION PÅ utövande förtryck:

— fascism, diktatur. nazism (nationell socialism), satanism.

SVERIGES DOMSTOLAR:

— Mängden och flödet av ord och meningar utan någon som helst erinran om eller igenkännande av människovärdighetens erkännande som grundvalen för frihet. rättvisa och fred, är och förblir och har alltid varit och kommer så att förbli utövande förtryck: satanism: allt UTOM förståndet.

— DU får åberopa precis exakt vad du vill.

 

 

Staten undanhåller befolkningen upplysning: EUROPAPISTOLEN, FÖRSVARET, BROTTSLIGHETEN OCH OLYCKORNA, MÄNNISKORÄTT SOM UNIVERSELL KULTURLAG, SKOGEN-NATUREN-MÄNNISKAN ÄR INGEN PRIVAT NATIONELL ÄGODEL.

 

———————————————————

 

Rätta om fel.

Affärsvärldens prominenta Internetinnovatörer har på kort tid (2016+) skapat ett

affärsbaserat LedarDikterat Föreningen för Mänskliga Rättigheters Petande Ekvivalent

satanistskikt styrt globalvälde som TAR kommando över individens privaträtt och numera bjuder ut den också som särskild option till särskilt villiga medarbetare under mottot: säkerhet. USA verkar vara ledande — mest utsatt[‡].

   MustBuyBook.

   USA:s kongress har beslutat (Apr2017) att överlåta privatlivet på datorservrar: USA kasserar mänskliga rättigheter; ”The Land of Liberty Closes”. Inte genom någon överlagd planering, naturligtvis inte. Utan enbart på grund av DRIFT: NOLL bevekelsegrunder för mänskliga rättigheter [avsomnade] — med desto mera av annat slag [livgivande ”våra nya digitala liv”, AB-5Aug2018-s16].

— Mayday .. Mayday ..

 

Man kommer inte in på själva webbsidan med mer än man böjer knä

= utför en viss kroppslig rörelse = visar fortsatt undergivenhet mot ett redan

fönsterspärren [A19, rätten att söka information utan intrång, och [A20.2] utan tvång att behöva tillhöra en sammanslutning]

genomfört privatlivsintrång:

— SÅ HINDRAD ATT UTÖVA (A29)

” plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig”;

och så påtvingad ett samröre med inrättningar som tydligen INTE beaktar

K8, UDHR10Dec1948:

”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke, ska sträva genom

undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande ..”.

— Spärren kan bara hävas genom att visa spärragenten EN UNDERGIVEN KROPPSRÖRELSE: lydnad.

   SATANISTKOMMANDOT HAR BÖRJAT.

 

Affärsvärldens vänliga individfrihetsvåldtäkt:

”Vi samlar in dig — och intygar att vi inte rör dig — så att vi kan utnyttja dig.”

Den förstår inte konceptet.

 

SvInternetNov2019:

Sökträffarna 1Nov2019 med sökfrasen

inom citationstecken enligt ”we value your privacy”:

två miljoner etthundra femtio tusen.

— Vad betyder då privatliv — i termer av människorätt?

— OMSORGEN (A29.1) ATT inte bli störd i ens tidsaktuella engagemang i minne, association och tanke (A12¦19¦20).

— Inte i arbete. Inte i aktivitet. Inte i affärer. Inte i studier. Inte i något alls.

   INTE vad vi GÖR, eller vad vi GJORDE, utan vad vi ÄR.

— Hur relaterar ALLT det till någon specifik människorättsartikel?

— Kungörelsen, första stycket (K1, UDHR10Dec1948) — ALLA de 30 artiklarna:

”Eftersom igenkännandet (erkännandet) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,” ÄR ALLT ANNAT UTÖVANDE FÖRTRYCK: fascism, diktatur, nazism: satanism. Välj själv.

 

InteIN.

 

 

Den som klickar infångas i ett redan — Av DRIFT. Inte plan — definierat människorättsligt olagligt satanistkommenderat privatlivskapat 24/7 övervakat globalt affärsstyrt nätverk där man sedan aldrig mera kommer ur med mer än verksamheten totalkonfiskeras och totalförstörs: FN:s uppgift för mänskligheten.

— Alla Internetanvändare är redan initiellt registrerade: »icke-medlemmar» ser en initierande fönsterspärr av ovan avbildade typ (1Nov2019).

 

 

— Jag fattar inte vad det är du opponerar dig emot? (Vanligt tillmäle från Publiken i typ USA).

   Testa den här:

— SER du ett enda ord om människorätt i Partituret?

   Visa. Säg igen.

— Befolkningen förstår inte det människorättsliga — individrätten — konceptet. Rätta om fel:

— Så utvecklas våldet, brottsligheten, otryggheten, intrången. Inget stopp. Ingen hejd.

   Inte 1 människorättsligt ord.

 

All privaträttsligt inträngande åtkomst intvingar individen i slavisk undergivenhet under intrånget.

   Självklart.

 

— Verksamheten UTNYTTJAR inbrott i MÄNSKLIGHETENS OBEFINTLIGA INBLICK I UNIVERSELLA MÄNSKLIGA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER (här: för särskilda affärsintressen).

   Av DRIFT. Inte Plan: (kollektiv, kulturellt bevisbar) sinnessjukdom (EFTERSOM): »maktsinnessjuka».

   Inrättningen VET — bevisligt — inte vad det är den sysslar med: noll människorätt.

   Inte 1 ord;

 

— ALL ordproduktion UTOM är utövande förtryck — EFTERSOM.

SVERIGES DOMSTOLAR. RÅ. JK. JO. RIKSDAG. REGERING. PARLAMENT. KONGRESS. FÖRETAG. FÖRENINGAR. MÖTEN. FÖRSAMLINGAR. DISKUSSIONER. SAMTAL. ÅSIKTER. UPPFATTNINGAR. TANKAR. ASSOCIATIONER.

— MAN får ”ha vilken jävla uppfattning man vill”. Självklart. Men inte villkorslöst, som många tycks tro. Varför inte?

— Testa Gravitation och Elektricitet: människorätten: den spontana kemiska sammansättningen av grundämnen, atomer, med slutprodukt i Kvinnan, templet vi människor formas som varelser i. Tyck vad du vill. Men LAGEN står fast.

 

 

1Nov2019:

INTERNET STÄNGER (Okt2019)

Forumsidor: STÄNGT — Vetenskapssidor: STÄNGT — Öppen åtkomst: STÄNGT

 

 

— Varför informeras inte internetbesökaren?

   Forumsidor: STÄNGT — Vetenskapssidor: STÄNGT — Öppen åtkomst: STÄNGT.

 

 

AFFÄRSVÄRLDENS INTERNETKAPNING Okt2019+

—————————————:

Vi äger NU Internet:

InternetAnvändare måste bevisa för oss

— inaktivera vår sitespärr för IP-adressen

— att vi, egenmäktigt och godtyckligt, får fortsätta att manipulera internetanvändandet: spara, spåra, bearbeta, returnera, sälja 24/7 IP-övervakad internetanvändning.

Annars NEKAS webbsidornas åtkomst i det tidigare öppna och fria offentliga Internet.

 

Special thanks to WebSites who helped enlighten the audience:

Särskilt öppna webbsidor som hjälpt till att upplysa om och understryka den milt sagt upprörande situationen (1Nov2019):

PRIVACY INTRUSIONS (26Jan2019)

https://raimue.blog/2019/01/26/we-value-your-privacy-now-but-maybe-not-later/

THE VALUE OF PRIVACY (19Maj2006—24Mar2016)

https://www.schneier.com/blog/archives/2006/05/the_value_of_pr.html

 

— Allt fler webbsidor (Okt2019) får karaktären som i bild nedan:

— Webbsidan är spärrad med krav på att aktivera/godkänna ett globalt tillgängligt/åtkomligt personligt associationstvång som måste aktiveras/godkännas

för att få åtkomst till innehållet:

— Forumsidor, Vetenskapssidor, Allmänt (Yahoo t.ex. tidigare öppet, nu helt tillstängt — man kommer inte ens in längre — med många flera):

 

människorättslig åtkomst spärras

(A12¦19¦20)

 

   SYSTEMATISKA ASSOCIATIONSINBROTT

   MINNESVÅLDTÄKTER

   DIREKTA TANKEDIKTAT

allt utom mänskliga rättigheter:

 

BusinessWorld’s frienly individualFreedomRape:

”We collect you — certifying we don’t touch you — so that we can intim(ID)ate you.”

IT understands NOT the concept.

 

InternetNov2019:

HITS with search phrase

within quotation markings ”we value your privacy”:

two million one hundred and fifty thousand.

 

— What is privacy then — in terms of human rights?

— CARING (A29.1) Not to be interrupted in ones real time flow of memory, association and thought. (A12¦19¦20).

— Not in work. Not in activity. Not in shopping. Not in studying. Not in anything at all.

   NOT what we DO, or what we DID, but what we ARE.

— How is ALL that related to any specific human rights article?

— Preamble, first paragraph (P1, UDHR10Dec1948) — ALL the 30 articles:

" Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,",

EVERYTHING ELSE IS EXERCISING OPPRESSION: fascism, dictatorship, nazism: satanism, Pick one.

 

 

— What IF, so duly informed of my human rights, i WANT to be manipulated by The World Business Machinery Enterprises?

Take your pick. It’s your responsibility, provided you DO understand the consequences as stated. Opinion is still for free.

 

Article 12 — Universally illustrated PRIVACY INTERFERENCE PROTECTION LAW — Swedish version

Article 12 — Original Quote UDHR10Dec1948

————————————————————————

Article 19 — Universal Freedom of Information without interference

Article 20.1 — Independent (freedom of) Peaceful Assembly & Association

Article 20.2 — No forcing Association

Article 29 — CARING (duty to the community) ALONE for IN WHICH ”the free and full development of his personality is possible”

————————————————————————

All text in UDHR10Dec1948 by quote, Preamble paragraphs 1—8 + Articles 1—30.

 

 

InteIN.

 

 

Ingen har något att göra med den enskilda födda människans privatliv:

 

— Inte staten — ingen myndighet, inget parlament, ingen affärsrörelse, ingen förening, ingen grupp, ingen makt, ingen kraft: ingen, inget:

 

Ingen och inget ÄGER individen:

 

Privatlivet, individrätten, tillhör individen OCH ÄR LAGSKYDDAT ENLIGT OMISTLIG — EVIG, OFÖRSTÖRBAR — UNIVERSELL MÄNNISKORÄTT. MEN SOM SVERIGES OCH EUROPAS RÄTTSUTÖVANDE INRÄTTNINGAR FULLKOMLIGT SKITER I. Privatlivet, individrätten, tillhör på inget som helst sätt offentligheten. Inte på något enda sätt eller vis. Inte stat, regering, riksdag, förening, parlament, kongress eller annat. Jämför A1¦A12:

 

A1:

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter

 

”We value your privacy” — skolexempel på TANKEDIKTAT:

”Vi värdesätter ditt privatliv”:

 Blotta rubriceringen bevisar ett pågående diktatoriskt fascistiskt satanistiskt intrång.

— Men Statsförvaltningarnas Administrativa Befattningshavare verkar inte förstå Konceptet:

— Mänskliga rättigheter erkänns inte som suveräna individrätter ÖVER statsmakterna.

   Definitivt INTE i Kina. Absolut uteslutet i Europa. Definitivt under spärren i USA.

— Man anser att ”mänskliga rättigheter” är ”vänlig gåva” från överheten (1948) för att dämpa rasslet från fotbojorna i ekot från EuropaPistolen 1800+. Om det verkligen gäller, stängs gatukaféerna ner med tanks. Samarbetet med Kina är gott.

 

Intrångsskyddslagen explicit Artikel 12:

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång

Relaterat A12:

 

— All åberopande Agentur

UTANFÖR

utanför stavas utanför

individens eget privatliv ANGÅENDE individens eget privatliv, individrätten,

 

»är det möjligt för dig att hålla fingrarna borta från individrättens koppling till GUD, so to spekak?» — kopplingen LIV-individrätt: gravitation, elektricitet, individutveckling, individrätt, individrespekt, låta individen utvecklas i fred, för fan, du har problem med den typen av fattning rent allmänt i vardagslivet eller ..

 

Typ TANKEDIKTATUR i Exempel:

Affärsvärldens pågående InternetKapning

”Vi värdesätter ditt privatliv”

 

ÄR — stavas:  ä  r  — själva definitionen PÅ

ett skriande uppenbart öppet hejdlöst våldtäktande

självsvåldigt intrång i — inuti — privatlivet, individrätten.

Affärsvärlden har ingenting där att göra:

individrättsvåldtäkten är skriande uppenbar.

 

Låt kundfan få handla i fred för helvete.

— Affärsvärlden uppvisar växande tendens att INTE förstå viktigheten av att LÅTA FOLK VARA IFRED.

 

 

— Men Statsförvaltningarnas Administrativa Befattningshavare verkar inte alls förstå själva Konceptet: universellt garanterad individrätt. Livsrätten.

— Föregående KUND [före InternetBomben] adresseras nu FångeTjänare XX-XXX-XXXX:

— Inte 1 människorättsligt ord. Okt2019: InteIN. INTERNET har börjar släcka ner.

   Det enda som fattas är rasslet från fotbojorna.

 

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

— »Namnet på en ny upptäckt planet bakom Pluto».

 

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? Testa Relaterat (SVAR: livsintygad universell kosmisk individrätt):

 

Europasamhället (ex.: regeringskansliet Sverige, Europakonventionen) lever i, praktiserar, fortfarande föreställningen att

mänskliga rättigheter är en välgörenhetsskapelse, en välgörenhetsgala, en uppfinning, av en samling staters förhandlande regeringar för att visa ett visst minsta möjligt mått av hygglighet och anständig vänlighet mot enskilda inhemskt individuellt födda nationella ägodelar, som fortfarande förväntas LYDA: visa undergivenhet mot den härskande klassens synsätt och värderingar genom överhetens parlamentariska majoritetsbeslut som också fortsättningsvis på klassiskt kinesiskt manér SKALL utgöra den rådande absoluta bestämmande myndigheten och auktoriteten: vänligt utövande fascism.

 

Man betraktar sig fortfarande som bestämmare, härskare, auktoritet över förstånd och förnuft, med fortsatt rätt att utöva auktoritet genom majoritetsbeslut: Utövande fascism.

 

Inrättningarna, deras administrationer och befattningshavare, förstår fortfarande inte att allt individuellt tilltal utom människorättens igenkännande är själva definitionen på ett utövande förtryck; att mänskliga rättigheter inte är någon skapelse av människor utan en förutsättning för förstånd och förnuft genom ett TIDLÖST OBEROENDE IGENKÄNNANDE, kalla det ett testamente eller ett förbund mellan LIV och INDIVID, en garanterad SÄKERHET och TRYGGHET från LIV till INDIVID, barnets naturliga och okonstlade föreställningsvärld, dess universella privata individuella RÄTT till säkerhet, utan varje form och inslag av våld och tvång, auktoriteter, myndigheter, inrättningar, ENBART ETT IGENKÄNNANDE av en redan före födseln existerande INNEBOENDE VÄRDIGHET hos allt levande (och i grunden allt existerande) som står över varje form av åberopande mänsklig överhöghet och auktoritet, precis som med lagarna för gravitation och elektricitet som format all materia och allt liv, och som människan bara kan intyga och bekräfta, erkänna och befrämja, och ifall inte, endast erfara konsekvenserna av hur det går när man INTE VILL lyssna till förstånd och förnuft: icke-igenkännandet av en redan inneboende förutsättning för fredlig civiliserad samvaro: kaos. Utövande fascism: satanism. Av DRIFT. Aldrig av plan. Lagen.

 

EFTERSOM ..

 

Se särskilt i STATENS DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE, EUROPAS KONVENTIONSBROTT (Diktaturen i Europa), samt BALFOUR DECLARATION (Europa säkrar ockupationen av Palestina).

 

Bevisning:

— Se SAMMANSTÄLLDA REFERENSER i Lagen, samt särskilt här i The Sworn Testament (sv. AndemeningenSPECIAL).

