UNIVERSUMS HISTORIA | SANNINGENS FILOSOFI | 2012VII16  | a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-01-04 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

Lagen | DHARMA | DharmaPada | Lögnparadoxerna | WikiTRUTH | CERTAINTY | Lydnadsbegreppet — PAULUS GUDSVISDOM | Västerlandets filosofer | Nazism

 

 

 

 

 

 

TESTA: Det finns inga KRIG. Det finns inga VAPEN. Bara Teknik, Hantverk, Marknad, Handel, Samarbete. Hälsa. Välstånd. Alla hjälps åt — med INSIKTEN att OM INTE är det KÖRT. One mind. One body. TILL VISS DEL redan vardag.

 

 

 

Visshetens uteslutning skapar lögnparadoxer | Köttsjudarna — MÄNSKLIGHETENS ENANDE · Västerlandets moralgrund · Utsagorna från Jehovas Vittnen | Västerlandets brist på naturfilosofi

 

 

Sanningens Filosofi — STRÖMNINGAR • RÖRELSER • KRAFTER

 

 

 

 

Jesus-Paulus kopplar inte

Jesus-Judaismen kopplar inte

Jesus-Judaismen kopplar inte

Naturskönheten

SEX och EROTIK

Läser inte kristenheten Jesus?

”Förrän Abraham blev till, är jag”

»Ni har jävulen till eran farsa»

KVINNANS SKÖNHET får inte omnämnas

”Ditt sköte är en rundad skål, må vinet aldrig fattas däri”

 

 

Sanningens Filosofi 2010VIII30 | 2012VII16

 

 

Sanningen ska göra er fria” betyder — tydligen, som det får förstås — att obetingad undergivenhetLYDNAD, och därmed BESTRAFFNING, och därmed automatiskt VAPEN, inte omvårdande  INRÄTTNINGAR [omvårdande inrättning är inrättning som VÄGLEDER, HJÄLPER och UTBILDAR INDIVIDEN MED insikt om KUNSKAPEN som FRIDSAMHETSGRUNDAD [‡3]: intrinsiskt rent från våld och tvång]inte existerar i samhällen där människor växer upp i en anda av KÄRLEKSFULLHET: intresse för TEKNIK, HANTVERK, MARKNAD och HANDEL. I ett sådant samhälle HJÄLPS ALLA ÅT, och det finns i grunden ingen grogrund för KRIMINALITET — önskemål om att HA eller ÄGA något för egen del — förutsatt alla delar på framstegen och hjälps åt att förverkliga dem. LYDNAD är (med andra ord) en MÄNSKLIG UPPFINNING som grundas på OKUNNIGHET om sanningen. Därav våldet. Sanningen innehåller inget våld.

VARENDA MENING, PÅSTÅENDE OCH HÄVD i denna presentation SKA kunna återföras på SANNINGSBEGREPPET, eller så inte alls. Förekommer ANNAT, ska det inte finnas här.

 

Gestalterna från Sanningsbegreppet

 

SANNINGSBEGREPPET i Universums Historia med grund i begrepp om FRIDSAMHET, HARMONI och ENHET — den absoluta vilans begrepp [Se Sanningsbegreppet] — gör det omöjligt att undvika direkta paralleller till motsvarande meningsinnehåll — fridsamhet, kunskap, harmoni — generellt i BIBELN

 

[1917 års översättning, se RunebergProjektet på Webben, hela Bibeln finns där, inkluderat sökverktyg — här centralt [‡1] Gamla Testamentet, De Fyra Evangelierna (Utsagorna från Jesus [‡2], och dessa utsagors verbala urkund), analogt med texten i den motsvarande engelska versionen i King James Bible, den finns också gratis tillgänglig på webben]

 

och (speciellt) BUDDHAS LÄRA [‡3]

 

(generellt Österlandets Filosofi i alla aspekter som berör sanningsbegreppet, naturbegreppet och harmonibegreppet; Upanishaderna, RigVeda [Hinduismens urgrunder])

 

samt alla övriga som intresserar sig för samma begreppsinnehåll.

Sanningsbegreppet ansluter också på visst sätt till ordet eller termen dharma [läran (om sanningen), sanning]; Åke Ohlmarks inledning till BUDDHA TALADE OCH SADE [‡3] beskriver och introducerar ordet dharma på sidan 15: ”Buddha höll sitt löfte till kung Bimbisara och omvände honom och hela hans hov till dharma, ”Läran”.”.

 

På grund av den stora mängd diversifierade hävder, meningar och påståenden som florerar (speciellt) i vår tid, tydligen omöjliga att genomlysa utom sanningens genomträngande ljus, blir det med andra ord tydligt att

 

 

sanningsbegreppet i Universums Historia åtminstone i princip besitter viss kraft att både uppdaga och klargöra speciellt djupgående missuppfattningar — utan att blanda in aspekter som explicit tillhör området religion, moral och politik — enbart genom att ta fasta på, granska och analysera vad som påstås om sanningen och dess domäner, oavsett verksamhetsområde.

 

 

Eftersom JUST områdena »religion, moral och politik» är de mest välbesökta på området SANNINGSHÄVDER, blir det (emellertid också) med andra ord OMÖJLIGT ATT UNDVIKA BERÖRINGSPUNKTER: analysen av hävdernas anknytning till sanningsbegreppet, huruvida det alls går att genomföra någon vettig och begriplig sakframställning i ämnet.

— Notera därför, noga: Syftet är här INTE att framhäva någon särskild åskådning, hävd eller synpunkt, endast att understryka den konsekvens, om alls, som det relaterbara sanningsbegreppet leder till — och som därmed oundvikligen kommer att framställa vissa meningar i mera fördelaktig dager än andra.

— Följande genomgång belyser aspekterna tillsammans med en relaterad (citerad) genomgång av olika meningar och hävder — för styrkandet av det redan genomgångna sanningsbegreppet generellt och dess (om alls, vidare) exempeldomäner: kunskapen.

 

 

 

LÖGNPARADOXERNA — Visshetens uteslutning skapar lögnparadoxer — TRUTHCERTAINTYBILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

LÖGNPARADOXERNA — Beviset för lögnparadoxernas bedrägeri — genom visshetsbegreppets uteslutning

 

Visshetens uteslutning [‡5.1] skapar lögnparadoxer

Visshet. Vetskap. Kunskap. Insikt. Upplysning.

 

’Denna mening finns inte’:

 

WIKIPEDIA

http://www.wikipedia.org/

utmärker sig — som vi redan känner till — i sin allmänna filosofi och policy [WikipediaPolicy] för följande:

 

”verifiability, not truth”.

— Speciellt välkomnas följaktligen ALLA — utom den här: Jesus [‡2] (”Jag är vägen, sanningen …”).

— Det är, tydligen, också samstämmigt med KÖTTSJUDARNAS FILOSOFI: Att betrakta och anse varje mening om SANNING PER ORD FRÅN JESUS som den djupaste hädelse [‡Citat] och styggelse [‡2.2] (”I haven djävulen …”).

— Huruvida den kopplingen [Wikipedia-Judaismen] är äktenskaplig förtäljer inte den här historien.

 

— WIKIPEDIA är (följaktligen, eller möjligen ursprungligen) också centralplatsen för EN analog KÖTTSJUDISK [‡Definition] KOMMUN: Den främsta sevärdheten skulle, då, bestå i att anse existensen av en levande Jesus — sanningen [‡2] — som den allra högsta formen av STYGGELSE och hädelse [JesusKJ].

— Det blir alltså avgörande viktigt att framhålla Jesus som HISTORISK PERSON — inte en levande kraft (sanningen) i vardagen, omöjlig att urskilja från begreppet ENHET [‡Buddha].

 

Analogt blir Wikipedia också en motsvarande naturlig samlingsplats för TopGun-gräddan av alla — särskilt begåvade — »analytiker och förståsigpåare» i ämnen som FILOSOFI, BEVISBARHET, MATEMATIK och FYSIK. Därav Universums Historia.

 

Vi studerar detaljerna i den rent naturfilosofiska aspekt som berör sanningsbegreppet i ljuset av Wikipedias artikelämne LÖGNPARADOXERNA (Liar paradoxes):

 

 

Exempelsamling

Exempelsamling

                                                         Visshetens uteslutning [‡5.1] skapar lögnparadoxer — 2010VIII30

WikiCertainty

 

Wikipediaexempel

 

Vid genomsökning (Aug2010—Jul2012) på webbens mest framstående tvärvetenskapliga genomgång av SANNINGSBEGREPPET — @INTERNET Wikipedia, Truth — samt även motsvarande svenska del (Wikipedia Sanning 2010-08-30) visas noll — 0 — förekomst på ordet certainty [äv. eng. certitude] (sv. visshet, förvissning):

 

 

ordet certainty finns inte med, omnämns inte.

Alla härskarideologier och överhöghetsskick utgår alla ifrån en och samma grundläggande framtoning [‡5.1]: att utelämna, utesluta och undvara begreppet visshet:

 

 

Med utelämnandet av sanningsbegreppets synonym — visshet — kan man (alltså) ENKELT skapa olika sensationella påståendesatser som TILL SYNES vänder upp och ner på logiken.

 

Ett exempel visas i engelska Wikipedia på Liar paradox [även i svenska Wikipedia på Lögnaren (paradox)]:

 

WikiLiarCit

”In philosophy and logic, the liar paradox or liar's paradox (pseudomenon in Ancient Greek), is the statement "This sentence is false." Trying to assign to this statement a classical binary truth value leads to a contradiction (see Paradox).”,

http://en.wikipedia.org/wiki/Liar_paradox

@INTERNET Wikipedia Liar paradox 2010-08-30

Samma text Jul2012 men med Versalerna i This och Paradox ersatta av gemener.

 

 

Exempel på falska meningar — som alla (ytterst lätt — enkelt) bevisas vara just falska genom begreppet VISSHET som synonymt med SANNING:

 

WikiLiar

This sentence is false

sv. ’Denna mening är falsk|osann’;

 

Analysen visar hur man försöker|försökt KONSTRUERA en sanningsmotsägelse genom att (omedvetet eller medvetet, om man nödvändigtvis vill framstå som särskilt eminent taskspelare) UTESLUTA visshetsbegreppet, själva kriteriet [‡5.1] på ATT en mening, ett påstående föreligger:

 

’Denna mening är falsk’ är ett osant påstående — eftersom meningen ’Denna mening är falsk’ är VISS: påståendet certifierar ATT meningen existerar, att meningen, ordalydelsen, är äkta, den ÄR; meningen är viss; meningen är sann ehuru med anmanad innebörd av sanningsförnekelse: osanning.

 

Men eftersom meningen påstår att den skulle vara falsk, vilket den uppenbarligen inte kan vara genom att den tydligen finns till, och alltså är viss och därmed sann, kan den heller inte vara förenlig med vad den själv påstår.

 

Meningen är — således — ALLDELES UPPENBART uppställd I SYFTE ATT per principiellt enastående exempel kullkasta sanningsbegreppet såsom något fast, orubbligt, enhetligt, entydigt (här alldeles tydligt i omedvetenhet om att visshetsbegreppet ens existerar som kriterium på sanning).

 

Alltså är meningen ”Denna mening är falsk” — i vad den SJÄLV påstår — en ENTYDIG lögn, en förnekelse av sanningen, en förnekelse av den visshet som sanningens egen formulering bygger på: vissheten av meningens egen existens. Och därmed, enbart det som redan fastslagits från ruta ett i sanningsbegreppet:

 

Det går inte att förneka sanningen, inte att omintetgöra sanningen, inte att rubba sanningen: vissheten. Ingen mening existerar som kan genomföra en sådan ordning — fast det finns många (till synes trixiga) exempel på olika försök.

 

Meningen ’Denna mening är falsk’ är alltså sann, men som sådan en lögn, en falsk, osann mening. Genom att utelämna visshetsbegreppet [‡5.1] undgår man helheten (denna slutsats) och resultatet blir en »sanningsparadox», alternativt en lögnparadox — ett fängelse för mänskligheten om ingen kan relatera sammanhanget.

 

Jämför sedan — och pröva på alldeles samma sätt — andra liknande typexempel:

 

’This statement is false’

sv. ’Detta påstående är falskt|osant’; Ingår också i Wikipediaartikeln

 

 

’My life has no meaning’

sv. ’Mitt liv har ingen mening’ (etc,);

 

Min kommentar:

— OM någon (ev.) verkligen anser att ”mitt liv har ingen mening, ingen betydelse, jag är ingenting …”:

Min mening:

— Om du tror att ditt liv inte har någon mening (det finns rätt många som går i sådana tankar i vår tid, av olika anledningar) är det bara på grund av att du har hamnat i taskigt sällskap. Under stjärnorna är du en stark och fin själ som har alla förutsättningar att lyckas (med i stort sett vad du vill) — förutsatt du skippar det taskiga sällskapet (som bara skymmer Din utsikt), eller hittar något sätt att fly bort ifrån det. Döden som sådan [SAMMANFATTNING] är ingen (egentlig) utväg, bara en tillfällig busshållplats — före nästa tur. Svårigheter vi människor möter i livet, vilka de än är, finns bara för att göra oss vuxna uppgiften (vilket vi kan skriva under på i samma stund vi finner en lösning), att övervinna svårigheterna, att göra oss starkare, hur än trixiga och omöjliga de än kan verka. Naturen är din bästa vän. Alltid. Hon överger dig ALDRIG.

 

 

Eftersom alla meningar utgår från sanningen, såväl sanna meningar som falska meningar, nämligen som VISSA meningar med VISS existens, blir tvunget också alla meningar sanna meningar; alla påståenden är också sanna påståenden — men inte nödvändigtvis förenliga med sanningen.

 

 

Wikipediaartikelns författare påstår (således)

 

Wikipedia Liar paradox

If "This sentence is false" is true, then it is false, which would in turn mean that it is actually true, but this would mean that it is false, and so on ad infinitum.”,

@INTERNET Wikipedia Liar paradox 2010-08-30

 

Varför är (alltså, således) wikipediaförfattningens påstående felaktigt? Sammanhanget beskrivs relaterat ovan i WikiLiar.

— Analysen visar hur man kan KONSTRUERA en sanningsmotsägelse genom att UTESLUTA visshetsbegreppet, själva kriteriet på ATT en mening, ett påstående föreligger.

— Med den operationen genomförd, kan man sedan underhålla hur många liknande »paradoxer» som helst och av den angivna typen.

 

 

Vad gör wikiförfattningen för fel?

 

 

— Författaren utesluter (med allra största sannolikhet omedvetet på grund av favoriserad idealism av andra tankeled som skymmer) visshetsbegreppet — sanningsbegreppet — det enda som kan avgöra frågan. Därmed kan författaren med likasinnade underhålla hur många liknande »paradoxala exempel» som helst.

   Vilket vill säga:

   Det finns inga, sådana eller andra liknande, paradoxer — inte alls inom den relaterbara logiken. Alltså, inom den logik (resonerande genom relaterbara argument) som erkänner visshetsbegreppet — vilket Wikipedia som institution (tyvärr) INTE gör [WikiPolicy]: ”verifiability, not truth”, sv., verifierbarhet, inte sanning.

 

 

Genom att utesluta vissheten — [WikipediaPolicy] (medvetet eller omedvetet), det enda begrepp som kan ge sanningsbegreppet enhetlighet, entydighet och konsistens, visshet, eng. certainty — kommer en godtycklig mängd olika innebörder att träda in i det uteslutna sanningsbegreppets ställe, beroende på premisser och ideal.

 

 

Det mest populära angående vad som ska anses vara sanning och inte (bland forskare, Aug2010 från wikipediaartikeln ovan) verkar — för övrigt — vara det som i stort ansluter till (förenklat) ’vad de flesta anser’.

 

— I EN SÅDAN DÖDGRÄVARANDA är det naturligt att börja associera i den här banan: FLY.

   Finns det inga BÄTTRE samhällen att välja på?

 

— Jämför Sverige 1934: ParadNazismen är utbredd — just VIA ’vad de flesta anser’.

   FÖR ÖVRIGT — Jämför [‡Jesus 2.2] i ett helt annat led:

— Tänk om det hade funnits FOLK i Sverige som hade rest sig upp kring Den Svenska ParadNazismens Festliga Middagsbord (året 1934 i Sverige) och sagt Herrskapet SANNINGEN (det enda motsvarande rätta):

— ’Era förbannade fascistiska nazistiska paradsvin’; ’Jävulen är eran förbannde farsa’; ’FAN ta er’.

 

Så är till exempel som redan omnämnts hela artikeln om Sanningen på engelska Wikipedia intrinsiskt ren på ordet ’certainty’ (och även certitude). Ordet omnämns överhuvudtaget inte. Därmed är det också fritt fram för exempel av typen ’Liar paradox’ (sv., lögnparadox) att få full pedal i uppmärksamhet.

 

Visshetsbegreppet MAC

VISSHETSBEGREPPET HÅLLER SIG BORTA FRÅN MODERN AKADEMI

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild79 · Nikon D90 · Detalj — (NÄSTAN) Så nära »absolut stillhet» man kan komma i naturen: KLARHETEN illustrerad:

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Sanningsbegreppet i samtidigt omnämnande av dess verbala (verkställande) synonym VISSHET varken används eller omnämns i den etablerade vetenskapslitteraturen — webbsökning (Aug2010|2012) visar i varje fall ingen förekomst som syns i någon mera framskjuten filosofisk encyklopedi.

 

 

SANNINGEN kan bara ha en, endast en och ingenting annat än bara en entydigt enhetlig, och därmed oförstörbar, orubblig mening:

 

visshet (vetskap, kunskap).

 

   Med Wikipedia som exempel enligt dess deklarerade policy ”verifiability, not truth” kommer vi aldrig att få se den meningen i den domänen. Helt säkert. Aldrig.

 

 

Wikipediaartikeln (Jul2012) på Liar paradox genomgår — vidare — en hel serie FÖRVECKLINGSPÅSTÅENDEN som utmynnar i OLIKA TOLKNINGSFÖRETRÄDEN (Alfred Tarski, Arthur Prior, Saul Kripke, John Barwise, John Etchemendy, Graham Priest, Chris Langan, Kurt Gödel) med tillhörande (omfattande) exempelarter:

— Ordstammarna certi(tude) och certaint(y) finns, som redan omnämnts, inte ens med i artikeln.

— Alla nämnda har den redan omnämnda gemensamma nämnaren utelämnande av visshetsbegreppet.

— Utelämnas visshetsbegreppet, blir det omöjligt att få fram någon ENHETLIG mening eller någon begriplig betydelse eller innebörd av ordet eller begreppet sanning. Wikipediaartikeln endast, därmed, uppehåller sig vidare vid en ändlös cirkelgång utan att komma fram till något egentligt diskuterbart eller relaterbart resultat — bara en samling utsagor utan egentligt meningsinnehåll. Det är (också) den sedvanliga nivå på intelligensen som är så väl bekant i den modern akademins korridorer — och som uppkommit i följd av behovet att uppfinna logiken [Herrefolksattityden] [HerrefolkscitatetMatematkenI] [HerrefolkscitatetMatematkenII], inte härleda den (kunskapen).

— Jämför relaterad fysik från NOLLFORMSALGEBRAN.

 

 

 

WikiTruth

 

BILDKÄLLA: Se Planets reguljära indelning [Klicka på »Planets reguljära indelning» överst — PassagenSidan medger inte hopp till interna länkar utifrån, anledning okänd].

 

 

SANNINGSBEGREPPET I WIKIPEDIA

Ordet certainty eller certitude finns inte med:

 

 

”Truth can have a variety of meanings …”,

http://en.wikipedia.org/wiki/Truth

@INTERNET Wikipedia, Truth 2010-08-30

”Truth has a variety of meanings”,

@INTERNET Wikipedia, Truth 2012-07-16

:

Med det föredömliga exemplet kanske framtida WikiaDeviser i ämnet kommer att ha lydelsen:

— ’Truth varies in meaning … ’, (2014)

— ’Truth means different things … ’, (2016) …

 

 

Sanning kan ha en mängd olika betydelser …” rycker YTTERLIGARE effektivt undan grunden för varje enhetlig och orubbligt entydig beskrivning av sanningsbegreppet.

 

Vi studerar det.

 

A: ’Sanning UTAN VISSHET kan visst ha en obegränsad mängd olika betydelser’:

— Utan visshetsbegreppet — som inte finns med i Wikipedia [WikiPolicy] [WikiCertainty] [‡5.1] [Certainty] — förlorar också sanningsbegreppet sin mening. Därmed är det fritt fram för alla möjliga typer och sorter att hävda i stort sett vad som helst, hur som helst. Finns det ingen visshet, finns heller ingen sanning.

B:  Sanning MED VISSHET kan aldrig ha mer än en enda betydelse: det som finns, det som är, vare sig det är sant eller falskt.

 

WIKIPEDIAARTIKELNS MENING ÄR UPPENBART FALSK

 

Meningen ”Sanningen kan ha en mängd olika betydelser” är FÖLJAKTLIGEN uppenbarligen falsk:

— Meningen är för det första (A) viss;

— Men dess hävd är för det andra (B) bevisligen osann — eftersom meningen ”Sanning kan ha en mängd olika betydelser” UPPENBARLIGEN utelämnar ett väl relaterbart avgörande synonymt konsolideringsbegrepp — visshet (begrepp som befäster [certifierar], eller konsoliderar en innebörd) — och vilket utelämnande anleder, orsakar, det felaktiga, det falska påståendet.

