UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden IV — Naturen Revolterar | 2015X20— a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-02-15 · Universums Historia

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

 

Dokumentserie mot statens pågående naturvandalisering från runt 2010 — Återerövringen av den naturliga biologiska harmonin och balansen — i Sverige

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

MainNV | MainATD | MainBS | MainCI | MainDL | Träddöden 2015 | IPCC¦GlobaltGiftlarm |

 

NV Naturen Revolterar ¦ ATD Träddöden2015 ¦ BMS The Missing Sink ¦ CAI t(AGW)integralen ¦ DML Mauna Loa-funktionen, Tabellvärden ¦

 

 

TTE | TheArts | Växternas kolkälla | Allmän genomgång | SKOGSINDUSTRINS ALLMÄNNA RESONEMANG | SkogenGRAFER | Nammnet |   Människans gestalt genom växtskruden

 

Skogsindustrins dump

Naturen revolterar 2015

Kolsänka  = miljödump

Citat världen 2015

Växternas kolkälla

Humaniora — rätt till liv, natur

Bevis:

BTK

Biologiska tillväxtkonstanten

:

NAMMNET

 

Trädets Tillväxt Ekvivalent

60% miljödumpas enligt BTK

Talldöden Sverige 2015

Skogsindustrin nekar BTK

Döende Bonsaiträd

Växter är markkol

Hälsogrunderna

 

 

 

Tallbarsdöden Nordamerika/Sverige 2015 — TALLBARSDÖDEN EFTER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I SVERIGE 2015 — efter observationer sensommaren/hösten 2015 i en mellansvensk stadsregion [föreställande svenskt snitt].

AGW     eng. Anthropogenic Global Warming, sv. människoförorsakad global uppvärmning

Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer

 

Speciellt oberoende nordamerikanska studier (Se sammanställning i Citat) visar att en allmän träddöd håller på att sprida sig runt Jordens biosfär. Flera faktorer bidrar. Rapporter (2015) påpekar att koldioxidupptaget i världens största regnskog (Amazonas) minskar, och därmed motsvarande ökad atmosfärisk stress med krav på ökad (koldioxidreglerande) arbetsbörda för alla (övriga) levande träd.

   Situationen har utvecklats till allvar: För varje träd som mejas ner tas en koldioxidupptagande arbetskraft bort och läggs på de övriga (Lavineffekten)[Bioventilationen]: arbetsstressen ökar, och därmed sårbarheten; För varje markyta som hindras att tillväxa naturligt (ÅterväxtSuget) och så bidra till att reducera stressen genom ökat koldioxidupptag, ökar stressen ytterligare på allt levande; För varje kvarlämnat gram avverkad död biomassas uppsamlade atmosfäriska kol under trädets livstid [Ex1Gram] återförs grovt räknat en hel kubikdecimeter koncentrerad kolgas till atmosfären genom förmultningsprocessen (BTK); Kvarlämnad ruttnande biomassa tillsammans med förhindrad naturlig återväxt bidrar (starkt) till att öka arbetsstressen på de närmast levande träden (Globalräkningen). Bilddokumenten i denna framställning bygger helt på observationer i och av sådana områden sensommaren/hösten 2015.

 

Vägbilden:

Tallbarsdöden

Tallbarsdöden efter vägar i Nordamerika/Sverige

sensommaren/hösten 2015

2015: Mild vinter, sval regnig sommar (Juni-Juli regn, regn, regn); Solen tittar fram först i Augusti. September, Mellansverige: lokalrekord i luftfuktighet, 80%.

   Bilderna här (stadsregion med omnejder Mellansverige) är några första observationer av tydligt omfattande träddöd på vitt skilda områden, alla kring cykel- och gångvägar, samt allmän väg med typiskt nedanstående/ovanHöger vägutseende.

 

 

 

Foto: E2Aug8Nekroser2015  8Aug2015  Bild15 · NikonD90

 

Se även i GRAFISKA MOTSVARIGHETEN TILL BILDDOKUMENTEN.

 

 

Notera det tydligt döda tallgrenspartiet (här observerat först sensommaren 2015, nedan flera liknande över stora områden) på en i övrigt synbart frisk tall. Trädet står vid sidan av vägen där staten naturvandaliserat och lämnat kvar en stor mängd dödad (mördad) biomassa från en skogsmaskin med vägsidesträdnermejning (slutet 2014). Förekomsten är precis signifikant för hela den här framställningen: markant ökad stress på träden utmed statens naturvandaliserade vägsidor i Sverige där dödad (mördad) biomassa lämnas kvar och naturlig återväxt hindras. Vägtallarna dör. Först. Mera foton på döende vägtall 2015 nedan.

 

Staten, den utlösande Skurken — utförligt från Bakgrunden

Vi VET redan (BTK) bortom varje form av minsta möjliga tvivel att varje återväxthämmande naturingrepp — som bara människan kan åstadkomma — påtvingar kvarlevande biomassa ett högre atmosfäriskt gasleglerande arbetstryck: träd stressas om de inte får omges av naturlig växtlighet. Bara av den anledningen — statens icke förvarnade verkställda naturförödelse med reducerad och hindrad återväxt kring alla leder där människor vistas (allmän väg) från 2010 — är det tydligt att staten genom sitt vettlösa handlande påtvingar de allra närmast kvarlevande träden den största stressen från närområdet där naturlig återväxt hindras (Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer). Bilderna här är tagna från sådana områden, alla sensommaren/hösten 2015 (omfattande stadsregion i Mellansverige [föreställande ett rikssnitt, men bevis saknas ännu för det]). Se även i Omfattningen.

   TENDENS: Barravdöden är som störst just där staten/kommunen påtvingar naturen störst återväxthinder (årliga nermejningar av det som försöker komma upp). Sedan successivt längre in i skogen med allt mindre barrdöd där allt flera träd delar på samma stressfaktor. Se särskilt Döda Tallgruppen 2015.

 

MELLANSVERIGE sensommaren/hösten 2015

Döende tallgren

Starkt utglesade tallgrenar

Döende tallgrenstopp

Döende tallgrenstoppar

Döende tallgrenstoppar

Döende tallgren

 

 

1

2

3

4

5

6

 

VänsterKlick på bilderna visar områdena.

 

Otaliga bevis — barr — finns nu Okt2015 samlade i bilddokument från en omfattande stadsregion med omnejd, Mellansverige sensommaren/hösten 2015, som visar tydliga förekomster av olika typer av barravdöd (eng. pine needle death) och även träddöd (ungtall). Alla förekomster här i bild i direkt i anslutning till de från runt 2010 av staten/kommunen tydligt naturvandaliserade/naturförstörda vistelsestråken.

   Se utförligt från Bakgrunden.

   Ursprungliga, galet jättefina naturområden, en fröjd att besöka varje ny vår, gapar nu tomma, naturvandaliserade och med årliga utkommenderade arbetslag från svenska staten med uppgiften att meja ner allt som naturen försöker få upp, där: Naturlig tillväxt tillåts inte längre; träd får inte växa tillsammans; unga får inte växa tillsammans med gamla; utfyllande markvegetation tillåts inte. Skräckväldet Sverige har börjat. Totalförstörd, totalvandaliserad natur; sidorna kring allmän väg, cykel- och gåvägar. Se särskilda bilddokument i Statsfröjden.

 

MELLANSVERIGE sensommaren/hösten 2015

Tydligt döende tallgrenstoppar

Döende tallgrenstoppar

Helt toppdöd ungtall

Tydligt döende tallgrenstoppar

Tydligt döende tallgrenstoppar

Döende tallgrenstopp

 

 

7

8

9

10

11

12

 

VänsterKlick på bilderna visar områdena.

 

Nordamerikansk litteratur, i stort samma observationer som i bilderna här omkring, förefaller mera rik på en balanserad orsaksbeskrivning än den mera trångsynta idé om primära orsaker som verkar finnas i Sverige [Se sammanställning med svenska citatreferenser (NBK2015 ¦ SR2015) i Träddöden2015, samt SverigeFörnekarna]:

 

”Browning or dieback is usually caused by weather-related stress”,

DOUGLAS-FIR TREES THE HARDEST HIT IN TREE DIE-BACK

Glenn Ahrens and Mary Stewart, Special to the Statesman Journal 9:06 p.m. PDT June 3, 2015

http://www.statesmanjournal.com/story/life/2015/06/04/douglas-fir-trees-hardest-hit-tree-die-back/28410489/

“Bruning eller avdöd förorsakas vanligen av väderrelaterad stress”.

 

STÄNDIGT VÄXANDE ATMOSFÄRISK STRESS från industrins fossilförbränning (AGW)

TILLSAMMANS MED EXTRA ICKE FOSSILT RELATERAT EMITTERAT LUFTKOL (Globalräkningen) [Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer] (STATENS NATURBROTT 2016)

 

koldioxidöverskott (Lokala Trädeffekter) som pressar trädens arbetskapacitet; koldioxidtäckets allt längre värmekvarhållande effekt (BTK) med följd i högre energiomsättning på Jordytan (Termoresistansen3) — kraftigare vädersvängningar, högre väderenergi: mera regn, mera torka, mera blåst, högre luftfuktighet

 

skapar tvivelslöst citatkällans orsaksgrund (väderrelaterad stress): mögel, svamp och insekter invaderar de allt mer livskraftsförsvagade träden och allt annat levande.

   Men det är inte hela historien, tydligen.

 

MELLANSVERIGE sensommaren/hösten 2015

Döende tallgrenstopp

Hel tallgren döende

Heldöd talltopp, samma område

Skurken i Dramat: Staten

Nästan slut på barr här

Klart döende tall

 

 

13

14

15

16

17

18

 

VänsterKlick på bilderna visar områdena.

 

Vem frisk människa förstår INTE:

— OM man hindrar naturlig tillväxt, REDUCERAR — försvagar — man samtidigt den naturliga tillväxtkraften på exakt DET stället (BTK). Konsekvenserna av DET vanvettet, och varje annat detaljerat naturvanvett, är omöjligt att dölja.

 

25Okt2015 är det som att plötsligt ha hittat ingången till en gömd, dold gravkammare: Mängder med skriftrullar, dokument och bevis i stor mäng uppdagas och som man letat och letat efter under lång tid, men förgäves sökt hitta: ”skrämmande grönska”. Se Sveriges Naturmord 2015 med Bakgrunden.

 

 

MELLANSVERIGE sensommaren/hösten 2015 + bilder från statens chockerande landsomfattande naturmord 2012

Friska tallgrenstoppar

Tydligt uttunnade grenar

Snart helt stendöda ungtallar

Skurken i Dramat: Staten

Skurken i Dramat: Staten

Skurken i Dramat: Staten

 

 

19

20

21

22

23

24

 

VänsterKlick på bilderna visar områdena.

 

Jämför särskilt bilderna ovan 16;22;23;24 — »Skurken i Dramat: Staten»;

— STATEN, SVARA: Vilken naturkraft ska ta hand om den borttagna arbetskapacitet — allmän lokal termisk- och kioldioxidreglering — som de levande träden hade?

— STATEN, SVARA: Vilken naturkraft ska ta hand om  DEN EXTRA KOLDIOXID som kvarlämnad, avverkad och död biomassa lämnar tillbaka till atmosfären genom den naturliga förruttnelsen?

Varje effektiv kubikdecimeter kolbunden död trädmassa blir i förmultningens slutände grovt räknat en hel kubikmeter KONCENTRERAD atmosfärisk koldioxid:

— DEN NATURLIGA UPPSAMLINGEN FÖR DEN ARBETSUPPGIFTEN (BTK), NY UPPVÄXANDE BIOMASSA, MEJAS SYSTEMATISKT NER AV STATEN.

   Så, STATEN: vilken naturkraft?

 

DIALOG utom människovärdets erkännande är utesluten.

 

Vi ser bara en starkt sargad naturväg av Omdömeslöshet, Ansvarslöshet, Noll naturvett.

— STATEN SVERIGE och naturvandaliserande Besättningen uppför sig så:

 

       Naturen är ful, elak, skrämmande;

       Naturhatarna och Naturvandaliserarna själva är fina, snälla, inbjudande;

       SOM OM en fullständigt totalt oskyldig befolkning är utsatt för en aggressiv, attackerande, ond och elak NATURKRAFT som plötsligt (2010) börjat hoppa på oskyldiga människor;

       SOM OM ingen övergripande redan ansträngd GLOBAL atmosfärisk stress — där människor bor, vistas lever — existerar;

       SOM OM man kan behandla Naturen som en speciellt skitig hallick behandlar ett speciellt för skönheten utvalt, hallickdikterat fnask: lever på hennes Kredit, misshandlar Henne, Våldtar henne, kallar henne Skrämmande: en elak förbannad skrävlande kaxig maskintyp som springer omkring på kalotten och visar en speciellt andefattig naturhatande artificiellt konstruerad stendöd befruktningsanordning, fullt ut:Ursäkta språkbruket. Se Förbannade fascistiska satdjävlar. Naturmördare. KvinnaHatare. Alldeles bestämt bevisbart, relaterbart och förklarbart i minutiös detalj.

       Ingen demokratisk process ligger till grund för verksamheten.

 

STATEN SOM DEN UTLÖSANDE SKURKEN I DRAMAT — resulterande lokal träddöd som konsekvens av lokalt genomförd systematiskt hindrad naturlig återväxt I EN REDAN GLOBALT ALLT MER ATMOSFÄRISKT STRESSAD BIOSFÄR — har, tydligen som det får förstås, ingen utväg, inte någon alls, att välja på för att INTE framstå som skurken i dramat förutsatt att inga övergripande fel existerar i framställningssättet.

— Vad är det för någon, ny, plötsligt uppstånden, människotyp som helt verkar sakna självrannsakan, självkritik: gör jag något fel? Har jag någon skuld i det här?

— Jag upprörs, starkt, av blotta åsynen av den skriande uppenbara naturvandaliseringen, den öppet systematiskt verkställda naturvåldtäkten — ? Var, utom här?

 

Visa en dementi, den som har något på fötterna. Väldigt välkommet i så fall.

 

 

 

FolkFascistSverige2015 Förbannade fascistiska satdjävlar — I ALLA SAMHÄLLEN DÄR SANNING OCH KÄRLEK UNDERTRYCKS UTVECKLAS EXAKT MOTSVARANDE FASCISTISKA KRAFTER, exakt.

 

 

Sverige 2015: En folk- och statsanda av fascistisk satanism — så fort Sanningen visar sig; fridsamhetshat, naturhat, fridsförakt. Annars är det lugnt, växande våldet frånsett.

 

Förbannade fascistiska satdjävlar, vad betyder det?

 

Citat vardagssvenska (Joh.8:44 Bibeln 1917):

»Ni har jävulen till eran farsa, och vad han står efter, det har ni behag till. Och just därför att jag talar sanning, tror ni mig inte».

— Djävuldyrkande: djävulsdyrkan.

   SANNINGSBEGREPPET är givet, tydligen väl relaterbart, med egenskaper som tydligen ansluter väl till fridsamhetsgrunder: förenligt med en allmän anda av kärleksfullhet, omtanke, omsorg, omvårdnad, frihet från våld och tvång: UDHR10Dec1948 avspeglar samma innehåll: grunden för fredlig, lagenlig och rättvis umgängesanda mellan alla människor. Se speciellt de centrala »demokratiartiklarna» UDHR10Dec1948 A18-21. Det är också samma GESTALTNINGgrundkraft — som avspeglas i NATUREN.

   Alla strömningar och riktningar som underlåter den grunden, kan bara yttra sig i motsatserna: Underlåtenhet att fråga efter sanning betyder att lögner, svek och bedrägeri frodas. Underlåtenhet att fråga efter sanning och kärlek (LAGEN) betyder att våld övas öppet mot fredliga människor bara därför att fredliga människor är fredliga människor: anklagelser haglar: Natur attackeras GENERELLT bara därför att Natur är Natur: LEVANDE TRÄD sågas ner bara därför att levande träd är levande träd: anklagelser haglar.

   Det är DEN ENDA KONKRETA PRAKTISKA BEVISLIGA EXEMPLIFIERBARA SINNEBILDEN vi känner för djävulsdyrkan: förbannande fascistiska satdjävlar; Sanningshat; Fridsamhetsförakt; Naturhat. Jämför Paulus Lydnadslära.

 

 

BEVISGRUND:

Samlad folklig oförmåga att ta illa vid sig i blotta åsynen av naturvandalisering, det allmänt uttalade naturföraktet (”skrämmande grönska”), oförmågan att uttrycka, visa eller uppleva empati i öppet uppvisade dödspsykningsprocesser mot våldsvägrare — brott mot mänskliga rättigheter, öppen offentlig misshandel, förtal, utdrivningar, uteslutningar och missaktningar och misshandel som riktar sig mot fredliga människor — att inte kunna avkänna allvarliga uppenbara natur och förståndsfel, att inte kunna känna, eller att förtränga en sådan känsla av, att något är fel, den fasta beslutsamheten att inte ge efter för en inre medfödd ropande skriande protest mot en så tydligt öppet uppvisad och samlad ren ondskefullhet, att istället, folkligt, i samlade gillen (fascism), genomdriva den med ständigt växande kraft och makt [‡], det är alla epitet som visar och exemplifierar rubrikens praktiska innehåll; fascistisk satanism. Historien, mig veterligt, känner inte maken.

   Så länge Sanningen  Naturen, som det får förstås — håller sig på avstånd, numera 2015 tämligen grundligt utrotad i boendets närmaste omgivning i Sverige efter snart 150 år av dödspsykningar mot våldsvägrare (Statens Pacifisthat), uppför sig folk och statsanda som vore man guds bästa barn; Massmedia, radio, teve, allmänna folkliga festligheter med AllaÄrVälkomna, Regering, Riksdag, RÅ, JK, JO; myndigheter; allmänhet. När sanningen visar sig, när Meningen träder in på scenen, förvandlas ansiktsuttrycken i en hast. Fräsande, bespottande, hånande människorättsföraktande tillmälen haglar [‡], tillsammans med allmänna skitförklaringar av Naturen [‡]. Se även i DEMOKRATIGRUNDERNA.

 

———————————————————————

SATANISM. Praktiskt historiskt nedtecknat exempel (citatet nedan) som beskriver dels föremålet för satanism (vanvettig, sjuklig fridsamhetshatande, sanningshatande och kärlekshatande och naturföraktande folkuppfattning som upphöjts till något gudomligt), och dels avståndstagandet från satanismens blotta yttring, mening, sammanhang och innehåll:

   Citat vardagssvenska (Joh.8:44 Bibeln 1917):

»Ni har jävulen till eran farsa, och vad han står efter, det har ni behag till. Och just därför att jag talar sanning, tror ni mig inte».

   Se även särskild, mera relaterad, djupförklaring i Fascism|Satanism.

 

 

 

Sveriges naturvanvett 2015 — Se även i STATENS NATURBROTT 2016

 

Sveriges naturvanvett 2015

 

— Från en redan djupt ansträngd global atmosfärisk stress

 

stadigt växande koldioxid från den globala industriella fossilförbränningen som pressar trädens koldioxidupptag mer och mer

 

lägger staten Sverige till ytterligare lokal växtstress (BTK) genom, uppenbarligen,

 

(Globalräkningen) [Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer] (STATENS NATURBROTT 2016)

 

ett den mänskliga historiens i särklass mest TYDLIGT korkade kollektiva beteende: systematiskt hindrad naturlig återväxt (Europaexemplet).

 

Omöjligt är det, i ovanstående belysning, att undvika slutsatsen:

— Staten Sverige, dess befattningshavare och alla ansvariga för pågående skriande uppenbara naturvanvett, har alldeles tydligt noll (0) koll på vad som sker, vad som är, vad som händer och tilldrar sig på Jordytan 2015 (Befolkningen lever tydligen INTE i Naturen).

 

Det finns ingen som helst rimlig möjlighet att BESLUTSGRUNDEN för statens omfattande naturmord från runt 2010 grundas på någon DEMOKRATISK PROCESS — respekt för, iakttagande och hörsammande av mänskliga rättigheter [‡‡], om så bara för EN enda förekomst: ingen information har utgått till hushållen om att en omfattande, chockerande, landskapsförfulning kommer att genomföras, att en allmänt ökad lokal stress kommer att genomföras på allt växande och levande i anslutning till allt boende, att sänkt livskraft kommer att tilldelas allt lokalt levande, TILLSAMMANS MED — förutsägbart i detalj (BTK) — en allmänt LOKAL förestående (förhöjd) träddöd.

 

Inte ens i den mest glödheta delen av det självaste centralheta helvetet finns det en sådan chans.

 

VAD GÖR STATEN FÖR FEL?

— Skiter, tydligen som det får förstås, fullständigt i beaktande, hörsammande, iakttagande och respekt för mänskliga rättigheter [‡‡]. Fullständigt helt rent; Frågar inte; Varskor inte; Informerar inte; Vältrar fram som en natur- och samvaromördande Herremaskin som förstör allt i dess väg; Noll dialog; Noll Intresse; Noll respons.

 

 

 

Föregripande Bevis

 

 

ALLMÄN FÖREGRIPANDE BEVISFÖRING

i anledning av bilddokument Statsnaturmorden 2015

 

Angeläget med mera bevis

Naturen visar vässade klor mot staten Sveriges pågående naturvandalisering. Grrr.

Är det så?

Naturen visar Klorna mot Staten.

Är det så? Sammanfattningsvis? Säkert?

 

BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN (BTK, P=T/R=E/t) GARANTERAR att

här (2015) observerade och dokumenterade förekomster av döende träd följer och är som störst och mest utbredd JUST där staten varit och FÖRST mejat ner naturlig frisk levande koldioxidreglerande biomassa och SEDAN dessutom HINDRAR ÅTERVÄXT — kring alla cykel- gång och allmän väg. Se särskild utförlig genomgång (punkt 5) i Förmultningsexemplet.

(Inget dummare finns mig veterligt: människan lever AV naturens växtkraft, harmonigrunderna: Hindras den grunden, får det SJÄLVKLART konsekvenser FÖR ALLT LEVANDE)

NATURSAMMANHANGET GENERELLT, nämligen, utsäger (dödligheten är störst i de stråk — allmän väg, statens avverkningar, hindrad återväxt — där stressen på träden är som störst; träden orkar inte med koldioxidöverskotten + väderstressen) att staten INTE kommer att finna någon ANNAN resultatbild. Bevisen är 1. överväldigande, 2. angelägna.

 

Följande 3 möjliga framtida argument är (efter ev. närmast framtida fältforskning) eller förefaller vara vad som skulle kunna dementera NaturKlorna mot Staten Sverige (staten är oskyldig):

Se Bakgrunden:

— Naturvandaliserarna tror inte att Naturen bryr sig, inte ska visa några NaturKlor MOT vandalerna, i, just VID vandaliseringens spår.

— Är det så?