 

Statsförvaltningarnas Administrativa Befattningshavares avgjort allra största problem i vår tidsepok — tankediktatet — är den invanda (särskilt från 1800+) föreställningen (DocFolk) att kriteriet på förstånd handlar om majoritetsbeslut i olika parlamentariska, akademiska och övriga församlingar. Inte om en rent allmänt sanningsenlig och kärleksfull attityd (EFTERSOM)[MacMona] i vardagslivet. Rätta gärna om fel;

LOOSING COGNITIVE — HumanRight — JUDGMENT = INABILITY TO RESPOND TO NATURAL INSTINCTS preventing any onset moment OF AN ACCIDENT: UTAN människorättens INSIKT 24/7 blir människan SLÖ — ansvarslös, omdömeslös — i sitt tänkande och reflekterande — och därmed mera benägen att figurera i OLYCKA: bristande ansvar och omdöme: aktuella kulturkonceptet.

 

Allt fler webbsidor (Okt2019) får karaktären som i Bilden: InteIN.

   Speciellt läskig fåordig typ, med Stav, Hjälm och Kappa, och grejer.

— Teaterföreställningen slutsåld, sjunde veckan i rad nu.

 

 

 

 

PekOchKNAPPGUDEN HAR LANDAT — rätta gärna om fel:

Någon/Något håller på att försöka Tämja IN mänskligheten i Undergivenhet UNDER Affärsvärldens Speciellt prominent LedarDikterade sådana där mänskliga rättigheter petas Intressen.

— Inte 1 människorättsligt ord.

 

— Varifrån? När? Hur?

— Vi VET att GOOGLE&MICROSOFT visade KLOR tidigt.

Särskilt Microsoft — med sina 2010+-idéer att Vi representerar Universums Högsta IQ. ”We are unique in thought”[IGM].

 

   Vad vi vet:

— Det finns bara en typ av attityd, tänkande och mentalitet som

MED HJÄLP AV ETT FÖRTRÄFFLIGT REDAN UTBYGGT GLOBALT ELEKTRONISKT DIGITALT NÄTVERK

SOM KÖPS UPP OCH BESLAGTAS MED AFFÄRSREGLERADE RÄTTIGHETSANSPRÅK

kan börja INFÖRA nyordningar som BYGGER på reguljära systematiska intrång i mänskligheten. Nämligen En Sådan som anser sig själv stå ÖVER [UDHRold].

 

»Cased Closed».

 

Sedan nästa — vad?

— Inte en enda rättsinstans på Jorden ställer sig upp och slår näven i bordet.

— Inte en enda.

   Tvärtom: Jämför USAdown.

 

Alldeles tydligt är det att ingen etablerad inrättning på Planeten Jorden året 2019 värd namnet, vad vi vet, kan hantera en uppenbart väl urspårad situation med en kapad mänsklighetens frihet:

— DEN fanns (relativt, som det såg ut ett tag) före runt 2000 (fortfarande ett till synes öppet och fritt Internet). Men sedan successivt (2010+) ersatt med affärsdikterande attacker på privatlivet, särskilt störande inblandningar med allt flera irriterande avbrott (GOOGLE, MICROSOFT) — med »propagandagisslan» ”för ökad trygghet, säkerhet och MeraDuÄnVanligt”. Kort sagt, rätta gärna om fel:

— Världen kan inte hantera att den hamnat i ETT sitt eget moraliska bakhåll.

 

 

 

 

 

Så: vad väntar herrskapet på: var finns satanistproklamationen öppet?

Driften, den sinnessjukt stimulerande entusiasmen av att representera en övermakt står ju redan bakom Själva Drivkraften.

— GuvaFriaVi Ä. ”WeWantMore .. WeWantMore .. WeWantMore .. ”.

 

 

InteIN.

 

 

— »Affärsvärlden år 1820 uppfann sambandet mellan elektrisk ström och magnetism för att bevisa för mänskligheten en gång för alla vem det är som styr utvecklingen i innovativ, positiv mening».

   Nobelpriset i Positiv Attityd.

 

— Affärsvärlden har ingenting att göra med enskilda människors privatliv, individrätten:

— universellt lagskyddad (A12).

— Hör du dåligt?

 

— Absolut ingenting. Inte en prick. Inte en punkt. Inte ett nå. Inte vad man har gjort, inte vad man gör nu, inte vad man är. Privatlivet, individrätten, är människorättsligt lagskyddat (A12).

— Men var finns den rättsutövande inrättning på Jorden 2019 som bryr sig i den TIDLÖST EXISTERANDE UNIVERSELLA lagformen?

— Statsförvaltningarnas Administrativa Befattningshavare verkar inte alls förstå själva Konceptet:

universellt garanterad individrätt:

— SLUTA MED INDIVIDTAFSET. Lägg NER den verksamheten HELT.

 

 

— »Vi verkar för ökad trygghet och säkerhet genom att beslagta dess grundval och själva bestämma genom majoritetsbeslut från fall till fall».

   VARJE hävd UTOM människovärdighetens igenkännande, erkännande, främjande och utövande ÄR en definition PÅ utövande förtryck.

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val. Se även i EUROPAPISTOLEN.

 

 

Staten undanhåller befolkningen upplysning: EUROPAPISTOLEN, FÖRSVARET, BROTTSLIGHETEN OCH OLYCKORNA, MÄNNISKORÄTT SOM UNIVERSELL KULTURLAG, SKOGEN-NATUREN-MÄNNISKAN ÄR INGEN PRIVAT NATIONELL ÄGODEL.

 

 

Förståndsdiskussioner utom människovärdighetens igenkännande existerar inte.

 

— Varfördå? Gravitation+Elektricitet+JordBiosfären = Kvinnan (efter ca 3-4 miljarder år): människorätt: livstemplet vi människor formas i: mormor och morfar och hela köret. DumAss.

 

Människovärdighetens igenkännande är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen:

allt annat blir = autoförvandlas till  vanvett. Exempel:

 

 

FOTOGRAFIERNA NEDAN uttagna mindre delar ur STATSFRÖJDEN 2012 och SVERIGE I LEDANDE NATURVANDALISERING. BARN har växt upp under Sveriges naturmördande raseri 2010+. Jättefin förebild.

 

 

 

FASCISM — total människorättslig orespekt — HAR TAGIT ÖVER INTERNET 2016+

— i rakt omvänd mening med mottot: »för din säkerhet och trygghet».

   Test: HUR MÅNGA MÄNNISKOR TAR SPONTANT UPPRIKTIGT ÄRLIGT ILLA VID SIG I BLOTTA ÅSYNEN AV TYPEN I BILD OVAN?

— Ska man RÖSTA om sådant i EU, Sveriges Riksdag? »Folkflertalet har inget emot att få spö, då och då, rejäla ansiktsKlapp: vi värnar trygghet och säkerhet».

   Inte 1 människorättsligt ord. Inte ens en antydan.

— JAMEN, VI GÖR JU DET HÄR FÖR ATT RÄDDA LIV!

— SÄTT NER MAXHASTIGHETEN TILL 5 DÅ! (—»Era elaka jävlar»).

  Du kanske ska börja förespråka MÄNNISKOOFFER som grund för samhällsbygget EFTERSOM 5 inte duger åt dig och ditt sällskap?

 

 

 

KOM: 18Nov2019 — någon försöker hävda UNIVERSELL förnuftsauktoritet — genom UNIVERSELLT utövande förtryck:

 

 

Fartkameran räddar liv!

— Nej. Inte alls.

DÄRFÖR ATT OM  SAKEN GÄLLDE ATT RÄDDA LIV SKULLE MAXHASTIGHETEN SÄTTAS TILL 5.

OCH SEDAN DET HÄR I ARGUMENTERINGEN:

— Kom inte här och snacka om att ”vi måste tillåta människooffer — mera än max 5 KM/h — för att Sverige ska kunna hävda sig på den globala affärsmarknaden”. Det är inte tillåtet att acceptera människooffer för att bygga samhällen utom i utpräglade naziststyrda satanistsamhällen (»Elaka maktSatanistSinnessjuka RiksdagsMiffon»):

— Gas PÅ/Av.

   Säg igen. Så länge fartkameror finns uppsatta är det människooffer SOM räknas, accepteras, i samhällsbygget.

— FARTKAMERAN ÄR Naturligtvis INTE av någon konspiratorisk planering, Naturligtvis inte, Utan av DRIFT

bevisligen UPPSATT för att kunna UTNYTTJA befolkningens fortlöpandeInte 1 — BRIST på kunskaper i Omdöme och Ansvar SOM ÄR ENDA orsaken TILL OLYCKAN

— och den upplysningen är TRAFIKVERKET (och polisen) INTE MEST KÄNDA (FO2) FÖR ATT BEDRIVA NATIONELLA KAMPANJER om

— för att speciellt maktgiriga, oseriösa, ansvarslösa och SÄRSKILT NATURMÖRDANDE omdömeslösa befattningshavare inom TRAFIKVERKET (och polisen) ska kunna fortsätta utöva LYDNAD OCH BESTRAFFNING mot befolkningen (SUMMERING): skriande sinnessjuk ansvarslös omdömeslös maktTarvhet — den DRAR det makttarva drägget med sig: Demokratisk MajoritetsBeslutande Diktatur över Befolkningen. NATURMORD. Sakfel får inte förekomma här: DRIFT. Inte Plan. Kollektiv Statlig MaktSinnesSjuka: Inte 1.

 

INKOMPETENT, OMDÖMESLÖS OCH ANSVARSLÖS INFORMATIONSVERKSAMHET.

 

Detaljerad BEVISNING:

   1. VARKEN TRAFIKVERK ELLER POLISMYNDIGHET bedriver omfattande nationella kampanjer, eller ens kampanjer över huvud taget, för att utbilda och fortbilda befolkningen i Ansvar och Omdöme — människorätt: i Trafik, i Miljö, i Samvaro — noll olycksstatistik: noll brottslighet:

SAMHÄLLEN SOM IGENKÄNNER DEN INNEBOENDE VÄRDIGHETEN UTVECKLAR INGEN BROTTSLIGHET, INGEN OMDÖMESLÖSHET, INGEN ANSVARSLÖSHET. Se särskilt i HÄVDEN.

— Bilföraren — inte trafikverket eller polisen eller datorn — kör bilen ENLIGT ANPASSAD HASTIGHET efter

vägen

— inkluderat uppmärksamhet på att djur också har visst existensberättigande SOM SKALL tas hänsyn till —

väglaget, trafiken, föraren och fordonet.

   2. ALLA OLYCKOR UTAN UNDANTAG OBEROENDE AV SITUATION påtriggas av en specifik kort snabb situationsbild där maskinföraren tappar sitt maskinfokus. Maskinen befinner sig i RÖRELSE, utverkar MOMENT, som en människa GARANTERAT ALDRIG vinner över eller kan KONTROLLERA: momentet dödar, lemlästar, sliter sönder PÅ GRUND AV BRISTANDE UPPMÄRKSAMHET: Omdöme, ansvar.

— Olyckor inträffar ALDRIG med 100% maskinfokus. Varför inte då? Därför att NÄR maskinföraren märker — anar, vittrar, förnimmer [kunskap, erfarenhet, utbildning] — att NÅGOT INTE ÄR SOM DET SKA, taggas momentet NER — farten minskas — och uppmärksamheten ÖKAR ÄN MER, vilket UTESLUTER att ”maskinen tar över kommandot”. Hur många svenskar känner till och är redan medvetna om Det? Berätta gärna om Statistiken.

— SÄG det åt HEADSETGÄNGET (FO1) med SUZUKIS nya Fräna Bilmodell med Rattknappar

vi skiter i att bilen inte står stilla medan DU får prata Fritt JätteEngagerat med dina Polare på Pluto

LäggPå och LyftUpp: varken trafikverket eller polisen har utfärdat, vad vi vet, varning för dessa biltyper: ”VARNING — Livsfarlig Ledning”. Trafikverket och Polisen: Utomordentliga Kunskaper i ämnet Ansvar och Omdöme. Jättefint.

FINNS ÖVER HUVUD TAGET EN MEDVETENHET INOM POLISEN ATT en pratande bilförare = förarlöst?

   Jättetrygg Befolkning. Människooffer tillåts. TRAFIKVERKET KAN INTE HANTERA VÄGBYGGEN.

— TRAFIKVERKET MISSKÖTER SIG I SAMVARON MED NATUREN — MÄNSKLIGHETEN — under mottot ”för ökad trygghet och säkerhet”: inrättningens administration utverkar tydlig och bevislig sinnessjukdom:

Satanism. Bevisbar i varje (förbannad) atomär naturdetalj, som ovan refererat.

INRÄTTNINGEN HAR BERÖVAT DEN SERIÖST MENANDE MÄNNISKAN HENNES EGET OMDÖME.

Inrättningen har ingen som helst naturkunskap, utan bedriver en helt egenmäktigt dikterad fascistisk beslutsverksamhet — löpande underhållande naturmord under det bevisbart sinnessjuka mottot ”för ökad trygghet och säkerhet”:

majoritetsbeslut i olika paneler och parlament — TILLTALET (verktygets ansättning, verksamhetens utförande och utövande) — utom människovärdighetens IGENKÄNNANDE: Verksamheten är naturförstörande. Våldsamt.

Rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

Säg igen.

 

TRAFIKVERKET I SVERIGE

Alla samhällets myndigheter och inrättningar som tilltalar befolkningens individer UTOM MÄNNISKORÄTTEN utövar diktatur — EFTERSOM. Rätta om fel.

håller på att intukta befolkningen i undergivenhet och lydnad under en detaljerat bevisbart naturförstörande satanistisk sinnessjuk diktatur som är fartblind av sin egen självutnämnda okritiserade maktövande och dikterande övervakningsauktoritativa Myndighet.

— Testa max 5 KM/h. TILLTALET.

 

Det är inte hastigheten det handlar om, utan ansvaret och omdömet: Administrationens Befattningar.

 

DEN MENAR SIG SJÄLV VARA OIFRÅGASÄTTBAR av enskilda individer EFTERSOM DEN BASERAS PÅ MAJORITETSBESLUT:

Alla samhällets myndigheter och inrättningar som tilltalar befolkningens individer UTOM MÄNNISKORÄTTEN utövar diktatur — EFTERSOM. Rätta om fel.

Säg igen. Kom igen: Trafikverket utövar människooffrande diktatur — sinnessjukt, omedvetet, med parollen ”för ökad trygghet och säkerhet” med Polisen. Wao.

 

— Svenska TRAFIKVERKET och POLISEN håller — tydligen och bevisligen helt omedvetet — på att infostra befolkningen i Lydnad och Bestraffning under och genom en

VÅLDSAMT VÄXANDE ÅBEROPAD DIKTERAD ELEKTRONISK Övervakning — med samordnad liknande verksamhet också i ett tidigare öppet och fritt boendet som

i takt med dessas raljerande människorättsförnekande och människorättsundanhållande mer och mer liknar en inhägnad fånganstalt:

— TRAFIKVERKET tillåter Visst Människooffer för att KUNNA FÅ Fortsätta sin starkt självberömmande Verksamhet.

 

Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma i den här typen av skrift.

STOPPA DEN exploderande människooffrande DIKTATUR som utövas av TRAFIKVERK OCH POLIS:

 

Alla samhällets myndigheter och inrättningar som tilltalar befolkningens individer UTOM MÄNNISKORÄTTEN utövar diktatur — EFTERSOM. Rätta om fel.

 

 

 

 

 

Staten undanhåller befolkningen upplysning: EUROPAPISTOLEN, FÖRSVARET, BROTTSLIGHETEN OCH OLYCKORNA, MÄNNISKORÄTT SOM UNIVERSELL KULTURLAG, SKOGEN-NATUREN-MÄNNISKAN ÄR INGEN PRIVAT NATIONELL ÄGODEL.

 

———————————————————

 

 

Verksamheten är ur rent människorättslig synpunkt (UDHR10Dec1948) skriande uppenbart olaglig.

— Först och främst i lagbegreppets mening: INTRÅNGSSKYDDSLAGEN (A12) som den får förstås.

 

   STATEN ÄGER INTE INDIVIDEN, INTE MÄNNISKAN, INTE MÄNNISKANS HEM — naturen, växtligheten, skogen som JordBioSfäriskt detaljerat bevisbar harmonisk hälsogrund — INTE MÄNNISKANS FAMILJ, INTE MÄNNISKANS PRIVATLIV. Dessa tillhör individen. Inte staten.

