UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden | 2013X27 a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2013-12-03 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

AGWförklararNASACRU  — Se även i JORDYTANS NATURLIGA KLIMATRYTM.

 

VarförInteMAC

Förklaringen

Från2013Framåt

VarförOCOutanT

IPCCattest

AGW i IPCC

Naturmord

StadiumVågTeorin

HavsPerioderna

WhyNotMAC

Explanation

From2013Ahead

WhyOCOnoT

IPCCattest

AGWinIPCC

NatureHomocide

StadiumWaveTheory

SeaPeriods

 

AGW förklarar NASA-CRU-kurvan — AGW och Framtiden [AGW, av engelskans Anthropogenic Global Warming, sv., människoskapad global uppvärmning]

 

 

Hur AGW-beviset beskriver och förklarar NASA-CRU-kurvan

 

NASA-CRU-kurvan i AGW-beviset visar tillsammans med viss statistik på mänsklighetens totala energianvändning [FörståAGWnu] tydliga, klara och entydiga trendbilder ur den närmaste framtiden (1815-2500-). Trendbilderna visar sig i termer av den globala uppvärmningen, dess temperaturvärden och koldioxidhalter [GlobalaUppvärmningsKurvan], samt utvecklingspotentialen generellt för hela mänskligheten i energianvändningens ljus. IPCC-modellernas scenarion (1900-2100) till jämförelse befinner sig tydligen så långt utanför ämnet att de helt saknar intresse. Se AGW i IPCC och IPCCattesten.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: RF24 Maj2010 Bild133 · R16Apr2010  Bild201 · 27Jun2012 E10 Bild22 · NikonD90

 

 

P  =  t  /R  — t|E + tHav = tNASACRU

P                Solens konstanta instrålningseffekt [250W/M²]

t                  LandMarina JordYtfiltens innehållande globala medeltemperatur [17°C utan AGW]

R                LandMarina JordYtfiltens termiska resistans [0,068°C/W utan AGW]

 

JordFilten (R)

Den globala uppvärmning som framträder i NASA-CRU-kurvan förklaras (AGW, av engelskans Anthropogenic Global Warming, sv., människoskapad global uppvärmning) enligt AGW-beviset av den industriella fossila förbränningens påverkan på den naturligt skyddande luft-landmarina naturfilten (R) mellan Jordytan och Solen. Den termiska luft- och landmarinbaserade ytmaterialfilt som ligger mellan den fasta Jordytan och Solen och vars inneboende naturliga förmåga att ta upp och kvarhålla en del av Solstrålningen — termiska resistansen (R=t/P) — medför en motsvarande naturligt kvarhållande global Jordytstemperatur (årsmedelvärde ca 17°C — se även TERMOGRAVITELLA JÄMVIKTSTRYCKET som för planeten Jorden ger ytvärdet +17,26°C). Den naturligt skyddande Jordytsfilten ökar sin kvarhållande värmeförmåga då dess R-faktor (växthusgaser) ökar. Med konstant medelbaserad Solinstrålningseffekt (P=250 W/M²) på Jordklotets Solbelysta del kommer varje ökning av R i luft-landmarina Jordfilten att framtvinga en motsvarande ökning i global medeltemperatur (t): R och t är direkt proportionella med konstant P.

   Allmänna gaslagen (E=kt) gäller för gaser och ångor, och bildar därmed en säkert relaterbar och förklarbar övergångsfysik mellan atmosfär (OCO från fossilförbränningen förenas med atmosfärisk vattenånga via det landmarina gränsskitet och leds då in i havets halvfasta Jordyta) och hav (växlingen vatten-ångbildning) [OCO till Havet]. Gaslagen tillsammans med termiska resistansen (t=RP) ger det formella sambandet E=kt=kRP; Med konstant kP och extra tillfört Solstrålningsabsorberande material från fossilförbränning (eller annan växthusgas) — extra OCO betyder extra R — växer också den kvarhållna Solupptagna energin (E), och därmed globala medeltemperaturen (t). Det är den allmänna AGW-förklaring som visas enligt relaterad fysik. Utförligt i AGW-beviset.

 

t|E+Havsperioderna

NASA-CRU-kurvans uppdelning [FörståAGWnu] i komponenterna

1. industrins fossilförbränning (t) och

2. ythavsperioderna enligt AGW-beviset

ger följande allmänna naturbild (idealt obegränsat tidsutsträckta):

 

Naturligt opåverkade havsperioderna:

 

IDEALISERAT det som återstår av NASA-CRU-kurvan efter subtraktion av industrins t|E-kurva. Utförligt i FörståAGWnu och HavetSpelarHuvudrollen.

 

Spåren av ythavsperioderna framskymtar redan i Josef D’Aleos beskrivningar av AMO och PDO från 2007. Se webben på

ICECAP (International Climate and Environmental Change Assessment Project 2007-2008),

Ocean Multi-Decadal Changes and Temperatures, Joseph D'Aleo

http://icecap.us/docs/change/OceanMultidecadalCyclesTemps.pdf

Mänsklighetens utveckling:

 

Det finns bara ett index i vår historia att välja på: Ørstedts upptäckt 1820.

— Mättnadspunkten (95%) uppnås enligt AGW-beviset omkring år 2300. Se Från2013Framåt.

— Observera att E-utvecklingskurvans ideala utsträckning obegränsat i framtiden förutsätter obegränsad bränsletillgång: försörjning av funktionen i alla industrins och privatanvändningens verktyg och maskiner. Det var vårt problem: fossila bränslen har tidsbegränsad räckvidd. En snabbkoll på webben Okt2013 [VET] visar att uppskattningarna (delvis mycket osäkra, många faktorer inverkar) hos olika webbkällor ger grovt samma värden (olja och koldepåer, totalt allt fossilt, tömda runt 2100). Med den utvecklingen når mänskligheten bara drygt halva höjden i E-grafen — varefter E-kurvan tvingas avta på grund av bränslebrist. Se vidare skalor och index nedan.

Fossilt drivmedel till E:

 

t-kurvan i t|E-kurvan går ner om fossileldningen upphör och ersätts av en icke klimatförorenande typ [PositivFramtid].

 

Den värmeabsorberande Jordytsfilten (R) förtjockas med OCO-ökningen: Jordtäcket behåller alltmer av Solinstrålningseffekten (nu Okt2012 ca 0,870 W/M²), och denna dumpas-konserveras i havet genom landmarina övergångar (E=kt): P=t/R; tillväxten i t(AGW) via ökningen i R överförs summerande på havets naturliga variationer: NASA-CRU-kurvan enligt AGW-beviset:

Havet absorberar fossilresterna:

 

Första delavsnittet ovan — de 3 första havsperioderna — är samma som AGW-beviset i NASA-CRU-kurvan (Utförligt i FörståAGWnu). Bilden nedan visar den aktuella NASA-CRU-kurvan (1850-2012) inpassad transparent:

 

 

För större bild med tydligare upplösning, se FörståAGWnu. Se även nedan i Från2012Framåt.

— Grafen ovan med fullständiga skalor och referenser visas nedan. För FossilEnd, set VET.

t(AGW)limit

 

Färgytorna från respektive 2050 och 2100 motsvarar den grova skattningen [Okt2013 VET] på hur länge fossildepåerna räcker.

— I motsvarande mening — fossileldad industri — kommer inte mänskligheten att kunna utvecklas fullt ut enligt energigrafens ideala utsträckning [t|E] — den bryts på FossilEnd om ingen ny revolutionerande energikälla upptäcks. Det upplyftande med DET Naturdiagrammet ovan [E-grafen] är dess blotta MÖJLIGHET: den kan BARA — endast — förverkligas i en lång tids utsträckning OM Naturen har berett en Särskild Energikälla för människan att Upptäcka.

   Enbart sett till Skönheten Naturen lagt in hos Tjejerna, som ett inledande Bevis på Vänligheten, skulle vi, då, säkert kunna säga: God Jul, då. Det kommer. Säkert som Skönheten.

— Det betyder också att den inlagda, överlagrade, havsperiodens utsträckning OVANFÖR de färgade ytorna INTE har någon — kommer aldrig att få en — motsvarande naturhistoria. Helt enkelt främst därför att fossilbränslena kommer att sina ut (från senast 2100) och därmed den överlagrade havsperiodkurvan att avta, i vilket fall.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild100 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

— Om vi jämför med skattningarna längre ner [Permafrostgränsen] ser vi av skattningen ovan att den angivna gränsen ([tAGW)=1,5°C] för permafrosten aldrig eller knappt kommer att uppnås eller beröras: fossilbränslena hinner sina förr [VET].

