UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden II| 2013X27— a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-10-19 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

Faktorerna | Jordytans Värmefysik

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Sep2012  E32  Bild92 · NikonD90

 

 

Jordytans Naturliga KlimatrytmHavsperioderna från AGW-beviset verkar beskriva Jordytans naturligt variabla temperaturkontur — med små avvikelsen över tusentals år

 

Uppmätta Koldioxidvärdenas fullständiga förklaringBIOTERMISKA LAVINEFFEKTEN

 

LavineffektenJE3  AGW-inducerad skogsdöd

Den alarmerande situationen i klartext

Se även i LänkadSammanfattning

HUR DEN VÄXANDE KOLDIOXIDHALTEN FRAMTVINGAR ALLT HÄFTIGARE VÄDERVÄXLINGARStatens och Kommunernas ansvar

EKOLOGIEXEMPLET

TERMISKA RESISTANSENS FORMELLA HÄRLEDNINGtill särskild erinran för kommun- och statsanställda som tydligen inte förstår omfattningen och allvaret i situationen: kommunala avverkningen av frisk bioyta [‡] åstadkommer tvivelslöst termiska lavineffekter (träd och allmän biomassa har redan börjat kvävas), vidare nedan

 

 

2014X14 — SVERIGES PÅGÅENDE MILJÖMORD

Statens och Kommunernas vettlösa avverkning av värmereglerande = koldioxidupptagande bioyta [‡]

TRAFIKVERKETS OMFATTANDE NATURVANDALISERINGAR OCH DESS ALARMERANDE MILJÖKONSEKVENSER: VÄXT- OCH TRÄDAVVERKNINGEN KVÄVER MOTSVARANDE MÄNGD ANDRA TRÄD I LAVINEFFEKT: miljömord

Kort inledning [‡]

14Nov2014

Attitydproblemet är det värsta:

 

Foto:  12Maj2013  E4  Bild12

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

Kategorin Pojkar och Flickor inom Vägverket (TrafikVerket — miljö och hälsa) med tillhörande Eminenta utmärkelser: noll naturkunskap: noll miljömedvetande. Agerar som om Naturen vore skit [‡]. Noll konsekvensmedvetande. Det vore förvånande om dessa specialbegåvningar ens förstår vad blinkersen ska användas till: Människor med miljömedvetande har först och främst ögon i huvudet att se med. Se även vidare i Lavineffekten. Se även i Trafikverkets Trafiksäkerhet.

 

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

Det råder inte (längre) minsta tvivel om vilken effekt den växande mängden koldioxid (OCO, eller CO2) [EffektEnergiAGW] har på befintlig biomassa [‡0]. Utöver den enkla termiska resistansens ekvation (T=PR), som i sig förklarar ämnet i utomordentligt konkret saklig övergripande detalj, pekar fältundersökningar, artiklar och rapporter [‡1] [‡2] entydigt på faktum: den oproportionerligt växande koldioxidmängden uppvisar självkvävande effekter för mänskligheten: näringsinnehåll och upptagningsförmåga försämras i all biomassa, blad och barr täpper till andningsporerna (klyvöppningar eller stomata) proportionellt mot ökande temperatur. Resultatbilden är tvivelslöst tydlig: För varje biota — blad, barr, strå — som INTE TILLÅTS VÄXA överförs den motsvarande kvarlämnade högre icke koldioxidupptagande mängden som staten eliminerat på alla kvarvarande aktiva biokomponenter. Eftersom dessa INTE har kapacitet att ta hand om tillskottet, utan att detta istället VIA JUST TERMISKA RESISTANSENS ENKLA EKVATION (T=PR) — växande R med konstant P från Solirradiansen medför obönhörligt växande temperatur T — åstadkommer att blad och barr täpper till sina vattenreglerande cellöppningar efter känd biokemisk ordning [‡3], och som medför att växten gör sig av med motsvarande vattenöverskott i rotverket [‡4] genom att JUST det avgörande respirationsområdet i bladet och barret (stomata) utsätts för förtorkning med följd i att fotosyntesen upphör — är verksamheten i den självförstörande biotekniska lavineffektens princip helt säkert anställd särskilt av stat och kommun (från 2010-) på full pedal [‡5].

 

·          Stoppa det statliga och kommunala biotekniska vanvettet nu.

·          Förbjud all trädavverkning i samband med olika lokala viljor som inte tål samvaro med träden därför att träd är träd: de växer tillsammans, är grova och långa, har yviga grenverk med mycket blad och barr, och så barrar och lövar de dessutom (referens: tydligt vanvettiga lokala gillen som får fram samhällskrafter som rycker ut för att såga ner träd bara därför att träden barrar och lövar och blommar och generellt enligt hyresvärdarnas devis ”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor”):

·          Se till att utbilda befolkningen i elementärt naturvett, natursamvaro, naturharmoni, hälsa och allmänt personligt välbefinnande i bevarande och befrämjande av sundhet, ordning och skick.

·          Se till att odla upp så mycket koldioxidupptagande biomassa som möjligt, självklart:

·          Kommunpersonalen får vara så vänlig och åka ut och plantera tillbaka växtligheten där man vandaliserat, hindrat och förstört dess naturliga förekomst, återväxt och naturliga utbredning.

 

Det är det enda naturliga sättet för stat och kommun på den lokala biotekniska nivån att motverka trenden med växande global uppvärmning, tillsammans med andra åtgärder, att visa framfötterna med strävan att främja hälsa, bevarande av sundhet, ordning och skick, att föregå med goda exempel, och att tillrättavisa alla bakåtsträvande krafter med elementär naturkunskap.

 

LövSveddning— eng. Leaf Scorch

[beteckningen Lövbränna används av Skogsstyrelsen som beteckning för ”skogsbestånd som utvecklats naturligt efter skogsbrand”, PDF Nov2010 Lövbränna]

Se vidare med webbreferenser i

Termiska Resistansens Formella Härledning

 

ALLMÄNNA WEBBDATA

 

Med bildexempel i fältstudie

 

LövSveddning — växtdelar som torkar/bränns ut p.g.a AGW

 

 

 

Svensk medial rapportering i ämnet: »träddöden i nordamerika»

:

VÄRLDENS STÖRSTA TRÄD DÖR, 7Dec2012

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varldens-storsta-trad-dor_7735020.svd

:

”En kombination av andra faktorer kan förklarar träddöden: snabb klimatförändring med höjd temperatur och mer torka, skogsavverkning och växande jordbruk”.

 

VÄXANDE TRÄDDÖD I USA OROAR, 22Jan2009

http://www.sydsvenskan.se/varlden/vaxande-traddod-i-usa-oroar/

:

Ett varmare och torrare klimat är huvudorsaken till att träden i barrskogarna längs den amerikanska och kanadensiska västkusten stressas ihjäl i allt snabbare takt. Flera studier i tidskriften Science visar att trädens livslängd halverats på bara trettio år.”,

”det är [den] regional[a] uppvärmningen och torka[n] som är huvudorsaken till den accelererande träddöden”,

”Han menar att det ofta är stora skogsbränder och insektsangrepp som får de stora rubrikerna när skogar skövlas.

– Men vad vi studerar är förändringar som går långsammare och är svårare att upptäcka men som är extremt viktiga i det långa loppet.”,

Just exakt [‡] det vi INTE ville                                         ;

”I studierna diskuterar forskarna också risken för att den döende skogen kan bli en framtida "koldioxidbomb" med ökade utsläpp av växthusgas till atmosfären.”.

 

Dagsartiklar Nov2014 i ämnet »skogsdöden i Nordamerika» 2013—2014 på svenska: utom 2 sidor sökträffar direkt sedvanligt svenskt fjantprat från BehaglighetsFolket [»Skogsdöden ett sedan flera decennium avsomnat MiljöPartiÄmne»]: noll. Jämför »forest death in north america»: 30 sidor sökträffar.

— Vart tog Sveriges Mediabevakning och MiljöIntresse vägen?

 

Tillförlitligheten i samband och värdeformer

[Tabell2030]BioTermLavinPusselbitarna på Plats

Befolkningen Sverige är möjligen vettskrämd av det enkla momentana sambandet för termisk resistans som förklarar hela situationen i detalj:

T[GlobalVärmen=Växande] = P[Solen=konstant]R[Koldioxiden=Växande].

Det finns inget annat sakligt bevisunderlag.

Den motsvarande praktiska T-formens varierande värden med tiden enligt AGW-beviset har formen (abc konstanter)

T(AGW) = a[1–1/(1+[(ÅR–1815)/b]c)]

Se utförlig härledning från ENERGIN TILL DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN, T-Kurvans Elementära Energifunktion.

Se vidare nedan från TABELLVÄRDEN OCH TILLFÖRLITLIGHET för AGW-beviset fram till 2030,

 

 

AGW-INDUCERAD SKOGSDÖD — se även webbreferenserna för globala träddöden i Lavineffekten

 

Liknande bilder som nedan med samma beskrivningssymtom finns bl.a. på

 

2012 REPORT ON THE HEALTH OF COLORADO’S FORESTS, Jan2013

http://fhm.fs.fed.us/fhh/fhh_12/CO_FHH_2012.pdf

”Exceptionally dry weather during the summer of 2012 caused extensive leaf scorch in several forested areas of Colorado. Leaf scorch is characterized by dry, brown leaf margins and is caused by a plant’s

inability to take up sufficient moisture to meet its needs.”,

 

LövSveddningFält

Fältstudierna pekar på en och samma effektform (mera bilder i Allmänna webbdata 2014) — inga direkta insektsangrepp syns:

 

SOM BRÄNNMÄRKEN EFTER ETT FÖRSTORINGSGLAS:

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf22  E14  Små mängder löv med delvis tydligt förkolnade partier på i övrigt friska grenar. Fotograferat försommaren 2011 i samband med en lokal hetperiod [typ lokalt 45°C i solen].

Se vidare i Allmänna webbdata 2014.

Se även Den alarmerande situationen i klartext .

 

TräddödenEXLövSveddning

Yttring: Lokal uttorkning (eng. leaf scorch). Normalt friska trädpartier som alltmer börjar trängas med tydligt förvissnande (nekrosa) områden framträder (rödbruna och brunröda områden nedan; se även  Växternas Andning):

 

Foto:  2Jun2014  E10  Bild24  Träddöden breder ut sig i Sverigelandskapet:

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

2Juni2014: Tydligt rödbrunaktiga partier framträder tillsammans med normalt gröna växtdelar på olika ställen, områden och partier i olika skogsdomäner.

— Bilden nedan visar en del av den stora granen till vänster ovan. De missfärgade områdena är tydligt död biomassa: träden håller tydligen på att värmekvävas [‡]: barrens stomata (andningshål, se Växternas Andning) täpps igen. Utan den underliggande normala vattenkylningen via växtkroppens inre i samband med avdunstande ytvatten, uppkommer snabbt brännskador på bioytan (också i samband med förhöjda markozonhalter): bioytan har upphört att fungera.

 

Foto:  2Jun2014  E10  Bild39

 

 

Se vidare i Lavineffekten: för varje LÖV och BARR som Kommunerna/Staten avverkar, som inte tillåts komma tillbaka, förvissnar ett motsvarande löv och barr på någon annan plats på grund av frånfallet i koldioxidmängd som det levande bladet tidigare tog hand om, men som nu medför en större arbetsbörda (T=PR) på alla kvarvarande, men som de ingalunda är byggda för att tåla, och som därför leder till 1. bidrag till global uppvärmning enligt T=PR, 2. självkvävning (uttorkning [‡]).

 

YOUTUBE (9Jul2013)

Global warming accelerates drought-induced forest death

http://www.youtube.com/watch?v=t8s8XGC2Bto

 

visar liknande förekomster i ett reportage om skogsdöden i Nordamerika (New Mexico):

 

”Nathan McDowell, a Los Alamos plant physiologist, and William Pockman, a UNM biology professor, explain that their research, and more from scientists around the world, is forecasting that by 2100 most conifer forests should be heavily disturbed, if not gone, as air temperatures rise in combination with drought.”

 

 

Global warming accelerates drought-induced forest death

http://www.youtube.com/watch?v=t8s8XGC2Bto

 

Se även ytterligare många liknande artiklar på sökfrasen »forest death from global warming». Wikipedia beskriver ämnet i Forest Dieback [»skogsavdöd», http://en.wikipedia.org/wiki/Forest_dieback], först observerat omkring 1980.

   Växterna täpper generellt till sina andningshål i proportion till växande temperatur (Se Växternas Andning).

— Faktum är överväldigande.

Akut åtgärd: odla upp så mycket biomassa som möjligt, på alla möjliga upptänkliga ställen:

— Förbjud med omedelbar verkan alla typer av biologisk avverkning som är avsedd att HINDRA återväxt.

 

Se även från Lavineffekten.

 

 

 

 

Tabell2030LövSveddning

 

Befolkningen Sverige är möjligen vettskrämd av det enkla momentana sambandet för termisk resistans som förklarar hela situationen i detalj:

Termiska Resistansens Allmänna Miljöekvation

T[GlobalVärmen=Växande] = P[Solen=konstant]R[Koldioxiden=Växande].

Det finns inget annat sakligt bevisunderlag.

Den motsvarande praktiska T-formens varierande värden med tiden enligt AGW-beviset har formen (abc konstanter)

T(AGW) = a[1–1/(1+[(ÅR–1815)/b]c)]

Se utförlig härledning från ENERGIN TILL DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN, T-Kurvans Elementära Energifunktion.

Resulterande MiljöEnergiekvationen — TRAM

E = pV = kT

ALLMÄNNA GASLAGENS ELEMENTÄRA EKVATION speciellt för Jordytans markskikt [k=konstant] utsäger att energiomsättning under det isolerande koldioxidtäcket är direkt proportionell mot temperaturen: ökad värmegrad betyder ökat katastrofläge med kraftigare väderväxlingar, mera förödelse: lavineffektens enkla elementära momentana energiekvation

ELEMENTÄR UTBILDNING, UNDERVISNING OCH ALLMÄNBILDNING PÅ GRUNDSKOLANS NIVÅ — helt orepresenterad i Trafikverkets Personal + EntreprenörsVerksamhetens Personal som verkställer förödelsen

AGWTillförlitligheten

Tabell2030BioTermLavinPusselbitarna på Plats

 

KOLDIOXIDENS VIDARE UTBREDNING ENBART FRÅN INDUSTRIANVÄNDNINGEN

TABELLVÄRDEN OCH TILLFÖRLITLIGHET för AGW-beviset

Tabellreferenser

Se först Jämförande Tabelldata med AGW-beräknade koldioxidvärden jämförda med uppmätta Mauna Loa-värden

 

http://www.mb-soft.com/public3/disaster.html

— NOAA-tabellkällan nedan innehåller något högre CO2-värden än de angivna i Jämförande Tabelldata (ovanstående webbkälla); 1959: NOAA-källan anger 315,69 mot mb-soft-källans 315,64. Skillnaden växer sedan mot nutid. Se vidare utförligt i LavineffektenALARM.

 

fram till 2009: AGW-värdena är samstämmiga in till resp. 99% (1958) till 98% (2009) med tendensen att AGW-beräknade värdet är mindre än (och i marginellt växande skillnad mot) det uppmätta:

Tabellvärden fram till 2030

— Fortsättningen från 2009, nu i ytterligare tabelldata fram till 2013 från NOAA-källan

 

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt

RECENT MONTHLY AVERAGE MAUNA LOA CO2 (Oct2014)

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ - mlo_growth

 

visar

 

Säkert som amen i kyrkan: koldioxidkoncentrationen (R=T/[P=konstant]) kommer att fortsätta öka i stadig takt (ända upp till gränsformen omkring år 2300 om inget revolutionerande händer):

 

Tabell2030OCO

Koldioxidkoncentrationerna globalt årligen från 2009 till 2030 — se motsvarande CO2-kurvgraf i AGW-EffektEnergi.

 

 

Mauna Loa

AGW

AGW

kol4/kol2

1

2

3

4

5

År

CO2 ppmv

T°C

CO2 ppmv

num

2009

387,37

0,72

379,51

0,980

2010

389,85

0,73

381,57

0,979

2011

391,63

0,74

383,67

0,980

2012

393,82

0,75

385,81

0,980

2013

396,48

0,76

387,98

0,979

2014

 

0,77

390,19

 

2015

 

0,77

392,43

 

2016

 

0,78

394,71

 

2017

 

0,79

397,03

 

2018

 

0,80

399,38

 

2019

 

0,81

401,78

 

2020

 

0,82

404,21

 

2021

 

0,83

406,68

 

2022

 

0,83

409,19

 

2023

 

0,84

411,74

 

2024

 

0,85

414,32

 

2025

 

0,86

416,95

 

2026

 

0,87

419,63

 

2027

 

0,88

422,34

 

2028

 

0,88

425,09

 

2029

 

0,89

427,89

 

2030

 

0,90

430,73

 

 

Kolumnerna — se även Tabellreferenser längre upp —

1 Årtal, 

2 Mätvärden,

3 AGW-beräknade årliga globala medeltemperaturvärden: T(AGW) = (1,765)(1–1/(1+((ÅR–1815)/212,7)^4))

4 AGW-beräknade CO2-halter: C = (12.7576)[([ÅR–1815]/121.41)^4.25], C-integralens tidsanaloga värde (till max år 2030)

5 ResultatJämförelse i förhållandet Kolumn4Mätvärden/Kolumn2TeoretiskaAGWberäknade.

För AGW-sambanden och deras härledning, se utförligt från AGW-beviset.

 

Hela den verifierande bevisbarheten i AGW-beviset [Sammanställning] slutar just på tabellvärdena ovan: den slutliga bevisbara integralformen vars hela härledning utgår ifrån industrins fossilförbränning. Som resultatvärdena är så nära överensstämmande man kan önska, finns inget utrymme för tvivel i sammanhanget med termisk resistans (RP=T) och energi (E=kT) i den globala uppvärmningens spår: framställningens kvalitativa, såväl som dess kvantitativa delar framstår som helst och fullständigt oantastliga. Kom absolut gärna med påpekanden om FEL: sådana får inte förekomma i framställningen.

 

— MEN: Varför finns inte DEN typen omnämnd i t.ex. IPCC-samfundet [Se sammanställda IPCC-grafer i jämförelse med AGW-bevisets resultat i Paus i Uppvärmningen]?

 

— Därför (Se Arrhenius Ekvationer) att IPCC-matematiken SER AGW som KLIMATÄNDRING — en helt annan matematisk härlednings- och sammanhangsbas — medan AGW-beviset ser AGW som en FÖRORENING. Klimatändringar kräver vad vi vet (tio-) tusentals år och påverkas knappast av nuvarande två sekels fossilutspydda förorenande.

   Integralformer och varianter uppvisar »vissa likheter» i de olika sätten, men skiljer sig väsentligt i den övergripande sammanhangsbilden. Slutbilden för AGW-bevisets del är som tabellutdraget ovan från originalet i Jämförande Tabelldata. Därför kan ingen egentlig kvalitativ jämförelse göras med IPCC.

— Den moderna akademins lärosystem har alldeles tydligt väl relaterligt nått vägs ände. Utförligt med jämförande exempel, korsreferenser och avgörande citerande avsnitt i GTaction med Listan.

 

Det är i grunden två vitt skilda matematisk-fysikaliska synsätt.

 

— Men vad säger då det etablerade vetenskapssamfundet i sakernas påpekande?

   Man bryter ihop:

— Vaffö ärä ingen annan som ...

— NÅN FLER måst ju ha ...

— Du behöver hjälp.

   Vetenskapssamfundet börja HÅNA, ÖPPET TRAKASSERA, misskreditera och misshagliggöra blotta framställningssättet, visar inget som helst intresse för att diskutera detaljerna i sak. Se exempel i The RealClimate Exclusions. OK. Suit yourself. I’m just the messenger. No hard feelings.

— Det är tydligt att vetenskapssamfundet Planeten Jorden 2014 har grundläggande Problem med Möjligheterna att uppfatta Speciellt Sammanhängande Fenomen. Jämför RäkneExempel med Andromedagalaxen i Gravitella Rödförskjutningen [Ljusets gravitella beroende] — den moderna akademins spökande »mörk energi»: gravitella rödförskjutningen (galant förklaring) finns inte med i den moderna akademins lärosystem (»tidens upphörande» enligt Einstein, se vic-felet) utom för enskilda masskroppar. Och SÅ vidare.

   Du väljer själv hur du vill ha det. Min uppgift är inte att tvinga någon, endast att presentera sakfakta i den mån sådana kan RELATERAS UR GRUNDFYSIKENS BEGREPP och matematik [FYSIKENS 7 PRINCIPER]. SAKFEL får inte förekomma i UniversumsHistoria.

   Ingen här känd etablerad inrättning, verk, institution, universitet eller högskola finns i den nuvarande mänsklighetens samhällen som tillhandahåller allmänna grundläggande kunskaper och utbildning i KRAFTLÄRA (Se från GTaction). Istället praktiseras GODTYCKE i modern akademi, och som bl.a. underhåller etablerade VEKTORFEL, med ett speciellt skolglänsade MIT-exempel i RotationsParabolens Formfaktor. Undra INTE över att skolans elever INTE kan tillgodogöra sig en UNDERVISNING — som uppenbarligen inte ens existerar i mänskligheten. Men det är ändå inte ens en vidpust i jämförelse med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING och ATOMVIKTERNA med upptäckten av NEUTRONKVADRATEN: modern akademis tydligt fullständiga fullkomliga teoretiska kärnfysikaliska utklassning. Se utförligt från Planckringen. Se även i FÖRKLARINGEN.

 

— Trafikverkets Ärade Personal och andra NaturSågande Planetära ExperimentNissar, tills sakfakta kommer fram som PER SAKARGUMENT kan visa att framställningssättet är FELAKTIGT: HÄR presenteras, redovisas och relateras planetens LEDANDE företräden, som det tydligen får förstås.

 

— Varken du eller jag hittar GARANTERAT något liknande på Jorden året 2014. Märk dock väl det: sanningsbegreppet med tillståndets princip (fysikens första princip) bär krediten för avhandlingen. Inte någon enskild person. Tänk inte ens den tanken.

Tillförlitligheten [‡]

BioTermLavinPusselbitarna på Plats

Värdeskalorna med global temperaturökning [HAVSPERIODERNA FRÅNRÄKNAT], koldioxidhalter (utom extra effekter vid sidan av industrins fossilanvändning) och den allmänna globala uppvärmningens energiomsättning (RME) som framkommit genom AGW-beviset får därför och tydligen förstås som de nu (Nov2014) ENDA relaterbart tillförlitliga och TEORETISKT GRUNDLIGT VÄL RELATERBARA källor som ALLS existerar i mänskligheten 2014: AGW som en förorening, inte som klimatändring (Arrhenius Ekvationer).

— Gläd mig GÄRNA med att visa att den slutsatsen är rejält grundligt felaktig. Det vore jädrans kul att få bese Intelligensen på nära håll.

 

 

Vi ser en centralstyrd mänsklighet som är totalt nersjunken i vanföreställningar [Entropibegreppet] [Fysikens grundbegrepp], vidskepelser, fördomar, öppet fridsamhetsförakt, sanningshat (Statens Pacifisthat), total avsaknad av parlamentarisk representation av VÅLDSVÄGRARE, och en inskränkt, direkt beskuren speciellt intelligenskorkad [INTERNETKAPNINGEN] mediapropaganda som HELT omsluter mänskligheten. Titta Teve, AaaaA. HaduTett. Bekymmerslöshetens Paradis i VäggFormat. Finns inte en prick av upplysning. Inte så mycket som en enda atom. VISA ATT JAG HAR FEL. Totalt, fullständigt kunskapsmörker: 2014.

 

 

Tabelldelarna finns särskilt sammanställda i AGW.ods

kalkylkort: AGW.ods |                          beskrivs i: Kalkylkortet — AGW-beviset |

http://www.universumshistoria.se/AaKort/AGW.ods

InternetExplorer (9-?) respekterar INTE den ÖPPNA ods-tabellen: Microsoft envisas med att visa icke skrivskyddat som skrivskyddat. För att använda tabellen och testa andra värden, eller redigera innehållet, klicka på RedigeraIkonen.

Trädens egen tickande koldioxidbomb — Tabell2030

 

 

Alarmerande tendens (vidare nedan i LavineffektenALARM): mer koldioxid är på väg in i atmosfären än det som kommer från den industriella fossilförbränningen;

   Notera AGW-härledningens [AGW-beviset] teoretiskt absolut sämsta fallets LÄGRE värden — vilket vi tidigare (2011) befarande INTE skulle bli fallet:

— TENDENSEN ovan med högre verkliga mätvärden i VÄXANDE är illavarslande: det betyder att något annat håller på att växa in i bilden utöver den rena råna industriella fossilförbränningens bidrag.

— Det har redan antytts (åtskilligt) tidigare genom åren av flera observatörer: trädens redan ansträngda EXTRA koldioxidupptag är en tickande koldioxidbomb som förr eller senare kommer att BÖRJA släppa ifrån sig överskottet. Någon annan koldioxidkälla finns vad vi vet inte som kan matcha resultatvärdena. OM det är så, är det dags att packa massäcken och börja agera med krafttag: odla upp så mycket levande bioyta som möjligt för att dämpa ut den växande (lavinartade) mängden koldioxid som är på väg ut från (allt mer) döende träd och växtlighet, och som (se längre upp) tveklöst via växande R i T=PR med konstant Soleffekt P innebär att T ökar än mer, som via energiekvationen E=kT innebär ännu kraftigare vädertryck med ännu värre och kraftigare turbulenser i regn, torka, åska, vind, hetta. Varje kvadratcentimeter är ovärderlig. Det måste ske nu. Inte sen. Sen blir för sent.