   Den enskilda människan är ingen privat statlig nationell ägodel.

— Ingen har rätt att genomföra SJÄLVSVÅLDIGA INTRÅNG där.

   Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”:

   INTRÅNGEN YTTRAR SIG I öppen naturmördande, naturförstörande, naturvandaliserande verksamhet som bygger på, utnyttjar och framhärdar i att undanhålla befolkningen (K8)

genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter” med främst insikt i

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” enligt EFTERSOM.

   Befolkningen får ingenting veta[StatsFröjden2012+]: ingen information, ingen utbildning, ingen kunskap, ingen inblick, ingen insikt, utan utlämnas godtyckligt och självsvåldigt ÅT den lokala statsadministrationens naturförstörande naturmördande naturvandaliserande fortsatt raljerande och SÅ brottsbefrämjande dikterande fascistiska verksamhet: majoritetsbeslut KONSEKVENT 100% UTOM människovärdighetens igenkännande (K1, UDHR10Dec1948). Fascistisk satanism. Av drift, inte plan.

   Befolkningen hålls inlåst och övervakad i allt växande grad av statsadministrationens associerade gangstersyndikat, i takt med att brottsligheten SÅ tillväxer.

   Befolkningens (växande) okunnighet om de egna mänskliga rättigheterna, om den egna inneboende värdigheten, UTNYTTJAS för att utöva dikterad övervakning (Lydnad¦Bestraffning) och fortsatta naturväxtlighetsattacker med mottot ”för ökad trygghet och säkerhet”. Vidare i SUMMERING.

 

TRAFIKVERKET och POLISEN får åberopa vad den vill: noll människorätt = fascistisk satanism EFTERSOM.

 

 

 

USA stänger ner mänskliga rättigheter — etablerar internetfascism:  4Nov2019 — USAenglish

 

 

USA ETABLERAR INTERNETFASCISM ÖVER LOKALBEFOLKNINGEN GENOM MAJORITETSBESLUT Apr2017

 

THE HARVARD GAZETTE — 24Aug2017

On internet privacy, be very afraid

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/08/when-it-comes-to-internet-privacy-be-very-afraid-analyst-suggests/

:

" In fact, internet users in the United States have fewer privacy protections than those in other countries. In April, Congress voted to allow internet service providers to collect and sell their customers’ browsing data. By contrast, the European Union hit Google this summer with a $2.7 billion antitrust fine.".

 

 

April 2017: USA:s kongress beslutade införa datorserverauktoritet över människors privatlivsrätt — den rätten är redan skyddad i lag enligt Artikel 12 UDHR10Dec1948:

 

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence

Everyone has the right to the protection of the law against such interference

 

Så: USA har tydligen börjat sälja ut mänskliga rättigheter för datoriserad nationell övervakning, spårning, bevakning, lagring och bearbetning med returnerande säljargument MOT befolkningens universellt lagstadgade och lagskyddade erkända grundläggande universella mänskliga rättigheter. Land of Liberty. GOOGLE.

 

English: Truth

— Please Mr Humanity United States of America:

— VOTING has no authority OVER human rights.

— DECISIONS have no authority OVER human rights.

— DECISIONS have no authority OVER gravitation.

— DECISIONS have no authority OVER electricity.

— DECISIONS have no authority OVER Heat.

— DECISIONS have no authority OVER Light.

— POSSIBLY USA Congress have authority over STUPIDITY.

   Please share. Dazzle us.

 

How can you GOVERNMENTS talk about DEMOCRACY in this situation — The EuropePistol — ?

   For roughly 200 years (1800+) Europeans have been forced to participate in ViolenceLaws under punishing threats — established by a specifically self proclaimed cudgel authority taking no care other than about itself: The Physically Armed State: LAW by obedience and Punishment: prisons for BODIES. ”Minister of God”.

   During the following period up til today, a systematic persecution has appeared from states and governments directed to violence refuters — human rights objects showing and making no harm to others, just refusing to cooperate with, obey or take command from any kind, sort or type of cudgel authority or its associated gangsters — and for that being publicly harassed, humiliated, systematically imprisoned and mistreated and repeatedly threatened by police and state courts IN SEVERAL OCCASIONS EVEN TO DEATH with the type of word and saying ”better yourself if no further and longer punishments will be sentenced”.

— After so roughly 200 years of oppression under such state world governmental instances, the public order is named and called, by the public: democracy. Especially highly praised by the public in Sweden (media). Of course nothing is said about the dark side of the coin; Don’t forget to vote on China in the next EU-selections. High Class Educated Population. Very.

   Systematically practiced fascism, nazism (national socialism: loyalty and solidarity with majority decisions outside human rights: very Much Sweden Parliament and Public mentality), satanism. Pick one. A complete 100% denial of human rights. Punishing and discriminating born humans who have made no harm, no threat or degrading behaviour to others. Conclusion:

You can’t handle a life together with peaceful beings. Watch this:

— But we must have a (national) defense!

Defense is a Natural even Molecular property — nothing we humans can create, just organize:

You can’t handle a life together with peaceful beings. Come again. Say again.

   Damn you. Meaning in Swedish: Fan ta dig. Enligt Norstedts Stora Engelsk-Svenska ordbok.

 

USA. The Land of Liberty:

— Did you notice the ”inalienable” part?

— Or perhaps you WANT established fascism?

 

Paragraph 1, preamble UDHR10Dec1948 — summing the complete content, all the 30 articles:

 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

 

EVERYTHING ELSE IS a definition — USA Congress April 2017: GOOGLE&MICROSOFT — of EXERCISING OPPRESSION: fascism, dictatorship, nazism: satanism, Pick one.

 

Say again.

Come again.

 

SUGGESTIONS OUTSIDE HUMAN RIGHTS are dismissed — directly. GOOGLE&MICROSOFT.

 

Say again.

 

Honour — as Liberty — is not an affinity, USA Congress April 2017: it has to be earned.

— Foremost: by recognition, realization. A cognitive ACT we humans must do — repeatedly, as sharpening the edge 24/7. Not by heir.

   We don’t have more liberty than we can defend on the feet where we stand, no matter the place.

— So: Who ARE you?

 

The HUMAN RIGHTS RELATED right way (A29.1) ”full and free development of personality”:

— No intrusion, whatsoever of any kind, sort, nature, status, type: no spying, collecting, saving, supervising. The individual is universally protected by an inalienable universal law called LIFE (A1) guaranteeing the individual a unique real time undisturbed privacy without any affection from other individual privacies — no GOOGLE, no MICROSOFT, no CABLE, no TRANSMISSION — meaning a certified guarantee for a ”full and free development of personality”. No intrusion of any kind: it is called respect for a free individual will. Zero interference.

— If you don’t LIKE it: say it. And we will take it from there. Opinion is still for free.

— If you can’t handle it: say it. And we will take it from there. Opinion is still for free.

— Citizens inside USA are also citizens inside our Universe: universal declaration of human rights.

   As stated:

”.. every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and ..”. UNIVERSAL CONDUCT guaranteeing — assuring — ”freedom, justice and peace”, P1¦P8 UDHR10Dec1948.

   Every individual is a potentially entitled human rights soldier here, in our Universe, if you didn’t notice.

 

State Moral Education?

 

To be corrected if wrong: errors are not allowed here (P1, UDHR10Dec1948):

 

   Inherent Dignity is a property of LIFE — as defense — nothing we humans can create.

   Recognition of The Inherent Dignity also includes recognition of Honourability:

   The recognizing act IS an act of honourability: dignity recognized = honour;

   Without honour, dignity still exists (holocaust: killing does not erase dignity);

   Without dignity, honour is impossible:

 

If we miss recognizing our inherent dignity, we miss — lose sight of — our honour-ability. Honour is an act (a submissive one — or an offered privilege) we do, or show, while dignity is a property we recognize When (the act of) honour and honourability is present.

To be corrected if wrong: errors are not allowed here:

— Dignity cannot be shown, made or performed, only recognized (»shown as appeared») — as gravitation and electricity (heat and light).

— While dignity is an inherent property (of life), honour must be earned by practice: we can earn honour, and we can lose it, »depending upon  traffic conditions». Dignity is inalienable, impossible to lose — but it can be ignored, rejected by a specific satanistic streaming called: stupidity: drift.

— HONOUR associates to an ACT (of will — if prolonged as reputation), while DIGNITY is the (already existent, inalienable) aim of that act (of will).

— So: IF dignity is ignored — meaning attacks upon humanity — so is also the ability of honour (honourability) under attack. Not by explicit purpose, but by drift: consequence of the inalienable indestructible dignity: ignore it, and fascism follows: human rights under attack. Not by explicit purpose, but by drift: ignorance: stupidity. USA Congress Apr2017. School Example.

 

So, by consequence:

— If we mistreat any chance in recognizing the inherent dignity — human rights — we are indirectly — not by plan, but by a corresponding inherent DRIFT impossible to destroy, stop or change as long as dignity is lost from recognition — attacking honour. Not because we aimed at doing so. But because we didn’t CARE.

 

The Basic Individual Option IS: ”the free and full development of personality” (A29.1) — which can ONLY be realized through CARE WITH OTHERS WITH EQUAL RIGHTS: dignity recognized: The Community, The Society: Humanity. We. Us.

 

Inside this community there is a specific LAW (A12: »PRIVACY INTERFERING PROTECTION LAW») protecting the individual — its privacy. Its right to

DEVELOP 24/7 ON ITS OWN TOGETHER WITH LIFE ONLY — no state, no parliament, no group, no institution — WITH NO INTERFERENCE FROM ANY OTHER INDIVIDUAL:

 

A12 — explicitly by split:

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence

Everyone has the right to the protection of the law against such interference

:

No one shall be subjected to attacks upon his honour and reputation

Everyone has the right to the protection of the law against such attacks

:

Actual:

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

obstruction of dignity

So:

— Failing to recognize the inherent dignity — human rights — directly means to interfere with the privacy of human individuals — IN EXERCISING ATTACKS upon their privacy: attacking honour and honourability itself: obstruction of dignity; humanity under attack.

 

Any state constitution NOT taking these human rights basics into account, WILL inevitably also develop a corresponding ongoing oppression: fascism: anywhere lack of dignity is observed, the equal and inalienable rights for all members of the human family, fascism sprouts. As smoke from the cigar.

 

 

Not by plan, but by a corresponding inherent DRIFT impossible to destroy, stop or change as long as dignity is lost from recognition — attacking honour. Not because we aimed at doing so. But because we didn’t CARE (A29.1).

 

 

Summation:

SUGGESTIONS OUTSIDE HUMAN RIGHTS are dismissed — directly. GOOGLE&MICROSOFT.

— There is a unique opportunity here: Take it. Or leave.

   Serve. Not Rule.

 

 

 

 

 

We are about to enter a world wide battle — in regaining the dignity of human civilization.

 

EXAMPLES

[E1OverridingPersonalComputerSettings]¦[E2BetterYouWithUs]¦[E3HiJackedInternet]¦[E4AttackingHumanRights]¦[E5ProgramVandalization—5Ex]

WITH institutions like GOOGLE and (late: 2012+) MICROSOFT

 

— provable by detail and examples in to the single atom — have taken away/vandalized

privacy, knowledge and education from humanity, introducing — dictating — itself as a superior intelligence, taking/dictating command over ones computer.

 

— Humanity — so far, do correct if wrong — never had the educational power to dismiss and reject the intruder.

 

To be corrected if wrong: errors are not allowed here:

— VOTE has no power over human rights, gravitation and electricity: The Law:

— SPONTANEOUS chemical assembly ending in WOMAN: The Temple we humans are MadeUp in, formed BY and given birth Through: »Never mess with a lion»:

 

— It’s not about religion. It’s about US humans.

 

 

 

 

 

 

A reasonable discussion — dialog — outside human rights does not exist.

 

 

 

RegainingCivilization: 5Nov2019 ¦ Truth

 

»The final countdown»

REGAINING CIVILIZATION

B.C. dating is used here to denote ”Before Christ”, actually »beginning from year zero» in our own time record.

All biblical quoting from King James Bible @INTENET.

— What is this all about? This: Devil’s children did not write the Old Testament. They appeared ON it, through a corporeal transgression. Provably.

The Old Testament precedes all known early civilizations (Egypt, Sumer-Mesopotamia, Indus ..).

— Get out of town. You don’t mean that ..

 

 

Could you be a little more specific?

— Let me try:

 

A directed 100% provable historical complex

 

At some point in our known modern history, most presumably up to date around 2 000 B.C., in the region of Egypt and Mesopotamia (Eastern Mediterranean), and according to most established modern sources,

a party of persons or people started making CLAIMS (type)

 

— »YOU mistreat Script origin by claiming YOU as Specially Chosen by GOD».

— »NO. So is it not at all. We ARE chosen by GOD and stand even HIGHER than YOU».[J5]

— »OhGaad. How long should we stand with these already profoundly mentally DEAD!».

 

— obviously as it is still today caused by internal conflicts and contradictions —

CLAIMING to be corporeally and literally physical objects of  the TEXT of an already existent SCRIPT: The Old Testament (OT).

   The Old Testament [AdProof] is obviously aiming at a spiritual, non corporeal context;

The Old Testament explains — do correct if wrong — the basics of human cultural LAW

Advokatoriskt bevisbar autenticitet:

100% jurisdictionally provable authenticity

— attitudes and mentalities —

in a ”GUARANTEED SAFE MODE” edition: the sharp difference between

(corporeal¦body¦phenomena¦differences) and (spirit¦mind¦cognition¦differentials) [See also Buddha’s Surangama Sutra in Cognition and Phenomena] in using the language of the former [»the literal OT»] to educate the student in the latter [the True OT] — very well »mode-aware» of this provable fact:

IF any enough Stupid [or enough desperate] even Think of making Claims, such can only be related to the first [corporeal] part — because the second [the Spiritual Site] is already certified by an already existent eternal recognition

all of you are children of the most High”[Ps.82:6]: the text is for education, no claim. Meaning:

— ANY [corporeal] CLAIM — a transgression [”sin”] — BECOMES safely CEMENTED BY THE ETERNAL SOLID SPIRITUAL impossible to alter, change or modify CONTEXT. Sooner or later the truth is revealed.

— In mathematics [and physics] the same sharp distinctions hold — but it is also provably not understood in modern mathematical and physical quarters. See (sw.) Difference and Differential in Related Math and Physics [TNED].

— The OT NAMES are not important [can be — and have been — adapted. Ex: Jerusalem]. But the CONTEXT is;

— What we NAME the different sites and domains in Knowledge¦Spirit¦Cognition is NOT important. Only the Heart is.

 

and in a full concord with the now corresponding UDHR10Dec1948, however in an aphoristic sense (teaching statements by »thought-language»): The Old Testament (OT).

 

 

All quotes from the Internet version of  KING JAMES BIBLE

—————————————————————————————

1Genesis.49:8¦10;

”8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.”,

”10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.”.

PLUS THE LATER (shortly after year zero) OT-CERTIFYING WITNESS in John.4:22;

Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.”;

John.8:44;

”44 Ye are of your father the devil”, testifying the actual mission:

John.15:22;

If I had not come and spoken to them, they had not had sin:

but now they have no cloke for their sin.” with the »law by consequences»,

Matt.7:12¦22:39¦Luk.6:31:

”Therefore all things whatsoever ye would that men should to to you, do ye even so to them:

for this is the law and the prophets.”, exactly contextually similar to UDHR10Dec1948:

recognition of the inerent dignity and of the equal and inalienable rights for all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

 

The point to prove[Acomplex] in this is as follows:

 

   The Hebrew people

with the Hebrew language claiming itself to be the original receiving authority and the source of the original text inside the Old Testament context

appeared in history at a time when the Old Testament already was written by context

— already existed. Faulty statements are not allowed here.

Proof:

IF Jesus (John.10:30)”I and my Father are one

had committed any kind, sort, type or nature of a certification — truth — to The Literally Claimed JEWISH Old Testament interpretation as stated,

we have one Father, even God”(John.8:41)

he would have had no reason to expose a misconduct towards these in responding

Ye are of your father the devil[John.8:44], while in the same Art of Performance certifying that

for salvation is of the Jews”(John.4:22) — ”unless a complete idiot, a fool, a lunatic”, but please expose that in more detail if the reader has that type of argumentation, because this author has found no such valid argumentation (despite heavy attempts to push): do share. (Simpler below).