— Det scenariot ger en viss möjlig uppfattning om mänsklighetens framtid på Planeten Jorden (från 2100), två extremfall utan katastrofer: Antingen hittade man ingen ny ersättande bränslekälla, och mänsklighetens utveckling avstannade och gick tillbaka på grund av brist på bränsle till industrins maskinpark. Eller, så upptäcktes ett verkligt alternativ och som gjorde att mänskligheten kunde fortsätta sin tekniska utveckling på industrins, marknadens och världshandelns fortsatta blomstring — så länge Jorden bar dem och Solen värmde dem.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Jun2013  E13  Bild35 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

— Det avgjort mest glädjande med totalbilden ovan är att t(AGW) om inte förr så i vilket fall, hur än mänskligheten kommer att handla, möjligen som ovan senast från 2100, kommer att upphöra i sitt växande (vid max uppnådd global uppvärmning runt 1,4°C — och förutsatt inget oförutsett inträffar som raserar den bilden) — antingen enbart i kraft av sinande fossilkällor, eller genom [PositivFramtid] någon teknisk upptäckt som gör fossila bränslen helt omoderna.

   Hur man än vill mena om möjligheten för en sådan upptäckt: har aldrig varit bättre läge, kommer aldrig att bli.

 

OM vi drar ut »sämsta fallet» med obegränsad (eller under väldigt lång tid) tillgång på fossila bränslen SKULLE VI KUNNA formulera följande konsekvenser från t|E+Havsgraferna ovan:

— Den högre t-nivåns främsta negativa verkan för mänskligheten:

 

P3

1. snabbare avsmältning: med växande t inträder en motsvarande period med högre avsmältning i polisarna (i växelverkan): salthalterna i haven ändras analogt, och det medför större turbulens/termiskt utbyte över stora ytor i lokala vädersystem;

2. större väderkraft: den högre kvarhållna Solenergin försörjer kraft i motsvarande ogynnsamma vädersystem;

3. permafrosten hotar: med fortsatt varaktighet i den extra tillförda t-nivån ökar risken för andra gaser att frigöras (främst metan i permafrosten [marktjäle som också binder olika växthusgaser]), och därmed en (möjlig, drastisk) ökning i den skyddande Jordfiltens termiska resistans: t tillväxer ytterligare (som i sin tur leder ytterligare till … osv).

 

Permafrostgränsen

Jämför aktuell forskning:

 

”Over hundreds of millennia, Arctic permafrost soils have accumulated vast stores of organic carbon - an estimated 1,400 to 1,850 billion metric tons of it.  That's about half of all the estimated organic carbon stored in Earth's soils. In comparison, about 350 billion metric tons of carbon have been emitted from all fossil-fuel combustion and human activities since 1850. Most of the Arctic’s sequestered carbon is located in thaw-vulnerable topsoils within 3 meters of the surface.”,

NASA SCIENCE — Is Arctic Permafrost the "Sleeping Giant" of Climate Change? (24Jun2013)

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/24jun_permafrost/

 

En tickande R-bomb. Jämför även citaten nedan, här illustrerat av NASA-CRU-kurvan (Infälld överst med angiven skala underst) — om den fortsätter på samma sätt som nu enligt AGW-beviset:

 

 

Om växthusgaser frigörs ur permafrosten (Andra citatet nedan påstår att det redan börjat ske) kommer inte t-kurvan att plana ut med E-kurvan, utan istället adderas med ytterligare t-tillskott. Vi får då ett förlopp som här och i princip kan anta vilka ytterligheter som helst: vi vet ingenting om det, inte var eller när eller hur det kommer att sluta (utöver uppgiften om nuvarande uppskattade mängd permafrostbundna växthusgaser), och vi har heller inga referenser som kan leda oss i någon uppskattning. Det kanske t.o.m. kan bli så rent vädermässigt att vissa ställen på Jordytan blir paradisiska medan andra rena helvetet — med ständigt flytande gränser.

 

A global temperature rise of 1.5C would be enough to start the melting of permafrost in Siberia, scientists warned on Thursday.”,

THE GUARDIAN — 1.5C rise in temperature enough to start permafrost melt, scientists warn (Th21Feb2013)

http://www.theguardian.com/environment/2013/feb/21/temperature-rise-permafrost-melt

 

”"Permafrost has begun to thaw," Kevin Schaefer, lead author at the University of Colorado told a news conference in Doha.”,

”"Permafrost is one of the keys to the planet's future," Achim Steiner, head of UNEP, said in a statement. "Its potential impact on the climate, ecosystems and infrastructure has been neglected for too long."”,

REUTERS — Melting permafrost a new peril in global warming: U.N. (Tue27Nov2012)                                                    

http://www.reuters.com/article/2012/11/27/us-climate-permafrost-idUSBRE8AQ0LW20121127

 

PositivFramtid

Enda möjligheten att vända/strypa/nedbringa t-nivån — utan att E-kurvan påverkas — är att strypa/reducera OCO i luft och hav via en fullständigt fossilersättande energikälla som INTE tillför Jordfilten något mera extra termiskt motstånd.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 13Sep2012  E29  Bild239 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

Utvecklingen vi helst vill se härifrån 2013: t(AGW) går ner, utvecklingen fortsätter upp

 

OM mänskligheten hittar en fullständig fossil ersättare för den fortsatta (gröna nedan) energianvändningen NU — inom de närmaste åren från 2013 — finns möjligheten som antyds av nedanstående (orangea) t(AGW)-återgång — med minimal risk för ev. påverkan på och från permafrosten, som annars skulle förvärra situationen ytterligare.

 

 

GrafUnit50p — vänstra grafen 0 nedan är orangea brytgrafen höger ovan, högra nedan 0 är ordinära t|E-grafen (svarta/gröna ovan):

0[2.9(1+[x–10]'2)'–0.4]+0·6[1–1/(1+[x/10]'4)]

Hela motsvarande NASA-CRU-grafen ritas på ovanstående (aktivera med 1 avaktivera med 0) tillsammans med PREFIXxSIN

+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)]); se även mera utförlig grafbeskrivning i Grafisk Sammansättning.

Sammanlagda motsvarande fortsättningen i NASA-CRU-kurvan ovan i framtida scenario OM — och endast då — någon revolutionerande teknisk upptäckt inträffar inom de närmaste åren, och som HELT ersätter nuvarande fossila industrianvändning.

— Mänskligheten kan då i god ro fortsätta sin tekniska utveckling på en då helt natursäker grön energilinje, medan den människoskapade globala uppvärmningen t(AGW) viker av, avtar och försvinner (sakta, på grund av värmetrögheten i haven). Om inte, fortsätter den orangea t(AGW) på den gröna grafens utsträckning [AGWförklararNASACRU] — med ytterligare äventyr OM också andra växthusgaser tinar upp (permafrostgränsen) och kommer med i tidens längd.

 

Om inte det sker:

Alternativet är (alltså) att E-kurvan tvunget kommer att reduceras på i huvudsak två olika sätt:

 

1. antingen genom att mänskligheten fortsätter fossilanvändningen i samma takt som nu tills fossildepåerna är uttömda (2100 VET) och därmed t(AGW)-kurvan avtar helt och hållet, medan E-kurvan också avtar och stannar på en nivå som bestäms av tillgängliga alternativa energikällor, eller

 

2. att mänskligheten accepterar någon form av centralstyrning med en ransonering av fossilbränslen som senarelägger t(AGW)-kurvans avtagande med åtföljande längre varaktighet i fossildepåerna och därmed en högre E-nivå (i hopp om att framtiden ska lösa problemen ...). Jämför »det farliga alternativet» i Från2013Framåt — vilket vi aldrig säkert vet förrän det är för sent: möt MÖJLIGEN en förkrossande tillvaroförstörande metanfront (punkt 3 ovan).

 

Ytterligare ett alternativ finns som förutsätter att hela mänskligheten väljer att »rädda Jorden» istället för att fortsätta äventyra framtidens klimatpåverkan genom fortsatt fossilanvändning (det minst troliga fallet): Stryp samtliga fossila energibränslen NU och Tagga ner VärldsIndustrin till samma nivå som runt 1850 — med vissa reducerande inslag av Solceller och Vindkraft.

 

I vilket fall betyder alternativen att »den naturligt potentiella industriella tekniska världsutvecklingen» inte kan förverkligas fullt ut sådan den tecknats idealt enligt E-kurvan.

   Se även i t(AGW)limit.

 

 

VarförInteMACAGWförklararNASACRU

 

ATT NASA-CRU-kurvan verkligen ser ut att stämma (galant [t|E+tHav=tNASACRU]) med AGW-bevisets upplösning i komponenterna Havsperioder och fossilindustrins t|E-komplex förefaller alldeles uppenbart.

   Frågan visar sig då:

 

— Varför har inte det etablerade vetenskapssamfundet intresserat sig för den upplösningen [t|E+tHav=tNASACRU] — alltså härlett den själv. Varför skulle den delen behöva komma från någon form av entropirebellisk portal?

   Det skulle jag också vilja veta.