                                                                                                                                                    

Statlig Utredning 1. »Ingenting har framkommit som tyder på att de (särskilt sedan 2012) genomförda årliga vägsidesröjningarna med kvarlämnad död förmultnande biomassa har någon extra påskyndande effekt på den i samma områden observerade träd- och barrdöden.»;

 

 

Statlig Utredning 2. »Vi har funnit, inom felmarginalerna, att samma genomsnittliga utbredning av försvagad livskraft, observerad träd- och barrdöd, finns genomgående överallt i all närliggande och vidare utbredd växtlighet, såväl invid de röjda vägsidorna som längre in i skogsområdena.»

 

 

Statlig Utredning 3. »Någon tendens som visar att trädens allmänna livskraftsförsvagning skulle vara högre just invid de röjda vägsidorna har vi inte kunnat påvisa.»

 

 

BEMÖTANDE:

Den rent allmänna förgiftningsprocessen i levande material, eller generellt förmultningsprocesserna allmänt (kökets skafferi och kylskåp), bygger just på det: Avdöden med uppvisade nekroser (död vävnad) utbildas uteslutande alltid utan undantag där förgiftningen eller den naturliga förmultningen uppvisar den ursprungliga livsformens allra svagaste flödesvägar: där giftkoncentrationen, eller svamp/mögel är som störst: I denna fråga: Utmed, och från och med, vägsidorna i vilket fall. Utförligt fältExempel 2015 i Omfattningen.

   Hur man än räknar, således, sprids gifterna som mest och orsaksmässigt från vägarna via fossilförbränningen i vägtrafiken, och sedan i allt mindre omfattning inåt skogen där allt flera träd kan hjälpas åt att dela på arbetsbördan (påtvingad högre koldioxidupptagning).

   GLOBALRÄKNINGEN (Statens Naturbrott 2016) — som visar en chockerande stor (36% år 2015) mängd extra icke-fossilt relaterad atmosfärisk koldioxid — endast understryker de här antydda fullt möjligt rent fysikaliskt-matematiskt biotekniskt härledbara effekter från Statens Naturvandaliseringar (från runt 2010) som antyds i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

   SÄRSKILDA EXEMPEL: Sporadiska atmosfäriska väderceller (med särskilt illaluktande doft — lokala markstrykande koldioxidbomber) som ibland (vår/höst) brukar passera nejden (beroende på region), och som med största sannolikhet bär ansvaret för att olika, till synes gåtfullt, isolerade skogspartier (hektar) plötsligt drabbas av påtaglig växtförsvagning (eller direkt träddöd). Den fältformen (Lokala Trädeffekter) kan drabba var som helst, och gör det också, med allt högre frekvens i takt med fortsatt ökad atmosfärisk koldioxidhalt. Se även vidare i IPCC|Giftlarm.

— Därmed bortfaller, helt säkert av princip, punkt 3 ovan. Se särskilt fältbevis i Döda Tallgruppen 2015.

   Men då mister också argumentet i punkt 2 sin mening:

 

— Förgiftningsprocessens förlopp, som sprids med centrum från de mest giftkoncentrerade stråken, påverkar tvunget livskraften som mest negativt där gifthalten är som kraftigast. Allt annat vore verkligen en medicinsk sensation. Visa gärna. Tills dess: Och alltså blir resultatbilden den som redan observerats:

 

— VARJE EXTRA STRESSFAKTOR som lämnar växtligheten i ett alltmer arbetsbetungat tillstånd — alltmer påtvingat koldioxidupptag — bidrar till att sänka de berörda trädens livskraft. Se även generellt från STOMATA, växternas andningshål och hur de påverkas av olika atmosfäriska stressfaktorer (koldioxidhalt, värme).

   Och därmed faller även punkt 1: effekten av en handling går aldrig förlorad; varje extra hinder för en livsuppehållande verksamhet bidrar till livsformens försvagning, vare sig mätbar eller inte.

 

Tydligt är det, med andra ord, att OM vägsidorna HADE respekterats av staten som FREDADE, MÖJLIGTVIS INGENTING av de observationer som här gjorts (Träddöden2015) skulle ha kommit i dagen (ännu 2015). Nu får vi aldrig veta det eftersom, sedan 2012, varenda vägsida svensk allmän väg visar samma vandaliseringsstatus. Jämför Återväxtsuget, enda här kända återställningsalternativet: Åter till Naturen tidigast om ett par sekel — tidigast runt år 2215 OM återplantering införs nu, omgående, OCH FÅR VARA IFRED.

   Understruket:

 

   Speciellt allvarligt är, således, mängden kvarlämnad död biomassa i förening med hindrad naturlig återväxt: Ett effektivt kilogram (en kubikdecimeter) uppsamlat kol (Ex1Gram) från livsperioden hos de dödade växterna, omvandlas vid förmultningen grovt tilltaget till en obs hel koncentrerad kubikmeter koldioxidgas. Se även i SkogsFältet — marken betydligt högre CO2-halt än bara en meter upp. Samma typ av förmultningsgas används naturligt i naturskogen, men där i mera naturligt avpassade proportioner (BTK) för att bygga upp kroppsmassan hos ny uppväxande biomassa, inte kväva ihjäl träden runt omkring.

   Helhetsbilden i resonemanget utpekar med andra ord:

 

   Det ligger inom varje rimlig förmodan, enbart i observationerna som sådana, att den extra stress som svenska staten sedan runt 2010 påtvingar kvarlevande vägsidesträd, genom årligt återkommande skriande uppenbar och chockerande synlig naturvandalisering i trädens omedelbara närhet,

statens årliga utryckningar för att hindra naturlig återväxt genom att meja ner uppväxande biomassa, den enda hjälp som finns för att reducera skadorna,

förorsakar en tydligt påskyndad lokal träddöd. Träddöden i sig är redan tydligt överhängande (Jämför Citat) i den allmänna globala atmosfäriska stressen från industrins fortsatta fossilförbränning. Varje ytterligare avverkad frisk levande biomassa kommer i det perspektivet otvetydigt att bidra till och påskynda den redan nu tydligt uppvisade träddöden.

   De enkla och direkta observationerna utpekar bevisen: Träden stressas till döds (fortare eller kraftigare) av den, tydligen som det ser ut, explosivt extra betungade arbetsbördan som staten anställer i fortsatt nermejning av omgivande naturlig tillväxt som försöker komma upp: STATEN HINDRAR HELT FRANKT uppväxande naturs naturligt bindande mark-luft-vatten-koldioxidupptag att avlasta de omgivande tydligt starkt atmosfäriskt koldioxidbelastade arbetsstressade träden: STATEN VERKSTÄLLER SYSTEMATISKA MILJÖMORD.

   Det finns också ett alternativt scenario, frånsett att staten hindrar naturlig återväxt: själva den primära nedmejningen (2011-2014), se f.ö. Europaexemplet:

 

Tidigare, före 2010, hade träden invid vägarna etablerat en inbördes jämn arbetsfördelning i koldioxidupptagningen. När plötsligt träden närmast vägsidorna fälls (2011-2014) försvinner den delade arbetsbördan: De närmaste träden påtvingas en ny, betydligt mera stressad situation. Från att tidigare ha delat bördan med andra, måste de nu själva, de som lämnas kvar, stå för HELA arbetsbördan.

   Resultat: Träden vägrar ställa upp. Livskraften reduceras. Svamp, mögel och insekter anländer. Dementera gärna.

 

I takt med att staten sedan också årligen drar ut och slår ner den hjälp som naturen försöker få upp till de omgivande trädens växande livskraft och arbetsavlastning, undermineras hela tiden den naturliga tillväxtkraften än mer: Staten slår ner den helande naturkraft som försöker komma upp. Och så spiken i kistan: Staten tar inte reda på efter sig HELLER — städar inte upp — utan låter likdelarna ligga kvar, fullt synliga; Än mer stress på de närväxande träden tillkommer följaktligen i form av den döda kvarlämnade biomassan vars förmultning slutar på återlämnad atmosfärisk koldioxid: de närmast levande träden påtvingas orimliga arbetsbördor. Träden börjar dö. Visa dementi.

 

AKTUELLA FÄLTEXEMPEL 2015: Under hur lång tid kan man, säkert, se att försvagningen har pågått?

 

Döda tallgruppen indikerar tämligen säkert (yngsta döda trädet ca 8 år baserat på antal grenvarv) runt max 5 år. Alltså perioden tidigast 2010 fram till nu 2015.

— Alltså troligt, men ännu utan mera säkra bevis, från runt 2012.

— Omgivande liknande försvagade träds grenar visar (i jämförelse med nordamerikanskt exempel, se Jämförande talldöd i Harmoniska Bioteorin, samma uttunningstyp, men då enbart relaterat till den allmänna globala väderstressen) att tidsperioden för barrgrensuttunningarna är analog (ca 2-3 år bakåt från 2013 i jämförelsen). Därmed styrks tidskronologin ytterligare: grenuttunningarna i observationerna Träddöden2015 började (tidigast) från runt 2010.

 

Säga vad man vill om staten Sverige året 2015, i ljuset av ovanstående, och förutsatt att inga fel finns i framställningen:

   Chockerande avslöjande (stark uppmaning att dementi ges):

   Något allmänt generellt naturvett finns bevisligen inte i Sverige 2015. Desto mer argument och kärlek för olika vyer som favoriserar skogsexploatering framträder: Sveriges skogsnäring är, tydligen, INTE naturvänlig.

   Naturhatet har, tydligen, börjat visa sig fullt ut, och tränger tydligen 2015 ut genom Egensinnets ögon med full kraft.

Man skulle kunna tro så:

   Det måste finnas oberoende fältbiologer som har sett det här, hur det ser ut runt vägarna, som har förstått huvudsaken, att staten Sverige är inne på en rent sinnessjuk väg, enbart i blotta åsynen —

 

Men som kanske inte vågar träda fram med synpunkterna på grund av den strängt bundna åskådningen som favoriserar fortsatt världsmarknadsprofitering med nuvarande skogsindustrins uppenbart naturvåldtäktande metoder: konsekvensen blir ett dödshugg mot hela den globala skogsprofiteringen = slut på den traditionella obetingade världshandelsepoken med enda styrkraft: tillgång-efterfrågan (Klassiska Grekiska SlavhandelsImperiets Principer — ColumbusPartiet).

 

— Men hur fan ska vi få hit apelsinerna från Argentina då?

— Inte fan vet väl jag.

 

 

 

 

Citat, barr och träddöden 2015

 

 

GLOBALRÄKNINGEN — Globalt giftalarm | Förmultningsexemplet | Nirvana-Gestaltningen | Global uppvärmning | Biologiska tillväxtkonstanten

 

Träddöden 2015 | Europaexemplet | DUME | Försvaret | Statens Naturvandalisering 2015 | Statens Naturbrott 2016 |

 

 

ALLA TEXTMARKERINGAR är mina egna, om inte samma i originaltexten                                                                                                                                                                                                                             

 

Världen största regnskogsområde, Amazonas, uppvisar drastiskt försämrad koldioxidupptagningsförmåga:

 

”Over the past 2 decades, trees in the Amazon have been dying at an increasing rate”;

“The unexpected finding itself isnt evidence of impending catastrophe, but it highlights the unpredictability of the effects of climate change and a warming planet.”;

“The finding clashes with the predictions of prominent models, Brienen says. Whats most surprising, he says, is that the increase in tree mortality occurred in healthy years, including years before major droughts in 2005 and 2010.”;

One possible reason for the rising tree mortality is a paradoxical effect of the higher concentration of CO2 in the air, which generally encourages tree growth. Trees in the forest are growing faster, but faster growth makes the trees die younger, Brienen says. Thats because faster growing trees tend to invest less energy in defenses against disease and produce wood that is less dense. So they may be more susceptible to sickness or falling over. But how rising temperatures, drought, and the makeup of species in the jungle may each be affecting the forest health is still unclear, he says.”;

“Policymakers should pay attention to the Amazons shrinking role as a global carbon sink, says Oliver Phillips, a forest ecologist at Leeds and co-author on the paper. Forests are doing us a huge favor, but we cant rely on them to solve the carbon problem, he says. Instead, deeper cuts in emissions will be required to stabilize our climate.

SCIENCE — Amazon rainforest ability to soak up carbon dioxide is falling (18Mar2015)

http://news.sciencemag.org/climate/2015/03/amazon-rainforest-ability-soak-carbon-dioxide-falling

 

Minskad global (Amazonas) koldioxidupptagningsförmåga — eller med samma mening: träddöden breder ut sig på grund av CO2-chock (GLOBALRÄKNINGEN) — TILLSAMMANS MED AGW-EFFEKTEN GENERELLT FRÅN den fortsatta industriella fossilförbränningens fortsatt växande atmosfäriska koldioxidtillskott — belastar i motsvarande grad alla levande träd med en motsvarande högre koldioxidupptagande arbetsbörda (BTK).

   Konsekvensen blir oundvikligen ökad atmosfärisk stress, och därmed större sårbarhet för de allt mer stressade och pressade levande träden. Förr eller senare, med fortsatt atmosfärisk koldioxidtillväxt, sönderbryts trädens allmänna normala livsväxtkraft, och allmän global träddöd visar sig på alla möjliga håll. Det FÖREFALLER vara den mest logiska formen för den övergripande situationsbilden 2015. Vidare i citat nedan.

   För varje träd som tas bort ur den allmänna globala växtekvationen, läggs dess arbetsbörda på alla kvarlevande: stressen ökar ytterligare (BioVentilationen);

   För varje kvadratcentimeter växtyta som hindras växa upp och hjälpa till att ta ner den atmosfäriska koldioxiden och så bidra till en reduktion av stressen, tillväxer stressen ännu mera (ÅterväxtSuget);

   För varje kilogram (runt en kubikdecimeter eller en liter) kvarlämnad nermejad död förmultnande biomassas uppsamlade atmosfäriska kol som inte matchas av en ny uppväxande växtgeneration, frigörs i slutänden i grova tal en hel kubikmeter koncentrerad koldioxid som växterna närmast runt omkring påtvingas (Ex1Gram). Se möjliga fältexempel i Träddöden2015 och Bildexempel2015.

 

The amount of carbon that the Amazon rainforest is absorbing from the atmosphere and storing each year has fallen by around a third in the last decade, says a new 30-year study by almost 100 researchers.”,

PLANTS AND FORESTS —

Amazon rainforest is taking up a third less carbon than a decade ago (18Mar2015)

http://www.carbonbrief.org/amazon-rainforest-is-taking-up-a-third-less-carbon-than-a-decade-ago/

 

Pollen — stressen på träden framtvingar ökad mängd (mera COO = växer snabbare, mognar snabbare, mindre näringsinnehåll):

 

“Shannon L. LaDeau, a researcher at Duke University found that

pine trees grown with elevated levels of CO2 produced three times the normal amount of seeds and also matured prematurely.”;

“Lewis H Ziska, Ph.D., a USDA researcher, recently found that

increased CO2 resulted in huge increases in the pollen production of ragweed and other weeds.”;

“David Karowe, a researcher at the University of Michigan, found another interesting factor about increased CO2 levels and plants: their

leaves contain fewer nutrients than normal.”,

CO2, Global Warming, and Pollen-Allergies (2015)

http://www.allergyfree-gardening.com/articles/29-co2-global-warming-and-pollen-allergies.html

 

Symtom på träddöden (från växande COO-mängd) störst där giftkoncentrationerna är som störst:

 

“In areas with high levels of air pollution, new growth needles on pine trees may be subject to die back. When subjected to poor air quality and pollution, pine tree needle tips turn brown.”,

SFGATE

Why New Growth Tips Turn Brown on Pine Trees (datumuppgift saknas)

http://homeguides.sfgate.com/new-growth-tips-turn-brown-pine-trees-27270.html

Exakt som observerats.

Men många finns (tydligen) som vill förneka ett övergripande atmosfäriskt sammanhang.

 

 

Sökutdrag från Google i jakten på förklaringar och beskrivningar.

 

Bakgrunder till situationen 2015

Citat:

Tree Death and Forest Decline, by Paul Donahue, (March 1998)

Allmän träddöd i östra Nordamerika:

 

‘“The health of our trees and forests has continued to decline. The first reports of acid rain damage to trees in the Northeast dealt with forests on the upper slopes of some of the higher mountains of the Adirondacks in New York and the Green Mountains in Vermont. These high peaks are the first to intercept the pollutant-filled rain clouds arriving from the mid-West, where factories and coal-fired power plants generate a large part of the pollutants responsible for acid rain. Now, however, if you know what to look for, the effects of atmospheric pollutants on our trees can clearly be seen throughout the region.

Trees generally die from the top down. The first visible symptom of decline is usually a thinning of the foliage on the uppermost branches. As the years pass, the trees crown becomes more and more transparent. Eventually, dead branches can be seen projecting from the crown. The foliage begins thinning out in the middle layers, dead limbs appear, maybe a large limb or two break off in an ice or wind storm, then the lower foliage begins thinning out, and finally the tree breaks off or blows over in another storm. Unfortunately, disastrous ice storms aside, trees generally die slowly, and, this process can take a decade or more. This is unfortunate because the change is subtle enough from year to year to go largely unnoticed.

One criticism often leveled by opponents of stricter air pollution standards is that acid rain or other pollutants dont kill trees, that they are actually killed by cold winters or by insects or fungus or some such agent. In a sense these critics are correct - it is true that cold or insects or fungus or some other pathogen is often the ultimate cause of tree death rather than pollutants. But one might fairly ask why in the latter part of this century are so many pathogens suddenly having such a tremendous effect on so many species of trees. If just one or two species of trees were suffering a decline in eastern North America, maybe it would be acceptable to simply blame the weather or some pathogen and dismiss the problem as unfortunate but unavoidable. But that is hardly the case. Instead, what we are witnessing across most of eastern North America is a pandemic of tree death.”;

FOREST ECOLOGY NETWORK — Tree Death and Forest Decline, Paul Donahue (March 1998)

http://www.forestecologynetwork.org/tree_death.html

 

 ”;

FOREST ECOLOGY NETWORK — Tree Death and Forest Decline, Paul Donahue (March 1998)

http://www.forestecologynetwork.org/tree_death.html

 

Markozon (som sagt …) — redan välkänd fenomengrund:

 

      ”;

FOREST ECOLOGY NETWORK — Tree Death and Forest Decline, Paul Donahue (March 1998)

http://www.forestecologynetwork.org/tree_death.html

 

Ground level ozone, also caused by car exhausts, is another primary culprit in forest decline. The ozone damages the chlorophyll in plants, thereby reducing photosynthesis and growth.”,

FOREST ECOLOGY NETWORK — Tree Death and Forest Decline, Paul Donahue (March 1998)

http://www.forestecologynetwork.org/tree_death.html

 

”Pine wilt disease” (Tallvissningssjuka) gynnas (mikroorganismer) såväl av långa heta torrperioder (stomatakvävning på grund av hetta: synbart över marken) som månader av regn och dis (inte direkt synbart, rotröta) som dränker trädrötterna och inbjuder till mögel och svamp på redan försvagade träd.

 

”In all areas, the disease is most serious on stressed coniferous trees not native to North America.”,

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/nematodes/pages/pinewilt.aspx

 

Förklaring, delvis samstämmig med ovanstående

 

Svampen (eng. Fungus) kommer med cellvävnadens död och förruttnelse — på grund av PRIMÄRA ORSAKEN: allmän global gaskvävning.

Symtomen syns tydligast i de stråk där giftkoncentrationerna är som störst. Exempel Sverige: där Trafikverket/staten (i extensiv attackerande verksamhet sedan runt 2010 med massiv attack 2012) hindrar naturlig biologisk återväxt.

(Naturen söker hela med nytt friskt uppväxande: staten rycker ut, river upp ... allt tydligt från runt 2010 med massiv attack 2012).

 

Bilden nedan kunde vara direkt tagen från tallbestånden utmed en av cykelvägarna i Sverige augusti 2015: exakt samma fason. Motsvarande symtom (MellanSverige) uppträder blandat i samma område: avdöd nerifrån och upp; avdöd uppifrån och ner; avdöende grentoppar; avdöende hela grenpartier. (Ännu så länge med relativt stora mellanrum:) Enstaka, helt döda ungtallar. Etc.

Döende Bonsai

Döende Bonsaiträd:

 

BONSAI BASHO — My White Pine is Sick!, Publ.11Sep2011

http://www.bonsaibasho.com/micromarket/ - /library/library/a243

 

Väderrelaterad stress, igen:

 

Landscape and forest trees are experiencing widespread dieback this spring according to Glenn Ahrens, Oregon State University Extension Forester for Marion County.”;

Browning or dieback is usually caused by weather-related stress, sometimes in combination with pests and diseases, he said.

Flare out

 

 

Symptoms of flare out on young Douglas-fir trees include branches, tops and sometimes whole trees turning red or brown and dying. Older trees typically have milder symptoms.

This sudden mortality or flaring out of branches and tops is a classic symptom of drought in conifers, Ahrens said.

Possible stressors include last years long, dry summer ending with a hot period, followed by an early freeze in November and then a relatively warm winter.

Drought-related injuries to the stem and leader are not always apparent when they occur but often show up the following spring as the weather warms up and its time for trees to grow. That seems to have begun with the warm weather of February and March, with symptoms becoming obvious in April.

Similar drought damage events have recurred over the past 15 years, most recently in 2013.”,

DOUGLAS-FIR TREES THE HARDEST HIT IN TREE DIE-BACK

Glenn Ahrens and Mary Stewart, Special to the Statesman Journal 9:06 p.m. PDT June 3, 2015

http://www.statesmanjournal.com/story/life/2015/06/04/douglas-fir-trees-hardest-hit-tree-die-back/28410489/

 

FÖRKLARING:

— EFTER en het torr sommarperiod SVARAR tall(gran)träd närmast efterföljande säsong med den uppvisade barrdöden.

— Alltså INTE på grund av härvarande blöta kalla sommar Juni-Juli och milda vinter.

[Det är mer komplicerat än så: Barrdöden kan föregås av såväl torka/hetta som väta/fukt, med olika sätt som barrdöden uppträder på, Det finns ingen generellt enkel enstaka orsaksgrund att peka: ett område kan uppvisa alla möjliga döende trädtyper [Tall]: döda partier vid stammen; döda partier i toppen; döda delgrenar längst ner; döda grentoppar; heldöda ungträd; etc. Alla inom samma närregion].

 

Men OM dessa förekomster skulle bero på (enbart) uttorkning (eller enbart extrem väta), vad kommer det sig då att nekroserna syns som mest just utmed de stråk där staten/kommunen först avverkat friska levande träd och sedan hindrar naturlig återväxt?

— Nekroser på enskilda träd och deras enskilda grenverk finns veterligt inte (alls) i (sådan) omfattning inuti (närliggande) orörda skogsområden.

 

Observationer Aug2015

Sanningen att säga finns här ingen direkt dokumentation som styrker det påståendet, enbart studier och observationer augusti 2015 kring en godtyckligt vald gång- cykel och allmän väg.