 

LavinOrange

2010          381,57 ppmv AGW-beviset — enbart industrifossilförbränningen från 1815, utan några adderande sidoeffekter, Violetta kurvan [0.74[(x/5.7)'4.25]]

2010          + max 10 ppmv — jämförande gränsform för nuvarande max adderade koldioxidbidrag resp. 3,75 ppmv eller 1,43 ppmv beroende på webbkälla, Orangea kurvan [0.74[(x/5.7)'4.40]]

 

 

 

Atmosfärens Koldioxidhalt växer stadigt

Sambandet ovan enligt AGW-beviset

Skillnaden mellan max sämsta nuvarande gränsformen Orangea Grafen med + 10ppmv koldioxidhalt som övre gränsform och funktion av den tydligt påbörjade lavineffekten (Se LavineffektenALARM) (2010 resp. 3,75 ppmv eller 1,43 ppmv beroende på webbkälla)  är som vi ser helt ringa.

 

Det läskiga i den situationen är att effekten just också är exponentiell: vi vet strängt taget inte vart helheten är på väg, eller hur ökningen kommer att se ut kring nästa sekunds tickande hörn: sekundärt triggande påeffekter. Vi vet bara med tvärsäker visshet ATT alarmerande effekter med växande styrka redan är på väg med utomordentligt tveklös säkerhet: energiekvationen. Se även i Webbreferenser.

 

Det är i den alarmerande bildens ljus uppenbarligen av den yttersta vikt att varje nu tillgänglig odlingsbar kvadratcentimeter barmark som kan hålla växande biomassa, och därmed enda tillgängliga hjälpen för att försöka dämpa den tydligt förestående lavineffektens vidare härjning — mera koldioxid = mera temperaturbidrag under det värmeisolerande koldioxidtäcket = större energiomsättning i det lokala vädret = större förödelse — med omgående verkställighet anställs för plantering och återväxtända in till vägkanten. Varje levande barr och blad och deras värdträd kommer att bidra till minskande lavineffekt: tveklöst, säkert: det levande trädet som sådant är uppsamlingsbeviset.

 

För varje sekund som går UTAN den åtgärden, förvärras tveklöst situationen ytterligare. Det är allvar nu. Inget skoj. Inget teoretiserande:

 

Mätvärden med som lägst 98% träffsäkerhet (Jämförande Tabellvärden) under 50 år är och förblir Mätvärden med 98% träffsäkerhet under 50 år — AGW-bevisets enda konkreta bevisbara naturreferens, och här och därmed veterligt enda koldioxidrefererande jämförelse som finns på Jorden 2014. Ingen nu känd makt i universum finns som kan ändra den statistiken.

 

För sammanfattande sakfakta och allmän orientering, se punktlistan nedan i LavineffektenALARM.

 

Ända in till vägkanten, Trafikverket:

SkiStri28 ¦ Foto:  Montage  27Jun2012  E10  Bild22 · 20Aug2012  E25  Bild1 — Andas Fritt, Ljuvliga Natur:

 

ANPASSA HASTIGHETEN EFTER VÄGEN — allmän hänsyn till livets allmänna förutsättningar — FÖRAREN OCH FORDONET. Det kallas trafiksäkerhet.

TÄNK INTE ENS TANKEN ATT BEDRIVA ERÖVRINGSTÅG OCH KORSTÅG MOT NATUREN. Den som gör det, befrämjar enbart motsvarande växande omdömeslöshet och ansvarslöshet: Naturskräck. Andefattighet.

 

 

   Om du vill hjälpa mänskligheten (synpunkten ovan), hjälp till att med omedelbar verkan utöva påtryckningar på Stat och Kommun för att stoppa den vanvettiga växtavverkningen NU från typ Trafikverket och dess maskinprogrammerade tydligt helt miljömässigt vettlösa entreprenörer. Tack.

Tabellen ovan är tydligen ungefär den DeadLine vi har på oss för att uppvisa KONKRETA RESULTAT: ett ungträds utveckling av »minimalt full» bioyta kräver minst runt 20 år: att placeras, planteras och vårdas maximalt NÄRA vägkanten, och sedan successivt med ytterligare träd och växtlighet inåt skogen för utnyttjandet och återställandet av maximalt arbetande naturlig bioyta. Vi har för tillfället ingen annan Hjälp att konsultera.

 

 

 

Se vidare från LAVINEFFEKTEN.

Se även särskilt från LavineffektenALARM.

 

 

 

LavineffektenAlarm — LavineffektenLavinOrangeBioTermLavinPusselbitarna på Plats

 

 

 Jämförande mätvärden med AGW-bevisets förutsagda koildioxidhalter visar att LAVINEFFEKTEN redan har inletts

Den alarmerande situationen i klartext

Varje extra ytterligare koldioxidmängd (R i T=PR) betyder extra temperaturtillskott (T) i den koldioxidvärmeisolerande JordYtsFilten — ÄN MER än enbart den råa AGW-effekten från industrins fossilförbränning i sig kommer med i bilden.

Vi hade hoppats att den aspekten INTE skulle visa sig NU. Att den gör det betyder: alarm på. Punkterna nedan sammanfattar och refererar sakfakta:

 

 

 

 

Atmosfärens Koldioxidhalt växer stadigt

Sambandet ovan enligt AGW-beviset.

Se särskilt LavinOrange.

 

·          Träffsäkerheten i AGW-bevisets förutsagda årliga medelbaserade atmosfäriska koldioxidhalt (ppmv) är (Se Jämförande Tabellvärden) perioden 1958-2009-2013 fram till nu (sista årliga medelvärdet i mätningarna är ännu 19Nov2014 från 2013) som minst 98% jämfört med medelformen för uppmätta värden (Se Tabellreferenser): Det är vad man kan förstå en utomordentlig 50-årig bekräftelse på teorins samstämmighet med praktiken.

·          Varför finns inte den referensen i etablerad media? Det finns här veterligt ingen annan motsvarande referenskälla: AGW-beviset bygger på den matematisk-fysikaliska förutsättningen att AGW är en förorening, medan IPCC:s matematiska helt annorlunda fysik — hela det etablerade vetenskapssamfundet — bygger på föreställningen att AGW sammanhänger med klimatändring eller klimatpåverkan: dessa bägge uppvisar helt olika matematisk-fysikaliska resultatbilder; Det framgår dessutom att AGW-bevisets kurvdelar delvis sammanfaller med vissa partier i IPCC-modellerna (Se jämförelsen med Arrhenius ekvationer). Därmed är anledningen och förklaringen given varför ingen motsvarande jämförande koldioxidmall finns att tillgå i det etablerade vetenskapssamfundet:

·          98%-träffsäkerheten utgör tydligen den enda teoretiskt bekräftande och därmed i samma grad framtida förutsägande instans som för tillfället finns: grunden i AGW-koldioxidkurvan (Violetta kurvan i EffektEnergiAGW) är industrins fossilanvändning, utan andra eventuella adderande sidoeffekter:

·          Vid närmare granskning uppvisar som vi nu ser emellertid differensen (Jämförande Tabellvärden fram till 2009) på 2% en systematisk ökning i de uppmätta Mauna Loa-värdena. Se originalversionen Kolumn5 i AGW-beviset med Jämförande Tabellvärden fram till 2009; där framgår den systematiskt växande differensen mera ingående med motsvarande lägre AGW-representation: från 0,990 till 0,986. Jag hade själv tidigare inte reflekterat över den detaljen på annat sätt än att det möjligen kunde bero på »marginella osäkerhetsavvikelser».

·          Senare tids växande kunskap och inblick fram tills nu Nov2014 i (allt flera) rapporter (Se Webbreferenser) om träddöd och växtlighetens begränsade koldixidupptagningsförmåga (Växternas Andning), samt Trafikverkets chockerande omfattande naturmord från 2012 (Miljömord) har ställt de systematiskt växande differenstalen i AGW-bevisets koldioxidreferens i en annan dager:

·          Enda tillgängliga källorna för extra utströmmande koldioxid, utöver den rent fossila industrianvändningen som är AGW-bevisets fasta koldioxidkurva (Violetta kurvan i EffektEnergiAGW), kan uppenbarligen bara vara dels levande växtlighet — havsalger, träd och övrig grönska — och dels multnande död biomassa:

·          Differensernas systematiska växande kan uppenbarligen bara — uteslutande — tolkas som att Växtligheten i tydligt växande hastighet har börjat lämna tillbaka ännu (Nov2014) små delar koldioxid av föregående livscykler till atmosfären; Förloppet är alldeles tydligt att förstå som att en lavineffekt redan (eg. ända från start, men omärkligt) har tagit sin allra första synliga och tydliga början.
   Tabellsammanställningen nedan visar vilka halter det är frågan om: resp. 5% eller 2% räknat i ökningsmängden koldioxid (ca 70 ppmv) från utgångsvärdena 1959 i de två här något olika inbördes tabellreferenskällorna:

 

 

Skillnaden 1959-2009

 

 

Mauna Loa

mb-soft

AGW

AGW

kol4/kol2a

kol4/kol2b

1

2a

2b

3

4

5a

5b

År

CO2 ppmv

CO2 ppmv

T°C

CO2 ppmv

num

num

1959

315,69

315,64

0,31

311,58

0,9869808

0,9871372

2009

387,37

385,00

0,72

379,51

0,9797093

0,9857402

 

1959:         315,69 – 311,58    = 4,11       387,37 – 315,69 = 71,68 ppmv                2a

2009:         387,37 – 379,51    = 7,86       + 3,75 ppmv/50ÅR

                                                                             + 0,0523158                                                   5%

—————————————————————————————————   

1959:         315,64 – 311,58    = 4,06       385,00 – 315,64 = 69,36 ppmv                2b

2009:         385,00 – 379,51    = 5,49       + 1,43 ppmv/50ÅR

                                                                             + 0,020617                                                      2%

 

·          Den omedelbara konsekvens av det AGW-bevisets nu bevisligen systematiskt tveklösa uppdagande ATT lavineffekten redan är märkbar, om ännu ringa — 1. kapning av träd och annan växtlighet I SIG påskyndar lavineffekten ytterligare därmed att avgörande viktiga koldioxidabsorbenter försvinner; 2. verksamhet som försöker hindra den naturliga återväxten på de kapade växternas ställen innebär att naturens naturligt helande strävan att omedelbart hjälpa till med att begränsa lavineffekten motverkas = allvarliga djupgående miljöbrott: återväxt = helande hindras av uppenbart vettlösa människor; 3. ruttnande död icke koldioxidupptagande biomassa bidrar ytterligare till lavineffektens accelererande tillväxt — är tydligen att »koldioxiddebatten» NU DEFINITIVT är avslutad:

·          Åtgärd 1: rensa ut Trafikverkets sidröjande orsaksparasiter MOBILANVÄNDANDE BILFÖRARE ur trafiken med omgående verkan (se förslag i JE3 och VägSidRöjningensUpphov) så att föregående rimliga trafiksäkerhetsnivå återställs: befria övriga ansvarsfulla trafikanter från INSLAGET MÖTANDE HALVMEDVETNA HALVSOVANDE LIVSFARLIGA mobilanvändande TRAFIKANTER:

·          Åtgärd 2: Kräv omgående att Trafikverkets nuvarande personal avgår med omedelbar verkan och ersätts av miljökompetenta, omdömesgilla och ansvarsintresserade människor som har ett UNS minsta möjliga intresse för ÖKAD trafiksäkerhet OCH miljöansvar, inte minskad trafiksäkerhet MED miljömord:

·          Åtgärd 3: Stoppa och förbjud omgående all återväxthämmande avverkning av levande koldioxidupptagande biomassa; Sker inte det, finns heller inget annat scenario per tickande sekund än att lavineffektens situation bara utlämnas åt sig själv. Det är du som bestämmer hur du vill ha det. Ingen kommer att tvinga dig.

·          Åtgärd 4: Börja omgående tillbakaplantering på alla nu Trafikverkets avverkade landytor med levande växtlighet ÄNDA FRAM TILL VÄGKANTERNA — nu. Sen blir för sent.
   Varje sekund, varje minut, varje timme som går utan den åtgärden betyder en motsvarande förlorad sekund, minut och timme för att hämma, hindra och dämpa pågående tydliga koldoxidbaserade lavineffekt: Varje kvadratcentimeter växande levande koldioxidyta, ju mer yta dess kraftigare verkan, kommer tvivelslöst att bidra till att sänka eller helt eliminera den pågående uppenbart (men ännu så länge blygsamma, se tabellvärden ovan) enda kvantitativt och kvalitativt bevisligt pågående koldioxidbaserade lavineffekten: växtlighet som håller på att lämna tillbaka mer och mer av tidigare upplagrad koldioxid till atmosfären — se sambandet T=PR och särskilt EkologiExemplet: varje ytterligare ökning i R betyder ökning i T, P från Solinstrålning är konstant, och som i slutänden betyder högre energiomsättning E=kT under det isolerande allt tjockare koldioxidtäcket: superregn, supertorka, superstormar, superhetta, superåska, osv.: små koncentrerade energipumpade lokaler drar fram över Jordytan och åstadkommer motsvarande förödelse; Mer och mer naturligtvis, i allt kraftigare utsträckning i takt med att ingen motverkande kraft kommer fram: ju snabbare en sådan kraft visar sig, och ju mera kompakt och omfattande den kraften är — människors samlade gemensamma möjlighet att ÄNTLIGEN få visa var skåpet ska stå om det gäller — får motsvarande kraftigare dämpningseffekt (allmän kraftlära, se från GTaction om ej redan bekant).

·          Åtgärd 5: Krävt VISST ANSVAR av de uppenbart vettlösa entreprenörer — tänkte du MÖTA den också i Trafiken i 80 eller — som VERKSTÄLLT Trafikverkets omfattande anställda MiljöDesignade naturmord: vi ska uppenbarligen inte ha den direkt omdömeslösa typen alls i trafiken. Inte alls över huvud taget.

 

 

Take Action (19Nov2014).

Det du och jag kan göra omgående:

1. Kräv omgående Trafikverkets ansvariga personals avgång.

2. Kräv ansvar för samlingen vettlösa entreprenörer som anställt Trafikverkets miljömord.

3. Kräv Statens omgående avverkningsförbud för all återväxthämmande aktivitet.

4. Sträva med all makt att försöka odla upp så mycket bioyta som möjligt: varje levande växts koldioxidupptagande kvadratcentimeter ÄNDA IN TILL VÄGKANTEN är NU mera värdefull än den dyraste diamant: kräv Statens omedelbara handlande. GRAN är det träd som (här veterligt) ger största årliga totala koldioxidupptagande bioytan, följt av Björk (sommarsäsongen med övriga lövträd) och sedan Tall (och övriga).

5. Allmänt:

— För varje gång vi väljer att INTE använda ett koldioxidutsläppande fortskaffningsmedel eller verktyg, speciellt Bil eller Buss, bidrar vi MED GOTT SAMVETE till att häva pågående koldioxidbaserade lavineffekt (Se utförligt från LavineffektenALARM) [Att bussen går folktom och i vilket fall spyr ut samma föroreningsmängd kan vi inte göra något åt om inte kommunen ändrar verksamheten — ytterligare ett exempel på den miljöknipa samhället skapat åt sig själv].

— Använd CYKEL FÖRE BIL för alla — samtliga — ärenden inom närorten (tänk om möjligt ut knep och trix för att transportera större föremål per cykel, eller investera i en cykelkärra).

   Trafikverkets naturvandaliseringar är dock en allvarlig hämsko för gående och cyklande: Det är jobbigt, direkt nedslående och knäckande i längden att kilometer in och kilometer ut tvingas se naturvandaliseringen i det närmaste blickfältet.

— Kan du hålla ut med det (ett år till att börja med), förutsatt att programmet ovan ger resultat, kommer vi att se verkligt positiva glädjande resultat redan efter första säsongen: växter tar sig snabbt upp ur marken och kommer inom bara några år att fylla ut alltmer av den tidigare deprimerande Trafikverkets Månbara NaturMördarMark.

— Utöva påtryckningar för att kräva VerkPersonalens/Kommunansvarigas omedelbara avgång; kräv ansvarsmedveten medverkan, ett aktivt trafiksäkerhetstänkande, inte dess motsats, och ett omedelbart upphörande av de nu uppenbart direkt miljömördande naturingreppen (LavineffektenALARM).

 

Hjälp till att städa upp i Sverige.

Hjälp till att återinföra begreppet trafiksäkerhet: frånvaro av halvsovande mötande i 80.

 

 

Varning — MINSKAD TRAFIKSÄKERHET

—————————————————

Iakttagelse Nov2014:

— Jag har för första gången observerat en vuxen cyklande person (med cykelhjälm förstås) som INSISTERADE PÅ ATT VÄJA ÅT HÖGER, inte vänster, i möte. Det blir farligare och farligare att ALLS vistas i trafiken.

— Folk befinner sig mer och mer (halvsovande, i pågående mobilsamlag) på alla upptänkliga möjliga ställen i speciellt cykeltrafiken: vuxna (med cykelhjälm förstås) cyklar stundtals bekymmerslöst visslande på vänstersidan, barn med föräldrar ses inte sällan överallt över hela cykelbanan, ingen som helst ordnad uppfattning verkar finnas (längre) om VIKTEN av inövade reflexer i begreppet HÖGERTRAFIK:

— Vanan ger praktiken. Och snart sitter du och jag fast i en direkt bilburen VÄJKNIPA: outbildade trafikanter som handlar i panik.

— Bilförare använder dessutom enligt min observation i allt högre utsträckning INTE blinkers — det finns viktigare saker för dessa trafiksäkerhetsmördande inslag att tänka på i mobilsamlagen än medtrafikanter.

— Trafiksäkerheten har blivit Rysk Roulett. Min rekommendation: Undvik med all makt att ta bilen om det inte är absolut nödvändigt: faran är främst MÖTANDE HALVSOVANDE numera väl OMDÖMESLÖSHETSERFARNA MOBILBABBLANDE BILFÖRARE. Situationen — ANDAN — i trafiken liknar mer och mer någon form av allmänt krigstillstånd.

 

Akta.

 

 

Fortsättning i Lavineffekten och Attitydproblemet är det värsta.

 

 

 

JNK

Förtydligande om Havsperioderna — Med viss fortsättning från Värmepausen 2013 och AGW i Framtiden.

JORDYTANS NATURLIGA KLIMATRYTM 21|62år

 

Förord

Med utgångspunkt från en redan befintlig, uppmätt global medeltemperaturkurva — spelar ingen roll vilken, här den givna NASA-CRU-kurvan —  BLIR hela frågeställningen om människans förorsakande roll för en antydd global uppvärmning t(AGW) AVGJORD OM man kan finna en entydigt matematiskt funktionsdefinierad energibas för t(AGW) — en styrkurva, en styrfunktion: industrins fossilförbränning — TILLSAMMANS med en underliggande NATURLIG PERIODISK VARIATION: havsperioderna: en kurvform som entydigt uppvisar minst två likadana perioder, vilket blir det närmaste vi kan komma för att påvisa en motsvarande idealt exakt obegränsat utsträckt repeterbarhet — och FÖRUTSATT att KURVPASSNINGEN är så noggrann man kan önska, SAMT att energiräkning i och koncentration av avgivna halter stämmer överens med uppmätta halter: maximal integral/deriverande PASSNING med experimentella observationsdata — överensstämmelse, inget annat. En del personer verkar ha speciellt svårt för den delen.

— Vi VET redan, på grund av Jordytans enorma omfång och svårigheterna att samla mätdata, att vi ALDRIG kommer att få någon EXAKT överensstämmelse mellan mätningar och matematiska funktionsallegorier: vi kan glömma det med en gång. Men OM vi kan finna något som närmast liknar en »utomordentligt väl överensstämmelse», kan vi också enbart på den vägen, och utöver det ingenting, verkligen fastställa en nöjaktig förklaring inom rimliga tidrymder.

AGW-beviset, som det visat sig i ytterligare ingående granskning, innehåller alla detaljer som krävs för uppgiften att påvisa energiräkningens giltighet med grund i styrfunktionen som industrins fossilförbränning, och med särskild — slutligt bekräftande — bevisbarhet i koldioxidhalten [Integralkurvan för E] [Atmosfärens koldioxidhalt] [Tabellvärden med koldioxidhalter]; Se särskild beskrivning i AGW förklarar NASA-CRU-kurvan.

— Däremot finns i den beskrivningen INTE någon DIREKT klargörande bevisning för den avgörande aspekten med MINST TVÅ IDENTISKA PERIODKONTURER, de avgörande havsperiodernas repeterbarhet som krävs för giltigheten av värmekurvans framtida utsträckning: den delen kan bara underförstås i kraft av hela funktionsformens tydliga överensstämmelse med NASA-CRU-kurvan.

 

NATURLIG GLOBAL VÄRMEVARIABILITET ±0,15°C|31år

 

— Vi ska i denna del studera bevisningen — eller rimligheten — närmare för just PERIODKONTURENS REPETERBARHET, samt de möjliga kraftfaktorer som kan påverka den konturen i Jordfysikens ljus. Resultatet, och med den reservation som redan vidrörts att vi aldrig kan nå någon exakt överensstämmelse, samt med reservation för ett särskilt observerat möjligt DATAFEL 1850-1860, visar att den redan presenterade helhetsbilden enligt AGW-beviset håller, se Alt4.

 

KortInledning

AGW-beviset (AGW från eng. Anthropogenic Global Warming, människoorsakad global uppvärmning) bygger helt på den ytterst sammansatta temperatur-FossilIndustri-Energi-kurvan [t|E-kurvan markerad E i SeaPeriodRef, komprimerad förklaring i FörståAGWnu]; temperatur och Energi skiljer sig här bara med en koefficient enligt allmänna gaslagen E=kt, se mera utförligt beskrivet i FörståAGWnu. Bevisbarheten i den kurvdelen, närmare bestämt den kurvdelens integral, ska nämligen ge den land-luftmarina koncentrationen koldioxid (OCO). Det gör den också med lägst 98% överensstämmelse [TabellvärdenOCO] [KalkylTabell2]. Därmed är AGW-beviset stadfäst; NASA-CRU-kurvans mätvärden får tydligen förstås på koldioxidkoncentrationskurvans derivata, som är t|E-kurvan (Fossil-Industri-Energi-kurvan, se även i Beskrivning t|E-kurvan) vars derivata i sin tur är AGW-effektkurvan (Se Pmax).

— På den mycket krävande och sammansatta matematiska grunden framträder HAVSPERIODERNA genom att subtrahera t|E-kurvan från t(NASA-CRU)-kurvan — eller omvänt, BEVISA SAMHÖRIGHETEN genom att lägga t(Hav)+t|E STRECKAD på t(NASA-CRU)-kurvan. Det är hela AGW-beviset.

— Men det har visat sig bara vara en del av hela härligheten: periodformerna FÖREFALLER avslöja vad ingen tidigare sett: en FAST global temperaturbaserad klimatkontur som kan förstås upprepas med ytterst små variationer över millennium [Faktorerna], och identisk med just AGW-bevisets Ythavsperioder; Ythavsperioderna är det som återstår i globala medeltemperaturkurvan sedan t|E-kurvans AGW bortfaller. Det är vad den här presentationen ska handla om: globala medelmässiga Havsvärmeperiodicitetens absoluta tillförlitlighet [‡], och hur vi säkert kan veta vad som gäller. Med den beskrivningen avslutas ämnet AGW i Universums Historia: det finns inget ytterligare att tillägga: ämnet är uttömt.

 

 

Faktorerna — resultatet i kort summering

’Ingen större variabilitet i Havsperioderna (62år) är i sikte inom de närmaste tio tusen åren’

 

 

HurDetStämmer

Sammanhanget i den här presentationen:

Ythavsperioderna från AGW-beviset (2009|2010), i ljuset av Wyattgruppens våghjul (2013),

 

Ythavsperioderna

från AGW-beviset,

i ljuset av Wyattgruppens våghjul,

Från illustrationen till avsnittet om HAVSPERIODERNA i AGW-beviset.

 

FÖREFALLER stadfästa Jordytans naturligt oceanstyrda klimatcykel — och därmed hela klimatet.

Vi studerar hur.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Sep2012  E32  Bild153 · NikonD90

 

 

 

Flera forskare har genom tiderna (tidigast 1850 [‡1] i vår kända historia) sökt periodiskt repeterbara MÖNSTER i Jordklimatets beteende — naturligtvis med sikte på att hitta element med vars hjälp man skulle kunna FÖRUTSÄGA kommande väderformer, om alls.

 

No climate cycle is found to be perfectly periodic, other than the Milankovich cycles (based on multiple superimposed orbital cycles and Earth's precession) and possibly the 11-year solar cycle.”,

@INTERNET Wikipedia, Climate oscillation Analysis and uncertainties [2013-10-29]

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_oscillation

 

Flera exempel finns på temperatur- och flödesdata som LIKNAR NÄRA en period. Men sedan verkar det kört. I exemplen som passerar revy ser vi mestadels ett löpande kronologiskt myller av mätvärden som »kämpar om bästa utsikten». Någon direkt REPETERANDE FORMPERIOD verkar inte finnas: en (nära) fast vågform som upprepas återkommande verkar svår att hitta.

 

ExempelAMO

EXEMPEL Oceaniska perioder — inte alla forskarrapporter finns gratis tillgängliga (jag fattar inte poängen med det: det är RIKA MÄNNISKOR som skriver och publicerar forskningsrapporter, och mänskligheten kräver INTE betalt av Barnen för att de tycker det är KUL med Naturvetenskap: det är GRATIS. Lägg av):

 

Dima et al., (2006)

 

A Hemispheric Mechanism for the Atlantic Multidecadal Oscillation, Dima et al., 2006, s2708sp2ö

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI4174.1

 

Joseph D’Aleo (2009)

 

ICECAP (International Climate and Environmental Change Assessment Project 2007-2008),

Ocean Multi-Decadal Changes and Temperatures, Joseph D'Aleo;

http://icecap.us/docs/change/OceanMultidecadalCyclesTemps.pdf

Webbsidans författarreferenser finns på

http://icecap.us/index.php/go/experts

 

En sammanställd POSTER Wyatt et al., (2011) över AMO och PDO (bilden nedan bara en ur högen)

 

 

Atlantic Multidecadal Oscillation and Northern Hemisphereʼs climate variability, Wyatt et al., datumuppgift saknas

https://pantherfile.uwm.edu/kravtsov/www/downloads/WKT_poster.pdf

från webbkällan

THE HOCKEY SCHTICK  — New paper shows how natural ocean oscillations control climate, 26Apr2011

http://hockeyschtick.blogspot.se/2011/04/new-paper-shows-how-natural-ocean.html

 

Nära samma som ovan Wyatt et al., 2013

 

Wyattgruppens PDF-dokument nedan — programvaran — verkar ha kört ihop sig rejält vid renderingen — den pyttelilla skaltexten [1900-2000] relativt figurstorleken är heller inte överdrivet exotisk;

 

 

WyattEtAl2013ref

ROLE FOR EURASIAN ARCTIC SHELF SEA ICE IN A SECULARLY 1 VARYING HEMISPHERIC CLIMATE SIGNAL DURING THE 20TH CENTURY, Wyatt et al., 2013, Fig. 8 s57, Fig. 10 s58

http://curryja.files.wordpress.com/2013/10/stadium-wave.pdf

(Visst PDF-kaos — kollar inte författarna själva upp att allt är OK innan? Verkar inte så …).