   Den enda tillgängliga skrift på webben idag Okt2013 som ENS försöker att relatera det etablerade vetenskapssamfundets tydligt allmänna brist på kommunicerande kontakt med Moder Natur verkar bara finnas (än så länge i brist på andra kända, webbsynliga kandidater) i UniversumsHistoria.

   Och?

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 25Maj2013  E9  Bild57 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

Förklaringen:

 

ENBART i referens till atomvikterna från NEUTRONKVADRATEN (TNED utklassar MAC), är det tydligt att vår tids etablerade vetenskapssamfund

— inte instrument- och experimentalfysiken eller fältforskningen som sådan, det är dessa som håller oss uppe, som vi lever av och hoppas på: konstruktion av instrument med insamling av mätdata, verkstäder och industri, människorna som sätter ihop detaljerna, sorterar varorna, städar och håller rent och snyggt

— helt saknar kontakt med en härledande koppling till naturgrunderna: relaterad fysik. Fråga trottoarfolket.

— Ett annat sätt att säga samma sak på, fortfarande med understruken tonvikt på DE RELATERBARA NATURKUNSKAPERNA GENERELLT MED de HELT avgörande atomvikterna från NEUTRONKVADRATEN

— hela bevisgrunden till soliditeten och alla framställningar i UniversumsHistoria: kärnfysiken

— är att vår tids vetenskapssamfund alldeles tveklöst är outbildat; Urkass på GRUNDFYSIK:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 25Maj2013  E9  Bild95 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

 

GTaction visar [MAC/TNED Generellt] att etablerade undervisningscentra (MIT-exemplet) INTE kan hantera varken kraftfysikens aktion-reaktion-domäner [ActionReaction] i allmänhet eller vektorbegreppet i synnerhet [Kraftbegreppet i MAC] [Vektorfelen i MAC] [CoriolisBASIC]: tydliga begreppskollisioner visar sig (ständigt) och som omöjliggör en sammanhängande, förklarande helhetsbild. Vi finner (exakt) samma spår i det etablerade vetenskapssamfundets entropibegrepp [Entropibegreppet i MAC] [Plancks entropisamband] [Boltzmanns H-teorem]. Beskrivningen i TNED som ledde fram till NEUTRONKVADRATEN är enda understrykande bevisgrunden i de påståendena: atomvikterna. Neutronkvadraten med sina elliptiska funktioner som leder till de aktuella atomviktsvärdena i experimentellt verifierande samstämmighet är tydligen ett slags »atom- och kärnfysikens Pythagoras Sats», en inneboende mönstergeometri i Naturen som människan har möjlighet att upptäcka, inte skapa. Den mönsterformen existerar inte i MAC. Inte den typen alls över huvud taget.

  Så:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Maj2013  E8  Bild91 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

 

— Vad var det du sa för något om Intelligensens Hemvist?

   IQ? PeerReviewProfessionals.

   Visa.

 

Visa att NI har fattat grundfysiken. Sen kan vi snacka Naturvetenskap.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 3Jul2012  E12  Bild274 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

   Det etablerade vetenskapssamfundet kommunicerar uppenbarligen INTE med Naturen (AGW), utan [Entropibegreppet särskilt] söker, tydligen, köra över Naturen genom att hävda egna uppfinningar av logik och sammanhang — det mest remarkabla (modern kvantfysik) är elektronen som punktpartikel med oändlig massa.

— Ingen människa kan med förståndet i behåll finna sig väl till mods i sådana sammankomster: det är ett fängelse, ett dårhus.

— Jämför ELEKTRONEN i relaterad fysik [ELEKTRONENutförligt] [ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR].

— Se även i ALLA TAL (MAC generellt i Tänkandets Logik). Den ena bedrövelsen avlöser den andra: Kontinuitetsbegreppet, Cantors kardinalkombinatorik, Oändlighetsbegreppet. Jämför den relaterade fysikens tydliga, som det får förstås, OMSLUTNING av nämnda som en PRIMITIV föreställning: Zenons teorem, Nollformsalgebran: totalt för fysiken PLANCKEKVIVALENTERNA: atomkärnan.

   Tankemönstren formas därefter.

   Enbart med den ledningens korta belysning framträder grunden varför och hur det etablerade vetenskapssamfundet idag befinner sig längre bort än någonsin ifrån en harmonisk samvaro MED naturen: irrationellt tänkande. Okunnighet och vanföreställningar, exceptionellt djupt rotade — samtidigt som experimentalfysiken bara fortsätter skina.

   Den tydliga, uppenbara och omisskänneliga bevisbarheten och klarheten i NASA-CRU-kurvan som en summa av temperaturkomponenter [t|E+tHav=tNASACRU] som därmed också lika tydligt utpekar framtiden [Från2013Framåt], är och förblir alldeles tydligt en naturföreteelse som INTE accepteras av dagens etablerade vetenskapssamfund 2013 EFTERSOM en sådan acceptans lika tveklöst innebär ett SLUT på det (äckliga) 1800-talsgrundade vetenskapssamfundets illa dolda naturförakt i Intelligensens Preferenser.

   Att ens fiender möter motgångar är aldrig något att glädjas åt, även om det är frestande. Det bästa är om man kan vinna över dem på sin sida.

   Se även i LISTAN — de främsta fysikbegreppen med länkar till relaterad förklaring och beskrivning som MAC-vetenskapssamfundet inte klarar av i umgänget med Naturen.

 

EPILOG AGW/TNED/MAC

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013  E25  Bild84 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

 

Vi betraktar året 2013 i AGW — och tydligen på samma sätt i allt annat som berör matematiken och fysiken — alldeles tydligt, alldeles uppenbart, och speciellt alldeles väl relaterbart det här: ett den moderna 1800-talsskapade akademins tydliga fall, föreställningen att intelligens, logik och förnuft är skapelser av människan — vetenskapsakademierna [MACskapadeMatematiken] [MänniskoIdealetUniversumsHerre] — och inte, som det framhålls i relaterad fysik, egenskaper som finns inneboende i Naturen och som människan upptäcker och är en del av [Harmonibegreppet] [Naturpreferenserna] [Naturpreferenserna i UniversumsHistoria].

   För grunderna i relaterad mening, se speciellt från SANNINGSBEGREPPET som är fysikgrunden i TILLSTÅNDETS PRINCIP, och därmed i naturlig ordning FYSIKENS 7 PRINCIPER.

   Jag tänker INTE opponera mig mot den eller de som kan visa per relaterad framställning att den eller de påstådda framställningarna ovan är FELAKTIGA. Sådana är välkomna och ska framhävas i UniversumsHistoria. Se även i POLICY.

— Se vidare i detta dokument i Från2013Framåt, IPCCattesten (’SåDöddeIPCC’), AGWförklararNASACRU, AGWenligtIPCC.

 

 

 

Havsperiodernat|E+Hav | HavsperiodernaWyatt | Wyattgruppens StadiumVågHjul | Wyatt et al Okt2013 | SUMMERING

 

HAVSPERIODERNA I AGW-BEVISET

Havsperioderna i AGW-beviset tecknar en Termo-Hydrodynamiskt sammansatt vågrörelse med perioden ca 62 år; AGW-bevisets Havsperioder framträder ur den samlade samverkan mellan Jordytans olika luft-landmarina lokaler: AGW-bevisets Havsperioder visar sig i form av en naturlig temperaturvåg ±0,15°C (stabil över många sekler med mindre inre variationer) med perioden ungefär 62 år. Tillsammans med en människoskapad global temperaturökning från industrins fossilförbränning t|E-kurvan, förklarar AGW-bevisets Havsperioder analog form med NASA-CRU-kurvan.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 19Jul2013  E20  Bild24 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

PREFIXxSIN i DELPHIgrafPROGRAMMET: y = 0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

Olika luft- och landmarina regioner samverkar med olika inbördes bidrag som ändras, skiftar och flyter genom varandra i tidens längd. Ythavsperioderna ovan är de allra enklaste naturliga klimatstyrande varianter som enligt AGW-beviset framgår (mer eller mindre) direkt ur NASA-CRU-kurvan sedan den industriella fossilförbränningskurvan [t|E] subtraherats. Huvudperioden på ca 62 år stämmer också analogt med Atlantiska Multidekala Oscillationen AMO. Nedan omnämns hur en del nyligen (Okt2013) framkomna forskningsdata beskriver en liknande klimatologisk naturtrend.

 

Som redan omnämndes (2009 DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN) i AGW-bevisets första författning [HAVET SPELAR HUVUDROLLEN] framkom havsperioderna för min del ur NASA-CRU-kurvan utan någon kännedom om havsperioder och utan några särskilda antaganden, enbart i kraft av en grafteknisk observation.

   Men vilken innebörd har då dessa »hypotetiska havsperioder»?