 

In still other proving contextual words:

 

— The Man of God, Father of Truth, Life and Love, cannot certify the Devil — evil — as Salvation. That is 100% perfectly eternally jurisdictionally guaranteed excluded.

 

 

 

So: The only possible solution to this Historical Situation of Dilemma would be:

 

   The Old already existing Testament was claimed at literally and corporeally and geographically, not written by, a Satanistic Sect (Geographical FleshJews), in claiming a higher spiritual status than other humans, as it is still today in contrast to a certified inalienable equality (A1). The claim appeared WHILE the spiritual context by text already existed — as it is, still, in its present contextual unchanged form:

 

   A Copyright to an already known and existent Old Testament textbook was claimed by a satanistic sect — GeoJews, FleshJews — the moment in historical ancient time IT entered the historical scene

(maybe 2 000 B.C., as the established interpretations of the OT-Hebrew origin [»birth of Abraham»] is claimed):

 

 

Conclusion — proven as stated:

 

— The GeoJEWS claim right to land which is not theirs: does not exist at all in universe.

— The GeoJEWS claim right to properties and qualities[1Gen.49:8¦10] for themselves in a corporeal sense which belongs to and was certified as testified and certified[John.4:22] to all human beings in a spiritual and mental sense[AdProofAut];

 

— The Testament [testified and certified] (”truth”) part: obviously specifically addressed to the GeoJEWS by ”Ye are of your father the devil”[John.8:44]:

— The GeoJEWS claim sanity from barbaric rituals only practiced by satanists — in order to claim a unique literal and interpretative ownership and origin of the Old Testament;

— The context of this Old Testament was never dedicated to the GeoJEWS — again satanism ”Ye are of your father the devil”[John.8:44] — except by a standard of understanding NOTHING — nought — of its content.

 

— The Old Testament underlines Truth Love, Peace, Righteousness — by Testament specifically addressed in defining a Type GeoJEWS ”Ye are of your father the devil”[John.8:44] — underlining the sharp eternal difference between body and soul, corporeal and spirit[John.4:22][AdProofAut];

 

— The GeoJEWS claim rights for themselves which precludes recognition of human rights — (P1 UDHR10Dec1948) ”the inherent dignity and the inalienable rights for all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world” — as proven. So:

 

— BOTH these as below cannot hold at the same time. But the united nations makes no effort to clean up in its own kitchen:

 

   A1 UDHR10Dec1948 + Old Testament + Jesus (and Buddha¦Nirvana¦Truth)[The LAW]: All human beings are born free and equal in dignity and rights.

   United Nations promoting GeoJEWS: Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other. MICROSOFT ENCARTA99+. As above: proved established satanism.

— As long as these two are not clarified openly and universally as mutually impossible, world peace, freedom and justice will and shall — hence — continue to fail.

 

Shorter:

 

   Judaism has no Old Testament contextual connection.

— Never had. Has not now. Never will have:

— CLAIM what you will, with any power and force you will. Opinion will still be for free:

— State ISRAEL proclaimed 1948 promoted by United Nations 1947 has no Old Testament contextual connection: never had; has not now; never will have.

— ”Ye are of your father the devil”[John.8:44]: »United Nations provably in atomic detail promotes satanism» until so corrected;

 

   Judaism is provably in every detail an insane freaky HACK into the property of the whole family of humanity, claiming exclusive rights, depriving humanity of its rightful dignity: human history’s most extravagant violation — promoted By: United Nations. Come again. Say again. BUT, and note this: The HACKER is Not the Judaist, really. But all the morans around ALLOWING it to feast. Because if WIT would exist in humanity the Judaist would at best be an up-dressed actor on a theatrical stage we could pay to laugh at (guaranteed zero IQ: no connection [nc]) during some Friday afternoon hour with our family.

:

IF Jesus certified the OT (Old Testament) as satanistic in

I and my Father are one”(John.10:30) further certifying OT-JEWS[1Gen.49:8¦10]) in recognition

for salvation is of the Jews”(John.4:22) he would have had NO reason to state

Ye are of your father the devil[John.8:44] as a response to the claim

we have one Father, even God”(John.8:41) as founders of Judaism and State ISRAEL.

Guaranteed zero IQ:

BUT: AS Jesus certified OT as NOT satanistic in

I and my Father are one”(John.10:30) further certifying OT-JEWS[1Gen.49:8¦10]) in recognition

for salvation is of the Jews”(John.4:22) he HAS STRONG reason to state

Ye are of your father the devil[John.8:44] as a response to the claim

we have one Father, even God”(John.8:41) as founders of Judaism and State ISRAEL, concordant with (John.15:22)

If I had not come and spoken to them,

they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.”.

:

That would be the sole and whole of the 100% jurisdictionally true proof that the OT as an already existing text book was known long before the Hebrews appeared in our geographical physical history: they took it. As they still take things, and have no better wit (GOOGLE, late MICROSOFT):

— »We OWN The World». ”We are unique in thought”. Come again. ”Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”: World UN Established Satanism. Say again.

 

Guaranteed zero IQ. No trace.

Proving SHORT VERSION: The Old Testament [1Gen.J12¦3] was not written by the Devil’s children [John.8:44] — so how did they get it?

   Jesus appeared[John.15:22] in history as a jurisdictional truth witness to certify that the Old testament is NOT based on satanism, and NOT to be interpreted literally, no kind of these whatsoever, meaning: The Old Testament as a known textbook or scripture contextually (with arbitrary naming) existed before — at all on the historical scene — the FleshJews (Hebrews as mostly associated in established claims [OT sources]) appeared.

:

Wikipedia, Jews [5Nov2019]

https://en.wikipedia.org/wiki/Jews

As proved:

" Jews (Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-2 Yehudim, Israeli pronunciation [jehuˈdim]) or Jewish people are an ethnoreligious group[10] and a nation,[11][12][13] originating from the Israelites[14][15][16] and Hebrews[17][18] of historical Israel and Judah. Jewish ethnicity, nationhood, and religion are strongly interrelated,[19][20] as Judaism is the ethnic religion of the Jewish people, while its observance varies from strict observance to complete nonobservance.[21]".

The AdProof:

JEWS, JUDAISM, ISRAEL and all Old Testament[1Gen.49:8¦10] such naming ASSOCIATIONS have nothing to do with GEOGRAPHY. Not one word. No physics at all. Just spirit. It is all MIND — inside stuff. IT belongs to — is Old Testamentary eternally bequeathed to — all born human beings without no corporeal aspects what so ever of any kind, sort or nature of significance: All such type claims are SATANISM, satanistic, satanic, as certified.

   See also specifically attested certified proof in AddProofAu, and The Sworn Testament [sw.AndSPEC].

— Claim whatever you want United Nations [sw.1917¦1947+] and USA. The Old Testament is still standing strong;

Judaism IS Satanism. It is — jurisdictionally testified and certified — Old Testament Heresy [blasphemy, ”sin”]: World Moral Chaos. Say again. Come again.

   Conclusions may be corrected if wrong: statement errors are not allowed here.

 

VOT:

Wikipedia, Old Testament

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament

:

" The Old Testament (abbreviated OT) is the first part of Christian Bibles, based primarily upon the Hebrew Bible (or Tanakh), a collection of ancient religious writings by the Israelites[1] believed by most Christians and religious Jews to be the sacred Word of God.[2] The second part of the Christian Bible is the New Testament.".

PET: Proof ¦ AdProofAut

— The Old Testament — eng. King James Bible, sw. Bibeln 1917, etc. — is [The Sworn Testament] obviously in any jurisdictionally provable atomic detail a yet intact contextual remnant of a script

most presumably an original text book [of as yet unknown geographical origin, see a possible GeoAtlantis]

preceding our known early three basic civilizations Egypt, Sumer and Indus, and from where claims and conflicts arouse [in different parts of the historical regions], resulting in a later ”collection of ancient religious writings by” a Satanistic Sect claiming itself to be identical with the Old Testament aphoristically named ISRAEL in a direct corporeal sense and meaning. By preserving the CONTEXT [imperative], no care taken upon the NAMES [not important], The Claim has certified itself to live on through the exact preservation of the original script in its unaltered contextual form, as is today.

 

VOT:

Wikipedia (Children of Israel), Israelites

https://en.wikipedia.org/wiki/Israelites

:

".. According to the religious narrative of the Hebrew Bible, the Israelites' origin is traced back to the Biblical patriarchs and matriarchs Abraham and his wife Sarah, through their son Isaac and his wife Rebecca, and their son Jacob who was later called Israel, whence they derive their name, with his wives Leah and Rachel and the handmaids Zilpa and Bilhah.".

PET: Proof ¦ AdProofAut

— This quoted Wikipedia description mentions nothing about the actual association between

a corporeal identity with a corresponding geographically interpreted Old Testament’s Israelian history.

   The actual corporeal association with the Old Testament has, as we know it, laid the foundation of the creation of the physical and geographical State ISRAEL [United Nations 1917¦1947][sw.1917¦1947+] proclaimed 1948.

— These associations have no connection to the Old Testament, which solely is a spiritual textbook [InDetail from Regaining] [WikiOT]:

— The Old Testament has

no separating status between born humans of any sort, type or nature:

— The Old Sworn Testament is — jurisdictionally provable in every detailed atom — intended for all humans without distinction as a book of knowledge — written aphoristically [morally and ethically teaching clauses by »thought-language» using the most direct and simple of all ways.

   Unless already familiar — to be tested by anyone — a short initiation has already been given in the Swedish part of this compilation, see OTexamples; The Swedish Parliament 1999+ seems to be »The most sold out Moral Public Performance in The World», at present; ].

   Do correct if wrong. Faulty statements are allowed here.

VOT:

Wikipedia, Judaism

https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism

:

" Judaism is the ethnic religion of the Jewish people, comprising the collective religious, cultural and legal tradition and civilization of the Jewish people.",

:

" Judaism is considered by religious Jews to be the expression of the covenant that God established with the Children of Israel.".

PET: Proof ¦ AdProofAut

As already related in the above article WikiJEWS:

— Claim whatever you want United Nations [sw.1917¦1947+] and USA.

   The Old Testament is still standing strong;

Judaism IS Satanism. It is — jurisdictionally testified and certified — Old Testament[1Gen.49] Heresy [blasphemy, ”sin”]: World Moral Chaos. Say again. Come again.

   Conclusions may be corrected if wrong: statement errors are not allowed here.

 

The idea of ”Jewish people” arises — any time, in any history, in any society, in any community — from claiming a corporeal — bodily, physically, geographically — identity WITH the Old Testament JEWISH[1.Gen.49:8¦10] properties — also certified to be so by the Jesus person in John.4:22: ”freedom” [»salvation»]. All in principle the same as Buddha Teaching [Surangama Sutra].

The corporeal identification WITH [inheritable] inner real life properties is a destructor, not a constructor of the Old Testament Jewish property:

it is called satanism [moral insanity]: a life destructor, a truth destructor, a love destructor: a peace destructor, a destructor of justice and freedom inside humanity.

— It kills everything in its way.

 

— It’s not about religion. It’s about US humans.

 

 

— We don’t get freedom from heritage, or truthfulness by being born by rich parents. But but earning [»Testifying»] the favour from these life properties: »fight in LIFE for truth and love»: honour LIFE [”GOD”][also ISHA, Upanishads], never imagine to OWN it. Just BE it — dive it, explore it, adore it, be hopelessly in love with it [»a total free fall»], be fascinated upon all its Natural Constructs, analyze it, collect knowledge about it, Play It, Do It [LoveIt — LoveYOU principally more than me, maybe the hardest part]. Always. Many already do these things without even thinking about it. Really.

   For any specific occasions [»tough days»], we always reflect:

— We are allowed to rest, never to give up.

 

 

:

 

The NAMES in the OT(Old Testament)-text can be arbitrary AS the OT-context does NOT describe a chronological history. But it APPEARS to do so with NAMES TAKEN by geographical site — same intact context. A very clear example is given in the OT description of Jerusalem:

Cities have no father and mother[Ez.16:1+]. But mentalities, and attitudes do have a mother and a father.

— That is what OT is all about (»The Hidden Book of Knowledge») — to be proven in to the detail of the atom (Profound examples KNOWLEDGE TEACHING are already given and exposed in detail in the Swedish part of this original compilation: perhaps is best to shoot me first, because days after reading the content [most probably] will never be the same: perhaps it is best to sit down already now);

   Names were — forcedly — correlated with generations of the sect and its successive (language) transmissions during the era of conflicts and oppositions to secure the contextual form to be accurately intact — as so is, still today: all examples collected.

 

Conclusions may be corrected if wrong: errors are not allowed here.

SUMMATION:

First Advocatorial[‡] (jurisdictional) True Proof:

(sw.GTBevis1A¦B)

 

[‡] ”Advocatorial” [-ly] in English not found: meaning [Swedish]: »what is practiced in truth to certify the law»-associated.

 

While TRUTH

I and my Father are one”(John.10:30)

certifies the Old Testament (OT) JEWS[1Gen.49:8¦10] with

for salvation is of the Jews[John.4:22], the OT cannot certify JEWS by

Ye are of your father the devil[‡], which Jewish form becomes satanism in claim

we have one Father, even God”(John.8:41), safely certifying the OT is NOT satanistic.

 

So: AS the Old Testament is NOT satanistic, from where comes it then?

 

In short:

IF Jesus — as a historical jurisdictional witness of truth — had acknowledged a literal Old Testament interpretation he would NOT have had a reason to reject (mistreat) The FleshJEWS — GeoJews — as ”Children of The Devil”.

 

Now, as Jesus did, the Quest arises:

 

— From where comes the Old Testament then?

Answer:

— The Hebrews did not produce the Old Testament.

— The Old Testament is not a chronological historical book.

— The Old Testament is not a geographical historical book.

 

— It is obvious it does not come from those who claim it comes from them:

Ye are of your father the devil[‡];

— It is obvious it comes from a source preceding those who claim it comes from them;

— It is obvious its already present and known text script book as such was used BY

Ye are of your father the devil[‡]

to claim a privacy for those IN ORDER TO claim it comes from them, safely and correctly preserving the original context — no matter, disregarding, the NAMES in it — in the contextual form it is still standing today: guaranteeing, certifying and proving The Claim: the transgression.

 

The MOST stupid is NOT the Satanistic Sect as such. Do correct if wrong. But all us MORANS (Specially Educated Geniuses) around IT unable to REALIZE the transgression, the actual violation, the attack as such upon humanity, instead even promoting it:

United Nations (from 1917, See Balfour in Swedish context):

— We can NOT blame a human for being ignorant. Of course not. Ignorance is in our nature to precede an aspiration towards insight. The blaming part is more natural when observing any unwillingness to ask for truth and love: WIT, Cognition, Wisdom: peacefulness: knowledge.

— The UN (1917+) Adapted a human bombing carpet — detonating with each footstep on the Earth Ground. Why? Christian GUILT for killing GeoJEWS during 1 800+ years.

— Do correct if wrong: the definite most galactic stupid: guaranteeing a 100% world moral chaos.

 

All this in SUMMATION is now (2019) already proved in detail with a specific 2 000 year old history that cannot be undone. And THAT is the entire 100% jurisdictional proof

— with further (profoundly) vast consequences:

A GeoAtlantis appears:

See ShortEnglish

   Because the original Old Testament (OT) context need to be intact, existent at the time of The Claim, IT could NOT have been written DURING the epoch of conflicts (definitely not by desert tenting satanists) — which if in case it did would have altered the context continuity, destroying the actual original aphoristic form.

   So:

— OT as a known text inevitably had to exist prior to all our known ancient civilizations (Egypt, Sumer, Indus) — inevitably. Meaning:

 

— ONLY by these themselves — OT+Jesus INDEPENDENT OF ANY OTHER SOURCE — is advocating an early existence of some corresponding GeoAtlantis.

OT, Old Testament.

 

One way or the other.

   That is the real steel of the whole thing

— IT IS HARD TO IGNORE our association that Jesus obviously knew — but could say nothing about it at the time [possibly hinted at in John.16:12, »I had more to tell you, but you could not bear it now»].