— Människor som tänker i sådana banor, är relaterbarligen INTE (mentalt) friska — de är förhindrade att utnyttja sina naturligt mentalt inneboende förmågor.

 

— OM wikiförfattarskaran istället, verkligen, hade skrivit (A)-formen, alltså med tillägget without certainty, vore det verkligen ett rejält framsteg i Wikipedia för mänsklighetens upplysning. Nu VET vi, att en sådan ordning INTE är realistisk för Wikipedias del [WikiPolicy].

— Därför står också Wikipedia som mänsklig global allmän frispråkig institution säkert cementerad i sitt eget husgrundshål, helt oförmögen att röra sig ur fläcken:

— ÄVEN om någon (på ovanstående grunder) skulle KUNNA ge sig in i Wikipedia och HELT bryta ner Wikipedias uppenbara sanningsförnekelser med tillhörande naturligt ytliga intelligenta element, slutledningsförmågor och allmänna filosofiska kapacitet, så att hela Wikipediasyndikatet skulle rasa samman, då vore det i sig en eländig olycka:

— Wikipedia fyller (nämligen), genom sin centrala roll, funktionen att JUST samla alla rötägg i samma mössa. Det är (mitt i allt elände) bra. Och ingen (smart, veterligt) vill ändra på den smarta — bästa — lösningen, tills dess mänskligheten finner på något bättre.

 

SÅ:

 

Vi kommer återigen tillbaka till den enda enkla verbala kokbokens naturmanual:

Sanningen som generellt begrepp kan bara ha en innebörd: vissheten som sådan.

— Det går inte att mixtra med sanningen.

Jämför även (kanske mera tydligt) Vissheten = Kunskapen (Harmonin, Enheten, Den Absoluta Vilan — Referensen för allt förnimmande och varseblivande) i motsats till Okunnigheten (ovissheten) via Buddhas föreläsning om De Två FundamentalPrinciperna.

 

Se även (vidare) i wikipediaartikeln om Liar paradox.

 

Det förhåller sig, sedan (naturligtvis), på alldeles samma sätt i alla övriga artiklar i Wikipedia som anknyter till

 

filosofi               relaterat tänkande — i syfte att klargöra eller påpeka tillvarons sammanhang [jämför NOLLFORMSALGEBRAN]

logik                  relaterat sammanhang

existens              relaterat varande

sammanhang    relaterad innebörd

definition           relaterad betydelse

 

och så vidare. Alla ovannämnda återfaller på SANNINGEN och frågan om sanningens vara, mening, innebörd och betydelse.

 

 

Jämför:

MAC:

 

”Philosophy is the study of general and fundamental problems, such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language.”,

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy

@INTERNET Wikipedia, Philosophy [2012-07-18]

Min översättning:

Filosofi är studiet av allmänna och fundamentala problem, såsom de förknippade med realitet, existens, kunskap, värde(gru)n(der), resonerande, (eng.) MIND [memory and association] [”complex of cognitive faculties that enables consciousness, thinking, reasoning, perception, and judgement”, ref- Wikipedia Mind] (i övergripande [trängre] mening, förstånd), och språk.

 

 

TNEDi utdrag från sanningsbegreppet :

 

SÅ ÄR SANNINGEN ETABLERAD GENOM TILLSTÅND, eller oförstörbarhet (fysikens första princip). Som sådan, föregår eller grundar sanningen som grundläggande fundament den mänskliga intelligensen genom ljud, gester och (grafiska) bilder: språk, hur det uppstår och utvecklas genom (den mänskliga) historien.

 

Se även vidare från Matematiken från början.

 

Sanningens filosofi

 

FILOSOFI (efter grek. fi’los, vän och sofi’a, vishet, ref. BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON Band III 1923, sp1554) i allmänhet blir därmed generellt:

det relatera(n)de tänkandets allmänna aktivitet — med syfte att klargöra, uppdaga och påpeka tillvarons sammanhang. Sanningens Filosofi i synnerhet blir filosofi(n) i det upplysande syfte som söker klargöra innebörden av just sanningsbegreppet, som relaterar det och exemplifierar det.

 

 

 

Visshetsbegreppet — eng. certainty — saknar begriplig beskrivning i Wikipedia (Jul2012) [WikiNoCertainty]BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  5Jul2012  E14  Bild124 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

CERTAINTY — visshetsbegreppet

 

Från Sanningsbegreppet:

— VISSHET i relaterad mening är (tydligen) samma (egenskaper) som att vara delaktig i det som är

oförstörbart, aldrig skapat, omöjligt att vandalisera, aldrig ändras, i perfekt (obruten) vila, perfekt lugn, i perfekt harmoni: fridsamhetsgrundat.

 

Engelskans certainty (sv. visshet, säkerhet [NORSTEDTS STORA ENGELSK-SVENSKA ORDBOK]) finns inte i artikeln om TRUTH i wikipedia (Jul2012). Däremot finns en särskild artikel i Wikipedia på just certainty,

 

WikiCertaintyCit

”Certainty can be defined as either:

 

 1. perfect knowledge that has total security from error, or

 2. the mental state of being without doubt”,

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Certainty

@INTERNET Wikipedia, Certainty [2012-07-18]

 

Notera att ovan citerade påståenden saknar referenser;

— Jämför The Concise Oxford Dictionary:

Oxford Certainty

ENCARTA 99 DICTIONARY — The Concise Oxford Dictionary, 9th Edition anger på certainty,

1 a an undoubted fact. b a certain prospect (his return is a certainty).

2 (often foll. by of, or that + clause) an absolute conviction (has a certainty of his own worth). …”,

med ordet certain motsvarande

1 a (often foll. by of, or that + clause) confident, convinced (certain that I put it here).

b (often foll. by that + clause) indisputable; known for sure (it is certain that he is guilty) …

for certain without doubt. make certain = make sure (see SURE) …”

 

 

Med den relaterade synonymen VISSHET till SANNINGSBEGREPPET — motsv. eng., certainty is truth, och truth is certainty — skulle med ovanstående WikipediaDefinitionsförslag sanningen vara ”det mentala tillståndet med kännetecknande i avsaknad av tvivel”. Det var något nytt.

   Låt oss studera det.

 

— TVEKLÖSHET eller tvivelslöshet — ”det mentala tillståndet med avsaknad av tvivel” — utmärker SPECIELLT FÖRBLINDADE IDIOTER som generellt fingrar på avtryckaren för det mesta, och som också genomför gärningar av exceptionellt grym natur. Kort, snabbt, effektivt.

— En mera balanserad definition på certainty skulle då istället (naturligtvis) vara (den betydligt mera relaterbara) Oxfordordboken i citat ovan: ”ett obestridligt faktum”, ”an undoubted fact” — typ 2+1≠12. F.ö. ett perfekt exempel som ansluter till sanningsbegreppet.

— ’SPECIFIKT MENTALT TILLSTÅND’ däremot, är explicit inte sanningfilosofins bord. Därför (nämligen, här veterligt) att det för hela mänskligheten i sanningsfilosofins namn bara finns ETT (adekvat) mentalt tillstånd att befinna sig i, att räkna med: vakenhet — med intresse för tillvaron i en fredlig, vänlig, och kärleksfull anda. Det övriga anknyter (uppenbarligen) till sinnessjukdom. Men det var inte vad diskussionen skulle handla om.

— Wikipediaförfattningens förslag nr (2) SKULLE därför, i Oxfordstödet ovan, KUNNA klassificeras som exceptionellt illa genomtänkt — det har heller ingen EXPLICIT referens i wikipediaartikeln (18Jul2012), utan ställs tydligen bara fram utan vidare förklaring.

 

WikiNoCertainty

Hur är det då med förslag nummer (1): visshet kan definieras som ”perfect knowledge that has total security from error”, sv., perfekt kunskap som har total felsäkerhet. Wao.

 

— Och det förlösande enda exemplet på en sådan »felfri kunskap» skulle vara, vadå wikipedia?

   Visa. Ge ETT ENDA exempel. Please.

 

 

I den avsaknaden skulle alltså någon motsvarighet till Certainty inte existera: inte nu, inte förr, inte någonsin: Wikipedia innehåller följaktligen ingen enda begriplig definition på eller beskrivning av visshetsbegreppet.

 

 

Det utesluts, följaktligen.

— M.a.o.:

 

”mental state of being without doubt” (2)

”perfect knowledge that has total security from error” (1)

 

må vara vad det vara må, men har alldeles tydligt ingenting EXPLICIT med en definition på begreppet VISSET (eng., certainty från Oxford Dictionary [‡OxfordCertainty], an undoubted fact) att göra. Och därmed, på samma väg, generellt heller ingen koppling till SANNINGEN: Kunskapen är fridsamhetsgrundad — genom sanningsbegreppet och dess synonym: visshet.

 

Notera även »perfect knowledge»: Kunskap är kunskap; Det finns ingen »perfekt» kunskap, liksom det heller inte finns någon »icke perfekt» kunskap. Antingen besitter man INSIKT i kunskapen (man kör MELLAN träden), eller så inte (rakt PÅ). Jämför: kolla, en perfekt fjäril, eller en perfekt planet. Dylika uttryck är, vad vi vet, vettlösa.

 

 

RESULTATET AV HELA WIKIPEDIAARTIKELN PÅ CERTAINTY blir, således även här, ingenting. Noll. Det finns ingen entydighet, ingen enhetlighet; Som vanligt i den moderna akademiska världen, där sanning och visshet lever åtskilda i separata fängelsehålor, ställs för resten av vokabuläret upp Argument, som motsägs, bevisas och åter motbevisas, i all ändlös repeterande datumkronologi. Det visar inget annat än ett dårhus med förvillade varelser som promenerar runt sin gemensamma totem: »den självutnämnda IQ-klubbens betygande meriter som lovprisar och garanterar den egna legenden».

 

 

Jämför Sanningens misstolkning på fåfängans kredit [Himmelens Drottning]; det enda verkliga läromedlet i filosofi som västerlandet haft: GT.

 

 

 

MÄNSKLIGHETENS ENANDE — alla människor är Judar — BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  5Jul2012  E14  Bild140 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

MÄNSKLIGHETENS ENANDE — alla människor är GT-Bibelns Judar — inte Judaister (KÖTTSJUDAR)

 

 

Underligt är det, att Jesus’ utsagor, ALLS, får omnämnas i västvärldens vardag: i så fall, den mest grundläggande och fundamentala ANTISEMITISKA PROPAGANDAN av alla.

 

 

— Ni har jävulen till eran farsa. [‡2.2]

— Eran farsa har varit en MÖRDARE ända från början. [‡2.2]

   Vad jag vet, kan det inte finnas något mera djupgående exempel på extremt djupgående uttalad antisemitism.

— Så, västvärlden i namn av staten Israels erkännande: var är bokbålet?

 

 

Våldet följer köttsjudendomen i spåren, och är det enda — historiskt uteslutande enda   som håller den vid liv; Allt ifrågasättande utmålas som ANTISEMITISM. Och, SÅ hindras mänsklighetens enande.

— Kritiken mot köttsjudarna [‡Jesus2.2] är ingen personakt, det är en etydig mentalakt:

— Kritiken är inte ägnad någon som helst strävan att uppväcka våld, eller våldsbeteende, eller att utpeka eller utmärka enskilda personer, inte på något som helst sätt; Kritiken är enbart åsyftad att uppväcka VETTET, och BESINNINGEN och SÅ få ett SLUT på våldet, en början på VERKLIG VÄRLDSFRED. Det är strävan — enbart i kraft av SANNINGEN. Du bestämmer sedan själv hur du vill svara på det initiativet.

 

Med stöd av redan genomförda, uppmärksammade, citatdelar i GT och NT, speciellt vidare i efterföljande med referens till kärnpartierna [‡2.2.1], [‡2.2.], [‡2.], och [‡Judaismen], utkristalliseras följande allmänna sammanfattande centrala sammanhang:

 

Vi är inte här för att förneka »den rätta judendomen». Vi är här för att upptäcka att den alltid har funnits inom oss, i hjärtat. Kunskapen är av det inre, inte av det yttre. Därför måste den s.k. »Israeliska staten» upplösas. Den har inget berättigande, har aldrig haft, och kommer aldrig att få ett mänskligt erkännande. Den är och förblir en djup styggelse i hela den mänskliga historiens berättarbok, en dom över folken.

 

Observera noga:

— Ovanstående är inget angrepp på JUDAR, ingen promemoria av skymf eller diskriminering mot någon enda människa som i det förflutna har utsatts för, eller som nu utsätts för olika fysiska intrång enbart på grund av en uttalad uppfattning, hur vanvettig och idiotisk den än förefaller.

— Att man utsätter människor för lidande på grund av att de har en IDIOTISK EXISTENSUPPFATTNING är en sak för sig: de som gör det är ännu mera vettlösa, och den typen av förkastligt handlande leder bara till en förvärrad situation. Att emellertid deklarera den idiotiska uppfattningen som sådan som föranlett utrotningskriget som oifrågasättbar, det är något helt annat.

 

 

English, short (special):

— All human beings are — inside their mind — Jewish: It is a UNIVERSAL CHARACTER (among elven specific others), according to the descriptive explanation in the old known testament of The Bible [‡JewConceptOldTestament].

— According to this present view, it has nothing to do with religion, only with our nature as human beings.

— However. Some people claim the Jewish character to be a specific property of the FLESH, claimed to be »more holy» (or perhaps »less shitty») than other flesh.

— I intend to prove they are wrong — All through. From square one, up til now, and any coming future — only by citing already familiar sources. Nothing new.

 

 

Köttsjudarna — Köttsjudendom

 

2009VIII12:

KÖTTSJUDARNA Judaisterna — inte GT-Bibelns Judar

 

Judaister, Judaism

”• The history of Judaism begins with Abraham, who came to believe in one Supreme Being,

• his son Isaac,

• Isaac's son Jacob, later called Israel,

• and Jacob's 12 sons who founded the twelve tribes of Israel”,

;

Abraham, Isaac and Jacob, known as the Patriarchs, are both the physical and spiritual ancestors of Judaism. They founded the religion now known as Judaism, and their descendants are the Jewish people.”,

http://www.jewfaq.org/origins.htm

Judaism 101THE PATRIARCHS AND THE ORIGINS OF JUDAISM [2011]

 

”»Förrän Abraham blev till, är jag.» Då togo de upp stenar för att kasta på honom.”,

Joh.8:56-59 [‡2.2.1]

 

 

UTOM JESUSCITATEN FRÅN NYA TESTAMENTET [‡2] [‡2.1] [‡2.2] OCH ANDLIGHETSGRUNDERNA FRÅN GAMLA TESTAMENTET [‡BibelnAndligt] [Judebegreppet från Gamla Testamentet] FINNS INGENTING ATT SÄGA I ÄMNET — en ren erinran av vad som redan stått skrivet under grovt och runt (minst) 2000 år, och med följande förtydligande hjälptext, vid sidan av:

 

— I beskrivningen av den redan kända historien måste termen eller begreppet KÖTTSJUDE — här tvunget — införas av följande beskrivande och klargörande skäl, motiv och anledning:

DefinitionKJ

bakgrund, Köttsjudarna

— GAMLA TESTAMENTETS SKRIFTER [Bibelns urkunder] beskriver — som det får förstås — det ANDLIGA [‡BibelnAndligt] mänskliga innehållet [LAGEN I BIBELN GENOM EXEMPEL]. Inte det religiösa [stympning av nyfödda barns könsdelar]:

— Speciellt framhävs i den beskrivningen tolv (12) skilda karaktärer benämnda Israels (eller efter den äldre namnordningen JAKOBS) tolv stammar [JudebegreppetGamlaTestamentet].

— Det är alldeles tydligt ingen beskrivning av det yttre hos människan, utan en beskrivning av det inre. Egenskaperna som beskrivs är väl igenkännbara, och beskriver uppenbarligen egenheter hos varje född människa.

 

SAMHÖRIGHETEN — överensstämmelse i KONTEXT — mellan Gamla testamentet (GT) [Judaismens Urkund] och utsagorna från Jesus i de fyra evangelierna [‡2] utgör det enda certifierande BEVIS som alls finns för att »Jesusbeskrivningen» i Nya Testamentet INTE är en efterhandskonstruktion (ett falsarium) i syfte att typ »smutskasta Judaisterna», eller någon konstruktion eller mening över huvud taget som INTE ligger helt i linje med GT (»Förrän Abraham blev till, är jag» [‡2.2.1]).

   I klartext (kort historisk resumé — ett möjligt, väl relateratbart scenario):

— SKRIFTEN, Gamla Testamentet, kan tydligen förstås speciellt exemplifierat i LAGEN I BIBELN GENOM EXEMPEL som en (urgammal — därför att det inte finns något annat att välja på) andlig beskrivning av människans uppvaknande: den inre vägen och vandringen, mot insikt i sanningen. Men som vi redan vet, finns alltid tarvliga existenser (Köttsjudar) som på olika sätt söker sno åt sig äran i det mest förnämliga som i grunden delas av alla. Och så kom det sig, att skriftens ursprungliga andliga mening kom att misstolkas på fåfängans kredit [HimmelensDrottning]; Istället för bildspråk antogs bokstavlig betydelse; Genom sekterismens dragningskraft var snart en Ny Religion grundad: Judaism: Gamla Testamentet per bokstav: Israel som Guds egendomsfolk per bokstav. Det var inte tanken bakom skriften [BibelnAndligt] — ehuru kännedomen om misstolkningarna (tydligt) väl finns innefattad av princip i det beskrivande sammanhanget [Se speciellt HimmelensDrottning].

   Vid den (tydligen) mest känsliga brytpunkten (för runt 2000 år sedan), framträdde Jesus från Nasaret för att tillrättavisa den generellt felaktiga och vilseledande skrifttolkningen, eftersom den, uppenbarligen INTE var förenlig med skriftens andemening, att den vilseledde människor och skapade vanvettiga föreställningar. »Den Aggressiva Framtoningen» hos Jesus, att stå som en ensam människa mot en hel menighet retade (tydligen flertalet) Köttsjudar till närmast vansinne [‡2.2.1]; Med ytterst enkla, raka, direkta ord kunde Jesus (träffsäkert) såga hela det Köttsjudiska självupphöjda föreställningssättet jäms med fotknölarna. Därmed motsättningen och fiendskapen mellan Jesus och Judaisterna. Hela den TRÄTAN finns samlad, beskriven i detalj och exemplifierad i Johannes evangelium kapitel 8, speciellt i Joh. 8:44: ’Ni har jävulen till eran farsa’ [‡2.2].

— I de andra evangelierna intygas [‡Je5] (också) att Jesus INTE kom såsom någon fridsfurste, utan för att PLANTERA SVÄRD för kommande tiders ELD. Många verkar förbise det i koppling till Johannes berömda kapitel 8 (Därför att de allra flesta »analytiker» inte SER Problemen där de finns [Det moderna s.k. världspolitiska Vanvettet i samband med Palestina], utan på olika sätt försöker SKAPA utjämningar, nedtoningar, avdramatiseringar i rädsla inför förhandsglimten av den uppenbart annalkande utlösande detonation som måste komma).

— DÄRFÖR: Så länge det begrepp, term och ord JUDE [BibelnJude] som hela historien (här) är centrerad i inte renderar ett fullständigt genomlysande uppdagande, blir varje försök att åstadkomma någon egentlig beskrivning, förklaring eller (ännu värre) tillrättaläggande i motsättningarna på förhand dömt till fundamental kraftlöshet: ingenting uträttas med den typen — utom att KONSERVERA de olika PARTIERNA i motsättningarnas detaljer, än vidare.

   Jämför @INTERNET Wikipedia, Antisemitism and the New Testament  [2012-07-30]. Intet nytt.

— ATT speciellt Johannes evangelium (kapitel 8) är förknippat med direkta KONTROVERSER (Antisemitism. Antijudaism) tycks de allra flesta vara överens om. HUR sakernas tillstånd sedan förhåller sig, är som bekant ett ständigt tvisteämne — DÄRFÖR att begreppet JUDE på olika sätt tas för givet, utan att man VET vad, exakt, det står för i skriftens — Jesusandans (»Jag och Fadern är ett» [Joh.10:30]) — urkund. Därav denna framställning — i sakernas uppmärksammande.

 

 

Det skulle i klartext betyda — sett med samma bibeltolkning — att ALLA MÄNNISKOR ÄR FÖDDA JUDAR med övriga egenskaper AV NATUREN. Och ingen kraft finns som kan ändra på den tillhörigheten:

— Det är i den meningens ljus med andra ord inte tillåtet att STJÄLA den tillhörigheten — åberopa exklusiv äganderätt — för någon specifik grupp människor, släkt, familj, utseendetyp, eller annat.

— Speciellt vettlöst, som det därmed får förstås, blir det att åberopa »särskilt landägande» i judetillhörighetens namn, eftersom hela Jorden är tillägnad ändamålet: alla människors naturliga rätt.