 

Observationer Sep2015

Ytterligare lokal genomgång i ett mindre område i anslutning till bilddokumentens regioner bekräftar ovanstående:

   Barravdöd/träddöd syns mera tydligt just invid stråken där staten naturvandaliserat, sedan i allt mindre omfattning inåt den täta skogen där flera träd kan dela på samma stressfaktor. Dock finns (ännu Okt2015) ingen undersökning av större områden.

 

 

 

HBT

Harmoniska bioteorin eller

DEN HARMONISKA KONSEKVENSTEORIN

 

Observationerna (2015), såvitt korrekta (BTK), leder till en allmän övergripande beskrivnings- och förklaringsgrund:

 

Sjukdomssymtom visar sig undantagslöst alltid mest i de biologiska stråk där giftkoncentrationerna

 

koldioxidövertryck som kväver blad- och barrverkens stomata [andningshål] i kombination med extra värme; globalt växande mängd koldioxid [Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer]

 

är som störst: där störst (av människan anställd) mängd avverkning sker tillsammans med (av människan anställd) hindrad naturlig återväxt.

 

HÅLLER STRECK:

 

Bevisen finns i form av dokumenterade observationer (Tallbarsdöden Nordamerika/Sverige 2015) kring cykel- gång och allmän väg sensommaren/hösten 2015, just där staten anställt omfattande trädavverkningar med åtföljande återväxthindrande åtgärder.

 

   Åtgärd:

   Ta reda på all kvarlämnad död biomassa från avverkningarna — städa upp, utomordentligt noga — och använd den massan som bränsle (och ta reda på avgaserna), det ger minsta extra koldioxidutsläppen;

   Verkställ omedelbar omfattande återplantering av maximal mängd ny uppväxande utfyllande biomassa, varje kvadratcentimeter betyder ovärderligt stor hjälp.

   Hjälp till att få igång naturmaskinen igen. Det är tydligt att den håller på att stalla.

 

— Nekroserna (död biomassa), barrdöden speciellt observerad som ovan, sker tydligen på grund av att allt större koldioxidupptagande arbetsbörda läggs på kvarvarande träd, och som Staten också söker hindra naturlig återväxt för genom årliga röjarlag som drar ut och mejar ner det som försöker komma upp;

— Nekroserna drar SEDAN (eller samtidigt naturligtvis) till sig SVAMPKULTURER (naturliga städpatruller som tar hand om likdelarna) med tillhörande INSEKTSINVASIONER (enorma KongoExemplar är på väg att utvecklas i Sverige — befolkningen uppmanas snart att sätta stålgaller för fönstren, så att ev. överlevande Statspersonal kan få fortsätta Naturavverkningen).

 

Allt växande pollenavgivning från kvarlevande träd:

 

Naturen försöker motverka Statsvanvettet, orsaken till förödelsen, genom att försöka beså marken med allt större mängder växtfrön och på den vägen försöka få tillbaka den naturliga växtbalansen och harmonin. Men Staten arbetar, tydligen, nitiskt på (uniformsklädd) för att motverka den naturordningen.

   Ovanstående är också i stort samstämmigt (utom Sverige) med den allmänna biotekniska samlingsbild man får i konsultation av olika etablerade inrättningars webbfakta (fält- och universitetsstudier, -2015): träden dör på grund av allmän stress: stressen skapar försvagad livskraft: sekundära agenter — svamp, mögel (ökar med ökad luftfuktighet och temperatur), insekter — kommer in och börjar mumsa på den döende individen:

Bekräftelser från Nordamerikanska områden 2015

Jämför

 

“Grand fir around the Willamette Valley is notorious for health problems due to drought

followed by secondary agents such as bark beetles and fungi.”,

DOUGLAS-FIR TREES THE HARDEST HIT IN TREE DIE-BACK

Glenn Ahrens and Mary Stewart, Special to the Statesman Journal 9:06 p.m. PDT June 3, 2015

http://www.statesmanjournal.com/story/life/2015/06/04/douglas-fir-trees-hardest-hit-tree-die-back/28410489/

“Stortall runt WilliametteDalen är notorisk(t känd) för hälsoproblem beroende på uttorkning följt av sekundära agenter som barkbagge och svamp.”.

 

NOTERA att oberoende fältstudier (källan ovan) också, som här, återför primära orsaken på ökad värmemängd (drought, uttorkning). Det är också en orsaksbild som visar samstämmighet med de enkla räkneexempel som framgår i Lokala trädeffekter.

— Som vi redan VET (allmänt känt sedan lång tid) kvävs biomassans levande stomata barr/löv (Se Växternas Andning) dels av högre värme och dels av höga koldioxidhalter.

   Iakttagelser och slutsatser från flera olika oberoende håll är med andra ord (överväldigande) alldeles tveklöst samstämmiga.

Jämförande talldöd

Ytterligare oberoende bevis/samstämmiga bilddokument som styrker slutsatsen ATT pågående svensk lokal träddöd 2015 utvecklats (explosionsartat) från inte längre tillbaka än (max) 5 år bakåt (Jämför DödaTallgruppen):

 

 

HWA damage to needles and branches after 2-3 years of infestation“,

New York Invasive Species Information (2013)

http://www.nyis.info/index.php?action=invasive_detail&id=24

 

Jämför (Aug2015 Mellansverige, ett av otal förekomster (utspridda över runt 10 områden per 100 vägmeter) utmed en cykelväg, Se Tallen dör 2015):

 

Långa barrtomma grenskanklar vittnar om flerårig barravstötning p.g.a. försvagad växtkraft:

 

 

Foto: E3Nekroser10Aug2015  10Aug2015  Bild46 · NikonD90

 

Samma typ av utglesning (på samma tid): 2-3 år: Alltså här tidigast från 2013(citatkällan)–3= 2010.

   Det är precis den (här) observerade tid från vilken staten/kommunerna i Sverige börjar avverka naturliga växtområden (chockerande 2012), Samt genom årligt upprepade nermejningar, hindra deras naturliga återväxt i chockerande stor omfattning — just omkring alla farleder, vägsidor, där människan vistas frekvent.

 

Det mest anmärkningsvärda är inte vandaliseringen som sådan, utan att den kom plötsligt, överraskande, utan förvarning (rena avverkningsattacken 2012, Se från Statsfröjden).

 

Ingen som helst information gick ut till hushållen om en förestående, omfattande, chockerande ändring i den boende människans omedelbara närlandskapsbild. Bara av den anledningen är det alldeles uppenbart att beslutsgrunden för vandaliseringarna (Trafikverket) INTE grundas på någon demokratisk process — respekt för, iakttagande och hörsammande av mänskliga rättigheter [‡‡](UDHR10Dec1948):

   Se särskild  genomgång i HUMANIORA, TRAFIKVERKETS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

FÖRKLARING (enligt HBT):

Vartefter trädets koldioxidupptagande förmåga reduceras, upphör tidigare friska grendelar att ge ny barrtillväxt — barravdöden sker inifrån trädstammen (äldsta barren först) och successivt utåt.

Barravdöden

— livskraften avtar, jämför Tomaterna i kylskåpet som börjar ruttna/mögla

— uppvisar naturligtvis mögelsvamp [eng. fungi]

 

(vid speciellt fuktiga förhållanden — som i år 2015 med luftfuktigheter hela sommaren runt 75% trots svalt mulet väder hela juni-juli)

 

och insekter som livnär sig på likdelarna.

Men notera också svårigheterna i teorins bekräftande:

 

“Why would a group of such well-known

fungi suddenly create an outbreak of this

magnitude? Which of the fungi consistently

recovered from these trees are the main

culprits? Is this going to spread and result

in large-scale decline to the pines of the

southeast, or is this a temporary episode

brought on by environmental conditions

we have not yet been able to pinpoint?

There are still more questions than answers

at this point. Our lab, with the support of

the Orlando Orange County Expressway

Authority, is conducting an ongoing study

to unravel the mysteries of this problem.”,

FLORIDA URBAN FORESTRY COUNCIL — The Council Quarterly newsletter

PDF-dokument (2014/Issue One)

 

Som tidigare redan antytts (särskilt signifikant i svensk litteratur [NBK2015][SR2015], som det ser ut):

— Så länge man koncentrerar orsakssökandet, varför och hur plötsliga uppkomster av mögelsvamp visar sig, ENBART till studier av olika cellformer — svamp, mögel som »metamorfiserar» ur helt friska cellformer — kammar man noll. Det går inte på den vägen.

   BEVIS (rätta gärna om fel):

   Cancer är ingen egentlig »sjukdom» utan ett tillstånd som utvecklas UR redan befintlig cellmassa (jag utgår ifrån att det är medicinskt välkänt): cancerformer existerar latent i varenda organisk cell. För att cancern ska visa sig krävs STRESS: överdriven eller onaturlig livshållning (kost) sammanhänger tveklöst med cancer. Exempel finns som berättar hur läkare dömt ut en människa med cancer, men som gick tillbaka och försvann sedan personen ändrat sina levnadsvanor (vegetarisk kost blev räddningen/pånyttfödelsen).

   På samma sätt med mögelsvamp som plötsligt visar sig på/i/tillsammans med primärt atmosfäriskt stressade döende träd: svampen utvecklas ur trädets egen cellmassa

 

— på biokemiskt sätt som Medicinska Etablissemanget ännu inte känner »koden» för — eftersom man heller inte känner någon »kod» för sundhet, harmoni.

MITT EGET TESTEXEMPEL : se särskilt InfluensaExemplet. Säkert. Dementera gärna.

 

FÖRSVARET/HarmoniKoden ligger inneboende i de molekylära bindningarna: atomer; atomkärnor: resonanser. Jämför Millers Experiment.

   ”Förkylningsvirus” är det ultimata beviset. Se ELEMENTÄRT EXEMPEL. Den som har tid (och törs) kan testa själv: Det slår (garanterat) aldrig fel; »förkylningviruset» är ingen smittoform, utan en cellutvecklingsform som utvecklas i den egna kroppen DÅ och endast då en viss NÄRINGSSTRESS tangeras (i förening med vissa yttre faktorer som sammanhänger med det egna immunförsvarets kondition: frukt, grönt); konsumtion av (kopiösa) mängder frukt och grönt + lätt fysisk motion (förutsatt infektionen inte gått för långt) driver effektivt virusbygget tillbaka: år ut och år in, bland folk som drabbas av vår/höstsnuva, går man helt obehindrat, utan minsta besvär — tills man (återigen) börjar slarva med huvudmålet: frukt, grönt, bröd utan extra fett.

HARMONISKA BIOTEORIN här (HBT, vi söker aspekter som kan kullkasta den teorin) skulle alltså vara att ALL nekrosbildning (dödvävnad) på blad och barr som associeras med förekomster av svamp, mögel och insekter primärt triggas — förorsakas — av atmosfärisk stress:

   Koldioxidövervikter (även växande andel markozon) tvingar biomassans stomata att täppas till (redan välkänt, se VÄXTERNAS ANDNING); Extra värmetillskott har samma tilltäppande verkan; Reducerad funktion betyder nedsatt livskraft, och därmed i princip förstadium till förruttnelse (som påskyndas av hög luftfuktighet): bladet/barret dör successivt — med observerad (”gåtfull”) successiv invasion/uppkomst av (otaliga olika arter) mögelsvampar och senare insekter som förökas i mumsandet på kletet.

   TOMATEXEMPLET — välkänt hemmafenomen:

   Jämför utvecklingshistorien hos Tomaten i Kylskåpet i den fuktiga plastpåsen. Tomaten slutar inte vara tomat på grund av mögel- och svampangrepp, utan på grund av att tomaten som livsmedel upphör och övergår i förruttnelseprocess.

   Principen förefaller kunna förstås densamma för all övrig växtlighet: först sedan livsprocessen börjar strypas eller bara försvagas över en viss gräns inträder en förruttnelseprocess med motsvarande cellomvandlingar. Inte före. Friskt liv angrips inte av sjukdom.

   DET SÄRSKILDA BEVISET här skulle vara:

 

Nekroserna (tallbarr, mest tydligt) syns/finns just där man stressat kvarvarande träd särskilt utöver den redan ansträngda globala överrepresentationen av atmosfärisk koldioxid. Bevisen framträder just i det område som återstår sedan Staten vandaliserat naturvärdena genom allmän lokal avverkning av frisk levande biomassa som också Staten sedan (uniformsklädd) nitiskt återbesöker för att hindra/slå ner naturlig till- och återväxt i. (Att levande, tänkande människor kan göra något så illa är svårt att fatta).

 

Det redan ovan antydda (HBT) får här en oberoende (nordamerikansk) webbkälla till bekräftelse:

 

Trees under stress from environmental factors are more susceptible to attack from insects and diseases. These agents are not the principal cause for decline but occur on the scene only after stress has occurred.“,

DEPARTMENT OF BOTANY — Decline of White Pine in Indiana (RR 5/94)

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/bp/bp-34.html

“Träd under stress från miljöfaktorer är mer mottagliga för attacker från insekter och sjukdomar. Dessa agenter är inte den huvudsakliga orsaken till (trädens) tillbakagång utan kommer in på scenen bara sedan stress har inträffat.”.

 

Jämför (återigen) citatet i svensk etablerad media NBK2015: primära orsaksbilden läggs på invaderande svamp. Atmosfärisk stress omnämns över huvud taget inte som orsak till svampens härjning.

 

 

Hälsogrunderna Friskt liv

 

Naturlig harmoni och skönhet:

Kosmos snyggaste, mest perfekta formskapelse (Se även HIPPOKRATES KLASSISKA LÄKEONSTLÄRA: sjukdom = mänskliga kost/harmonifel):

Nirvana — epidemiologins huvudplansch — den naturliga renhetens absoluta företräde:

Website:

MAKES

ME

FUCKING

CRAZY

 

 

perfect harmony

WOMAN

 

För att exemplifiera — understryka — naturharmonin:

 

Den här varelsen (vidstående bilden, webbexempel 2015; se även i Friskt Liv angrips inte av sjukdom) har, uppenbarligen inte utvecklats ur infekterande livsförstörande svampangrepp, allmänt meningslöst kaos, eller andra djupgående Särskilt Moderna Akademiskt Intygade Meningslösheter (Entropibegreppet). Utan tydligen ur en högst sofistikerad naturkraft som uppvisar maximal skönhet, hälsa, välbefinnande och vett — SKÖNHETEN UTVECKLAS MED VARJE NY INDIVID, evigt, ändlöst (med mellanliggande viloperioder, naturligtvis):

 

VIRUS SOM PRIMÄR ORSAK TILL SJUKDOM SAKNAR NATURVETENSKAPLIG GRUND — påstående till prövning:

— Anledningen varför virusidén frodas är (självklart): Primära orsaken är inte substantiell och kan därför inte påvisas som ett fristående fysiskt objekt: virusformen (abnorm cellteknisk aktivitet) är den enda påvisbara fysikaliska signalsubstans som bevisar sjukdom. Vilken skulle då den primära sjukdomsorsaken vara? Se HälsoExempel nedan: Friskt liv angrips inte — försök gärna hitta motargument; Sjukdomens primära orsak är (såldes uppenbarligen): livsformerna påtvingas stress. ANTROPOGEN (människoförorsakad) GRUND: Brist på kunskap om och insikt i naturharmonin skapar mängder med olika situationsbilder (arbetsmarknad/utbildning/kultur) som reglerar stressfaktorer (AGW, industriförgiftningar och föroreningar) som drabbar allt levande.

   Det mest konkreta exemplet (som du och jag kan kontrollera, testa och undersöka i minutiös detalj när som helst) är influensatillståndet: rinnande, kliande, stickande näsa, tårögdhet, kraftiga nysningar, kraftigt ökad slemproduktion i näshålorna, ytterst jobbigt tillstånd, med »jag ger snart vad som helst för att slippa ifrån det här strängt knäckande eländet». Se nedan i HälsoExempel: Hälsa infekteras inte av ohälsa. Vi kan bevisligen framkalla influensavirus i vår egen personliga kropp — abnorm cellaktivitet, helt oberoende av (fysisk kontakt med) andra människor, enbart genom att generera näringsbrist (fel kost i fel proportioner) — och driva bort influensaviruset igen genom att återgå till naturharmonin (balanserad kost: stora mängder frukt och grönt utan inslag av fet mat + mängder med lätt fysisk träning).

   Speciellt i vår (västerländska) kultur: Folk (min egen uppväxt inkluderat) generellt ägnar sig allt för mycket åt ätande, speciellt ohälsosamt sådant (som redan många har noterat). Tillsammans med en speciellt taskig existensuppfattning (Modern Akademi, entropibegreppet) skapas motsvarande speciella förutsättningar för en direkt icke livsharmonisk livsstil (naturförnekelse, vidare nedan): sjukdomstillstånden avlöser varandra (som en del av oss också redan noterat).

   Det som behövs för att ändra okulturen är (således, alldeles tveklös) ett allmänt uppvaknande — till respekt för den naturharmoni som redan, tydligt, uttalat, folkligt (generellt om naturskönheten: ”sån’t där skit!”), är föremål för bespottande, fräsande förakt (»grönsaker har inte ett jävla dugg med det att göra» — generellt tillmäle OM orsaksbilden för speciellt svåra sjukdomar [typ cancer] antyds: bittra, fräsande tillmälen). Vi känner f.n. inte telefonnumret till den samhällsinstans man kan kontakta för att ändra den alarmerande tydligt sjukliga attityden.

 

BILDENS WEBBKÄLLA Sep2015:

http://makesmefingcrazy.tumblr.com/

 

HälsoErinran:

 

Allmän social, mental och miljöorienterande hälsoerinran. I alla samhällen, kulturer och historier där ett samhälle genomlever påtagliga vardagliga umgängesproblem människa-människa och människa-natur — allmänt upplevd otrygghet, rädsla för angrepp, naturskräck — är orsaken alltid och undantagslöst av en och samma grundläggande natur: brist på sanning och kärlek. Det är samhällen (hög social/mental/miljöbetingad stress) som håller mänskligheten/sig själv fångad i djup okunnighet och mörker — på grund av (det finns inget annat att välja på) under lång tid invanda, auktoritetsetablerade omfattande vanföreställningar: Vidskepelser och direkt våldsförhärligande: Värderingar som upphöjts till »lag och ordning»: Exempel: Fredliga fängslas systematiskt, påtvingas våldsbegrepp [»olydig krigsman»] av myndigheterna som trakasserar, kränker och misshandlar offret, upprepat, tills offret begår självmord. Allt i allmänhetens bifall: Allmän brist på erkännande, hörsammande och iakttagande av grundläggande mänskliga rättigheter: Istället för demokrati (fria val under mänskliga rättigheter) frodas skendemokrati — fascism: Fria val under självutropade tillhyggesinrättningar: Obetingade gilla-mej-församlingar med överhöghetsproklamerade samvetsauktoriteter. Undantag existerar inte — av den enkla anledningen att goda, vänskapliga, fredliga, rättvisa och speciellt respektabla umgängen enbart existerar där människor intresserar sig för sanning och kärlek (mänskliga rättigheter): »grundvalen för fred, frihet och rättvisa i världen»; Om inte annat: Läs UDHR10Dec1948 — fria val under mänskliga rättigheter (A21; A22; A18¦19¦20), samma som demokrati. Inte »fria val under gilla-mej-församlingar: självutropade tillhyggesinrättningar med självutnämnda samvetsauktoriteter».

Var finns det engagemanget i vardagen i Sverige 2015: engagemanget som erinrar sammanhangen, och så verkar för att eliminera — helt utrota — den allt växande laglösheten, omdömeslösheten, ansvarslösheten, källan till otrygghet och allmänt växande social/miljöbetingad stress? Ett enda konkret svenskt exempel vore outsägligt underbart. Visa gärna.

PLATSPÅVERKAN (propagandan från BRÅ och Boverket m.fl.) — geografiska ingrepp — har med andra ord ingen koppling till upplevd otrygghet. Upplevd otrygghet är alldeles uppenbart och väl relaterbart en inre mental/social/miljörelaterad tillståndsbild — umgängesanda som urartat — som — uppenbarligen — i orsaksbilden bara har speciellt taskiga mänskligt skapade icke naturharmoniska värderingar och därmed särskilt skitaktiga umgängen och relationer att tacka för sin spridning. Eller enklare sagt:

Friskt liv (naturlig harmonisk tillväxt) angrips inte av sjukdom. Friskt liv utvecklas. Bevis: se ovan (efter [minst] 3 miljarder års bioteknisk utveckling på Planeten Jorden). Ren totalt teoretisk utklassning.

Motbevis existerar mig veterligt inte (Jämför: »naturen frambringar ohälsa och oskönhet, jäkla äckelskrutta»).

— Om någon vill försöka påvisa något sådant: VISA GÄRNA RESULTATET — så får vi tillfälle att jämföra företrädena.

 

 

HälsoEXEMPEL

Hälsa infekteras inte av ohälsa:

— Om vi blir sjuka (huvudvärk, magont, förkylning) upphör inte möjligheten att komma tillbaka till det (underbara) smärtfria normala livsharmoniska friskhetstillståndet. Notera att framställningen här förutsätter noll — ingen — hjälp av olika modernt fabricerade s.k. läkemedel. Vi studerar här enbart typen naturliga kostintag. Inga piller.

Huvudvärken

är den mest vanliga sjukdomsbilden som uppkommer vid näringsbrist: kopiöst godisätande, ensidigt fettätande, låga intag av frukt och grönt, allt det borgar för en ihållande synnerligen smärtsam huvudvärk.

Botemedel — förebyggande:

— Ät aldrig innan kroppen visar att den är hungrig (magkänsla; normalt/maximal metamorfos [frukt, grönt, bröd]: varannan timme); Stora fettintag (speciellt godisätande) förlänger den perioden ibland upp till hela arbetsdagar; Koncentrera det vardagliga, allmänna näringsintaget på frukt, bröd (fisk), grönt och cerealier (havre, bönor, råris, potatis); undvik fett (smör på brödet, ost) helt och hållet; spara fettintaget (och köttätandet) till särskilda tillfällen (godisfester med långa mellanrum). Botemedel när huvudvärken brutit ut: Mer matintag än kroppen kan förbränna (säker huvudvärksorsak) botas med lätt motion (stretching, gymnastik, lätt joggning) i korta avsnitt med pauser emellan (flera/många timmar krävs — det är jobbigt, ge inte upp, du/jag vinner alltid i slutänden) + intag (varannan timme, magen säger till) av typen sötäpple (Royal Gala), Isbergssallad, alla typer av frukt och grönt, Bröd utan påläggsfett, Apelsinjuice/Vatten/Te — alla för att i små koncentrationer få tillbaka blodbalansens naturliga näringssammansättning och (via motionsarbetet) öka kroppens naturliga avgiftningskraft. Det slår garanterat aldrig fel.