 

The data were ‘saying’ not just that one or two oceanic processes were interacting and influencing temperature, but rather that there was a distinct sequence and lag-time between phasings of the indices that made this hypothesis different.”,

”The hypothesis is based on the idea that indices constitute a network. The network provides communication and stability – in essence, self-organizing. The local coupling allows for signal propagation. And, much like cells working in our intestines, this network communicates by passing along the signal in a very orderly and predictable spatio-temporal format. This basic tenet of the ‘wave’ was presented in the Wyatt et al. paper co-authored with Kravtsov and Tsonis, first available in April 2011. In that paper, we worked with the original indices – the common indices including AMO, NAO, PDO, NINO and a few others. Work on this found and documented the ‘wave’. Statistics can only show relationships; a mechanism was necessary to add credibility. That paper presented findings from numerous other studies, some mentioned by others in this blog, that helped bolster our statistical evaluation/documentation. The current paper with Judy explores the mechanism in great detail. That is the paper’s essence.”,

CLIMATE ETC — The stadium wave — Marcia Wyatt, October 10, 2013 at 4:52 pm | Reply

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

 

Och så vidare.

— Ingen direkt översvallande REPETERANDE noggrannhet — dock finns en synbarligen noggrann SPECIFIK periods klimatmekano (WyattGruppen  Ett naturvetenskapligt genombrott i klimatforskningen 2013).

   Med andra ord:

— Det finns ännu Okt2013 ingen känd, etablerad, kostym i klimatvetenskapen som kan uppvisa stadiga figurer som upprepas TYDLIGT typ T  T  T  T  T … .

 

Det är det enda som finns i etablerade kvarter.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Jun2013  E13  Bild5 · NikonD90

 

 

Kriterium

Vilket är då beviset för exakt periodisk repeterbarhet?

 

— EN periodkontur vilken som helst (en ’oscillation’) — som passar in EXAKT PÅ KONTUREN för nästkommande eller föregående periods TIDSINTERVALL uppfyller kriterium på bevisbarhet för exakt periodisk repeterbarhet.

— Dvs.: Minst två exakt likadana tidsfigurer som upprepas exakt efter varandra.

— I vårt fall med NASA-CRU-kurvans totala tidsfönster 2013–1850=163år, den enda mätform vi har att stödja oss vid, får max intervall för den periodagents periodkontur vi söker inte överstiga 163/2=81,5år:

— I listan med ExempelAMO ser vi att de bägge första kandidaterna Dimo och D’Aleo direkt bortfaller på grund av uppenbara oregelbundna konturer: ingen konturpassning syns, men väl ett antytt intervall (ca64år) via 0+–0+0-genomgångarna (1901-1965).

— Wyattkandidaten från 2011 uppvisar bättre respons, men fortfarande långt ifrån en säker konturbild:

 

Investigating Wyatt et al 2011 periodic candidate — no periodic match

 

 

Se källredovisningen i listan från ExempelAMO.

 

Intervallet 1921-1983 visar en ’hyfsad konturkandidat’. Men Wyattgruppens totalresultat med aktuella mätdatat som avviker märkbart (från ca 1988,3), den stigande flanken ovan strax efter nollgenomgången 1983, krossar perioddrömmen.

— Wyattkandidaterna från 2013 lider av principiellt samma konturfel:

 

Investigating Wyatt et al 2013 periodic candidates — no periodic match

 

 

Se källredovisningen i listan från ExempelAMO.

 

— Summa summarum: Ingen av kandidaterna i listan med ExempelAMO uppvisar EXPLICIT någon kandidatur för exakt periodisk upprepning av en given kontur på minst två lika konsekutiva tidsintervall.

— Det är heller inte att vänta: databaserna i forskningsrapporterna är (nämligen) INTE globalt heltäckande [WyattLIMref]; Vi kan misstänka, men strängt taget inte bevisa, en inneboende exakt periodiskt repeterande temperaturkontur. Och där står den etablerade kunskapen på området idag Oktober 2013: ingen vet riktigt säkert hur det fungerar.

— Det är här som AGW-beviset med Havsperioderna — helt obemärkt — seglar in som den spinnande katten man plötsligt upptäcker stryker sig mot ens ben.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild47 · Nikon D90

 

 

— Exemplen ovan uppvisar på sin höjd STARKA TENDENSER från någon given resultatform; (WyattGruppen): Exemplen ANTYDER FORTSÄTTNING inom en nära angränsande framtid (20-30 år). Wyattgruppens Judith Curry klargör för sin del ’oscillationen’ i figurerna närmast ovan:

 

”This is not a cycle in terms of a regular period. It is an oscillation. At most we are projecting forward 30 years.”,

CLIMATE ETC — The stadium wave, Judith Curry 10Oct2013

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

 

Det som har framkommit ur främst ovanstående Wyatt et al., 10Okt2013, det s.k. StadiumVågHjulet nedan — och då tydligen alldeles klart i ljuset av AGW-bevisets redan tydligt framträdande havsperioder — är framsteget att nu äntligen ha IDENTIFIERAT MEKANISMERNA bakom den (Nordatlantiskt) begränsade dataperiodkurvan.

— »Mekanismen» framstår alldeles tydligt som en havsvärmestyrd strömningsperiod i två vågformer, en liten på ca 20 år och en stor på ca 60 år, och som tydligt överensstämmer med, eller ansluter till, Wyattgruppens PDO och AMO: havsvärmeupptagningens periodiska strömning som basen till hela komplexet med alla s.k. (värme)INDEX [termiska polar- och ekvatorialfysiken], i allt via Jordrotationen med landzonerna och Solinstrålningen.

 

Den avgörande detaljen i det sammanhanget är just i tydlig kronologisk matchning MED nedanstående AGW-bevisrelaterade vågform WyattGruppens oktala StadiumVågHjul — vi återkommer strax till den huvudpoängen:

 

GENOMBROTTET 2013 i bestämningen av NATURLIGA och helt AGW-FRIA KLIMATETS MEKANISMER — sifferbeteckningarna 1-8 inlagda av mig tillsammans med motsvarande i Havsperioderna.

NOTERA HÄR SOM TIDIGARE: Wyattgruppens resultat är inte globalt heltäckande på datagrunderna, enbart med tonvikt på norra hemisfären [WyattLIMref] [MarciaWyattSpecial], medan NASACRU-mätkurvan ÄR globalt medelmässig.

 

 

 

 

Från Fig. 13. Stadium-Wave ‘Wheel’, p61  Wyatt et al., Oct2013Resultatbilden ovan höger visar hur en naturligt temperaturvariabel vågform framträder som Naturliga Luft- och LandMarina Värmevariationer på Jordytan — helt utan inverkan från »global uppvärmning».

 

Sammansättningen i AGW-beviset — t(PERIODythav) ovan nedan vänster tillsammans med t(FOSSILINDUSTRIKURVAN) = tNASACRU-kurvan:

 

t(Havsperioderna), blå vågformen ovan, är den idealiserade vågform som framträder ur

t(NASA-CRU-kurvan) heldragen nedan MINUS t(EnergiFossilIndustriKurvan);

streckade kurvan är

t(Havsperioderna) PLUS t(EnergiFossilIndustriKurvan), heldragna är t(NASA-CRU-kurvan):

 

NASA-CRU-kurvan heldragen i matchning med komponenterna streckat från AGW-beviset.

 

Repeterbarheten från 1880 i den ALLRA ENKLAST idealiserade havsperiodformens kontur, streckade grafen ovan, är exakt med intervallen (62år) 1942 och 2004, med vidare efterföljande lika periodkontur:

 

 

 

En nyare version (2013) av NASA-CRU-kurvan tillsammans med en liten justering av ideala havsperiodens vågform för snabbare uppvärmning och långsammare avsvalning (samma som visades i AGW-beviset 2010 [Periodskillnaden]) visar en ännu bättre passning [Alt4] — tydligen näst intill ’så perfekt vi alls kan hitta’ med ENKLA grafiska hjälpmedel [Nedan Alt4NASACRU].

 

JämförandeSammanställning

Jämför vi de bägge marginellt versionsolika NASA-CRU-kurvorna inbördes

 

 

 

 

Alt4NASACRU

ser vi direkt (nedan) utan vidare med Alt4-matchningen som jämförande AGW-make att denna med små avvikelser ligger inom eller direkt PÅ bägge NASA-CRU-kurvornas linjer.

 

 

 

 

— Med den jämförelsen som exempel är det alldeles tydligt att vi aldrig kan hoppas komma närmare idealet med EXAKT KURVPASSNING än så — i ljuset av just en medelglobal temperaturkurvas utjämnade datavärden, NASA-CRU-kurvan, som spelar huvudrollen i hela dramat. De globalt medelmässiga mätvärdena i sig är i vilket fall bara tillförlitliga inom vissa gränser, aldrig »hur noga som helst». De bägge NASA-CRU-versionerna exemplifierar det.

 

— There you go.

— Jag har ingen annan referens att åberopa när, då, och OM jag påstår att AGW-bevisets NASA-CRU-komponenter ger en ALLDELES TVEKLÖST HELT SÄKER framtidsprognos (för de närmaste tio tusen åren — och lika långt tillbaka) av hur den naturliga temperaturvariationen ser ut [HAVSPERIODERNA]. Alltså, helt utan inverkan från AGW. Vidare i punkter nedan.

 

Vi VET nu redan att någon IDEALT EXAKT PASSNING i Jordgeologiska sammanhang ALDRIG kan komma ifråga, just på grund av (den enorma) mängden parametrar som hela tiden finns med och som ständigt undergår variationer. Men vi behöver heller inte vara överdrivet bekymrade om den delen FÖRUTSATT den övergripande periodbilden INTE uppvisar mer än just marginella variationer, och som vi i vilket fall måste räkna med i slutbilden.

— ENDAST under den förutsättningen, att vi nu och härifrån också verkligen FÅR förstå AGW-bevisets som ovan tydligt matchande [minst (2013-1880)/62=2,1451612] havsperioder med NASA-CRU-kurvans globalt medelbaserade mätdata, är det tydligt att vi i just AGW-bevisets Havsperioder HAR hittat ett motsvarande BEVIS FÖR EXAKT periodisk repeterbarhet, och endast så:

 

 

Sammansättningen i AGW-beviset — t(PERIODythav) nedan vänster tillsammans med t(FOSSILINDUSTRIKURVAN) = tNASACRU-kurvan:

 

 

 

MarciaWyattSpecial — NH|SH Northern|SouthernHemisphere

”It is doubtful that the ‘wave’ is exclusive to the NH, as processes related to NH circulations directly affect the SH. Your point is well taken. We have not investigated the SH; thus I can only speculate that the SH participates.”, [http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/] CLIMATE ETC — The stadium wave, Marcia Wyatt, October 11, 2013 at 12:10 pm | Reply

 

Havsperioderna från AGW-beviset har TYDLIGEN DELS via en märkbar periodiskt repeterande passning och DELS via WyattVågHjulet fått en ENTYDIGT BESTÄMD definierad rent klimatologisk identitet i kraft av samhörigheten med NASA-CRU-kurvans datavärden.

 

WyattVågHjulet klär uppenbarligen upp AGW-bevisets HavsperiodResultat i väl definierbara klimatagenter (PDO och AMO m.fl.), och befäster därmed periodbilden i termer av geofysik.

— Medan Wyattgruppen inte har någon direkt konturgrafisk upprepning att stödja sig vid

 

674 While evidence strongly supports our hypothesis of a secularly varying climate signal

675 propagating through a hemispheric network of synchronized ocean, atmosphere, and ice indices

676 during the 20th century, we cannot know if this variability, tempo, and sequential chronology will

677 continue into the future.”, s30rad674-677

 

ger AGW-beviset just en sådan.

 

Med den geofysiska identifieringen av AGW-bevisets Havsperioder genom Wyattgruppens oktala våghjul framträder så det anmärkningsvärda faktumet med Ythavsperioderna: deras tydligt FORMLIKA UPPREPNING — just det som Wyattgruppen själv inte kan eller kunde få koll på (”we cannot know”).

— Det ’we cannot know’:et har tydligen via AGW-beviset alldeles tydligt HELT »obemärkt bara har seglat in» — framträder — just genom NASA-CRU-kurvans mätvärden som ett entydigt förvandlat ’We DO know’.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild48 · Nikon D90

 

 

— Med andra ord:

DET som ingen tidigare hade sett framträder: en bestämd, omisskännelig utan inverkan av AGW naturligt upprepande periodisk, klimatkontur.

— I stort tre (3 — men helt säkert mer än 2, se passningen nedan) temperaturperioder med i stort lika form framträder mer eller mindre precis i passning på den globalt uppmätta temperaturmedelkurvan här benämnd NASA-CRU-kurvan (från originalet 2009, gröna nedan).

 

SeaPeriodRef

Ythavsperioderna (Nu också Okt2013 med identifiering enligt Wyattgruppens oktala våghjul) framgår

 

 

ur det här [FörståAGWnu]

t|E + tHav = tNASACRU

 

Mera Utförligt i FörståAGWnu.

 

— med t|E-kurvans integral som uppmätta koldioxidkoncentrationerna analoga med industrins fossilförbrukning — med den streckade resultatkurvan tE+tHavsperioderna lagd på mätkurvan tNASACRU och med den alldeles tydligt goda inpassningen — och den däri alldeles tydligt kronologiska överensstämmelsen i periodfigurdetaljer med Wyattgruppens oktala våghjul.

 

— Det är i vilket fall alldeles tydligt 2013: INGEN HAR TIDIGARE SETT NÅGOT LIKNANDE:

— Flera (2+) tydligt matchande havsrelaterade (PDO21år|AMO62år) temperaturkonturer efter varandra:

18500|19121|19742|20363.

 

Variation på temat i Ändringslagarna: Newtons första lag:

Varje process som underhålls av eller igångsätts via någon viss energi, fortsätter uppvisa sin karaktäristiska profil av funktion och gestalt, form och figur, tills någon tillståndsförändrande kraft ger processen en ny, annorlunda gestalt.

— Motsatsen — fullständig avsaknad av regularitet — skulle vara en s.k. stokastisk (eng. stochastic) variation: två mycket nära lika perioder förekommer aldrig; stokastiska variationer måste betingas av antingen ytterst starkt kontraktiva eller starkt expansiva drivande krafter som hindrar mekanisk/elektrisk vågreflexion och därmed hindrar resonanser; i mer eller mindre slutna, fasta, materierum är tydliga mönsterbildningar mer regel än undantag.

 

   Det var min reflexion:

— AGW-beviset FÖREFALLER innehålla mer än bara ett »simpelt AGW-bevis».

— Nämligen i sammanfattning:

 

FaktorernaGenombrottet

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013 E25 Bild101 · Nikon D90

 

 

— OM det verkligen FINNS en — någon alls — naturligt klimatbaserad periodiskt återkommande global medelbaserad temperaturvariation, någon allmän global temperaturvågform värd namnet, är det MED NU KÄNDA KLIMATVARIABLER

 

Solens konstant medelbaserade instrålningseffekt på Jordytan 250W/M²,

Jordens rotation 1 dygn (24t) rel. Sol., 23t56m4,098s rel. stj., [BAs9sp1],

Månens omlopp 27,3217 dygn rel stj., 29,5306 dygn rel. Jor-Sol., [BAs166ö],

Jordens rotation kring Solen, 1 år (365,2564 dygn rel. stj.), [BAs9sp1],

Månellipsbanans Perigeum rel. Jord., 8,85 år, [BAs166ö],

Månellipsbanans nutationsperiod retrograd 18,61 år rel. ekl.,  [BAs166ö],

Jordaxelns lutning (68°|65°) rel. ekl., 20.000 år , [FMs447Klimatändringar],

Jordaxelns precession 25.800 år, [BAs441sp2ö],

Kontinentaldriften 15cM/år [FMs446Plattektonik] (1,5 KM efter 10.000 år)

 

tydligt att INGEN STÖRRE VARIABILITET i Havsperioderna (62år) ÄR I SIKTE INOM DE NÄRMASTE TIO TUSEN ÅREN. Och därmed heller inte bör ha förelegat bakåt i tiden av samma skäl, förutsatt noll förekomst av plötsliga störningar (typ ev. stora meteoritnedslag som stört klimatrytmen under längre tid): Det finns ingen nu känd faktor att återföra en ändring på.

 

Och?

 

Wyattgruppens resultat, tillsammans med en tydligt påvisad periodicitet (Havsperioderna från AGW-beviset), stadfäster framträdandet av en fast naturlig temperaturvariation på Jordytan, med Wyattgruppens framlagda minutiöst kända inre klimattekniska mekanismer (Wyattgruppens oktala våghjul), och med kredit på de nu kända ovan nämnda variablerna en varaktighet som sträcker sig över tusentals år.

 

   Med andra ord:

 

— Jordytans naturliga klimatrytm (Havsperioderna) har tydligen avtäckts Okt2013. I precis detalj.

 

Utan den (utomordentliga) presentationen och uppmärksamheten från och av Marcia Wyatt och Judith Curry och alla de som bidragit hade Havsperioderna från AGW-beviset VISSERLIGEN framstått självständiga i kraft av NASA-CRU-kurvan, men då fortfarande utan den avgörande beskrivande inre klimatologiska mekanismen (Wyattgruppens oktala våghjul).

— Med den utomordentligt sammanvävda integrala samhörigheten mellan komplexets olika detaljer enligt AGW-beviset, och med slutpunkt i koldioxidhalterna som överensstämmande med observationsdata, finns för min del därmed ingen som helt vidare anledning att uppehålla mig i ämnet: ämnet är tydligen fullständigt, totalt, detaljerat genomlyst.

 

 

 

JordytansVärmefysik — Havsperiodernas bildning

 

Hur Havsperioderna uppkommer och underhålls

27Okt2013

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 19Jul2013  E20  Bild24 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

Solen värmer upp dagvattnet — oceanernas dagsida mot Solen — periodiskt en gång per Soldygn (24tim), eller ett stjärndygn (23tim56m4,09S). För varje uppvärmning sugs värme ner under ytan av den underliggande kallare vattenvolymen. Suget bildar strömningar, och strömningarna utbreds tills bottnar och kontinentala gränser begränsar omfattningen, och därmed tvingar det primärt uppvärmda restvattnet tillbaka upp mot ytan.

 

Därmed är cirkeln sluten, och förloppet upprepas.

 

 

Min tanke var bara den här:

— Det kan INTE vara svårt att förstå HUR havsperioderna (~62år) är STABILA och utan större inre variationer EFTERSOM den enda klimatmatande faktorn består av Solvärmens dagliga effekt på Jordytan.

— Jordens årliga rotation kring Solen kan förstås ha blygsam inverkan på Soleffektens variation, liksom också Månens olika omlopp (27dygn, 8,85år, retrograd 18,56år) och Jordaxelns marginella lutningsändring (20.000år) och Jordaxelns precession (25.600år) och Kontinentaldriften (1,5KM/10.000år).

— Inom våra tidsramar — flera sekel (och förmodligen tusentals år) framåt-bakåt — existerar ingen FaktorAgent som kan ändra havsperioderna. På den nuvarande Jordgeologins och Jordfysikens grund kan därför, och endast då, havsperioderna förstås tämligen stabila över tusentals år. Vi studerar flödet mera i detalj.

 

SlutnaMateriesystemetsEnergiprincip

Förutsatt att landgränserna inte ändras och Soleffekten är konstant, samt också Jordrotationen utan märkbara variationer, finns bara en, endast en, och inget annat än bara en enda energiuppehållande faktor som driver värmeströmningarna genom Oceanerna: Solvärmen. Inget annat. Med andra ord: Hittar vi NÅGON periodicitet i DET förloppet, kan vi vara säkra — helt säkra — på att den periodformen heller inte ändras med mer än Jordrotationen, Kontinentalgränserna eller Soleffekten ändras: Finns ingen nämnvärd ändring i det slutna strömningssystemets fasta delar som innesluter energiomsättningen, FINNS HELLER INGEN ENERGITEKNISK FAKTOR ATT UPPHÄNGA FÖRESTÄLLNINGEN OM EN ÄNDRING PÅ: perioden har idealt obegränsad utsträckning, i praktiken begränsad av märkbara kontinentala landändringar tillsammans med Jordaxelns precession (tiotusental år) — Soleffekten på Jordytan (250W/M²) betraktar vi som konstant med obetydliga variationer (AGWmaxP=1W/M²) — enligt den relaterade fysikhärledningen i Soleffekten [SolensRåeffekt].

 

Variation på temat i Ändringslagarna: Newtons första lag:

Varje process som underhålls av eller igångsätts via någon viss energi, fortsätter uppvisa sin karaktäristiska profil av funktion och gestalt, form och figur, tills någon tillståndsförändrande kraft ger processen ny gestalt.

 

WorldMap

Kartbilden nedan visar kontinentalgränserna med Stillahavsgränserna markerade, respektive Västra (Indonesien) och Östra (Amerika), Antarktis inte utritat.

 

Kartbilden ovan vänster från illustrationen i MÄNSKLIGHETEN — Västerlandets brist på Naturfilosofi, här kompletterad för oceanströmningarnas tydlighet.

Antarktis — Sydpolens landmassa — inte utritad.

 

Wikipedia beskriver strömningsflödet mellan dessa helt oceanöppna kontinentala landgränser enligt

 

”During a "warm", or "positive", phase, the west Pacific becomes cool and part of the eastern ocean warms; during a "cool" or "negative" phase, the opposite pattern occurs. It shifts phases on at least inter-decadal time scale, usually about 20 to 30 years.”,

@INTERNET Wikipedia, Pacific decadal oscillation [2013-10-27]

http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_decadal_oscillation

 

StillahavsDekadiskaOscillationen (eng. PDO, Pacific Decadal Oscillation).

— I AGW-beviset, illustrationen nedan, kan den periodiciteten tydligen förstås framträda som EN MOTSVARANDE TOTALGLOBAL VÄRMEPERIODISK MEDELVÅGFORM VIA en sinusvåg med intervallet ca 21 år och temperaturvariationen ca ±(0,1)(5/17)=±0,029°C. Notera att den praktiskt lokalt uppmätta PDO-vågformen uppvisar många olika bidrag från många olika orter och domäner, och därmed bara delvis uppvisar likhet med den rena ideala sinusformen (ljusröd nedan): ett globalt utslaget medelvärde raderar specifikt lokala bidrag.

 

Men notera också det följande för undvikande av ev. missförstånd:

— Periodsynkningen betyder INTE i denna presentation att »PDO och AMO är identifierade».

— Periodsynkningen betyder BARA att »PDO-AMO-analogin framgår tydligt».

— Vågformerna som framträder ur AGW-beviset (»PDO» och »AMO») är globalmedelvärden: ATT både PDO och AMO ingår är klart, men »den exakta bilden» av dessa »i deras exakta lokal» blir ingen lätt sak varken att avgöra eller avgränsa: värmeströmningarna samverkar på flera (många) olika sätt, och vågformerna nedan är ENDAST globalmedelvärdena ur NASA-CRU-kurvan minus temperatur-FossilIndustri-Energi-kurvan, här markerad E i SeaPeriodRef.

 

Havsperioderna

 

PREFIXxSIN i DELPHIgrafPROGRAMMET: y = 0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

Olika luft- och landmarina regioner samverkar med olika inbördes bidrag som ändras, skiftar och flyter genom varandra i tidens längd. Ythavsperioderna ovan är de allra enklaste naturliga klimatstyrande varianter som enligt AGW-beviset framgår (mer eller mindre) direkt ur NASA-CRU-kurvan sedan den industriella fossilförbränningskurvan [t|E] subtraherats. Huvudperioden på ca 62 år stämmer också analogt med Atlantiska Multidekala Oscillationen AMO.

 

 

Vi kan identifiera den ljusröda vågformen ovan med hjälp av Wyattgruppens StadiumVågHjul och deras indelning av WyattHjulet i diametrala parindexbeteckningar 2|3; 6|7, och som också anges ”PDO” i deras figur.

— Notera att Wyattgruppen — vad vi vet här — INTE har haft och heller inte har nu något motsvarande »SNYGGT FACIT» som vi har här (i AGW-bevisets kredit): den aktuellt uträtade Havsperiodens raka form, den blå undre vågformen ovan. Vi studerar den nu, via den andra längre vågkomponenten med perioden ca 62 år. Nämligen via det återstående Jordoceaniska diket mellan Amerika och Europa-Afrika, vad vi kallar ATLANTEN eller Atlantiska Oceanen — i viss mån tillsammans med Indiska Oceanen via rundningen kring Sydafrika (Antarktis kontinent [Sydpolen] inte utritad här):

 

 

Om vi ser till en mera fullständigt ritad världskarta där även Antarktis finns med

 

 

BILDKÄLLA: Wikipedia File:World map blank without borders.svg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_blank_without_borders.svg

 

ser vi tydligare att Atlanten-Indiska Oceanen ligger instängd mellan två mindre öppningar: en smalare öppning Sydamerika-Antarktis och en bredare öppning Australien-Antarktis. Atlanten kan inte här på samma öppna sätt som i Stillahavsfallet bilda »bassängsplashar» mellan kontinentalväggar, utan är istället hänvisad till en mera komplicerad (och intrikat) cyklisk strömningsprocedur.