 

Historien från början

   Som historien har visat oss, finns det speciella mentaliteter som sökt tolka bibelinnehållet för en rent köttligt understruken ära av att tillhöra en avskild speciell slags RAS, en speciell FÖRNÄMLIG [‡2.2] typ av människa (»högre medel-IQ») som skiljer sig från alla andra människor. Mänskligheten i humanismens namn känner inte till någon sådan indelning. Därmed kan åberopandet av att besitta ett särskilt slags kött framför andra människor bara, naturligtvis, åstadkomma osämja, ovänskap, och en allmänt uttalad orespekt — förtörnelse (konkret: avsky) — inom mänsklighetens familj.

— I samma tolkningsanda, är också tydligen Bibelns skrifter helt tillägnade berättelser som handlar om människans andliga väg [‡BibelnAndlig] och uppvaknande i kraft av de beskrivna karaktärerna [Bibelns urkunder] — i allt tydligt avhandlat på aforismer och liknelser, som tyvärr missförstås av många och, felaktigt, anses vara direkta historisk-geografiska krönikor — tydligen särskilt i fallet Köttsjudarna (Judaisterna).

:

Genom sedlighetens förfall — som det, då i historiens beskrivande ljus, får förstås — kom det sig att en del menade sig vara förmer än andra. Därmed BLIR det enkelt att följa associationerna till en uppkomst av sekterism, vanföreställningar, ritualism.

— Historien upprepar sig, om och om igen — den ädla riddaren som kommer till de förtrycktas undsättning:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild291 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

— Jesus från Nasaret uppträdde associerat med berättelsen om den person som tog strid mot köttsjudarnas uppenbart vanställda uppfattningar [‡2.2], som vågade tillrättavisa dem, som vågade förbanna dem och till och med tilldelade dem den eminenta exakta värdemängden noll i vettets termer — och som, som det får förstås, just därför [‡2.2.1] blev begabbad av köttsjudarna, upphängd på träkors och behånad (sedan man slagit honom i huvudet med ett rör [Matt. 27:30] [Mark. 15:19]), som historien berättar (frånsett, eller innefattat möjligheten att delen med korsfästelsen skulle ha varit en rent andlig aforism, jämför Upp.11:8).

 

— Det är också bakgrunden till något som kan klassificeras som ÄNNU MERA VETTLÖST:

— Uppkomsten av JUDEFÖRFÖLJELSER mot köttsjudarna: utrotningskampanjer under i stort sett 2000 år. Dessa vettlösheters vettlösheter i våldets namn har bara en, endast en, och ingenting annat än bara en enda vinnare: köttsjudarna. Allt våld som utövas mot köttsjudarna bara stärker deras ställning. Det är västerlandets (kristendomens) egen historiska dokumentparad på den i särklass mest obegåvade fattningen av alla.

Resultatet:

— MÖJLIGEN som HISTORISK BETALNING för ett illa dolt VÄSTVÄRLDENS DÅLIGA SAMVETE lovades REDAN BEBOTT LAND (Palestina) ut åt köttsjudarna av britterna (The Balfour Declaration 1917), uppenbarligen för att Västmakterna skulle bli av med sitt dåliga samvete och samtidigt uppfylla köttsjudarnas krav på »historisk upprättelse» (Staten Israel 1948).

— Året 1939 drog britterna tillbaka sitt erkännande av Sionismen, ”för att blidka de tydligt uppretade araberna” och det tydliga intrånget på deras land. Det historiska dokumentet kallas The White Paper och beskrivs kortfattat som ”brytningen anglo-sionistiska alliansen”.

   Köttsjudarna hade nu emellertid redan fått in foten i Palestina. Vid midnatt den 14 maj 1948, när Britanniens mandat över Palestina gick ut, utropades staten Israel.

— Lokalbefolkningen utlämnades alltså med västvärldens goda minne åt sitt eget öde — tillsammans med den uppenbart tickande bomben av framtida konsekvenser i humanismens namn: evig regional konflikt. Västvärlden måste någon dag betala tillbaka den skulden, återställa ordningen, återlämna landet till dess rättmätiga befolkning, ge en klar, tydlig och humanistiskt grundad historisk deklaration. Det står helt klart. Det kommer inte att kosta mer än bläcket på papperet. Det finns ett ord för det: heder.

 

För att särskilja begreppet JUDE — vars andliga karaktär [DEFINITION] alltså finns i alla födda människor — från den sekterism, »KÖTTSJUDE» (Judaist), som ENSAM anser sig besitta kännemärket för »jude» eller »judaism» [Israeliska statens egen proklamerade överhöghet över och företräde framför resten av Mänskligheten], analogt avarter av den andliga bibliska urkunden sådana dessa avarter framställts av Jesus från Nasaret [JudaismenUrsprung] — och endast så — enligt nya testamentets skrifter (se särskilt i koncentrerat citat från Joh.8:44), är det alltså nödvändigt att använda termen, ordet eller begreppet KÖTTSJUDE för dessa:

KöttsjudeDEF

Bakgrund

en köttsjude är en person (mentalitet) som anser sig vara av judisk (läs, andlig) börd till det rent yttre fysiska kroppsliga — till skillnad från (vissa) andra födda människor — och som anser att denna egenskap är bestämd, sanktionerad och stadfäst av en motsvarande entitet benämnd Gud, av Jesus kallad ”djävulen” [‡2.2]:

 

Orden från Jesus [‡2.2] i vårt vardagsspråk:

— Ni har jävulen till eran farsa, och vad han står efter, det har ni behag till.

— Och just därför, att jag talar sanning, tror ni mig inte.

 

Jämför även Bibeln som Andlig skrift: hjärtats förhud — inte förhuden på fysiskt nyfödda spädbarn.

 

— Var finns DET HUMANISTISKA VÄRLDSSAMVETET någonstans året 2012 för dessa barn? Man SKULLE vilja säga — ropa — med hög röst: LÄGG AV.

 

— För köttsjuden är JESUS MENING (”Jag är vägen, sanningen …”) en hädelse och styggelse [‡Citat nedan] av allra högsta rang; Erkännandet av Jesus som en SANNINGENS röst är (med andra ord) den djupaste hädelse och kätteri en Köttsjude kan begå;

 

JesusKJ

Se @INTERNET Wikipedia Judaism’s view of Jesus 2009-08-23:

 

Authoritative texts of Judaism reject Jesus as God, Divine Being, intermediary between humans and God, Messiah or saint.”,

”In Judaism, the idea of God as a duality or trinity is heretical”.

 

— I den meningens uppenbara ljus BLIR (alltså) köttsjudens främsta uppgift — således, per konkreta exempel, med all makt och kraft — att försöka göra gällande Jesus som en historisk person. Inte som en NU levande verksam konkret andlig, mental och|eller levande verksam associativ KRAFT, inspirationskälla till, främst, begreppet sanning (Se [främst] de olika artiklarna om Jesus|Judaism i Wikipedia — här ingen nämnd, ingen glömd).

 

Bibeln, andligt — Huvudbeviset

Femte Moseboken (Deuteronomium), 5 Kapitlet  — GAMLA TESTAMENTET

Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke längre hårdnackade.”,

BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, 5 Mos. 10:16

 

Jeremia, 4 Kapitlet  — GAMLA TESTAMENTET

Omskären eder åt Herren; skaffen bort edert hjärtas förhud, I Juda män och I Jerusalems invånare. Eljest skall min vrede bryta fram såsom en eld och brinna så, att ingen kan utsläcka den, för edert onda väsendes skull.”,

BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Jer. 4:4

 

Judebegreppet från Gamla Testamentet

1 Mos.35:22-26 — GAMLA TESTAMENTET efter 1917 års svenska Bibelöversättning

”Och Jakob hade tolv söner.

 23.  Leas söner voro Ruben, Jakobs förstfödde, vidare Simeon, Levi,

      Juda, Isaskar och Sebulon.

 24.  Rakels söner voro Josef och Benjamin.

 25.  Bilhas, Rakels tjänstekvinnas, söner voro Dan och Naftali.

 26.  Silpas, Leas tjänstekvinnas, söner voro Gad och Aser.  Dessa

      voro Jakobs söner, och de föddes åt honom i Paddan-Aram.”,

1Mos.35:22-26

 

»Herren» döpte senare om Jakob till Israel sedan de bägge hade utkämpat en kamp:

1Mos.33:28:

 

”Han sade: »Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.»”,

 

Och så fick det heta Israels tolv stammar.

— Stammarna beskrivs mera utförligt i 1 Mos. 49:1-28:

 

Ruben, min förstfödde är du … Du sjuder över såsom vatten, du skall icke bliva den främste …

Simeon och Levi äro bröder; deras vapen äro våldets verktyg. Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm …

Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, … Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma

Sebulon skall bo vid havets strand, vid stranden, där skeppen ligga …

Isaskar är en stark åsna, som ligger i ro i sin inhängnad. Och han såg att viloplatsen var god, och att landet var ljuvligt; …

Dan skall skaffa rätt åt sitt folk …

Gad skall trängas av skaror, men själv skall han tränga dem på hälarna.

Från Aser kommer fetma, honom till mat; konungsliga läckerheter har han att giva.

Naftali är en snabb hind; han har sköna ord att giva.

Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan; dess grenar nå upp över muren …

Benjamin är en glupande ulv; om morgonen förtär han rov, och om aftonen utskiftar han byte.”,

1 Mos. 49:1-28

 

 

Begreppet JUDE med de övriga framstår i andra ord i gamla testamentets beskrivande ljus alldeles tydligt som just Egenskaper. Karaktärer. Profiler. Människans inre kvaliteter. Vi kan känna igen dem, alla. Vi har dem alla, i olika utsträckning, genom vårt livs olika stadier och utveckling, i olika sammanhang och situationer.

— Den som vill försöka inbilla oss att den tolkningen skulle vara felaktig, dessutom till förmån för en uppfattning — köttsjudar — som går ut på att vissa människor skulle vara mera framträdande än andra, typ »stå mellan Gud och Mänskligheten»,

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”,

ENCARTA 99 Judaism

sv., Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra:

— FÖRST Israeliska Staten, SEDAN Danmark. Sen får vi se.

 

kan uppenbarligen inte besitta någon ANNAN respekterad plats i mänskligheten än den här: avsky — ett veritabelt kloakutsläpp [‡2.2] av exceptionellt dåraktig art.

— Vi accepterar varken nazism eller rasism; Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt. Ingen är mera värd, eller mindre värd, än någon annan. Inrättningar som bestrider den grunden för demokratins utveckling klassificerar vi som icke acceptabla. Ekvationen kan inte bli enklare.

 

Jämför även hur ordet HUSTRU introduceras i Gamla testamentet — införs helt utan vidare i 1Mos. 2:24, utan någon som helst ceremoni, och hur Jesus tillrättavisar sadducéerna i hustrufrågan (citat ingår i artikellänken);

 

Fader och Moder i GT

— Jämför även orden/termerna/begreppen FADER och MODER i Gamla Testamentet (och hur de får förstås med ledning av utsagorna från Jesus):

— ’HEDRA din fader och din moder, för att du må länge leva i det land Herren din Gud vill ge dig’, 2Mos. 20:12;

 

Jämför Jesus [‡J3] [‡JesusFadern]:

— »Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder fader, ty …» .

KONSENSUS — enligt Jesus tolknings- och undervisningsföreträde:

 

Bibelns »fader» och »moder» avser uppenbarligen INTE föräldrar till födda människor. Bibeln handlar, tydligen, INTE om den typen, inte alls överhuvudtaget. No way.

   [Gamla Testamentet beskriver alldeles tydligt en historia av TÄNKANDE, varseblivande, förnimmande och associerande för undervisning som leder till sanningens rike, och med »de tillbörliga» AFORISMERNA: liknelser ur vardagsspråket. Se särskilda prövningsexemoel i LAGEN I BIBELN GENOM EXEMPEL].

— Personer som REDAN är (väl) förtrogna med begreppet filosofi förstår »intuitivt» bibelns aforistiska språk (om än det kan verka svårt ibland) — medan övriga (garanterat) INTE förstår ett enda ord, utan istället hemfaller åt (den uppenbart låga, tarvliga) idén att Skriften ska tolkas bokstavligt.

 

 

 

 

— Sagt på (ännu) enklare sätt: NI har ingen rätt att kalla er JUDAR till skillnad från andra. DU har ingen rätt att kalla dig JUDE till skillnad från andra. DU har i själva verket ingen rätt att åberopa något alls som JUDE till skillnad från andra: Inget land, ingen plats, ingen domän, ingen atom, ingen massa, ingen elektricitet. NollDU. Det enda redan uttalade berättigandet för det, är det här: [‡2.2].

 

Det andliga ursprunget är till för oss alla. Det är till för att förena och harmoniera, inte för att söndra och splittra.

 

— »Alla människor är födda fria och LIKA I VÄRDE OCH RÄTT», Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna 10 December 1948. Bara DET rimmar illa med det Särskilda Folket: INTE förenligt med den allmänna respekten för och befordrandet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Jämför återigen den enda rätta hänvisningen: [‡2.2].

 

Eller sagt med åter andra ord:

— Det enda Staten Israel [Judaismen] [‡2.2] [Judebegreppet från Gamla Testamentet] [Begreppet KÖTTSJUDE] kan säkerställa genom sin fortsatta existens — i ljuset av nämnda referenser — är TYDLIGEN och UPPENBARLIGEN att mänskligheten kommer att fortsätta söndras — eftersom den, Staten Israel, bygger på JUDETILLHÖRIGHETEN [Judaismen] som fundamentalt kriterium på den rent fysiska, territoriella, bosättningens legitimitet. Man får inte göra så.

 

Judetillhörigheten, enligt skriften, tillhör REDAN alla mänskliga individer.

 

Därmed avslutas beskrivningen i ämnet KÖTTSJUDARNA och MÄNSKLIGHETENS ENANDE.

 

 

CITATREFERENSER

 

Joh. Upp. 11:8

Johannes Uppenbarelse — NYA TESTAMENTET efter 1917 års svenska Bibelöversättning

”Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst.”,

BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Upp. 11:8

Judaister, hög IQ

@INTERNET Wikipedia Ashkenazi Jewish intelligence, Does a group difference in intelligence exist? [2012-07-30]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jewish_intelligence

”One observational basis for inferring that Ashkenazi Jews have high intelligence is their prevalence in intellectually demanding fields. While Ashkenazi Jews make up only about 3% of the U.S. population[1] and 0.2% of the world population,[7] 27% of United States Nobel prize winners in the 20th century,[1] a quarter of Fields Medal winners,[8] 25% of ACM Turing Award winners,[1] half the world's chess champions,[1] and a quarter of Westinghouse Science Talent Search winners[8] have Ashkenazi Jewish ancestry.”.

 

”By 1931, Ashkenazi Jews accounted for nearly 92% of world Jewry.[7]”,

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews

@INTERNET Wikipedia Ashkenazi Jews [2012-07-30]

 

 

 

Västerlandets moralgrund — SammanfattningBILDKÄLLA: Författarens arkiv — MONTAGE:  4Jul2012  E13  Bild1 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

Sanningsbegreppet

Grunderna i Västerlandets moraluppfattning

 

Varifrån har Paulus fått sin ide’ om ”överhet” [‡P1]?

 

Medan PAULUS — tydligen — föreger åhörarna en uppfattning om att ”överheten är en Guds tjänare[ ‡P3] och att ”den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat[ ‡P2] vilket enligt PAULUS skulle medföra att ”Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är[ ‡P4], intar JESUS — tydligen, som det får förstås — en helt annan attityd (definitivt alla tiders »GoodGuy»):

 

 

Såvitt det anbelangar Jesus [‡2] [Jesus-Fadern=1], står det ju uttryckligen

 

Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.”, Luk. 12:4.

 

Samt GENERELLT angående ANDRA ÖverhetsInstanser [‡P1] [‡P2] [‡P3] [‡P4] än FADERN att

 

Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna”, Matt. 4:10

 

Läser inte kristenheten Jesus?

— TROR inte kristenheten på Jesus? [‡HjärtatBevis1]

 

 

Någon annan TYDLIGT DEKLARERAD förordning om HUR att förhålla sig till »överheten» finns — tydligen — inte.

 

— PAULUS [‡P1] [‡P2] [‡P3] [‡P4] menar — tydligen, som det får förstås — att när olika personer klär upp sig i skarpslipade vapen, rustningar, emblem, åberopar lydnad och underkastelse, hotar med straff om lydnad inte uppvisas, man ska uppfatta DET som en »överhet som skall åtlydas»?

   No way.

— På sin höjd kan man uppfatta en sådan uppenbarelse som ett speciellt existensmisslyckande som aldrig har brytt sig om att utnyttja den mest elementära medfödda förmågan av alla: att  fråga efter tillvarons redan inneboende ordning:

 

 

MasterTech:

Jesaja, 51 Kapitlet — GAMLA TESTAMENTET

”Vem är då du, att du fruktar för dödliga människor,

        för människobarn som bliva såsom torrt gräs?”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Jes. 51:12

http://runeberg.org/bibeln/23_51.html

 

 

Överhetsbegreppet, så tydligt antaget

— uppenbarligen på en av fursteadeln HEDRAD FÖREBILD från just PAULUS [‡P1] [‡P2] [‡P3] [‡P4] då ingen annan källreferens, här veterligt, existerar som så klart och tydligt anvisar ordningen, antagen

— av västerlandets kristliga företrädare [STATEN i Västerlandet] under i stort sett 2000 år, SKULLE DÅ uppenbarligen vara en uppfinning av människor: en tydligen alldeles förträffligt utomordentligt bekväm ”Gudomlig Ordning” att åberopa som grund för Värdslighetens Furstar i garanti av Den Egna Överhögheten med främsta exempel i nazismen [Se även Filosofins Kloaker 1 och Filosofins Kloaker 2].

— PAULUS är (således, alltså)  det MINSTA problemet i hela komplexet: det avgörande STORA problemet är alla korkflöten som ANTAGIT vanvettet.

   Med andra ord, ÄR hela det historiska komplexet STADFÄST med uppenbar direkt adress till BEUNDRARSKARAN omkring Paulus — Världsfustedömets Jättevälkomna Grundare, som det får förstås, då.

— Som ovan, finns — tydligen — ingen förankring i Jesus-Fadern för den typen:

— Ingenting i Gamla Testamentet.

— Ingen utsago av Jesus i Nya Testamentet (utöver verifikation i »VärldsFursteProfetian» [‡Jesus4]).

— Med andra ord: inte alls — också i full enlighet med [‡J4].

 

 

 

PAULUS [urspr. Saul, se äv. http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle] uppfattas [och behandlas] generellt som KRISTENDOMENS GRUNDARE alt. Kristendomens främsta förkunnare-apostel-missionär. Paulus uppträdde vid tiden efter-omkring Jesu korsfästelse (vid tiden för vår tideräknings början), urspr. som en fiende som sägs ha blivit omvänd genom [olika] »uppenbarelser från Jesus», se utförligt från APOSTLAGÄRNINGARNA Kapitel 9.

Lagen i Bibelns Gamla Testamente

Det är övertydligt [t.o.m. centralt för den som väl känner Gamla Testamentet] att Paulus genom jämförande exempel från ruta ett [Gal. 3:1-29, Nya Testamentet] [De430åren] i sin »förkunnelse» talar om skriften och skriftens mening i en LEKAMLIG mening [kronologiska ÅR, geografiska PLATSER typ Jerusalem som STAD med MAN, HUSTRU, osv] — medan Gamla Testamentet [Bibeln] gör det i en uppenbart ANDLIG mening [‡BibelnAndligt] [BibelnsUrkunder].

 

PAULUS verkar dessutom [Gal. 3:10] ha speciellt svårt för att förstå skriftens andemening: lagen kan inte omintetgöras: lagen är sanningen [JesusFadern] [‡2]:

 

Se mera fullständigt citat i LagenUtförligt, nedanstående endast essensen:

 

”11.   Och Mose bjöd folket på den dagen och sade:

12.   Dessa stammar skola stå och välsigna folket på berget Gerissim, när I haven gått över Jordan: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin.

13.   Och dessa skola stå och uttala förbannelsen på berget Ebal: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali.

14.   Och leviterna skola taga till orda och skola med hög röst inför var man i Israel säga så:”,

5 Mos. 27:11-14

;

Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »Amen»”,

5 Mos. 27:26

 

Det (förbannelsen) är av konsekvens. Inte av straff. Lagen (sanningen) kan inte ändras med minsta lilla prick (’Och allt folket skall säga: »Amen»’ — ty SÅ fungerar Lagen). Det är (precis) som Jesus säger i ”Förrän Abraham blev till, är jag”, [‡2.2.1].

— Den meningen ansluter också (perfekt) till Buddhas lära om de två principerna [‡3]: okunnighetens princip (’förbannelsen’ som underhåller lidandet) och enhetens princip (Nirvana) som upphäver lidandet.

— Därmed blir också SANNINGSBEGREPPET genom KUNSKAPEN SÅSOM FRIDSAMHETSGRUNDAD stadfäst. Det går, här veterligt, inte att skilja dessa åt.

 

VERS och RYTM är — för övrigt — tydligt språkligt-rytmiskt och associativt helt väsensskilda i jämförelsen Paulus [tydligt associerande till skrävel, åthutande skrän, och därmed taskspeleri] kontra Gamla Testamentet [Filosofisk Poesi av oöverträffad klass]/JesuLära[Helt samstämmig med GT]. Det finns (min mening) ingen samstämmighet, inte alls över huvud taget.