Havsperiodernas praktiska motsvarighet kan bara förstås som en SAMMANLAGD SUMMA AV ALLA GLOBALA BIDRAG SOM SAMVERKAR I DEN LANDMARINA MÄTNINGEN — utjämnade och tagna över årsintervall. Upplösning i komponenter i praktikens detaljer måste bli, eller kan här förstås vara, ypperligt komplicerad, i princip omöjlig att sammansätta per detalj på grund av de många och svåra och ännu outforskade områdena. Havsperioder generellt är svåra att studera, dels på grund av de stora volymerna och dels på grund av havens och kontinenternas dynamiska samverkan över hundratals och tusentals år. Vi har inte den tiden.

NASA-CRU-kurvan blir därför det enda uteslutande säkra observationsverktyg som alls existerar om uppgiften gäller att spåra en sammanlagd periodisk fysik från oceanernas inverkan.

 

TJEJERNA BAKOM STADIUMVÅGTEORIN

 

— vidare citat från andra webbkällor i StadiumVågTeorin i VarförOCOutanT;

an allusion to sections of sports fans seated in a stadium, standing and sitting as a ‘wave’ propagates through the audience. In like manner, a signal ‘wave’ appears to propagate through a hemispheric climate network”,

ROLE FOR EURASIAN ARCTIC SHELF SEA ICE IN A SECULARLY 1 VARYING HEMISPHERIC CLIMATE SIGNAL DURING THE 20TH CENTURY, Wyatt et al., 2013

http://curryja.files.wordpress.com/2013/10/stadium-wave.pdf

 

Beskrivningen av ämnet från upphovskvinnorna Marcia Glaze Wyatt och Judith A. Curry finns på

CLIMATE ETC. — The stadium wave (10Oct2013)

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

 

verkar vara de enda (Okt2013) som fattat den poängen [Man tar tillgängliga data, och subtraherar från dem någon (linjär) temperaturtrend, och ser vad som återstår (med hjälp av ett komplicerat datainstrument): naturliga variationer. Se särskilda citat i StadiumVågTeorin]. Jag hade inte kunnat formulera det bättre själv, angående Havsperiodernas EGENTLIGA innebörd, orsak och upphov:

 

 

Abstract: A hypothesized low-frequency climate signal propagating across the Northern Hemisphere through a network of synchronized climate indices was identified in previous analyses of instrumental and proxy data. The tempo of signal propagation is rationalized in terms of the multidecadal component of Atlantic Ocean variabilitythe Atlantic Multidecadal Oscillation. Through multivariate statistical analysis of an expanded database, we further investigate this hypothesized signal to elucidate propagation dynamics. The Eurasian Arctic Shelf-Sea Region, where sea ice is uniquely exposed to open ocean in the Northern Hemisphere, emerges as a strong contender for generating and sustaining propagation of the hemispheric signal. Ocean-ice-atmosphere coupling spawns a sequence of positive and negative feedbacks that convey persistence and quasi-oscillatory features to the signal. Further stabilizing the system are anomalies of co-varying Pacific-centered atmospheric circulations. Indirectly related to dynamics in the Eurasian Arctic, these anomalies appear to negatively feed back onto the Atlantic‘s freshwater balance.  Earth’s rotational rate and other proxies encode traces of this signal as it makes its way across the Northern Hemisphere.”,

CLIMATE ETC. — The stadium wave (10Oct2013)

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

 

HavsperiodernaWyatt

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Jul2012 E17  Bild8 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

Wyatt et al., Okt2013 — Fig. 3 p53

Om vi försöker utvärdera resultatet från Wyatt et al (Okt2013) med dokumentfiguren i deras PDF-dokument nedan Fig. 3 sidan 53 tillsammans med AGW-bevisets NASA-CRU-data [HAVET SPELAR HUVUDROLLEN],

Kredit: ”Indices peak ~1923 and ~1982 and minimum values center on ~1950.”, s17r377; ”Group III indices peak ~1929-1933 and ~1985-1990.”, s18r404; ”Similar trends occurred between ~ 1905 and the early 1930s”, s19r421; ”Maxima of Group IV indices occur around 1938 and 1998.”, s19r434; ”Minima center on ~1910 and 1971”, s20r438; ”In ~ 1910, prior to the beginning of the warming regime that began ~1918”, s20r449; ”Once the AMO reverses trend, as it did in ~1918”, s20r452; ”After a several year transitional interval, the ensuing cooling regime begins with AMO reversing trend ~ 1942.”, s21r463; ”Stages one through four of the cooling regime, indicated by peaks of Groups –I through –IV, lead to the next regime transition in ~1971. A new regime of warming begins ~1976.”, s21r465; Wyatt et al., Okt2013.

 

ser vi att de periodiska likheterna är mer eller mindre framträdande, se särskilt de markerade vertikala gråfälten i bilden ovan. Wyatt-periodens intervall på ca 60 år förefaller något kortare än det 62-63-årsintervall som stämmer bättre med NASA-CRU-kurvan (men författarna anger också ett periodintervall på 64 år [Figure 2a] under 1900-talet, s13rad289), samt att Wyatt-perioden ligger något förskjuten neråt 1900 relativt NASA-CRU-datat. Den offseten är också att förvänta via Wyatt-resultatet eftersom det avser dataanalyser från en begränsad del av Jordens hemisfär (”This paper extends WKT by investigating the underlying physical mechanisms associated with the stadium wave through analysis of an expanded network of geophysical indices, with particular focus on the Arctic region.”, s3).

   Det är dock väl att märka att Wyatt-gruppens beskrivning väl tycks följa variationstoppar med dalar och platåer i ovanstående ythavskurva, se särskilt i Wyatt-gruppens beskrivning s17-21. Den överensstämmelsen exemplifierar de olika kurvavsnittens motsvarande kända klimatagenter. Wyatt-gruppens observationer handlar med det tveklöst om en första samlad teoretisk bild av de rent geofysiska detaljerna i HUR de ovan idealt framställda fasta landmarint uppmätta havsperioderna varierar med tiden. Periodernas mera precisa mönster och deras inre variationer ligger dock helt utom den här framställningens ramar.

   Nedan ges ytterligare en bild av hur överensstämmelserna från Wyattgruppen matchar AGW-bevisets detaljer via Wyattgruppens beskrivna StadiumVågHjul (Fig. 13, s61) med angivna årsperiodvärden, och som tydligen väl motsvarar de olika områdena i AGW-bevisets ythavsperioder.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Jul2012 E17  Bild50 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

WyattGruppens oktala StadiumVågHjul kontra AGW-bevisets Havsperioder — vänsterfiguren nedan rensad från PDF-originalets underliggande textöverlappningar [PDF-redigeringen delvis misslyckad].

 

Från Fig. 13. Stadium-Wave ‘Wheel’, p61  Wyatt et al., Oct2013Resultatbilden ovan höger visar hur en naturligt temperaturvariabel vågform framträder som Naturliga Luft- och LandMarina Värmevariationer på Jordytan — helt utan inverkan från »global uppvärmning».

 

BE ALSO CAREFUL WITH CONNECTIONS HERE TO THE WYATT GROUP AND ITS EV. CAUSAL IDEAS, Please:

 

”This is not a cycle in terms of a regular period. It is an oscillation. At most we are projecting forward 30 years.”,

CLIMATE ETC — The stadium wave, Judith Curry 10Oct2013

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

Any idea of PERIODIC CENTURIAL FUTURE of the waveform depicted above has only credit here as far as the basic 62 year periodic form IS a generally stable such over (many) centuries.

— Also in the same web source: Read Marcia Wyatt [she pops in and replies to the great interest shown] and her interesting story of How it all started (2006), and the development of the StadiumWaveTheory.

 

Wyattgruppens Oktalt indelade Sektorhjul ovan här numrerat 1-8 medurs med motsvarande periodiskt angivna matchningar i AGW-bevisets Havsperioder t(PERIODythav) ovan höger infällt, här förtydligat i tabellen nedan enligt

 

Wyattgruppens StadiumVågHjuls oktala årsperiodvärden

 

X

n

sektor

perioder

I

1

+GB ngDIPOLE

1915/1975/(2036?)

II

2

NGPO (proxy)

1923/1982

III

3

+JS

1930/1990

IV

4

ngLOD

1938/1998

–I

5

+DIPOLE –GB

1944/(2006?)

–II

6

ngNPGO (proxy)

(1895?)/1954/(2014?)

–III

7

ngJS

1904/1964/(2024?)

–IV

8

+LOD

1910/1971/(2031?)

Med beteckningar enligt Wyatt et al., Okt2013

 

Av årsangivelserna i Wyattgruppens StadiumVågTeoris SektorHjul framgår att matchningen väl överensstämmer med AGW-bevisets extraherade ythavsperioder.