Förkylning

(eng. common cold) är erkänt den vanligaste s.k. influensabaserade folksjukdomen i (väst-)världen. Den är (här konstaterat genom författarens personliga tester och erfarenheter under lång tid [flera decennium, otal tillfällen]) helt baserad på bristande kontinuerlig primär konsumtion av fettfritt, frukt och grönt; Övergår man till ensidigt typ godisätande/fettätande visar sig tämligen omgående (inom timmen) de typiska influensasymtomen: kraftiga nysningar; Fortsätter godisintaget följer rinnande näsa (och tårögdhet, med växande starka näsobehag; stickande, kliande, rinnande så man snart sagt kan bli galen för hälften). Fortsätter man matmissbruket ytterligare följer den svåra sjukdomssituationen med starkt igentäppt näsa, extremt jobbig snorighet som nu blir ytterst svår att bota på kort tid (botet tar lång tid, upp mot en eller flera veckor).

Botemedel — förebyggande/redan lätta symptom: Samma som huvudvärksbotemedlet ovan: lätt och långvarig motion/gymnastik med pauser mellan, lätt intag av frukt, grönt och fettfritt + typ havre, råris, grönsakssoppor: vägra äta utan någon form av efterföljande kroppsrörelse/lätt motion, annars tenderar sjukdomsbilden att förvärras. Råriskost brukar ofta (min erfarenhet, även kraftigt grönsaksintag) uppvisa motsatta förkylningssymtom: också när kroppen gör sig av med infektionsangrepp (bort från influensa på grund av ett tillfälligt [för kraftigt] godisätande) händer det att man nyser. Även andra övergångsfenomen mot tillfrisknande kan finnas typ lätt (inte helt besvärlig) huvudvärk, allt beroende på kroppens aktuella näringsbalans.

 

MINA EGNA ERFARENHETER SOM EXEMPEL:

 

År efter år har passerat revy för mig med periodiskt (vår/höst) förkylda medmänniskor utan att jag själv upplever den allra minsta tendens åt det hållet — förutsatt jag sköter mitt naturliga kostintag (i huvudsak fettfritt, frukt, grönt, ris, linser, havre, potatis. osv. — med mellanliggande väl utspridda »godisorgier»). Annars är det kört. Periodvis kan jag lägga till Lätt&Lagom (eller Bregott) på brödet, och/eller typ Prästost, och ibland Hästkorv (helst kött från djur som inte är uppfödda i industriburar med syfte att slaktas). Men det sker ytterst sällan [korta perioder med ibland nära flera år mellan]; Jag har märkt, direkt, att köttintag under längre perioder inte är någon höjdare för det allmänna välbefinnandet (svagare »livsgnista»; slöare, mindre energetisk [vissa smärre negativa nära omärkliga inälvsreaktioner]) — men jättegott ibland att bryta av med. Jag har också noterat (vid några tillfällen) att tillfälligt intag av kött kan vara ett (snabbt) sätt att återställa en speciellt taskig personligt kroppslig näringsbalans (speciellt vid [svår] huvudvärk) förutsatt (kopiösa) mängder grönsaker tillsammans, samt ovan antydda lätta kroppsmotion. Denna senare övning (köttätande, speciellt) är dock ingen som jag vill rekommendera (kan bli helt motsatt effekt, beroende på).

 

 

 

Skogsexploateringen 2015

 

Säkra preferenser — som garanterar säker grundmatematik

 

Perioden fram till människans framträdande runt 200.000 år bakåt (CIVILISATIONENS GRYNING, John A. Gowlett, 1984 Norstedt, s84sp1m: ”I början av mellersta pleistocen, för 700 000 år sedan, finner vi bara Homo erectus, men för 200 000 år sedan fanns bara Homo sapiens.”) markerar en referens som säkert utesluter all möjlig mänsklig påverkan på Jordytans biosfär fram till dit:

— Jordytan är ändlig. Biotermiska konstanten (BTK, P=T/R=E/t) reglerar via Solvärmen (P) den biologiska tillväxten på en motsvarande konstant ändlig Jordytlig biomassa — konstant självreglerande biologisk material- och näringsbas. På den grunden, under runt 3 miljarder års successiv bioteknisk utveckling (enligt etablerad teori), har historien så småningom lett fram till människans successivt alltmer fulländade formvarelse sådan vi känner den idag (och närmast 200.000 år bakåt).

   Den grundbilden bör ge oss en säker referens till föreställningen om att livsgrunden, generellt för hela biosfärens utveckling, just bygger på en konstant yttillväxt med en ytkonstant förmultning. Jämförelsen nedan, nämligen, visar att den biologiska processen inte längre fungerar. Just, och tydligen på grund av (den västerländska), människans omfattande regionala naturingrepp och naturexploatering,

(med början från den industriella revolutionen, från  runt och grovt 1700-talet),

är det tydligt att naturharmonin har börjat uppvisa tydliga symtom på ohälsa (Tallbarsdöden Sverige 2015).

 

SKOGSEXPLOATERINGEN I SVERIGE 2015 — se även Graf

Nya aspekter visar sig genom biologiska tillväxtkonstanten, eller Biotermiska konstanten

 

Hur sammanhänger skogsexploateringen i Sverige med biotermiska konstanten (BTK)?

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90

 

 

Kärleken till NATUREN.

 

Naturligt: För varje träd som dör naturligt växer ett nytt träd upp på det gamlas förmultnande kroppsmassa, tar dess plats, och fortsätter det gamla trädets atmosfäriskt reglerande arbete (fotosyntesen). I grunden tillkommer inget nytt, och inget försvinner heller: balansen bevaras som en KONSTANT LEVANDE biologisk kropp (trädet + omgivande arter i symbios [Simard2012]). 

 

Med  viss satir:

1800+: Svenska SkogsNisse börjar plocka bort delar ur Biokroppen, utan att veta ett dugg vad det är Svenska SkogsNisse gör. Inte så mycket vett finns ens att en liknelse kan göras på den egna kroppen: SkogsNisse börjar plocka bort delar från SkogsNisse (för att sälja till Danmark och Holland).

Realismen:

Vad människorna FÅR och INTE får göra I NATURLIG HARMONISK SAMVARO MED NATUREN, på hennes villkor — gravitation, elektricitet; organisk och icke organisk materia — bestäms INTE av mänskliga sammanslutningar, råd eller andra inrättningar vid sidan av naturharmonins dynamiska fysik. Vi är här på HENNES, Naturens, villkor, Gäster i Hennes Hem. Det är HON som bestämmer ramarna. Inte vi. Det är enbart GRUNDLÄGGANDE NATURKUNSKAP och i den andan olika RÅD och församlingar som måste — i demokratisk mening (UDHR10Dec1948) — avgöra från fall till fall, i fråga efter fråga, och med hänsyn till HELA Jordens biosfär, dess totala harmoni — vad som ska, kan och får göras. Inte som nu: enskild Svensk SkogsNisse typ marknadsargument och skogsexploaterande profit — Globalräkningen;  Statens Naturbrott 2016.

   Det finns uppenbarligen ingenting att välja på:

   Ett betydligt STÖRRE OCH VIDARE globalt demokratiskt RÅD än den urvattnade tandlösa kaffegillestuga och allmänna europeiska pacifisthatande naturföraktande porseklubb som finns idag på Jorden måste visa framfötterna — frivilligt. Hela Jordens biosfärs framtid står uppenbarligen på spel. Och den framtiden måste med kraftfulla medel — din och min fasta starka DEMOKRATISKT GRUNDADE medverkan och stöd, inget annat — säkerställas en naturlig återgång: Bort ifrån dagens absolut uppenbara typ strängt tydligt fascistoida statliga speciellt naturbespottande pacifisthatande tydligt detaljerat bevisliga kärringplanerade medlöperi till tjejvåldtäkter: Statens Naturvandaliseringar från 2010.

   Alla tydligt odemokratiska gilla-mej-processer [SverigesDemokratiBrist] som uteslutande enda grund för olika statliga tilltag måste självklart upphöra. Jämför Träddöden2015 i Sverige som närmaste exempel: Sverige [SverigesDemokratiBrist] kör HELT över respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter (UDHR10Dec1948). Tills vi ser en demokratins första dag i Sverige [DEMOKRATIBEGREPPET I SVERIGE 2015], och alla andra länder på Jorden, blir det inget. Utan en sådan radikal framryckning är det alldeles klart och tydligt KÖRT. Sedan får läsaren tycka, tänka och anse hur mycket som helst att den lösningen är UTOPISK (Det är precis vad jag själv också tycker). Därför att UTAN den, ÄR det kört. Naturen bygger på SAMVERKAN. Inget annat. I det är det INTE frågan om ”vem som får flest röster”, utan HUR ett närmande och återgång till naturharmonin ska verkställas, nu, utan vidare dröjsmål: FÖRST demokrati.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 13Jun2012  E14  Bild31 · Nikon D90

 

 

2012: Den sista fria Naturorörda Sommaren i Sverige

 

Skogsavverkningen däremot:

 

De avverkade träden — skogsmarken som sådan, inte alls över huvud taget — får inte alls ligga kvar och ge sin kroppsmassa till nya uppväxande träd på naturens ordnade villkor. Istället samlas de avverkade träden upp och (som t.ex. byggmaterial) konserveras och hindras för naturlig förmultning i motsvarande ständigt växande upplagrade depåer: I takt med mängden avverkad skog, växer ett motsvarande »trädfossillager».

 

— För själva avverkningens del  »hämtas» alltså successivt — från atmosfären, enligt skogsbolagen (se exv. HOLMEN2015), alltså atmosfäriska — koldioxidmängder ned, överifrån luften, nedåtströmmande, in till träden, längre ner i luftlagren, på marken (Luftgasernas marktyngd), och binds i de avverkade träbyggnadsmaterialen?

 

— Det är också skogsindustrins, och av allt att döma alla amatörers, primitiva syn på saken, inkluderat min egen oreflekterade, medialt 2015 mantraupprepande tankemening. Ända tills något plingade i bakhuvudet:

 

 

Den allmänna vanföreställningen, jämför beviset i NAMMNET

»Koldioxidmängden i atmosfären reduceras kontinuerligt med varje avverkning och på de avverkade trädens kredit [HOLMEN 2015] — och konserveras (hindras att förmultna) i de industriella bygglagren där trävirket används».

 

Jämför markfakta:

Växterna tar sitt växtkol nerifrån markmullens 2500 gånger mera koncentrerade markkolgas än Jordatmosfärens starkt uttunnade runt (2015) 0,04% (400ppmv) kolgas [Ex1GramKol]:

— Träden tar växtkolet från marken under träden [VäxterMarkkol], inte från atmosfären över träden; biologiska naturharmonin träd/mark bygger på en ömsesidig tillväxt/förmultningskonstant (BTK); plockar man bort träd från BTK för kollagring, plockar man bara bort bioharmonin mellan träd och mark: skogsmarkens näringsunderlag utarmas: sårbarheten ökar: växtkraften avtar (»Tomaterna i kylskåpet börjar mögla»): atmosfären, luften, reagerar med växande arbetsstress på allt levande.

 

NATURBALANSEN visar det här (TTE|Naturexempel):

 

Naturligt skogsbruk

 

ENDAST under den förutsättningen att varje träd som tas bort ur naturskogen för produktionsändamål uppfyller bägge villkoren nedan,

 

MED ovanstående övre naturprocessen (ockrafärgade, naturliga kolmullsöverskottet) som försörjer undre massuttaget (violetta, trädmassaekvivalenterna) — bägge summerar NOLL netto, bevarad naturbalans och på den grunden —

 

       DELS att avverkningsträdet har uppnått sin maximala livsålder [TTE|GODIP], samma som att trädet upphört producera syre, och därmed GARANTERAT inte lämnar efter sig någon kioldioxidreglerande, biotermisk reglerande ARBETSREST (trädets biotermiska arbetsekvivalent TAE=0), och därmed inte påtvingar andra levande träd och växter omkring att ta hand om en ökad arbetsstress, och

       DELS att avverkningsträdet handplockas ovanifrån (teknik för det saknas idag 2015 helt), utan att förstöra skogsmarken, att trädstubben blir toppfräst ner till marknivå, mullpreparerad och ett nytt stubbskott planteras på stubbtoppen för det nya ersättande framtida kommande naturträdet, och med en ersättande mullmassa för det nya trädets uppväxt från den tidigare Jordhistoriens samlade kolmullsöverskott [Kolets Ursprung] och som inom trädets egen levnadsålder därmed garanteras en naturligt balanserad tillförd kol/markmullmassa från det GLOBALT tillgängliga (havsbottnen) kolmullsöverskottet

 

kan människan BRUKA skogen för egna produktionsändamål MED bevarad naturbalans: NOLL naturbrott; NOLL extra tillförd arbetsstress på omgivande andra levande växter; NOLL tillförd atmosfärisk stress med NOLL extra koldioxidtryck.

   Det finns uppenbarligen ingen annan tillgänglig fysik.

 

Naturexemplet i jämförelse med dagens skogsindustri (2015) visar — enligt resultaten från biologiska tillväxtkonstanten (BTK) — hur ovanstående harmonierar. Dvs., inte alls. Som det ser ut (Bakgrunden): Skogsindustrin/Svenska Staten, Kommuner VRÄKER ut miljöstress i atmosfären — tydligen (HOLMEN2015) i den fatala tron att den verksamheten i själva verket åstadkommer raka motsatsen — TROTS ögonens egna vittnesbörd [IPCC|Giftlarm] [Globalräkningen] [Statens Naturbrott 2016]:

 

Omfattande, uppenbar, skriande, naturvandalisering:

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

SNÄLLA EUROPEISKA PARLAMENTARISKA MÄNNISKA: LÄGG BORT ALLT OCH BARA VAR DIG SJÄLV EN STUND: HUR, I ALL HIMMELENS NAMN, KOMMER DET TILL SIG ATT MÄNNISKOR I MÄNGD INTE STÄLLER SIG UPP OCH SKRIKER RAKT UT I PROTEST MOT EN UPPENBART PÅGÅENDE NATURVÅLDTÄKT, I BLOTTA ÅSYNEN?

 

Inte ett knäpp hörs, syns eller framträder.

Konsekvenser:

 

Se från Tallbarssdöden i Sverige 2015 utmed cykel- och gångvägar och Bakgrund:

 

Globalräkningen: Som redan antytts: OM tendenser finns 2015 i årsglobalt uppmätta atmosfäriska koldioxidmedelhalter som bara ANTYDER minsta lilla MINSKNING, som den etablerade skogindustriella miljöbekantskapen tycks antyda, vore det VERKLIGEN GLÄDJANDE. Och hela den här framställningen kan då kasseras som rent nonsens. Helt grundlöst skräp. Rena skiten.

 

Finns däremot minsta tendens åt andra hållet är det tydligt att VISS grund finns för anmärkningarna: Statens Naturbrott 2016.

 

Utförligt (Jan2016) från AGW|MLF.

 

 

 

 

NAMMNET — Se även i SKOGSINDUSTRINSa allmänna RESONEMANG

 

Hur ska ett skogsbruk se ut för att naturharmoniera? Se efterföljande NATUREXEMPEL.

———————————————————————————————————

Se även i SKOGSINDUSTRINSa allmänna RESONEMANG , GLOBALRÄKNINGEN och AGWb15

 

Upphittade svenska NATURBEVISET MOT MÄNNISKANS NATUREXPLOATERING (NAMMNET) 5Nov2015

Beviset för att Jordmarkens växter inte kan användas för att ta bort människoförorsakad global atmosfärisk förorening

utan att förorsaka allmänt växande naturkaos — dementi välkomnas starkt

 

Beviset grundas på förutsättningen med BTK (biologiska tillväxtkonstanten, se separat i Förmultningsexemplet om ej redan bekant). Samt, på att skogsindustrins nuvarande (2015) skogsbruk kvarlämnar en STOR tillväxtdifferens (120 år): Tillväxtdifferensresten garanterar i sig, för varje levande fällt naturträd, att de naturträd som fälls befinner sig TILLVÄXTDIFFERENSENS PREFIX [TIVDIP] 120 år från naturbalans: Naturbalans betyder här NOLL extra tillförd atmosfärisk/koldioxidbaserad STRESS; Träden som fälls av skogsindustrin (medelavverkningsperiod 80 år) överlämnar (120 år av) sin aktiva koldioxidreglering (TAE) på närmast kvarlevande omgivande träd och växter, och den resten kan INTE reduceras med upprepade nyträdsodlingar (beviset nedan): extra icke-fossilt CO2 (36%¦0,89ppmv år 2015 av Mauna Loa-värdet 2,33ppmv) dumpas på atmosfären med kapning av levande träd (Globalräkningen)(Statens Naturbrott 2016); DÅ det står klart, framgår explicit (bevisets bonus, AGWb4) att TRÄDEN TAR SITT VÄXTKOL NERIFRÅN, FRÅN MARKENs starkt komprimerade kolmull [VäxterMarkkol], inte överifrån, från den starkt uttunnade atmosfären över träden [1/2500]. Det understryker i sig via TIVDIP att växtanvändning för att reducera specifika atmosfäriska föroreningar (industrins fortsatta fossilutsläpp) är helt utesluten i Jordens biologiska fysik. Det som händer om man försöker (TIVDIP>0) är att marken utarmas (växtkraften avtar) på de bortforslade växternas kredit [SIg3] [MarkförstöringenNV]: växtkraften försvagas: ökad sårbarhet för allt levande genom angrepp från svamp, mögel och insektsarméer [Träddöden i MellanSverige 2015].

 

 

TTE = TAE + TME ;

 

Biologiska trädtillväxtekvivalenten TTE är lika med summan av biotermiska trädarbetsekvivalenten TAE (trädets arbetande koldioxidreglering) och Trädmassekvivalenten TME;

För varje naturskogsträd som dör, växer ett nytt upp:

 

TRÄDMASSAEKVIVALENTEN KAN INTE ERSÄTTA, UPPVÄGA ELLER SUBSTITUERA BIOTERMISKA ARBETSEKVIVALENTEN kvantitativt DÄRFÖR att i så fall FÖRSVINNER HELA BIOTERMISKA ARBETSFAKTORN MED SUCCESSIVA TRÄDAVVERKNINGAR PÅ TRÄDMASSEKVIVALENTENS SUMMERANDE KVANTITATIVA KOLUPPTAG, vilket i så fall skulle sluta på noll biotermisk arbetsekvivalent, samma som motsvarande död biologi: noll trädmassa;

 

Ekvivalensen mellan TME (trädmassa) och TAE (arbetandeTermoreglering) är alltså ICKE KVANTITATIVT KOMMUTATATIV — den gäller bara kvalitativt som biologiska komponenter till TTE, inte kvantitativt utbytbara mot varandra.

 

  ;  =  +   +  :

Bevis:

Det omöjliga i att kunna reducera en kvarlämnad biotermisk arbetsekvivalent TAE från ett fällt naturskogsträd, och så återställa naturbalansen enligt BTK (biologiska tillväxtkonstanten, eller biotermiska konstanten) genom att upprepat odla upp nyträdsmassor TME för motsvarande kvantitativt ekvivalenta reducerande kolupptagsmassa, framgår med utomordentlig klarhet därmed att varje upprepad ny trädfällning (TIVDIP>0) alltid efterlämnar en egen TAE. Oavsett antalet nyträdsbildningar och därmed kolupptagningar, finns därför ingen fysikalisk biologisk grund, utrymme, meningsform eller annan ansats för möjligheten att reducera fällda träds TAE på kredit av uppodlade mängder TME.

   Det är beviset, och det är sakinnehållet.

 

Vad händer om man ändå försöker göra det [IPCC|Giftlarm]?

— Tydligen biologiskt, biotermiskt naturmord, med icke överskådbara konsekvenser.

Hur ska balansen återställas?

— Genom att lämna tillbaka vartenda förbannade träd till naturskogen och låta naturen sköta resten.

 

Genom att växterna tar sitt växtkol underifrån, från markens kolmull [Citat], inte överifrån, från den överliggande atmosfären, finns heller ingen annan biologiskt möjlig koppling för TME, trädmassekvivalenter, än att uppväxande träd tar sitt växtkol från just marken — med dess närmast enorma kolkoncentration [GramExempel] i jämförelse med den starkt uttunnade atmosfären långt ovanför växterna. Inte från atmosfären.

   Det enda som händer med en växtodling som bygger på att forsla bort den naturliga återmullningen, alltså typ avverkade träd från trädåkrar som forslas bort, är uppenbarligen att växtkolet till de nyuppväxande träden i vilket fall ALLTID UNDANTAGSLÖST kommer att återfalla på koncentrerat markkol eller mullkol. Inte på starkt (400 ppm) uttunnat atmosfäriskt kol (AGWb4).

 

Eftersom TAE OCH TME utgör en biologisk enhet, och, beviset ovan, TAE INTE är kvantitativt ekvivalent med, eller kan ersättas av TME (utom då naturträdet uppnått sin maxålder och slutar producera syre, analog upphör som koldioxidregulator: TAE=0), finns heller ingen BIOLOGISK koppling mellan SPECIFIKA ONATURLIGA FÖREKOMSTER AV ATMOSFÄRISKT MATERIAL OCH VÄXTERNAS FÖRMÅGA ATT EXPLICIT UNDANRÖJA SÅDANA FÖREKOMSTER.

— Levande syreproducerande växter arbetar ENBART, tydligen, på TTE=TAE+TME.

 

   Vad betyder det?

   Det betyder, uppenbarligen, att OM man försöker odla växter/träd på marken (i stor skala IPCC|Giftlarm) för speciella kolupptag — växterna forslas bort vartefter i kolinneslutande förmultningshindrade träupplag, som en s.k. kolsänka — man endast UTARMAR MARKENS KOLKÄLLA: man skapar en naturlig obalans, en förorening — utöver den som var tänkt att reduceras.

 

Markdelen med växtfysiken (förutsatt lämnad orörd) har i det beskrivande ljusets sammanhang och tydligen således explicit ingen direkt biologisk beröring med atmosfären, själva luftrummet över växterna. Precis som vi ser det (SkogsFältet).

 

Vi kan inte sammanställa det marktermiskt biologiska — växternas marktermiska biologiska kretslopp — kol-kväve-syre-utbytet i markväxtvärlden med det överliggande allmänna atmosfäriska gasinnehållets allmänna väder och klimatfunktion: Industrins atmosfäriska fossilföroreningar kan inte sammankopplas med växternas allmänna naturliga biosyntes. Det är två separata biotermiska komplex: de förenas enbart på, med och i väderkomponenter. Annars blir graferna galna; växter som ”kolsänka” kan bara utarma marken (kolet tas från marken, inte från atmosfären); växtvärlden FÖRUTSATT ICKE NATURVANDALISERAD påverkar inte den övergripande atmosfären.

— Varför då?’

— Växterna tar sitt kol från marken, den underliggande starkt komprimerande kolmullsmassan [Ex1GramKol]. Inte från atmosfären.