— Det förefaller FÖR ÖVRIGT tydligt genom analysen i den här framställningen att Jesus känner till sammanhanget och att det är det som (i ljuset av ovanstående referenser får förstås) avses-insinueras i utsagan om »världens furste» som ska efterfölja (inte efterträda) Jesus, [‡J4]. Dvs., Vad Paulus anbelangar — och sagt i ljuset av de resultat som framkommit i ovanstående jämförelser — »finnes intet i honom som hör till Jesus». [Att Paulus skulle vara »denna världens furste» är mindre troligt, furstebegreppet anspelar snarare på en allmän MENTALITET, ett furstligt sätt — Paulus är det minsta problemet; det verkliga problemet är mängden människor som ANTAGIT överhetsidéerna: STATEN: Krigsmaskinen: Domstolarna].

   Med andra ord — och i ljuset av ovan nämnda citatställen:

— »Paulus lära» har — tydligen — ingenting med Bibelns HERREN eller Jesus att göra. Inte ett spår.

   Se även mera ingående i jämförande efterföljande citat från [‡P1] [‡J1].

 

 

 

Paulus Gudsvisdom — LYDNADSBEGREPPET — JÄMFÖRANDE CITAT — BILDKÄLLA: Författarens privata arkiv

 

    

 

 

 

Sanningen ska göra er fria” betyder — tydligen, som det får förstås — att obetingad undergivenhetLYDNAD, och därmed BESTRAFFNING, och därmed automatiskt VAPEN, inte omvårdande  INRÄTTNINGAR [omvårdande inrättning är inrättning som VÄGLEDER, HJÄLPER och UTBILDAR INDIVIDEN MED insikt om KUNSKAPEN som FRIDSAMHETSGRUNDAD [‡3]: intrinsiskt rent från våld och tvång] — inte existerar i samhällen där människor växer upp i en anda av KÄRLEKSFULLHET: intresse för TEKNIK, HANTVERK, MARKNAD och HANDEL. I ett sådant samhälle HJÄLPS ALLA ÅT, och det finns i grunden ingen grogrund för KRIMINALITET — önskemål om att HA eller ÄGA något för egen del — förutsatt alla delar på framstegen och hjälps åt att förverkliga dem. LYDNAD är (med andra ord) en MÄNSKLIG UPPFINNING som grundas på OKUNNIGHET om sanningen. Därav våldet. Sanningen innehåller inget våld.

 

Motsatserna Paulus-Jesus

 

PAULUS’ GUDSVISDOM

MOTSATSERNA PAULUS-JESUS

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv — MONTAGE: 3Jul2012  E12  Bild238 • 9Aug2012  E22  Bild65 • Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

Alla följande citat från Bibeln

[‡]PAULUS 1: Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud.”,

Rom. 13:1 (Paulus brev till Romarna)

 

[‡]PAULUS 2: ”Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom.”,

Rom. 13:2 (Paulus brev till Romarna)

 

[‡]PAULUS 3: ”ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma.”,

Rom. 13:4 (Paulus brev till Romarna)

 

[‡]PAULUS 4: ”Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är.”,

Rom. 13:4 (Paulus brev till Romarna)

 

[‡]JESUS 1: ”»Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”,

Matt. 4:10

 

Se även Luk. 12:4,

Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.”;

Se även i MasterTech — motsvarande text i Gamla Testamentet.

 

[‡]JESUS 2:Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ena och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon”,

Matt. 6:24

 

[‡]PAULUS 5: ”I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.”.

Kol. 3:20 (Paulus brev till Kolosserna)

 

[‡]PAULUS 6: ”I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.”.

Kol. 3:18 (Paulus brev till Kolosserna)

 

[‡]JESUS 3: ”Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ‘fader’, ty en är eder Fader, han som är i himmelen.”,

Matt. 23:9

 

[‡]JESUS 4: ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”,

Joh. 14:30

 

[‡]JESUS 5: ”I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.”,

Matt. 10:34

 

[‡]JESUS 6:Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!”,

Luk. 12:49

 

 

Varifrån kommer (alltså) grunden, upphovet och orsaken till västerlandets allmänna uppfattning om moral (lag och ordning)?

 

— Tydligen från en speciellt vettlös publikfriare som tilltalade speciellt den furstliga överheten på ett helt glänsande utomordentligt sätt genom att också utnämnda dessa till GUDS TJÄNARE [‡P3] [‡P4]:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  9Aug2012  E22  Bild35 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

— »Var och en vare undergiven den överhet han har över sig. Ty det är en ordning instiftad av Gud. Och den som protesterar mot det, sätter sig upp emot Gud.»,

se Paulus brev till Romarna [‡P1], [‡P2], [‡P3].

 

’Var och en vare underdånig överheten’

 

Jämför KONSENSUS:

 

‘Att göra världens vilja, är att göra vad gott är, ty Gud har instiftat världens sinnlighet, dess godtycke och makt som det godas företräde och förebild.’.

Jämför nazismen.

 

Paulus undervisar — vidare — i »överhetens fruktan», [‡P4], viktigheten i att »frukta överheten»:

 

Här är det (återigen [De430åren]) uppenbart att Paulus talar om ordet SVÄRD i bokstavlig, fysisk mening. Ty,

 

 

 

Jämför Bibeln:

 

’att fly det onda är förstånd’

 

”Frukten icke för människors smädelser, och varen ej förfärade för deras hån.”.

””Vem är då du, att du fruktar för dödliga människor, för människobarn, som bliva såsom torrt gräs?”.

GAMLA TESTAMENTET Jes. 51:7|12.

” ‘Se, HERRENS fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.’ ”

GAMLA TESTAMENTET Job 28:28.

 

Se även Luk. 12:4,

Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.”

 

— Läser inte kristenheten Jesus? Jämför återigen [‡P4]. Det kan, tydligen, inte sägas tydligare: [‡J4].

 

 

 

FRUKTAN — enligt sanningsbegreppet som förenligt med Jesu lära — har i ovanstående ljus följaktligen bara en »kosmetolog» enligt Bibeln, Gamla Testamentet: »Herren», eller »Gud» [sanningens kraft och urgrund]. Inget annat.

 

Det övriga — »Paulus’ Överhet» med Lekamliga Tortyrmästare och LemlästningsExperter tillsammans med övriga Upphängningsproffs och dito Medlöpare — kan man, tydligen med viss Biblisk hänvisning som ovan, FNYSA åt.

 

— Det är ALLTSÅ under inga som helst omständigheter FARLIGT att dö ihjäl lekamligt på grund av kroppssmärtor åsamkade av tortyr eller annan »bestraffning från överheten».

— Men det är en dödssynd att förakta sanningsgrunden eftersom den är det enda eviga certifikat som finns för vettet — fortlöpande.

 

Det är alltså uppenbart att Paulus här [‡P4] talar mot bättre vetande.

Och alltså — Med Paulus’ föredöme — skulle motsvarande vara att säga om Jesus, i den anvisade andan:

 

— ‘Det var därför som Jesus, en i grunden ond man, hängdes upp på kors — av »överheten» — eftersom han gjorde många upprörda med sitt tal och menade att han, men inte de, hade rätt.’

 

 

Jämför Jesus:

 

’Gå bort Satan’

 

Jesus säger ju, uttryckligen i »frestelsen» (uppmaningen från Satan) att falla ner för världsligheten: »Gå bort Satan» [‡J1], med utläggningen »ingen kan tjäna två herrar samtidigt» [‡J2].

   Paulus fortsätter (emellertid) sin hängivna predikan till lydnad och underkastelse inför »överhetens ideal», [‡P5]:

 

’I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren’

 

Jämför Jesus [‡J3]:

 

’Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ‘fader’ ’

 

Paulus hustrubegrepp

 

Paulus’ tydligt, som ovan väl relaterbara, lekamliga (ytliga) tolkning av skriften (Gamla Testamentet) visar sig — som redan exemplifierat ovan, tydligen — speciellt tydligt i hans »ingivelser» om kvinnans roll vid sidan av mannen i den mänskliga historien, [‡P6]:

 

’I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren

Se även i BibelnAndligt beträffande de gammaltestamentliga begreppen FADER och MODER.


Var får karln allt ifrån? Det är varken något som finns i Gamla Testamentet, eller i utsagorna från Jesus. Paulus talar här rent ut sagt rena rama skiten, rena gojan:

 

 

Första Mosebok (Genesis), 2 Kapitlet — GAMLA TESTAMENTET

”24.  Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och

      hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, 1 Mos. 2:24

http://runeberg.org/bibeln/38_08.html

 

 

DET BEKLÄMMANDE är INTE Paulus utsagor (dessa är i sig inget problem om man har vett nog att skilja agnarna från vetet) — utan den STORA POPULARITET hans meningar fått.

 

 

 

Sammanfattning

Sammanfattning

 

Varifrån kommer grunden, upphovet och orsaken till västerlandets allmänna uppfattning om moral (lag och ordning)?

 

Av allt att döma återfaller den grunden på EN ALLMÄNT TARVLIG MENTALITET SOM HAR ANTAGIT sin mest förnäma och namnkunnige i den s.k. aposteln Paulus, [‡P1]:

Visa undergivenhet mot överheten

— i meningen att den meningen skulle ha sanktion av Gud och Jesus.

 

 

 

 

Jämför Bibeln:

 

”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”,

1 Mos. 1:27

Ordet HUSTRU i Gamla Testamentet

”Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.”,

1 Mos. 2:24

— NOTERA SÄRSKILT att ordet hustru i Bibeln omnämns FÖRST i citatet ovan — inte tidigare;

— Det finns ingen vigsel i sammanhanget, ingen särskild förrättning, bara en deklarerad enhet: människan — ett kött. Ytterligare en direkt INDIKATION på att Skriften är aforistisk, inte bokstavlig. Det är det inre i människan som beskrivs — såväl för tjejer som för killar.

 

Bibeln lägger — således — inga rangaspekter mellan kvinna-man, utan säger (precis som det är i ANDLIG mening [BibelnsUrkunder] — vardagslivets fattningsvärld) att dessa ingår i en och samma likvärdiga harmoniska enhet. Det finns — således, tydligt och klart — ingenting »i Herren» så som Paulus uttrycker saken [PAULUS 6].

 

Jämför även stället i Mark. 54:12|27: Jesus tillrättavisar den uppenbart ytliga bibeltolkningen från sadducéerna i hustrufrågan och upplyser dem:

”»Visar icke eder fråga att I faren vilse och varken förstån skrifterna, ej heller Guds kraft?”,

Mark. 12:24, samt

”»I faren mycket vilse.»”,

Mark. 12:27

 

 

Slutsats

SLUTSATS:

 

Koppling Paulus-Jesus saknas

 

Vad vi (NU) vet, från det som framgår enligt exemplen ovan [Västerlandets moralgrund], finns ingen koppling mellan Paulus-Jesus. Noll. Finito. Nought. End. Fin.

 

   Finns det något speciellt i Jesus’ framställningar som (alltså) visar det, särskilt?

   Det ser så ut — alldeles tveklöst:

— »Härefter talar jag icke mycket mer med eder. Ty, efter mig kommer Denna Världens Furste. I mig finnes inte som hör honom till», [‡J4].

;

— Vad skulle Jesus ha sagt? HUR skulle han ha sagt det?

   Han säger ju,

”Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det”, Joh. 16:12.

— Nej. Det tror jag det. (Jises …).

— »Mena inte att jag har kommit för att sända frid. Jag har inte kommit för att sända frid, utan för att sända svärd», [‡J5]. »Jag har kommit för att tända upp en eld på jorden, och huru gärna ville jag icke att den redan brunne», [‡J6].

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  12Jul2012  E17  Bild2 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Jämför även — mer eller mindre DIREKT I SAMMANFATTNING via utsagorna från Jesus, i sammanhanget — angående Paulus’ Gudsvisdom om lydnad [Paulus 1], och fruktan för överheten:

 

4.  Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl

      kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något

      mer.

  5.  Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har

      makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna.  Ja, jag

      säger eder: Honom skolen I frukta.  --

  6.  Säljas icke fem sparvar för två skärvar?  Och icke en av dem är

      förgäten hos Gud.

  7.  Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.

      Frukten icke; I ären mer värda än många sparvar.

  8.  Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför

      människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför

      Guds änglar.

  9.  Men den som förnekar mig inför människorna, han skall ock bliva

      förnekad inför Guds änglar.

 10.  Och om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva

      honom förlåtet; men den som hädar den helige Ande, honom skall

      det icke bliva förlåtet.”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Luk.12:4-10

http://runeberg.org/bibeln/42_12.html

 

SPECIELLT I OVANSTÅENDE MENINGS LJUS är det en veritabel GÅTA HUR hela den s.k. kristenheten (under runt 2 millennium) kunnat UNDGÅ den UPPENBARA MOTSÄTTNINGEN i meningsinnehållet, det påpekade sammanhanget KONTRA Paulus meningar (Se från Paulus 1).

— Den enda, rationella, förklaringen till den uppenbara inkonsistensen, det faktum att kristet folk inte verkar ha uppfattat DEN AVGRUNDSDJUPA SKILLNADEN, kan tydligen bara förstås vara denna samling:

 

1. Läser inte Jesus, sätter Paulus framför;

2. Bryr sig inte i Jesus, sätter Paulus främst;

3. Aktar inte på vad Jesus faktiskt säger, samlas istället i flockar runt Paulus, citerar ofta;

4. Studerar inte innehållet i utsagorna från Jesus, sätter Paulus före;

5. Begrundar inte Jesus, sätter Paulus före.

 

KRISTENDOMEN — tydligen väsentligen BEUNDRARSKARAN OMKRING Paulus’ verk, att döma av den trogna lyssnarskaran — blir uppenbarligen därmed föga mer än ett rent spektakel — ett slags taskspelarparodi på Jesus; Läs: alltutom sanningen [‡J5].

 

Epilog

 

PAULUS’ tydligt relaterbara egenhändigt INSTIFTADE GUDSVISDOM togs — tydligtvis — tacksamt emot av fursteöverheten från runt och grovt 2000 år sedan. Den har, som vi redan väl vet, sedan tillämpats nu i stort sett under 2 millennium, genom hela Västerlandets historia och utveckling. Man har, och gör så fortfarande, menat att den ordningen skulle vara förenlig med »Kristi vilja» och »Kristi bud» (ofta förekommande typuttryck i Apostlagärningarna) på väl kända sätt och manér — och som ständigt återförs, citeras och hänförs till Paulus speciellt av kategorin, verkligen, kristna präster.

— Det är en av detaljerna som i varje fall jag (personligen) hajat till inför: Så fort BIBELN — moralen — kommer på tal i dialog med en präst (eller för den delen, Jehovas Vittnen) åker PAULUS fram — inte JESUS, som man SKULLE kunna tro. Det är ”Paulus säger” — inte ”Jesus säger”. Jehovas Vittnen [‡] är för sin del för övrigt välkända för att just åberopa PAULUS generellt och i det mesta som Bibelns GeneralApostel i sina skriftblad (Vakttornet) — speciellt i framtoningen av begreppen LYDNAD [Paulus 1] [‡2.1] (VAKTTORNET Nr 7, 1 APRIL 2001, Är det viktigt att redan som barn lära sig LYDNAD?), UNDERGIVENHET [Paulus 2] och FRUKTAN [Paulus 4]. Inte heller där verkar Jesus ha haft något intryck [JesusFruktan].

 

 

Se även vidare i UTSAGORNA FRÅN JEHOVAS VITTNEN.

 

 

 

Västerlands brist på naturfilosofi — Västerlandets Filosofer

 

MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan från WebSearch WorldMap IMAGES

 

 

BILDKÄLLA 2 vänstra: Författarens privata arkiv · VÄRLDSKARTAN i SINUSPROJEKTION (PREFIXxSIN) [y=2(Y/18)(sin2þx/4)]Poldiametern (—)visar halva omkretsen. HELA ekvatorialomkretsen (perimetern, pm) blir alltså (visuellt, efter samma fason) lika med dubbla diametern, pmEKV=2(2R); halva pmEKV är samma som positiva y-delen i pmEKV, lika med 2R (övre största vertikaldelen i mittbildens projektionsnät ovan); yEKV=2R.

SINUSFUNKTIONEN GENERELLT i PREFIXxSIN y = sin(x) avbildar cirkelomkretsens avrullning utmed x-axeln med bågpunktens projektion på y-axeln; hela vinkelintervallet 360 grader motsvarar båglängden 2pi radianer med cirkelradien (R) som enhet, lika med högsta/lägsta y-värdet. Det är samma som

y = sin(x · 2pi/2pi); Vi kan variera PERIODEN (P) — sinuskurvans utsträckning eller ihoptryckning — genom

y = sin(x · 2pi/P); Med P=1 är hela sinuskurvan fullbordad på x-längden lika med R-längden; Med P=4 är hela sinuskurvan fullbordad på x-längden lika med 4R-längden — samma som sinuskurvan från maximum yEKV vid x=0 till minimum y=0 vid x=R; alltså bara en fjärdedel av hela sinuskurvan,

y = sin(x · 2pi/4); Med förutsättningen att hela ekvatorialomkretsen ska vara lika med dubbla diametern ges totalt

y = 2sin(x · 2pi/4); Genom att sedan latitudcirklarna (den fasta sfärsnittscirkeln mellan polerna som vrids i de olika latitudvinklarna 0-±180 grader kring polaxeln) avbildar jämna gradintervall (Y) utmed ekvatorialcirkeln, fås alla mindre motsvarande sinuskurvor innanför den omskrivna ekvatorialbågen genom att multiplicera med (Y/[Ymax]), med yMax i detta fall 18 (motsvarande  Y-intervall om totalt för hela världskartan ±10 grader);

y = (Y/18)2sin(x · 2pi/4); Indelningen i x-led  har sedan gjorts med motsvarande jämna intervall (±10 grader) med 9 intervall för respektive södra och norra halvklotet.

Markeringarna 1 2 3  anvisar mer eller mindre tydliga ansiktsformer — av mer eller mindre exceptionell (fotografisk) tydlighet.

Världskartor på Webben (Aug2012) som visar större insjöar (Afrika) samt är enfärgade verkar YTTERST SVÅRT att få fatt på — utan att behöva ange en URL-adress som omspänner runt en kvarts fönstersida [Yahoo!Search verkar (i vissa delar) vara en helt hopplös inrättning]. Det man hittar (ovan höger efter bearbetning) är verkligen magert. Bilden ovan höger är preparerad från det som hittades närmast — från en grå version med landsgränser som här maskats bort, samt utan inre detaljer (Afrikasjöarna). Dessutom finns ytterligare alternativa kartprojektionssätt som gör den enkla jämförande överblicken extra omständlig. Bildexemplet ovan höger ger dock en någorlunda rättvis oberoende källbild till jämförelse med vänsterdelen.

 

Kort genomgång

1999IX232012VIII12

Västerlandet (Europa) har aldrig haft någon naturfilosofi

— enbart en uppsättning sanningsförnekare: fridsamhetsförakt, kvinnoförakt, fattighetsförakt

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  14Jul2012  E19  Bild146 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Den här framställningen ska belysa det påståendet genom konkreta citat — som redan BORDE ha stått i våra skolböcker från början, men som vi aldrig fick se.

— Citaten som ges i framställningen är främst från Bertrand Russel’s VÄSTERLANDETS FILOSOFI.

 

Jämför Österlandets verkliga naturfilosofiska historia: Veda/Rigveda, (Vissa kinesiska urkunder), Buddha/Buddhismen [‡3] [‡Skönheten2], Jesus [‡2] [‡Skönheten1] — i allt naturharmoniska betraktelser [‡1] [‡Höga Visan]: utan inslag av våld

 

Under hela den Europeiska medeltiden (-1500) är begreppet (etablerad) FILOSOFI i praktiken helt avstängt för Europas del. Tillvaron i stort fram till runt 1500 behärskas av ett självutnämnt religiöst dogmatiskt patriarkat med grund i den romersk-katolska kyrkans överhet. Inte förrän dess ifrågasättande (1517-1520), inträder en brytning som samtidigt medför en nydaning i Europa (slutet av Renässansen [1300-1600]).

   Europa hade emellertid redan under den medeltida historien — som vi alla (redan) känner till från historielektionerna — hunnit bli ett väl etablerat slagfält för olika viljor med anspråk på makt och herravälde — inte sällan med förebild från en förment biblisk urkund med idéer om överhet och underhet, lydnad [‡Paulus], lojalitet och underkastelse. Ur en sådan grundform, och i den mening att den inte ifrågasätts grundligt och rejält [‡2.1], är det givet att heller ingen egentlig filosofi värd namnet har förutsättningen för att kunna uppstå. Det blir istället, i stort, en historia som bygger på överenskommen maktdelning, fortsatta krig — tillsammans med en utveckling i hantverk och teknik och som blir det enda konkreta inslaget i naturfilosofin: uppkomsten av matematisk och teknisk fysik.

   Då det redan ligger i hantverkets egen natur att utövarna måste få arbeta i fred, ges tid att få utveckla sammanhang och teknik, i lugn och ro utan yttre inverkande faktorer, blev det också GYNNANDET AV sådana inslag av överenskommelser i de olika landsbildningarna som alltmer kom att prägla det vi kan kalla för »den moderna tidens statsbildning» och som påbörjades i Europa i och med brytningen med den romersk-katolska kyrkan. Aspekter på »sociala kontrakt» med »individens frihet» (Hobbes, Locke,) är typiska teman som utmärker tiden omkring 1500-1700 i Europa då staten som begrepp tar alltmer konkret form. Men notera också huvudtemat: hela den historien hanteras i princip helt och hållet utan kvinnliga inslag. Det är i allt väsentligt en (dokumentation grundad på) männens historia, inte människans.