   We can understand that, now — provided no errors. If so, there is only one source:

 

As we may believe, but (yet fully) cannot prove:

   Our early civilizations (Egypt, Sumer [maybe Indus and others]) received the OT content from ”emigrating Atlands”, probably the first most finally biologically evolved humans (0.2—0.05Ma, Ma Million years ago) from a specifically favourable land site during its geologically fragile period (See ShortEnglish). Maybe Egypt (the Nile delta) became the most accepting of the early other human settlings in accepting the Atlands very (necessarily OT) peaceful way in introducing their knowledge, as much of it could be apprehended by the more primitive Egyptians and Sumerians and others.

— So, it is convenient to let Egypt be the (main source) container of the actual original OT-scripts — however practiced in quite other perspectives as we know — see The Mysteries.

Compare our World today [Nov2019]: The OT is open on The Altar — with priests around it with quite other inducements.

— STILL repeating same as In the Beginning: different Rituals and Ways of preaching ”Eternal Life”. Same Story.

— A specific detail strengthens this supposition (Bnote): Embalming. There is only one possible (spiritual, contextual) source to that one (as we know):

   earned qualities are not hereditary

— The Old Testament mentions it only in two places 1Gen.50:2¦26: for Jacob, later Israel, and his most beloved son Joseph; ”God” swore the testament to Israel, see The Sworn Testament. So Jacob¦Israel, along with Joseph only, were embalmed: earned qualities are not hereditary.

   So, in short:

— OT-remnants from the Old Egypt (and maybe some from the Sumerians: researchers claim some parts are almost equal), what was still left of it — unless all crappy speculations — was collected by the satanistic ancients (maybe around 2 000 B.C.) to be preserved as a proof of The Claim.

   Much of the Egyptian culture in scripts and monuments has been destroyed during the conflicts, especially beginning with the Christian era (the Dendera temple destructions [379 A.C.]). So perhaps, or not, vital leads were destroyed around the beginning of our calender era.

 

For a possible GeoAtlantis part, see the following in NOTED FACTS ON ATLANTIS.

 

 

 

ShortEnglish: Regaining — ATLANTIS, a general geophysical TEST —  An Unexpected »proof» arrives

 

A hidden GeoAtlantis inside THE OLD TESTAMENT:

— Get out of here. No. You don’t mean that.

— I believe you will when you have seen the proof.

 

— Despite no matter how much A GeoAtlantis, a physical geographical continent, island or land is demanded by whoever and whatever — a such has never been found. And it most presumably ever will.

   There are two safely concordant independent sources — Plato [Solon, by a priest from Egypt around 600 B.C.] and Edgar Cayce [sayings during the 1930:s] — positioning Atlantis between America and AfricaEurope. But no direct geophysical evidence has [yet 2019] been found to even assume the existence — within our nearest 4 million years — of such an early land site on the Atlantic floor.

   There are two seemingly HINTING independent sources mentioning one and the same artifact: ”elephant teeth”:

1. Archaeological findings[CG1984] on the east coast of North America dated 0.013-0.015Ma [Ma, Millions years ago], and

2. from Plato’s Solon-Egypt visit from the Egyptian priest[E2] ”large number of elephants” on the priest’s mentioned Atlantic island.

— It is [then] really intimated — as a hint — that an early land bridge did exist between America-AfricaEurope [See also AtlantisMartin2009], and of which trace today nothing is seen:

— With the help of the already existing ICELAND island [50Ma] on top of The Central Atlantic Ridge up north we can try a geological test more southerly from the beginning of The Continental Drift — roughly 200 Ma — as follows [searched for @Internet OctNov2019, not found].

 

Ma, Million years ago

 

 

 

— ATLANTIS DOES NOT EXIST.

— Yes, no. I hear you keep saying that.

— And I don’t think there is any body else these days having missed that part.

 

 

 

SHORT ENGLISH SUMMATION — strictly 100% related scientific compilation

NOTED FACTS ON ATLANTIS — up to 1Nov2019

 

Atlantic EAST SIDE:

The Canarian Islands (with Madeira and Azores) have been geologically examined:

no known Atlantic traces [within the last 4 million years].

 

Atlantic WEST SIDE:

Highly infected debate — not settled (2019):

— Paulina Zelitsky (2001) reports findings 700-900 meters under the sea level between Yucatan and Cuba’s western point (meaning at least 50 000 year old artifacts, if consolidated, considering the known land sinking rate).

— The expedition seems unable to complete their mission due to lack of funding (millions of dollars are missing: expensive deep sea robotizing).

 

 

 

GENERAL:

   Modern Academic Teaching System (1800+) is founded on INVENTION.

— Car. Atomic Bomb. Motor Saw. Wind Pole. Wall Street. Etc.

Proof:

   Universe(s) History (1976+¦@InternetAug2008) is founded on DEDUCTION.

NOT to CLAIM SUPREMACY, but to EXPLAIN EVERYTHING.

AS FAR AS POSSIBLE, TAKING AND GRANTING ALL POSSIBLE relatable  ARGUMENTS.

— So far in general only in Swedish: See specific proofs in TNED, The LIST, noMACphysics and[StateExcludingKnowledge] Modern Academy History from 1800: mathematics[‡] by detail, physics[‡] by detail, our universe[‡] by specific detail: quotes, comparisons, examples, references and cross references when so available: all SIGNIFICANTLY known science branches in math and physics, no exceptions — we don’t leave any foremost significant out:

— The mission is NOT to CLAIM SUPREMACY, but to EXPLAIN EVERYTHING from TRUTH by related deductive logic reasoning — leaving out any personal opinions, ideas of merits, status and other non important details: no religion, no politics: only a related  scientific interest:

errors are not allowed in Universes History. If found, they should be corrected. No speculation.

   What we know, we know: What we don’t know, we don’t know:

   We are allowed to rest, never to give up (Death is no argument: WE are eternal soldiers).

ATLANTIS:

   Two foremost sources appear in our time — Plato (through Solon and Egypt around 600 before Jesus [before »yearZero»: conv. B.C.]) and Edgar Cayce (sayings during the 1930:s)[‡] — claiming detailed information on the ATLANTIS-complex;

— Both these sources are seemingly concordant in giving the same approximate location: Between America and AfricaEurope;

   We take no care from where the claims are derived, no aspects on that part what so ever, we just study if, and if so also how, they are concordant with any eventual available geological physical explanation to a geophysical appearance of such a possible land form at the site.

ATLANTIS — through geological crustal folding land building: is excluded.

PROOF[‡Proof]¦[‡Test] — Ma, Million years ago:

Part 1:

   ICELAND[‡][‡]:

  The Continental Drift TCD (from warmer inner Earth mantle around 200Ma towards present more cooler Inner Earth mantle 0.000Ma):

— TCD is responsible for any physically possible Plato-Cayce ATLANTIS site between America and AfricaEurope in separating these two continents by the creation of an Atlantic Oceanic Floor — our site of study;

— Only two possible geological land formation types are (here physically) known to withstand such a separating force with a preserved observable land above its sea:

1. ICELAND[‡] because of a specifically thicker (mineral spot) — or more heat isolating — prime mineral, able to withstand the volcanic separating continental drift around it; ”today still going strong”: The island is protected from under by its specific heat isolating properties, only allowing small channels of volcanic pressure to end-appear on the island — decreasing in power with time as the inner Earth is cooling with time;

2.  CRUSTAL FOLDING: it leaves a deeper mineral preserving rocky ground able to withstand any further attacks from an underlying hot up-welling lava and magma underneath it from the active Atlantic Ridge Drifting activity; Such a geological remnant SHOULD (as so understood) show the same net survival property as our present ICELAND in the north part of the Atlantic Rift continental drift. But:

   THERE IS NO SUCH OR OTHER REMNANTS in the Atlantic ocean — except for the present Atlantic Ridge-edge smaller islands Cap Verdian, Canarian-Madeirian[‡], Azorian, Bahamas (Cuba ..).

— Specific geological studies (Wikipedia, Atlantis)[‡] of the Canarian sites (some up to 70Ma)[‡] state these to have been formed by a steady uplift from underneath during the last four million years (due to the continental drift pressure effect on the two opposite sides of the Atlantic Floor).

   In general:

— No remaining land between America and AfricaEurope has been found except these typically studied — advising an uplift, not a downward sinking by time.

   That concludes (practically to 100%) that IF an ATLANTIS land DID exist, IT would (definitely) NOT have been geologically constructed on a Crustal Geological Folding Funding — because such a land form SHOULD show NOW.

— Those parts of land who do show

— as The (type 50Ma) Canarian Islands on the eastern edge of the Atlantic Ridge

— have other geological origins (uplifting). And (Canarian islands, as we know) are not most well known for having Atlantis Artifacts, at least not as we know of today (possibly except for the underlying old land [core] volcanic mineral).

   Conclusion may be corrected if wrong: errors are not allowed here.

Part 2:

   Archaeological findings of elephant teeth on the North American east coast dated 0.013—0.015MA[Gowlett1984].

   Plato’s (Egyptian priest) claim ’numerous elephants’[E2] on the claimed existed Atlantis island or continent:

— As fas as here known: No elephant teeth has (ever) been found on, or ”all over” the Atlantic Floor-Ridge plateau between the two continents America and AfricaEurope — only at the North American east coast site.

   So:

— IF an ATLANTIS continent or island WITH claimed elephants ON it DID exist as situated between the two continents America and AfricaEurope, formed by Crustal Folding — provided no catastrophic destructible events —

(we have to exclude these as these always are the ignorant convenient way to explain anything to vaporise: we cannot know unless given specific clues) —

then any reasonable archaeological finding OUGHT to have made observations of EXISTING elephant teeth TOO ”all over the place” — at the Atlantic ocean floor between America and AfricaEurope. Not only at the east coast of North America.

— THAT PROOF ALONE excludes any conventional normal geologically formed ATLANTIS land by Crustal Folding between the two continents America and AfricaEurope.

   In other conclusive words:

Part 3 — The GeoAtlantis alternative:

— IF an ATLANTIS land or continent DID exist WITH ”lots of elephants” on IT, that land must have been very rarely geologically CONSTRUCTED by Nature to — BY THE TICKING SECONDS OF TIME — disappear completely, leaving absolutely no end physical geological trace at all of its previous existence — except for ICELAND; ”the possible opposed geological type formation that did survive TCD”.

— What would that be?

ATLANTIS — a strong volcanic surge (50Ma) on thin crust: fragmented by TCD.

PROOF[‡Proof]¦[‡Test][‡Surtsey] — Ma, Million years ago:

Part 4 — a direct physical partial proof:

1963-67 a new volcanic island Surtsey[‡] rosed up over the sea outside Iceland:

— ATLANTIS would illustrate Principally the same happening directly above The Central Atlantic Ridge, but farther south, much longer back in time with a (profoundly) hotter inner Earth magma with a (much) stronger force, with a more vastly created volcanic land mass over a (much) thinner regional crust, and diverging with a maximum (equatorial) velocity as TCD (The Continental Drift):

:

   0.12 meter separation per year o.a. — present distance America-AfricaEurope after 50My.

   Completely seismically shredded and ocean bottom vulcanized: no F trace.

   No F Atlantis. That we DO know (nowadays almost) with absolute certainty.

   Conclusion may be corrected if wrong: errors are not allowed here;

 

— IF Atlantis traces (artifacts) exist they inevitably undeniably MUST be located at the Atlantic plateau edges (Exactly as stated by Cayce[C3¦4]): everything in between them has been seismically shredded and sedimentary ocean bottom vulcanized in successively top hiding/destructive layers by credit of TCD.

 

   ONCE a (fragile, but highly zonally temperated) land bridge existed between America and AfricaEurope on which African Elephants emigrated to the American side[P2] — along with early human populations (first full homo sapience): No trace of such an early land bridge is seen today.

 

The recently mentioned (Part2) Archaeological findings of elephant teeth on North America east coast dated 0.013—0.015MA[Gowlett1984] proves that a GeoAtlantic land wold NOT possibly have existed safely more close to our present time than approximately 13 000 before Jesus — perhaps more likely 50 000 before Jesus to secure all traces erased up to our present.

 

   The FRAGMENTATION PART excellently seems to concur with all the  collected statements from — explicitly — Edgar Cayce (C6-12): no geo-principle contradictions noted.

— The Reader must NOT believe these statements are a CONSTRUCT TO FIT an already noted Edgar Cayce-cult (I was never invited, still not impressed), although it so may appear by ”the tight fit”. The coinciding statements from Cayce were noted AFTER — upon — the geological alternative was investigated. Don’t imagine any (I am a mechanic freak).

 

   An additional detail addressed to Cayce from one of the more critical web sites (Oct-Nov2019) has shown up during browsing the Internet for more information: the site (does not allow text copying, it also dismisses Cayce completely)

 

THE CONTINENT THAT NEVER WAS:

ATLANTIS NOT TO BE FOUND AT GIBRALTAR, NOT AT BIMINI, AND NOT NEAR CUBA — 12Aug2014

https://isgp-studies.com/why-atlantis-never-existed

— So you keep saying: We already KNOW the second part. Less is known about ”never”.

 

claims Cayce (Atlantis 2: C5) has dated the possible early Atlantis (Atlantis 1) to some 200 000 years (before Jesus).

   Watch this — safely archaeologically documented:

— The famous archaeologist Leonhard Woolley[‡] (long before our computer age) tells about (»The Mad Chronology») a refuted — absurd — Sumerian Kings Length of the form 270 000 years: it was scientifically dismissed as ”improper, erroneous” because of its seemingly obvious illogical content. But The GeoAtlantis alternative above gives us another possible clue to an explanation (unknown to Woolley and colleagues)

still to be refuted IF the GeoAtlantis alternative does not hold:

 

A possible scenario: The GeoAtlantis land offered (very) profitable civilized conditions with its (highly) temperated climate: Early homo sapience (0.2Ma) evolved quickly in the region, much faster than elsewhere [Africa, Europe, Asia], developing the Atlantis culture 0.200-0.050Ma before the continent vanished all together due to its specific geophysical construct. Nothing of that history has a single geophysical trace today — except The Pyramids and The Testament, see below, however »naturally» at other sites. It all fits — perfectly: all lose ends.

 

   AS ALSO Cayce states (C7¦10): The naturally fragmenting destruction of Atlantis made the Atlans emigrate, exposing their ancient knowledge and cultural TEXTS to all surrounding (more intellectually primitive) possible (recipient) early human civilizations: Egypt, Sumer .. — One and the same basic ancient idealistic agent becomes received, and developed, differently by each specific region 

still to be refuted IF the GeoAtlantis alternative does not hold:

And so IT arrives — A

Completely unexpected proof:

ShortEnglish

   The Old Testament

— its Aphoristically interpreted Text: Its names are arbitrary, unimportant, only the LAW context counts —

as it is seen today

f.ex. in King James Bible (sw. Bibeln 1917, Projekt Rubebreg @Internet) WITH the historically appeared person JESUS

exposes »a hidden resource»: — What’sUp?

 

— It’s not about religion. It’s about US humans.

 

— Jesus as a strict jurisdictional witness of the Old Testament advocates a (some)

GeoAtlantis[GTProof1] — unequivocally. How is that? More detailed in TruthEx and Regaining.

SHORT VERSION: The Old Testament [1Gen.J12¦3] was not written by the Devil’s children [John.8:44] — so how did they get it?

A spiritual Script has no specific corporeal addressing affinity. So:  If someone is desperate or stupid enough to claim a corporeal affinity ON the spiritual context (make a transgression), IT becomes cemented until so explained: In order to secure The Claim, The Script’s Spiritual Context must be guaranteed NOT to be altered or changed During The (historical period of the) Claim. The NAMES are not important. But the context is. Very.

— Utilizing what was intended for all to promote a limited design is a declaration of a moral war to challenge humanity — unless already familiar.

 

 

Detailed in split thorough parts — no religion, just jurisdictional simple relatable truth reasoning: do correct if wrong:

 

— The Old Testament [1Gen.49:8¦10] contains definitions of JEWS explicitly verified and certified by the person Jesus in his ”for salvation is of the Jews”(John.4:22).

 

But there are people naming themselves JEWS in claiming [”we have one Father, even God”(John.8:41)] themselves and their ancestors to be the origin of the Old Testament script[1Gen.49:8¦10]as received directly from God»), also denying (in to this day) Jesus as a jurisdictional truth witness to and of the same Old Testament[1Gen.49:8¦10].