   Termobiologiska ekvivalenten, arbetsekvivalenten TAE,

,

trädets aktuella koldioxidreglering i samvaro med andra träd, och som förs bort genom naturträdets fällning TTE,

kan INTE återställas eller ersättas med TRÄDMASSEKVIVALENTER TME, typ ”ATMOSFÄRISK KOLSÄNKA”;

Ingen sådan Jordfysik existerar. KVALITATIVA EKVIVALENTER:

 

  ;  =  +   +  :

TAE kan endast återställas genom att lämna tillbaka naturträdet för naturlig återväxt (förmultning).

— DÄRFÖR kan trädmassekvivalenter (TME) INTE användas för typ ”KLIMATÄNDAMÅL”: det enda som  händer är att trädåkrarna i vilket fall tar sitt växtkol från MARKEN, inte från atmosfären, att markkolet så utarmas, samt (uppriven skogsmark) att extra koldioxid frigörs till luften (Statens Naturbrott 2016): fossilföroreningen ökar i atmosfären. Skogsindustrin 2015 håller på att mörda Jordnaturen [SIg2].

 

IMPERIALISTBUTIKEN STÄNGER

 

   I andra ord: Människan/Skogsindustrin kan INTE styra/bestämma/regera ÖVER naturen (NAMMNET). Finns inte en chans. Vi är här på Hennes villkor: samarbete. NaturHARMONI. Skogen ÄGS/FÖRVALTAS av HELA mänskligheten. Planeten är RUND. Imperialistbutiken stänger.

   Enda sättet att återställa naturbalansen (ÅterväxtSuget):

Lämna tillbaka naturskogarna — beså varenda tillgänglig kvadratcentimeter med orörd fritt naturligt uppväxande biomassa, ju mer, dess bättre och låt sedan den vara och utvecklas ifred, orörd.

— ARTIFICIELLA FÖRSÖK ATT REDUCERA koldioxidföroreningen ur atmosfären — inte koldioxid från marken — betyder här (veterligt med dagens kunskaper) mer skada än nytta: låt naturen sköta helandet av natursåret (ge fan i att PETA på såret). M.a.o.: GLÖM ETT SNABBT ÅTERHÄMTANDE: Det kommer att ta (minst) flera sekler — FÖRUTSATT den här Metoden Praktiseras för framtiden av Staten, min mening: Använd insidan på pannbenet INNAN en handling utförs: studera Naturharmonin FÖRST. Finns minsta tvekan: avstå. Jämför Statens Naturbrott 2016.

 

Naturexempel

NATUREXEMPEL — i Bevis enligt AGWb15

 

NATURLIG SKOGSANVÄNDNING SOM INTE PÅTVINGAR LEVANDE VARELSER STRESS ELLER PÅTVINGAR NATUREN EKOLOGISK OBALANS

 

Ändringen som krävs 2015:

 

Från nuvarande tydligt naturvandaliserande miljömördande skogsindustri [SIg2]:

 

 

 

BTK | TTE | NAMMNET avtäcker dolda parametrar som kan förklara situationen i detalj.

Vandaliserade skogsmarkens kolutsläpp [‡] — ingen vet ännu omfattningen [röd resulterande graf], men Mauna-Loa-funktionen har bidragit till upplysningen i GLOBALRÄKNINGEN.

Biotermiska trädarbetsekvivalenten TAE . Se beviset i NAMMNET.

Trädmassekvivalentens kolupptag TME .

Tillväxtdifferens. Se GODIP [120 år]. ENDAST NOLL tillväxtdifferens kan garantera NOLL summa TAE — dock kvarstår skogsmarkens vandalisering.

 

 

1. Eliminering av skogsmarksvandaliserande skogsmaskiner från skogsmarken:

 

 

 

 

2. Fullständig reduktion av tillväxtdifferensen: Levande träd får inte avlivas: NOLL skillnad mellan ett träds avverkningsperiod och trädets medellivslängd: VARJE ENSKILT INDIVIDUELLT NATURTRÄD handplockas ovanifrån — ingen — NOLL — maskinell beröring med skogsmarken — när DET trädet nått TAE=0: trädets syreproduktion upphör: ingen TAE-rest kvarlämnas; ingen skogsmark utarmas, markmullen till nyträdets uppväxt tas från det kolmullsöverskott som finns tillgängligt (globalt, havsbottnen) genom bergerosionsprodukter från Jordens geologiska historia, se från Kolets Ursprung och Kolmullens användning; inga rester påtvingas andra levande varelsers livsarbete:

 

 

 

  200 år är obs det nedskrivna värdet för naturträdets medellivslängd från ett medelvärdesbaserat naturparksexempel (Wilander2012) med 13 olika trädarter, enda naturstudiereferensen vi har här (inga naturskogar värda namnet finns längre kvar i Sverige 2015), som visar drygt 400 år.

— I praktiken, naturlig skogsanvändning, kan inte ett sådant medelvärde användas, eftersom varje enskilt träds specifika levnadssätt kommer att sätta den aktuella gränsen då trädets syreproduktion har upphört (TAE=0): Trädet kan leva dubbelt så länge, eller kanske hälften. NÄR trädet får plockas upp för användning, varierar alltså (starkt) från individ till individ.

 

TTE-GODIP

Skogsindustrins dump

Naturträdets tillväxtekvivalent nedan (TTE) visar nuvarande medelbaserade andelen (60%) som skogsindustrin stjäl från naturbalansen (Se även i SIg2 och SIg3):

 

TTE — idealt linjära medelbaserade ekvivalenter

 

 1 – 80/200=60%

 

TTE-diagrammets tidsperiod 200 år (100%) är det, här, grovt i NEDERKANT antagna medelvärdet för naturträdets medellivslängd, se från Wilander2012.

Ljusa vertikalfältet vänster, 0-80 år, är skogsindustrins medelbaserade avverkningsperiod (40%).

Resterande mörkare högerfält (120 år, 60%) är den tillväxtdifferens (TIVDIP) vars kvarvarande biotermiska arbete skogsindustrin dumpar ut på kvarlevande träd och växter. Biologiska tillväxtkonstanten (BTK), som beskriver naturharmonins grund och bas, förklarar [Se TTEförklaring] via exakt matematisk elementär biologiskt kopplande värmefysik hur det överskottet förorsakar biologiska och biotermiska rubbningar i naturbalansen; Se särskilt i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer med möjliga fältexempel i  Träddöden/Tallbarsdöden i Nordamerika/Sverige 2015 utmed cykel- och gångvägar.

 

Observationerna (2013) i LavinOrange visade att Jordatmosfären känner av ett extra koldioxidtillskott utöver industrins fossilbidrag. Den efterföljande djupanalysen (Dec2015) uppdagade Mauna Loa-funktionen med de fullt klargörande detaljerna i GLOBALRÄKNINGEN och STATENS NATURBROTT 2016, se från RESULTAT med JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET.

 

Skogsindustrins världsomspännande skogsskövlingsHuggsexa under 200 år, på senare tid i starkt växande (under senare delen av 1900-talet) är här veterligt den enda möjliga brottkällan: skogsindustrins blotta verksamhet medför att det VRÄKS ut extra koldioxidstress i Jordatmosfären, allt medan hela världsmarknadseliten lever i förvissning om raka motsatsen (HOLMEN2015).

   Ett särskilt, generellt, naturbevis finns som styrker och sammanfattar ovanstående, se NAMMNET (Naturbeviset MOT människans naturexploatering).

   Dementera absolut oerhört gärna.

 

I en (från början) orörd naturskog betyder hela tillvägagångssättet att man, t.ex. nu 2015, skulle plocka upp gamla, helt utlevade träd på deras olika platser, toppfräsa varje avverkat träds stubbe, fylla upp med tillgängligt kolmullsöverskott [NE2], och plantera det trädets stubbskott rakt ovanpå rotkronan — utan att göra någon annan åverkan på skogsmarken på stället — utom möjligen att PLANTERA STORA MÄNGDER BLOMMOR, alla möjliga typer, bara vräka fram dem, runt omkring (för att främja optimalt maximalt naturligt näringsberikande under uppväxttiden).

 

— »DetDu. Motorsåga. BensinSlinga. KoldioxidPump. ProfitVrålet är över ».

Naturvännerna smyger [SMÖG, före Revolutionen] ut mitt i nätterna, rakt under stjärnhimlen, och pucklar på Motorsågar, Yxor och annan Skogsindustriell Verktygsmassa med diamanthårda verbala knogjärn och enorma cybespace pjäxor, svär och lever rullan värre för att uttömma ilskan som växer inombords, i sorgen och saknaden över alla förstörda ursnygga skogsmarker: det vore verkligen rejält maffigt att få ta den där jävla kalhyggesmaskin och ÄTA upp den och SKITA ut den, så att skogsindustripamparna sedan hade bara jävla entaggiga HUSHÅLLSPAPPERSKRATTOR att komma med. Sö.

 

Se vidare i

 

GLOBALT TILLÅTNA SKOGSANVÄNDNINGEN ENLIGT BTK

— Vad NATUREN anvisar och utpekar att mänskligheten FÅR göra med Skogen utan att förvärra nuvarande tillstånd (Statens Naturbrott 2016).

 

 

 

 

Skogsbrand — SKOGSBRÄNDER — och naturhamoni

 

Rollen hos trädtillväxtekvivalenten TTE i

SKOGSBRÄNDER — och naturhamoni

 

Vedeldning generellt:

Skogsbränder: Naturträdets förbränning (på platsen) kvarlämnar trädets biotermiska arbetsekvivalent, TAE — ingen möjlighet finns att komma ifrån den kvarlämnade arbetsfaktorn. Trädaskan som kvarlämnas ger dock en viss naturbevarande aspekt.

 

Naturbränsle

Däremot kan tydligen redan döda växtdelar som trädgrenar och allmänt biotermiskt utdött ytmaterial i skogen (kvistar, barr, löv) användas direkt som vedeldningsbränsle utan risk för brott mot naturharmonin, förutsatt att askan lämnas tillbaka till marken.

 

 

— Jaha. Så Naturen anvisar oss högtstående människor, att vi ska springa ute i skogen och plocka pinnar och elda med, bo i kåtor, indiantält, och så där?

— JA. OM VI MÄNNISKOR INTE HITTAR UPP NÅGOT MER DJUPGÅENDE ÄN SÅ, DÅ ÄR DET SÄKERT SÅ.

 

Balansräkningen:

Det träd som bränns upp (på platsen) kvarlämnar en icke naturligt omhändertagen koldioxidrest (TAE) som sedan påtvingas andra närlevande träd (högre arbetsstress för dessa). Emellertid:

   TRÄDASKAN från skogsbranden betyder en motsvarande kvarlämnad potentiell TAE-del (förmultningsekvivalenten för TAE i naturskogen).

— Finns ingen motsvarande mullekvivalent till en trädmassekvivalent TME — den mullekvivalent som garanterar varje nytt träds uppväxande bevarande naturskogsharmoni enligt TTE=TAE+TME — saknar också den beredande skogsmarken en motsvarande växtkraft: skogsmarken utarmas på nyuppväxande träds kolsamlande räkning (Se Växter är markkol).

— Finns däremot en motsvarande mullekvivalent, är växkraften som fysisk potential tydligen säkrad: det finns ett tillgång(markmullen)-efterfrågan(lokalt biologiskt kvarhängande TAE)-komplex av samma typ som i naturskogen: Varje uppväxande kolsamlande växtdel ÖVERTAR koldioxidreglering (TAE) från någon motsvarande (döende, TME) växtdel som GER markkol tillbaka. Perfekt balans.

— På samma balanserande biologiska fysikgrund kan tydligen nya växter återta en »brandskadad TAE» biotermisk arbetsekvivalent  FÖRUTSATT skogsmarken HAR motsvarande TME-faktor, och endast då. Se särskilt i ÅterväxtSuget.

 

Balansen:

BARA OM ALLA DESSA TRE

1. kolet som gick upp i atmosfären vid trädeldningen,

2. kolresten på marken från naturträdet,

3. kolflödet i naturträdets koldioxidreglering före branden (TAE)

SUMMERAR TTE=TAE+TME, finns tydligen förutsättning för en obruten balans:

— Ett nytt uppväxande träd kan ta sin trädmassa från trädaskan på marken (noll markutarmning).

— Men trädets arbetsekvivalent (TAE), den (bioventil) som dumpades på övriga omkringlevande träd kan inte (enkelt) återvända/återtas till de nyuppväxande träden EFTERSOM (träden tar växtkolet från marken) också det nyuppväxande trädet kommer att börja om från början (VIA markkolets övervägande koncentration 2500 ggr mer än atmosfäriska luftkolet):

— Trädet i den omgivande närdöda skogen tar sitt bioventilerande kol från marken — och tilldelas partiella delar från redan närbefintliga levande bioreglerande träds bioventiler.

 

ÅterväxtSuget ger en förklarande bild med hur tillfälliga atmosfäriska naturliga (skogsbränder) koldioxidöverskott återvänder till skogsmarken (efter TID): CO2-lösning i regndroppar som kolsyra — förutsatt att det FINNS utvecklad LEVANDE biomassa på marken, blad och barr, ju mer dess bättre, som kan upp den delen. Annars återvänder kolet bara till luften igen med avdunstningen.

 

   Enda rimliga slutsatsen i skogsbrandens resultatbild är att skogen generellt inte kommer att lida nämnvärt förutsatt att den bioventil som dumpades vid branden kommer tillbaka (efter TID) — i ett globalt perspektiv: alla växter delar på samma Jordbiosfär: ingenting förs ut, ingenting förs in; Tillväxt/förmultning sker konstant (BTK) + naturligt eroderat tillskott i tidens längd.

   I slutänden, i tidens längd på den enkla räkningen att Inget försvinner ifrån Jordbiosfären och Inget nytt kommer in, återställs balansen förutsatt växelverkan med den atmosfäriska koldioxidens förening med luftens regdroppar (kolsyra) som faller till marken: Luftkolet/Kolsyran kan med maximal verkan OMGE maximalt naturligt utbredda biomassytor = barr, blad, skogsmark med naturligt fritt orört maximalt utvecklade trädrötter som kan ta upp det atmosfäriska koldioxidöverskottet: Sakta, efter TID, återlämnas balansen till Naturskogen — precis som ett sår som läker, förutsatt man låter läkprocessen utvecklas i fred.

   Vi kommer aldrig ifrån den differens i reglering som finns mellan utbrottet som förorsakade skadan och tidpunkten då såret läkts.

   Naturen (i allmänhet, som det förefaller i en snabb historisk överblick) uppvisar att naturligt uppkomna skadeperioder (skogsbränder, markändringar) och deras omfattning är små relativt hela globalsfärens kapacitet — så länge den naturgrunden får utvecklas ifred — utan intrång från speciellt TYDLIGT SJÄLVUTNÄMNDA särskilt djupgående primitiva kulturråd.

 

Differensen:

Enda sättet frånsett kolsyralösningen i regnet för naturen att HELT återställa (den lilla) differensen som bildades av TAE-överskottet, är I TIDENS LÄNGD (många hundra år, se KOLETS URSPRUNG):

— Markmyllan (speciellt i Jordytans nordligare delar [Naturvårdsverket2011]) tillväxer sakta i tjocklek med tiden (sekler, tusentals år) på kredit av allmän geologisk bergvittring och erosion.

   Jordens bergmantel tillför hela tiden jordmarken livsviktiga organiska grundämnen (väte[0,14%], kol[0,03%], kväve[ringa], syre[47%], m.fl.; Källa [15Nov2017-02-15]: Hyperphysics Abundances of the Elements in the Earth's Crust) genom olika erosionsprocesser. I tidens längd finns på den grunden säkra marginaler för att fylla igen tillfälligt över små områden uppkomna avvikelser i en allmän ytmarksbaserad bioteknisk naturharmoni. Men det tar TID.

   Generellt (som man brukar säga): Förutsatt att man ger tillbaka lika mycket som man tar, är balansen bevarad.

 

Så länge man undviker att kapa levande träd (TAE  >0), och istället samlar nedfallet växtdött (TAE=0) ytmaterial på skogsmarken för direkt förbränning (torv, grenar, löv, barr) OCH FÖRUTSATT ATT OMFATTNINGEN I DEN HANTERINGEN INTE BLIR OPROPORTIONERLIGT STOR VILKET FÅR VÅDLIGA KONSEKVENSER finns, absolut, förutsättning för en i det närmaste helt obruten naturskogsharmoni.

   Värre blir det om man börjar såga ner levande träd för att använda dessa som bränsle: ju flera levande träd som bränns, desto mer summeras en resterande TAE-summa (på den överskjutande tillväxtdifferensens kredit, se GODIP med Skogsindustrins syn på biobränsleproduktion), samma som motsvarande ökad påförd arbetsstress på allt övrigt levande.

 

Enda skillnaden mot direkt skogsskövling i vedeldningsfallet — nersågade levande träd för bränsleändamål — är att vedeldningen (förutsatt trädaskan lämnas tillbaka som jordmull) bevarar mullen utan utarmning. TAE-differenserna är i princip desamma.

 

Vad innebär det, generellt?

— Uppenbarligen: Omfattande avverkningar av levande träd skapar tveklöst motsvarande omfattade tillskott av icke-fossilt atmosfäriskt koldioxid (Globalräkningen), oberoende av hur de avverkade träden sedan används (King1994). Det är|BLIR det utvecklade globalt tekniska världssamhällets STORA problem att lösa: Hittar man inget mera avancerat att försörja motorer i industrin med än växtbränning, följer obönhörligt (svåra) biologiska konsekvenser för allt levande (Träddöden 2015).

— Hopplöst alltså?

— Absolut inte. Det betyder bara att nuvarande PhD-meriterade ExperimentNissar inte har ansträngt sig tillräckligt för att hitta ingångarna till PärlePortarna. Det är tillåtet att vila, aldrig att ge upp.

— Jaha. Så du kan hålla på så där, då, tills Solen slocknar, eländiga optimist, utan att ett enda framsteg gjordes.

— Javisst. Det bara bevisar att nuvarande SkeppsBesättning PhD-kandidater var speciellt skruttiga.

 

 

Naturharmonin:

Vi skymtar i dessa detaljer TTE=TAE+TME en NATURMANUAL för hur människan ska bygga sina samhällen — med global hänsyn — för att naturharmonin ska fungera: Samarbete.

   Säkert kan en femteklassare idag 2015 reda ut att dagens västerländska tydligt exploaterande rika industrivärld INTE ingår som någon direkt förebild i den bokens sakregister.

   Industrivärldens mer eller mindre enastående historiska parader av imperialism (lokalt storhetsvansinne — »ColumbusPartiet») har samtidigt fört mänskligheten in i en besvärlig återvändsgränd med NOLL kunskapsinnehåll:

 

— Jaha? Det var ju kul. Här står vi alltså, med händerna i syltburkarna, och får veta att det vi arbetat och slitit för på alla skitiga industrigolv och bakom diskarna i alla välsorterade butiker, i stort sett får Fingret av Naturen. Jaja. Vi fattar p(o)ängen: egensinne, riva åt sig för egen del. DET är vårt fel. Och vi har bara oss själva att skylla. Ja. OK. Men än sen då? Ska vi dö nu också, då, eller, på kuppen? Vi VET strängt taget inte det. Än.

   Det är som om Naturen, nu plötsligt, här, slår ner hela världshandelsmarknaden, slår den i spillror, och informerar: Det är inte fel på marknaden, bara det att den har urartat i vanvettigt egensinne som utarmar Jordmarken, mer och mer. Jag ställer inte upp på det. Anpassa, eller lämna in.

   Om inte Naturen har reserverat ett bord åt oss för framtiden, en Manual med ännu Hemligt Innehåll (2015), är det tydligen kört. Säkert som graniten i berget.

 

Orsak:

SKOGSBRÄNDERNAS ORSAK. Speciellt närvaro av kol — upprivna, starkt naturvandaliserade kalhyggesmarker med drällande väta under ett täcke av fnösktorrt kvarlämnat hyggesskräp är rena rama kolgruvan — gynnar spontan naturlig kemiskt triggad självantändning. Det som krävs är

1. ett kalhygge med uppriven markmull, täckt av torra kvarlämnade trädgrenverk,

2. en period av drällande ihärdigt regnande, och

3. en följande period av stark kontinuerlig solbestrålning med tillhörande värmebölja. Det är rena självserveringen för kemisk självantändning (eng. spontaneous combustion eller spontaneous heating).

   Wikipedia Wildfire anger fyra huvudorsaker till skogsbrand: blixtnedslag, vulkanutbrott, gnistor från fallande klippblock, och spontan självantändning. Täta, högtempererade fuktiga jordmullsfickor under ett torrt topplager grenbråte med långa perioder av gassande sol är idealet för kemisk självantändning. Speciellt i vår tid (mera väderkraft med växande global uppvärmning) ökar riskerna för självantändning på speciellt kalhyggesmarker: kraftigare regnperioder med åtföljande kraftigare hetperioder är precis grogrunden för kemisk självantändning i speciellt vandaliserad, uppriven skogsmylla med torra grenkvistar över sig.

   Torka och värme är de utlösande faktorerna.

   Välkända exempel på kända självantändningsfenomen är fuktigt hö i lador: Med tillräcklig omgivande värmestress, kommer höet att börja brinna med början från den innersta mest fuktisolerade delen (kemisk, exoterm reaktion).

 

 

 

 

Skogsexploatering, GRAFER — Se även i VÄXTERNAS KOLKÄLLA

 

 

SKOGSINDUSTRINS SKOGSGRAFER I TERMER AV BIOTERMISKA-BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN (BTK)

Schematisk Grafisk Jämförelse Naturskog-Skogsexploatering

i tolkning av NATURBEVISET MOT MÄNNISKANS NATUREXPLOATERING (NAMMNET) genom trädens tillväxtekvivalenter (TTE)

SE ÄVEN KOMPLETTERANDE SCHEMATISKA GRAFER I SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING.