 

SOM MAN OCKSÅ KAN FÖRMODA leder denna utveckling förr eller senare till uppkomsten av en mera allmänt utpräglad RIVALITET mellan statsmakterna. Bara kort efter de två första århundradena efter genombrottet runt 1500 är Det igång: ansatserna som grundlägger VÄRLDSKRIG;

 

Idéernas fanbärare: Rosseau (1712-1778), Fichte (1762-1814), Napoleon (1769-1821), Hegel (1770-1831), Byron (1788-1824), Nietzsche (1844-1900), Hitler (1889-1945), m.fl.

 

”Det framträder en ivrig strävan att hävda rätten till uppror i nationalismens namn och att glorifiera kriget till värn för ”friheten”. Byron var denna rörelses diktare, Fichte, Carlyle och Nietzsche dess filosofer.”.

VÄSTERLANDETS FILOSOFI [History of Western Philosophy] · Bertrand Russel · s511n

Sjunde utgåvan, 1994, Natur och Kultur

 

”Renässansen återgav människan hennes självkänsla men drev den till en punkt, där den ledde till anarki och katastrof.”.

VÄSTERLANDETS FILOSOFI [History of Western Philosophy] · Bertrand Russel · s701mö

Sjunde utgåvan, 1994, Natur och Kultur

 

Det finns naturligtvis andra tolkningsföreträden än Bertrand Russel (1872-1970). Hans beskrivning har valts här bara med referens till hans allmänt erkända ställning som filosof — och därmed en optimalt bred bas i de refererande meningarnas ljus.

 

Filosoferna i Europa från 1500

Filosoferna i Europa från 1500

 

Ta exemplet med John Locke (1632-1704): Han framställs som typen »stor och betydande filosof» med en till synes omfattande repertoar av idel positiva bifall som »liberal statsgrundare».

 

Men när man, plötsligt, får vetskap om att också

 

”Detta låter demokratiskt, men man måste komma ihåg, att Locke vill utestänga kvinnorna och de fattiga från medborgarrätten.”,

VÄSTERLANDETS FILOSOFI [History of Western Philosophy] · Bertrand Russel · s537st3n

Sjunde utgåvan, 1994, Natur och Kultur

 

är det dags att stänga av idolfilmen. Det finns i grunden ingenting uppbyggligt i en sådan anda. Man får bara ett allmänt intryck av att dessa tidiga företrädare för dagens statsbildningar alla, mer eller mindre, var och en på sitt sätt, ENBART var en samling ömkliga kvinnohatare och fattighetsföraktare som bara hade en sak för huvudet: egen ställning, egen status, egen vinning: En samling ömkliga men likväl eländiga kräk. Inget annat.

 

BILDKÄLLA: GoogleSearch 2012-08-23 IMAGES »industrial pollution»

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

   Det finns ingenting uppbyggligt, glädjande, i en sådan historiebok — utom hantverkets utveckling: utvecklingen mot matematisk och teknisk fysik. Därför att dessa, i sig, är helt rena från diskriminerande inslag och därmed föremålet för det verkliga framåtskridandet i den mänskliga historiens berättelser: även kvinnorna får vara med.

 

BILDKÄLLA: GoogleSearch 2012-08-23 IMAGES »integrated circuits»

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Västerlandets Filosofer

Förteckningen nedan listar de mest framträdande gängse betecknade s.k. filosoferna i Europa från ca 1500 — tillsammans med korta karaktäristika med grund i Russels beskrivningar och citat. Dessa refereras till som VFsNN  med VF som

 

VÄSTERLANDETS FILOSOFI [History of Western Philosophy, 1945] · Bertrand Russel ·

Sjunde utgåvan, 1994, Natur och Kultur

 

och sNN som sid- eller styckeangivelse. Tilläggsbokstäverna typ m|n|t|ö utpekar mitten|nedre|topp|övre.

Studera vidare genom att jämföra egna uppmärksammanden från andra källor.

— Den efterföljande framställningen i Europas främsta filosofer beskriver »det filosofiska innehållet» mer i detalj.

 

 

Machiavelli (1469-1527), Niccoló

”En härskare går under, om han alltid söker vara god; han måste vara listig som en räv och modig som ett lejon.”, VFs434mn.

””Men detta är en egenskap, som man ovillkorligen måste med lämpliga medel försköna. Man måste kunna konsten att låtsas och förställa sig. Så enfaldiga är människorna, så helt och hållet styrda av ögonblickets behov, att man lätteligen finner dem, som låter lura sig.””, VFs434n.

 

Bacon (1561-1626), Francis

”den moderna induktionens grundläggare”, VFs462mn.

”Han betraktas vanligen som upphovsmannen till satsen ”kunskap är makt”, och även om kanske andra uttalat den före honom gjorde han det med en ny betoning.”, VFs463mn.

”Otvivelaktigt skulle Bacon ha gjort en större insats om han varit mindre angelägen om yttre framgångar.”, VFs465m.

 

Hobbes (1588-1679), Thomas

”Han är livfull men summarisk i sina domar; han hanterar stridsyxan bättre än värjan.

   Icke desto mindre förtjänar Hobbes’ statslära ett ingående studium, så mycket mer som den är mera aktuell än någon föregående sådan inklusive Machiavellis.”, VFs466n.

”Gentemot Platon hävdar Hobbes, att tänkandet icke är medfött utan en produkt av uppfostran.”, VFs469mn.

 

Descartes (1596-1650), René

”den moderna filosofins grundläggare”, VFs449mn.

”Vissheten om jagets existens vilar på att detta ”jag” tänker. Sålunda existerar jaget i och med sitt tänkande och blott då det tänker.”, VFs482m.

”Slutsatsen, att tankarna, icke de yttre tingen var den primära grunden för all empirisk visshet, var emellertid mycket betydelsefull och hade ett djupgående inflytande på all senare filosofi.”, VFs484n.

”Men bortsett från förhållandet till Guds allmakt var själen och materien två oberoende substanser som kännetecknades av attributen ”utsträckning” och ”tänkande”.”, VFs487mn.

 

Spinoza (1632-1677), Benedictus

”uppställde ett metafysiskt system enligt vilket allt varande har sin grund i substansen eller Gud, som är ett med naturen. Varje fysiskt skeende motsvaras av ett psykiskt och tvärtom (S:s  parallellteori).”, BONNIERS LILLA UPPSLAGSBOK|1992|6:euppl|s395sp2.

”Han hävdar, att det i naturtillståndet inte finns något som är rätt eller orätt, ty att göra orätt kan blott bestå i att bryta mot lagarna.”, VFs486n.

”Gud har ingen kunskap om det onda, emedan det icke för hans kunskap finns något ont. Illusionen av något ont uppstår blott därigenom att man betraktar delarna i helheten som något självständigt varande.

   Spinoza vill med sin livssyn frigöra oss från träldomen under fruktan.”, Russels tolkning av Spinoza VFs490mö.

 

Leibniz (1646-1716), Wilhelm

”Vad han offentliggjorde var avsett att förskaffa honom gunst hos prinsar och prinsessor.”, VFs495n.

”Den sista betydande impulsen till sin filosofi fick han av Spinoza, som han besökte 1676.”, VFs497ö.

”Under senare år deltog Leibniz i smädeskampanjen mot Spinoza och sökte bagatellisera sin beröring med honom”, VFs497ö.

 

Locke (1632-1704), John

”Locke kan betraktas som empirismens grundläggare, dvs. som förespråkare för den läran, att all vår kunskap (möjligen med undantag av logiken och matematiken) stammar ur erfarenheten.”, VFs519m.

”John Locke är aposteln för revolutionen 1688, den modernaste och mest framgångsrika av alla revolutioner. Dess mål var anspråkslösa, men de uppnåddes exakt, och ingen senare revolution har befunnits nödvändig i England.”, VFs514n.

”Ingen filosof har varit mera gynnad av lyckan än Locke. Han fullbordade sitt arbete i teoretisk filosofi just i det ögonblick då regeringsmakten i hans land föll i händerna på män, som delade hans politiska åsikter.”, VFs515m.

”Uppfattningen att den fysikaliska världen endast består av materia i rörelse bildade grundvalen för de allmänt accepterade lärorna om ljudet, värmen, ljuset och elektriciteten. Pragmatiskt sett var teorin fruktbar, även om den ur teoretisk synpunkt är felaktig. Detta är typiskt för Lockes läror.”, VFs516m.

”Ett utmärkande drag hos Locke, som från honom övergick till hela den liberala rörelsen, är frånvaron av all dogmatism. Vissa ofelbara sanningar övertar han från sina föregångare: vår egen existens, Guds existens och de matematiska satsernas sanning. Men närhelst hans läror skiljer sig från hans föregångares går de alltid ut på att sanningen är svår att framställa och att en klok människa bör omfatta sina åsikter med en viss grad av skepsis.”, VFs516n.

””Gud har inte varit så njugg mot människorna, att han blott gjort dem till tvåbenta varelser och överlämnat åt Aristoteles att göra dem till förnuftiga varelser.””, VFs517n.

”Detta låter demokratiskt, men man måste komma ihåg, att Locke vill utestänga kvinnorna och de fattiga från medborgarrätten.”, VFs537st3n.

 

Berkeley (1685-1753), George

”George Berkeley har sin betydelse i filosofin, emedan han bestred materiens existens en åskådning, som han sökte bevisa med en rad skarpsinniga argument. Han hävdade, att de kroppsliga tingen endast existerar genom att förnimmas. På den invändningen, att t.ex. ett träd i så fall skulle upphöra att finnas till, om ingen betraktade det, svarade han, att Gud alltid förnimmer allt.”, VFs550m.

 

Hume (1711-1776), David

”David Hume är en av de mest betydande bland filosoferna, emedan han utvecklat de fulla logiska konsekvenserna av empirismen hos Locke och Berkeley och just genom att utveckla den konsekvent gjort den osannolik.”, VFs560.

””Vårt tänkande kan inte bilda något begrepp om kvantitet och kvalitet utan att därvid föreställa sig en bestämd grad av dem. Abstrakta idéer är i och för sig individuella, hur generellt än det är, som de representerar””, VFs562ö.

Hume framställs som ‘skepticismens lärofader’: 

”Därför kommer Hume till den katastrofala slutsatsen, att vi ingenting kan lära av erfarenhet och iakttagelse. Det finns ingen rationellt motiverad tro.”, VSs571m.

Hume ”ansåg känslan överlägsen förnuftet”, VFs572ö.

 

Rosseau (1712-1778), Jean Jacques

”Han är romantikens fader, banbrytaren för ett tänkesätt där man ur mänskliga känslor drar slutsatser om icke-mänskliga fakta, och skaparen av den pseudodemokratiska diktaturens samhällsfilosofi i motsats till de traditionella monarkierna.”, VFs582ö.

”I vår tid är Hitler en produkt av Rosseau”, VFs582mö.

 

BILDKÄLLA: @INTERNET Wikipedia

Attack on Pearl Harbor, Photographs — morning 7 December 1941

 

Kant (1724-1804), Immanuel

”Hans sats att varje människa bör betraktas som ett självändamål är en variant av läran om de mänskliga rättigheterna; och hans frihetskärlek kommer till synes i hans yttrande (som gäller om barn såväl som vuxna) att ”Ingenting hemskare kan tänkas än att människans handlingar skall vara underkastade en främmande vilja”.”, VFs599ö.

”Enligt Kant ger oss yttervärlden blott innehållet i våra förnimmelser, men vårt eget kunskapsorgan ordnar detta innehåll i rum och tid och tillhandahåller de former, med vilkas hjälp vi förstår erfarenheten.”, VFs601st2.

”Kants intellektuella rörlighet ännu på gamla dagar kommer till synes [kommer till uttryck] i hans avhandling Om den eviga freden (1795), vari han pläderar för en federation av fria stater, förenade genom ett fördrag, som förbjuder krig.”, VFs604st3.

”Kants inkonsekvenser var av den art, att de filosofer som påverkades av honom nödvändigtvis måste utvecklas snabbt antingen i empiristisk eller absolutistisk riktning. Det var i själva verket i sistnämnda riktning som den tyska filosofin rörde sig ända till efter Hegels död.”, VFs609mn.

”Sin mest betydelsefulla utveckling fick Kants filosofi genom Hegel.”, VFs610ö.

 

NOTERING. Russel omnämner ingenting av Kants djupt bisarra människosyn i ämnet t.ex. ”Negrer” (m.fl.) [‡Kant om sina medmänniskor] [‡Filosofins kloaker]. [Tyvärr verkar samma typ av (medveten eller omedveten) favorism utmärka flertalet beskrivningar av de s.k. filosoferna i 1900-talets litterära anda]. Citatreferenserna rimmar dåligt med Russels påstående om Kants koppling till ”läran om de mänskliga rättigheterna”; Som citatmeningarna visar, är det tydligt att Immanuel Kant befann sig så långt borta ifrån en sådan ’lära’ som det alls är möjligt.

 

 

Fichte (1762-1814), Johann Gottlieb

”F. bidrog genom sina mäktiga Reden an die deutsche Nation (1807-08; Tal till tyska nationen) kraftigt till den tyska rustningen mot Napoleon 1813-14.”, BKLIIIsp1514n.

””Att ha karaktär och att vara tysk”, säger Fichte, ”betyder otvivelaktigt ett och detsamma”. På denna grundval utarbetade han en hel nationalistisk-totalitär filosofi, som utövade stort inflytande i Tyskland.”, VFs610ö.

”Fichte anser, att jaget är den enda slutgiltiga verkligheten, och att det existerar emedan det ”sätter sig själv”. Icke-jaget, som har en sekundär verklighet, existerar också blott emedan jaget ”sätter det”. Fichte har ingen större betydelse som teoretisk filosof men väl som den teoretiske grundläggaren av den tyska nationalismen genom sina Tal till tyska nationen (1807-08), som avsåg att väcka tyskarnas motståndsvilja mot Napoleon efter slaget vid Jena. Jaget såsom metafysiskt begrepp förväxlades lätt med den empiriske Fichte; då jaget var tyskt, följde därav, att tyskarna var överlägsna alla andra folk.”, VFs609n.

 

Hegel (1770-1831), Friedrich

”Förnuftet är världsalltets substans”, VFs624mö.

”I världsandens historiska utveckling har det funnits tre huvudfaser: den orientaliska, den grekisk-romerska och den tyska kulturen.”, VFs624n.

””Kriget har en högre mening, ty därmed bevaras ett folks moraliska styrka genom att det blir likgiltigt för stabiliseringen av alla förhållanden.””, ”Konflikter mellan staterna kan endast lösas genom krig”, VFs628mn.

”Tyskarnas historia indelas av Hegel i tre perioder: den första fram till Karl den store, den andra från Karl den store till reformationen, den tredje från reformationen till Hegels samtid. Dessa tre perioder betecknas såsom Faderns, Sonens och den helige Andes riken.”, VFs625m.

 

BILDKÄLLA: @INTERNET Wikipedia

The Holocaust — sv. Förintelsenvänster: "Selektion" on the Judenrampe, Auschwitz, May/June 1944 • höger: Romani children in Auschwitz, victims of medical experiments.

— Ingenting i världshistorien är mer ofattbart än det: Hur tänkande människor kan hamna SÅ långt ner i föreställningssätten, att man anställer systematisk UTROTNING av MEDMÄNNISKOR enbart på grund av en viss (nedärvd) åskådning. Men det finns paralleller, än i dag. Än är det inte färdigt.

— Bilden ovan vänster: tyska soldater vid utgallring av judar till förintelselägren i Auschwitz.

— Bilden ovan höger: (judiska) barn som användes av tyskarna för experiment i Auschwitz.

— Ordet SINNESSJUKT räcker inte.

— Och vad, exakt, gjorde Sverige för något?

   Generationen skolbarn efter kriget fick inte veta ett dyft, varken från föräldrar eller skola, om vad som försiggick i Sverige under Hitlertiden. Inte ett ord. Inga diskussioner. Inga debatter. Ingen erinran. Ingen kärleksförklaring till Vettet.

   Den enda DOKUMENTATION som alls verkar finnas är filmen 1939 [med Helena Bergström, 1989] och boken av Maria-Pia Boëthius HEDER OCH SAMVETE (Norstedts 1991) — dessa öppnar ögonen för vanvettet i Sverige under Hitlertiden.

   Rätta mig om jag har fel: Exakt samma klientel ÄNDA SEDAN HITLERTIDEN befolkar inrättningar inom MEDICIN, polis, åklagare, domstol, GRANSKNINGSMYNDIGHETER: JK (1714), JO (1809), RÅ (1948). Exakt. Det rullar på i samma vardagsspår:

— Exakt samma uttalade förakt för fridsamhetsgrunderna: samma sanningsförakt, samma kunskapshat. Så har våldsvägrarna i Sverige format, och samlat, en unik svensk historisk dokumentation: ingen åtgärd.

— Medan TYSKARNA fick höra vad de tålde allt sedan andra världskrigets slut (Preussiska Staten förbjöds av de allierade efter krigsslutet 1945), har De Svenska Paradkräken aldrig fått höra ett endast ORD till motstånd. Inte en prick. Tvärtom. I Sverige verkar mentaliteterna ha frodats än vidare i all högönsklig välmåga. Jämför Folkstormarna mot våldsvägrare: de uttalade hatiskheterna, de förklenande rent existentiella omdömena, åklagarexemplet.

 

 

Byron (1782-1824), George, (nationalitetsprincipen, krigsheroism) se VF frn.s632.

”Det framträder en ivrig strävan att hävda rätten till uppror i nationalismens namn och att glorifiera kriget till värn för ”friheten”. Byron var denna rörelses diktare, Fichte, Carlyle och Nietsche dess filosofer.”, VFs511n-512ö.

 

Nietsche (1844-1900), Friedrich, en utpräglat sinnessjuk ideologi, förhärligande av krig, grymhet, hårdhet, kärlek till filosofi, konst, musik;

”Nietzsche uttrycker sig gärna paradoxalt i avsikt att chockera läsaren. Han gör detta genom att använda orden ”gott” och ”ont” i deras gängse betydelse och säga, att han föredrar det onda framför det goda.”, VFs645st3.

””All klemighet, all veklighet, allt prat om ’folket’ eller ’kvinnan’ arbetar den allmänna rösträtten i händerna — dvs. gynnar de underlägsnas herravälde.””, VFs646st1m.

 

 

 

Framställningen nedan ger en vidare exposé över en del av (det mest framträdande) innehållet i de ovan visade förgrundsgestalterna.

 

 

Utvecklingen i Europa från ca 1700:

 

 

 

 

Europas främsta filosofer — ListanVästerlands brist på naturfilosofiBILDKÄLLA: Författarens arkiv —  Soluppgång · 5Jul2012 E14 Bild38 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Västerlandet (Europa) har aldrig haft någon naturfilosofi — enbart en uppsättning sanningsförnekare [utförligt i citat från FILOSOFINS KLOAKER DEL I]

 

Jämför Österlandets verkliga naturfilosofiska historia: Veda/Rigveda, (Vissa kinesiska urkunder), Buddha/Buddhismen [‡3] [‡Skönheten2], Jesus [‡2] [‡Skönheten1] — i allt naturharmoniska betraktelser [‡1] [‡Höga Visan]: utan inslag av våld

 

Europas främsta filosofer

 

Jag har aldrig riktigt förstått varför man alls överhuvudtaget blandar in namn som KANT och HEGEL i FILOSOFIN och FILOSOFINS HISTORIA: Ingen encyklopedi, vad jag vet, sysslar med att — frekvent, om alls överhuvudtaget — citera Adolf Hitler i dennes meningar och uppfattningar om TÄNKANDE, aspekter och synpunkter.

 

Varför gör man då det beträffande KANT [‡] och HEGEL [‡] och LIKNANDE KLOAKUTSLÄPP?

 

Nämnda representerar (nämligen, som vi ska studera i denna framställning), och tydligen som det får förstås, det allra lägsta man alls kan finna i den mänskliga tankens formuleringskonst i ämnet samvaro under stjärnorna. Nämligen som företrädare för nazismens fundamentala idé [‡] — men många förstår inte den kopplingen. Vi återkommer dit.

   Det är avarter, och som sådana borde de också bära den etiketten.

   Beskriv dessa avskräden gärna, noga — men inte som åskådningar som hör till vettet, eller åskådningar som förtjänar vettets position.

   Ingenting av dessa detaljer omnämns emellertid i den mest framträdande etablerade litteraturen.

   Man får leta — SÅ mycket att man ibland undrar.