Wyattgruppen beskriver (s27) de 8 sektorerna i form av 4 specifika ±STADIER (eng. stages) eller STEG eller INDEX som karaktäriserar en viss VÅGFAS ELLER uppvärmnings- eller avsvalningsREGIM, samma som en stigande .· eller fallande ·. del eller FAS i Ythavsperioderna som reglerar den Arktiska friskvattenbalansen, ”thereby subtly and incrementally imposing ‘curbs’ on the prevailing trend of sea ice coverage,”, s28r601; ’därmed diskret och stegvis påtvingande ”kanter” [»klimatologisk inplantering av övergångsfaser»] på den rådande trenden i havsIsTäckning’, och som säkrar en ofrånkomlig regimomvändning (±, periodernas ändring i ner ·. och upp .·) i framtiden.

   Författarna introducerar (den tydligt väl abstrakta) termen eller begreppet REGIME enligt, ”As this signal propagates, distinct regimes of warming or cooling hemispheric temperature trends prevail.”, s14r304; Som denna signal utbreds, råder distinkta REGIMER av uppvärmande eller avkylande hemisfäriska temperaturTRENDER. I termer av Ythavsperiodernas enkla grafik betyder varje ”REGIM” bara periodens upp .· eller ner ·. — alltså den värmedynamiskt verkställande fysik — de aktuellt samverkande geografiska och termodynamiska och hydrodynamiska områdena — som anställer de olika faserna, och som hela tiden också vandrar mellan de olika geografiska lokalerna, i längre eller kortare perioder.

   Termen STAGE beskrivs ”Each stage is dominated by a particular type of behavior, with a particular geographical focus. Each stage features a subset of indices within the broader network whose behaviors reach peaks and valleys at similar times. We term these four co-varying index clusters ‘Temporal Groups’ (I-IV).”, s14r306. ”Each stage reflects a particular behavior or a particular set of sub-process interactions.”, s27r598; Varje STEG eller STADIUM avspeglar en särskild mängd växelverkande underprocesser.

   Stadiumvågen utbreder sig från 1-8 i tydlig analogi med ythavsperioderna [HavsperiodernaWyatt], och genom de ±4 stegen av klimatregimsutveckling, s22r486: ”Thus dynamics that either build or destroy the halocline in the North Atlantic sector of the Arctic have a marked influence on climate-regime evolution as the stadium-wave propagates through the network. The schematic of Figure 12 and sections 4.1 through 4.5 summarize the stadium-wave’s propagation through the four stages of climate regime evolution.”.

   Vi noterar att författarna inte omnämner någon möjlighet med uppdelning i primärt TVÅ separat periodiska vågblock (Ythavsperiodernas 21+62år; En längre Djupdel och en kortare Ytdel). Det kan möjligen bero på att det finns ännu andra sätt att beskriva den totalt globalt sammansatta naturliga klimatväxelverkan.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012 E12  Bild137 — 24Maj2010 R0  Bild7  · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

— Ett tydligt exempel FRAMTRÄDER på svårigheten att EXAKT analogt med NASA-CRU-kurvan bestämma en variationstopp i Wyattdiagrammet ovan; resulterande havsperiodernas toppar [NASA-CRU-kurvan] är inte precist analoga med komponenternas (Wyatt et al., 2013). Med Jordytans alla många olika landmarina periodiska varianter, blir det med andra ord i princip omöjligt att få fram en noggrann passning i summan av alla bidrag och av samma kaliber som NASA-CRU-kurvan då kunskaperna om variationerna totalt över hela Jordytan ännu (och här veterligt för flera århundraden framåt) är ofullständiga.

AMOref

Men dessa detaljer underströks redan i grundbeskrivningen (2009) med referenser från D’Aleo i HAVET SPELAR HUVUDROLLEN:

 

 

 

D’Aleos beskrivning

 

ICECAP (International Climate and Environmental Change Assessment Project 2007-2008),

Ocean Multi-Decadal Changes and Temperatures, Joseph D'Aleo;

http://icecap.us/docs/change/OceanMultidecadalCyclesTemps.pdf

Webbsidans författarreferenser finns på

http://icecap.us/index.php/go/experts

 

visar redan den tydliga periodiska överensstämmelsen mellan AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) och 62-årsperioden i Havsperioderna, EHURU NATURLIGTVIS INTE IDENTISKA. Det totala globala medelvärmebidraget syns inte i någon specifik lokal ort eller del på Jordytan, utan formas bara just som ett globalt ythavsmedelvärde [en »StadiumVåg» för att tala med Wyattgruppens terminologi] för alla lokaler tagna tillsammans (SportFånarna är vi Jordbor och Evenemanget är AllaVärldensTemperaturMätstationerPåEnGång) [Wyattgruppen ger ingen referens till D’Aleo — kanske beroende på att det finns andra som är pionjärer på området, längre tillbaka och som grundlagt Wyattgruppens arbete, och vilkas omnämnande helt ligger utanför den här framställningens ramar]: NASA-CRU-kurvan — med AGW-bevisets uppdelning i komponenter — med Wyattgruppens verifikationer.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013  E25  Bild110 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

Åter en annan webbkälla kastar mera förklarande ljus över Wyattgruppens abstrakta StadiumVåg:

 

”Building upon Wyatt’s Ph.D. thesis at the University of Colorado, Wyatt and Curry identified two key ingredients to the propagation and maintenance of this stadium wave signal: the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) and sea ice extent in the Eurasian Arctic shelf seas. The AMO sets the signal’s tempo, while the sea ice bridges communication between ocean and atmosphere. The oscillatory nature of the signal can be thought of in terms of ‘braking,’ in which positive and negative feedbacks interact to support reversals of the circulation regimes. As a result, climate regimes — multiple-decade intervals of warming or cooling — evolve in a spatially and temporally ordered manner. While not strictly periodic in occurrence, their repetition is regular — the order of quasi-oscillatory events remains consistent. Wyatt’s thesis found that the stadium wave signal has existed for at least 300 years.”,

WATTS UP WITH THAT? — New paper from Dr. Judith Curry could explain ‘the pause’, 10Oct2013

http://wattsupwiththat.com/2013/10/10/new-paper-from-dr-judith-curry-could-explain-the-pause/

Marcia Wyatt själv hoppar in i bloggandet och understryker:

It is important to be clear on what this hypothesis regards. It describes propagation of a signal through a network of synchronized, lagged ocean, ice, and atmospheric indices in a regularly occurring (not periodic) manner, averaging to ~64 years peak to peak during the 20th century. this is what our hypothesis entails.”,

So it is not about oscillations. It is about a secularly varying trend of a propagating signal, whose implications are broad as far as attribution and potential prediction a decade or two out.”,

”Had we the data, testing the role of the Southern Hemisphere would be ideal”,

”… with no attempt to support or refute AGW.”,

Marcia Wyatt says: October 10, 2013 at 10:49 pm.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013  E25  Bild37 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

— Notera också det avgörande resultat i AGW-beviset som visar höjden i det aktuella luft-landmarina skikt som AGW innefattar: 56 meter [Beräkningen av h i M]. Det är ett grymt h, långt bortom hela den troposfär (17-20KM) dagens vetenskapssamfund räknar med i AGW-spekulationer.

 

Svårigheterna understryks också av Wyattgruppens författare:

674 While evidence strongly supports our hypothesis of a secularly varying climate signal

675 propagating through a hemispheric network of synchronized ocean, atmosphere, and ice indices

676 during the 20th century, we cannot know if this variability, tempo, and sequential chronology will

677 continue into the future.”, s30rad674-677

 

Wyatt-gruppen ger ingen beskrivning av den nuvarande »temperaturplatån» i PDF-dokumentet, den detaljen ligger utanför — på grund av att man inte har några säkra data att stödja sig vid. Se vidare citat i den detaljen i StadiumVågTeorin.

Wyattgruppens medförfattare, Judith Curry, beskriver för sin del domen över IPCC i

 

”■as temperatures have declined and climate models have failed to predict this decline, the IPCC has gained confidence in catastrophic warming and dismisses the pause as unpredictable climate variability”,

With the failure of climate models to simulate the pause and regional climate variability, we have arguably reached the point of diminishing returns from this particular path of climate modeling – not just for decision support but also for scientific understanding of the climate system.”,

”As a result, we’ve lost a generation of climate dynamicists, who have been focused on climate models rather than on climate dynamics”,

New structural forms are needed for climate models that are capable of simulating the natural internal variability of the coupled ocean-atmosphere system on timescales from days to millennia and that can accurately account for the fast thermodynamic feedback processes associated with clouds and water vapor.”,

The IPCC needs to get out of the way so that scientists and policy makers can better do their jobs.”,

We need to put down the IPCC as soon as possible”,

CLIMATE ETC — IPCC diagnosis – permanent paradigm paralysis, Judith Curry 28Sep2013

http://judithcurry.com/2013/09/28/ipcc-diagnosis-permanent-paradigm-paralysis/

TEXTMARKERINGAR MINA EGNA om inte samma i originalet

 

Vi kommer aldrig närmare än så: en globalt samverkande interferensbild av alla samlade mätdata.