 

INOM SKOGSINDUSTRIN RÄKNAS INTE ATMOSFÄRISKA TILLSKOTTET AV KOLDIOXID (TAE) SOM UPPKOMMER VID DEN ALLRA FÖRSTA TRÄDAVVERKNINGEN SOM GÖRS FRÅN NATURSKOGEN (TTE): MAN SER ISTÄLLET ENBART TILL EFFEKTIVA TRÄDMASSAN (TME) PÅ EFTERFÖLJANDE SUCCESSIVA TILLVÄXTPERIODER SOM EN SUMMERANDE EFFEKTIV S.K. KOLSÄNKA (GRÖN GRAF: SUCCESSIV AVVERKNING SAMLAR UPP MOTSVARANDE ATMOSFÄRISKT KOL I ALLT HÖGRE GRAD — SÅ SOM OCKSÅ JAG SOM AMATÖR FÖRST SÅG SAKEN). MILJÖVINSTEN RÄKNAS INTERNATIONELLT I TONNAGE MILJÖBESPARANDE VERKAN

(trädåkrarna tar ner atmosfäriskt koldioxidöverskott från industrins fossilförbränning, och därmed en lovordad positiv inverkan generellt från det s.k. moderna skogsbruket/skogsindustrin: Föreningen MejjaGillaKalhyggeBraMiljöval):

 

SIG1         Skogsindustrins syn på skogsexploateringen generellt: återkommande uppväxande skog tar upp kol från atmosfären

SIG2         Koldioxidbalansen — naturlig tillväxt utom biobränsle

SIG2b      Koldioxidbalansen

SIG3         Naturskogen upphör

SIG4         Skogsindustrins biobränsleproduktion — odling av biobränsleskog bevarar det naturliga kretsloppet

SIG5         Skogsindustrins biobränsleproduktion tillför atmosfären extra koldioxid, hur man än räknar, mer eller mindre:

 

 

SIG1:

SKOGEN TRANSPORTERAS BORT SOM HANDELSVARA

Skogsindustrins syn på skogsexploateringen generellt: återkommande uppväxande handelsskog tar upp kol från atmosfären:

 

UPPREPADE TRÄDAVVERKNINGAR PÅ TRÄDÅKRAR TAR NER ATMOSFÄRISKT KOL SOM BINDS I TRÄMASSAN, TRÄDODLINGARNA AGERAR S.K. KOLSÄNKA, OCH BESKRIVS SOM MILJÖEFFEKTIV NATURVÅRD (”substitutionseffekt”) SOM MOTVERKAR GLOBAL UPPVÄRMNING (globalt koldioxidöverskott lagras i trädåkrarna som blir typ icke multnande inomhus byggmaterial ..):

 

Men guvafint.

 

EXEMPEL:

Skogsindustrikoncernen HOLMEN (holmen.com) skriver i Skogens upptag av koldioxid, 2015-03-26 om naturskogens träd att

”Träden gör tjänst som kolsänka, men i den obrukade skogen går man helt miste om substitutionseffekten” . Med ”substitutionseffekten” får då förstås ovanstående grönmålade gudomligt miljöpositiva effekt: AGW motverkas.

Jättemånga bekräftelser finns på att atmosfärens koldioxidöverskott minskar: Ingen ännu upphittad Okt2015|Jan2016.

 

TAR MAN MED KOLDIOXIDMÄNGDEN SOM KVARLÄMNAS DÅ DE ALLRA FÖRSTA NATURTRÄDEN AVVERKAS

alltså enbart den del vid själva tillfället då naturskogen övergår till exploateringsskog: varje träds upptagande/reglerande mängd koldioxid (TAE) som lämnas kvar i luften efter trädet då trädet dödas/fälls/huggs upp/transporteras bort, och vilken förlorade naturskogs (BTK) koldioxidreglerade restpott, arbetet, sedan varje ny uppväxande trädgeneration strävar att återta för naturharmonins bevarande — på samma kalhygge, eller successivt summerande på ständigt nya kalhyggen, eller motsvarande trädavverkningar 

BLIR BILDEN EN HELT ANNAN;

   Avverknings/tillväxtperioden är i praktiken grovt allt mellan runt 50-100 år beroende på källa; Webbkällan Skogsindustrikoncernen HOLMEN (holmen.com) som också använder typgrafer SÅGTAND, anger exemplifierat sin allmänna avverksperiod (i upphittade webbkällor) till nära 70 år, se även citat i HOLMEN 2015.

 

SIG2:

SKOGEN TRANSPORTERAS BORT SOM HANDELSVARA

Koldioxidbalansen — Skogsindustrins handelsskog enligt biologiska tillväxtkonstanten BTK | TTE | NAMMNET — naturlig tillväxt utom biobränsle

 

 

 

BTK | TTE | NAMMNET avtäcker dolda parametrar som kan förklara situationen i detalj.

Vandaliserade skogsmarkens kolutsläpp [‡] — ingen vet ännu omfattningen [röd resulterande graf], men Mauna-Loa-funktionen har bidragit till upplysningen i GLOBALRÄKNINGEN.

Biotermiska trädarbetsekvivalenten TAE . Se beviset i NAMMNET.

Trädmassekvivalentens kolupptag TME .

Tillväxtdifferens. Se GODIP [120 år]. ENDAST NOLL tillväxtdifferens kan garantera NOLL summa TAE — dock kvarstår skogsmarkens vandalisering.

 

Före Mauna Loa-funktionen Dec2015:   VI — INGEN 2015 — VET ÄNNU DEN EXAKTA biotekniska UTSTRÄCKNINGEN AV DEN TYDLIGT VISUELLT OMFATTANDE NATURVANDALISERING SOM SKOGSINDUSTRIN HAR ÅSAMKAT NATURSKOGARNA GENOM KALHYGGESMORDEN, NATURHARMONIN GENERELLT, röda resulterande pilen ovan. Allt tyder på (den starkt uppfläkta skogsmarken [‡]) att bidraget är stort [Se beviset i LavinOrange, samt beviset i NAMMNET].

— Däremot VET vi det detaljerade innehållet som ovan:

— Upprepat bortforslade trädmassekvivalenter (ΣTME) från ett givet eller flera kalhyggen har ingen reducerande verkan på den för varje enskilt avverkat träd kvarlämnade koldioxidreglerande rest (ΣTAE) som skapar extra arbetsbelastning på de närmast kvarlevande träden och växterna för varje ny avverkning. Det finns ingen sådan fysikalisk, biologisk koppling. Se NAMMNET.

— Flera (många) webbkällor beskriver den upprivna skogsmarkens stora koldioxidemissioner [‡];

— Enda tillgängliga, säkra, värdemätaren på hur EXAKT taskigt läget är, kan bara ges av den globalt uppmätta årliga medelhalten av koldioxid i Jordatmosfären som helhet. AGW-beviset ger EXAKT DETALJERAD och tabellerad jämförande inblick (fram till 2030) i koldioxidbidraget från industrins fossilförbränning. Tillsammans med Mauna-Loa-mätningarna (Se LavinOrange) framgår att det finns ett extra, växande, tillägg, ännu blygsamt, utöver industrins bidrag.

   Inget — noll — skogsindustribolag på den här planeten Jorden kan påstå att skogsindustrins verksamhet är miljövänlig MED MER än antydningen kan tillbakavisas: Fakta pekar ENTYDIGT på att skogsindustrin vräker ut extra föroreningar i atmosfären ENBART på sin etablerade skogligt vandaliserande verksamhet. Mer och mer. Rätta absolut gärna om fel.

   Skogsindustrins öppna oförställda hantering av skogsmarken är så jäkla upprörande, att de enda ord som finns kvar — sedan resten för att skrika ut sorgen för länge, länge sedan har flytt bort, tillsammans med skogarnas alla djur, alla fåglar, och naturskogens exceptionellt sällsamma kraftfulla och vilsamma TYSTNAD — består i att försöka skälla ut själva maskinSpaken [Naturvännerna]. Därför nämligen att när det kommer till NATURVETTET i skogsindustrins Portaler, ser vi INTET enda exempel. Inte ett. Visa gärna om fel.

 

Enda sättet att återställa den naturvandalisering som anställts av skogsindustrin är att

1. återlämna varenda borttaget naturträd, samma som återställningen av SUMMAN TAE för naturlig förmultning, samt

2. reparera varenda kvadratcentimeter skogsvandaliserad skogsmark för att lappa ihop skogsmarkhålen som läcker fossilrester till atmosfären OCH SOM OMÖJLIGGÖR EN NATURLIG ÅTERHÄMTNING PÅ GRUND AV NOLL BEFINTLIG LEVANDE UPPTAGANDE VÄXANDE BIOMASSA: blad, barr.

 

Efter Mauna Loa-funktionen Dec2015: ALLT DET OVAN SAGDA I RESERVERADE KVANTITETER HAR [Självmant, Spontant, vilket är det mest anmärkningsvärda, bara genom  att följa EKVIVALENTERNA] VERIFIERATS FLERDUBBELT I GLOBALRÄKNINGEN. Antydningarna ovan blev bara en mild fläkt i jämförelse.

 

I NATURSKOGEN (BTK), nedan, SKER TILLVÄXT OCH FÖRMULTNING MED EN KONSTANT BEVARAD OMSÄTTNINGSNIVÅ (max i de schematiska graferna nedan) SOM BASERAS PÅ SOLINSTRÅLNINGEN (P=T/R=E/T) TILL JORDEN OCH SOM (någorlunda) överensstämmer enligt TNED med JORDKROPPENS GRAVITATION, OCH JORDYTANS OMFÅNG (TERMOGRAVITELLA JÄMVIKTSTRYCKETS TEMPERATUREKVIVALENT [tyngdkraftsaccelerationen 9,81 M/S², medeltätheten 5500 KG/M³], ca 17°C vid Jordekvatorn, värdet avtar med växande altitud. Motsvarande internationellt antagna globala medeltemperatur på Jordytan till jämförelse är ca 14°C, men uppgift om medelaltitud saknas).

   INGENTING TAS BORT. INGENTING LÄGGS TILL. HELA JORDYTANS BIOSFÄR FUNGERAR SOM EN ENDA KONSTANT LEVANDE ORGANISM MED EN FAST BESTÄMD ÄMNESOMSÄTTNING; Konstant termoreglerande Jordbiosfärisk globalt gastryck. Se även i JordBiologiska VäxtTrycket.

 

   NÄR ETT FÖRSTA KALHYGGE UPPKOMMER, när naturskog först fälls, OCH DE AVVERKADE TRÄDEN FORSLAS BORT FRÅN OMRÅDET, FÖRSVINNER SAMTIDIGT FÖRMULTNINGSGRUNDEN SOM NATURSKOGENS NATURLIGA ÅTERVÄXT NORMALT BASERAS PÅ I DEN UPPVÄXANDE TRÄDGENERATIONENS NATURLIGA BASTRÄDSMASSA: DEN NATURLIGA FÖRMULTNINGSMASSAN FORSLAS SEDAN HELA TIDEN, upprepat för varje fälle, BORT, HINDRAS ÅTERKOMMA, MED VARJE NYTT KALHYGGE/AVVERKNING.

 

   Vi frånser då »kvarlämnade likrester» i form av grenverk och lövverk/barrverk (max ca 20-40% av trädmassan — +rotverk) från själva trädavverkningen.

 

   GENOM ATT DEN NYA TRÄDGENERATIONEN ALDRIG TILLÅTS KOMMA IFATT NATURSKOGENS TILLSTÅND (Se tillväxtdifferensen), BILDAS OCKSÅ HÄR EN VISS DIFFERENS TILL NATURSKOGENS PERFEKTA URSPRUNGLIGA BIOTEKNISKA BALANS MELLAN TILLVÄXT OCH FÖRMULTNING: TRÄDÅKERSKOGEN, själva SKOGSEXPLOATERADE TRÄDÅTERVÄXTEN, SÖNDERBRYTER PERIODISK MÖJLIGHETEN ATT NÅ NATURLIG ÅTERGÅNG PÅ DEN STÄNDIGT BORTFORSLADE TRÄDMASSANS KREDIT:

   SKOGSMARKEN UTARMAS KONTINUERLIGT, övre grafen nedan, I FÖRSORG AV DEN URSPRUNGLIGA BORTFORSLADE NATURLIGA FÖRMULTNINGSMASSA SOM ALDRIG ÅTERLÄMNAS; skogsmarken tillåts aldrig att komma tillbaka;

den naturliga förmultningsprocessen i den ursprungliga naturskogen har upphört, röda linjen nedan höger. Skogsmarken utarmas, urlakas och författigas mer och mer, längre och längre TID, successivt med varje ny trädavverkning som hindrar — inte gynnar — återgången.

   Det är också MED ALLRA STÖRSTA FÖRMODAD SANNOLIKHET (TreesUnderStress) orsaken till växande insektsangrepp: Trädens ständigt påtvingade högre arbetsstress försvagar deras livskraft, speciellt på bekostnad av den allt mer utarmade skogsmarken.

   Visa gärna att det är fel påstående.

 

SIG3:

Naturskogen upphör — skogsindustrins utarmning av skogsmarken enligt biologiska tillväxtkonstanten BTK | TTE | NAMMNET :

 

 

 

— A. SÅ DU MENAR ATT HELA VÄRLDSSAMFUNDET, INTERNATIONELLA STANDARDER, SKOGSINDUSTRINS ALLA KALKYLER OCH LOVORD ÖVER SVENSK SKOGSNÄRING, DESS FÖRTRÄFFLIGA MILJÖPOSITIVA ROLL, HAR FEL DÅ?

— AGW-beviset säger det, ja. Alldeles tydligt och klart. Beträffande vad jag menar i det sammanhanget, vet jag inte riktigt alls vad jag ska säga, tycka, mena eller anse. Hela saken är bara djupt chockerande — OM inga fel finns i framställningen.

— Men säg mig, en motfråga: Skulle det förvåna dig?

   VÄRLDSSAMFUNDET HAR INTE FEL.

   Absolut inte.

   MEN VÄRLDSSAMFUNDET är — TYDLIGEN I OVAN BESKRIVNA LJUS, eller har successivt, litet i taget bakom alla nyheters bredsidor blivit — VÄL BEKANT MED frånvaron av EN SPECIELLT MEDFÖDD NATURUPPFATTNINGSFÖRMÅGA: — orörd naturskog.

   Naturharmoni.

   Grunden för människans tillblivelse — utveckling och uppkomst som den formvarelse vi känner henne idag — är och förblir konstant bevarad bioteknisk naturharmoni. De schematiska graferna ovan enligt BTK | TTE | NAMMNET antyder att den grunden är föremål för allvarliga djupgående inbrott (Globalräkningen).

   Det mest smärtsamma:

   Det är¦BLIR också tydligen en dödsdom över den (våldsamt) exploaterande, speciellt svenska (en av de världsledande), s.k. skogsnäringen.

   Samt också tydligen ett facit över den beklämmande miljönit som skogsbolagen uppvisar: tydligt särskilt iögonenfallande uppmonterade miljöStånd [‡] på alla kalhyggen. Gör mig glad (för gammal hederlig svensk skogsnärings skull) genom att påvisa att dessa här strängt radikala påståenden i själva verket grundas på någon allvarlig, lekmannamässig, feluppfattning, en grundlig miss [Träddöden2015]. Eller kanske, ännu bättre: BAKOM dessa djupt tråkiga uppdaganden gömmer sig en (betydligt) LJUSARE framtid — bara det att dess konturer för tillfället förefaller suddiga. I så fall: Inte direkt någon nyhet, sett till Universums Historiebok Generellt.

 

Jämför skogsindustrins skogsbolag:

HOLMEN2015

En brukad skog är bättre för klimatet än en obrukad”;

”En obrukad skog får utvecklas fritt under 300 år. Virkesförrådet byggs bara upp en gång och förändras sedan obetydligt över tiden. Träden gör tjänst som kolsänka, men i den obrukade skogen går man helt miste om substitutionseffekten.”;

 

Webbkällan förklarar inte närmare vad den avser med ”substitutionseffekten”. Separat sökning visar:

 

HOLMEN — Skogens upptag av koldioxid, 2015-03-26

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Klimat/Skogen-produkterna-och-klimatarbetet/Skogens-koldioxidupptag/

”SUBSTITUTIONSEFFEKTER.

Under sin livstid lagrar Holmens produkter koldioxid som, när de nått slutet av sin livscykel, frigörs som biogen koldioxid när de förbränns för energiåtervinning.”,

HOLMENS KOLSPÅR, PDF-dokument 1 sida — HOLMENS ÅRSREDOVISNING 2013

”substitut till material och energislag som påverkar klimatet negativt”;

Man skiljer på Biogen koldioxid (ingår i naturliga kretsloppet — havre, bajs) och Fossil koldioxid (skapar växande mängd koldioxid — olja, AGW)

 

Med träden som bränsleskogar

 

Trädåkrar som skördas för användning som biobränsle (s.k. biogen koldioxid, dvs som ingår naturligt i naturharmonin; Fred Flintstones Lokala Keramikverkstad), schematiska grafen nedan, lagrar inget trädkol — se grafen SIg1. Trädåkrarna lämnar istället hela tiden tillbaka sin samlade växtpott till atmosfären via förbränningen, gröna grafdelen nedan.

 

SIG4:

Skogsindustrins syn på biobränsleproduktion — odling av biobränsleskog bevarar det naturliga kretsloppet

 

 

 

 

MOTSVARANDE JÄMFÖRANDE GRAFBILD då man tar med det som skogsindustrin utelämnar

— dels koldioxidtappet (TAE) då naturskogen först avverkas, då naturskog övergår till skogsexploateringsskog, och ett koldioxidöverskott bildas som sedan aldrig (riktigt) återtas av nästa uppväxande trädåkersgenerationer

— och dels skogsmarkens upprivning och därmed stora koldioxidemission [SkogsmarkenRef],

— blir:

 

SIG5:

Skogsindustrins biobränsleproduktion — handelsskogens effekter enligt biologiska tillväxtkonstanten BTK | TTE | NAMMNET

Atmosfären tillförs extra koldioxid speciellt via skogsmarkens vandalisering, men även via summerande TAE-ekvivalenter, hur man än räknar, mer eller mindre:

 

 

BTK | TTE | NAMMNET avtäcker dolda parametrar som kan förklara situationen i detalj.

Vandaliserade skogsmarkens kolutsläpp [‡] — ingen vet ännu omfattningen [röd resulterande graf], men Mauna-Loa-funktionen har bidragit till upplysningen i GLOBALRÄKNINGEN.

Biotermiska trädarbetsekvivalenten TAE . Se beviset i NAMMNET.

Tillväxtdifferens. Se GODIP [120 år]. ENDAST NOLL tillväxtdifferens kan garantera NOLL summa TAE — dock kvarstår skogsmarkens vandalisering.

 

Tillväxtdifferensen beror (samma som ovan i SIg2) på skillnaden i trädåkerns tillväxttid mot naturskogens (BTK). Tillväxtdifferensens allt bredare form (allt kortare återväxttid innan avverkning) bidrar i allt högre grad till en allt högre kvarliggande icke återställd koldioxidpott från första naturskogsfällningen, och ju större tillväxtdifferensen är (värre ju kortare tid träden får växa innan avverkning). Hur man än räknar i slutänden bildas enbart på den grunden ett arbetsöverskott av koldioxid i atmosfären som naturskogen ursprungligen tog hand om, men som nu inte längre finns, och som bara, endast, kan återställas om naturskogen återställs: noll mänskliga ingrepp. Det du, Motorsåga.

   Jämför sårskadan på handen: klia inte, peta inte, greja inte. Skölj i rent vatten, ta bort smuts och saker som inte ska vara där (sy ihop och förbind om glipan är stor). Låt naturen läka såret efter naturens egen inneboende helande och läkande kraft, och allt blir bra.

 

FÖR VARJE LEVANDE KOLDIOXIDREGLERANDE TRÄD SOM FÄLLS, KVARLÄMNAS EN BIOTERMISK TRÄDARBETSEKVIVALENT (TAE) SOM OMGIVANDE TRÄD OCH VÄXTER MÅSTE TA HAND OM OCH DÄRMED FÖR DERAS DEL EN HÖGRE ARBETSSTRESS. EFTERSOM ETT TRÄDS MASSEKVIVALENT (TME) INTE KAN ERSÄTTA EN BIOTERMISKT REGLERANDE TrädARBETSEKVIVALENT (TAE), se beviset i NAMMNET om ej redan bekant, OCH DÄRMED HELLER INTE REDUCERA KVARLÄMNADE TAE, SUMMERAS ISTÄLLET DESSA MED ANTALET DÖDADE FRISKA LEVANDE TRÄD.

   HAKEN här i biobränslesammanhanget är tillväxtdifferensen;

— OM tillväxtdifferensen vore exakt noll — perfekt bevarad biologisk naturskogsharmoni — skulle TRÄDFÄLLNING ENDAST TILLÅTAS SKE PÅ TRÄD SOM PRECIS PASSERAT GRÄNSEN MELLAN KOLUPPTAG från MARKEN [VäxterMarkkol] OCH KOLAVGIVNING till MARKEN (TAE=0). Alltså i princip, DÖDA träd. Inte levande. Men så fungerar inte skogsindustrins handelsskogar: dessa är just LEVANDE vid avverkningstillfället. Differensen bildar kvarlämnade TAE-rester, och dessa summeras obönhörligt med antalet fällda levande träd: naturen påförs växtstress.

 

Tillväxtdifferensen, som just är skogsindustrins blotta profitargument, tvingar

VÄXTKRAFTEN att AVTA PROPORTIONELLT MED VÄXANDE TAE-SUMMA på tillväxtdifferensens räkning, SAMMA SOM PROPORTIONELLT VÄXANDE ARBETSSTRESS PÅ KVARLÄMNADE TILLVÄXTDIFFERENSER (som bara kan yttra sig i motsvarande urlakning, utarmning av skogsmarkens kolkälla med allt flera nyskogar). Enda EXAKT naturåterställande balansen består i att lämna tillbaka DE LEVANDE träden, samma som summan TAE på summan avverkade trädmassekvivalenter (återlämnat borttaget skogsmarkkol). Och den räkningen går inte (heller) ihop: döda träd kan, vad vi vet, inte återupplivas.

   Det finns tydligen, relaterbarligen, och uppenbarligen ingen annan tillgänglig fysik.

   Eller kortare:

   Industriell trädodling för vedeldning som går ut på att meja ner livs levande träd (eller levande växter generellt) att använda som bränsle i någon större omfattning, påtvingar naturen, obönhörligt biologisk, biotermisk, atmosfärisk (förorenande) obalans i naturharmonin. Eller kortare sagt:

 

 

atmosfäriska koldioxidöverskottet ökar med mängden exploaterad ny biobränsleskog från ursprunglig naturskog.

 

BARA ÖVERGRIPANDE GLOBALA ATMOSFÄRISKA KOLDIOXIDHALTMÄTNINGAR KAN AVGÖRA I SLUTÄNDEN VAD SOM TILLFÖR OCH VAD SOM REDUCERAR. Jämför AGW-beviset med första observationerna 2013 i LavinOrange, och de efterföljande mera exakta och uttömmande Dec2015 i Globalräkningen.

 

 

NATURSKOGENS URSPRUNGLIGA TILLSTÅND I JORDBIOSFÄREN OMNÄMNS INTE, VIDRÖRS INTE AV SKOGSINDUSTRIN I NÅGON FRAMHÄVANDE NATURHARMONISK MENING (HOLMEN2015), OCH TYDLIGEN HELLER INTE I NÅGON FÖR SAMMANHANGET FÖRKLARANDE NATURBESKRIVNING ALLS ÖVER HUVUD TAGET (SkogsIndustrierna). Se även i Argument¦Motargument i Skogsindustrins naturvandalisering 2015, och Jämförande KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS ARGUMENT.

— Jag tror INTE det beror på något medvetet undanhållande.