 

But these Old Testament claiming ’WeOriginalJews’ heavily deny any connection between them and Jesus in his ”I and my Father are one” and ”Ye are of your father the devil”(John.8:44) in stating ”we have one Father, even God”(John.8:41).

 

So:

— Is Jesus lying in certifying mental JEWS [1Gen.49:8¦10]for salvation is of the Jewsin responding ”Ye are of your father the devil” to humans claiming themselves corporeally to be Old Testament JEWS in ”we have one Father, even God”?

— Obviously not: Jesus is telling the TRUTH here — IF the context of the Old Testament[1Gen.49:8¦10] can be jurisdictionally proven to be of a mental — spiritual — and not a corporeal nature [See explicitly in AdProofAuthenticity].

— Jesus — namely, provably — DID interpret the Old Testament[1Gen.49:8¦10] as a mentally — spiritually — intended production, Otherwise he would have had no reason to address corporeally claimed FleshJews as »Devil’s Children». As Jesus now so did, it is obvious he interpreted the Old Testament as a mentally intended production (»I&FatherOne»): of mind, not body.

 

 

So: Where[SEunexp] is the strict jurisdictional proof that the Old Testament[1Gen.49:8¦10] is a mentally — spiritually — intended production?

— PLEASE: at first: ”mentally”? ”spiritually”? Do share. Watch this (fasten seat-belts ... unless already familiar) :

Cognition[SCREEN]¦Phenomena[MOVIE]; MindSpritSoul¦BodyGeograpgyCorporeal; Differential=0¦Difference>0in modern academy arbitrarily mingled = chaos, ”Ibland skriver man dx i stället för Δx”, MATEMATIKLEXIKON W&W 1991 s82sp2ö: Related math and physics (TNED) explains:

MasterLogicsMainTenet: points=differentials=0=1/∞ = d1 ≠ 1 = difference cannot add: there are no endless quantities [from mathematical summing]:

 Compare AllNumbers ¦ Dedekind, Cantor, Weierstrass ¦ continuity, infinity, limits.

The only ”endless quantity” is The QuantityIndependet (endless-sign in related math and physics):

∞ = quantity and amount INDEPENDENT — as ”number of lines in a square” or ”number of points in a plane”: not included in modern academy.

RELATED MATHEMATICS AND PHYSICS IS NOT A PART OF THE MODERN ACADEMIC TEACHING SYSTEM:

ModernAcademy (sometimes): dx = Δx. Related math and physics: dx ≠ Δx. A difference can never reach zero — The Atomic Triangle.

— MAC cannot distinguish between cognition and phenomena, between differentials and differences, but treats these (arbitrarily) »as pleased».

   There you go. Mental and Corporeal are sharply distinct. Statement errors are not allowed here; Modern academy cannot deduce The Electric Charge — and consequently neither The Atomic Nucleus: gravitation’s fundamental form. See also EULER EQUIVALENTS (The Man who Got It — but as usual in Modern Academy 1800+ when a Natural Born shows up under the stars, IT is driven over: vandalized).

Math never was the strongest side of modern academy. Do correct if wrong. Statement errors are not allowed here.

— What was (ModernAcademyStrongest) then? Vandalism. Freedom in NoTruthKingdom.

— Nothing good? Do share. MAC: A place where students commit suicide BECAUSE of competition over Merits: ”Please don’t piss on me”.

Humanity Imprisoned. Under DRIFT. Not Plan. The Elite names it: education. Wants to be seen as GOOD. Function: real BAD.

   Modern Academy 1800+ has a strong tendency in wanting to be seen as a Commander of Experimental Physics. It isn’t. But at the present, humanity knows of no other Captain of the Ship.

 

 

Isa.32:17 — Old Testament King James Bible, @Internet

”And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance forever.”.

Ps.89:3-;

I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant.

Thy seed I will establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.”.

Ps.82:6-7;

”I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

 

 

THE COVENANT WITH DAVID can in no mother god loving way be OTHER than mental IF necessarily ”ye shall die like men” — AND our basic pay-check for all our pain staking dying efforts would be ”effect of righteousness quietness and assurance forever”.

— Everything else is most definitely excluded.

— ”assurance” = safety and security ”forever”.

— Allegedly: Not One The F-Word corporeally: ”forever”.

   The covenant addresses a spirit, an eternity, an entity independent of body, independent of a corporeal existence: all generations.

   The covenant is clearly spiritual — mental — not corporeal.

   Jesus speaks the truth. Case closed.

   Errors are not allowed here. Corrections must be made if such are found.

   Se also SwornTestament — a proof  more in deep. Or (very by) short — early version of »universal declaration of human rights»:

 

Swedish: INGEN SÄRSKILJANDE KROPPSLIG EGENSKAP MELLAN DÖDLIGA FÖDDA MÄNSKLIGA VARELSER. LAGEN.

NO DISTINCTIVE CORPOREAL PROPERTIES BETWEEN MORTAL BORN HUMAN BEINGS:

WHEREAS recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, P1 UDHR10Dec1948 — PRACTICALLY OLD TESTAMENT »LORD» WORDS as above in Ps.82:6: ”all of you”. Assurance forever. LAW.

— Still shorter: Old Testament JEWS are for The Mind¦Spirit¦Soul — NOT for the body: inside our hearts,  ”all of you”. NO BODILY HEIR. Not one excluded;

That was just  the initializing part of the Unexpected Proof.

— So: What is the Actual Unexpected Proof?

   Fasten seat-belts. No smoking:

corporeal claiming JEWS did not receive The Old Testament — but claimed a copyright on ITS context already written; The Corporeally Claimed Jews (FleshJews or GeoJEWS or FakeOTjews) appeared at a critical point in our early human history where The Script already was present.

 

Everything else is — now — 100% excluded as proved.

— Persons claiming themselves corporeally to be specific Old Testament JEWS are guaranteed not: satanism.

 

   So:

 

— AS the Old Testament was NOT written by desert tenting satanists, IT preceded these.

— Get out of here. No. You don’t mean that.

— I believe you will when you have seen the proof.

   Was I wrong?

 

Possible Historical Scenario in short:

SCRIPT from first advanced humans [0.200Ma—0.050Ma] → ToMorePrimitive → EternalLifeRituals → ConflictingPrestige → Transgressions → Now.

 

GeoJEWS — geographical, corporeally claimed Jews; REAL JEWS — Old Testament JEWS[1Gen.49:8¦10] spiritually certified in John.4:22

 

 

   The proof in short (more detailed in Regaining and TruthEx):

— IF Jesus interpreted the Old Testament text literally, he would have no reason to mistreat the GeoJEWS as Children of The Devil[‡][‡]: The Old Testament original Script, the actual Textbook, precedes Judaism — and Egypt, and any of the other early known civilizations.

   Dodge that one if anybody can:

GeoJEWS appear in our history inside an already given script:

GeoJEWS appear contrary  to The Old Testament Real Jews [1Gen.49:8¦10][J123] certified by the Jesus person: by heart, not by flesh. By spirit — soul — not corporeally: ”eternal law”, equal for all born humans without distinction of any kind or sort (»early version of UDHR10Dec1948»).

— A sudden critical historical geographical corporeal CLAIM appears in our history at a critical time upon an already present text (as still today: highly infected spiritual conflicts among priests [maybe specifically from some 2 000 before Jesus, as hinted by in established quarters]).

No corporeal affinity. Not one the smallest itty-bitty tiny atom: The Testament is Clean. But:

Primitive Eternal Life Rituals; claim of Certain Higher Divine Origin; As Continued Today — keep contaminating humanity, depriving IT of insight into its true nature, pushing PEACE ahead.

   Test this possible contradictory scenario (already well known)[J5]:

 

— »YOU mistreat Script origin by claiming YOU as Specially Chosen by GOD».

— »NO. So is it not at all. We ARE chosen by GOD and stand even HIGHER than YOU».[J5]

— »OhGaad. How long should we stand with these already profoundly mentally DEAD!».

 

ILLUSTRATIONS — gradual evolution — of ME:

— I didn’t say that!

 

 

— OhYessMyGodInHeavenYouCertainly DID.

Everything depends on view and attitude.

Shoes. Where we walk, we come.

 

   Where is that script now? Tell US about it. And even more, tell us about The Eagerness to preserve its original context, and HOW history made IT happen.

   Mind-stuff: ”peace and love”:

 

 

TheLaw (Mat.7:12¦22:39¦Luk.6:31¦sw.Jes|eng.Isa.32:17¦45:23).

 

So the Jesus-part in the whole proving story says it out loud and clear:

— The Old Testament (to distinguish from the New one) is NO geographical chronological historical record.

   Not one word.

— Compare The [St.] PaulBible[”Minister of God”]) with the sayings from the man Jesus: »Go away Satan..», ».. nothing in me ..».

 

— The Man cannot call the entity ”devil’s children”[‡][‡] The Man claims ”hold salvation”[‡][J3], certifying the Old Testament covenant: no State Israel; satanism — says OT. Heresy. ”all of you”. No State Israel. No corporeal Jews. The Covenant.

— Further most deeply clarified, as we are allowed to understand:

John.15:22 — ”If I had not come and spoken to them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.”.

Note: cloke, or cloak, means »[protecting] cover». Without Jesus as a jurisdictionally certifying witness of the OT, this proof obviously would never have come about.

[We can try — but not deny 2 000 years of bloody Christian history].

 

By that, simple as it seems, the Old Testament has revealed a hidden (for all us who did not really understand the intriguing content) resource to a profoundly appearing REAL Steel origin:

 

   That is the simple advocatorial/jurisdictional 100% truth founded proof;

   No religion. Just related jurisdictional truth:

— Reason outside human rights recognition does not exist. All sciences: freedom, justice, peace. Impossible without;

 

— Jesus as a strict jurisdictional witness of the Old Testament (OT) HENCE

DEMANDS an OT-original script older than any of our known early civilizations (Egypt, Sumer, Indus) — unequivocally. More detailed in TruthEx and Regaining.

 

SHORT DETAILED HISTORICAL chronological PROOF:

— Satanistic additional writs into an already given spiritual writ are excluded altogether as such (idiotic) writs would expose clear contextual anomalies, risking the satanistic aim to be spoiled:

— Using the uncut origin to claim corporeal and geographic affinity on its unchanged context is imperative. Reflections of actual regional conflicts, aggressions and contradictions — geographical, corporeal stuff — would also introduce significant context contamination to an already (extremely very important to preserve) original spiritual text. The spiritual/corporeal contaminating incentive (self-) excludes all kinds of possible contextual changes.

— However the NAMES in the text could have been

 

(and most probably have been, still with no contextual contamination due to the difference between spirit and body, heart and geography)

 

modified and adapted

 

(some definitely geographically invented as JERUSALEM [first seen in archaeological scripts as ”Rusalimum” around 1400-1300 BC, see Wikipedia, History of Jerusalem] proved by: cities have no mother and father, Ez.16:1-3 ¦ MoDa ¦ but Attitudes and Mentalities have — as such geographical inventions have survived by proof even into our own era, see from Balfour1917)

 

during the different translations (transgressions, conflicts, oppositions, etc.) and preservation periods through which the final text appears as it is today — King James Bible (and the Swedish Bibeln 1917, and other originals).

   »Hidden¦OPEN¦Esoterical KNOWLEDGE», ”depending on traffic conditions”. Here, all is revealed.

   As an extreme Naming Example, see The Sworn Testament.

   Errors, faulty statements, are not allowed here. If found: burn this.

 

   More related in Regaining.

Additional indirect Strong proof:

And there is more

   Cheops Rectangle — Cheops Pyramid: TNED, The rJCirclerelated physics only:

— The building (Petrie’s measurements from 1883) assumes an early familiarity with TNED (TNED FROM THE BEGINNING in Swedish):

   In its most central aspect, ignoring all the editions in-between:

— A (promised [assured by the energy law]) guaranteed environmental harmonic solution to the presently most prominent human energy problem (ATA/CAT: the complete dissolution of the atomic nucleus): exact mathematically-physically deduced in detail — but is impossible to reach by modern academic standards, as ALSO explained in detail: all questions answered.

 

The concepts, as noted however, are not possible to unite WITH The Modern Academic Attitude towards Nature: a peaceful and human respectable idea of existence is NOT concordant with present established attitudes:

 

hostility towards human beings guaranteed representing zero threat to humanity: death psyching out violence refusers (in Europe from 1870+) all over the western so called civilized world: systematic mistreatment, repeated indecent assaulting attacks with following imprisonment and supported public harassments: all human rights suspended: treated as an disobedient private national property under authority of ”Ministers of God” to be punished until obedient:

— Compare CHINA-dictatorship. Same sewer type: A lawless flat puke of zero IQ. No more. No less: satanistic zero pricks — by DRIFT. Not plan.

   So:

 

— We have obviously as it seems, a (delicate, historical) Situation here:

 

— Nature cannot be described by present established concepts in math and physics.

   Modern Academy 1800+ has a strong tendency in wanting to be seen as a Commander of Experimental Physics. It isn’t. But at the present, humanity knows of no other Captain of the Ship.

SHORT:

 

What’s the ”rJCircle”?

— Our Earth’s spherical radius with a mass body made up of closely packed TNED-Neutrons:

— Is that significant in any way besides that?

— Yes. Indeed. Very significant. But a presentation in English is not at hand. See the corresponding deduced mathematical physics in THE SPRING ANALOGY: The K-cell DETONATION in Swedish.

 

The rJCIRCLE part as such is more simple to present

(you know, 1+1=2 and the stuff .. — will be easy-to-follow by modern PhD:s):

 

Planck Constant h=mcr= 6.626 T34 JS defines The Neutron Atomic Nucleus by mass (1,886652u), vacuum speed of light (2.99792458 T8 M/S) and gravity circle radius (1.32 Fermi)[TheNeutronSquare], what we know: not mentioned in MAC;

— With The Deduction of The Atomic Nucleus in TNED (N3m20) a definite geometry of the atomic nucleus becomes known in detail — for us to test in detail — with a maximum neutron material body Density (Dmax) of 1.82 T17 KG/M³.

— Given that density Dmax to our Planet Earth with present mass 5,975 T24 KG defines a solid neutron sphere with radius rJCIRCLE = 198.5721548 M.

— The Cheops Pyramid — as ideally constructed from The Golden Section Geometry Paragon[‡], measured by Flinders Petrie 1883[‡], practically and constructively TOUCHES this rJCIRCLE when positioned exactly  as illustrated (middle cross point inside the s.c. Queen’s Chamber, also the pyramid center viewed from above):

 

 

— It is highly unlikely the Egyptians knew Planck Constant 2 500 before Jesus.

— The total layout of the Cheops Pyramid with its chambers and cavities hence:

 

         

 

— Perfect fit. See also the internal paragon[TheINSIDE] from the golden section outlines[‡]. And there is more to it — See Cheops Rectangle.

— Unfortunately the pace in making the English part available is not as fast as the inborn Swedish one (or, perhaps: luckily).

 

Additional Info:

— Is there anything STRICTLY PHYSICALLY special about our Earth,

except

 

(what

— after Modern Academy Rage: dead forests, constantly gray sprayed top skies etc.

is left of)

 

our home?

   Tell me about it.

   Related physics in short:

— GIVEN TNED

— with the atomic nucleus deduced, known geometrically in every mathematical physical detail [Neutron Square ¦ Atomic Masses], impossible to deduce by the modern academic teaching system [SEproof]

— with a situation

(K-cell Detonation: all primary [K-cell Expansion] ejected massive bodies under a primary macro-physically inactivated electromagnetism due to an initially strong gravitation as ideal perfect neutron mass spheres)

determined by maximum (neutron nuclear) density Dmax=1.82 T17 KG/M³ :

— there is a critical fusion mass — [sw. fusionsgränsmassan, eng. FusionLimitMass] m0JSUB

where exact balance between Coulomb force (divergence) and Gravitation (convergence) force

preserves an exact motional balancing equilibrium within the nuclide barrier between adjacent lying neutron nuclei. Namely AS PRECISELY about to decay (developing Coloumb forces) to hydrogen atoms WHEN local gravitation decreases and exposes a positive divergence (c>0) ONTO that primary neutron spherical highly gravita[tiona]lly compressed mass body

(local space gravitation decreases with the K-cell expansion, from »the most tight» Dmax, meaning: c is activated above zero: divergence-ignition).