 

 

Oceanströmmarnas uppkomst

 

Vänster: Solvärmen — och därmed motsvarande »vindfysik» — sprids från ekvatorn mot polerna, och därmed motsvarande värmeströmningsfenomen i oceanerna.

Mitten: Jordrotationen () tvingar [det värmeströmmande ↓↑] oceanvattnet () mot västra kontinentgränserna.

Höger: Corioliseffekten verkar på de radiella strömningsriktningarna (mot polerna) och åstadkommer avböjningar, och därmed motströmmar längs östra kontinentgränserna. Corioliseffektens totala verkan bildar en »bassängvirvel» i varje oceandomän: medurs på norra och moturs på södra halvklotet.

— En webbkälla som visar ovanstående mera ingående finns på

Allmän genomgång av havsströmmar och Corioliseffekter finns rikt illustrerat och beskrivet på bl.a.

Ocean Currents and Climate

http://earth.usc.edu/~stott/Catalina/Oceans.html

— Generellt HUR oceanströmmarna kan förstås uppkomma och underhållas, kort överblick:

Solvärmen — och därmed VINDARNA — mitt på Jordgloben (Ekvatorn) relativt den mera blygsamma Solvärmen vid polerna skapar en naturlig värmeflödesdifferens: Varmt ytvatten strömmar mot de kallare polerna med ytterst låg hastighet (centimeter eller millimeter per sekund), och djupströmmar som kompenserar ytströmmarnas flödesriktning i det slutna systemet sluter flödet,

— Därmed kan också CORIOLISEFFEKTEN agera:

— Radiella rörelser på den roterande Jordytan får vridande effekt: linjärt radiella strömningen bryts och bildar till att börja med en halvbåge mellan ekvator-pol. För ATLANTEN kan vi se hur Jordrotationen pressar ekvator-polströmmande ytvattnen mot VästAmerika: Corioliseffekten ger en avböjning för den strömningen som då böjs mot Europa-Afrika-kontinenten. Ytvatten som når den kontinentalgränsen bildar en omvänd ström från pol mot ekvator — och därmed Corioliseffekt med avböjning mot VästAmerika: Vi har fått en »oceanisk bassängvirvel» där Golfströmmen ingår. Sedan på samma sätt med alla andra öppna vattenområden (Stilla Havet, Indiska Oceanen., m.fl.). Webbkällan ovan innehåller flera goda illustrationer som visar grunderna.

 

 

— Här finns emellertid också tydliga tolkningsproblem i baskunskaperna: ingen vet RIKTIGT hur den motsvarande AMO (eng. Atlantic Multidecadal Oscillation) fungerar [Jämför AMO på Wikipedia]:

 

Mechanisms[edit]

 

In models, AMO-like variability is associated with small changes in the North Atlantic branch of the Thermohaline Circulation, however historical oceanic observations are not sufficient to associate the derived AMO index to present day circulation anomalies.[citation needed]”,

@IN TERNET Wikipedia, Atlantic multidecadal oscillation [2013-10-27]

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

 

— Genom att mänskligheten ännu (2013) förfogar över en begränsad datasamling i Atlantiska termer (Wikipedia AMO visar grafer från runt 1850 till nu [2013]) finns ingen DEFINITIVT SÄKER BILD av hur — eller möjligen ens OM — Atlanten uppvisar en någon alls entydig periodicitet.

 

— En del tror det. En del andra är tveksamma (men ser fram emot klargörande, avgörande bevis).

 

— Genom att Atlanten-IndiskaOceanen i princip ligger innestängd i de nämnda två delvis gemensamma havsbassängerna, och som därmed begränsar strömningsvägarnas ekvatoriella längd, kommer kontinentlandkanternas strömningsgränser, vad vi kan förstå, att också innefatta alla strömningsöppningar i Nord-Sydgående led. Därmed även passagen över Nordpolen och därmed den smala passagen genom Berings Sund och sedan vidare ut i Stilla Havet. Totalt sett en summa av kontinentalgränscirkulerande strömningsvägar av, alldeles tveklöst utomordentligt, sammansatt natur.

— Det som spelar en STOR roll för den totala luft- och landmarina oceanstyrda värmehållningen i detta komplex blir (då, nämligen, som det visar sig) ISBILDNING/avsmältning vid och igenom de kritiska polerna och därmed på deras kredit varierande SALTHALT: salthalten reglerar vattnets fryspunkt. Därmed: SALTHALTEN eller vattentätheten REGLERAR HELA STRÖMNINGSFYSIKEN: alla strömmarna Nord-Syd-Ekvatorn, eller TermoHalina Cirkulationen (»TermoSaltCirkulationen»).

 

Strömningshastigheten Ekvatorn-Nordpolen tagen via AMO-medelvärdet 62 år är utomordentligt låg: 1/4 av Jordomkretsen (10.000 KM) på 62/2 år (avrundat uppåt 1 T9 S) ger

v=d/T=(1 T7 M)/(1 T9 S)=0,01 M/S — ca 1 cM/S. Som en Nyckelpiga som kryper över ett Björklöv.

 

— Enbart med fysikgrunden som ovan [SME] måste förr eller senare, på ett eller annat sätt, det materiellt slutna materiesystemet uppvisa MÖNSTER, PERIODER och CYKLER i kraft av den enda matande energikällan som håller hela komplexet vid liv: Solvärmen.

 

På någon punkt, i något sammanhang, kommer det ursprungligen Soluppvärmda strömmande havsvattnet tillbaka till utgångspunkten, och därmed en termiskt sluten, periodisk cykel.

 

Det enda vi I PRINCIP behöver för att fastställa om eller huruvida någon sådan period alls föreligger, blir med andra ord SYNBARHET: om det alls finns eller syns spår som utpekar EN växlande fasövergångs period. Finner vi en sådan, är periodiciteten klarlagd enligt SME.

 

För AGW-bevisets del upphittades kopplingen till Atlantiska perioden i AMOref, bilden nedan.

 

 

Figuren ovan från AMOref i avsnittet om Havsperioderna.

Naturliga Värmevariabiliteten

— I AGW-beviset kan AMO-periodiciteten förstås framträda igenom DEN MOTSVARANDE TOTALGLOBALA VÄRMEPERIODISKA MEDELVÅGFORMEN VIA sinusvågen (den svarta nedan i Havsperioderna) med intervallet ca 62 år och temperaturvariationen ca ±(0,1)(20/17)=±0,12°C.

— Notera även här (bilden nedan) att den (ännu 2013) praktiskt lokalt uppmätta AMO-vågformen uppvisar många olika bidrag från många olika orter och domäner, och därmed bara delvis får förstås uppvisa likhet med den rena ideala sinusformen.

— Totala amplitudsumman ger en resulterande global medelbaserad temperaturvariationsvåg (den blå nedan i Havsperioderna) med amplituden ±(0,12°C+0,029°C)=±0,149°C.

 

VidarePassning

 

Uppvärmning kortare än avsvalning — en mera naturnära version av den enkla sinusvågen 62år

 

Under alla förhållanden:

— Ett material som svalnar lika fort som det uppvärms saknar termiskt motstånd. För att ett material ska kunna verkställa värmebevarande egenskaper, måste det kunna ta upp värmeeffekt nämnvärt snabbare än det avger den upplagrade värmeeffekten.

— Den ideala sinusvågformens termiska praktik motsvarar liktidig uppvärmning och avsvalning. Dvs., absolut genomströmning utan värmeförluster.

— I vårt fall, motsvarande AMO-perioden, skulle vi snarare behöva en någon snedvriden sinusvåg så att uppdelen blir något kortare än nerdelen.

 

Bilderna nedan visar några olika passningsalternativ med den helt ideala sinusvågen för 62-årsperioden.

Alt1 | Alt2 | Alt3 | Alt4


Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 65% i x-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

 

Det verkar också finnas SMÄRRE OLIKA DATAVERSIONER av ovanstående original (från 2009). Vissa mindre skillnader syns mot nuvarande (Okt2013) webbversioner. Här används konsekvent originalversionen ovan för enhetlig jämförelse i exempel, om inget annat anges. Vidare nedan.

Alt2 | Alt1 | Alt3 | Alt4

Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 65% i x-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.8[(2sinþx/1.48)+0.8(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

 

SinMod1

Inför vi en mera praktiskt termisk sinusjustering för 62-årsperioden från ideala

 

Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 65% i x-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

0.222(0.8[(2sinþx/1.48)])

SinMod2

till modifierade — upphandlingen sker snabbare än återlämningen —

 

Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 65% i x-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

0.222(0.8[(2sinþx/1.48)–1.2(sin0.5þ[x+0.95]/1.48)'12])

 

får vi motsvarande

Alt3 | Alt4 | Alt1 | Alt2

Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 65% i x-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.8[(2sinþx/1.48)+0.8(sin3þ[x–0.1]/1.48)–1.2(sin0.5þ[x+0.95]/1.48)'12])

 

Och vi ser nu (direkt) att uppdelen har fått en betydligt mera följsam passning.

 

Principen med anpassad kortare upp och längre ner speciellt på 62-årskurvan visar att passningen mot NASA-CRU-kurvan blir tydligt finare.

— Vi ser också en del andra detaljer:

— För att försöka närma oss ÄNNU MERA, är det tydligt att olika amplitudjusteringar måste läggas på den kortare PDO-maken: den är ibland något högre (1940), ibland något lägre (1880). Dessa variationer — om alls signifikanta, jämför Alt4 och totalt i JämförandeSammanställning — tyder på TYPISKA TILLÄGGSKOMPONENTER som är eller kan vara (typiskt) naturliga klimatvariabler — och som det i princip (här) är omöjligt att (ens) FÖRSÖKA gissa sig till. Generellt vet vi redan vad som gäller allmänt i komplicerade svängningssystem (jämför ljudmiljöer): RESONANSFENOMEN kommer, och går, efter mönster och förutsättningar som (oftast) är utomordentligt komplicerat att (ens) försöka beskriva.

 

DET SOM FÖREFALLER STÅ UTOMORDENTLIGT KLART är att PERIODICITETEN och »den allmänna följsamheten» i passningen mellan NASA-CRU-kurvan och Havsperioderna enligt AGW-beviset är (förvånansvärt) GOD. Att 62-årsperioden plötsligt och hastigt skulle börja uppvisa någon strängt avvikande form från ovanstående, finns vad vi vet ingen förutsättning för — så länge Jorden fortsätter rotera som nu och Jordytans formlandskap och havsbassängerna inte ändras och också Solvärmen fortsätter som nu [Se Faktorerna].

 

— Däremot kan som nyligen antyddes de mera kortvariga men mera lågtempererade (±0,03°C) PDO-tidsanaloga periodernas profiler variera på olika sätt.

 

— 62-årsperiodens temperaturamplitud på ±0,12°C blir i vilket fall den övervägande med 21-årsperiodens mera blygsamma addend ±0,03°C. Så: Som mest skulle slutresultatet betyda att den grafiska passningen kommer att avvika max just ca ±0,03°C mot NASA-CRU-kurvans mätvärden — genomgående — med typexempel enligt bilden ovan — och för flera (många) sekler framöver.

 

MEN SOM VI OCKSÅ SER:

— PASSNINGSBILDEN visar en (liten) detalj vid början omkring 1850 som INTE ansluter till den prognosen: det ser ut som att kurvpassningen urartar alldeles i början med betydligt större avvikelse än i den fortsatta delen. Se vidare i DataFel1850-1860.

Alt4 | Alt1  | Alt2 | Alt3

En ännu bättre passning ges med samma kurvform som ovan [Alt3], men då på en nyare version (2013) av NASACRU-kurvan, nedan. För avvikelsen 1850-1860, se DataFel1850.

 

Originalet ovan 2013

http://www.cru.uea.ac.uk/

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

skiljer sig marginellt från NASA-originalet 2009 (gröna nedan). Speciellt i 2013-originalet ovan från 1850-1860 framträder ett litet vågberg över baslinjen som bara skymtar delvis i 2009-originalet (gröna nedan).

NASA-CRU-kurvan ovan intonad i anpassad skala, originalet hämtat 28Okt2013.

Unit50, NASA-CRU-kurvan skalreducerad 71|80% i x|y-led för passning, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.8[(2sinþx/1.48)+0.8(sin3þ[x–0.1]/1.48)–1.2(sin0.5þ[x+0.95]/1.48)'12])

 

 

Alternativt från SinMod1 kan vi undersöka effekten av en mera idealt »reguljärt skjuvad» sinusvåg

 

0.222(0.8[(2sin[þx+0.43sinþx/1.48]/1.48)])

 

som DOCK INTE ger RIKTIGT LIKA BRA PASSNING I UPPDELEN jämfört med Alternativ3: Inte stor skillnad mot Alternativ2:

 

 

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.8[(2sin[þx+0.43sinþx/1.48]/1.48)+0.8(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

 

EXEMPELUTFLYKTEN ANTYDER — understryker — att SÄTTET är avgörande: oceanernas globalt medelsammanlagda dynamik.

 

DataFel1850t60

Se tillägg [25Nov2014] Datafelet 1850-1860 — Problemet löst

 

Längst fram i början 1850-1860 NASACRU-kurvan syns ett »litet [STORT] datafel» som kräver en förklaring.

— Man SKULLE KUNNA misstänka någon variant av »feldata» i delen 1850-1860. Men inget är här känt om det.

 

 

Alternativen Al1 Al2 Al3 Al4 visar de olika sätten som en möjlig felkälla finns alldeles i början av datakurvan 1850.

 

Det verkar INTE HELLER troligt att 62-årsperioden PLÖTSLIGT skulle avvika UPPÅT — om ingen extraordinär naturföreteelse visade sig runt 1850: Antingen är passningen i perioder FELAKTIG — inte giltig trots den synbarligt goda passningen — eller så är mätdatat 1850-1860 felaktigt, eller att inre variationer — som antyds ovan — möjligen KAN innefatta det FÖRMODADE felet.

 

 

Med kriteriet för exakt periodisk repeterbarhet i ljuset av passningsformen i Alt4, samt den inbördes jämförelsen mellan olika dataversioner av NASA-CRU-kurvan (2009-2013), blir det svårt att INTE hänföra den tydliga avvikelsen 1850-1860 till ett DATAFEL — eller, vilket vi inte säkert vet här, att det finns en ANNAN lika god passningsform som innefattar ’felet’ inom rimliga marginaler.

— KAN den tvåperiodpassande konturen (18800|19421|20042) ANSES tillförlitlig, finns det i Faktorerna ingen möjlighet att hitta någon kraftagent som skulle kunna ansvara för en sådan avvikelse som visas i Alt4 fram till 1860. Den typen är med Alt4-periodkonturerns bevisbarhet och de möjliga kronologiskt påverkande Faktoragenterna HELT utesluten. Enda förklaringen skulle då kunna vara att data är felaktiga, eller att de är riktiga men att någon särskild händelse (ca1840-1860) frammanat avvikelsen.

   Den här presentation ligger helt utanför möjligheten att avgöra vilket som gäller.

 

 

 

Möjliga passningsalternativ

 

 

När vi ändå hanterar strömningsvärden typ cM/S:

— Finns det någonting som säger att typen 62-årsperioden INTE skulle kunna vara frekvensvarierande?

— Den här framställningen är INTE tillägnad någon verkstad för den typen av problem. Rent grafiskt finns det dock en del sätt att närma sig frågan genom att helt enkelt pröva olika möjliga alternativ och sedan jämföra med NASA-CRU-kurvorna.

 

|   |   |  |  | | | ||||| | | |  |  |  |   |   |   |

 

— Hur kan vi avbilda sådana — ytterst små — »GUMMI-perioder» (FM, FrekvensModulation)?

 

Bilderna nedan från DELPHI4Test2011-Grafritningen ger några exempel på olika typer av frekvensmodulering.

 

FrekvensModulering

 

Några exempel:

 

Unit50, þ motsvarar pi i DelphiGrafprogrammet, PREFIXxSIN:

 0.5sin3þx(1+5x)

 

 0.5sin3þx'sinx

 

cosx'sinx

 

För att få REGULJÄR frekvensmodulering GRAFISKT  skulle man kunna tro att det gåt att använda TYPEN först en amplitudmoduleringsform eller bara en enkel sinusvåg som frekvensmoderator:

[(sin2þx)+(sin[2+0.2]þx)]                                                                                                                                           

[0.9+(sinþx/20)'2]/1.9

Det visar sig emellertid INTE fungera: frekvensmodulering med ENKLA vågfunktioner fungerar inte (man får bara periodisk amplitudmodulering, eller obegränsat växande eller avtagande periodintervall i olika växlar).

Men det beror bara på att man inte förstår grafläran bakom. Se Upplösningen.

 

Webben 2013 har också svårt för att visa — med tydliga exempel — HUR Reguljär frekvensmodulering låter sig ritas ENKELT via ENKLA grafritande program. Se exempel i Upplösningen.

 

— Webben (Okt2013) innehåller många träffar på ”frequency modulation” med många olika matematiska fördjupningar [FourierAnalys, BesselFunktioner]. Men ingen upphittad källa verkar ens kunna förtydliga HURUVIDA det finns en RAK, direkt, grafisk ekvation — som kan ritas direkt (Det finns det — men webbkällorna har som sagt svårt att VISA och SÄGA det i klartext. Se exempel i Upplösningen). Svåråtkomligt.

Wikipedias Frequency Modulation-artikel ger heller ingen upplysning (abstrakt beskrivning utan konkreta grafiska exempel). Deras formel (här i PREFIXxSIN)

 

 =

y=Asin(2pifx+Fsin[2pigx])

 

visar UTAN VIDARE ingen frekvensmodulering (det är bara Proffsen som får ACCESS till hur man gör), bara en reguljär periodisk vågform. Artikelförfattaren verkar inte intresserad att upplysa om sammanhanget.

— Viss frekvensmodulering framträder

 

 

om sambandet modifieras till typen

sin(5þx+[1+sin0.2þx]sin5þx)

 

— Men den delen är tydligt också amplitudmodulerad;

— Ingen direkt tydlig webbkälla verkar (Okt2013) kunna reda ut detaljerna och visa PER TYDLIGA EXEMPEL vad som gäller [Se förklaringen i Upplösningen].

JÄMFÖR:

Amplitudmodulering

 

 [2'–0.01þx](sin4þx)

 

får man GENERELLT genom att multiplicera en ordinär sinusfunktion (sin4pix) med någon variabel (2^–0,01pix);

Frekvensmodulering

 

 (sin4[2'–0.01þx]þx)

 

får man GENERELLT genom att multiplicera frekvenskoefficienten (4) i den ordinära sinusfunktionen (sin4pix) med någon variabel (2^–0,01pix).

— Att få den variationen SINUSMÄSSIGT PERIODISK — ökande-avtagande-ökande … — med EXAKTA INTERVALL OCH IDENTISKA PERIODER FÖREFALLER emellertid INTE direkt förknippad med någon enkel matematik.

 

 

Genom AVGRÄNSARE (speciella funktionsindex [Se t.ex. i TRANSITFUNKTIONEN]) kan vi kombinera godtyckliga avsnitt ur godtyckliga funktioner, typ ovan genom att sammansätta positiva och negativa makarna (i godtyckliga perioder). Men den matematiken är också KOMPLICERAD, utan någon direkt enkel motsvarighet.

— Inom ELEKTRONIKEN, för att jämföra, är det betydligt enklare att få fram en frekvensmodulerad signal med fast amplitud via en VCO: en fast oscillator (typ HCT-grind med separat JFET-transistor som styrelement) påtvingas variabla upp- och urladdningsperioder till en inkopplad kondensator och motstånd med hjälp av en variabel resistans (JFET:en) som regleras via en variabel inspänning på JFET-gaten.

 

Om vi försöker på samma sätt med en sinusmoderator ([sin0.1þx]) får vi väl en periodiskt återkommande amplitudmodulering,

 

 [sin0.1þx](sin4þx)

 

men ingen TYDLIGT SYNBAR motsvarande periodiskt återkommande frekvensmodulering,

 

 (sin4[sin0.1þx]þx)

 

— Frekvensen ökar obegränsat med mellanliggande intervall som visar tydliga frekvensvariationer.

— Genom olika koefficienter kan vi hitta tillfälliga perioder med ”hyfsad periodisk passning”:

 

 (sin4[3+sin0.1þx]þx)

 

Närmare än så kommer vi tydligen inte UTAN VIDARE INBLICK I VÅGMEKANIKEN.

— Vi studerar det nedan i Upplösningen.

 

 

 

UPPLÖSNINGEN

 

UPPLÖSNINGEN

— Hemligheten — och svårigheten — i grafisk FrekvensModulation ligger här:

— Med en fast elementär sinusvåg [sin2þ(x)/0.2] som har perioden 0,2 enheter, PREFIXxSIN,

 

 sin2þ(x)/0.2

 

ska en FM (FrekvensModulering) fungera så att x-värdet — inte f-koefficienten (2pi/0,2) — ska ändras. Det betyder samma som att vågens amplitudvärde (y-värdet) ska placeras ALTERNATIVT →←→ på x-axeln SKILT från ett FAST x=x. x-formen ska alltså justeras på typen x=(x+sin0.2þx); Koefficienten 0,2=2/10 i termen sin0.2þx har perioden 10 enheter och bestämmer FM-perioden i ±avsnitt med .· ökandePeriod·. över nollan och ·.minskandePeriod.· under nollan. Från startpunkten inträffar Fmax vid 3/4 av modulationsperioden (här 7,5 enheter).

 

 sin2þ(x+sin2þx/10)/0.2

 

— För att få ut grafen med någon synbarhet (så att man inte missar målet på grund av taskigt valda koefficienter) är det viktigt att grundvågens frekvens är (betydligt) högre (många fler vågor per intervall) än modulationsvågens. I exemplet ovan är grundperioden 0,2 enheter — 5 vågor per enhet — och frekvensmodulatorns period 10 enheter — en våg på 10 enheter — vilket garanterar full koll.

 

— Nedan visas hur man kan förstora en del av FM-komplexets inre detaljer genom en inre x-koefficient (0,8 i exemplet nedan), PREFIXxSIN:

 

 sin2þ(0.8x+sin2þx/10)/0.2

 

Genom att välja F-modulatorn på COSINUS form [(x+cos0.2þx)] får man frekvensminskningen direkt från början: Fmin vid halva FmodPerioden:

 

 sin2þ(x+cos2þx/10)/0.2

 

Med samma typfunktioner — modulatorn (sin0.2þx) här som en amplitudkoefficient till grundvågen sin2þx/0.2 — får vi en motsvarande amplitudmodulering:

 

 (sin0.2þx)sin2þx/0.2

 

SUMMERING

Webbkällorna 2013 är urdåliga på att FÖRKLARA ENKLA GRUNDLÄGGANDE MATEMATIKBEGREPP. SuperUltraKass. Så FINA datorer — urkass programvara. SäljC.

— Lyssna inte på vad den här personen säger.

 

 

 

Periodisk Epilog

 

— Given the EXACT repeated circumstances — incoming wave, velocity, volume, temperature, angle, height — this WATER SPLASH will reproduce EXACTLY, over and over again:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013 E19 Bild158 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

 

Provided continents do not change (over thousands of years), and Earth rotation prevails the same, and too Solar input power on Earth, ANY captured MOTION ON EARTH that is allowed to last indefinitely — as f.ex. streaming and waving water — MUST inevitably show STRUCTURE: a pattern, a resonance, a repeated cycle: a contour.

 

Show me only one clear cut example that does NOT apply.

PLEASE.

 

 

— Allt FAST som innesluter variabler, tvingar variablerna att forma MÖNSTER.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild34 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

 

The End — Always a New Beginning.

 

 

JORDYTANS NATURLIGA KLIMATRYTM

genom NATURLIG GLOBAL VÄRMEVARIABILITET ±0,15°C|31år

Angående JordGLOBALA MEKANISMEN FÖR VÄRMEUPPTAGNING, TRANSPORT, OMSÄTTNING OCH ÖVERFÖRING

Stadfästandet av en Globalt återkommande formlik Periodisk Temperaturkontur

i Jordytans marknära luft- och landmarina värmeomsättning — Utan inslag av människoskapad påverkan

 

 

 

 

Lavineffekten — se även engelska termen Forest Dieback [sv. »skogsavdöd»] på Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Forest_dieback]: träddöden generellt — först observerad i Tyskland och Nordamerika 1980.

INLEDNINGDen alarmerande situationen i klartext BioTermLavinPusselbitarna på Plats

 

Beskrivning — miljömord:

För varje träd som tas bort och inte tillåts återväxa, kvävs ett annat träd. Så fungerar det:

— Varje levande individ löv och barr (Växternas Andning) tar en viss arbetsbörda i det redan globalt överbelastade koldioxidtrycket (R — se LavinOrange): mera koldioxid (R) som inte kan tas om hand av växter och bindas i deras växtform, åstadkommer via Solirradiansens konstanta medelvärmeineffekt (P=250 W/M²) en motsvarande temperaturstegring (T) enligt T=PR (samma fysik som styr datorns CPU-kylning: högre termisk resistans R = högre CPU-temperatur T för en och samma ineffekt P).

— Tas ett löv eller barr bort, överförs bara det barrets eller lövets arbetsbörda på ett annat barr eller löv: det tidigare levande barrets eller lövets VÄRMEREGLERANDE KAPACITET som nu eliminerats, överförs alltså på andra levande barr och löv [EkologiExemplet]. Men dessa kan inte ta upp den ytterligare arbetsbördan (LövSveddning) (Växternas Andning). Resultat: den extra arbetsbördan på barret eller lövet medför att det barret eller lövet börjar kvävas i motsvarande grad.