   (Jordfysiken är komplicerad. Däremot är förmågan att ta illa vid sig i blotta åsynen av en naturvandalisering både enkel och grundläggande).

   Jag är lika överraskad själv (och skulle helst vilja se, hitta, en förlösande dementerande felfaktor. Tack så mycket).

   BTK har visat vägen. (Som en plötsligt bruten damm av framvällande övertäckande Naturfakta).

   Med HOLMEN som exempel (deras årsrapport 2013):

   Ingenting omnämns i rapporten om hur bolaget disponerar kalhygges- eller trädåterväxten, endast avverkningssiffror visas som ansluter till SIg1 och SIg4. Ingenting framgår i rapporten som berättar om samma områden används återkommande (»OK»), eller om bolaget (»notOK») medverkar till ytterligare avverkningar av naturskog.

 

 

 

Eller i andra ord: Blotta föreställningen att kunna »ta ner» det atmosfäriska koldioxidöverskottet från fossilförbränningen (som orsakar AGW), alls över huvud taget genom skogsexploatering bara förvärrar situationen ytterligare (föroreningen bara flyttas över på en ny domän). Skogen har ingen sådan  kapacitet. Inte Naturen på Jordytan heller; Skogsnäringen lever i en (naturfarlig [IPCC|Giftlarm], se SIg1 och SIg4) vanföreställning som, tydligen [NAMMNET](AGWb1), endast påskyndar ett förvärrat allmänt atmosfäriskt stressat tillstånd för allt levande.

 

 

 

BEKRÄFTANDE UPPGIFT UPPHITTAD, Träddöden2015: Uppgifter i olika webbkällor verifierar att AVFALLET EFTER AVVERKNINGAR SOM LÄMNAS KVAR I SKOGEN starkt bidrar till atmosfäriskt ökad koldioxidemission (”de första 10-12 åren”). Se även i King1994. Uppgifterna varierar. En del talar om en period på upp till 30 år (skyddaskogen.se, Skogen och klimatet) innan uppväxande ny biomassa + skogsmark (från föregående kalhyggen) börjar ta upp atmosfäriskt kol istället för att avge.

 

   Lavineffekten (LavinOrange) bekräftas — slutligt, definitivt Jan2016 i Globalräkningen och Statens Naturbrott 2016.

 

 

För omväxlings skull (eller är det här också ett bakhåll?): det finns röster FÖR Naturen i Sverige:

 

:

NV2011 — SkyddaSkogen

 

”- Syftet är att problematisera, säger Roger Olsson, rapportens författare. Det är inte så enkelt som skogsnäringen försöker påskina att ju mer skogbruk desto bättre för klimatet, avverkningar leder till stora utsläpp. Detsamma gäller argumentet mot att skydda äldre skogar, att de skulle sluta att ta upp koldioxid och bli kolkällor, så är det inte. Vi behöver en mer faktabaserad diskussion.”;

Barrskogarna är värmekänsliga, redan vid en måttlig uppvärmning kan de börja torka ut, och allt lättare drabbas av stormar, bränder och insektsangrepp. Skogar i norr som står på marker med permafrost är särskilt utsatta. Vid över tre graders höjning av den globala medeltemperaturen bedöms vattenbrist och värmestress kunna orsaka storskalig skogsdöd i hela barr­skogszonen. Det skulle i sin tur leda till enorma utsläpp av växthusgaser.”;

”OMKRING HÄLFTEN av skogarna i norra barrskogsbältet är fortfarande naturskogar. Det mesta finns i Alaska, Kanada och Sibirien. Nyare forskning visar att de genom inlagringen av kol i marksiktet kan fungera som effektiva kolsänkor även om de är flera hundra år gamla. Klimathänsyn är därför ytterligare ett skäl för att bevara naturskogar, förutom deras biologiska mångfald”;

Vid en avverkning av en orörd skog börjar förnan brytas ned och en stor del av kolförrådet försvinner ut i atmosfären. Det tar kanske hundra år innan skogen har bundit lika mycket kol som fanns i den gamla naturskogen. Det sägs ofta att kol med biologiskt ursprung inte påverkar klimatet, men det är inte riktigt så enkelt. Om det tar hundra år att binda kolet i skogen igen så är utsläppen från avverkningen sett på kortare sikt ändå ett bidrag till växthuseffekten.”;

Kontinuerliga skogsbruksmetoder är bättre än kalhyggesbruk, det är väl styrkt, liksom att stubbrytning har ett negativt klimatnetto. Det är heller inte särskilt klimatsmart att ersätta naturskogar med brukade skogar.”;

:

Upplysande allmängenomgång (7Jun2011) i

NATURVÅRDSVERKET|Sveriges Natur — SKYDDA SKOGEN FÖR KLIMATETS SKULL | 2011

http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2011-3/skydda-skogen-klimatets-skull

 

 

VARFÖR HAR SVERIGE SÅ SVÅRT FÖR ATT FÖRSTÅ

NATURORDNINGEN?

 

Ursäkta:

— Jag tycker det ser ut som att själva ANDEMENINGEN är att UTROTA själva det naturligt medfödda förståndet, och i dess ställe försöka upprätta — upprörande DIKTERA — NÅGOT NYTT — runt typ 1934: Hitlerfasoner. Noll grundläggande mänskliga rättigheter. Noll demokrati. Noll ANSTÄNDIG DIALOG. Rena förbannade fascistmetoder. Naturvandalisering.

 

STATENS NATURBROTT 2016. Jämför Statens Pacifisthat. Sverige utvecklar, mer och mer i takt med att det egna samvetet undandrar sig hörsammande av mänskliga rättigheter, ett utpräglat naturvanvett. Bevisligt, detaljerat, in till atomen.

 

Profitörerna:

Skogen som kolsänka | Substitutionseffekt | Svenskt skogsbruk är hållbart

 

———————————

Hållbart brukad skog enligt svensk modell bidrar till minskad global uppvärmning och ger en utvecklad ekonomi. The Swedish Wood Effect = SW”,

HOLMEN — SKOGEN SKOGSPRODUKTERNA OCH KLIMATET, 2014 PDF

———————————

 

Se beviset i AGWb3, separat i NAMMNET, schematiskt i SIg2 explicit samt föregående (2013) LavinOrange:

Skogsbruket i Sverige bidrar starkt till ökad global väderinstabilitet.

— Svensk skogsindustri bidrar INTE till någon minskad global uppvärmning.

— Svensk skogsindustris företrädare lever alldeles tydligt i en kollektivt underhållen vanföreställning [IPCC|Giftlarm] om Jordytans biologiska och fysiska naturgrund. Absolut: Rätta gärna om fel. Det räcker med ett (1) exempel.

 

——————————

“ En ökad kolinbindning kan inte fortgå hur länge som helst. Skogen kommer förr eller senare till en punkt då den av åldersskäl slutar växa och inte tar upp mer koldioxid, för att till slut dö, förmultna och avge koldioxid. En tät och gammal skog innebär också en stor risk för bränder, stormar och insektsangrepp som kan göra att den förstärkta sänka man räknade med i framtiden kanske inte alls blir så stor som man tänkte.”,

SKOGSINDUSTRIERNA, PDF-dokument — SKOGENS BETYDELSE FÖR KLIMATET, 2015

skogsindustrierna.org

———————————

Naturskogen: Profitörerna kontrar

Jämför AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen (AGW|MLF)

enligt biologiska tillväxtkonstanten (BTK):

 

    Naturskogen är fundamentala grundvalen för naturharmonin — skogsindustrin -2015+ sönderbryter den;

    Naturskogen har bästa tänkbara skyddet MOT skogsbrand — skogsindustrin -2015+ sönderbryter det;

    Naturskogen har bästa tänkbara skyddet MOT stormfällen — skogsindustrin -2015+ sönderbryter det;

    Naturskogen har bästa tänkbara skyddet MOT sjukdomar — skogsindustrin -2015+ sönderbryter det;

 

Med följande generationsvis paraderande egenskaper i det naturliga blickfånget, i samlad pott 2015,

 

    chockerande naturvandaliserade skogsmarker [SkyddaSkogen2009] [SKOGSINDUSTRINS MILJÖSTÅND]; 

    tidigare koldioxidreglerande rester som avverkade levande träd lämnar efter sig [SIg2] och som påtvingas de närmast kvarlevande [Träddöden2015] [Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer];

 

finns ingen annan världsomspännande 200-årig ständigt växande handelsprofiterande tillflödesfaktor att välja på:

SKOGSINDUSTRIERNA. Tabell Y2. Tabell Y3. Globalräkningen. Matchning: 99%.

— Varför har ingen inom IPCC-samfundet uppmärksammat det här, chockerande? IPCC|Giftlarm.

Fråga dom. Jämför LISTAN: kass koordinering. Förstår inte fysikgrunderna. Är någon förvånad? Tillrättavisa gärna.

 

   Se även i sammanställningen AGW-beviset med länkar.

   Se särskilt komprimerat i Globalräkningen och Statens Naturbrott 2016.

   Kvantiteterna stämmer väl med de beräknande förutsättningarna:

Bevis:

AVSKOGNINGEN från 1800 till nu (2010)

— den förlorade naturskogen

(Tabell Y2: 1,9 T13 M² skogsareal)

(Antal Globalt Genomsnittliga Naturskogliga GranEkvivalenter: 9,5 T11 GE)

tagen genom Naturträdens genomsnittliga tillväxt/förmultning

(1,875 KGkol/årGE)

ger totalt i förmultnat kol till luften perioden 1800-ca2000

1,78 T12 KGkol icke-fossilt till atmosfären;

AGW|MLF — Mauna Loa-funktionens värden i AGW-beviset, Globalräkningen — visar extra icke-fossilt CO2 i KGkol för år 2010 lika med

1,76 T12 KGkol. Matchning: 98,8764 %.

ÅRLIGA ÖKNINGEN — den drivande motorn bakom tillväxten av icke-fossilt CO2 till atmosfären — visar (Tabell Y3)

AGW|MLF — Tillskott 2009-2010:

3,69 T10 KGkol.

UNDERSÖKNING VIA GLOBALA UPPGIFTER OM TOTAL TIMMERPRODUKTION (FAO 2010) med fortsatt avverkning av levande träd

(strypt bioventilation, ofullbordat växtbundet respirationskol, kvarlämnad död biomassa, starkt vandaliserad uppriven skogsmark)

visar/bevisar/bekräftar DEN UNDERHÅLLANDE TILLVÄXTFAKTORN

Tillskott 2009-2010:

3,28 T10 KGkol. Matchning: 88,8889 %.

Friskrivning:

INGEN KAN BEVISA MED NÅGON ABSOLUT EXAKT SÄKERHET ATT DESSA TILL SYNES ÖVERVÄLDIGANDE ÖVERENSSTÄMMANDE MATCHNINGAR BESKRIVER TILLSTÅNDET I EN KORREKT UPPFATTAD ÖVERGRIPANDE GLOBAL BIOFYSIK — VÄRDENA KAN VARA EXCEPTIONELLA TILLFÄLLIGHETER I DET ENORMA UTBUDET AV PARAMETERVÄRDEN SOM ÄMNET UPPVISAR. Å ANDRA SIDAN GRUNDAS KVANTITETERNA PÅ DE ENKLAST TÄNKBARA ELEMENTÄRA TILLGÄNGLIGA STATISTISKA UPPGIFTERNA, TILLSAMMANS MED AGW-BEVISET OCH MAUNA LOA-FUNKTIONENS 100,00%-IGA VILLKORSMATEMATIK. FINNS FEL DÄR, VILL JAG VARA DEN FÖRSTA ATT FÅ SE EN SÅDAN RÄTTELSE. ABSOLUT.

 

AGW|MLF — Globalräkningen: Totalt 37% icke-fossilt CO2 ingår i Mauna Loa-värdet för år 2015, årligt 38%.

Andelen icke-fossilt CO2 i Mauna Loa-funktionen totalt: år1900¦61,29%; år1950¦43,44%; år2000¦37,00%; år2050¦39,63%; ...

[Sammanställt i Kalkylkort Kalkylkort AM2015A.ods, Tabell 1¦Tabell 2]. Se Globalräkningen. Utförligt från CHJan2016.

 

Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer:

 

 

Träddöden 2015.

Rätta hemskt gärna om fel.

 

P = T/R = E/t = konstant = BTK

biotermiska konstanten eller biologiska tillväxtkonstanten, se mera utförligt från FÖRMULTNINGSEXEMPLET

———————————————————————————————————————————

— MÄNNISKAN skulle ALDRIG ha givit sig in i Naturskogen på någon PROFITERANDE avsikt.

— Kalla det en »NATURFÄLLA» eller vad du vill: konsekvenserna är oundvikliga.

— Föreställningen om att SKOGSÄGANDE innebär att man får behandla Träden hur som helst, liknar Imperialismens primitiva Slavhandel: —»Jag ÄGER dig, och behandlar dig hur fan jag vill».

 

 

För varje levande syreproducerande träd som tas bort ur BTK påtvingas alla övriga kvarlevande extra arbete: naturharmonin är bruten, och mängder med oreglerad koldioxid forslas upp i atmosfären (King1994). T|t ökar på R-krediten, och väderkrafterna E får allt större utlopp med växande t. Se även beviset i NAMMNET: Skogsindustrierna Vräker ut R i atmosfären. Se även i TTE|GODIP: skogsindustrin sådan den bedrivs -2015+ dumpar/naturvandaliserar grovt linjärt i medeltal 60% av BTK. Jämför Naturexemplet.

 

 

Behövs bara en enda ynka lilla ansats till UPPSLAG som kan visa att hela den här presentationens räkneunderlag är FEL.

Vi söker ständigt. Sammanställning (Jan2016) i AGW-beviset med länkar.

 

Miljöförstöringen (Statens Naturbrott 2016) bjuds ut till högstbjudande på festliga världsmarknader (Sverige 3:a i världen) med helt öppen naturvåldtäkt:

 

Bevisligt detaljerat uppenbar tokpropaganda månglas ut, öppet, att Sveriges skogsbruk skulle vara miljövänligt.

 

Jag skulle HELST SJÄLV PERSONLIGEN vilja att någon Eminent Kraft kunde dementera den djupt olustiga meningsformen.

 

 

Blotta åsynen föranleder en normalt funtad människa att revoltera inombords. Anledningen varför den egenskapen inte verkar vara den mest synbara inom skogsindustriernas författningar, kan bara vara förblindat profitbegär och/eller förträngd normal fattningsförmåga.

 

 

(Klientelet är direkt trafikfarligt och bör inte får framföra fordon, utom ensamma, på speciellt stora öppna flygfält, och då endast i undantagsfall, under övervakning).

 

Dementera GÄRNA det här. Jag ska vara den första att skriva under på en sådan, eminent, övertygande naturvetenskapligt grundad avhandling.

 

Se även i Naturexempel hur skogsindustrin BORDE uppföra sig, idealt.

 

Frånsett tillskottet till skogsmarkerna från Jorderosionen:

— Omsättningen med kolupptag och kolavgivning till/från skogsmarken (SkogsFältet) grundlägger en biologisk balans, som skogsindustrin alldeles tydligt och uppenbart förstör och sönderbryter [SkogsmarkenRef], skriande uppenbar naturvandalisering, samt tydligen söker hävda som något »positivt för klimatet». Se särskild exempelrelaterad beskrivning i Naturexempel.

 

AGWb3&4 särskilt:

 

Företrädarna för skogsindustrin har bevisligen ingen seriös grund för de bevisligt uppenbara tydligt nedvärderande, misskrediterande, och mindervärdighetsförklarande, bevisligt oriktiga påståendena om Naturskogen. Profitpropagandan lyser igenom, tydligt.

— Säg det då, SkogsIndustrierna, och sluta hymla. Alla VET det redan.

 

   Naturharmoni, klimatbalans och miljöhänsyn har uppenbarligen ingenting med nuvarande svensk skogsnäring att göra [SIg2] [SIg3] SIg5]. Rätta gärna om fel.

 

 

———————————

” Skogen ger råvaror och bioenergi som till skillnad från dem som baseras på olja inte tillför atmosfären nya mängder växthusgaser. Därför vänds samhällets blickar allt mer mot skogen som en av lösningarna på klimatproblemet.”,

HOLMEN — SKOGEN, PRODUKTERNA OCH KLIMATARBETET  (2015)

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Klimat/Skogen-produkterna-och-klimatarbetet/

———————————

 

Verkligen glädjande besked från Skogsindustrins företrädare: ”inte tillför atmosfären nya mängder växthusgaser”.

— Jag önskar att det vore så, verkligen.

   Jämför

 

GLOBALRÄKNINGEN

 

AGWb15

 

CHJan2016

 

STATENS NATURBROTT 2016

 

IPCC|Giftlarm

 

 

Koldioxidhalten globalt i Jordatmosfären VÄXER UTÖVER INDUSTRINS FOSSILBIDRAG med extra tillskott av icke fossilt CO2.

 

Varför inte?

Men varför kan inte odlad biobränsleskog naturharmoniera? Om man bränner av lika mycket som växer upp är ju balansen bevarad?

— Det är vad (vi) alla har trott, fram tills dess biologiska tillväxtkonstanten visar sig:

— Varje levande träd har under sin (syreproducerande) livsperiod en tillväxtekvivalent (TTE) som summerar trädets biotekniska koldioxidreglerande arbetsekvivalent (TAE) och trädmassan (TTE). Endast då TAE=0 (trädets maximala levnadsålder, syreproduktionen upphör) finns förutsättningar för en bevarad naturharmoni då det trädet tas.

   Se Naturexempel.

— Men skogindustrin skördar inte träd för träd på maximal levnadsålder, utan istället ”i regel” med perioder om runt 80 år [‡].

 

Naturträdens medellivslängd [TrädÅlder] (GranEkvivalenten) har i denna framställning grovhoftats som 200 år (tillväxt=förmultning) på en halvering av medelvärdena för 13 olika trädarter (medellivslängd 416 år), den enda naturträdsstudie vi känner (Wilander2012). Begreppet naturskog i Sverige 2015 är f.ö. helt på utdöende: det finns ingen sådan (10%) att jämföra med.

 

— Och där står matematiken 2015:

— Skogsindustrin dumpar runt 60% [TTE|GODIP] av naturträdens medellivslängd = medelFörruttnelsePeriod, och påtvingar därmed, för varje nytt fällt naturträd, alla övriga kvarlevande det trädets kvarvarande koldioxidreglerande arbetet: TAE-rester ackumuleras på kvarlevande: koldioxidresterna som  normalt naturträden skulle reglera ökar, stadigt (King1994). Se utförligt från Globalräkningen.

— KVALITATIVA Beviset i NAMMNET visar, dessutom, att det inte går att reducera atmosfäriska människoförorsakade föroreningskomplex genom att överföra dem på typ träd. Resultatet blir bara att skogsmarken (SkogsFältet) utarmas på en konstant avtagande växtkraft (BTK), samt att den vandaliserade skogsmarken efter hyggena starkt bidrar till ytterligare extra emitterad koldioxid [SkogsmarkenRef]: skogsmarken utarmas.

— Marken utarmas för varje trädåkersskörd på kredit av tillväxtdifferensen [Se beskrivningen i TTE|GODIP].

   Därför fungerar inte (-2015) nuvarande metoder inom skogsindustrin tillsammans med naturen. Finns inte en enda atoms chans (AGWb15).

   Skogsindustrin (vi — alla girigknölar som obetänksamt, oförnuftigt och med speciellt avancerad kass koordination underhållt hela maskineriet) skulle ha frågat Naturen från början. Istället utnyttjas Naturen: våldtas, misshandlas, skändas grovt.

   Sveriges Regering och Riksdag. Visa

 

 

— Den medfödda Förmågan att ta illa vid sig i blotta åsynen av förödelsen verkar inte överdrivet utvecklad år 2015.

— Frågan är, som sagt, om Trafikpersonalen, ens, förstår vad Blinkersen ska användas till.

   Se även sammanfattning generellt i IPCC-matematiken: grunder, sammanhang och orsaker till det rådande världstillståndet.

 

 

Naturvård-Naturexploatering

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild131 —  23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

 

 

FÖRST det följande viktiga i biosammanhanget till allmän erinran, om ej redan bekant:

Slutprodukten vid fullständig förmultning är koldioxid och vatten, samt en viss mängd ammoniak eller nitrat från nedbrutna växtproteiner.”,

sv. Wikipedia, Förmultning (12Okt2015)

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rmultning

 

 

GrafBilden av skogsindustrin 2015 enligt biologiska tillväxtkonstanten (BTK):

 

SIG2b:

Koldioxidbalansen — se även från SIg2

DEN DEPRAVERANDE BILDEN AV SKOGSINDUSTRINS MILJÖBIDRAG: naturkaos

Koldioxidbalansen — Skogsindustrins handelsskog enligt biologiska tillväxtkonstanten BTK | TTE | NAMMNET — naturlig tillväxt utom biobränsle

 

 

Se SIg2, samma graf, teckenförklaringar där.

 

SKOGSINDUSTRINS MOTSVARANDE BIOBRÄNSLEPRODUKTION: atmosfärisk koldioxidstress

Atmosfären tillförs extra koldioxid speciellt via skogsmarkens vandalisering, men även via summerande TAE-ekvivalenter, hur man än räknar, mer eller mindre:

 

 

Se SIg5, samma graf, teckenförklaringar där.

 

Med hjälp av biokonstanten (BTK) framgår tydligen alla väsentliga PRINCIPIELLA biologiska skeendebilder för allt liv på Jorden via en NATURLIG HARMONISK KONSTANT: orörd, ursprunglig naturskog (så illa sedd av skogsindustrin, profitörerna, se föregående citat). Se även i Förmultningsexemplet.

 

Naturskogens alla växter samverkar i livs- och förmultningscyklerna (Simard2012) — levande som dör som ger upphov till nya levande överlappar varandra sömlöst: En totalt sammanhängande Jordbiologisk ytkropp framstår som en konstant levande bioform: gamla träds förmultning matchar exakt nya träds uppväxt (BTK). Perfekt balans och perfekt bioharmoni råder.

— Profitörer saknar representation. Garanterat rent.

 

 

Jordbruksbygden, jämför

 

Jämför Jordbruksbygden relativt SkogsIndustrin — en helt annan biodynamik: grymma lägen

 

Världskartan ytriktigt. Blåmarkerat ungefär Europas landyta år 2015.

 

CA57% AV EUROPAS LANDYTA 2015 (10.180.000 KM²) BEHÖVS SOM EFFEKTIV JORDBRUKSMARK FÖR ATT FÖRSÖRJA HELA VÄRLDSBEFOLKNINGEN 8 T9 STYCKEN FULLVUXNA PERSONER (~50KGkol/år) ÅRET RUNT PÅ PLANETEN JORDEN ÅR 2015 — FÖRUTSATT OPTIMAL=MINIMAL LANDANVÄNDNING = VEGETARISK LIVSMEDELSPRODUKTION. ELLER (720 M²/årCAPITA×8T9) CA 6% AV JORDLANDYTANS TOTALT TILLGÄNGLIGA VÄXTAREAL.