 

DE s.k. TYSKA IDEALISTERNA (eng. German idealism ref. Wikipedia 2010-08-30)

:

— Kant             (1724-1804)

— Fichte          (1762-1814)

— Hegel          (1770-1831)

— Schelling    (1775-1854)

 

Filosofins kloaker 1

’Mänskligheten uppnår sin största perfektion i den vita rasen’

Immanuel Kant, Physical Geography

 

 

” "Humanity is at its greatest perfection in the race of the whites", Kant wrote in his book Physical Geography.”,

HISTORICAL REVIEW PRESS — Immanuel Kant , 2003

http://www.ety.com/HRP/quotations/kant.htm

 

 

Angående Peikoffs tes (1982) att nazismens uppgång var ett direkt resultat av Immanuel Kants filosofi:

 

”The Nazis rejected reason – Kant taught that reason can teach us nothing of the world beyond mere appearance. Hitler's movement demanded that individuals sacrifice themselves for the common good – again, a theme straight out of Kant's ethics. So pervasive was Kant's influence.”,

;

OBJECTIVISM, HITLER, AND KANT — David Gordon, 2005 —

Review of The Ominous Parallels: The End of Freedom in America, by Leonard Peikoff

http://www.lewrockwell.com/gordon/gordon13.html

 

Ytterligare synpunkter på Peikoffs tes:

 

”The Ominous Parallels (“OP”) was published in 1982 with a preface by Ayn Rand. Peikoff’s thesis is that the rise of the Nazis was the direct result of the influence of Immanuel Kant on German philosophy and culture. Kant inspired even more irrational philosophers as Hegel and Fichte, who went on to influence twentieth century German speaking irrationalists such as Sigmund Freud, Thomas Mann, Karl Barth, Ernst Cassirer and Martin Heidegger (most of whom, curiously enough, were anti-Nazi). This intellectual climate paved the way for the Nazis to take control of Germany in 1933. Peikoff gives short shrift to the Great Depression, the Treaty of Versailles, and mistakes made by anti-Nazi politicians to mount an effective resistance to Hitler as explanations for the rise of Nazism.”,

;

’Kant ingen nazist’

;

”The most obvious problem for Peikoff is that Kant was not a Nazi or even a proto-Nazi.”,

;

OBJECTIBLOG: LIBERTARIANISM, POLITICS AND OBJECTIVISM — Apr2009                                                             

http://objectiblog.blogspot.com/2009/04/taking-ideas-seriously-part-2.html

 

Nazism

Det är i ovanstående trevliga sällskap man måste visa sig — bland kategorier som, uppenbarligen och tydligen, ännu i denna dag (2010|2012) inte har förstått vari exakt vardagsnazismen yttrar sig.

 

Vi studerar det.

 

 

Exempel på hur VARDAGSNAZISMEN yttrar sig, hur den utvecklas, och ur vad den uppkommer [Våldsvägrarens existensrätt]:

 

— Ska den mening du uttrycker förstås i något sammanhang som innefattar en allmän sanningskärlek? En allmän strävan att åstadkomma grundläggande respekt för fridsamhetsgrunderna, med speciell respekt för enskilda personer som vägrar delta i våldshandlingar? Är det vad din mening går ut på? I så fall, kan du relatera den aspekten mera ingående, i detalj? Jämför: »du kör med det där förbannade människovärdet». Svensk allmänhet?

 

DEN SPONTANA OUNIFORMERADE VARDAGSNAZISMEN utvecklas NATURLIGT i alla samhällen där ALLMÄNHETEN STILLATIGANDE UNDER GENERATION EFTER GENERATION lever sida vid sida med ett UTÖVANDE DOMSTOLS OCH RÄTTSSYSTEM som PÅTVINGAR FREDLIGA EXISTENSER VÅLDSBEGREPP för tillfället att få anklaga dem, skälla ut dem offentligt, och verkställa deras frihetsberövande UPPREPAT, SYSTEMATISKT, samt nedvärdera, misskreditera, deras människovärde generellt; Förebilden skapar DE SPONTANT FOLKLIGA VERBALITETERNA med sanningsförakt, fridsamhetsförakt, människovärdesförakt, generellt och allmänt kunskapsförakt, förakt för meningen att kunskapen redan finns inneboende i Naturen, men vilken detalj nämnda mentaliteter varken känner till [SANNINGSBEGREPPET], inte vill höra talas om, och med all makt och kraft strävar att också HINDRA andra att bli varse. SVERIGE är bara ett av flera exempel — etablerat från omkring år 1870 [‡VärnpliktensInförande]. Resultatbild: fridsamheten utrotas i princip från alla umgängen: gator. torg, hem, hus, och ersätts av en allt växande benägenhet att använda våld, samtidigt som kunskapsnivån generellt går mot noll: ALLMÄNHETEN »TÅL» INTE FREDLIGA EXISTENSER — därför att deras mening uppväcker minnet av en SKULD: att inte protestera mot det uppenbara pågående vanvettet. Man kan få höra meningar, påståenden, som är så urbota dumma, att om de uttalas i vedboden, kan man se ansatser i träbocken som visar att den vill gå ut. EXEMPEL: Offentlig rättegång mot våldsvägrare; salen är fylld av två skolklasser på studiebesök. Åklagaren öppnar med att utspy följande, i en illa dold anklagande föraktfullhet för våldsvägrarens allmänna existensvärde: »Hur skulle det vara om alla gjorde som du!»; Botten är nådd, och träbjälkarna svarar: Domstolsprotokollen under 1900-talet är bevisen för verksamheten, generellt. Se även Folkstormarna mot våldsvägrare nedan.

   Med andra ord: nazism, vare sig uniformerad eller ouniformerad, organiserad eller inte, är allt som innefattar att uppträda herrefolk — domstol — över speciellt fredliga existenser och med den enda makt som den självutnämnda överheten förfogar över: tillhyggen, våld, förtal, sanningsförakt: misshandel; framkallande av vanmakt. Rasistiska ideal med indelning — spontant och direkt ur munvädret — av mänskligheten i A-människor och B-människor är avgörande central för hela verksamheten. Det finns inga domstolar i landet, ingen rättsutövande verksamhet, endast verkställande våldsinstanser; sanningen är utrotad; allmänheten driver ut fredliga med myndigheternas bistånd. Rättegångarna mot våldsvägrare i Sverige under 1900-talet.

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  14Jul2012  E19  Bild59 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

NAZISM (NationalSocialism) I PRAKTISK VARDAGLIG ANDA bygger på överhöghetsidéer med tydliga inslag av rasism, uppdelning av mänskligheten i A-människor och B-människor, föreställningar att intelligens är mera utpräglad hos vissa personer än andra, samt den främsta ingrediensen att helt utesluta [LÖGNPARADOXERNA] (och direkt motarbeta om det så behövs) begreppet VISSHET (eng. certainty) som sanningens verkställande synonym:

 

förakt för kunskap=fridsamhet: pacifisthat, sanningshat.

 

Med andra ord, allt det som frodas i all högönsklig välmåga i dagens Europa;

— Våldsvägran bemöts med bestraffningsåtgärder och uteslutningar.

 

Se domstolarnas hantering av — och allmänhetens hat mot — våldsvägran under 1900-talet.

[VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL]

 

— De fredliga existenserna står helt orepresenterade i Europas parlament, de är föremål för allmänna trakasserier från myndigheter och allmänhet som hjälps åt att driva ut fridsamheten från gator, torg, hem och hus, de är föremål för öppna kränkanden, misshandel och upprepade frihetsberövanden.

 

Det är vardagsnazismens ansikte:

 

— Den ouniformerade vettlöshetens paradprakt, så överväldigande älskad av allmänheten.

   Nämn Ordet, och ursinnet bryter lös.

   — Folk har, tydligen, gjort sig förtroliga med vanvettet så till den milda grad, att varje besinning uppfattas som något ondskefullt och illasinnat.

Folkstormarna mot våldsvägran

[VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL]

Våldsvägrarens existensrätt

Ordet LYDNAD i Sverige

— Jämför folkstormarna i pressen (EXPRESSEN, AFTONBLADET, under 1980-talet) mot fredliga: de ska drivas ut, mindervärdesförklaras, bestraffas, trots noll hotbild: pacifisthat, fridsamhetsförakt så grundligt att bjälkarna i takvirket snart börjar ropa; en ondska så vid och djup att inget mått räcker. Och i spåren av det: kvinnoföraktet, hatet mot kvinnans skönhet.

 

 

Det är, uppenbarligen, också, som det får förstås, förklaringen varför det inte finns — varför det aldrig har funnits — någon filosofi värd namnet i västerlandet [‡Västerlandets brist på naturfilosofi].

   Urkunden är Grekland, antiken (Efter Egypten):

— Vad vi vet står antikens filosofer som portalfigurer vid uppfattningen att slaveriet skulle vara ett slags nödvändighet (Vilket DIREKT sänker Platon ner till nivån för det djupast liggande avskummet).

— Det finns ingenting värdigt en filosofi i ett sådant betraktelsesätt. Därmed utraderas hela västerlandet som kandidat för något i FILOSOFISK mening som har med VETTET att göra:

— Västerlandet utvecklades PÅ slaveriet med imperialism och världshandel, och det är PÅ AXLARNA AV DE FATTIGA MÄNNISKORNAS ARBETE som dagens rika västvärld existerar. Förr eller senare kommer en PayCheck.

;

Det ena påståendet är värre än det andra:

 

’Den fria viljan är inneboende ovetbar’

Immanuel Kant

 

”Secondly, Kant remarks that free will is inherently unknowable. Since even a free person could not possibly have knowledge of their own freedom, we cannot use our failure to find a proof for freedom as evidence for a lack of it.”,

;

”Because the consequences of an act are not the source of its moral worth, …”

@INTERNET Wikipedia Categorial imperative 2010-08-30

 

— Stället finns inte längre Aug2012 i Wikipedias artikel (Frasen återfinns i andra webbkällor); Wikipedia har (12Aug2012) ändrat stället till:

”…, Kant concluded that the expected consequences of an act are themselves morally neutral, and therefore irrelevant to moral deliberation.”, FORTFARANDE UTAN CITERAD REFERENS

 

expected” consequence?

— VARFÖR refereras inte EXAKTA MENINGSSTÄLLEN i beskrivningen av Kant i Wikipediaartikeln?

— Därför att UTAN EN SÅDAN REFERENS vet vi inte vem vi har att göra med.

— Vi kan inte avhandla någon egentlig ANALYS på Wikipediaartikelns (ännu Aug2012 virriga) editeringspolicy: Ge referenser till de olika påståendesatserna — eller stäng av radion, helt, tills bättre mottagning ges. PLEASE.

 

Det enda som den tänkande, varseblivande människan har att utgå ifrån, är den fria viljan: möjligheten att dels SE alternativen och dels FÖRSTÅ tillfället att välja något av dem i ljuset av eventuella (särskilda) konsekvenser. Med en sådan tankens inneboende framtoning besitter människan redan från första tankens ögonblick direkt insyn i den fria viljans motorik. Det enda som hindrar också en direkt insikt i maskineriet är oförmågan (Buddhas två fundamentalprinciper) att penetrera stället där föreställningen vevas upp: den evigt vilande filmduken som allt spelas upp på men som själv aldrig berörs av variationerna, som själv aldrig ändras det minsta lilla, just för att kunna visa alla variationer, alla skiftningar: sanningen, vissheten.

   Så uttrycker referenten (i Kants mun)

 

Det är svårt att veta (2010-08-30) om wikipediaförfattaren uttrycker sin egen tolkning av Kant, om det ev. finns något bakomliggande citat, eller någon kombination av dessa (texten innehåller inga explicita referenser); en seriös beskrivning får inte uppvisa sådana egenskaper;

 

i sin första mening ovan bara en ren sanningsförnekelse i det han framställer påståenden om en frihet han uppenbarligen aldrig har haft någon inblick i, och därmed heller inte förstår innebörden av.

 

OM jag vid eftertanke på vad den här handlingen KOMMER att leda till, bestämmer mig för att göra det och det, DÅ … är konsekvensen självaste källan TILL det moraliskt eftertänkta värdet i hela saken. Dvs., Kant formulerar (idel) självutnämnda meningar som mera liknar planerna hos en potentiell regent som på förhand söker iscensätta sin egen regering med lojala underlydande — som offrar sig i plikt för den nationella överheten — än en tänkare som söker utrannsaka logikens hörnpelare.

 

Varje individ känner redan den fria viljan genom sanningen (vissheten);

Källan till en saks moraliska värde ÄR handlingens konsekvens — det som redan står i sanningens bok, för den som vågar titta efter, innan man tar klivet ut; Besinning: Är man tveksam, avstår man — tills bättre underlag för bedömning kommer fram.

 

Således:

   OM citatmeningen ovan verkligen är representativ för Immanuel Kant och ingen personlig tolkning eller omskrivning av wikipediaförfattaren [Wikipediaartikeln saknar exakta textreferenser, så det är svårt att veta vems meningen egentligen är]:

   Medan Immanuel Kant talar om PLIKT — som bara kan åberopas från en ÖVERHET som kräver LYDNAD, samma som en mänskligt påfunnen (moralisk) konstruktion — gäller för den fria och upplysta människan bara FRIHET — samma som SANNING [‡2.1], oberoende av mänskliga inrättningar (Jämför den enda urkund som finns att referera till i sammanhanget: »sanningen ska göra er fria», Joh.8:32).

 

Ordet eller begreppet PLIKT har ingen koppling till naturfilosofin, liksom ordet eller begreppet (obetingad) LYDNAD [‡Paulus Gudsvisdom] heller inte har det.

Ordet LYDNAD i Sverige

[VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL]

Våldsvägrarens existensrätt

ORDET lydnad har i svenska språket (under 1900-talet) fått en speciellt LÅG innebörd: att göra som överheten säger utan att protestera.

— I engelskan är motsvarande ord obedience MERA orienterat mot HÖRSAMHET, hörsammande, iakttagande, men vilken motsvarande innebörd HELT tycks saknas i (speciellt) den svenska vardagen.

— Jämför rättegångarna i Sverige under 1900-talet mot våldsvägrare med brottsrubriceringen enligt Svea Rikes Lag: lydnadsbrott (Brottsbalken, Kapitel 12 [”Krigsman som olovligen … dömes för …”]). Noll hotbild. Och så går det till:

— Våldsvägraren påtvingas [NAZISMEN] — grovt förtal — begreppet KRIGSMAN av polis, åklagare, rättsväsende, för att man ska kunna SÄTTA DIT honom för LYDNADSBROTT. Inget annat. Det finns ingen hotbild. Man skymfar den våldsvägrande människans existensrätt [VÅLDSVÄGRARENS EXISTENSRÄTT] genom att påtvinga henne begrepp hon inte har någon samhörighet med. Personen har inte gjort något ont eller illa mot någon enda. Likväl släpas offret omkring, upprepat, systematiskt, i olika fängelsehålor, förebrås, skälls ut, förbannas, misshandlas offentligt.

   Att genomföra dessa skändligheter mot en medmänniska under stjärnorna, speciellt i upprepade, systematiska turer, finns det inga ursäkter för. Det är ren, skär, praktiserad ONDSKA.

— Det förtjänar att upprepas: Våldsvägraren PÅTVINGAS — i upprepade turer — BEGREPPET KRIGSMAN av polis, åklagare och domare, för tillfället för dessa speciellt enastående IQ-bärare att få genomdriva ANKLAGELSERNA för LYDNADSBROTT, samt släpa omkring offret, upprepat, systematiskt, i olika fängelsehålor.

— Ordet LYDNAD har I SÅ MÅTTO renderat sin allra mest SVENSKA innebörd med förebild från STATEN och dess allmänna uppfattning om PREFERENSERNA i den allmänt offentliga samvarons grunder.

 

Människan utvecklas inte som biologiskt fulländad varelse varken genom plikt eller lydnad, varken mot väsenden eller annat, utan genom sin fria vilja: genom glädjen att andas och förmågan att kunna glädjas åt livets goda — oberoende av vedermödor och motgångar; Det livets goda kan kallas Fridsamhetsgrunderna [Buddhas Nirvana], ljuvlighetens ljuvligheter i allt vad förnimbart heter — precis som i vårt eget vardagliga liv, och försåvitt vi inte är utsatta för direkta övergrepp; Vi prisar de goda stunderna, och förbannar (om vi ens kommer ihåg) de eländiga.

 

Kants examineringsdevis

Kants examineringsdevis

 

 

”Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.”,

—Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysic of Morals[1]

@INTERNET Wikipedia Categorial imperative 2010-08-30

sv.,

Handla efter den maximen genom vilken du samtidigt kan vilja att det skulle bli en universell lag.

 

 

Det förefaller vara en variant på Jesusmeningen ’Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, skolen I ock göra dem’ (Matt. 7:12). Men Kant ger inga instruktioner som grundas på Jesusfundamentet (anvisningarna från Fadern): sanning och kärlek

 

[Bibeln Mika.6:8, ”Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”].

— Kärlek och sanning. Inget annat.

 

Kants examineringsdevis bara utgår ifrån den personliga impulsen: ta vad som helst.

— I ljuset av Kants förträffliga medmänsklighet tappar examineringsdevisen emellertid (dessutom) helt sin fägring och framstår som föga mer än en nazismens vardagsmanual.

 

Jämför MinHögstaÖnskan:

 

Låt alla idioter som inte fattar alla människors lika värde och rätt ramla ner i underjorden och aldrig mer komma upp igen.

 

Vad visar (då) Kants examineringdevis?

— Kant omnämner ingen PREFERENS: inget föremål för ett OMNÄMNANDE AV en fast urgrund:

— Handling utan föremålet för OMNÄMNANDET AV en fast urgrund betyder (uppenbarligen) handling utan tanke på någon egentlig konsekvens; handling utan uppfattning om en föreliggande sanning; handling i ruset av att dela samma uppfattning tillsammans med andra.

   Vi finner den typen i alla avarter av mänsklig samvaro:

   Vettlöshet, ansvarslöshet, brist på förstånd, våldsauktoriteter.

   Vettet och förståndet finns redan etablerat: där sanningen finns. Fråga efter den, sök dig dit. Det finns inget alternativ utom vanvett och dårskap. Lagarna i universum finns redan etablerade, i den mån de kan kallas lagar. Vi behöver bara finna ut vilka de är, hur de fungerar, inte söka skapa nya, inte försöka spela gud i himmelen eller liknande.

   [Det verkar som att Immanuel Kant inte har förstått att stjärnorna redan finns till].

 

Jämför:

— HUR vet man att det man VILL inte är av ondo?

   [Man VET det genom sanning och kärlek; fridsamhetsgrunden, avsaknad av våld och tvång].

— Ty, om det bara ankommer på VILJAN, den potentiella möjligheten att välja en tankens väg genom praktisk handling, kan precis vilken dåraktig maxim som helst antas på ögonblicket.

— Så har också Historien uppvisat sina Exempel. Nazismen är ett.

(Vårt problem är med andra ord att göra vad vi gör — med vettet i behåll).

 

Vidare finns i samma wikiartikel …

Se även First Formulation (de 5 punkterna [UniversaliseringsTestet]) i

http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

 

 

IMMANUEL KANT blir med ovanstående framställnings påpekande en föregångare till »de moderna statskickens filosofi» med nyordningen som infördes i Europa (utom i England) omkring 1870 (”Efter krigen 1866 och 1870-71”, BKLXIIsp1202mn):

— den allmänna värnpliktens införande i Europa, på förebild från det tyska Preussiska systemet (1814-1815, BKLXIIsp1202mn).

   [Preussiska staten förbjöds f.ö. av de allierade efter andra världskriget — men bestraffningarna mot våldsvägrare [VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL] [Våldsvägrarens existensrätt] antogs och lever fortfarande kvar: icke-erkännandet av fridsamhetsbärarnas individuella människovärde].

 

 

Kants fem punkter i ’Universalitets-testet’

 

First Formulation — The first formulation

http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

 

MAN KAN UNDRA ÖVER Kants intentioner i »fempunktsprogrammet»:

— därför att det finns redan av ålder ett mycket enklare och rakare sätt:

allt är tillåtet utom våld och tvång: kunskapen är fridsamhetsgrundad (sanningsbegreppet) [‡Buddha] [‡Jesus] [‡GamlaTestamentet].

   Alla samhällsbyggen som på olika sätt motsätter sig de här omnämnda och ytterst enkla principerna (sanning och kärlek), drabbas på olika sätt av inre sönderfall: otrygghet, osämja: sönderfall. Därför nämligen att det ligger i LIVETS NATUR att befrämja sanning (kunskap) och kärlek (frihet från våld [Kvinnan, Nirvana]), och att det är den profilen (hantverk, teknik) som driver hela utvecklingen av de mänskliga samhällena.

 

 

EUROPA (utom England) emellertid i synnerhet under 1800-talet (Kants tid) genomgår en radikal attitydförändring genom att STATEN träder in på scenen och nybestämmer begreppen moral, lag och ordning genom införande av allmän värnplikt (1870). De krigiska Europiska hoven påtvingade med andra ord under 1800-talet den övervägande Europeiska delen av mänskligheten våldstvång för tillfället att säkra sin egen historia, med tillhörande vanvettiga filosofiska och ideologiska riktningar. Immanuel Kant står alldeles tydligt som en portalfigur i den historiens frontlinje, och som alldeles tydligt inspirerat mera eminenta efterföljare typ HEGEL [‡] till direkt nationalsocialistiska proklamationer: paradnazismen.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  KORNÅKER [sammansatt motljusbild] — 3Aug2012  E21  Bild21/Bild22 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

Frågan var: Varför har inte Kant uppmärksammat att naturen redan innehåller regler, lagar och ordningar för moral och dygd? Varför förbiser Kant dessa, och istället söker ställa upp nya, andra regler, helt utan omnämnande av de redan befintliga grunderna — kunskapen är fridsamhetsgrundad [SANNINGSBEGREPPET], våld och tvång är inte tillåtet i en civiliserad samvaro — ? Varför omnämner inte Kant dessa? Kvinnokroppens [kvinnoansiktets] exceptionella formskönhet (Nirvana)?