   Vi ser det nu, alltmer och i allt större omfattning runt omkring oss på det rödbruna eller brunröda inslaget (nekroser) av olika växtpartier med i övrigt frisk biovävnad, speciellt tydligt som nedan i Granträd (2Jun2014). Ökningen i T-faktorn — således direkt förknippad med avverkning av levande biomassa som inte tillåts återväxa — gynnar inte bara uttorkningen utan även populationen skadeinsekter. Den döda avverkade biomassan bidrar sedan ytterligare till ökad koldioxidmängd (R) genom förruttnelseprocessen: hela den växtens tidigare hjälparbete körs bara över, och allt den samlat upp under åren bara förs tillbaka till atmosfären: T växer i lavineffekt. Det betyder att den verksamhet som (sedan 2012) anställts av Trafikverkets speciellt uttalat miljöälskande kloakgillen i tvivelslös, tveklös och speciellt solklar visshet är ett pågående miljömord. Naturen förbereder sig uppenbarligen för att avliva mänskligheten Trafikverket, eftersom den tydligen inte vill ta reson och stoppa vanvettet:

— Kräv att Trafikverket och dess miljömördande gangsteranhang [‡] av s.k. entreprenörer avgår med omedelbar verkan och ersätts av miljökompetenta kommunicerbara ansvarskännande människor. Det finns ingen annan lösning: avverkad bioyta som hindras i sin naturliga återväxt måste återplanteras omgående, samt skyddas från åverkan för all fortsatt framtid. Det är allvar nu.

 

 

De rödbruna trädpartierna i bilden nedan är nekroser = död biomassa. Klicka på bilden för att se originalet.

Foto:  2Jun2014  E10  Bild24  ¦  Mitten: 18Mar2012  M1  AvverkningS2Bild126   — Trafikverket anställer miljömord — Verkställande entreprenörer protesterar inte — Kvarlevande biomassa belastas högre genom värmekvävning

Protestera mot Trafikverkets naturvandalisering  — Kräv entreprenörernas ansvar — Avverkade Träd = MORD på kvarlevande — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

TRAFIKVERKET INFORMERAR:  Träddöden sprider sig — borttagning av levande biomassa kväver kvarvarande — koldioxidtrycket R ökar via konstant Solinstrålningseffekt P med följd i ökad värmegrad T = PR.

— HJÄLP OSS ODLA UPP SÅ MYCKET BIOYTA SOM MÖJLIGT.  Förbjud all återväxthämmande avverkning. KRÄV ATT TRAFIKVERKETS LEDNING [‡]och deras uppenbart speciellt vettlösa gangstervälde av VERKSTÄLLANDE ENTREPRENÖRER som utför miljömorden — AVGÅR OMGÅENDE OCH ERSÄTTS AV MILJÖKOMPETENT PERSONAL. Nu. Sen är för sent.

 

 

Vi i Sverige är ännu inte de värst drabbade. Nordamerikas omfattande skogsområden bär mera direkt synliga spår av den växande förödelsen. Värmetillskotten i den globala uppvärmningen gynnar också olika parasiterande insektskulturer som ytterligare bidrar till den alltmer påtagliga och omfattande träddöden — notera speciellt att insektsangrepp framgår om trädens bark är tydligt angripen. Ställ in bilen, ta ut cykeln och börja fältstudera själv. Träden påstås f.ö. ta upp i stort sett allt nuvarande fossilutsläpp från biltrafiken (totalt 25% av totala fossilutsläppet, New York Times Oct2011 nedan).

   Se även generellt i EkologiExemplet: Kommunernas pågående miljövanvett: avverkningarna, sammanhanget ovan med T=PR: ökad mängd koldioxid som inte kan tas om hand av de kvarvarande levande växterna medför ökad mängd kvarhållen Solinstrålad energi (E=Pt) under allt längre tidsperioder (t). Resultat: allt kraftigare energiomsättningar (E=kT) under det isolerande allt tjockare koldioxidtäcket (RP=T): lokala domäner drar runt planetytan med typen tornados, supervärme, superåska, superregn, supertorka.

— Kräv den ansvariga kommunpersonalens omgående avgång och ersättning med miljökompetenta ansvarskännande människor. Nu. Sen blir för sent.

— Se även i Den alarmerande situationen i klartext.

 

ENBART i anledning av den högeligen alarmerande globala situationen med den uppmärksammade träddöden står det utomordentligt klart att trädfällningarna anställda av Trafikverket helt saknar varje form av föregående miljömässig utvärdering, analys och mening och prövning. Trädfällningarna är uppenbarligen helt och hållet anställda på Trafikverkets eget bevåg, inkluderat följriktig gangsterideell noll information till allmänheten om det omfattande naturingreppet, tydligen av personer inom Trafikverket som lever i fullständig okunnighet om begreppet miljö 2014 och medmänsklighet. Försök (från 2012) att hitta orsaksrelaterad skriftlig information om eller kopplingar till verksamheten Trafikverkets naturvandalisering, vad den skulle grundas på i det tillgängliga webbmaterialet, har inte resulterat i någon respons: inget regerings- eller riksdagsbeslut, inget allmänt Europeiskt parlamentariskt protokoll, ingen medial artikel alls. Ämnet verkar helt och hållet ha noll omnämnande.

 

Webbreferernser, globala Träddöden

TräddödenWebben

YOUTUBE (9Jul2013) visar ett reportage om träddöden

Global warming accelerates drought-induced forest death

http://www.youtube.com/watch?v=t8s8XGC2Bto

 

Se speciellt (24.200 sökträffar Google 17Nov2014)

 

The New York Times — WITH DEATHS OF FORESTS, A LOSS OF KEY CLIMATE PROTECTORS, Oct2011

http://www.nytimes.com/2011/10/01/science/earth/01forest.html?pagewanted=all&_r=0

Få förstår vidden och situationens allvar                                    :

”.. while a majority of the world’s people now live in cities, they depend more than ever on forests, in a way that few of them understand.”,

;

”It is an amount so large that trees are effectively absorbing the emissions from all the world’s cars and trucks.”,

Träden som hjälper till avlivas av Trafikverket                          ;

Without that disposal service, the level of carbon dioxide in the atmosphere would be rising faster.”.

JE3

 

Trafikverkets Trafiksäkerhet II    [‡TT I]

 

Vakna upp Trafikverket, Sveriges Ledande Miljömördare:

— avverkning vid sidan av vägen gynnar bara mobilpratande ansvarslösa bilförare som redan är kända för att vara överrepresenterade i påkörningsolyckor = viltolycksstatistiken = sidröjningarnas uteslutande enda orsak:

sidröjningarna har ingenting att göra med trafiksäkerhet för ansvarskännande, miljömedvetna människor — visa att det avgörande viktiga och centrala påståendet är felaktigt:

kräv de mobilbabblande ansvarslösa bilförarnas uteslutning ur gruppen ansvarskännande trafikanter, ta bort dessa miljöparasiterande virrhjärnor HELT ur trafiken: att vistas i trafiken tillsammans med dessa MÖTANDE trafikhalvvakna i 80+80=160 km/h är direkt livsfarligtRELEVANT FÖRSTA ÅTGÄRD: alla som har körkort ska först åläggas bindande intygat icke mobilanvändande under bilkörning: brott ska sedan förebyggas genom direkt körkortsindragning, inget snack om saken: trafik är för TRAFIK: vägen, föraren. fordonet. Inget annat sluta mörda naturen för mobilpipparnas fortsatta bekymmersfria vardag med Större Siktvolymer för att öka den Kraftigt Nedsatta Reaktionsförmågan i pågående mobilsamlag

— sluta med den vanvettiga växtavverkningen vid SIDAN av vägarna; börja återplantera NU innan det är för sent (max 20 år till), hjälp till att bidra med mesta möjliga LEVANDE biomassas hjälp för att dämpa den förestående katastrofen: odla upp varje tillgänglig kvadratcentimeter: det är allvar nu, inget skämt: ställ in bilen. Ta fram cykeln. Hjälp till.

— Nej. Visst. Systematisk nersågning av Hjälpare För Mänsklighetens Överlevnad är naturligtvis ingenting som associerar till MILJÖMORD heller. Jättedumt. Omdöme.

 

 

Ta ställning, träd fram Svenska Människa:

——————————————————————

   Säg det med en gång:

— Det är dessa här Jämförande Exempel JE1 och JE2 som jag föredrar framför det här JE3 (bild/text ovan höger).

— I så fall är Konsultationen helt säkert avslutad.

 

 

 

Foto:  2Jun2014  E10  Bild18

 

 

Det är inte frågan om vad vi människor ska TA (HarmoniPrincipen). Frågan är vad vi är berättigade till.

   Herraväldesidéer om erövring verkar fortfarande 2014 vara det mest attraktiva för de kloakgillen som vill uppvisa sin överrepresentation i intresset för miljömördande verksamhet typTrafikverket: garanterat noll naturkontakt. Noll kommunicerande naturvett.

   Under allt för lång tid har liknande kloakgillen fått härja fritt i föreställningen att DET ÄR MÄNNISKAN SOM BESTÄMMER ÖVER NATUREN. Inte att Naturen tillhandahåller en Primär Intelligens som SEDAN människan får vara så vänlig och EFTERFRÅGA innehållet VIDARE i, inte skapa, uppfinna eller påtvinga. Trafikverkets uppenbara pågående omfattande miljömord är vad vi har förstått ett skolexempel i mänsklighetens allra mest simpla, tarvliga och vedervärdiga tilltagskonster, dessutom i en tid då resurserna i varje kvadratcentimeter levande biomassa behövs som mest. Avgå omgående. Säg inget. Bara plocka ihop prylarna och lämna området. Se även i FÖRKLARINGEN.

 

 

»forest death from global warming» 5.660.000 sökträffar Google 17Nov2014:

 

WHAT’S KILLING THE GREAT FORESTS OF THE AMERICAN WEST?, Mar2010

http://e360.yale.edu/feature/whats_killing_the_great_forests_of_the_american_west/2252/

 

CLIMATE CHANGE COULD WIPE OUT WILDLIFE AND IS ‘MAJOR RISK’ TO UK FORESTS, Mar2014

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/climate-change-could-wipe-out-wildlife-and-is-major-risk-to-uk-forests-9223785.html

:

”Report says effects of tree dieback on food production and biodiversity worse than previously thought”

Första barrskogsstudien 2009

GLOBAL WARMING THREATENS FORESTS, STUDY SAYS, Jan2009

http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/01/22/study.forests.dying/index.html?_s=PM:TECH

 

GLOBAL WARMING ACCELERATES DEATH OF FORESTS IN U.S. WEST – ‘THE WILDFIRES, INFESTATIONS, AND HEAT AND DROUGHT STRESS ARE THE SYMPTOMS; CLIMATE CHANGE IS THE UNDERLYING DISEASE’, Sep2014

http://www.desdemonadespair.net/2014/09/global-warming-accelerates-death-of.html

 

Generalgenomgång

GLOBAL WARMING IMPACTS — THE CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE ARE ALREADY HERE., 2014

http://www.ucsusa.org/our-work/global-warming/science-and-impacts/global-warming-impacts

:

”Unless we take immediate action to reduce global warming emissions, these impacts will continue to intensify”.

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

STOPPA TRAFIKVERKETS VETTLÖSA MILJÖAGERANDE

Statens och Kommunernas märkbart vettlösa avverkning av

värmereglerande = koldioxidupptagande bioyta — i en tid när varje kvadratcentimeter bidrar med hjälp

 

 

Snabbfakta:

— Varje blad och barr som tas bort ur biologiräkningen — som alltså inte tillåts återväxa, se statens och kommunernas allmänna vettlösa trädavverkningar [‡] — betyder en motsvarande överförd koldioxidbelastning på alla kvarvarande [EkologiExemplet]. Men naturen pallar inte den belastningen (utom till en viss gräns, och den är tydligen sedan länge passerad). Resultatet blir att den överskjutande delen åstadkommer ett motsvarande proportionellt extra värmetryck (T=PR) på den levande biomassan [‡], och som på redan biotekniskt erkända grunder betyder att de kvarvarande växterna utsätts för självkvävning (uttorkning).

 

VA, Växternas andning

Hur övermängden koldioxid åstadkommer växternas självkvävning

GRUNDFAKTA

Växternas andningsöppningar — sto’mata eller klyvöppningar

 

STOMATA — Inverkan från högre OCO på växtlivet —

14Nov2014

 

Växporernas öppningar som reglerar växtens upptag av koldioxid (OCO eller CO2) och vattenreglering (HOH eller H2O) är samtidigt känsliga för den omgivande atmosfärens koldioxidhalt. Generellt täpps andningshålen till med växande temperatur. Men växande temperatur (T=PR) är just det som sammanhänger med global uppvärmning genom oproportionerligt stora koldioxidmängder. Ju större mängd koldioxid [EffektEnergiAGW], desto högre värmegrad, och därmed en proportionell tilltäppning av växternas naturliga andning [‡].

   Artikeln är speciellt ägnad de vettlösa existenser [‡] som tydligen i vår tid (från 2010) obetänkt mejar ner frisk biomassa — träd, buskar, markvegetation — för tillfället att också tydligen utan insikt, vett eller förstånd ensidigt försöka etablera herravälde över naturen, inte att eftersträva samarbete, harmoni mellan natur och människa med bevarande av sundhet, ordning och skick. Den kraftfulla utrensning genom naturkunskap av omdömeslösheten och respektlösheten ur samhällskroppen man kunde förvänta av omdömesgilla existenser, har istället ersatts av krafter som uppenbarligen strävar att bereda vettlösheten ett allt växande utrymme [‡], speciellt genom ett växande antal mötande trafikhot (Se TrafikVett om ej redan bekant).

 

 

Inskannad kopiering 14Nov2014 från

BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON  BandVI  1925, spalt922

 

Klyvöppning,  i växternas epidermis förekommande öppningar, medelst vilka intercellularrummen i växtens inre stå i förbindelse med den omgivande atmosfären. K. (l. sto’mata) förekomma vanl. talrikast på bladens undersida (vanl. 100-300 per kvmm.), sparsammare på översidan, även på yngre, epidermisklädda stamdelar och i blommorna. De begränsas av två läppceller; under K. ligger en  andhåla (jfr Blad sp. 34). Genom ändringar i läppcellernas saftspänning med åtföljande formförändringar av dessa celler (jfr fig.) öppnas och slutas K. I allm. öppnas K. vid fuktigt, slutas vid torrt väder. Härigenom regleras transpirationen. K. förmedla även gasutbyte vid andning och assimilation. Jfr Hydatod.”,

BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON  BandVI  1925, spalt922

 

Arbetande klyvöppning i närbild

 

Wikipedia (nedan, ovanifrån) visar en animerad sekvens av hur en andningsöppning (tomatblad) ser ut i full aktion.

 

 

@INTERNET Wikipedia Stoma [2014-11-14]

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoma

 

Hur andningshålen ser ut för barr, se Google Images på »stomata in needles».

 

TräddödenWebben

Artiklar som bekräftar negativa effekter på växtligheten från ökande koldioxidhalt

 

AGRICULTURAL IMPLICATIONS, [2014-11-14]

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoma - Agricultural_Implications

Ökad temperatur väntas medföra sämre livsmedel                                                       :

”In the face of ecological contingencies such as increasing temperatures, changes in rainfall patterns, long term climate change, and biotic influences of human management interventions, it is expected to reduce the production and quality of food and have a negative impact on agricultural production.[16][17]”

 

RESPONSE OF STOMATA TO ENVIRONMENTAL FACTORS, [2014-11-14]

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoma - Response_of_Stomata_to_Environmental_Fac

Växternas andningsöppningar minskar i antal med växande OCO                                       :

Decreasing stomatal density is one way plants have responded to the increase in concentration of atmospheric CO2 ([CO2]atm).[17]”

 

EFFECTS OF RISING ATMOSPHERIC CONCENTRATIONS OF CARBON DIOXIDE ON PLANTS, 2010

http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/effects-of-rising-atmospheric-concentrations-of-carbon-13254108

Växande OCO har betydande effekter på växter, AGW oaktat                                           :           

”.. rising CO2 concentrations are also likely to have profound direct effects on the growth, physiology, and chemistry of plants, independent of any effects on climate (Ziska 2008).”,

VA2, Växtens vattenreserver minskar med växande OCO — uttorkning, lövsveddning          ;

One of the most consistent effects of elevated atmospheric CO2 on plants is an increase in the rate of photosynthetic carbon fixation by leaves. Across a range of FACE experiments, with a variety of plant species, growth of plants at elevated CO2 concentrations of 475–600 ppm increases leaf photosynthetic rates by an average of 40% (Ainsworth & Rogers 2007). Carbon dioxide concentrations are also important in regulating the openness of stomata, pores through which plants exchange gasses, with the external environment. Open stomata allow CO2 to diffuse into leaves for photosynthesis, but also provide a pathway for water to diffuse out of leaves. Plants therefore regulate the degree of stomatal opening (related to a measure known as stomatal conductance) as a compromise between the goals of maintaining high rates of photosynthesis and low rates of water loss. As CO2 concentrations increase, plants can maintain high photosynthetic rates with relatively low stomatal conductance. Across a variety of FACE experiments, growth under elevated CO2 decreases stomatal conductance of water by an average of 22% (Ainsworth & Rogers 2007). This would be expected to decrease overall plant water use, although the magnitude of the overall effect of CO2 will depend on how it affects other determinants of plant water use, such as plant size, morphology, and leaf temperature. Overall, FACE experiments show decreases in whole plant water use of 5–20% under elevated CO2. This in turn can have consequences for the hydrological cycle of entire ecosystems, with soil moisture levels and runoff both increasing under elevated CO2 (Leakey et al. 2009).”,

Högre OCO medför snabbare tillväxt = mera biomassa

FÖRUTSATT INTE FÖR STARK VÄRMEEXPONERING [‡], men ...                                 ;

The availability of additional photosynthate enables most plants to grow faster under elevated CO2, with dry matter production in FACE experiments being increased on average by 17% for the aboveground, and more than 30% for the belowground, portions of plants (Ainsworth & Long 2005; de Graaff et al. 2006). This increased growth is also reflected in the harvestable yield of crops, with wheat, rice and soybean all showing increases in yield of 12–14% under elevated CO2 in FACE experiments (Ainsworth 2008; Long et al. 2006).”,

;

Leaf nitrogen concentrations in plant tissues typically decrease in FACE under elevated CO2, with nitrogen per unit leaf mass decreasing on average by 13% (Ainsworth & Long 2005). ”,

Proteiner och andra viktiga ämnen minskar med växande OCO                                                ;

”In FACE experiments, protein concentrations in grains of wheat, rice and barley, and in potato tubers, are decreased by 5–14% under elevated CO2 (Taub et al. 2008). Crop concentrations of nutritionally important minerals including calcium, magnesium and phosphorus may also be decreased under elevated CO2 (Loladze 2002; Taub & Wang 2008).”,

;

”Current evidence suggests that that the concentrations of atmospheric CO2 predicted for the year 2100 will have major implications for plant physiology and growth. Under elevated CO2 most plant species show higher rates of photosynthesis, increased growth, decreased water use and lowered tissue concentrations of nitrogen and protein.”,

DB, direkt bekräftelse på Lavineffekten:

CO2 EFFECTS ON PLANTS INCREASE GLOBAL WARMING, 2010

http://carnegiescience.edu/news/co2_effects_plants_increase_global_warming_0

Ökad mängd OCO på växter ökar global uppvärmning                                                               :

Trees and other plants help keep the planet cool, but rising levels of carbon dioxide in the atmosphere are turning down this global air conditioner. According to a new study by researchers at the Carnegie Institution for Science, in some regions more than a quarter of the warming from increased carbon dioxide is due to its direct impact on vegetation.”,

| Ökad värmegrad medför att växternas andningsporer täpps till                                       ;

Plants give off water through tiny pores in their leaves, a process called evapotranspiration that cools the plant, just as perspiration cools our bodies. On a hot day, a tree can release tens of gallons of water into the air, acting as a natural air conditioner for its surroundings. The plants absorb carbon dioxide for photosynthesis through the same pores (called stomata). But when carbon dioxide levels are high, the leaf pores shrink. This causes less water to be released, diminishing the tree’s cooling power.”,

;

carbon dioxide also warms our planet by its direct effects on plants”,

;

” “There is no longer any doubt that carbon dioxide decreases evaporative cooling by plants and that this decreased cooling adds to global warming,” says Cao. “This effect would cause significant warming even if carbon dioxide were not a greenhouse gas.” ”,

Växande OCO minskar trädens förmåga att kvarhålla markbundet vatten                            ;

”The researchers also found that their model predicted that high carbon dioxide will increase the runoff from the land surface in most areas, because more water from precipitation bypasses the plant cooling system and flows directly to rivers and streams.”.

 

INTERACTION OF CARBON DIOXIDE ENRICHMENT AND SOIL MOISTURE ON PHOTOSYNTHESIS, TRANSPIRATION, AND WATER USE EFFICIENCY OF SOYBEAN, Madhu et al., 2014 [PDF-dokument]

Ingen URL finns, måste öppnas separat från Google Search

— Interaction of Carbon Dioxide Enrichment and Soil Moisture ...

Hög OCO-halt enbart negativa effekter på växter                                                            :

5. Conclusion

High CO2 decreases photosynthetic rate, stomatal conductance, intercellular CO2 concentration, relative intercellular CO2 concentration, and transpiration rate.

 

CARBON DIOXIDE HAS NEGATIVE EFFECTS ON PLANTS AND CROPS, 2014

http://guardianlv.com/2014/04/carbon-dioxide-has-negative-effects-on-plants-and-crops/

Livsmedelskvaliteten avtar med växande OCO                                                             :

”A new study, the first of its kind, performed by researchers at the University of California, Davis, demonstrated the inhibition of wheat crops to convert nitrate into a protein, due to increased CO2 levels, which affects its nutritional value. In the past, studies have exhibited this reaction in plants, but this is the first time it is shown in field grown crops. Lead author of the new study and plant scientist Professor Arnold Bloom said “Food quality is declining under the rising levels of atmospheric carbon dioxide that we are experiencing.”,

Växande OCO medför högre halter av bly och lägre halter av järn i vete

— naturen förbereder tydligen för utrotning av människosläktet                                            ;

”A similar study was done at the University of Hohenheim in Germany. Dr. Andreas Fangmeier and Petra Högy grew wheat crops and exposed them to high levels of carbon dioxide over a three-year period. The concentrations of CO2 that were used, are the same as the projected amounts for the Earth in 2050. The results showed that not only are amino acids like protein affected, but trace elements as well. There was a 14 percent increase in lead and an eight percent drop in the iron content of the crop. These are both negative for the health of people around the world, many of which, are already iron deficient.”,

Ingen vet orsakerna                                                                                             ;

It is not clear to researchers exactly why higher amounts of carbon dioxide has negative effects on plants and crops”.

 

SvenskaArtiklar

Svenska artiklar på webben

Nov2014 »negativa effekter på växtligheten från ökande koldioxidhalt» (i stort som ovan);

 

ÖKAD VÄXTHUSEFFEKT GER SÄMRE GRÖDOR, F&F 5/2012

http://fof.se/tidning/2012/5-6/okad-vaxthuseffekt-ger-samre-grodor

Jämför exempel på AGW-förnekarnas version 2013  av sakernas tillstånd  ALLTMER GRÖNSKANDE PLANET  i

http://www.klimatupplysningen.se/2013/02/07/vad-stort-sker-det-sker-tyst/

”Ju mer koldioxid desto mer grönska.”.

 

— OM AGW-förnekare generellt verkligen har förståndet på beskrivet skaft, hur kommer det sig då att vi undanhålls avgörande viktig information om innehållet i Sanningen?

 

LavineffektenALARM redan föranad:

MÄNSKLIG PÅVERKAN — En förstärkt växthuseffekt, (5Aug2014)

'http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-mnsklig-pverkan-klimat

De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet och vi får en förstärkt växthuseffekt till följd.”,

Skogsavverkning 

Världens skogar binder en stor mängd kol via fotosyntesen. När skogen avverkas kan den inte längre ta upp någon koldioxid och allt kol som den lagrat släpps ut på nytt.”.

Naturvårdsverket

naturvårdsverket — VAD HÄNDER MED KLIMATET? (Okt2008)

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf

Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser.

När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens naturliga växthuseffekt förstärks, temperaturen stiger och klimatet förändras med risk för allvarliga effekter runt om i världen.”.

 

— Jaha, Naturvårdsverket. Det var ju glädjande att Naturvårdsverkets Personal verkar besitta sådana förträffliga baskunskaper i ämnet Miljö och Natur. Och var finns propåerna, då, från naturVÅRDSverket mot miljömorden [‡] från Trafikverket?

   Jag ser inga.

   Visa.

— FÖRSTÅR naturVÅRDsverkets personal över huvud taget något alls av miljösituationen? Eller är ovanstående utdrag bara LISMERI?

   Visa.

   NaturVÅRD är veterligt, relaterbarligen och grundligen att låta naturen vara ifred, att INTE göra ingrepp i den, att VÅRDA den FRÅN ingrepp, att utbilda människan i omsorg, respekt och hänsyn i samvaron MED naturen.

— Jag tror inte naturvårdsverkets personal har den grunduppfattningen. Var finns klargörande? Visa. Exempel:

 

Vad exakt står naturvårdsverkets personal för?

naturvårdsverket — VAD HÄNDER MED KLIMATET? (Okt2008)

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf

”Cykla eller promenera vid korta ärenden. Det är både miljö- och

kostnadsbesparande och vi mår oftast bättre av det.”

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Varenda förbannad vägutsträckning uppvisar samma typ av depraverande utsikt: vanställd natur, sönderslitna ungstammar, nedskräpad kvarlämnad ruttnande biomassa som spyr tillbaka växternas tidigare hjälpsamt uppsamlade koldioxid tillbaka till atmosfären. Hjälparbetaren Växtligheten bara körs över — hjälparbetet dumpas tillbaka till atmosfären igen. Säg något MERA vidlyftigt mått av utstuderad miljömässig OMDÖMESLÖSHET naturbespottelsei en tid när varje kvadratcentimeter levande bioyta, varje barr, varje löv, är mer värd än den dyraste diamant. Miljömord.

 

 

Bättre?

— Skulle jag kunna få be att NÅGON ENDA PERSON PÅ NATURVÅRDSVERKET kunde ta sig TID att plocka fram sin CYKEL och GE oss NÅGOT ENDA FÖRBANNADE KONKRET EXEMPEL?