What is the quantity of that critical mass, according to calculated values from TNED?

 

 

— 6.80016 T24 KG = m0JSUB. Fusion Limit Mass according to TNED.

— After a primary MOST LEAST explosive mass loss departure [simplified mathematical connections] of 12,079% of the primary mass (lighter less%[least 1,3%], heavier more%[limit70%]: connections for unrotated primary celestial bodies):

— 5,975 T24 KG:

Our Earth Body — with one (1) total present oceanic water mass in its (later hot) atmosphere (calculations are [very] tight here [BioEarth’s origin: the OxygenQuest]).

   Planet Venus — present 4.87 T24 KG — comes nearest close, necessarily with a lower (11.879%) mass loss (calculated primary 5,44707 T24 KG — quite far from m0JSUB).

 

Earth. Our The F-Word home.

 

All the possible Solar Systems in our Milky Way — 6007 

— Given the same angular momentum characteristics as our own specific Solar System, TNED-calculations in related physics with our known Galaxy mass show there is a maximum of 6007 equally formed similar Solar Systems (spread equally distant and radially out from the galaxy disc center) with a Planet Earth in each of them: same basic geophysics.

— How do we know?

— In the K-cell Expansion each Galaxy buildUp with a given mass and a given position relative the K-cell expansion origin has only one chance in making a corresponding internal buildUp of  a series of solar systems with respect to primary spin, velocity and general angular momentum parameters.

   Given those conditions, the calculations are relatively simple — even the final axial tilts of the planets can be explained from the deduced mathematics. (Internal distances between the Earth-systems are thousands of light-years, guaranteeing we can NOT communicate by any known physical means).

 

— See explicitly The Moon Recession Proof: Tying loose ends together that modern academic theory has forbidden itself to complete.

 

— TWO PRIMARY fusion groups appear: the Odd and the Even: OddEvenNuclideGroups.

— The inner core of our Earth is then guaranteed (by guaranteed lowest neutron quotes) that all its fusion-rings end EXOTHERMICALLY on (or around) IRON (mass numbers 56-58): No heavier atomic nuclei is possible without specialized nuclear fusion agents. And these are only found outside the inner core, more towards the surface.

 

The FusionLimitMass 6.80016 T24 KG = m0JSUB HENCE advocates a CLASSIFICATION of all other celestial bodies into two primary categories:

 

   STONE BODIES — lighter

   GAS BODIES — heavier — Sun¦StarLimit from 1.204 T28 KG = 6 Jupiter masses.

Most massive primary largest possible celestial body¦sphere is according to TNED the J80-body with its primary 80.55 Solar masses = 1.60227 T32 KG. All primary more massive bodies are fragmented¦divided into smaller ones on divergence-ignition.

 

Further mathematics define the entire branch of Star Physics [Part1—Sun]¦[Part2—Stars] — followed by (certified through) thorough comparison with actual OBSERVATIONS, and some theoretical comparisons, quotes and examples, as available. You have to see it to believe it.

 

Our EARTH ”takes it all”.

Conclusive or other claims in Error are not allowed in Universes History. Only explanations.

 

 

 

IllustratingME:

 

ILLUSTRATIONS — gradual evolution — of ME:

— I didn’t say that!

 

 

— OhYessMyGodInHeavenYouCertainly DID.

Everything depends on view and attitude.

Shoes. Where we walk, we come.

 

 

 

Specially Environmental Clues: SEC —  6Nov2019 — Forest Bald Cuts

 

 

Se även  en del samlade citat i KALHYGGESOPINIONEN I SVERIGE Aug2018

WORLD SITUATION Nov2019

 

 

The World Situation (6Nov2019) — descriptive, most likely not established:

— There is i general no problem in asking a question.

— Problem appears when we don’t know how to handle the answer.

 

A Forest BaldCUT

A ForestHumanKILL

 

sw. Kalhygge — eng. A ForestHumanKILL: a ClearCut INTO Humanity

— Establishment cannot accept that type of vocabulary as IT — TheCUT — promotes A National Economy for Many Northern Countries:

— »We are NOT the least corrupted: we LEAD the world».

 

 

Swedish kalhygge as kal, eng. bald and hygge (hugga, skära, tillverka genom skärning) eng. cut, perhaps should more profoundly in (related) English be translated as (a) bald-cut: (shaved) »head with no hair on it»: (partly cut) Originally Forested Earth with no Tree on it. ForestAssociation: a violent attack — kill — upon profoundly alive nature¦LIFE.

— Mile after mile after mile after mile .. Kilometer in, Kilometer out .. Hundred meters here, Hundred meters there .. Hillside in, Hillside out .. Why not emigrate to Pluto? Free medical care.

 

 

— »We are NOT dirty». Ime.

— OhYessMyGodInHeavenYouCertainly ARE. Provable in to every The F-Word Atom.

 

1.          sight — oppression

1a.       medical stress — candy mostly help killing the intruder — momentarily ..

2.          environmental effects

2a.       WHAT (that which) the previously ALIVE forest DID bind and circulate in closed carbon-oxygen cycles (Mauna Loa Curve [TheKeelingCurve] Deforestation part 2015: 37%)

 IPCC1973

is ATMOSPHERICALLY WASTED — NOT allowed to return as far as THAT Nature Forest is NOT:— a repeated chopping the forest off, again and again, only INCREASES the air-waste as a prolonged extra parked CO2 [ExtraHeatPressureGeneratedNoctilucentClouds]¦[OverView]¦[Theory]:

— Accumulated atmospheric forest CO2 is now (2019) HUGE[IPCC2019] in our time DUE to the 200 year (1800+) ongoing Famous Human Industrial Deforestation Enterprise.

2b.       [CarSinkMyth] Forests take NOT ONE SINGLE ATOM OR MOLECULE fossil carbon out of the air — conventionally so called carbon-sink(er)s: that is a fallacy, a delusion established (from 1973) that has a clear cut deep natural sophisticated proof: The Mauna Loa Proof[Eng]: Proof of a Natural Forest WHICH if deforested PRODUCES strong negative environmental effects.

— The MaunaLoaProof[Eng] is NOT allowed in the modern academy teaching system

— because it(MLP) SHREDS the establishment (Real Steel Clear-Cut):

   A NatureForest Exists which causes severe LandBio damage IF removed.

  Trees take no carbon from air, but from the cycling water through the different chemical carbonate agents — where a recurring quantity 6 ppmv electrolytic Mauna Loa eCO2 appears annually and is removed annually as proven by detail in the Keeling Curve seasonal variations.

   Forest Biology [hydro-physics] and Ocean Biology [noHydro] have different biological physical domains [TheOxygenQuest], explaining why forest CO2 and ocean CO2 does not mingle: Mauna Loa Proof: »there are no trees in the Atlantic».

2c.        [BioO16] With normally available plant cycled oxygen (O16) wasted as deforested CO2, heavy atmospheric oxygen (O18¦Dole1965) is forced to appear in (increasing) quantities inside the normally selected lighter oxygen nuclei in biological plant growth (amino acids ¦ Table):

— WE DON’T KNOW THE EFFECT OF THAT PART, however its principle is obvious (biological life in general is weakened).

3.          What The F-Word is this?

— Anthropogenic EarthRotationReduction?

 

We already know that THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS [NASA-article from Goodard Space Flight Center 4Mar2003]. Taken globally these fluctuations cancel on a net zero.

— But given a systematic construct ON the Earth Solid Ground to COLLECT huge amounts of wind power ONTO ground solid Mounts from a speedy gas ABOVE/Around the Solid, makes a completely different situation. The math is known in detail.

— See Calculating Examples (Swedish ed.). But where is ScienceINFO? Not one word found.

 

— Wind(Pole)Power?

— »Earth is a flat resting disc in universe where all wind fluctuations are generated by heat On Air from The Sun. So that’s it: We don’t have to care about that Quest any more. Don’t forget to vote on China».

— Calculations[‡] on ”spherical inertial momentum” on Earth RELATIVE its floating wind system shows simple quantitative comparing results[Examples]. But where is ScienceINFO — Hello?

3a.       More atmospheric CO2 — deforestation (FHK1+) — generates a HeatStaysLongerOnEarthGround MoreOftenSituation: more energy is converted:

3b.       HeatStaysLongerOnEarthGround generates heavier weather forces: WIND;

3c.        Deforestation generates New World Happy Eco Drive IamSoFriendlyWithMyNewEnvironmental Free Energy Personal Status: now I can die happy.

3d.       Great World. MustBuyBook.

 

Conclusions may be corrected if wrong: errors are not allowed here:

Never before in any here known human history, has humanity been more covered by DARKNESS, ILLUSIONS, FALLACIES and DELUSIONS propagated @INTERNET with an exact opposed message. Never. noMACphysics. TheLIST.

Conclusions may be corrected if wrong: errors are not allowed here.

 

   ”Dark Energy” substitutes Modern Academic Teaching System’s inability to deduce Light’s Gravitational Dependency: Gravitational Red Shift.

— Modern Academy uses it on individual bodies only — NOT on the universe as a whole.

   See The vic-Error. Modern Academy is locked in and locked up inside a precisely descriptive and detailed explainable (PlanckEquivalents) delusive idea of primitive and fallacious physics in general, banning itself to see beyond the horizon: TNED, the atomic nucleus: nuclear physics: there is (much) MORE in it than present physical doctors see.

 

Modern academy (Einstein) Versus Related physics (CheopsRectangle, PlanckEquivalents):

— So close to it. And so far from it. Related physics:

— Say something.

— Preferably something intelligent.

 

Conclusions may be corrected if wrong: errors are not allowed here.

 

— An 1800+ academy of educated mathematicians and physicians,

100% incapable of DEDUCING the mathematical physics of THE ELECTRIC CHARGEmagnetism and induction — will inevitably also FAIL in practically everything ELSE: MACTech:

   Modern Academy 1800+ has a strong tendency in wanting to be seen as a Commander of Experimental Physics. It isn’t. But at the present, humanity knows of no other Captain of the Ship. (Incoming: Natural [as in Nature] Academy: physics deduced, not invented).

— Besides Family Racing and Instrumentation:

   It was sufficient to promote machinery to a Dolls House Theater. No more. No less.

   Remnant to be exploited:

— The Forests.

— »We don’t have any more intellectual power than so». Poor us.

— That your best shot?

 

The Worlds most advanced Intelligences:

 

Of course you didn’t Intend it to be so. But who does in any aftermath?

— Question is: Is there a realizing situation here?

 

So The F-Word up.

 

 

 

TRUTH, related: Compilation 7Nov2019 — TruthExample  sw.SANNINGSBEGREPPET

 

THE TRUTH.

— Did you commit the crime — answer the question (goddammit)!

— ASK THE HONEST!

— Why do you ask for the betrayer, the dishonest, the deceiver, the swindler, the impostor?

— We all KNOW — for absolute certainty — what the liar and dishonest will answer to

ANY question of GUILT: no.

— So what remains for the honest — a yes?

   Some really safe and most prominent dumasses surely and really know how to pick the best in front of the worst.

   In any investigation in concern of The Law — gravitation, electricity (heat, light, magnetism) and human rights — we do not speculate. We don’t try to DRAW¦Pull¦Push¦Force. But the western civilization in its famously historically known last 2 000 year history Court Processing is FULL of it: public harassments, intentionally false speculative accusations to provoke and adrenalize, specialized constitutions to underline the INTENTION of The Law is Obedience (”Minister of God”) and Punishment. Not Knowledge and Education. BODY. NOT attitude.

— If we cannot decide whether a statement is false or true, we LEAVE IT until a more solid foundation is KNOWN. We don’t ATTACK it by VOTING or SPECULATION. Why not? Because DECISION has no authority over human rights, not over gravitation, not over electricity. Not at all over the law. IF such still is practiced — decisions and/or speculative conclusions outside the law — a state of oppression, consequences of NOT attending to the law, inevitably will follow: Court promotes cultural violence, says the headline. By DRIFT. Not plan: stupidity.

 

 

The basic related principles of physics and mathematics

THE CONCEPT OF TRUTH IN RELATED PHYSICS

[Swedish original][English translated — and commented by comparisons]

Here in short:

 

— What is TRUTH?

— Is the question meaningful? If No, why ask? If Yes, the answer is given: certainty. If Don’t know, then who does, or who should? Asking a question is no problem. Handling the answer might be more tricky.

   Watch this (the 100% short version):

— Are you awake enough to certify you just made a question — and if so, would you please develop that certainty more in detail?

   Or:

— Why do you ask questions to which you already know the answer?

   Or more precise:

— Is the question certain? It seems a No answer is excluded. Then as Yes; there you go. Certainty.

   Say again.

   Errors are not allowed here:

 

 

Related: Truth is certainty (1+1 = 2). 100%. I say: »The sky is blue», 100% said. The FACT that we ARE aware: what we do, what we don’t do. The fact THAT, whatever: What did cross our mind — and what didn’t. All of it. Nothing excluded. (TAOP).

— »I’m not shure» IS a certain claim. »Truth does not exist» is a perfectly certain claim, and as such a perfect lie. And — please do correct if wrong — there is no The F-Word way to make a statement, whether true or false — without certifying (»true-ing») IT: all statements emanate from truth. whether true or false. But only those statements who recognize THAT also certify truth itself. Others don’t.

 

— WHETHER a CLAIM as such is false or true (hence) is a quest of IRRELEVANCE.

   Why?

— Because as Related as IT can be:

(all claims emanate from truth, false claims as well as true claims)

Any quest in concern is of the nature WHETHER or NOT the claim departs from

(P1, UDHR10Dec1948)

a recognition of the inherent dignity (equality)

and of the equal and inalienable rights for all members of the human family

as the foundation of freedom, justice and peace in the world.

   Why?

— The opposite party would yield not-freedom, not-justice, not-peace: »shoot me directly in the head».

— EVERYTHING ELSE than freedom, justice and peace HENCE is exercising oppression: fascism, dictatorship (dictature), nazism, satanism. Pick one. More in short:

Understandable reasoning — a rational dialog of logic — outside human rights [equality] recognition does not exist.

Flow of words, claims, sentences where no reflection is seen in a recognition of the inherent dignity, defines exercising oppression: slavery, if you so wish: chained.

— See specific examples in Wikipedia (Sw.ed.) in Exclusion of Certainty Creates Liar Paradoxes. Or more specified:

— Exclusion of human rights in any community addresses a constant flow of a profound intellectual level below zero.

 

 

Could you be a little more specific — please (’what is truth’)?

— Absolutely. Let me try:

— The full and complete cosmic TAOP(TheActOfPerception)-picture

 

All of it: Truth

More in detail in (Swedish)

TAOP.

 

»PerceptionPerspective» contains all physical possible cosmic material areas taken over the complete possible cosmic space, and in each possible physical point of action.

 

But we can only depict a central limited part of that view as we don’t have »endless drawing papers».

 

The right picture’s lead-pencil

drawing is from this author’s own private archive (1980), exemplifying how the TAOP-concep appears, with a certain limit, at a given time and place through a specific individual.

 

The drawings are shown and described in greater scale in the picture-links.

As of the web (Sep2019): the subject area does not exist — even mentioned — in established quarters: searched for, not found.

 

One single time-absolute total cosmic state based overview picture in every momentary time-point dt of events.

 

 

CONSERVES  TRUTH  IN  ITS  ENTIRE  VASTNESS — no losses (TheK-cell) —

in every tiny fraction of every part and piece of our lives — and the echoes even after.

 

 

Smart MAC:  Changes in positions between atoms — gravitational fluctuations — are limited to the velocity of light in vacuum c0 = 2.99792458 T8 M/S. An endless cosmos would never be able to remember ”all of it”: it would take an eternity.

Related Physics [TNED]:  That is a well established modern academic DELUSION, provable in every atomic detail: the modern academic vic-error — [LightLibertyClause]: The physics of light does not connect to kinetics: light’s path near a material body has no centrifugal component [SunObservations from 1919]. The explaining math is exactly the Newtonian one — with the centrifugal aspect removed: light is 100% governed by gravitation — no delays.