— I varje fall på den översiktliga grovräkningen finns ingen möjlighet att ett Naturharmoniskt Jordbrukslandskap skulle medföra allvarliga naturbrott. Det är helt uteslutet.

— Jämför verkligheten Jorden 2015: ca 30% av Naturskogarna (Jordytans tillgängliga växtareal) har tagits bort under ca 200 år, en stor del (60% [den rika västvärlden]) för att bereda plats åt boskapsuppfödning med betesmarker och boskapsgröda för slaktindustrier. Den proportionen visar definitivt överslag i naturmaskineriet.

 

— Inte långt ifrån rena sagolandskap: En veteåker. Ett ängsfält. Omgivande orörda skogar.

Praktiskt taget året runt (frånsett vissa moderna inslag): rent, snyggt, ibland otroligt snyggt.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 14Jun2013 E15 Bild2 · Nikon D90 — Exempel på bevarade naturvärden med människans ingrepp innefattade:

 

 

JORDBRUKSLANDSKAPET är ett utmärkt exempel på hur NATURANSIKTET BEVARAS utan förfulning: Rent; Snyggt; Välskött; Njutbart. HAVRE, VETE ..

 

 

NATURHARMONIN — Jordbrukets livsmedelsproducerande bevarande naturharmoni:

 

1. Inget tillkommer

2. Inget bortförs

3. Inget hindras

 

SÅ BLIR|ÄR NATURMANUALEN SPECIELLT ENKEL FÖR MÄNNISKOR SOM BRYR SIG, SOM HAR FÖRMÅGA ATT UPPRÖRAS ÖVER EN UPPENBART PÅGÅENDE NATURVÅLDTÄKT:

 

1. Så länge man inte

tillför extra material

(Kolumn1 fossilförbränning: extra fossilt CO2 till biosfären)

till Jordens begränsade konstant verkande naturharmoni med tillväxt och förmultning (BTK: P=T/R=E/t),

 

2. Så länge man inte

bortför material

 

(Bioventilation avskogning: extra/avskuret icke-fossilt luft-mark-vatten-frikopplat CO2 till biosfären)

(Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer) (Lokala Trädeffekter)

från Jordens begränsade konstant verkande naturharmoni med tillväxt och förmultning (BTK: P=T/R=E/t),

 

3. Så länge man inte

hindrar naturlig tillväxt

 

(Naturvandalisering Svenska Staten/Kommunerna, Europaexemplet, Statens Naturvandalisering, Statens Naturmord i Sverige från 2010) (Globalräkningen) (Europaexemplet)

för Jordens begränsade konstant verkande naturharmoni — den bygger tydligen HELT på en NATURLIGT, UNDER ÅRMILJARDER ETABLERAD BEGRÄNSAD, KONSTANT tillväxt och förmultning (BTK: P=T/R=E/t) —

 

så länge bevaras naturharmonin med, tydligen, obruten bevarad grund för samma säkerhet för hälsa, liv och välbefinnande som den Naturskog och den Naturmark på och ur vilken människan som biologisk varelse framväxt (BTK).

 

SVERIGE har tvärsäkert i praktiska exempel genom sitt långvariga praktiserade hat mot våldsvägrare (StatensPacifisthat) etablerat en parlamentarisk allmän samhällelig ordning allmänhet-hyresvärdar-polis-åklagare-domare med obetingade GillaFörslag-omröstningar, lokalt självutnämnda bestämmandegillen, som kallas, proklameras, propageras och uppfattas som DEMOKRATI men som i våldsvägrarföraktets praktiserande anda inte är annat än vardagliga skolexempel på FASCISM. Jämför Demokrati. Bildsviterna ovan orienterar tydligen i ett våldsälskande samhälles snabba sönderfall.

— NÄR de människor som dansar närmast Guldkalven blir uppmärksammade på Opinionen, verkställs Attacker — med polisens hjälp. Det räcker med ETT (1) enda exempel. Noga.

 

Jordbruket klarar notan — extra avskogningar för mera åkermark är ett separat problem:

 

JORDBRUKET — först och främst uteslutande växtbaserad livsmedelsproduktion (därför att boskapsuppfödning för slaktindustrier kräver extra intrång i naturskogarna med krav på extra avskogningar för betesmarker och marker för odling av djurfoder) — bygger helt på en kontinuerlig omsättning av cirkulerande ämnen i biosfären: ingenting läggs till, ingenting tas bort, ingen växthämmande kraft finns. För den rent materialomsättande verksamheten, finns därför ingen naturbrottshämmande faktor inom jordbruket som sådant.

 

Däremot är AVSKOGNINGEN SOM SÅDAN för att få fram extra landområden för jordbruk en tydligt naturbrottshämmande faktor OM avskogningens AREALMÄNGD blir oproportionerligt stor i förhållande till den allmänna naturskogens naturbevarande harmonigrunder (BTK).

 

GRUNDEXEMPLET — (7,4 T9 människor Jan2016) med totalt endast 6% av Jordytans tillgängliga landväxtyta (runt drygt 55% av hela Europas landyta) för att försörja 8 T9 vuxna människor på Jordytan året runt — förefaller INTE vara en sådan överkritisk naturbrottslig situationsbild. Jämför DÄREMOT med dagens (Jan2016) UTPRÄGLAT VÄSTERLÄNDSKA PROFITHERRAVÄLDE: över 30% av naturskogarna (grundade på många miljontal års utveckling) har försvunnit på 200 år (ForestWorld).

 

Så: Förutsatt att mänskligheten generellt INTE uppför sig som den rika västvärlden nu gör, alltså förutsatt att man DELAR PÅ RESURSERNA, samarbetar och hjälps åt, FÖREFALLER situationsbilden utpeka att en sådan Jordglobal ordning INTE innebär några överhängande naturbrott. 6% använd landyta för Jordbruk åt hela mänskligheten av tillgängliga 100% är i vilket fall ingen överväldigande stor del jämfört med dagens kapade minst 30%: Globalräkningen. IPCC|Giftlarm.

 

—————————

8.000 sq.ft = (89,44ft)² =~ (27M)² = 720M²

HOW TO GROW MORE VEGETABLES, John Jeavons 2006

How Much Land Does It Take To Be Self-Reliant?, 2012

thesurvivalistblog.net/

——————————

—————————

KOLKONSUMTION per år — största omsättningen Vuxna¦Tjejer: 15-39år, USA 2009:

~ 53,4KGkol konsum. 47,0 KGkol Utandn. 6,4 KGkol Avf.

s2039, Table 1. Consumption and release of carbon by humans.

Biogeosciences, 8, 2037–2046, 2011

REGIONAL UPTAKE AND RELEASE OF CROP CARBON IN THE UNITED STATES, West et al., 2010

——————————

 

Statsvanvettet

Och så, återigen Elaka Staten Sverige från runt 2010:

— Naturens helande kraft prisas intensivt:

 

 

I SÄRKLASS VÄRST i naturharmonins vandaliserande ljus: HERREFOLKET HAR ANLÄNT: Staten/Kommunens ihärdiga utryckningar (från runt 2010) för att meja ner allt som Naturen försöker få upp i strävan att hela och läka:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild15 · Nikon D90: 

 

 

 

 

Naturen försöker, tydligen som det får förstås, minska den atmosfäriska stressen, reparera naturfelet som människan förorsakat (Statens Naturbrott 2016) — koldioxidövertrycket och markutarmningen — genom att låta ny biomassa växa upp från marken (Återväxtsuget), hjälpa till att reducera den ständigt antropogent växande atmosfäriska arbetsbördan för de närmast levande.

 

— Staten/Kommunerna svarar med att rycka ut och meja ner.

VAD STORSLAGET ÄR DET SOM TÄCKER FÖR FÖRSTÅNDET OCH OMÖJLIGGÖR BESINNING? Testa Fascismen i Sverige. Inget rationellt, tydligen.

 

Analogin förefaller relevant: Personen som håller på att drunkna försöker dra in luft. Men en Omgivande Kraft (StatSverige&KommunSverige), hör och häpna, täpper till, hindrar.

   Kvävning följer. Träddöden2015.

   Naturmordet är alldeles uppenbart. Uppenbart är också staten/kommunernas brist på elementär mänsklig medfödd förmåga att uppröras över en pågående våldtäkt (STATENS MEDLÖPERI I ANSVARSFRÅGAN FÖR TJEJVÅLDTÄKTER): elementära naturkunskaper [Bakgrunden]: ingen förnuftig, upplyst, människa handlar som Staten Sverige.

 

 

 

Statsnaturmorden 2015 — Barrdöden 2015 i översiktlig schematisk Grafik — se även SKOGSINDUSTRIN I GRAFIK

 

 

Bilddokumenten 2015[‡1] [‡2] [‡3] — i Grafik

SVENSKA STATENS MILJÖMORD från 2010

 

Bilddokumenten antyder — starkt — att Staten Sverige förorsakar extra LOKAL atmosfärisk stress på kvarlevande träd efter omfattande naturvandaliseringar [Bakgrunden]. Se särskilt förtydligande i Föregripande Bevis: Den tydligt naturföraktande, växtgrönskahatande staten dikterar, tydligen, det uppenbara skriande chockerande vettlösa naturmordet som ”skötsel” — kring alla vägsidor från runt 2010. Resultatet av stressen visas schematiskt nedan. Se Bilddokumenten från cykelvägarna i Träddlöden2015 och Bildexempel2015. Se även från Statsfröjden2012.

   Notera att den exakta omfattningen av statens naturvandalisering ännu här inte är klarlagd: Alltså, i vilken utsträckning statens tydliga stressbidrag på kvarlevande närliggande träd vid naturvandaliseringsplatserna bidragit till observationerna av döende träd. Vi vet bara, ofrånkomligt tveklöst, via biologiska tillväxtkonstanten (BTK), ATT statens hindrade naturliga återväxt bidrar. Notera återigen statens använda vokabulär: ”skötsel”.

 

ÖVERSIKTLIG GRAFISK REPRESENTATION AV OBSERVERAD TRÄDDÖD 2015 KRING STATENS NATURVANDALISERADE LEDER

i en redan globalt ansträngd starkt lokalt stressad atmosfär (AGW):

DIAGRAMMEN SAMMANFATTAR STATENS ANGREPP PÅ NATURENS OBSERVERADE FÖRSÖK ATT HELA DEN SKADA SOM STATEN-KOMMUNEN ÅSAMKAR NATUREN GENOM ATT VARJE ÅR, FRÅN RUNT 2010, DRA UT FÖR ATT MEJA NER ALLT SOM FÖRSÖKER KOMMA UPP: TOTALT RESULTERANDE SCHEMATISK TILLVÄXBILD MED STÄNDIGT VÄXANDE KVARLÄMNAD FÖRMULTNANDE KOLDIOXIDEMITTERANDE DÖD BIOMASSA. SE SÄRSKILT I VÄRMEMOTSTÅND OCH TRÄDENS KÄNSLIGHET FÖR LOKALA KOLDIOXIDVARIATIONER.

 

Sammanställning, svenska statens miljömord från 2010

 

FOTOGRAFIERNA OVAN INGÅR I PRESENTATIONEN FRÅN TALLBARSDÖDEN KRING GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I SVERIGE 2015. Se även bilddokument från STATSFRÖJDEN 2012. Schematiska graferna ovan visar tendenserna i sammanställning efter observationer sensommaren/hösten 2015. Se särskilt i Träddöden2015 och Bildexempel2015.

 

 

Vad gör staten för att upplysa medborgarna om UDHR10Dec1948 — återintroducera det som fattas och som är orsaken till förödelsen: brist på sanning och kärlek i det allmänna umgänget? Attackerar naturen oanmält. Säg ett enda ord.

GRAFERNA är framställda schematiskt på samma iakttagande grund som de jämförande tillstånden visar i bilddokumenten (Träddöden2015). Här har TILLSAMMANS MED GRUNDFAKTA I Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer endast framhävts TRENDEN i den allmänna tillväxt vi själva kan sluta oss till MED GRUND I EN ANSTÄNDIG NATURUPPFATTNING (BTK) i normal natursamvaro: Trädens/växternas produktion av syre och absorption av koldioxid. Dessa bägge löper parallellt i naturlig växtlighet och följs hela tiden åt. Förmultningen, medvetet kvarlämnade döda biomassrester, fullt synligt, särskilt i den statsvandaliserande verksamhetens anda: bevisligt separat statligt adderad lokal atmosfärisk stressfaktor som, tydligen som det får förstås, markant bidrar PLATSLOKALT till en nu tydligt kontinuerligt nedgående biologiska livskraft — tydligen introducerad från runt 2010 av svenska staten överallt där människor bor och vistas. Se även i Förmultningsexemplet, Europaexemplet och IPCC|Giftlarm.

 

Bilddokumenten [‡1] [‡2] [‡3] visar en mellansvensk stadsregion sensommaren/hösten 2015 med chockerande, ännu ringa i omfattningar, tydliga förekomster kring alla de leder och vägavsnitt där staten DELS sågat ner friska levande koldioxidreglerande och syreproducerande träd. Och, DELS DÄR PÅ SAMMA PLATSER även anställer årliga avverkningar för att slå ner naturens försök att reparera skadan: Naturen slås helt enkelt ner: staten attackerar naturen. »Tjernobylskog» breder ut sig i ett observerat fall [Tallgruppen]. Ännu 2015 blygsamt. Utvecklingen kommer att följas upp.

 

Resultatbilden är otvetydigt entydig: I en redan globalt starkt pressad atmosfär med hög koldioxidstress på träden (Se Citat) (Lokala Trädeffekter) (King1994) läggs ytterligare, tydligen exceptionellt [Träddöden2015] stark stress på allt speciellt lokalt levande genom tydligt, som det får förstås, exceptionellt naturokunniga/vettlösa människors/befattningshavares handlande (BTK). Staten Sverige från 2010: Först mejas levande biomassa ner (Naturvandaliseringen). Sedan (Trafikverket/Stat/Kommun), genom årliga uppenbart fattningssjuka mejarlag, hindras och slås ner dessutom allt nytt från att komma upp — allt oanmält. Se utförligt från Sveriges Naturmord 2015.

 

Ingen information gick ut till hushållen om att en förestående, chockerande ändring i natur- och landskapsbilden för alla boende skulle genomföras: Utmed alla farleder, alla stråk där människor vistas: omfattande nermejningar kommer att genomföras: lov för någon ny uppväxande natur att komma fram kommer inte att ges: Märken kommer att lämnas för många generationer framåt.

 

Diktatur. Fascism. Folkligheten kallar den öppet: DEMOKRATI. Plötsligt visar det sig, fullt ut: allt motstånd mot överheten ska slås ner, som vanligt i fascismens eminenta anda: öppet tillgripet våld, när den våldsälskande människovärdesbespottande fridsamhetshatande (Statens Pacifisthat) självutnämnda våldsjublande överhetens allmänfolkliga djupideal inte får passning: alltid undantagslöst oanmält. Jämför Demokratigrunderna. Sverige har urartat (tydligen från runt 2010).

 

Se även i Europaexemplet — med Sverige som världssnitt.

 

UTESLUTET är det att beslutsunderlaget baseras på någon som helst demokratisk process — respekt för, iakttagande och hörsammande av mänskliga rättigheter.

 

Se även i SKOGSEXPLOATERINGEN I SVERIGE.

 

 

 

The Arts — UDHR10Dec1948 A27.1

 

SVENSKA STATENS UPPENBARA, CHOCKERANDE, BEVISLIGA BROTT MOT

HUMANIORA — eng. the arts

 

‘utveckling av de allmänmänskliga anlagen för att främja varje individs harmoniska och helgjutna personlighet’, citat nedan.

Engelska Wkipedia (The Arts, Okt2015) beskriver The Arts som ”a physical manifestation of the internal creative impulse”, sv. “en fysisk manifestation av inre kreativ impuls”.

Det är, tydligen: Naturen. Rätten att glädjas åt Naturen (UDHR10Dec1948 A27.1). Jämför Sveriges Regering och Riksdag 2015. Se även mera utförligt i Förbannade Fascistiska Satdjävlar. Eller enklare: rätten att glädjas åt och över och inuti växande: skapande.

 

HUMANIORA (eng. the arts) är (efter Goethe och Schiller, s.k. nyhumanism)

allmänåskådning som framförallt lägger vikt på att med undvikande av en för långt driven specialisering utveckla och befrämja de allmänmänskliga anlagen och sålunda åstadkomma en harmonisk och helgjuten personlighet.”,

BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON BandV 1924, sp985.

   Det är tydligen rena Naturbeskrivningen:

 

GMR2014.htm  Författarens arkiv · MONTAGE:   Jämför Statsfröjden 2012.

 

 

BILDKÄLLA:  17Jun2013 E22 Bild50    2Okt2010 E9 Bild RV7 · Nikon D90

 

Maximalt Orörd HIMMEL, MOLN, TRÄD, SKOG, MARK

 

GRUNDEN för mänsklighetens samlade skapande, forskande, naturvetande, hälsa, friskhet, sundhet, ordning, SKÖTSEL och skick.

 

som svenska staten i allt högre utsträckning vanställer

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — StatNaturPaus2014.htm

 

och som staten kallar VÅRD och SKÖTSEL:

 

 

BILDKÄLLA: StatNatur2013.htm Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

Numera (2015) gör svenska staten tydligen ingen skillnad på kalhyggen och allmänt boende. Årligt återkommande nedmejningar med kvarlämnad död biomassa kantar numera alla vägsidor, alla gång- och cykelvägar i alla bostadsområden. Se från Bakgrunden.

— Ingen tidigare kulturepok i människans historia känner här veterligt maken till uppenbart naturvanvett. Staten River Grunderna.

— Människor tvingas se våldtäkten, varje dag, till och från jobbet. Överfallen skedde oanmält.

— Vad kan människorna göra? Människorna kan kräva en första demokratins dag i Sverige, med krav på att rensa ut de som bär ansvaret för förödelsen, se till att dessa städar upp och återställer landskapet. Se även från Statens Naturbrott 2016, Globalräkningen och Allmänna Försvaret | Försvarsmakten.

 

 

 

Foto: E2Aug8Nekroser2015  8Aug2015  Bild15 · NikonD90

 

 

Många vanliga människor som (förfärade) sett resultatet av ett kalhygge, har helt säkert för länge sedan förstått naturfelet — enbart på själva det vanställda utseendet: Att ägna sig åt uppenbar naturvandalisering, ta verbala omvägar för att slippa kalla det för exploatering (handelsvägarna) och fascism (attitydhatet: noll demokrati), har uppenbarligen inte mer med vård, ansvar, sundhet, ordning, skick och skötsel att göra, än att sörja för att historieböckerna garanterar särskilt inhägnat utrymme för det gillets specialiteter. Se vidare i Globalräkningen.

 

Rätten till liv (A3, UDHR10Dec1948) — medvetet upplevande och varseblivande utan kränkande eller störande intrång, rätta gärna om fel — kan uppenbarligen inte skiljas från människans ”rätt att glädjas åt humaniora” (A27.1). Som i citatet ovan [‡], grunden för »utveckling av de allmänmänskliga anlagen för att främja varje individs harmoniska och helgjutna personlighet»; Människans drift och egenskap att skapa är uppenbarligen och bevisligen människornas liv. Utan skapande, hantverk, teknik, arbete, skriva och läsa, tecken (grafik) och ljud, framförande och gestaltning, är människan ingenting: gestaltning; »skulptur». Naturen är källan.

   Stympa källan, och HELA människan förtvinar.

— Men det behöver ju inte allmänheten i Sverige, Polisen, Åklagarna och Domarna bry sig i — ”det ligger i allmänhetens intresse ..” — som sedan runt 1870 sysslar med systematiska dödspsykningar mot och utdrivningar av våldsvägrare ur den allmänna samvaron, hem, samhälle och parlament (Statens Pacifisthat).

 

Se även de högtstående argumenten i Profitörerna.

 

Vad är det för några elaka mentalvrak till föreställande människor som inte förmår ta SÅ illa vid sig i blotta åsynen av en skriande uppenbar misshandel, en naturvandalisering, en öppen tydlig naturvåldtäkt, att man med all makt och kraft avstyr varje tendens till ens ett försök? Svara, Sveriges Regering och Riksdag. DIALOG utom människovärdets erkännande är utesluten.

 

———————

[‡]1: Globalräkningen, Tabell Y2 och Tabell Y3 visar just det: hela resultatet av AGW|MLF.

 

 

 

TTE, TAE, TME  — se även i NAMMNET

 

Enkla elementära naturskogliga begrepp som underlättar i naturbeskrivningen

— och som eftersökts (okt2015) men ännu inte påträffats i etablerad litteratur

 

TTETrädTillväxtEkvivalenten = TrädArbetsEkvivalenten(TAE) + TrädMassEkvivalenten(TME)

NATURTRÄDETS BIOEKVIVALENT — FÖR JÄMFÖRELSE MED SKOGSINDUSTRINS BEGREPP

 

Trädets tillväxtekvivalent

 

Trädets biotermiska arbetsekvivalent

 

Trädets massekvivalent

=

+

TTE

 

TAE

 

TME

 

I naturskogen motsvarar trädarbetsekvivalenten TAE en naturlig förmultningsekvivalent (»marktermisk regulator») som harmonierar perfekt med trädmassekvivalenten TME: varje träd som dör motsvaras exakt av ett nytt uppväxande. Se även vidare nedan i Förklaring. Växtkraften (gradienten i TAE) är som störst när trädet är som yngst, lägsta massan, och avtar sedan successivt med trädets åldrande.

 

Se även i BTK (biologiska tillväxtkonstanten) med Förmultningsexemplet:

— För varje naturträd (TTE) som dör (TME/TAE), växer ett nytt upp (TAE/TME).

Grund: Biologiska tillväxtkonstanten (BTK): P=T/R=E/t

 

BIOLOGISKA TRÄDEKVIVALENTEN FÖR NYTILLKOMNA TRÄDINDIVIDER I SKOGSAVVERKNINGEN

— Uppgiften är att bevisa att termen KOLSÄNKA i samband med skogsavverkning INTE håller streck. Eller att det påståendet är galet. Vilketsom är välkommet.

— Beviset ges, tydligen, slutgiltigt i NAMMNET.

TAE: Trädarbetsekvivalenten

MOTSVARANDE levande GAMMELTRÄDETS TOTALA TERMOREGLERANDE ARBETE UNDER NYTRÄDETS UPPVÄXT MINUS NYTRÄDETS EGET SUCCESSIVA ÖVERTAGANDE. Begreppet innehåller (alltså) en faktor »relativ tillväxtdifferens» som idealt är noll = naturträdets medelålder minus kalhyggesperioden.

 

Trädets tillväxtekvivalent