— Räcker med ett enda glädjande ynka bidrag.

  Visa.

 

TIDIGARE starkt berikande cykelturer i ännu orörd natur kring vägarna fram till runt 2010-2012 har speciellt från 2012 (StatsFröjden) förvandlats till rena förbannade starkt deprimerande mardrömsresor i tydligt starkt naturvandaliserade närområden. Vadå ”och vi mår oftast bättre av det”?

— Naturvårdsverket kanske skulle börja försöka UPPDATERA WEBBSIDAN, och i övrigt försöka hänga med i Utvecklingen Efter 2010.

 

 

Det som också framskymtar i det tillgängliga webbmaterialet, är att kunskaperna om exakt hur och på vilket sätt växtrikets organismer samverkar i de olika möjliga omständigheterna (olika regioner med olika näringsunderlag, olika samverkande växtarter) i stort sett är NOLL. Många fältstudier finns, men de lider alla av mer eller mindre omfattande begränsningar. Den biologiska mångfaldens artrikedom, som det möjligen får förstås med alla sin kemiska kombinationer, är (ännu 2014) ett alldeles för omfattande ämnesområde för att kunna formuleras i några mera övergripande slutsatser med prägeln samstämmig koncensus. Det ovanstående citerade speglar dock mer eller mindre direkta observationer eller indikationer som alla förefaller peka på en och samma resultatbild — tillsammans med vad vi faktiskt kan se och observera själva i naturskruderna: växtriket gillar inte människan nuvarande uppfattning om hur samvaron ska styras. Det förefaller [‡] som om Naturen håller på att förbereda sig för det enda rätta sättet, då det är uppenbart VEM som är orsaken till oredan, att den parten inte verkar imponerad av innehållet i begreppet förstånd = naturvett: stryp näring och syre: döda mänskligheten.

— Det är som en person som genom egen förskyllan — generellt oförnuft, knappast brist på elementär naturkunskap — dragit på sig sjukdom, men som envist vägrar ändra sina livsvanor för att därigenom komma in på den friska sidan. Naturen ställer då fram sitt ultimatum: Antingen strävar du att börja ändra din livsföring, så att jag kan hjälpa dig komma på fötter igen, eller så får du ta med dig nuvarande inställning i graven: LAGEN är sanning&kärlek: harmoni, hälsa, välbefinnande: att studeras varje dag, hela livet ut. Du väljer själv hur du vill ha det. Ingen annan.

— Det som vi vet helt säkert med obegränsat tvärsäker visshet och experimentell samstämmighet i fysikens samtliga korridorer, är termiska resistansens fysiksamband (T=PR): med växande mängd koldioxid (OCO) följer obönhörligt ett växande värmemotstånd (R). Tillsammans med den konstantal Solirradiansens effekt (P) betyder växande R detsamma som växande temperatur (T). Därmed, och enligt fältstudierna, täpps generellt växternas andningsporer till proportionellt [världens träd håller på att dö, se allmänna webbreferenser]. Därmed är lavineffekten ett faktum:

— Varje löv och barr som tas bort och inte tillåts komma tillbaka — staten och kommunernas tydligt vettlösa verksamheter [‡] — innebär en motsvarande högre mängd ackumulerad koldioxid, och därmed ett tillskott i temperaturen (T): varje tillskott i T (citaten ovan i mer eller mindre samstämmighet) stryper växternas andningshål (stomata): växternas vattenöverskott transporteras då bort genom högre landavrinning, mindre mängd grundvatten kvarhålls av växtrötterna, med ofrånkomlig tillhörande uttorkning hos växtens olika delar, och därmed nekroser (död vävnad [‡]) i den växtens biomassa.

   Ju mer statens och kommunens redan uppenbart naturvansinniga avverkningar [‡] fortskrider, desto värre blir effekterna.

Samhällets otrygghetsproblem

Statens ansvar

FÖRKLARINGEN

Den utbredda vardagsnazismen

 

— Om människorna brottas med överfall, otrygghet och allmän respektlöshet i det allmänna boendet och umgänget, om andra levande varelser inte får leva ett anständigt naturliv på grund av människors allmänna vårdslöshet och omdömeslöshet [‡], är det uppenbarligen INTE ett naturproblem, utan ett samhällsproblem. Den som försöker ge sig på naturen för att verka för någon positiv ändring i det sammanhanget, gör bara sakernas tillstånd ännu värre. Naturen är här för att HJÄLPA TILL med överlevnaden. Inte för att utrota den.

 

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

För övrigt framgår anledningen till det övriga också; se vidare utförligt i FÖRKLARINGEN, om ej redan bekant.

 

 

SKOGSEXPLOATERINGSFÖRETAG — propagandainstitut för grundläggande naturvandalisering

 

Vad man kunde önska från skogsexploateringsinrättningar som bemödar sig att uttrycks sig i SKRIFT:

— Sluta hymla med skogspreferenserna.

 

Skogen är och förblir ett naturreservat i HARMONI med allt levande då, och endast då, och endast uteslutande då, man lämnar skogen ifred.

 

·          Naturligt TÄT vuxen skog är INTE objekt för spontana skogsbränder: skogens naturliga ymniga växtlighet har inget utrymme för den typen

·          Naturligt TÄT vuxen skog är INTE objekt för nedfallna träd efter omfattande stormar — men utgallrad, äldre, skog är det

·          REKREATIONSSKOG är och förblir den skog som människan INTE har varit inne i och kapat något på: urskog, urskön, finns inte snart alls [JE3].

 

Alla typer av ingrepp i DEN skogen betyder att naturharmonin störs, mer eller mindre. Sluta hymla om det. Sluta lämna ensamma pinnar kvar efter avverkningar SOM OM DET SKULLE HA NÅGON BETYDELSE ALLS UTÖVER ETT GYCKLANDE HYMLANDE SPEL FÖR GALLERIERNA: det ser i vilket fall för jävligt ut. Alla vet det redan. OM något ska sparas, alls, spara i så fall EN HEL DUNGE MED TRÄD. Ge fan i att FÖRFULA resten mer än nödvändigt.

   Säg som det är: vi måste avverka skog för att hålla vissa intressen vid liv: virke för byggnader (världsmarknad), virke för pappersmassa (världsmarknad). Vi VET att vi DÄRMED är naturbovar — liksom DU som använder produkterna. Hjälp oss hitta alternativa lösningar.

 

 

 

 

AttitydproblemetInledning

Den alarmerande situationen i klartext

 

Attitydproblemet är det värsta

 

TRAFIKVERKET HAR vad vi har förstått INTE MED NATUREN ATT GÖRA.

— Trafikverkets uppgift är att handha VÄGNÄTET, rensa undan omdömeslösa trafikanter ur trafiken, uppvisa föredömlig respekt, omdöme, uppmärksamhet, ansvar, ödmjukhet, sundhet, ordning och skick i samvaron med allt levande.

   Inget annat.

   Trafikverkets uppgift är vad vi har förstått inte att utföra naturmord för att främja de ansvarslösa och omdömeslösa elementens växande representation i mänsklighetens samhällen: trafiksäkerhet I och II.

— I ljuset av dessa uppmärksammanden är det övertydligt att Verkets personal uppenbarligen börjat fingra på domäner personalen inte har med att göra, inte förstår sammanhangen i, inte besitter tydligen ens den mest elementära kunskap om, och uppenbarligen inte heller förstår något av. Det är angeläget att visa att dessa påståendesatser är felaktiga.

 

Det växande inslaget av ständigt flera bullrande, störande och irriterande naturvandaliserande maskiner i alla möjliga närområden i boendet, betyder också ett växande inslag av stress och minskat utrymme för en naturligt trivsam och avkopplande samvaro och tillvaro tillsammans med den naturliga växtligheten. Trafikverkets omfattande naturattacker från 2012 bevisar verksamheten.

   Vi studerar det.

 

TrafikverketsVälbehag

Trafikverket

Trafikverkets Diktatur

Kort Inledning

Varje sinnesfrisk, omdömesförmögen människa INSER att ENS varje tanke på försök att SKÖTA NATUREN på den naturvärdesbevarande principens mekanik

 

 

Foto:  3Jul2012  E12  Bild301 — Den sista fria Naturorörda Sommaren i SverigeDen alarmerande situationen i klartext

 

 

Ingen mänsklig kraft, process, anordning eller verksamhet kan mäta sig i skönhet, ordning, befrämjande av sundhet och skick än Naturens eget fria orörda växande.

 

 

på sidan om vägen i vägnätets alla utsträckningar REDAN på förhand är dömt till grundligt, fundamentalt misslyckande: Varje sinnesfrisk omdömesförmögen människa inser nämligen omedelbart att den typen av verksamhet SKULLE innebära rejäl rudimentär naturvärdesutplåning, naturvärdesödeläggelse, naturvandalisering i stor omfattning: naturvandaliserande mänsklighetsbrottsbefrämjande omdömesLÖSHETSreklam med tillhörande entreprenörsverksamhet:

 

Sinnessjukan:

TI:

 

”för att resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt”

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

Slutsats:

Antingen är I LJUSET AV HUR DET SER UT EFTER TRAFIKVERKETS FRAMFART

 

 

JE1 ¦ Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Varenda förbannad vägutsträckning uppvisar samma typ av depraverande utsikt: vanställd natur, sönderslitna ungstammar, nedskräpad kvarlämnad ruttnande biomassa som spyr tillbaka växternas tidigare hjälpsamt uppsamlade koldioxid till atmosfären. Hjälparbetaren Växtligheten bara körs över — hjälparbetet dumpas tillbaka till atmosfären igen. Säg något MERA vidlyftigt mått av utstuderad miljömässig OMDÖMESLÖSHET — i en tid när varje kvadratcentimeter levande bioyta, varje barr, varje löv, är mer värd än den dyraste diamant. Miljömord.

 

 

den uppenbart förståndsvidriga citatmeningen ovan ett resultat av att Trafikverkets personal hålls instängda i någon källare, torteras och tvingas utföra tjänster under pistolhot med särskild, mera djupgående, detaljerad och ingående bestraffning. Eller så är den uppenbart förståndsvidriga citatmeningen ovan ett resultat av att Trafikverkets personal är särskilt kemiskt programmerad att enbart ta särskild hänsyn till det lokala kulturarvet som förbjuder våldsvägrande element i stadsparkerna — under den lokala polismaktens överinseende med nackskott direkt på påträffade exemplar. Eller så är den uppenbart förståndsvidriga citatmeningen ovan ett resultat av att Trafikverkets personal så gravt har utestängts under lång tid från kännedomen om innehållet i GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER från 10Dec1948 att personalens tydliga SÅ favoriserade tattarfavorit starkt motsätter sig alla typer av förståndsresonemang som inte främjar det lokala kloakgillet. I vilket fall är det tydligt att Trafikverkets personal är allvarligt störd i förståndsförmågan (Art1. 10Dec1948).

 

Om det inte direkt är frågan om att återplantera naturlig växtlighet på ödelagd mark:

— Inga omfattande naturingrepp som människan kan göra kan resultera i annat än att det ursprungliga naturvärdet försvinner, nedvärderas, utarmas, försämras. Människan med alla sina förmågor är utvecklad ur ORÖRD natur. ORÖRD natur är och förblir Lagens Grundval: Jord, Sol, Måne, Stjärnor, Universum.

— Trafikverkets personal får vänligen plantera tillbaka varje kvadratcentimeter naturlig bioväxtyta, ända fram till vägkanten, och se till att den biomassan tillåts växa och föröka sig utan andra ingrepp än att ta bort direkt utskjutande växtdelar från vägbanan. Tack.

 

OlyckansOrsak

VÄGVERKET, TRAFIK(SÄKERHETS)VERKET — löpande informationskampanjer:

 

·          Olyckor utan undantag förorsakas uteslutande av bristande uppmärksamhet, bristande hänsyn, bristande respekt:

·          Mobilanvändning i samband med bilkörning [Rapport 2003-2011] är överrepresenterad i påkörningsolyckor.

·          Vägra använda mobilen under bilkörning: stanna bilen om mobilen ska användas.

 

Har du sett något sådant?

   Jag har inte sett något sådant.

   Bristande uppmärksamhet, brist på hänsyn, respekt och allmän uppfattning om sundhet, ordning och skick botas alldeles uppenbart inte genom systematisk landskapserövring med anställd systematisk nersågning av växtlighet.

 

Vad är det för några uppenbart vettlösa, tydligt direkt förståndsoutvecklade människor som ens tänkt tanken?

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Foto Sep2012-Apr2013 — Se vidare i Cykla.

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

Kan Trafikverkets personal inte lösa, bygga, utveckla och förverkliga ett teknikvänligt Transportsystem utan att vandalisera naturvärden, stympa, förstöra och uppvisa allmänt oskick, främja ansvarslöshet, allmänt övertydlig omdömeslöshet med tillhörande allmänna naturmördarinstinkter, är det hög tid för den besättningen att beställa nästa biljett till Månen. Aldrig har man sett prov och exempel på en sådan exceptionellt utbredd naturföraktande vettlöshet. Än värre är det att dessa störda mentaliteter också tar orden ”miljö” och ”hälsa” i munnen (TrafikVerket — miljö och hälsa), som vore verksamheten förknippad med någon erkänd minsta lilla positiv ljusglimt i dessa tydligt störda aktörers hjärnvindlingar.

 

JahaDu.

   Så fann vi alltså boven i dramat (15Nov2014):

Trafikverket

Trafikverket.

   ”Vi slår vägens sidoområden varje år”.

Vi slår?

— Vi?

På uppdrag av vem?

Enligt vilken utredning om vad?

 

Vem har tillfrågats?

   ”Slåttern av vägkanterna bidrar ..”.

— Slåttern?

På uppdrag av vem, och enligt vilken utredning om vad?

 

Bidrar?

Enligt vilken uppfattning från vilken utredning om vadå?

 

— På vems uppdrag?

Vem har tillfrågats?

   ”.. bidrar också till landskapsbilden och trivseln längs vägarna”.

   Landskapsbilden?

— På uppdrag av föredöme från vilken slags LandskapsBildsUppfattning SAMT hos eller på uppdrag av vem då?

Vem har tillfrågats?

   Visa.

 

 

Vad uppenbart är, att OM någon utredning SKULLE ha gjorts FÖREGÅENDE Trafikverkets naturmord, Trafikverket med absolut sannolikhet inte skulle fått LOV att ta ner så mycket som en enda vägbuske. Noll.

 

 

— Det enda jag kan se härifrån min utsikt av Trafikverkets allmänna framfart (från slutet av 2011 [StatsFröjden] [Sammanfattning]) är en regelrätt iscensatt naturförstörande, miljöförstörande, direkt hälsovådlig [LavineffektenALARM] och speciellt direkt uppenbar trafiksäkerhetsnedsättande självproklamerad naturföraktande, speciellt sanningsbespottande, självförhärligande diktatur, som verkar favorisera allmän spridning av omdömeslöshet som mest sevärda inslag.

   Vi studerar det.

 

 

”Vi slår vägens sidoområden varje år och röjer regelbundet så att det är god sikt längs vägen och i korsningar, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Slåttern av vägkanterna bidrar också till landskapsbilden och trivseln längs vägarna.”

 

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

 

Jämför Sanningsbeskrivningen:

Trafikverkets tydliga självutropade, självformulerade propagandadiktatur:

 

 

Vi slår vägens sidoområden varje år och röjer regelbundet

 

 

Det finns ingen särskild miljöutredning, något Europeiskt parlamentariskt miljöprotokoll, ingen konsultation med de människor som naturingreppen berör, eller andra liknande efterfrågningar som berör förebyggande hänsyn, omdöme och respekt eller annan författning som grund för det tilltaget, utan vi bestämmer själva omfattningen i det vi tycker att andra ska anse är bra; Speciellt sidröjningen gör vi helt och hållet för att underlätta och värna trafikrättigheterna för den växande mängden omdömeslösa bilförare vars reaktionsförmåga på redan välkänd statistik blir kraftigt nedsatt på grund av mera fokus på mobilengagemanget än bilkörningen, så att vi får tillfälle att baka in det viktiga och avgörande trafiksäkerhetsargumentet i fortsatt bevarande av deras frånvarande, halvsovande vägtrafik i 80, och det samtidigt blir lättare för dem och de snabbare hinner upptäcka viltet genom den större siktvolymen längs med, och så att vi får fortsätta med det vi tycker är roligast, nämligen att skulptera naturen med stora maskiner på våran stora datorväggteve från våra egna värderingar och som vi tycker att andra ska tycka är bra:

 

 

så att det är god sikt längs vägen och i korsningar, vilket är viktigt för trafiksäkerheten.

 

 

Det finns heller ingen utredning eller utvärdering eller annan undersökning eller förfrågan som grund och stöd för vårat eget tilltag med att Vi anser inte att naturvärdena vi angriper har någon större betydelse för flertalet ansvariga omdömeslösa bilförare som vi på detta sidoröjande miljövandaliserande sätt stödjer; Sett på långt håll tycker vi själva att det ser jättesnyggt ut, och resten skiter vi i eftersom vi aldrig ser något av det i alla fall när vi är ute och åker i våran bil, och vi tycker som sagt att det är jättemysigt att skulptera landskapet på det sättet; Och sen så vi tycker att det är jätteroligt på detta sättet att understryka att alla bilförare och andra ska tycka det också — vi frågar inte, vi dikterar det så här:

 

 

Slåttern av vägkanterna bidrar SÅLEDES också till landskapsbilden och trivseln längs vägarna.

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Vi bestämmer trivseln, vad du ska anse att du tycker är bra.

 

 

Jämför:

— Utropat självberöm för systematiska naturmord. Propagandadiktat: den egna naturdesignen ska proklameras som BRA.

— ”Resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt”.

   JahaDu.

— Och: När upphörde behagligheten då, i det som fanns före Trafikverket?

   Visa.

 

 

Det är tydligt att vi inte kan föra någon som helst förståndsgrundad dialog eller kommunikation med en sådan tydligt förståndsoutvecklad och uppenbart omdömeslös personal.

 

TrafikverketsSkötsel

Behaglig uppenbar naturvandalisering.

 

”Underhåll av det svenska vägnätet innebär inte bara att hålla vägbanorna framkomliga och säkra. Det är även mycket vid vägens sidoområden som ska skötas för att resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt.”

 

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

Jämför Sanningsbeskrivningen:

Trafikverkets tydliga självutropade, självformulerade propagandadiktatur:

 

Vi dikterar, bestämmer och avgör trivseln = vad du ska anse att du tycker är bra. Vi frågar ingen om lov för något. Vi informerar ingen om förestående omfattande naturingrepp, ger ingen förhandsinformation om att mängder med motorsågsgäng kommer att dra ut i närområdena och börja såga ner — föröda — ovärderliga naturvärden och direkt rekreationsberikande närområden med radikala chockerande landskapsförändringar av den naturliga växtskruden i människornas närområden. Det skiter vi fullkomligt i. Vi anser att vi tycker att det vi framför utifrån våra värderingar ska uppfattas som att vi är bra.

 

 

Skötas?

 

:

En tydligt, prominent självutnämnd Naturherreöverhet har visat sig från runt 2012 benämnd Trafikverket, med uppfattningskonster som tydligen går ut på det här: Vi anställer på eget dikterat bevåg och ur skattemedel, tydligt systematisk naturvandalisering som påtvingar mänskligheten den naturvandaliserande auktoritetens grundläggande värdesyner med speciellt och synnerligen omfattande naturstympningar, vanställningar, naturvärdesförstöringar och allmän naturförödelse i stor och omfattande mängd.

   Låt mig höra en enda mening emot.

   Visa.

— Vilka signaler ger ett tydligt vanställt naturansikte som utmålas som ett resultat av SKÖTSEL — ORDET som associerar till en förment — föregiven — förebild av omdöme, sundhet, ordning och skick?

   Just.

   Omdömeslöshet. Grundläggande brist på förebilden. Förebildens utrotning. En slarvig, äcklig, parasiterande typ som hyser tydligt uppvisat förakt för naturgrunderna, som tydligen bara accepterar intelligensens företräden där den egna dikterande verksamheten tillåts paradera. Det är uppenbarligen vardagsnazismen i sitt esse.

 

Vardagsnazismen i Europa — Se även i NAZISM och DIKTATUREN I EUROPA

Notera för undvikande av missförstånd och missuppfattningar speciellt angående VARDAGSNAZISMENS förekomst, uppkomst och dagliga spridning i de Europeiska samhällena 2014 (särskilt kända för sitt omfattande pacifisthat):

 

 

 

Självutnämnd Våldsinrättad Samvetsauktoritet — Moralisk Våldsdiktatur: Europa 1870-2014- ...

Det fanns inte i mänskligheten före 1870: Från Nazistisk/Preussisk förebild [ref. BKLXII.sp.1202 mn] från 1814-1815 (genom Europakrigen 1866-1871) infördes 1870 i Europa (alla utom England) praktiskt taget över en natt allmän värnplikt: En självutnämnd tillhyggesöverhet drar år 1870 in i mänskligheten och proklamerar sig själv samvetsauktoritet med begreppen Lag och Ordning som främsta egendom. Jämför Paulus Lydnadslära: Tala om Självservering.

— Vad hade du tänkt dig? Se NAZISM. Efter 150 år med DEN förebilden, säg mig: hur tycker du själv att läget ser ut 2014? Vågar du ens gå utanför porten nu, nattetid? Säg igen. Portlås.

 

 

 

OMFATTANDE UTBREDD LAGLÖSHET

Demokrati —fria val under mänskliga rättigheter — kan aldrig komma ifråga så länge våldsvägrare är parlamentariskt uteslutna (StatensPacifisthat): Så länge rättsuppfattningen i begreppet LAG praktiseras genom en (från 1870) Europeiskt självutropad våldsöverhet som inrättat sig själv som samvetsauktoritet, är den ekvationen en fundamental omöjlighet: utbredd omfattande laglöshet sprider sig som en löpeld i takt med våldsöverhetens hävder, aktiviteter med tillhörande framställda förebilder för fortsatt sanningshat:

 

»Ni har jävulen till eran farsa. Och vad han står efter, det har ni behag till. Och just därför att jag talar sanning, tror ni mig inte»,

Vardagsspråket för Bibeln i 1917 års svenska översättning, Joh.8:44;

;

— Alla avarter av hävd som försöker framställa mänskligheten som bestående av A- människor — speciellt Guds Utvalda Kött (Jämför HEGEL och Tyskarna | Trafikverket och Naturen) — och B-människor — övriga — är tillägnad meningen särskilt; företrädande vardagsnazism: sanningsbespottelse, fridsamhetsförakt, kvinnoförakt, pacifisthat, och en speciellt korkad uppfattning om NATURVETENSKAP.

— Varför har inte Europas Parlament bannlyst meningsformen, speciellt ovan, som antisemitisk propaganda?

— Finns det kanske någon mera ADEKVAT »sågad jäms med fotknölarna»-deklaration avseende Israelsiska Statens Berättigande? Visa; satanistisk sekt som stympar nyfödda barn, betraktar Jesusutsagan ovan som särskilt djupgående styggelse, och i övrigt fortfarande anser sig stå mellan Gud och Mänskligheten [”Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”, ENCARTA 99 Judaism]; Världens dåliga samvete, med utlovat landområde (The Balfour Declaration 1917) i Palestina för att Köttsjudarna under 2000 år utsatts för systematisk rent fysisk utrotning av ÄNNU mera vettlösa kloakexistenser (Kristenheten med Paulus Lydnadslära). Att uppföra sig som en IDIOT är en sak för sig. Att handgripligen antasta den människan är en helt annan sak för sig. Allt sådant handlande är förkastligt. Det är inte KÖTTET vi strider mot, utan de vanartiga idéerna, attityderna och de speciellt vettlösa föreställningarna.

— Så är LAGEN tveklöst stadfäst sedan urminnes tiden som Sanning och Kärlek genom Sanningsbegreppet som ekvivalent i sakinnehållet med GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 10Dec1948 oavkortat. Se särskild genomgång i Sanningens Filosofi, LAGEN och GMR om ej redan bekant.

— Världen har FEL, gör FEL, och handlar FEL; citatkällan i urgrund ovan har, gör och handlar RÄTT.

— Så: vad väntar Europas Parlament på?

 

RÄTTVISANS GRUNDVAL (enligt Preamble 10Dec1948 — Kungörelsen Första Stycket UDHR10Dec1948):

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar, växer och breder ut sig OHÄMMAT med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt, deras upprättelse, deras erkännande och parlamentariska representation, och DÄRMED Demokratins och Folkviljans verkliga representation enligt mänskliga rättigheter.

— Försök inte ens inleda en debatt, dialog, eller annat: meningslös bortkastad TID.

 

VardagsNAZISMEN i Sverige är INTE fråga om någon POLITISKT UTTALAD tillhörighet.

VardagsNAZISMEN i Sverige är INTE fråga om någon IDEOLOGISKT uttalad tillhörighet.

VardagsNAZISMEN i Sverige är frågan fråga om en ATTITYD.

   Och SÅ fungerar det — i alla tider, i alla historier, i alla kulturer, i alla samhällen, vänligen ge rättelse:

LAGEN — sanning&kärlek — upphör att fungera i varje samhälle och i varje situation då människan inte längre frågar efter sanning, rätt, fred och fridsamhet. UR den potten utvecklas sedan TYP politisk och ideologisk nazism. Det är INTE vårt bord här.

   RESULTAT:

— I stället för en utvecklad och harmonibetingad förståndsutveckling, frodas i det sanningsförnekande, sanningsbespottande och fridsamhetsföraktande perspektivet JUST nazismens centrala värderingar: egensinne, självutropad överhöghet, definitivt grundläggande bespottande förakt för fridsamhetsaspekter som GRUND för begreppet INTELLIGENS, och mer än något annat en radikal strävan att dela in hela mänskligheten i A-människor och B-människor: sådana SOM har »medfödd intelligens», dvs., vardagsnazisterna själva i deras gapiga högmod, besvärande ytliga intelligens och bekymmerslösa iver, och de övriga som inte har det.