— Det är också alldeles tydligt att Wyatt et al (Okt2013), i varje fall till vissa delar, vidrör samma kvantitativa områden (50-80 års havsperioder, Wyatt et al., Okt2013 s2rad29) som beskrivs i denna presentation, och därmed också ansluter till samma principiella avvikelser från IPCC-prognoserna som här [AGW i IPCC] — och därmed till vissa säkra delar (’med tonvikt lagd på norra hemisfärens kredit’) också kan FÖRUTSÄGA att nuvarande temperaturplatå

t(FossilUPP) . · + t(HavNER) · . = —  kommer att sträcka sig en bra bit in i decenniet 2030 (Närmare bestämt också en bit in i 2040-decenniet, se NASA-CRU-kurvan).

— Noteras bör att

1. Stadiumvågteorin samtidigt (ännu) INTE KAN uppvisa någon egentlig precis grafisk matchning med NASA-CRU-kurvan eftersom

2. Stadiumvågteorins databaser bara omfattar norra (Arktiska) hemisfären [WyattArctic]: Stadiumteorin är (ännu) BEGRÄNSAD till en viss region, och därmed svår att tolka mera precist i en mera allmän global resultatmening som kan mäta sig med NASA-CRU-kurvan: Wyatt-resultatet grundas på en avgränsad hemisfär, och därmed heller ingen tydlig liknande t(INDUSTRI)-kurva som kan tas ut.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013  E25  Bild32 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

— Vi kan alldeles tydligt se spåren [WyattVågHjulet], men vi kommer av allt att döma aldrig att få en definitivt rent grafisk tydlig överensstämmelse med NASA-CRU-kurvan på den vägen.

   Framställningen från Wyatt och Curry finns i PDF-format

 

Wyatt et al Okt2013

ROLE FOR EURASIAN ARCTIC SHELF SEA ICE IN A SECULARLY 1 VARYING HEMISPHERIC CLIMATE SIGNAL DURING THE 20TH CENTURY, Wyatt et al., 2013

http://curryja.files.wordpress.com/2013/10/stadium-wave.pdf

 

Men författarna har haft tydliga problem med att synkronisera text och diagram — i vissa fall ömsesidigt skymmande; diagram i figurbeskrivningar ligger packade i sidtoppen (delvis oläsliga).

— Av de grafiska data som kan urskiljas, framträder överensstämmelser tydligt först med uppdelning av komponenterna i de entydiga havsperioderna som visas i HavsperiodernaWyatt.

   Med tanke på havets — och hela JordytsTermocykelns — speciellt framskjutna värmetröghet generellt kan vi med förmodligen stor sannolikhet räkna med att de ovan framhävda havsperioderna inte kommer att ändras nämnvärt inom de närmaste seklerna.

 

A 300-year proxy record revealed a hemispherically propagating signal, albeit with modifications of amplitude and tempo prior to the late 1700s.”, s2r38 Wyatt et al., Okt2013.

 

Med viss risk för överdrifter kanske nuvarande periodformer kan användas för illustrativa ändamål (betryggande) framåt ett halvt årtusende, men inte mera. Se vidare från AGWförklararNASACRU. I vilket fall står det tydligt att IPCC-prognoserna inte har mycket gemensamt med dessa resultat.

 

SummeringWyattAGW

SUMMERING

ÖVERENSSTÄMMELSEN I PERIODISKA DETALJER mellan WyattVågHjulet och AGWhavsperioderna bara understryker att t|E-kurvan är den globala uppvärmningens enda entydiga och omisskänneliga agent enligt sammansättningen

t|E + tHav = tNASACRU med den ekvivalenta eller analoga tHav = tWyattStadiumWheel. Därmed framträder också AGWhavsperioderna som Jordklimatets Naturliga varianter då ingen av människan förorsakad global uppvärmning föreligger.

 

Notera dock med understruken tydlighet att Wyattgruppens egna intentioner INTE framhäver någon periodicitet. Se explicit Marcia Wyatts egen försäkran i Citat.

— Det är heller INTE denna framställnings syfte att på något enda sätt FÖRSÖKA INKORPORERA WYATTGRUPPEN SOM PARTNERS med innehållet i denna framställning. Det finns ingenting sådant. Wyattgruppens resultat berör detaljer helt skilda från AGW, vilket framgår enligt Havsperioderna. Se även i explicit Citat.

 

Ser vi till NASA-CRU-kurvans kronologiska utsträckning 1850-2013 (163år) — AGW-bevisets kuvformer 1815-2013 (198år) — har Wyattgruppen använt en ännu längre utvärderingsperiod (300år) baserad på geologiska mätsamlingar (s.k. proxydata, s2r38 Wyatt et al., Okt2013). Eftersom överensstämmelsen i periodiska skift mellan NASA-CRU-kurvan och komponenterna tHavsperioder + t|E uppenbarligen får förstås uppvisa GOD följsamhet, samt med vidare hänsyn till motsvarande periodiska inpassningar enligt WyattVågHjulets fasbild som alltså baseras på en ännu längre (proxybaserad) datasamlingsperiod, är det tydligt att variabiliteten i havsperiodernas ändring med tiden får förstås relativt LITEN inom flera sekel: inga större skillnader är i sikte inom de närmaste seklerna. Den detaljen bara understryker tillförlitligheten i den vidare AGW-bevisbaserade NASA-CRU-kurvans utsträckning — speciellt beträffande den närmaste platån fram till runt 2040. Se Från2013Framåt.

 

 

 

Världens energitillgångar — World Energy Resources 2013

 

Olika webbkällor verkar i stort vara samstämmiga; Beroende på många olika faktorer som kan spela in ges idag (Okt2013) med viss spridning uppgifter om att olja och kol beräknas räcka i stort till 2050-2150.

   Wikipedia ger en samlad bild:

 

”As said before easy fossils have been extracted long ago. The ones left in the ground are dirty and expensive to extract.”,

”According to the International Energy Agency the proven reserves of coal are around 909 billion tonnes, which could sustain the current production rate for 155 years,[9] although at a 5% growth per annum this would be reduced to 45 years, or until 2051”,

”It is estimated that there may be 57 ZJ of oil reserves on Earth (although estimates vary from a low of 8 ZJ,[11] consisting of currently proven and recoverable reserves, to a maximum of 110 ZJ[12]) consisting of available, but not necessarily recoverable reserves, and including optimistic estimates for unconventional sources such as tar sands and oil shale”,

Current consensus among the 18 recognized estimates of supply profiles is that the peak of extraction will occur in 2020 at the rate of 93-million barrels per day (mbd). Current oil consumption is at the rate of 0.18 ZJ per year (31.1 billion barrels) or 85-mbd.”,

@INTERNET Wikipedia World energy resources [2013-10-21]                       

http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources

Prefixet Z avser T21 [10^21].

 

Kostnader för brytning och raffinering ökar med fossilkällans otillgänglighet, och blotta tillgången på fossila råbränslen i Jordytan blir därför inte direkt vägledande i skattningen av den nu praktiskt tillgängliga kvarvarande fossilmängden. I vilket fall måste mänskligheten tydligen räkna med att den fossilförsörjande energianvändningen är (starkt) tidsbegränsad. Skattningarna ovan ger en grov bild: möjligen max 100 år kvar.

 

 

 

From2013Ahead — Från2013Framåt. Se även i AGWförklararNASACRU.

 

HÄRIFRÅN 2013 TILL 2300 — i fortsatt NASA-CRU-ordning

17Okt2013-10-17 för UniversumHistoria — allmän upplysning (nu verkar det har blivit väl mörkt i bygden …)

 

Härifrån 2013 och framåt i drömkulturerna VERKAR mörk i ljuset av AGW-debatterna och bristen på samstämmighet: en del vill vad den andra delen inte vill. Noll framsteg. Mitt i den oredan verkar det finnas aspekter som ser att kunna reda ut vissa detaljer.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Jun2013  E18  Bild19 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

NATURENS SAMLADE ERFARENHET: — Jag ger mig aldrig.

 

NASA-CRU-kurvans fortsatta utsträckning i samma form som till hit 2013 [PausIuppvärmningen2013] [FörståAGWnu]

— AGW-bevisets uppdelning av NASA-CRU-kurvan i komponenterna t|E och havsperioderna, samt med vidare visst stöd av tillgänglig statistik för mänsklighetens energianvändning, vidare nedan

— visar att MÄTTNADEN i mänsklighetens totalt möjliga energianvändning (från runt 95% och vidare upp mot 100% i allt mer långsam takt och obegränsad framtid) kommer att inträffa omkring år 2300 förutsatt mänskligheten hittar en ersättare till fossilt bränsle för den fortsatta energianvändningens utveckling. Inträffar inte det, kommer den globala uppvärmningen t(AGW) tydligen, om inte förr genom andra naturlösningar, att gå tillbaka från runt (senast) 2100 [AGWförklararNASACRU] [t|E] [t(AGW)limit] då, och om, fossiltillgångarna är uttömda. Vi studerar det genom den nu och här enda kända helt säkra fysikgrunden till hur och varför vi säkert kan veta något alls i det sammanhanget: NASA-CRU-kurvan i t|E+t(Hav)=t(NASACRU).