— Modern academy has made [a convenient] invention ”nothing travels faster than c”, directly provable to be inconsistent with the experiments [from 1881] where explicit results showed that light and kinetics does not connect. This result was also, by principle, shown already in 1725 [publ. 1729] by James Bradley, the phenomena of aberration: lights gravitational dependency: a concept modern academic teaching system is incapable of explaining due to its vic-error. In short:

— The most fundamental aspect in physics [GcQ-Theorem] — gravitation-convergence: equal for all matter, cannot be shielded from: independent of time — and its negation — light-divergence: different for all matter, can be shielded from: dependent of time — is NOT included in the modern academic teaching system. And so MAC can neither DEDUCE Light’s Gravitational Dependency [MAClgd] with The Electric Charge [Q] and its Potential Barrier [the place where Q is taken — vital for deducing Spectrum and Quantum Numbers , further leading to the deduction of The Periodic System], and hence neither The Atomic Nucleus [The Neutron: Planck Constant h = mcr]. Hence the modern academic teaching system can neither DISCOVER The Neutron Square — leading to a practial equivalence between Theoretical Atomic Masses and experimentally measured. And HENCE: Planck Equivalents, NOT Einsteins Relativity. See specifically The GPS Example. Short:

— Modern academic teaching system is by most an INVENTED — not deduced — teaching system from around 1800+ by the motto Masters of Universe [TheTransireQuote], not Servants within. Hence the result: Modern Academy Level of Intelligence is A DETAILED EXPLAINABLE PROVABLE primitive appearance 1800+ in humanity;

   [Inertial System Inventionmany authors claim Newton to be the inventor. But no such mentioning has been found in the Newton scripts: the inertial system was obviously invented-adopted by modern academy to match at most Einsteins relativity theory, the vic-error: Einsteins specialized Relativity Principle].

— ITS IDEA of intelligence is — provably in every atomic detail — leaving the most of The Real Steel Physics outside humanity, conserving ignorance, delusion and primitive inventions especially in concern of CONCEPTS of physics to secure its own PRIMITIVE survival — provable in every claimed detail: self-banning.

— Related physics: Gravitation has no traveling issue, only the position of the masses [NewtonsThree]¦[Physics4]. There are no ”inertial systems” in physics: Physics relates to Balance¦Equilibrium [NewtonBasics], not system: Physical laws hold FOR systems, not IN systems. There still is a certain difference between left and right, so to speak. See also modern ENTROPY [Planck entropy concept gives a related deduction to Planck Radiation Law — outside modern academy: completely free from statistical concepts]. The bare IDEA of our universe is completely different from modern academic ideas. And the best: no errors are allowed here.

— It is all about EXPLANATION: knowledge and education — deduced from nature. Errors are not allowed in an explanation.

 

Calling ATLANTIS .. ello .. ello ..  222 ..  111

— Roger .. Roger .. Mayday .. Mayday ..

 

   (Cosmos in its electro-gravita[tiona]l entirety never forgets the memory of any Complete ME Life History — ever).

   Gravitation&Electricity. Light. Heat. Every wave. Every sound. Every colour. Every atom.

— But The Modern Academic 1800+ Teaching System has made INVENTIONS of the basics instead of DEDUCTIONS. All these are, or should be, covered in Universes History: (TNED) by example, quotes, references, related explanations. All of it. The entirety of it. 100%. No loose end.

If you have any argument — to make a correction to that description or claim — please do share.

— How long did it take to make the presentation (fairly as ”100%”) complete?

— Forty years. I always try to supersede myself in compressing it to a short linked text piece.

 

The Absolute ideal Gravitational-Electrical statePicture: whole Cosmos — except the guaranteed matter-free N-point thought which the cosmic concept is individually presented

— and further propagated through all other possible cosmic N-points by physical time-space action [sw.GcQ-Theorem] and reaction in the matter-world around IT (TNED).

 

There is no way to hide from »The Eye [»I see»] of Life»

— to be noted: based on harmony: truth&love, ”assurance forever”.

   AS also (TNED—related physics only) the (cosmic central cell, our universe) K-cell in the cosmic c0-body repeatedly detonates and expands once every 2×336=672 billion years

 

(by conservation of angular momentum [EnergyRelated] and refill from the surrounding c0-body from the former period’s mass loss through mass destruction m→γ by heat and light) (See also Universe’s Critical Density)

 

the energy law and its irrevocable and indestructible never created always existing principle guarantees and certifies that all variations and changes do exist independent of time and space as a single STATE in every moment of time

— as a result of all the former states and variations through the entire cosmic mass body, so independent of distance according to the sw.GcQ-Theorem.

   This way of viewing our universe (the K-cell) (the GRB-origins) and the cosmic appearance as such, is a complete impossibility in modern academy. Why? Related physics:

— Modern academy has (invented around 1800) a general idea of totality (cosmos) as consisting of only the central universe, our K-cell with mass ~4.14 T53 KG. And besides that: nought. ”Nothing”. Why?

— The modern academic handicap of NOT being able to deduce Light’s Gravitational Dependency. Without it, no deduction exists of any The Atomic Nucleus (fundamental element of gravitation) from Planck constant (TNED). Result: — Unable to see and gaze any further out than the central active universe as such — with corresponding limitations in the physical description (the modern academic primitive idea of intelligence).

— As known: The most prominent fallacious delusion in modern academic theory (apart from the vic-error) is the one named ”DARK ENERGY” [sw.CriticalUniverseDensity].

 

”Dark energy” in modern academy arises BECAUSE modern academy has no concept of that

1. light connects NOTLightLibertyClause to kinetics (gravitational influence is time independent, while light is not) and that 2. modern academy has no concept of GRAVITATIONAL REDSHIFT SEEN TO OUR UNIVERSE AS A MASS FORM INSIDE A LARGER c0-body: gravitation secures ”the outer rim” outside the central universe to be electromagnetically shut-down (negative divergence). Only a central (illuminated, periodically pulsing contracting-expanding) cell is active (»LIFE»). All due to the end energy bill to hold.

 

— This modern academic DarkEnergy illusion deludes interpretation of observations of galactic redshifts; Modern Academy Theorists ADD SPEED while in RELATED PHYSICS it is gravitational no speed universal redshift;

   There is no ”dark energy”. Just a highly self-deluded Modern Academic Elite of misled mathematicians and physicians upholding an already dead born general theory of existence from square one:

— Modern academic intelligence cannot handle gravitation and light. Provable in every atomic detail.

   Do correct if wrong: errors are not allowed here.

   QUESTION:

— The ”c0-body”?

   Related physics:

   Energy law (General State Equation¦Law) has only one answer:

— Mass destruction works on atoms (as constituted by electrons and positrons: the 18+1818+k neutron composition, certified in The Neutron Square by Atomic Masses). And all atoms, all nuclei, can be explained in detail to be composed of NEUTRONS (directly or mixed with decayed dito hydrogen atoms and other heavier): Planck constant

h = 6,626 t34 JS = mcr = NeutronMass(1,0086652u)c0(2.99792458 T8 M/S)NeutronGravityCircleRadius(1.32Fermi):

 

 

The simple proof explaining modern academic teaching system completely 100% incapable of deducing the atomic nucleus as well as the electric charge:

— Cheops Rectangle: basic simple Light’s Gravitational Dependency: basic SIMPLE connection bd=h2 cb=w2 from The Force Vector Basics

also apparently missed by modern academy: a direct resulting negative force divergence from heavy gravitation: time dependent divergence (electricity and magnetism) is controlled by time independent convergence (gravitation), giving a resultant vector pointing out the actual space residing divergence or actual speed of light or actual electromagnetic propagation.

   Modern academy isn’t even close — except »in a Dolls House Theater». But IT rules a system of Merits inside Humanity: Bad to the bone — ignorance.

   Related physics: The top speed of light in vacuum 2,997924578 T8 M/S is preserved and guaranteed independent of gravitational force — see the deduction of Light’s Gravitational Dependency, unless already familiar.

— What did you expect, Modern Academy — that Stars and Sun would come an bow for you? They don’t bow for me either.

 

— Neutrons

— they are electromagnetically inactive no decay certified by gravitation in the c0-body, until exposed to The K-cell domain where any positive divergence exists: c>0

— constitute-explains the (energy law: never created, always existent) physical c0-body.

It was the hardest part to realize in the mathematical work: mass has no limit, because energy (E=hf=mcc) has neither a beginning, nor an end: indestructible. Just following a simple mathematical consequence: truth.

   All explained in detail by Light’s Gravitational Dependency.

   Do correct if wrong: errors are not allowed here.

— When the K-cell contracts after an expanding period, the c0-body follows — fills in — by a refill of exactly the amount of mass (by neutrons) that was converted to heat and light in the previous period. The K-cell contraction ends on all atomic nuclei decomposed into a single compact electromagnetically inactive Dmax neutron mass body due to the strong gravitational influence (except in a small middle center where ”the light is always on”: the c0-place).

   Meaning (a highly dramatic and spectacular detonation: static and dynamic gravitational contraction/expansion):

— The K-cell is restarted anew — guaranteed by THE INCOMPRESSIBILITY OF THE ATOMIC NUCLEUS:

— The atomic nucleus (the neutron, and all following by exothermal fusion, see FusionRings [all nuclei forming an adjacent contact within the nuclide barrier: no external push needed to ignite a fusion: only a positive divergence c>0])

is already standing on a ZERO = not possible to compress guaranteed by its deduced endless fractal structure (PASTOM); This principle mass structure m = m/(n→∞) · (n→∞) = m [endless division of 1] IS the energetically only way to secure a complete mass destruction (m=E/cc)→γ without leaving any rest particles (COEI: conservation of energy by induction: heat and light), see PairAnnihilation with the Planck Structural Constant (endless Planck ring fractals) unless already acquainted.

   Besides a (very) small elastic margin, the toroid form of the nucleus shows direct repelling properties by any attempt to be axially deformed: its net volume increases if attempted to be pushed: it answers directly by a corresponding push-out — in gravitational situations where c=0: no macro-cosmical active electromagnetism (a zero viscosity, only mechanical properties work there). But these concepts have no part in modern academy. (Modern Academy Nuclear Physics always was so far behind: it invented, never deduced. Result: primitive, destructive physics).

— The K-cell Detonation Math is extensively detailed in THE SPRING ANALOGY.

 

 

To exemplify (TRUTH):

 

The Old Testament (truth, love, eternal peace and security[Isa.32:17¦Ps.89:3-5¦1Chr.17:12+])

excludes satanistic claims (John.8:41) »God is our Father» from JEW-ized[1Gen.49:8¦10] humans certified as (John.8:44) »Devil’s Children» by (John.4:22)”for salvation is of the [OldTestament] Jews[1.Gen,49:8¦10]. So: Which is the explanation — Old Testament from desert tenting satanists?

— Modern archeology seems pleased with that. Here we try a more ambitious attitude.

TheClaim:

Satan is God

IF the ancestors to those corporeal humans today claiming themselves to be ”the people of Israel” are connected in any way to the Old Testament JEWS[1Gen.49:8¦10], also certified by Jesus in the claim ”for salvation is of the Jews”(John.4:22), the man would have had absolutely no reason to direct these ancestors in their claim (John.8:41) »we have one Father, even God» by ”Ye are of your father the devil”(John.8:44): satanists. No crucifixion.

— So. IF Jesus is a true ”for salvation is of the JewsOld Testament witness, the satanists cannot be true Jews, not ”the people of Israel”, not at all no kind of connection to the Old Testament. So: From where did They Get It?

As we know: These ancestors claim an Old Testament Copyright: »WE wrote/received it directly from God». If Jesus, hence, is a true Old Testament witness, they didn’t. They claimed itstanding historically ON its script.

— Jesus undoubtedly exposed a difference between Geographical (corporeal) and Testament (spiritual, true) JEWS:

— US — all humans, inside our minds and hearts: our true [The Sworn Testament] nature:

   Do correct if wrong: No statement errors are allowed here.

— So: Who originally wrote/received The Old Testament — what is its origin?

   The only remaining today preserved script copy is from : the GeoJews — Certifying The Claim.

— So: If The Claim was made ON it, it already existed DURING the history of controversies: already At Script. Then neither Egypt nor Sumer, both highly active in the actual history of controversies[‡TimeLine], could have written it as a precursor. Compare a possible controversial introducing scenario (as it still is today):

 

— »YOU mistreat Script origin by claiming YOU as Specially Chosen by GOD».

— »NO. So is it not at all. We ARE chosen by GOD and stand even HIGHER than YOU».[J5]

— »OhGaad. How long should we stand with these already profoundly mentally DEAD!».

 

— IF Jesus (The »WayTruthLife»-Man) interpreted the Old Testament text literally [corporeally, Old Testament Literally:”The FleshPEOPLE of a FleshISRAEL”], he would have no reason to mistreat the GeoJEWS as Children of The Devil[‡][‡]’, at the same time certifying that (John.4:22)”for salvation is of the Jews”. Now, as he did [GeoJEWS are NOT Old Testament JEWS(1Gen.49:8¦10)]: The Old Testament original Script, the actual Textbook, inevitably irrevocably undoubtedly provably precedes Judaism [GeoJEWS appear inside the geographical history of an already written script as a satanistic sect, claiming a Copyright — still going strong @2016+: ”restart you computer or we will do it for you” — in UN-support 1917¦1947+] — and so also necessarily by the script: prior to Egypt too (See Bnote). And equally so provably prior too to any of the other early known civilizations.

   So, in conclusion without further evidence:

— The Old Testament + Jesus, as a jurisdictionally certifying witness, advocates the existence of a GeoAtlantis.

   That was some real steel — provided no present conclusive errors.

 

See further — in more related deep detail — from Regaining, unless already familiar.

UDHR10Dec1948 OldTestament:

So. Jesus

(alias the spiritual CHRIST[J4¦Matt,23:10] Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.”)

would be the only addressing, or hinting, witness to a possible GeoAtlantis. And nothing else?

— At the present:

— Yy .. ess. Provably — yes. Yes — PLUS the Old Testament[1Gen.49:8¦10] as such — the Central Agent. Strangely enough.

 

The Claim is NEITHER in concord with human rights[J5].

 

— Or more direct: HumanRights IS in a provable perfect concord WITH the Old Testament.

   See AdProof:

— ”all of you are children of the most High”.

   No corporeal JEWS. No State ISRAEL. No physical Israel. Old Testament. Shoot me.

 

— Do correct if wrong:

— The Old Testament [GOD¦LIFE/truth] ETERNALLY REPELS any tendency of any kind of any sort or type of ”PEOPLE OF STATE ISRAEL” or Corporeal JEWS.

— BECAUSE ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” — no corporeal distinctive differences: no satanism. Bring UN and USA as well. Fire off.

— HEREBY ALL EARTH HUMAN BEINGS ARE SO DECLARED FREE FROM STATE ISRAEL:

— Has always been. Is now. Will always be. It is NOT about religion. It is about US, humans. Our dignified right without corporeal differences: universal law.

— The Old Testament is NOT for the BODY, the Flesh, but for the MIND: the spirit, the soul. ALL BORN HUMANS WITHOUT THE SLIGHTEST DISTINCTION.

— Copyright infringement. State Israel. Human body claimed JEWS — deprives humanity of »Its Own Testament Soul».

 

Most imminent conclusion:

UN. USA: Clean the kitchen.

Release humanity from its long historical imprisonment.

I’m not asking you. I’m telling you: YOU are telling you.

Do correct if wrong.

Statement errors are not allowed here.

 

— Human beings claiming themselves CORPOREALLY AND UNIQUELY to be inheritors (heirs) to a special type of corporeally significantly and differently selected human DIVINE species, a certain DIVINE race, and even so by a ”god” or a ”the lord”  — also CLAIMED to be situated as the sensational authority of and in The Old Testament[TheCovenant] — do surely NOT have any connection at all to, in or with The Old Testament, as it is NOT a satanistic script[AdProof] (”eternal life”):

By Theory: NAZISM, FASCISM

   MeAtom thus stands between God and humanity, representing each to the other; GodMEyouMEGod.

InPractice: STATE ISRAEL

   Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA99+.

[IGM]: ”We are unique in thought”; ”Innovation is in our blood”. Nazi Germany 1932.

 

There is nothing such as Corporeal Geographical JEWS in the Old Testament

— except as so formulated and provable in satanism: fascism, nazism, (dictature) dictatorship. Pick one.

— Superior Corporeal claims IS — defines — nazism and fascism: oppression.

 

Situation — In short Nov2019:

A 2 000 year old biblically certified Claim certifies[TruthEx]<