— Det finns ingen PLANERAD STRATEGI i den mentala övningen: den förlöper spontant. Det räcker med att öppna käften och börja glappa med käken.

— Därför nämligen, att det inte finns någon annan associativ befrämjande MATANDE tankeström att ANVÄNDA; antingen frågar man efter det goda vilket också leder till tankeströmningar som befrämjar det goda, sanna och ädla, eller så gör man det INTE, vilket leder till motsatserna: ondska, illvilja, vanvett och våld = speciellt uttalat gillande för tankenivåer i linje med närmaste kloakkanter (Jämför speciellt HEGEL i VÄSTERLANDETS FILOSOFER).

— Det ligger ingen speciell föreningsbildning eller någon idémässig intention bakom. Det är bara en vardaglig ström av naturkonsekvensen att INTE fråga efter sanningen, harmonin, det fredliga, ädla och fridsamhetsbefrämjande.

— Man kan också säga det så: ingen som gör andra illa väljer själv att EXPLICIT göra illa. Det onda följer istället som konsekvens av att inte efterfråga det goda. Se även i Buddhas DharmaPada och De tre djupa sutrorna om De Två Fundamentala Principerna.

— Människor i (speciellt) Sverige måste (i anledning av dessa påpekanden) försöka BÖRJA vakna upp till Verkligheten.

— Lägg av med det populära folkliga massmediala pacifisthatet. Det har inget med det militära att göra. Däremot har det att göra med kategorierna polis, åklagare och domare som under 150 år sysslat med sina dödspsykningar mot våldsvägrare (Statens Pacifisthat), och föranlett deras fullständiga uteslutning ur parlamenten, och därmed NOLL fritt utvecklad folkvilja: det finns ingen demokrati i Europa. Se särskilt i DEMOKRATIBEGREPPET och EUROPAS DIKTATUR.

   Försök komma med ett enda vettigt motargument.

   Visa.

Det finns bara ett sätt: studera och begrunda de olika NATURLIGA aspekterna av harmoni, enhet, hälsa, välbefinnande, skönhet, strukturer och sammanhang, och för den delen alla motsatserna, hur de utvecklas, verkar och ter sig. Använd mänsklighetens samlade litterära källor för att skaffa inblick. Gör det till en livsuppgift: underströmmen i tankeverksamheten hela tiden fokuserad utan egentliga avbrottsanning och kärlek, hälsa, teknik, hantverk med strävan att utveckla och främja goda, ansvarsfulla och kärleksfulla, vänskapliga HEDERLIGA OCH RESPEKTABLA relationer med och mellan alla levande varelser.

 

 

Omdömeslöshetens absoluta företräde: Herrefolksfasoner: Självutropad dikterande värderingsöverhöghet: Direkta naturintrång: Uppenbara systematiskt anställda naturvåldtäkter: Bespottande, fräsande naturförakt: Sanningshat som väller upp, rinner ut och droppar ner i spåren efter verksamheten så tydligt att man kan TA på det.

 

 

Vad vi ser konkret kilometer efter kilometer, mil efter mil, är en systematiskt verkställd NATURVANDALISERING, NATURMORD, naturförstörelse — existensförödelse — synliga spår efter oskick, brist på allmänt elementärt naturvett, våldsam brist på respekt och ödmjukhet i samvaro med naturen, brist på respekt för människornas rättmätiga rättigheter att få leva, uppleva och glädjas åt så mycket orörd fritt växande natur som möjligt. Det är ett alldeles rudimentärt uppenbart miljömord uppenbarligen utfört av en tydligt speciellt korkad självinbillad överhet med tydligt vardagsnazistiska inslag: sanningsförakt; fridsamhetshat, starka behov av självhävdelse och att spela och leka gud och herre över universum. Inget annat.

 

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Varenda förbannad vägutsträckning uppvisar samma typ av depraverande utsikt: vanställd natur, sönderslitna ungstammar, nedskräpad kvarlämnad ruttnande biomassa som spyr tillbaka växternas tidigare hjälpsamt uppsamlade koldioxid till atmosfären. Hjälparbetaren Växtligheten bara körs över — hjälparbetet dumpas tillbaka till atmosfären igen. Säg något MERA vidlyftigt mått av utstuderad miljömässig OMDÖMESLÖSHET — i en tid när varje kvadratcentimeter levande bioyta, varje barr, varje löv, är mer värd än den dyraste diamant. Miljömord.

 

 

Garanterat noll strävan efter Naturlig Harmoni.

— Det närmast Vänliga Bemötande man har att vänta från Den Typen är en Kula i Huvudet. Inget annat.

 

 

Trafikverkets tydligt störda ansvariga verbalöverhuvud:

 

 

FÖRST:

— VARIFRÅN har du fått den uppfattningen, att BEHAGLIGHETSINTRYCK har något med MÄNNISKANS NATURINGREPP att göra?

— Sedan NÄR skulle något enda exempel ha framkommit i människans kända kulturhistoria som visar det?

   Visa.

   Vänligen exemplifiera. Det vore verkligen strålande att få se något enda minsta exempel på det.

   Varsågod. Visa.

   Naturen som den är, orörd, ÄR begreppspreferensen för Behaglighetsintryck. Medfött Tjejvett.

   Trafikverkets ansvariga verbalöverhuvud har uppenbarligen ingen som helst levande kontakt med den delen.

 

 

Här i citaten ovan (Attitydproblemet) ser vi alltså väl relaterbarligen i sanningsbegreppets ljus tydligt framställda exempel på hur Trafikverkets ansvariga verbalöverhuvud söker PRACKA PÅ ALLMÄNHETEN DIKTERANDE behaglighetsvärderingar, lika alldeles tydligt utifrån ett uppenbart gravt existensstört tänkande — MED fortsatt accepterande av omdömeslösa ansvarslösa mobilpratande bilförare som utsätter både sig själva, andra medtrafikanter och framför allt skogens djur för livsfara enbart genom att uppehålla sig i trafiken, och på deras fortsatt trafikuppehållande kredit också ha anställt omfattande miljömord — med tillhörande synsätt och värderingar där begreppet samarbete med medmänniskor i ömsesidigt respekterande för rätten till upplevelse av orörd natur tydligen helt eliminerats: här är det alltså och tydligen diktatur som gäller. UPPENBAR, direkt och synlig i stor och chockerande omfattning: NATURVANDALISERING: naturförödelse.

 

 

— Det finns här veterligt inget förståndsgrundat argument som kan framhålla Trafikverkets uppenbara naturvandalisering kring vägsidorna som ANNAT än just naturvandalisering, allmänförödelse: påtvingat utarmande av den mänskliga värdigheten.

 

 

Där vi ser ingreppen från Trafikverkets behaglighetsdikterande personal drabbas VI spontant, djupgående och speciellt med påtaglig vanmakt — misshandel — av nedstämdhet, förtvivlan, modlöshet, sorg.

 

Omsorg om medtrafikanter?

 

Informationsbristen

NÄR gick Trafikverket ut med allmän information till alla boende unga, medelålders och gamla människor med omgivande orörd natur (2012) att Omfattande Avverkningar kommer att inledas kring landets alla vägar med sidoröjningar, borttagning av träd, buskar och annan växtlighet, som kommer att upprepas periodiskt, och därmed medföra en chockerande radikal landskapsförändring för alla närboende, helt förstöra — utrota — tidigare berikande och glädjande naturvistelser i alla närområden?

   Det hände aldrig.

   Det inträffade aldrig.

   Inte ett enda ord i förvarning.

 

 

Trafikverkets vidare självutropade värderingsdiktatur framträder mera reguljärt i maskinsåggängens utkommenderade ”DET KAN JU GÖMMA SIG NÅN BAKOM”-nära naturmodelleringsförebild:

 

Ursäkta:

Vem fullständiga sopa till kadaveridiot har kommit på den här idén — jag frågar naturligtvis inte efter personen utan argumentet, bildens högerdel till jämförelse:

— Allmän uttunning av närområdets ursprungligt ursköna naturliga växtlighet till föremål för en resulterande deprimerande parad av »pinkskog för vovvar» utan varje tillstymmelse till tilldragande rekreativ koppling innebär dessutom ytterligare bidrag till den globala uppvärmningen: för varje koldioxidupptagande träd eller växt som tas bort ur produktion, ökar trycket på kvarvarande med följd i självkvävning; (Träddöden) (Lavineffekten) (LavineffektenALARM) (EkologiExemplet):

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

Frånsett den redan alarmerande miljösituationen som kräver att varje växtodlingsbar markdel utnyttjas för att främja naturlig tillväxt för att medverka till att häva förestående accelererade redan tvivelslöst påvisbara lavineffekt som resultat av bl.a. pågående vettlösa avverkningar av levande växtlighet, se LavineffektenALARM:

 

Förstörda naturvärden för flera generationer framåt. Titta inte ner. Titta upp, så slipper du i varje fall för stunden se den deprimerande naturvandaliseringen. Åsynen av trädtopparnas — än så länge — sköna vilsamma rika grenverk är den enda tröst vi har. Därför att på marken råder tydligen rent förbannat kaos.

 

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

Vi har påpekat det tidigare, och vi säger det igen:

— Problemet med trafiksäkerheten är alldeles tydligt ett bristande omdömes- och uppmärksamhetsproblem som finns i samhället bland människorna, inget naturproblem.

 

Trafikverkets personal lyfter alldeles tydligt inte fingret för att ens försöka lösa det samhällsproblemet. Varför inte då — förklaringen — ? Tydligen därför att sanningsinnehållet upplevs speciellt besvärande.

Statens, Kommunernas och Allmänhetens ansvar

SamhälleOtrygg

FÖRKLARINGEN

Den utbredda vardagsnazismen

 

 

— Om människorna brottas med överfall, otrygghet och allmän respektlöshet i det allmänna boendet och umgänget, om andra levande varelser inte får leva ett anständigt naturliv på grund av människors allmänna vårdslöshet och omdömeslöshet [‡], är det uppenbarligen INTE ett naturproblem, utan ett samhällsproblem. MaskinHärjande koldioxidsprutande naturvandaler har ingenting i Naturen att göra utom att ÖKA bristen på omdömets företräden. Och det hade inte du fattat?

   Vad exakt har du fattat då? Visa.

   Kräv att Trafikverkets ansvariga avgår omgående, ställer sina platser till förfogande åt erkänt ansvarsfulla och omdömesintresserade människor. Den nuvarande besättningen har uppenbarligen inget annat att göra inom verkets byggnader än att fortsätta verka för omdömeslöshetens allmänna spridande, än vidare underminera trafiksäkerheten [‡] tydligen genom att leka dikterande förståndsöverhet över mänskligheten [‡], diktera formerna för upplevelser, och anställa fortsatta miljömord [‡].

 

 

 

Trafiksäkerhet, Säkerhet1, Säkerhet2

 

TRAFIKSÄKERHET

 

Vad är trafiksäkerhet, och vad innebär det?

 

SÄKERHET GENERELLT i alla möjliga sammanhang, vare sig trafiksäkerhet eller annan aktsamhet och skyddsförebyggande verksamhet, grundas uppenbarligen som det får förstås för alla människor på följande allmänna enkla ordning, om ej redan bekant:

 

Att man är AKTSAM OCH VARSAM i varje utövande aktivitet MED DEN OMGIVANDE MILJÖNS FÖRUTSÄTTNINGAR — som betyder ett djupgående intresse för och studium av sammanhang, struktur, hållfasthet med allmän kraftlära = grundläggande sakfattning på innehålletoch inte utgår ifrån att förvanska, förstöra, vanställa eller på annat sätt undanröja grundläggande givna naturvärden = andra människors naturliga upplevelserätt för tillfället att ensidigt få framhäva egna ideal:

 

Tas någon naturdel bort, eftersträvar man att återställa det borttagna med det föregivna naturvärdets dignitet. Självklart.

 

MAN BEHANDLAR INTE NATUREN SOM SKIT — om man vill verka för trafiksäkerhet. Vill man verka för trafiksäkerhet, verkar man för människans anpassning till miljön efter miljöns förutsättningar: berg för berg, skog för skog, slätt för slätt, byggnad för byggnad. Man bedriver inga erövringståg. Man tvingar sig inte på naturen. Inte under några som helst omständigheter — eftersom det får konsekvenser, alltid, utan undantag.

 

Man dikterar inte människans egna obetingade önskemål över — röjer ner utan att sträva att upprätta de motsvarande — naturvärdena: avsaknad av synbart vanställda, vanskötta, vandaliserade naturområden.

 

 

Trafikverket Informerar — Den alarmerande situationen i klartext

Stympad vanställd natur i stor omfattning från ca 2010. TYDLIGEN: Anställd av Trafikverket — Trafikverkets behaglighetsbegrepp: Notera ordvalen från Trafikverket:

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Foto Sep2012-Apr2013 — Se vidare i Cykla.

 

”för att resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt”

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

Trafikverket gestaltar tydligt paranoida föreställningsgrunder — söker tydligen diktera värderingar

Jämför Förklaringen.

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

Sedan NÄR skulle mänskliga ingrepp i Frisk Orörd Växtbaserad Natur medföra ett enda exempel på som visar att resultatet för människorna EFTER ingreppet blir att de »upplever landskapet BEHAGLIGARE» än före?

 

Ursäkta:

— Här framskymtar en speciellt äcklig typ som tydligt och oförställt försöker diktera ramarna för Existentiellt Upplevande och Särskilt Estetiskt Uppfattande.

— OK. Det vore jättekul — OM vederbörande också hade tillräckligt mycket vett innanför pannbenet att FRÄMST upplysa allmänheten mera ingående om Sanningens Behag.

 

Landskapsbildens Naturliga Värdegrund: exempel

 

Statens allmänna oskick i naturvården

Varför har naturpreferenserna undgått den moderna akademin och dess allmänna lärosystem?

— Undervisning, begreppen om intelligens, omdöme, omsorg, skick, vård och förnuft ligger alla — vad vi vet och har förstått — i naturpreferenserna.

— Men hur vi än letar [Statsfröjden], tittar efter och söker, hittar vi ingenting av dem i det som Staten och Kommunerna ger ut: Medan naturen söker hela, sågar Stat/Kommun ner.

— Naturen innehåller tydligen avgörande gestaltningsgrunder för människans sociala och mentala hälsa som Staten uppenbarligen inte SER, inte känner till, saknar kraft att beskriva.

 

 

Här har tydligen Trafikverkets Personal ett alldeles utomordentligt tillfälle att visa DET UNDERLIGGANDE TYDLIGT SJÄLVUPPHÖJDA SKARPSINNET i begrepp som Trafiksäkerhet, Omdöme, Ansvar och Elementär Naturkunskap.

 

Visa.

 

Trafikverkets införda diktatur

TrafikverketInformerar

TrafikverketsVälbehag

 

Bevis för Trafikverkets avsikt att

diktera, manipulera och påtvinga mänskligheten upplevelsediktatur

— med tveklös säkerhet INTE som följd av någon PLANERAD intention, utan som följd av KONSEKVENSSTYRD drift i ett tänkande som garanterat INTE frågar efter sanningen och DÄRFÖR drabbats av mental fartblindhet — omdömeslöshet — i den kollektiva ivern över tillfället att att leka NaturHerre —

enligt ovanstående citerade utdrag från Trafikverket med omfattande lokala bevis från resultatet av Trafikverkets verksamhet;

 

Vi ska bara här påvisa att  innebörden i ordet och  begreppet LANDSKAP inte är förbehållet Trafikverkets tydligt underförstådda flygplansperspektiv där den lokala naturvandaliseringens effekter göms undan, utan istället att ordet och begreppet LANDSKAP tillhör EXPLICIT varje enskild människans egen existentiella rättighet att själv avgöra och välja område för upplevelserätten explicit med adress till varje särskild kvadratcentimeter ORÖRD naturskrud med naturharmonins bevarade etiska och estetiska förutsättningar som berikande, tilltalande och inspirerande källa i människans vardag.

 

 

Kvadratcentimeterbevis MED TYDLIGA EXEMPEL — TILL JÄMFÖRELSE: TrafikverksPersonalens tydligt uppenbara omfattande diktatur:

»landskapet»? »uppleva»?

KONKRET PRAKTISKT EXEMPEL:

 

Trafikverkets NaturLandskapsDikterande Miljömördande Myndighet — vardagsnazismens Äss

Bakgrund; Är man så JÄDRANS intresserad att framhålla ALLMÄNT NEDSÄTTANDE AV TRAFIKSÄKERHETEN OCH DET ALLMÄNNA MILJÖMEDVETANDET vet jag ingen annan råd än att den personen alldeles tveklöst måste känna sig djupt tvingad att inhysa grundläggande sanningsförakt, omdömesförakt, ansvarsförakt.

 

Alla i en och samma bild: Jämför MOTSVARANDE NATURLIGA RIKEDOM I MOTSVARANDE NATURLIGT ORÖRDA VÄXTOMRÅDE: per konkret exemplifierad kvadratcentimeter

 

1. Robin Hoods Stövlar [Halvhöga Boots]:

BergLandskap med MellanLiggande  Glaciär:

ÄLG på väg:

2. Mustaschprydda Mannen i Stormhatt:

 

Trafikverkets Kampanj

 

 

Ytterligare finns på Planets Reguljära Indelning.

— »landskapet»? »uppleva»?

 

Trafikverket ska TYDLIGEN alldeles låta Människan OCH Naturen vara ifred: Trafikverket ska TYDLIGEN respektera VARJE människas egen individuella rätt att själv bestämma VALET AV UPPLEVELSEMÄSSIG KVALITET: orörd natur är vår ENDA LIKABERÄTTIGADE gemensamma referens för det. Trafikverket har SÅLEDES EXPLICIT inte med Naturen att göra, har aldrig haft, kommer aldrig att få. Inte på något enda vis eller sätt. Naturen accepterar ingen miljömördande diktaturinrättning. Så:

 

Med vilken rätt dikterar Trafikverket EGNA PERSONLIGA tydligt favoriserade och våldsamt för den resulterande verksamheten icke representativa LANDSKAPSIDEAL över varje människans egen rätt att PER EGEN INDIVIDUELLT UTSETT KVADRATCENTIMETER ORÖRD NATURBEVARAD NÄRMARKYTA I DET EGNA BOENDET välja VAR, NÄR och HUR termen, begreppet och innebörden i ordet LANDSKAP ska tillämpas, förstås, upplevas och studeras?

— Tycker DU TrafikverksAnsvarig själv att det ser Snyggt, Fräscht, Vårdat, Ansvarat och Omdömat och Inbjudat ut för Inspirerat Måleri eller Allmänt Tecknande? Det vore INTE förvånande, så besvärligt som DU måste ha med Företrädena.

— Ska Arbetsförmedlingarna, Sveriges Regering och Riksdag, dessutom var det tänkt, hänvisa arbetssökanden till Den EntreprenörsFlockens tydliga tattarArkiv? Ska vi tvingas MÖTA den avsomnade typen också i trafiken?

   Berätta gärna för oss om Konkreta Exempel på Otrygghetens Befrämjande.

   Regeringen och Riksdagen:

— Varför inte Utnämnda Trafikverket till Mänsklighetens NaturUpplevelseBestämmande Myndighet med en gång? Vi kunde då också passa på att be om att få stoppa in kabeln direkt och ta ut REN miljövänlig energi för mänsklighetens närmast akuta överlevnad (syrgastält i mängd). Det vore väl skoj? Är det någon som tycker att det här är roligt?

 

Miljömord.

 

 

— VARI skulle obehaget eller det MINDRE behagliga bestå FÖRE ingreppen?

   Visa.

— Av vilken anledning försöker Trafikverket INFÖRA ÄNDRADE NATURVÄRDERINGSPRINCIPER?

— Vad är det för några Värderingar som Trafikverkets personal försöker pracka på allmänheten?

    Visa.

— Vad vi har förstått av den BEVISADE verksamheten (Statsfröjden), finns här på kalottstället idag Nov2014 inte två STÖRRE motpoler och motsatser under stjärnorna året 2014 på Planeten Jorden än typen Trafikverket och Naturen.

— Se även mera generellt i FÖRKLARINGEN: Trafikverket gestaltar tydligt paranoida föreställningsgrunder.

 

 

Frågorna ovan är uppenbarligen redan besvarade i och med den resultatbild som Trafikverket uppvisar:

— Det är VI som bestämmer över hur du ska tycka att du anser att du tycker hur du menar att du ska tycka att du upplever. Vi frågar inte. Vi dikterar.

 

Förödelsen är uppenbar.

 

Generell Reflexion — Attitydproblemet

TRAFIKVERKET — Samhälle Otrygg — HAR EXPLICIT INTE MED NATUREN ATT GÖRA, inte i någon som helst överordnad mening eller bemärkelse: inte ett enda spår.

— Trafikverkets uppgift är att handha VÄGNÄTET — människans verksamhet vägen — INTE VID SIDAN AV — och den verksamhetens naturanpassning. Inget annat. Områden vid sidan av vägen är alldeles tydligt en naturrättslig domän. Inget trafikområde. Naturligt utfyllande växtlighet signalerar — frånsett den akut globala miljösituationen: var försiktig: ta det lugnt. Vem idiot mejar ner den enda vettets och förståendets preferens, dessutom för tillfället att få framhålla ordet och begreppet trafiksäkerhet? Visa. Just det. Omdömeslösheten breder ut sig. Otryggheten ökar: Övermodet grönskar.

— Verkets personal har tydligen börjat fingra på domäner

 

·          personalen inte har med att göra,

·          inte förstår sammanhangen i,

·          uppenbarligen och tydligt relaterbarligen inte besitter ens den mest elementära kunskap om,

·          och uppenbarligen, bevisligen och väl grundligt relaterbarligen inte heller förstår något av innehållet i [MILJÖMORD] [Trafikverkets Trafiksäkerhet]

 

 

Trafikverket uppför sig och beter sig som om det skulle ÄGA — vara överordnad — Naturen. Som GUD över Resurser. Det vore ju kul — OM VERKETS PERSONAL KUNDE UPPVISA ANNAT ÄR UPPENBART MILJÖMÄSSIGT VANVETT.

Visa att dessa påståendesatser är felaktiga: Hela den här framställningen är ägnad att understryka DET innehållet.

 

— Trafikverkets enda sanningsenliga koppling till Naturen uppvisar tydligen ENBART exempel på UNDERORDNAD ställning: konsekvensmässigt utbrett vanvett.

 

— Att visa respekt och ödmjukhet i umgänget med den växtlighet som hjälper mänskligheten på vägnätet att DÄMPA DE VÅDLIGA EFFEKTERNA AV verksamheten ÄR kriterium på omdöme. Inte att såga ner hjälpen, att försöka tvinga naturen att anpassa sig efter vettlöshetens utbredning.

 

   Vad gör Trafikverket 2012? Just det. Övermodet grönskar.

 

— Sätter igång med att SÅGA NER HJÄLPARNA, genomföra veritabla naturkorståg, omfattande naturingrepp, direkta miljömord (Lanvineffekten, Träddöden), stympa, vandalisera tidigare ursköna, berikande, starkt livgivande och hälsobefrämjande naturvärden som nu gått förlorade för ansenlig tid framöver. Inte inom den närmaste mansåldern (50 år) kommer något liknande att visa sig igen.

— Om inte verkets personal ska ställas till svars för den synnerligen omfattande förödelsen, ska ingen ställas till svars för något alls.

— Och de s.k. ENTREPRENÖRERNA, de vettlösa MASKINFIRMOR som utför själva vandaliseringen på arbetsorder från Trafikverket, vad är det? Är det någon nyligen NY uppkommen naturintelligens det eller?

— Är det speciellt förståndsoutvecklade människor som är tillräckligt korrumperade, outbildade och förståndsbeskurna för att inte protestera mot det uppenbara vanvettet? Ska du också möta DEN i trafiken, hade du tänkt? I 80? Gud hjälpe dig.

   Otryggheten breder ut sig som en ohämmad löpeld.

 

 

 

Det skulle vara Trafikverkets uppgift att FOSTRA trafikanterna i RESPEKTABEL OCH ÖDMJUK SAMVERKAN med NATUREN. Inte bedriva erövringståg, veritabla korståg mot naturen — vid sidan av vägen:

   Personalen stannar bilen.

   Går ur.

   Tar sig in i växtligheten vid sidan av själva vägbanan, och sätter igång att meja ner.

— Meja ner vadå?

Hjälparbetarna.

   Det är uppenbarligen ingenting som har med begreppet TRAFIK att göra: fordons framförande PÅ vägbana, MED IAKTTAGEN HÄNSYN till människans ALLMÄNNA MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR att främja — inte utrota — allmän hälsa, bevarande av sundhet ordning och skick..

 

Det är tydligen bilden av ett naturerövringståg, en omfattande ödeläggelse vi ser i Trafikverkets allmänna existens på Planeten Jorden året 2014, en herraväldesidé, ett anspråk på bestämmande, överhet, kontroll, överinseende: MAKTGALENHET: diktatur: diktatur.

 

 

OM man verkligen ville att något vägresande skulle medföra och gagna ”att resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt”, skulle man SJÄLVKLART bevara och återställa så mycket ursprungsnatur som möjligt — skönhetens, behaglighetens, hälsans, vilsamhetens och kraftsamlingens allra högsta och främsta föredöme [‡] — söka förfina, upphöja och förstärka denna, inte såga ner den och efterlämna ett slagfält av uppenbar naturvandalism, naturförakt och tydligt fridsamhetshat [‡].

 

 

— Varje vettig tänkande människa inser det vanvettiga i att systematiskt inte bara meja ner utan även hindra återväxt av växtlighet — gundvalen för alla levande syrevarelsers existens — om uppgiften gäller att befrämja begrepp som sammanhänger med bevarande av sundhet, ordning och skick: trafiksäkerhet, innefattat: strävan att ur trafiken UTESLUTA alla omdömeslösa potentiellt olycksförorsakande element, deras påverkan och inverkan. Inte främja dem.