 

Mänsklighetens totala energianvändning från 1815 når inte mättnadstaket (95%) förrän runt år 2300 — läget nu 2013 visar bara knappt 50% — förutsatt idealt obegränsad tillgång på fossilbränsle

— ENBART med stöd i NASA-CRU-kurvans uppdelning i t|E + Havsperioderna enligt AGW-beviset:

 

Se även hur sammansättningen ovan förklaras i AGW förklarar NASA-CRU.

— Fossilbränslets praktiskt begränsade tillgång [VET] — grovt uttömt (senast) 2100 — tidsbegränsar i vilket fall den orangea t(AGW).kurvan, men nödvändigtvis inte den bakomliggande energiutvecklingskurvan [t|E] [PositivFramtid] [t(AGW)limit].

 

 

Vad som än händer i mänsklighetens kommande historia, är utvecklingstrenden — nödvändigtvis inte historien — ovan oundviklig: den kan inte stoppas.

 

— Mänsklighetens totala energianvändning, orangea grafen ovan, sammanhänger också med mänsklighetens RENT TEKNISKT MÖJLIGA UTVECKLING — vare sig denna försörjs av det ena eller det andra energislaget. I vårt historiska fall har den industriella fossilanvändningen medfört att E-kurvan FÖRSÖRJS också av en likformig globalt växande temperaturkurva — den orangea som AGW-förnekarna förnekar: AGW-beviset visar hur dessa t|E-kurvan Generellt hänger ihop med Havsperioderna som ingår i NASA-CRU-kurvan. Se här särskilt i t|E+t(Hav)=t(NASACRU). Det är alltså inte själva energianvändningen som sådan AGW-komplexet hänger eller hakar upp sig på, utan typen av utvecklingsförsörjande drivmedel.

 

Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Se utförligt från Sanningsbegreppet.

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild11 · Nikon D90 —  civilisationens återerövring

 

 

NATUREN GYNNAR MÄNNISKANS INTRESSE FÖR TEKNIK — förutsatt det sker på NATURENS VILLKOR. DET var precis vad 1800-talets VetenskapsAkademi missade: härled fysiken, uppfinn den inte. Medfött Tjevett.

 

Uppgiften — OM mänskligheten ska få uppleva framtiden utan miljöproblem, omöjlig som den lösningen verkar 2013 — är att få bort temperaturkurvan — utan att energikurvan [PositivFramtid] berörs: att bana väg för mänsklighetens fortsatta utveckling av teknik och handel, utan global temperaturpåverkan. Men: Det kan bara ske om något tekniskt revolutionerande händer; en helt ny energikälla, fullkomligt naturharmonisk, som snabbt och effektivt kan ersätta hela fossilanvändningen. För den orangea kurvan, se särskilt här i t|E+t(Hav)=t(NASACRU) och t|E-kurvan Generellt.

 

NASA-CRU-kurvan inpassad nedre vänster från ca 1850 på ovanstående enligt AGW-beviset:

Se även hur sammansättningen ovan förklaras i AGW förklarar NASA-CRU.

Den orangea kurvan ovan beskriver bägge den fossilt ansvariga globala uppvärmningen t(AGW) och E(Mänskligheten) [t|E]. Men medan tillväxten i t(AGW) är tidsbegränsad (fram till 2100 [t(AGW)limit]) på fossildepåernas begränsade tillgång, och därför i vilket fall, om inte förr av andra orsaker, måste gå tillbaka intar E(Mänskligheten) en annan möjlig status: OM inte OCKSÅ E(Mänskligheten) kommer att gå tillbaka liktidigt med t(AGW) i och med fossilbränslets sinande, KAN E(Mänskligheten) fortsätta sin NATURLIGA uppgång ENDAST om mänskligheten upptäcker en fossil ersättare som kan fortsätta försörja industrin med utvecklingsenergi. Händer inte det, kommer också E(Mänskligheten) att avta med fossilbränslets avtagande. Det är oundvikligt. I vilket fall (vilket verkar glädjande nog) kommer INTE t(AGW) att kunna fortsätta TYP obegränsat, just på grund av att fossilkällorna i vilket fall (snart) kommer att sina. Risken att t(AGW) ens hinner upp till +1,5°C VERKAR därmed också minimal, se t(AGW)limit.

 

Notera som tidigare, att havsperioderna flyter och ändras på varandras kontinentala komponenter [mer eller mindre markant] över sekler, och bilden ovan får därför tas med en viss försiktighet — om det gäller en mera exakt redovisning.

— Om beskrivningen ovan är korrekt, har mänskligheten ännu inte ens nått upp till 50% av dess slutliga, totala energianvändning: vår egen civilisations historiska epok.

— VÅRT PROBLEM, om vi vill få vara med i den (ljusa, paradisiska och TYDLIGT FREDLIGA KONTINENTBEVARANDE) framtiden, är EGENTLIGEN INTE (som man först kunde tro) att vi måste göra oss av med t(AGW): den globala uppvärmningsfaktor som I KRAFT AV VÅR TIDS FOSSILELDADE INDUSTRI följer energikurvan [PositivFramtid] — och därmed NASA-CRU-kurvans temperaturdata enligt AGW-beviset. UTAN ISTÄLLET att hitta en naturligt ren ersättare till fossilbränslet: t(AGW) kommer i vilket fall att falla tillbaka automatiskt SENAST NÄR FOSSILBRÄNSLENA SINAR, och den t-nivån (max 1,4°C) [t(AGW)limit] och dess efterföljande nedgång i kraft av fossil bränslebrist förefaller inte nämnvärt äventyra risken för ytterliga frigörande av växthusgaser — det annars så fruktade framtida scenariot. Jag VET naturligtvis inte det här, utan går bara på de rena temperaturgränser [t(AGW)limit] som går att utläsa ur grundformen i NASA-CRU-kurvan från AGW-beviset i t|E+t(Hav)=t(NASACRU), och vad en del forskarrapporter säger om främst permafrostens risker.

— Vi kan däremot INTE stoppa NATURLIGA TRENDEN HOS E-kurvan, utvecklingsmaken som gömmer sig bakom orangea t(AGW)-grafen ovan [t|E], det är bara en koefficient som skiljer [E=kt]: mänskligheten förfogar inte över en sådan gemensamt organiserande kraft (jag bara konstaterar det utan vidare referenser): Alla vill fortsätta den tekniska utvecklingen, obegränsat, och den utvecklingen KRÄVER ENERGI. Det enda som kan stoppa den utvecklingskurvan är just BRISTEN PÅ BRÄNSLE: finns det bara fossilt att välja på, kommer också E-kurvan att TVINGAS vika tillbaka när t(AGW)-kurvan gör det; Hittar mänskligheten något fossilt alternativ, kommer i vilket fall t(AGW) likväl att gå tillbaka medan E-kurvan fortsätter uppåt.

   t(AGW)-kurvan skulle kunna fås att träda tillbaka omgående, utan att påverka energikurvan [PositivFramtid], förutsatt upptäckten (utopi) av en ny revolutionerande energikälla.

   JUST t(AGW)-kurvan SKULLE VARA HELA boven i dramat OM DET FANNS OBEGRÄNSAT MED FOSSILBRÄNSLE och vars förbränning i sin blotta varaktighet med ständigt underhållande t(AGW)-nivå, om den får fortsätta existera i tidens längd, skulle hota att tina upp allt möjligt läskigt typ METAN ur permafrosten och därmed åstadkomma — möjligen, vi vet det inte här, än, förrän det är för sent — stor katastrof på lång sikt. Översikten i t(AGW)limit VERKAR utesluta den möjligheten — förutsatt man plötsligt inte upptäcker enorma fossila källor för flera hundra år framöver. Då är det nog kört.

— Men vadå ”ny upptäckt” med fortsatt E-utveckling? Hur då?

   BARA OM NATUREN LAGT IN EN NATURLIG RESERV SOM HJÄLP I MÄNNISKANS NATURLIGA TEKNISKA UTVECKLING, I FÖRBARMANDE AV MÄNNISKANS DÅRAKTIGHET OCH DUMDRISTIGHET OCH OKUNNIGHET, att hon inte fattar runt 1850 att fossilanvändningen kommer att betyda Trubbel i Framtiden, ATT NATUREN FÖRLÅTER MÄNNISKAN DET, OM MÄNNISKAN SJÄLV VILL, OCH DÄRMED HAR NÅGON HEMLIG SKATTKISTA ATT VISA UPP I SLUTÄNDEN FÖR ATT TORKA BORT TÅRARNA OCH VISA VAR SKÅPEN SKA STÅ. Bara OM det är så har vi en chans att få vara med. Därför att sett till IPCC-klubben är det tydligt att ingen hjälp kommer därifrån. AGW-förnekarna för sin del har ingen del i den mänsklighetens framsteg.