   Man måste (nog) vara bra urskruvad om man INTE noterar speciellt den sistnämnda detaljen.

   Men akta: I vår tid tycks Föraktet Att Betyga Skönheten ha fått ett nytt uppsving [Se Amelia].

 

Det finns (här) inget svar på dessa frågor. Materialet som presenteras om Kant i Wikipedia (Immanuel Kant) är rätt omfattande, men ingenting omnämns (här veterligt) på de berörda punkterna.

   Den enda möjliga ledning som finns är vissa antydningar som pekar i riktning mot att Kant var emot religiösa dogmer, att Kant — liksom många andra under hans samtid — hade vissa betänkligheter mot den människogrupp som kallar sig »judar» (omnämns inte i wikiartikeln om Kant 2010-08-31, finns inte heller 2012-08-12).

 

Kant om köttsjudarna

Kant om människogruppen som kallar sig Judar:

Utan direkt översättning: maximalt förklenande omdömen generellt

 

 

”Immanuel Kant (1724-1804): The Jews are by nature “sharp dealers” who are “bound together by superstition.” Their “immoral and vile” behavior in commerce shows that they “do not aspire to civic virtue,” for “the spirit of usury holds sway amongst them.” They are “a nation of swindlers” who benefit only “from deceiving their host’s culture.”[190]

 

Johann Herder (1744-1803) quoting Kant from his lectures on practical philosophy: “Every coward is a liar; Jews, for example, not only in business, but also in common life.”[192]”,

;

STEPHEN HICKS, PH.D. — Appendix 3: Quotations on German anti-Semitism [Nietzsche and the Nazis] 2006, 2010

http://www.stephenhicks.org/tag/immanuel-kant-on-the-jews/

 

 

Kant om demokrati:

Han motsatte sig demokrati

 

”He opposed "democracy," which at his time meant direct democracy, believing that majority rule posed a threat to individual liberty. He stated, "…democracy is, properly speaking, necessarily a despotism, because it establishes an executive power in which 'all' decide for or even against one who does not agree; that is, 'all,' who are not quite all, decide, and this is a contradiction of the general will with itself and with freedom."[72]”,

@INTERNET Wikipedia Immanuel Kant, Political philosophy 2010-08-30

 

 

Kant synes inte ha uppmärksammat att DEMOKRATI — fria val under mänskliga rättigheter — är den uteslutande enda civila grund för fredliga samhällsbyggen som finns att välja på; Genom att utesluta tillhyggesmyndigheter från tillvalet, garanteras att alla demokratiska alternativ är likvärdiga, och att demokratins ordning därför bara verkställer en formell organiserad praktik för det aktuella valet, vilketsom, oberoende av vilket valet är, eftersom alla alternativ är egala. I andra ord: demokratin innebär ingen konflikt med den fria viljan, demokratin ÄR den fria viljan.

 

Att INTE sådana tankelinjer framskymtar i Kants allmänna utläggningar bara understryker den övergripande essensen i Kants lära: bristen på sanning och kärlek, bristen på en genuint kunskapsrelaterad praktisk verklighetsgrund — den intrinsiska renlighetens nit för att UNDVIKA demokrati, niten som dukar färdigt för nazismen: sanningshatet, kunskapsföraktet, herrefolksidéerna, fridsamhetsföraktet. Dessa senare ges (här veterligt) ingen specifik ordalydelse varken i Kants skrifter och meningar eller i den efterföljande nazismen explicit, ehuru betecknande för själva verksamheten.

 

Kant om sina medmänniskor

Kant om sina medmänniskor:

Se även närmast ovan, Kant om Köttsjudarna

 

” "Humanity is at its greatest perfection in the race of the whites", Kant wrote in his book Physical Geography.”,

;

HISTORICAL REVIEW PRESS — Immanuel Kant , 2003

http://www.ety.com/HRP/quotations/kant.htm

;

Philosophical Misadventures — Kant and Racism, 2009

http://www.philosophicalmisadventures.com/?p=20

;

”The Negroes of Africa have by nature no feeling that rises above the trifling.”,

”The blacks are very vain but in the Negro’s way, and so talkative that they must be driven apart from each other with thrashings.”,

Philosophical Misadventures — Kant and Racism, 2009

http://www.philosophicalmisadventures.com/?p=20

sv.,

Afrikas Negrer har av naturen inga känslor som sträcker sig över det tanklösa.

De svarta är mycket egenkära (fåfänga) men på Negrernas sätt, och så pratiga att de måste drivas isär från varandra med stryk (smörj).

 

HUR kan man bereda plats för en så uppenbart låg tanketyp ANNAT än som detaljerade exempel på en direkt sinnesrubbad (förståndsmässigt ofullgången) verklighetsuppfattning?

 

 

Med en sådan eminent exemplifierad repertoar på medmänsklig inblick undrar man HUR inrättningar som i dagligt tal kallar sig UNIVERSITET burit sig åt för att få in en dylik förekomst som ANNAT än en sopa i arkivet. Beskriv gärna avarten, men gör det med tydlig etikett.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild240 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

NÄR ska Europa göra sig av med uppfattningen att Kants tankesystem representerar något annat än en avart av mänsklighetens mest simpla, låga och tarvliga försök att uppvisa någon position över kloakytan?

 

Filosofins kloaker 2

Tala sedan inte ens om HEGEL med likasinnade. Den delen är så låg, att jag inte tänker besudla bildytan med en enda mening av innehållet (men jag måste ändå göra det för att inte låta någon skugga falla på den annars fullt synliga kunskapsdörren, och därmed riskera att sanningsvägen förmörkas).

   Min källa i ämnet är

VÄSTERLANDETS FILOSOFI av Bertrand Russel, Natur Och Kultur, Sjunde utgåvan 1994, s625ö:

 

Som man kunnat vänta sig, tilldelar han tyskarna den förnämsta rollen vid världsandens utveckling här på jorden. ”Den tyska anden är den nya världens ande. Den åsyftar ett förverkligande av den absoluta sanningen såsom frihetens obegränsade självbestämning — den frihet vars absoluta form är sitt eget självändamål.”

”,

VÄSTERLANDETS FILOSOFI — Bertrand Russel, Natur Och Kultur, Sjunde utgåvan 1994, s625ö

 

 

Närmare ett fundamentalt sanningsförnekande går det nog inte att komma:

   »Den absoluta sanningen» kan för visshetens del uppenbarligen ingen annan vara än den som är synonym med vetskapen, vetandet och kunskapen. Då denna är identifierad som oförstörbar [Se SANNINGSBEGREPPET] och därmed evig, oskapad, omöjlig att ändra, finns ingen annan innebörd för sanningen, absolut, än den som är reserverad på fridsamhetens, den eviga vilans och stillhetens räkning [‡3]: alla människors lika värde och rätt, alla människors lika berättigande. ”Den tyska anden” som Hegel inför, blir med detta inget annat än flaggan för nazismen, här hissad i full fladdrande topp, med geografiskt inseglande port och grund i Tyskland.

   [Sällan har mänskligheten skådat en mera vettlös formuleringskonst än så].

   Bertrand Russel skriver själv (möjligen satiriskt) omedelbart efter sitt citat,

 

”Detta är en extra fin form av frihet. Den innebär icke, att man icke skulle riskera att komma i koncentrationsläger.”.

 

För den som vill studera ämnet (mera) i klartext finns naturligtvis en närmast enorm uppsjö av beskrivningar (även på webben). Dock finns (tydligen) inte så många av den mera sammanställande karaktären (nedan) som ger citat och referenser.

   En viss orientering med citat och referenser som berör HEGEL och Hegels inflytande (Se från ”Friedrich Hegel (1770–1831) presented …”) finns på

 

@INTERNET Wikipedia Scientific racism [2010-09-03 | 2012-08-31]

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_racism

 

 

Det är i ljuset av ovanstående genomgång alldeles tydligt att den underliggande drivkraften i Kants bidrag till ämnet filosofi inte höjer sig över den vardagligt uttalade nazismens värdesyn. Nämligen beträffande föreställningen om att vara SÅ eminent under stjärnljusen, att andra, helt fredliga kulturer [Kant om sina medmänniskor], framställs mindervärdiga. Som sagt var: Sanning och Kärlek är uppenbarligen INTE Kants bord.

   En dylik kollaboration av verbaliteter är ingen filosofi värd namnet — enligt min mening.

   Den — som ovan citerade — tydligt rasistiskt underbyggda herrementaliteten i Kants tankesystem visar oss — när allt kommer omkring — bilden av ett isolerat herremansrike av A-människor som omges av mindervärdiga, intellektuellt undermåliga B-människor typ Negrer och Judar m.fl. — en speciellt vettlös inställning som emellertid har vunnit stor popularitet inom (speciellt) Europas skikt av civilt vandaliserande krafter:

   Analogt med den s.k. demokratins utveckling under 1900-talet har också utvecklats en påtaglig rasism, ett påtagligt fridsamhetsförakt med en vardagsbild för Europas juridiska inrättningar där man tycks trivas som allra bäst i leden domare, åklagare och poliser då helt fredliga existenser släpas omkring i olika fängelser och tvingas till upprepade polisförhör, allmänna trakasserier från allmänhet och myndighet med misshandel, kränkanden och uteslutningar.

 

Jämför domstolarnas hantering av — och allmänhetens hat mot — våldsvägran under 1900-talet.

[VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL]

 

   Fridsamhetsgrunderna är — således i ljuset av rättegångsarkiven — tydligen som det får förstås, djupt behatade av den Europeiska allmänheten med förebild från den Europeiska myndigheten som visar hur det ska gå till:

— man påtvingar den fredliga människan våldsbegrepp typ KRIGSMAN för tillfället att få framställa anklagelser för lydnadsbrott; den fredliga människan uppmanas löpa ett institutionellt gatlopp för tillfället att fråga olika tillhyggesmyndighetsinrättade överpodium om lov att existera — generellt som medicinskt klassificerad idiot: den uniformslösa lagutövande nazistiska överhetens lokalt tillförsäkrade överhöghet.

   De helt fredliga existenserna står — följaktligen — helt orepresenterade i Europas tillhyggesälskande parlament.

   Där de fredliga existenserna inte psykas till döds av polis, åklagare och Europas domarkår med stöd av »läkarkårens expertis», är de föremål för offentliga utskällningar med tillhörande uteslutningar [Folkstormarna mot våldsvägran].

— Det är, uppenbarligen, inte bilden av en demokrati, utan bilden av ett samhälle i upplösning, ett slagfält, en juridisk våldsanarki.

   Jämför Bibelstället i Gamla Testamentet (Mika 2:8):

 

Mika, 2 Kapitlet — GAMLA TESTAMENTET

”8.    Men nu sedan en tid

            uppreser sig mitt folk såsom en fiende.

        I sliten manteln bort

            ifrån kläderna på människor

        som trygga gå sin väg fram

            och ej vilja veta av strid.

  9.    Mitt folks kvinnor driven I ut

            från de hem där de hade sin lust;

        deras barn beröven I för alltid

            den berömmelse de hade av mig.”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Mika 2:8

http://runeberg.org/bibeln/33_02.html

EUROPAS ALLMÄNNA FRIDSAMHETSFÖRAKT under 1900-talet

BILDKÄLLA: Författarens arkiv — Soluppgång  5Jul2012  E14  Bild50 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv — Soluppgång  5Jul2012  E14  Bild50 · Nikon D90 · Detalj

 

SÄG:

— VARI BESTÅR HOTBILDEN att det går FREDLIGA MÄNNISKOR omkring på gator och torg, människor som under inga som helst omständigheter vill ha något med våld att göra, inte dess utövande, inte dess representanter, inte dess associerade?

— VAD ÄR SJÄLVA ANLEDNINGEN att EFTERSTRÄVA ATT haffa en sådan person?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

— VARFÖR påtvingas den fredliga människan polisförhör — upprepat, systematiskt, med tillhörande frihetsberövanden — ENBART i anledning av JUST hennes fredlighet?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

   Alla VET att det INTE finns någon hotbild från den fredliga människans sida: INGET SOM HELST OVÄNLIGT UPPTRÄDANDE, inget RESPEKTLÖST iakttagande, ingen illasinnad handling, INGEN TANKE ALLS PÅ NÅGOT ONT. Det finns inget OVÄNLIGT från våldsvägrarens sida. Inte på något som helst sätt. Så, VARFÖR ansätts — BESVÄRAS över huvudtaget — fredliga människor MED FÖREBILDER FRÅN polis, åklagare och domare?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

   VARFÖR finns det personer — myndigheter — i Europa som försöker UTNÄMNA SIG SJÄLVA TILL AUKTORITETER ÖVER FREDLIGA MÄNNISKOR?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

   INOM ramen för något som helst erkännande av typen [‡2.1] — sanningen ÄR det fredligas, frihetens, UTESLUTANDE ENDA auktoritet, och därutöver inte alls:

—VARFÖR finns det personer i Europa som eftersträvar att UNDERSTÄLLA FREDLIGA MÄNNISKOR NÅGON AUKTORITET, alls överhuvudtaget?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

   VARFÖR är det så SVÅRT för Polis, Åklagare, Domare —  att LÅTA FREDLIGA EXISTENSER VARA ifred?

Sanningshat. Fridsamhetsförakt. Kunskapsförakt; Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från sanningsbegreppet. Se även jämförande meningar om sanning och fridsamhet i de äldre urkunderna GAMLA TESTAMENTET, Jesus och Buddha.

— Sinnessjukt uppträde?

SEDAN NÄR blev TILLHYGGET en myndighet över kunskapen — fridsamhetsgrunden —?

   Visa.

SEDAN NÄR fick tillhygget myndighet att befalla, tillordna, underställa, eller på annat sätt något alls överhuvudtaget MOT fridsamhetsgrunden — fredliga existenser —?

   Visa.

   Testa 1870.

   UPPENBARLIGEN INTE förrän mänskligheten begåvas med tillräckligt mycket vett för att se till att gärningsmännen ställs inför rätta kommer en ändring — MED upprättelse för offren, in till sista punkt och prick.

 

Våldsvägrarens existensrätt [VARDAGSNAZISMEN I EXEMPEL]

 

OFFREN BEGÅR SJÄLVMORD för att bli av med det lidande de utsätts för av polis. åklagare. domare och allmänhet; Vi vet att det förekommer, men inte i vilken utsträckning i förhållande till samtliga fall. Myndigheter och allmänhet samarbetar, stödjer varandra och hjälps åt att undanhålla varje form av försök som strävar mot ett öppet klarläggande, att få fram exakt statistik på den psykiska misshandel som offren systematiskt har utsatts för och som föranlett offrens död. Människor i allmänhet känner inte till de raffinerade metoder och utstuderat tarvliga sätt som speciellt myndigheterna har använt under hela 1900-talet, och fortfarande använder, för att sänka och motarbeta offrets egna individuella självkänsla, integritet och människovärde generellt.

 

VARFÖR — mer än allt annat — förstår INTE de enskilda ansvariga personerna i myndighet och allmänhet att de medverkar till brott mot mänskligheten i den nämnda hanteringen? Varför saknas begrepp om empati — medkänsla — med det tydligt utsatta, misshandlade, offret?

Varför riktas istället FÖREBRÅELSER, anklagelser, misskrediterande omdömen och allt annat möjligt FULT mot offret? [Folkstormarna mot våldsvägran], [Exempel på hur VARDAGSNAZISMEN yttrar sig].

— Det finns här veterligt inget annat, rationellt, svar på dessa frågor än det här: kollektiv våldsfixerad sinnessjukdom; sanningen är utrotad i vardagen; samhället generellt gestaltar en utpräglad ondska.

 

 

 

— Man får inte påtvinga människor våldsbegrepp, varken med syfte att anklaga dem för olika typer av lydnadsbrott mot olika typer av självutnämnda tillhyggesmyndigheter eller med syfte att underställa dem olika typer av tillhyggesmyndigheter över huvud taget: man får inte inrätta lydnadskommandon över kunskapen (Klart man får göra det om man vill — men kolla RESULTATBILDEN: ondska, kunskapshat). Förekommer det, att det insätts i handling, är det ett brott mot mänskligheten, ett brott mot fridsamhetsgrunderna [‡1] [‡2] [‡3] [Sanningsbegreppet] ; fridsamhetsgrunderna talar om — erinrar — HUR samvaron FAKTISKT REDAN fungerar i HARMONI, utan inslag av våld eller tvång; inga krig, inga vapen, ingen ovänlighet, inget intrång, ingen respektlöshet, ingen elakhet.

 

 

 

I den här framställningen utgår sanningsbegreppet definitionsmässigt ifrån samma grundform som ger substans åt TILLSTÅNDETS PRINCIP inom fysiken och därmed grundläggande för hela den övergripande logiken (MATEMATIKEN), dvs., visshetsbegreppet. Se utförligt från SANNINGSBEGREPPET om ej redan bekant. Att den formen för sanningsbegreppet redan ligger inneboende i NATUREN av ålder, bör vara uppenbart för var och en som ger ämnet en seriös eftertanke. UNIVERSUMS HISTORIA bygger helt på den förutsättningen: kunskapen är fridsamhetsgrundad, en evig, oskapad essens av förklarande och beskrivande mening (sanning) som alltid har funnits och som alltid kommer att finnas [‡1] [‡2] [‡3]. Vår enda uppgift som timliga varelser är att formulera sakinnehållet — i detalj, per matematik och fysik, så långt vi kan, samt i varje fall försöka tillämpa insikterna på ett gemensamt samhällsbygge [MÄNSKLIGHETENS ENANDE].

 

 

 

 

 

 

LÖGNPARADOXERNA

 

Genom att utesluta vissheten som sanningens grundval — vilket bara kan ske genom direkt förnekelse — framhävs istället den auktoritära, människoskapade, LYDNADEN [‡P1] som »kriterium» på »sanning» och »verklighet».

 

SÅ underhåller ÖVERHETEN sin egen konserverande överhöghet.

 

 

 

Utsagorna Från Jehovas Vittnen — UTSAGORNA FRÅN JEHOVAS VITTNEN — BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild283 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

UTSAGORNA FRÅN JEHOVAS VITTNEN [‡ref]

Fetstil och övriga särskilda markeringar i alla citat är mina såvitt inte analoga med originaltexten

 

Se även inledande beskrivning till följande i Inledning.

 

citat0:   0 ”Bibeln är Guds ord och är sanning”

citat1:   0 ”Kristus är Guds Son och är lägre än Gud”

citat2:   0 ”Kristus var den förste av Guds skapelser”

citat3:   0 ”Kristus dog på en påle, inte på ett kors”

citat4:   0 ”Kristi liv som människa betalades som lösen för lydiga människor”

citat5:   0 ”JORDEN … skapad av Jehova … skall vårdas av människan … skall bebos för evigt”; ”Den skall inte förintas, utan ”jorden är evigt densamma. (Jesaja 45:18, Predikaren 1:4, Bibel 2000)”

citat6.   0 ”Jorden kommer aldrig att bli förintad eller avfolkad”

citat7:   0 ”Människan blev inte till genom evolution, utan genom skapelse”

citat8:   0 ”Det är sant att Gud tillåter det onda”

citat9:   0 ”Aposteln Paulus sade att när vi, ”ser dagen närma sig”, skulle ”tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar” och ”inte underlåta att själva församlas”. (Hebréerna 10:24, 25) Vi vill därför inbjuda dig att lyssna till Paulus råd genom att komma tillsammans med oss.”

 

 

Citatblock med bemötanden

 

 

citat0:   ”Bibeln är Guds ord och är sanning”

 

EXEMPEL 1 — som understryker olika tolkningsföreträden:

 

 

 

Märk FÖRST (väl) följande:

”Huru kunnen I då säga: »Vi äro visa och hava HERRENS lag ibland oss»? Icke så, ty de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn.”,

Jer.8:8

Konsensus: »Herrens egen reservation» (som det får förstås) mot det som STÅR i Bibeln. Akta (Min rek.): Låt SAMMANHANGET avgöra — inte enbart de enskilda orden: det är alltid RYTM och HARMONI — stämning — som avgör.

 

 

 

EXEMPEL 2 — som (således) exemplifierar olika tolkningsföreträden:

 

»Varen därför icke längre hårdnackade, utan omskären edra hjärtans förhud»,

5 Mos.10:16;

;

”Omskären eder åt HERREN; skaffen bort edert hjärtas förhud, I Juda män och I Jerusalems invånare. Eljest skall min vrede bryta fram såsom en eld och brinna så, att ingen kan utsläcka den, för edert onda väsendes skull.”,

Jer.4:4

 

Hjärtat. Inget annat. Det INRE. Inte det yttre. Bibeln är — alldeles tydligt — en ANDLIG beskrivning, ingen geografisk, historisk eller fysisk krönika, ingen beskrivning av himlakropparnas bildning eller grundämnenas uppkomst eller Solens fysik. Men Jehovas Vittnen är (tillsammans med andra) — uppenbarligen — fulla av meningar som vill göra gällande just det. Därmed framstår också Jehovas Vittnens påstående ovan som LÖGN, trots att Skriften — Bibeln, Gamla Testamentet och tydligen de fyra evangelierna, men inte resten som hör till Paulustalar i sanning.