 

 

Om uppgiften gäller främjande av Trafiksäkerhetens verksamhet får engagemanget tydligen med andra ord inte inkräkta på bevarandet av den allmänna naturharmonin, människans rätt till eget vardagligt individuellt berikat upplevande av maximalt orörd natur = fri naturlig växtlighet i orörd natur.

Trafikverket har då alldeles tydligt i de tydligt entreprenörsanställda blödande natursåren av verksamheten förvandlats till en omdömeslös naturparasiterande och ödeläggande propagandainrättning som i sitt oförnuft håller på att medverka till allmän förkvävning av både djur och människor [LavineffektenALARM].

— Visa gärna att jag har FEL i det påståendet. Det vore hjärtans underbart.

— Lyft således ut den inrättningens virrhjärnor omgående, och se till att börja återplantera växtlighet ända in till vägens kant (Lavineffektens förebyggande [LavineffektenALARM]).

 

Foto MONTAGE: lilla 24Maj2010 R Bild93 — stora 3Jul2012 E12 Bild173

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

   TRAFIK ska självklart anpassas till Naturen med människans grundläggande existensrätt till lokal naturupplevelse utan starkt ödeläggande inslag, existera och fungera på Naturens villkor, eller så inte alls.

   TRAFIKSÄKERHET är INTE att meja ner naturen vid sidan av vägen.

   TRAFIKSÄKERHET är att RESPEKTERA förutsättningarna för verksamheten = att utveckla förstånd och förnuft TILLSAMMANS med naturlig växtlighet, själva basen för vår existens, inte att meja ner dessa.

   HUR i himmelens namn har dessa Trafikverkets tydligt Ansvariga mentalkadaver kommit in? Jämför Förklaringen.

   TRAFIKSÄKERHET är INTE att ensidigt hävda sig själv och det egna byggandet över naturen. Den som hävdar det propagerar alldeles tydligt för vettlöshetens och omdömeslöshetens utbredning: ren omdömeslös trafikfarlig verksamhet: utvecklad brist på omdöme.

   I  Lavineffektens tydligt förestående ljus, är varje kvadratcentimeter levande bioyta = koldioxidupptagande = växtbildande naturbyggnad avgörande viktig för framtiden — tydligen något Trafikverkets människor helt och hållet fullkomligt struntar i — eller lever i fullkomlig ovisshet om. Det sistnämnda alternativet vore verkligen sensationellt.

 

 

SIDröjningensUpphov

VÄGSIDRÖJNINGEN har tydligen införts som effekt av DET ÖKANDE ANTALET VILTPÅKÖRNINGSOLYCKOR (i stort från millenniumskiftet, den växande mobilindustrin speciellt från digitalgenombrottet runt 2003) SOM FÖLJD AV MOBILANVÄNDANDET I SAMBAND MED BILKÖRNING OCH SOM ENBART AVSPEGLAR DEN VÄXANDE OMDÖMESLÖSHETEN HOS ALLMÄNHETEN — den omdömeslöshet som uppgiften var att eliminera:

— Det är inget TRAFIKSÄKERHETSARGUMENT att låta den omdömeslösheten fortsätta sin trafikterror utan tydligen enbart en omdömeslöshetspropaganda — ovilja/oförmåga från Trafikverket att verka för verklig trafiksäkerhet: rensa ut mobilomdömeslösheten ur gruppen trafikanter genom att ställa villkor för mobilanvändning i samband med bilkörningsker det i samband med bilkörning dras körkortet direkt — AV SAMMA ANLEDNING SOM ATT DET ÄR

0. Förbjudet för privatpersoner att använda PISTOL i trafiken;

1. FÖRBJUDET ATT FRAMFÖRA BIL PÅ ALLMÄN VÄG MED HUVUDET UTANFÖR VINDRUTAN OCH TITTA UPPÅT SAMTIDIGT SOM MAN ROPAR HÖGT HEJ HEJ HEJ i sju minuter åt gången i 80;

— FÖRSÖK FÅ FINGRARNA UR och börja bedriv informationskampanjer för att utbilda allmänheten i omdöme.

   Försök verka för något ANNAT än för fortsatt utbredd omdömeslöshet.

— Sluta hymla med begreppen. Visa ryggrad.

 

Försök få folk att fatta allvaret med trafikvett. Det är ingen lekpark. Ingen lekstuga. 80 km/h betyder 22 meter avverkad vägsträcka under EN sekund: missar du den, är du körd: du har inte en chans att återhämta motsvarande förlorade reaktionstid OM och DÅ det under den förlorade sekundens uppmärksamhet uppkom en avgörande ändring i trafikbilden: Mobilsamlag vid bilkörning utsätter både dig själv och speciellt andra mötande trafikanter för direkt akut livsfara. INSE DET, BEGRUNDA DET OCH LÄGG AV MED MOBILBABBLANDET I SAMBAND MED BILKÖRNING: vakna upp. Du ska vara 100% skärpt, ha bägge händerna på ratten, vara uppmärksam på vägen, föraren och fordonet, ingen snack, inget besökande i andra cyberrymder än den du färdas i, och i övrigt be passagerarna att vänligen hålla käft under resan, eller alternativt be dem själva ta sig till fots till resmålet. Kort och gott.

 

TrafikverketsNaturvandalisering i Närbild

 

Vad cyklisten och den gående ser

I SPÅREN FRÅN TRAFIKVERKET

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild96 — Den alarmerande situationen i klartext

 

Jämför föregående orörda natur — vandaliserad plantering, vandaliserad biomassa, förstörd naturupplevelse i närmiljön. Inte en enda vägblomma kvar. Helt rent. 27 Augusti.

— Vafan ska jag åka nånstans då för att få uppleva FÖREGÅENDE naturskönhet?

 

 

Cyklistens omedelbara synfält

I SPÅREN FRÅN TRAFIKVERKET

Att människor som bär ansvaret för dessa uppenbara naturvärdesvandaliseringar alls kan ha någon utvecklad fattnings- eller förståndsförmåga på området Natur och Miljö, håller jag för fullständigt fullkomligt uteslutet.

— Antingen spenderar dessa kloakiska kräk sin tid uteslutande bakom stängda bildörrar med tillhörande Förtjusande panorerade VäggTeveBilder på Trafikverkets vägberedda Månlandskap i 110 på motorvägen, sätter aldrig sin fot utanför t.ex. genom att ta en cykeltur och se hur det ser ut efter vägkanterna efter verksamheten. Eller så är kloakinstinkten SÅ intrinsiskt medärvd från det lokalt familjära kulturarvet med mest sevärda inslaget av noll naturvett ATT intet annat har ingång.

— OM det fanns någon rättsutövning värd namnet, skulle vederbörande omgående ställas till svars för förödelsen. Som det nu är, emellertid, händer inget annat än att förödelsen fortsätter. Verksamheten bekostas med skattemedel.

 

 

Foto:  Miljö2012 M3  AvverkningC1  23Mar2012  Bild25 — Kilometer efter kilometer. Mil efter mil av blödande natursår. Vandaliserad natur. Förstörda naturvärden. Inte en ren fläck.

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

Människor utrustade med samvete och förnuft fungerar inte så här. Ingen vettig människa ställer upp på att underhålla en verksamhet som, bilden ovan, systematiskt tuggar sig igenom den naturliga växtskruden och efterlämnar ovanstående tydligt depraverade blödande natursår. Ska människor cykla omkring och tvingas titta på den skiten? Varför fick inte den orörda naturen vara ifred? Varför fick vi inte glädja oss åt det som finns i naturen? Misshandel.

   Naturvandalisering.

— OM du verkligen VET något minsta lilla grand om vad som är BÄSTA för mig och andra, varför undanhåller du oss då allmän avgörande information om Sanningen?

 

 

TRAFIKSÄKERHET?

Trafikverkets uppenbart absurda naturvårdsbegrepp

OCH OBEFINTLIGA MILJÖBEGREPP

 

 

Foto: Miljö2012M1  AvverkningS2  Bild50  18Mar2012 — TRAFIKSÄKERHET? Trafikverkets uppenbart absurda naturvårdsbegrepp och obefintliga miljöbegrepp

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

 

Vid åsynen av resultatet i bild ovan av Trafikverkets Allmänna Kommunala Härjningar (2012) blir det bl.a. omöjligt att INTE reflektera över följande:

— Hur, i himmelens namn, är det möjligt att tänkande förnimmande människor

 

som kan åstadkomma, utan protest finna sig i, ovanstående efterlämnade vrakdelar från en förstörd, stympad, tidigare urskön naturpark, f.ö. en ren fröjd att glädjas över och se fram emot för varje ny vår,

 

kan ha något ANNAT begrepp om innehållet i ämnet TRAFIKSÄKERHET än ren propagandistisk naturförstörande och allmänt miljöförSTÖRande omdömeslöshet? Vad ANNAT ser vi än ett direkt parasitiskt värdeförstörande intrång i mänsklighetens familj?

 

— Säg den djupa naturångest man INTE vrider sig i kval inför vid åsynen av ovanstående uppenbara naturskändning?

— Vad har tagit åt dessa vettlösa medmänniskor, som så öppet kan anställa omfattande förstörelse av ursköna naturvärden?

— Vad fattas dem?

   Jämför Förklaringen.

 

TRAFIKSÄKERHET?

   Naturvandalisering.

   Omfattande Spridning av Respektlöshet och Hänsynslöshet Som Förnuftets Nya Företräden. Så gör man.

— Varför då?

   Så vältränad i NaturAnpassningen som den personalen måtte vara, hittar den ens till parkeringen?

— Vilken SIGNAL ger föredömet åt den uppväxande generationen? UtellMe.

   Svara inte. Zip it. Gläd oss endast genom att utgå. Planeten Jorden har alldeles tydligt fått besök av speciellt förhärdade självutnämnda kloakeminenser: Koldioxidsprutande Maskingäng som springer omkring på Planetytan med omfattande naturvandalisering i stor mängd och omfattning i en tid när varje kvadratcentimeter levande bioyta är avgörande. Dessa statsutbildade generalkadaver tror alldeles helt säkert tydligen, helt, fullt och fast, att deras verksamhet har något att göra med en positiv utveckling för mänskligheten.

— I så fall: På inget annat sätt än att ha berett tillfället för den här presentationen: Avgå.

 

 

När vi nu studerat en del konkreta exempel på Trafikverkets speciellt tydligt framträdande högtstående naturmedvetande, vad återstår då i begreppet Trafiksäkerhet för de ev. överlevande?

Lavineffekten. Det var egentligen huvudämnet vi skulle komma fram till:

 

— Varje avverkad aktiv koldioxidupptagande bioyta (EkologiExemplet)

— blad, barr, strå

— som INTE tillåts återväxa

Trafikverkets omfattande nermejning av multipla naturytor från vägkanterna tiotal meter åt bägge hållen

— kvarlämnar sin arbetsmängd koldioxid på de övriga levande bioytorna: Men naturen pallar inte den belastningen: Termiska resistansen enkla globalekvation (T=PR) [TRAM] visar och bevisar HUR den verksamheten resulterar i ett temperaturtillskott (T): Bladets och Barrets bioyta svarar på den ökningen genom att täppa till sina stomata (andningshål) [‡], vilket obönhörligt resulterar i att bioytan utsätter sig själv för självkvävning (Se även i Webbreferenser):

 

— Lika mycket bioyta som Trafikverket hindrar återväxt för, försvinner förr eller senare genom (ytterligare, Lavineffekten) självkvävning hos andra växters bioytor. Det är den bistra sanningen om Trafikverkets förträffliga självpropaganda om Miljö, Hänsyn och allmän Omsorg: tydligt noll naturvett. Den där personalen vet alldeles tvärsäkert inte vad den håller på med. Och så ser det tydligen ut i ett lokalt närexempel (Mellansverige) när träd SÅ håller på att dö genom partiell uttorkning:

 

Foto:  2Jun2014  E10  Bild24  Effekterna från bl.a. Trafikverkets speciellt begåvade naturavverkningar som inte tillåter biomassans återväxt:

 

 

Den alarmerande situationen i klartext

 

De nära (ännu 2014) omärkligt rödbruna partierna är partiellt död biomassa. Klicka på bilden för att se hela originalet.

 

Träddöden sprider sig på Norra Halvklotet [‡]

BRUNRÖDA PARTIER ÄR UTTORKAD DÖD BIOMASSA

ORSAK:

VÄXTBESTÅNDET UTARMAS bland annat på grund av

TRAFIKVERKETS omdömesLÖShetens utbredning VERKSAMHET m.fl.

MED ALLT HÖGRE BELASTNING PÅ KVARVARANDE, VILKET LEDER TILL deras SJÄLVKVÄVNING [LavineffektenALARM]

 

 

Se särskilt från LövSveddning.

— Det är dags att kliva ur Bilen nu, Befolkningen Trafikverket, och börja se Verkligheten i Vitögat.

 

Varje träd Trafikverket sågar ner, betyder nu 2014 med tveklöss visshet att ett motsvarande biomassaktivt träd kvävs ihjäl på något annat håll:

 

Effekten är — sagt i andra ord — lavinartad.

— Att avverka naturlig växtlighet då den som bäst behövs i VARJE aktiv kvadratcentimeter betyder att en annan aktiv kvadratcentimeter kvävs till döds — och så vidare:

— Ekvationen fortsätter in i framtiden:

— Exakt i vilken omfattning vet vi inte. Bara ATT lavineffekten fortsätter att breda ut sig om ingenting görs NU.

   Stoppa vanvettet från Trafikverket nu.

— ATT träddöden sammanhänger med uttorkning på grund av koldioxidöverskott — DELS från fossilförbränningen, och DELS från vettlösa Stater och Kommuner — TRAFIKVERKET SVERIGE — som sågar ner livsviktig biomassa — är redan ett erkänt och belagt faktum. Se utförligt med referenser från Lavineffekten och särskilt i Webbreferenser.

— Inget som helst tvivel råder på den punkten.

 

EPILOG

Det finns alldeles tydligt, uppenbart och väl relaterbart inget som helst logiskt, rationellt, förnuftsgrundat, miljömässigt, naturbefrämjande eller ens TRAFIKSÄKERHETSBELAGT försvar för Trafikverkets redan uppenbart etiska naturvandaliseringskonster [StatsFröjden] [Trafikverkets Naturvandalisering i Närbild] — och DEFINITIVT I SUMMERINGEN AV INTRYCKEN heller inget sakligt grundat trafiksäkerhetsargument för den verksamheten: den är och förblir, som belysts i detta dokument, ett rent uttryck för etablerad omfattande omdömeslöshet, brist på elementärt naturvett [Attitydproblemet], särskilt tydlig prominent brist på miljömedvetenhet och en allmänt tydligt utstuderad oförmåga att fatta när hinken är full och det är dags att stänga kranen [LANDSKAPSBILDEN].

 

 

VAD HELA TRAFIKVERKETS ABSURDA EKVATION uppenbarligen BOTTNAR I:

— Visa att följande är FEL:

— Varför tar inte Trafikverket bort de mobiltalande elementen i trafiken som inte respekterar trafikvettet och som är överrepresenterade i påkörningsolyckor — viltolyckor — och som tydligen är själva grunden till Trafikverkets Geniala Idé  från 2012 med omfattande vägSIDOsaneringar: bättre överblick för omdömeslösa mobiltalande bilförare, dessa SKULLE inte ha ALLS i trafiken att göra. Se KONKRET ÅTGÄRD.

— Istället ger sig Trafikverket på Naturen, växlighetens LEVANDE biomassa, den som försöker hjälpa till att dämpa föroreningeffekterna från fossilförbränningsmotorerna, sågar hjälpen, hindrar den att komma tillbaka, för att ALLTSÅ istället stödja och hjälpa de uppenbart omdömeslösa mobilbabblande bilförarna som inte SKULLE ha i trafiken ALLS att göra SÅ att dessa hotkadaver BEKYMMERSLÖST KAN fortsätta med sin vettlösa omdömeslöshet, och så bereda väg för en vidare allmän brist på naturvett: SÄMRE TRAFIKSÄKERHET = mera brist på omdöme: otrygghet.

— Det finns i den beskrivningen ljus alldeles tydligt, klart, säkert och uppenbart inget som helst OMDÖMESGILLT skäl eller försvar för Trafikverkets tilltag att meja ner växtlighet från vägkanten och inåt den naturligt omgivande skogen ANNAT än att befrämja växande BRIST på omdöme: växande naturförakt, växande sanningsförakt, harmonihat: miljökaos.

 

 

ÅTGÄRDEN som kan motverka nuvarande utveckling med den allt mer utbredda träddöden blir alltså följande, redan uppmärksammat (allt mer) på andra håll i världen — Trafikverkets Tidigare Personal blir säkert ledande volontärer på markplanet:

 

— Trafikverkets Tidigare Personal får gå ut från kl.7 och hem igen runt 4, en timmes lunch, Plantera tillbaka allt det den mejat ner — odla upp — all möjlig friyta med naturligt växande biomassa, ÄNDA IN till vägbanan, om så FraktBolagets TradingPersonal SEDAN ska BEHÖVA gå på vägen till fots och DRA långtradarsläpen med Bananerna från Argentina till ICA i Västerås för att garantera maximal trafiksäkerhet. Det är tydligen enda sättet att försöka DÄMPA UT den allt mer förestående globala uppvärmningens akuta konsekvenser (LavineffektenALARM) med bl.a. förestående omfattande träddöd. Dör träden, dör människorna i vilket fall.

   Inte vänta. Inte sen. NU. Sen blir för sent.

— Björk, Tall och Gran behöver runt minst 20 år för att forma effektiva (minimalt) vuxna bioytor för fortsatt koldioxidupptagning och som då kan fortgå i flera hundra år. Nu drar Trafikverket runt och sågar ner den typen, och därmed förvärrar förutsättningarna ytterligare: den enda hjälpen som finns — Björk, Tall, Gran, Övriga träd, buskar och växtlighet — ska enligt Trafikverket försvinna för tillfället att framhålla »trafiksäkerhet».

 

   Stäng av verksamheten, helt.

 

   Det är Trafikverkets uppenbart miljöbaserade absurda attityd som måste bort: helt och hållet.

   Trafikverkets attityd har alldeles tydligt gestaltat en framväxande fiende, inte vän, till mänskligheten och dess möjligheter att bevara hälsa, sundhet, ordning och skick [Trafiksäkerhet].

— Tråkigt är det att Trafikverkets personal SJÄLV inte REDAN INSETT vanvettet i nuvarande naturskövlande anda. Det skulle i så fall REDAN HA INNEBURIT att det finns hopp för en radikal förbättring i den allmänna attityden och insikten om allvaret i miljösituationen. Nu verkar inte den möjligheten finnas, vilket bara betyder att speciella krafter måste till för att lyfta ut de tydligt omdömeslösa självälskande parasiterna ur bohaget innan förödelsen hinner utbredas ytterligare.

 

*

 

Samhällsproblem — brist på omdöme, hänsyn och respekt — botas självklart inte med ingrepp i naturen, inte alls över huvud taget. Bristande omdöme och avsaknad av respekt och hänsyn är alldeles tydligt och klart ett samhällsproblem, inget naturproblem.

— Som vi tycks ha lokaliserat den parasiterande härden, fullt och helt fattat vad dess verksamhet går ut på, återstår bara att verkställa intaget av den helande medicinen. Ta bort parasiten.

 

 

TRAFIKSÄKERHET I NUVARANDE TRAFIKVERKETS ALLMÄNNA REGI visar och bevisar alldeles tydligt NATURVANDALISERING, allmän ödeläggelse av stora naturområden med tillhörande fortsatt koldioxidsprutande omfattande främjande av brist på omdöme och allmänt elementärt miljövett (Miljömord).

 

 

Mänskliga värderingar som tydligen är av uppfattningen att Naturen är Menlöst Skit man kan behandla hur som helst, har helt säkert ingen som helst framskjutande plats i ett samhälle som erkänner demokrati liktydigt med fria val under mänskliga rättigheter: våldsvägrarnas existensrätt. Det har inget med det militära att göra. Inte ett spår. Inte en prick. Däremot polis, åklagare och domare, med senare tiders bistånd från allmänheten i det 150-åriga dödpsykandet mot våldsvägrare, deras uteslutning ur mänskligheten, och därmed motsvarande samhällsbild med numera noll respekt genomgående i alla umgängen, har definitivt med ämnesområdet att göra.

 

 

vi är i trängande behov av flera levande träd som kan ta hand om det allt växande koldioxidtrycket, inte färre.

 

 

 

TVNV  TrafikVerkets NaturVandalisering

 

Trafikverkets egen skönmålande bild av den egna verksamheten

Trafikverkets Personal betraktar alldeles tydligt Naturen som en privat modelleringsDomän — med Trafikverkets Personal som Bestämmande Auktoritär Överhet: diktatur:

 

 

— Men OO, GuvaSnyggt. Inte ett endast träd kvar.

 

 

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

 

Verkligheten — kilometer efter kilometer, mil efter mil, från 2012 — utstuderat omfattande naturförakt och naturförödelse:

Trafikverket dikterar=naturvandaliserar vad du ska tycka är bra

 

16Nov2014-11-16

Trafikverkets Omfattande Naturvandaliseringar

OCH DESS ALARMERANDE MILJÖKONSEKVENSER: VÄXT- OCH TRÄDAVVERKNINGEN DÖDAR MOTSVARANDE MÄNGD ANDRA TRÄD I LAVINEFFEKT

Trafikverkets uppenbara missbruk av begreppet Trafiksäkerhet — uppenbarligen för tillfället att få leka Designande Självberömmande Gud i Väglandskapet Sverige med VäggTevePanorerande Utsikter Genom BilFönstren med ”resan så behaglig som möjligt

 

 

På grund av den milt sagt omfattande bristen på information om den chockerande naturattack som kunde iakttas från 2012 — hela Sveriges vägnät attackeras med nersågning av all växtlighet kring vägsidor —

 

— nedmejad, förstörd och starkt vandaliserad natur kring alla vägkanter —

 

 

OMFATTANDE NATURVANDALISERING

Trafikverket informerar

 

Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartextTrafikverkets Diktatur med LandskapsExempel

 

Kilometer in. Kilometer ut. Mil efter mil efter mil ..

 

har källan till den vandaliserande verksamheten

 

TRAFIKVERKET — SKÖTSEL AV VÄGMILJÖN, (2014-04-25)

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Skotsel-av-vagmiljon-/

 

tills helt nyligen (15Nov2014) hållit sig helt gömd.

— TRAFIKVERKET SOM KÄLLAN TILL PÅGÅENDE MILJÖVANVETT framkom (i denna författnings ljus, delvis genom indirekt hänvisning) via Naturvårdsverkets webbsida i samband med det nyligen alarmerande uppmärksammandet av träddöden som sprider sig (norra halvklotet) i allt vidare omfattning (först observerat av mig i form av spridda förkolnade asplöv på friska grenar [LövSveddning] 2010-2011): lavineffekten. Träddöden är [‡] resultat av den ackumulerande koldioxidens kvävningstryck på all levande biomassa, och som nu är på väg att förvärras akut omedelbart DIREKT med Trafikverkets uppenbart vanvettiga miljöidéer med direkta avverkningar av levande bioyta, speciellt de avgörande Hjälparna: Träden.

 

ViNaturÄlskare

FÖRST angående vissa grundbegrepp i elementärt miljövett, så som de får förstås:

— Alla ingrepp som människan gör i naturen — kapningar, sågningar, borttagning av växtlighet — innebär FÖRSÄMRADE NATURVÄRDEN.

   Varför är det klart?

 

Kollage:  Foto  1Jun2009  E2  Björklöv  Bild7  Den alarmerande situationen i klartext

 

 

S71B7 — Kvinnokroppens naturligt suveräna formskönhet som den biologiska utvecklingens i särklass mest avancerade bevis på  resultat av garanterat orörd natur  och dess produkter: HÄLSA, FRISKHET.

 

 

— Det finns personer 2014 som anser att estetiska värden framkommer FÖRST efter mänskliga ingrepp. Jämför Trafikverkets informationsavdelning i direkt citat. Varför inte göra slag i saken direkt då, och tillkännage: det är jag som bestämmer här.

— Det människan tagit bort ur naturen, är och förblir cementerat i INTRYCKET och UPPLEVELSEN som stympad värde v a n d a l i s e r a d  naturupplevelse.

— Ge mig ett enda konkret exempel som visar annat. Snälla.

Trafikverkets personal 2014: lever på Jorden som om den övriga naturen utanför verkgrindarna inte existerar.

 

 

Det är klart därför att DEN NATURLIGA VÄXTLIGHETEN är den enda likaberättigade preferens vi människor har att ställa fram för att understryka alla människors gemensamma likaberättigade hälsogrunder, välbefinnande, harmoni, renhet, sundhet, ordning och skick, utan någon särskild parts egna favoriserande ideal, sättet som biokemin rent generellt är sammansatt på, dess strukturer av hälsobefrämjande detaljerat innehåll, och arternas inbördes samverkan i det fortsatta underhållet av SKÖNHETENS VÄRDEGRUNDER (ex.: Jordgubbar och Glass): ingenting av dessa kan skapas, ersättas eller utfyllas med motsvarande artificiella, mänskligt skapade, detaljer. Vi kan närma oss, men aldrig mäta oss.

— Har du synpunkter på det påståendeinnehållet, låt oss gärna få veta mera i saken.

— Med den grunden erkänd, har vi endast att konstatera i varje vettig förståndsgrundad dialog att varje naturingrepp är uteslutet om det ingreppet FÖRMENAS medföra ”behaglighet” eller ”bättre utsikt” eller något annat FÖRMENT värdeökande i människans vardag. Det finns ingenting sådant. Inse det.

 

Jämför Sinnebilden:

— Vi bygger ett Hus. Jättefint. Marken vi berett — tatt — av Naturen betyder att vi TAGIT bort naturvärden.

 

S41A ¦ Foto: 14Jun2013 E15 Bild2 · Nikon D90 — Exempel på bevarade naturvärden [VAD VI FORTSÄTTER UPPSKATTA] med människans ingrepp innefattade: korn, vete, havre, råg, lin, ängsfält: livsmedel.

 

 

HARMONIPRINCIPEN — snygga naturvärdebevarade BERIKANDE växtgränser