 

Bevis 1 (se även i De 430 åren):

Paulus säger:

 

”Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.”,

NYA TESTAMENTET PAULUS BREV TILL GALATERNA Gal. 3:25.

 

Jesus säger:

 

”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”, Luk. 18:8.

”Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:

9. i fråga om synd, ty de tro icke på mig;

10. i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;

11. i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.”, Joh.16:8-11.

 

Verifierat: Det finns ingen samstämmighet mellan Paulus och Jesus. Det som STÅR i Bibeln är tydligen inte obetingat sanning.

 

Bevis 2:

Paulus säger:

 

”I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.”,

NYA TESTAMENTET PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA Kol. 3:20.

 

Jesus säger:

 

”Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ‘fader’, ty en är eder Fader, han som är i himmelen.”, Matt. 23:9.

Jesus INTYGAR FÖR ÖVRIGT EXPLICIT barnen de största av alla — INTE föräldrarna. Se vidare i Matt. 18:1-4

 

”Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket”, Matt. 18:3;

”Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.”, Matt. 18:4.

 

Begreppet LYDNAD [‡5] förekommer för övrigt INTE i sanning och kärlek. Helt intrinsiskt rent. Sanning och kärlek är av hjärtat, och man kommer INTE dit med rumpviftningar, undergivenhetsbetygelser, lydnad.

Paulus lärosats är med andra ord styggelse. En person som talar så, anses en dåre.

”Välbehaget” är TYDLIGEN ren lögn, ett rent påhitt. Jämför ”Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta …”,

[5 Mos. 6:5].

 

Verifierat: Det finns ingen samstämmighet mellan Paulus och Jesus. Det som STÅR i Bibeln är tydligen inte obetingat sanning.

 

Bevis 3:

Paulus säger:

 

”Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är av Gud”, PAULUS BREV TILL ROMARNA Rom. 13:1;

”De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.”,

NYA TESTAMENTET PAULUST FÖRSTA BREV TILL TIMOTEUS 1 Tim. 6:1;

 

”I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren”,

NYA TESTAMENTET PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA Kol. 3:18.

 

Jesus säger:

 

”Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”, Matt. 4:10.

 

Verifierat: Det finns ingen samstämmighet mellan Paulus och Jesus. Det som STÅR i Bibeln är tydligen inte obetingat sanning.

 

Konsensus Paulus:

Välkommen, nazismen, Ärade Herre och Överhet, tyranner, slavherrar, fattighjonsföraktare och kvinnoförtryckare:

   Historien under 2000 år; Krig, våld, okunnighet, vidskepelse, vanvett, föreställning om lydnad, makt och härlighet.

Konsensus Jesus:

— Jesus kallar (profeterar) — tydligen, som det får förstås — den åskådningsriktning som förespråkas av Paulus för »SATAN»: Det MINSTA problemet i det sammanhanget är nog Paulus som person. Värre är det med den påfallande stora mängd människor som, tydligen, antagit det uppenbara vanvettet. Se vidare i Paulus Gudsvisdom. Det som STÅR i Bibeln (Paulus Gudsvisdom) är tydligen inte obetingat sanning.

 

 

citat1:   ”Kristus är Guds Son och är lägre än Gud”

 

Jämför, direkt i bevis:

 

Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.”,

Joh.10:29-30

 

MIN KOMMENTAR: Jesus (Kristus) är inte lägre än Gud, naturligtvis inte. Inte heller högre. Jesus och Gud ingår — tydligt enligt beskrivning och samstämmighet Jesus-Gamla testamentet — i samma tankemässiga eller andliga grund: sanningen [‡2]. Sanningen är en. Eller som Jesus säger på annan plats: sanningen ska göra er fria: ”Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”, Joh. 8:31-32.

 

Ovanstående tydligt felaktiga — falska — påstående från Jehovas Vittnen endast understryker inslagen av fanatism.

— Utsagan från Jehovas Vittnen avspeglar uppenbarligen INTE sanningen: Jehovas Vittnen talar — tydligen — falskt.

 

 

citat2:   ”Kristus var den förste av Guds skapelser”

 

INGALUNDA ÄR DET SÅ HELLER — Jämför först föregående:

Joh. 10:29-30

 

”Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.”.

 

Är nu Gud och Jesus verkligen ett, är det uppenbart att något SKAPANDE av Jesus av Gud aldrig har funnits. Det är en ren vanföreställning, en ren feluppfattning, och den understryks bara av följande.

 

2Mos. 4:22

”Och då skall du säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son

 

Jer. 31:7-10

”Ty så säger HERREN: Jublen i glädje över Jakob …”

”Ty jag har blivit en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Hören HERRENS ord, I hednafolk …”

 

1Mos. 41:52

”Och åt den andre gav han namnet Efraim

Josef föder två sönder, Manasse och Efraim

 

Konsensus:

 

BIBELN ÄR — som redan påpekats i exempeluppenbarligen INGEN KRONOLOGISK FÖDELSEKRÖNIKA OCH HELLER INGEN FYSISK HISTORIEBOK.

 

 

Läser man bibeln så, blir man GALEN:

— GUD är naturligtvis varken Isak eller Josef (!). Jämför:

 

Biblisk ordning (från 1Mos):

— Abram, Abraham, Isak, Jakob, ISRAEL, Josef, EFRAIM, …

Efraim och Israel kan rent kronologiskt inte bägge vara förstfödda, eftersom berättelsen beskriver Israel som farfar till Efraim.

 

 

Men redan FÖRE dessa bägge, Israel (urspr. Jakob) och Efraim, fanns Abraham (urspr. Abram) och om vilken GESTALT Jesus säger (Joh.8:54),

 

‘Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.’ Då togo de upp stenar för att kasta på honom.”,

NYA TESTAMENTET Joh. 8:54-59.

 

Vilket vill säga: Bibeln beskriver inte det yttre utan det inre. Jehovas Vittnen tolkar — alldeles tveklöst tydligt — Bibeln på alldeles helt fel SÄTT. Relaterat som ovan.

 

OBSERVERA är: ”Förrän Abraham blev till, är jag”. Jesus (»Jag är vägen, sanningen och livet» [Joh.14:6], Kristus) skapades inte. Jesus — med Bibelns språksätt — blev aldrig till. Jesus föddes aldrig. JESUS ÄR INGEN HISTORISK PERSON — f.ö. ett sammanhang som verkar särskilt viktigt att framhålla för Köttsjudarna. Det finns ingenting sådant i sanningens bok (varav Bibeln, tydligen, är en del). Utan så är det sagt och skrivet som ovan, att Jesus är. EXAKT som det är framställt i Joh.10:29-30,

 

”Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.”.

 

Jehovas Vittnen observerar tydligen inte det — tydligen därför att Jehovas Vittnen har sina hjärtetankar på ANNAT håll än i sanningen [‡2]:

  »den absoluta, levande, konkreta kärleken till Gud i varje tanke, i varje handling, i varje akt» är tydligen INTE populär i Jehovas Vittnen — Jehovas Vittnen sätter, tydligen, Paulus framför, som ett skynke. Se även i citat 9 [JVkCitat9] samt mera utförligt vidare i Paulus Gudsvisdom.

 

 

citat3:   ”Kristus dog på en påle, inte på ett kors”

 

KRISTUS DOG ALDRIG ÖVERHUVUDTAGET:

 

— KRISTUS ÄR INTE DÖD, HAN [eller »Henne» whatever] FÖDDES HELLER ALDRIG, UTAN HAN ÄR, PRECIS SOM HAN SÄGER i Joh.10:29-30,

”Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.”.

 

Hur ska Jehovas Vittnen ha det? Tros det på Jesus eller inte? Jesus, ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh.14:6), är INTE död. Inte nu, inte förr, aldrig. Testa ÄR [‡2.2.1].

 

VIDARE vad jag vet Jehovas Vittnen i sitt esse (det här är så galet att det inte är sant):

 

 

citat4:   ”Kristi liv som människa betalades som lösen för lydiga människor”

 

KRISTUS ÄR INGEN MÄNNISKA — Jämför återigen:

 

Joh.10:29-30,

”Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.”.

 

GUD ÄR INGEN MÄNNISKA. Jesus, Guds Son, har aldrig levat som människa, och har heller aldrig dött. Jesus, Guds Son [Joh. 3:16], är ANDE (spirit, mind): sanning [‡2], aldrig skapat, aldrig fött, evigt [‡2.2.1], omöjligt att utplåna, omöjligt att förena med KÖTT.

 

Som referens anför Jehovas Vittnen här Matt.20:28:

 

”… likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många

 

Vi studerar det.

 

Vilken lösen för lydiga människor avses?

 

Matt. 10:38:

och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.”.

 

Verifierat: Det finns ingen samstämmighet mellan Jehovas Vittnen och Jesus: Jesus säger uttryckligen IFRÅN på att vara LÖSEN för någon. Du måste själv bära ditt eget kors;

 

Vilken lösen för lydiga människor avses?

 

Matt. 7:21:

”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.”.

 

Verifierat: Det finns ingen samstämmighet mellan Jehovas Vittnen och Jesus.

 

LYDNAD [Paulus Gudsvisdom] — f.ö. mycket populärt centraltungt uttryck i Jehovas Vittnen — är ett mänskligt påfund och har inget med sanningen att göra. Det går inte att LYDA sig till kärlek. Människor som söker LYDNAD är alltså REDAN AV DET SKÄLET uteslutna — av egen förskyllan.

 

Vad betyder det ALLTSÅ att ”giva sitt liv till lösen för andra” enligt Matt.20:28? Är det att kasta sig framför ett tåg i åsynen av andra? Nej. Det betyder att i hjärtat och tanken lägga sig ut med människors brister i gemen för att finna svaren som leder till sanningen, och som kan hjälpa människan i gemen att själv finna, SE och upptäcka de normalt sett fördolda vägarna. ”Näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid”, som det beskrivs i Jesaja 53: ”Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull … och genom hans sår bliva vi helade … eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.”.

   Kunskap och sanning.

   Det är vad hela historien handlar om. Det finns alltså — med andra ord — inget lösköpande som Jehovas Vittnen påstår. Kristus har aldrig dött, och följaktligen heller aldrig »uppstått», och därmed heller aldrig fötts, utan han ÄR (Joh.8:54), och LYDNAD finns f.ö. GARANTERAT inte i sanningen [‡2.1].

 

 

citat5:   ”JORDEN … skapad av Jehova … skall vårdas av människan … skall bebos för evigt”; ”Den skall inte förintas, utan ”jorden är evigt densamma. (Jesaja 45:18, Predikaren 1:4, Bibel 2000)”

 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”,

1 Mos. 1:1

 

Se även till jämförelse

I begynnelsen var Ordet. Och Ordet var hos Gud … I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.”.

Joh. 1:1-5

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  14Jul2012  E19  Bild142 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

MENINGSFORMEN OVAN avser tydligen ingen fysikbeskrivning, tydligen ingen beskrivning av universums himlakroppar. JORDEN i Bibelns gammaltestamentliga mening betyder alldeles tveklöst uppenbart ORDETS GRUNDVAL [»verbaliteternas konsistens» — eller kanske tydligare »tänkandets MARK», om det kan förstås bättre] — alltså: meningen, sammanhanget, formgrunden för allt hävdande, tyckande, tänkande.

   Skapelseberättelsen beskriver alldeles tydligt människoindividens uppvaknande till sanningens insikt, sammanhangens ordning, ingen geografisk »skapelsekrönika» över himlakropparnas universum. HIMMELEN kan förstås som den motsvarande tankerymd som meningarna finns till i, medan JORDEN bildar det välordnande formfundament som allt verbalt menande måste ha, använda och beträda för att framstå. Termerna man, kvinna (hustru), barn, oxe, häst, orm och så vidare utgör alldeles tydligt i bibelskriften motsvarande aforistiska ikoner för att illustrera den andliga upplysningsvägens olika detaljer: karaktärer, principer, mönster, som bildar grundvalen för lärans väg till kunskap och insikt om sammanhangen: sanning och kärlek. Erinra som särskilt exempel Simson som »slog ihjäl tusen man med en åsnekäke» [Läs: använd insidan på huvudet för att läsa Bibelns Gamla Testamente och utsagorna från Jesus, inte utsidan].

— Bibeln lägger, vad vi vet, inga aspekter på PLANETEN JORDEN explicit, heller inte på Solsystemet eller Vintergatan eller Universum generellt. Däremot läggs stor tonvikt på KUNSKAPSGRUNDERNA, nämligen deras principiella begripande.

— Se särskilda prövningsexempel med VARSEBLIVANDE och UPPDAGANDE i LAGEN I BIBELN GENOM EXEMPEL.

 

 

 

Har inte Jehovas Vittnen läst bibelstället

 

8.  Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända,

      och vem vill vara vår budbärare?»  Och jag sade: »Se, här är jag,

      sänd mig.»

9.  Då sade han: »Gå åstad och säg till detta folk:

 

        'Hören alltjämt, men förstån intet;

        sen alltjämt, men förnimmen intet'.

10.    Förstocka detta folks hjärta,

            och tillslut dess öron,

            och förblinda dess ögon,

        så att det icke kan se med sina ögon,

            eller höra med sina öron,

            eller förstå med sitt hjärta,

        och omvända sig och bliva helat.»

 

11.  Men jag sade: »För huru lång tid, Herre?»  Han svarade:

      »Till dess att städerna bliva öde och utan någon invånare,

      och husen utan folk, och till dess att fälten ligga öde och

      förhärjade.

 12.  Och när HERREN har fört folket bort i fjärran och ödsligheten

      bliver stor i landet,

 13.  och allenast en tiondedel ännu är kvar däri, då skall denna

      ytterligare förödas såsom en terebint eller en ek av vilken en

      stubbe har lämnats kvar, när den fälldes.  Den stubben skall vara

      en helig säd

 

Jes. 6:8-10

 

 

 

Ty så säger HERREN, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den, han som har berett den, och som icke har skapat den till att vara öde, utan danat den till att bebos: Jag är HERREN och eljest ingen. Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett mörkt land”,

Jes. 45:18-19

;

Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar.”,

Pred. 1:4

 

Bibeln, gamla testamentet — Herren eller Gud — lämnar SÅLEDES alls inga garantier för att typ Jorden — vår planet — ska bebos för evigt, eller »undgå utplåning». Den typen är — tydligen — utkomsten av Jehovas Vittnens uppenbara TARVHET efter ett personligt evigt liv — och som behöver ett motsvarande planetspöke för att göra rekvisitan fullkomlig. Bibeln innehåller ingenting sådant.

 

Sanningen, inget annat, är evig. Därför, och således, Joh.8:31-32,

”Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”.

 

Jorden förgås

Jämför även bibelstället:

 

”ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras”, Sef. 3:8.

 

Jämför även EXPLICIT:

 

Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.”, Matt.24:35;

 

Här talar — således — Jehovas Vittnen direkt mot bättre vetande.

DET FINNS HELLER INGEN FYSIKALISK förutsättning för att EN OCH SAMMA PLANETKROPP ska ”bebos evinnerligen” OM vi nu ska tala om ”jorden” som den fysiska formen typ himlakroppen Jorden.

 

Bevis 1:

Solens begränsade livslängd (runt 10 miljarder år enligt modern vetenskap).

Hur mycket man än »tror på Jesus» kommer dagen då Solen slocknar. Det ingår också i Sanningen — men betyder inte att det är KÖRT för det, se nedan.

 

Bevis 2:

Jordens begränsade inre termiska cykel; Jordkroppen stelnar/svalnar så småningom vilket reducerar bergskedjebildningen till noll; därmed blir EROSIONEN [atmosfärens cirkulation genom Solvärmen och Jordrotationen] den slutliga faktor som nöter ner bergen till havsnivån (8 cM per 1000 år enligt nuvarande mätningar). Det är svårt att tänka sig någon meningsfull mänsklig civilisation på en sådan slät, helt vattentäckt rymdkula. Inte ett grönt blad, ingen mark, ingen mull under Solen. Bara vatten överallt.

Hur mycket man än »tror på Jesus» kommer dagen då Jorden slutar som en helt slät vattenbetäckt himlakropp. Det ingår också i Sanningen — men betyder inte att det är KÖRT för det, se nedan.

 

Vi VET redan (från 10-årsåldern) att Bibelns ”jord” inte kopplar till den fysiska sinnevärlden utan avser en andlig beskrivning.

 

Jorden i evighet

Men betyder det då — med Bibelns språksätt — att HERREN ljuger när han påstår att han ”grundat Jorden för evigt”, att den INTE ska ligga öde? Jorden som planet är ju tvivelslöst dömd och därmed allt mänskligt liv — på Solens bekostnad om inte förr — att upphöra att bära liv. Bevisen 1-2 ovan.

 

Med sanningsbegreppet omsatt på mönsterlogiken (matematiken) och den praktiskt begripbara naturverkligheten (fysiken) leds man till den allmänna beskrivning (eller motsvarande) som finns sammanställd i UNIVERSUMS HISTORIA:

K-cellens värmefysik (UNIVERSUM) tillsammans med Jordens 5 Ekvationer och Solens 3 Ekvationer utpekar en allmän kosmisk ordning (Allmänna tillståndslagen) med en centralt pulserande kosmisk cell (universum) med halvperioden 336 miljarder (T9) år. Kärnan — BETINGELSERNA FÖR DET ORGANISKA LIVETS GESTALT genom naturlig biologisk utveckling OCH DÄRMED MÄNNISKANS ÅTERINTRÄDE I UNIVERSUM — i hela det komplexet är Jordens andra ekvation (Fusionsgränsmassan). Det är den fysikaliska kropp (m0JSUB) som bestämmer gränsformen för optimal grundämnesbildning via primärmassan 6,80016 T24 KG [PRIMÄRMASSORNA] (för Jordens del bortfaller ca 12% vid primärbildningen i form av expanderande material som inte återvänder) och som därmed också definierar himlakropparnas olika egenskaper och sammansättning [GRUNDÄMNESBILDNINGEN]. Gränskroppen (m0JSUB) är med referens till vårt Solsystem [SOLSYSTEMETS BILDNING] entydigt identifierad som Jorden (Se även Jordens första ekvation). Den definitionen grundlägger också den SERIERESONANS av bildade kroppar som just utgör Solsystemet — precis på alldeles samma sätt som strängen av små vattendroppar [Vattenrekylens spinn] [Rekylbilden] [K-cellens brytning] som upprepas EXAKT likadant för varje gång som en EXAKT likadan rekylkraft avstämmer den lokala vattenytans reaktion på en primärt penetrerande kraftvektor. EXAKT — med mikroskopiska variationer (på grund av naturliga termiska variationer).

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild282 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

NATURHARMONIN är en överlägsen läromästare i MENINGSMÄSSIG SYNTAX — man kan HÖRA huruvida en mening STÄMMER eller INTE STÄMMER med DEN ÖVRIGA NATUREN — förutsatt förtrogen med Gestalterna.

 

 

UTAN EN SÅDAN (motsvarande) PRINCIP (vad den än vara må) har tydligen den Bibliska (Gamaltestamentliga) beskrivningen av begrepp, ord och termer som anknyter till ”jorden står evinnerligen kvar” (Pred. 1:4) — speciellt typen EVIG, EVIGHET, EVINNERLIGEN — ingen innebörd. 0.

 

Återigen (således — med Bibelns »jord» som ORDETS [inte mullens] grundval):

 

”Ty så säger HERREN, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den, han som har berett den, och som icke har skapat den till att vara öde, utan danat den till att bebos: Jag är HERREN och eljest ingen. Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett mörkt land”,

Jes. 45:18-19

 

— Därmed — och endast då — håller också sanningen: Jorden (vare sig Ordets grundval, eller för människans del den explicita Fysikens grundval) är evig. JORDEN som planetkropp återkommer (med andra ord, eller bör i varje fall göra det, enligt härledningarna) för varje ny period i den kosmiska historiens rytmik.

— Så finns också spåren i Skriften om »den eviga rytmikens historia»:

 

Joel, 2 Kapitlet — GAMLA TESTAMENTET

”1.    Stöten i basun på Sion,

        och blåsen larmsignal på mitt heliga berg;

        må alla landets inbyggare darra!

        Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära;

      >Jes. 13,9 f. Joel 1,15.

  2.    en dag av mörker och tjocka,

        en dag av moln och töcken,

        lik en gryning som breder ut sig över bergen.

        Ett stort och mäktigt folk kommer,

        ett vars like aldrig någonsin har funnits

        och ej heller hädanefter skall uppstå,

        intill senaste släktens år.”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Joel 2:1

http://runeberg.org/bibeln/29_02.html

Återbildningens Verifikation i Skriften

Jesaja, 66 Kapitlet — GAMLA TESTAMENTET

”22.  Ty likasom de nya himlar och den nya jord, som jag vill göra,

      bliva beståndande inför mig, säger HERREN, så skall det ock vara

      med edra barn och med edert namn.”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Joel 2:1

http://runeberg.org/bibeln/23_66.html

 

 

Men det hade väl inte Jehovas Vittnen lämnat något upplysande bidrag till, eller?

 

— Jorden SKULLE DÄRMED OCH ALLTSÅ visst vara evighetsgrundad MEN INTE PER KROPP UTAN av princip: Jorden återskapas periodiskt, evigt — per fysikalisk princip (Jordens andra ekvation) (Fusionsgränsmassan);

— Människa