 

 

DEN GLOBALA ENERGIANVÄNDNINGENS UPPTREND KOMMER INTE ATT AVTA — mänskligheten förfogar inte över någon sådan kraft: enda chansen att undvika en nedgång som tvungen följd av bränslebrist är en ny revolutionerande energikälla — ren utopi idag Okt2013.

— Min tolkning på den punkten kanske är (helt) fel. Nämligen om det trots allt visar sig att summa av alla RENA alternativa energiersättare (Sol, Vind, Geotermisk) kan leva upp till dagens fossilbränsleslukande omsättning. Det finns här ingen direkt kontrollerande räkning på den delen.

 

 

Den globala uppvärmningens detaljer in i framtiden förklaras och framträder enligt de uppdelade komponenterna

[De6Kurvorna] [t|E-kurvan generellt] [HAVET SPELAR HUVUDROLLEN] [Ythavsperioderna]

i temperatur/Energi och Havsperioder i NASA-CRU-kurvan

[NASA-CRU-kurvan] [Hur AGW framträder]:

Beskrivning t|E-kurvan — Från2013Framåt

— Den globala temperaturökningen t(AGW) sammanhänger med energianvändningen (E) i den industriella fossila förbrukningen (fossil carbon) [Allmänna gaslagen E=kt ger direkt proportionalitet mellan temperatur (t) och energi (E]. Vi studerar hur — enbart med hjälp av NASA-CRU-kurvan och allmänt tillgänglig statistik.

Grafisk sammansättning

 

Bildoriginalet i fullskala i originalartikeln t(ENERGI).

 

Energikurvan (typform överst) — hur dess motsvarande fossilförbrukning (energislagets överväldigande andel) sammanhänger med mänsklighetens energianvändning (exempel Sverige underst, klicka på bilden för originalstorlek och artikelbeskrivning).

Notera att t|E-kurvans utsträckning överst är schematisk (för att matcha uppgifterna i bilden under specifikt för Sverige). Den globalkurva som stämmer mera praktiskt med NASA-CRU-kurvan visas i KurvSammanställningenAGW, samt här mera i detalj i AGWförklararNASACRU

i PREFIXxSIN (unit50pixels; þ=pi; mata in Ctrl+C raden nedan precis som den står i DELPHIPROGRAMMET; starta det, tryck 0, Delete, Ctrl+V, F11 [Ändra Unit till 50 för att få samma skala som i illustrationerna till AGW-beviset]):

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

i PREFIXxCOS (unit50pixels; þ=pi; mata in nedanstående som det står i något tillgängligt KONVENTIONELLT grafritande program: lägg till*om det kräver multiplikationstecken):

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2cosπx/1.48)+0.5(cos3π[x–0.1]/1.48)])

Se även sammanställningen i detta dokument i artikeln Från2013Framåt.

Skalanpassad NASA-CRU-kurva som passar ovanstående finns på NASAKURVANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING.

— Mättnadsnivån (95%) inträffar omkring år 2300.

t|E-kurvans härledning för anpassningen till NASA-CRU-kurvan framtvingar en relativt snäv offset som

bestämmer energikurvans utsträckning: branthet och varaktighet (vilket också den globala statistiken i energianvändningen skvallrar om) — vi vet den här inte exakt, men NASA-CRU-kurvan upplyser om den delen, och vi har endast att pröva för ”bästa passning” tillsammans med redan känd statistik på (fossil) energianvändning. Se vidare allmänt i resultatredovisningarna i AGW-beviset. Se även här särskilt i VarförOCOutanT.

 

Pmax

Energianvändningens brantaste del [Effektkurvans toppvärde] i den antropogent förorsakade globala uppvärmningen, samma som globala temperaturökningens brantaste del t(AGW) i passningen till NASA-CRU-kurvan, har det då visat sig [AGW-effekten i Watt/M²], passerades

 

2002,257816 = 4 April 2002 kl. 04:00:54,2016

 

 

med maxvärdet [EFFEKTFUNKTIONEN]

 

Pmax = 0,8787946663 W/M²

Kalkylkortet Tabell1 i AGW-beviset använder en alternativ form med toppvärdet 0,8808084 W/M².

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Maj2013  E8  Bild69 · Nikon D90

 

 

 

Länkarna ovan ger sambanden.

— Med (SVENSKA VERSIONEN AV) gratisprogrammet OpenOfficeKalkyl kan vi sätta in följande cellformler för att beräkna AGW-effekten i W/M² för givet årtal (lägst 1815) — skriv in cellerna nedan längst upp t.v.:

 

 

ÅR      mata in        årsvärdet, lägst 1815

x        skriv in         =(A2-1815)*(2,35/50)

P        skriv in         =1,375*( (24/10)*(1+(B3/10)^4)^(-2)*(B3/10)^3 )

 

 

Med Solinstrålningens medelvärde 250 W/M² ger det (år2002) en (1) AGW-del på 250/0,88≈284;

— Grovt avrundat uppåt (1W/M²) med andra ord: AGW tar (tog år2002) 1/250 av Soleffekten på Jorden.

— Halva Jordytan är avrundat (5 T14 M²)/2=2,5 T14 M² — totalt 0,88(2,5 T14 W)=2,2 T14 W AGW-effekt.

Vindeffekten i en orkan [‡1] mäter runt 1,5 T12 W — i en tornado runt 6ggr mer (9 T12 W).

— AGW-effekten som stjäls från Solbelysningen (P) och kvarhålls av R-filten [P=t/R] räcker alltså SETT ENBART I DESSA HELT IDEALA SIFFROR mer än gott och väl för att underhålla (flera) orkaner/tornados; omfattande förödelse, dödsoffer, lidanden och umbäranden för många människor.

   Nu VET vi redan att effektfördelningen INTE är så enkel — men komponenterna finns helt klart med i bilden.

FaraFramåt

 

Det som redan står HELT klart är att t(AGW) bidrar till polernas (växelvisa) issmältningar; högre global medeltemperatur får oundvikligen konsekvensen att is smälter i snabbare takt än normalt.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Bild11 Isglas · 2feb2010 · Nikon D90

 

 

Vad betyder det då, i helhetsbilden?

— Det finns en uppenbar FARA i nuvarande utveckling:

   NASA-CRU-ekvivalenterna i AGW-beviset, länkarna ovan [Från2013Framåt], har visat att ÖKNINGSTAKTEN i t(AGW) redan har passerats April2002, och likaså liktidigt maximala AGW-effekten (0,9 W/M²).

MöjligtOvisstKatastrofläge

 

— Man skulle — med det förlösande — beskedet [Pmax] kunna tro att, jamen, puh, då är ju faran över: det är på väg neråt.

 

Akta på just det:

 

t(AGW) fortsätter att stiga även om ökningstakten minskat så länge den fossila förbrukningen pågår.

— Men t(AGW) FORTSÄTTER OCKSÅ ATT STANNA PÅ EN FAST AVSTANNAD TOPPNIVÅ SÅ LÄNGE EN FOSSIL FÖRBRUKNING STAGNERAT PÅ EN FAST TOPPNIVÅ — typ PÅ GRUND AV INTERNATIONELLA ÖVERENSKOMMELSER OM ATT STRYPA, SÄNKA, TILLVÄXTTAKTEN FÖR ATT SPARA PÅ FOSSILBRÄNSLET OCH MED DET LÄGGA UT DESS ANVÄNDNING LÅNGT INÅT I FRAMTIDEN: permafrostens metan är 23 ggr mera AGW-aggressivt än koldioxid [‡4]; även med LITET t(AGW) [nu2013ca+0,8°C] kommer i tidens längd otvivelaktigt en eller annan påverkan att visa sig [en del forskare menar att metan redan nu frigörs ur permafrost; Se Arctic methane release i Wikipedia [22Okt2013], ”Recent observations in the Siberian arctic show increased rates of methane release from the Arctic seabed.[4]” (2005)]. Men: VI VET DET INTE HÄR, HUR, NÄR OCH PÅ VILKET SÄTT FÖRRÄN DET EV. ÄR FÖR SENT, VILKET ÄR DET LÄSKIGA: metanutsläpp är en globaluppvärmande oöverblickbar lavineffektsrisk.

I tidens längd — förr eller senare, och förutsatt tillräckligt lång tidsutsträckning — kommer den malande konstanta (marginella) temperaturnivån att också börja tina upp permafrosten, mer och mer, litet i taget. Exakt hur vet vi inte (än, förrän det för sent):

 

Islagrat, nedfryst METAN (HHCHH) som frigörs till atmosfären är betydligt tuffare [23ggr] i R-ökning [P=t/R] än koldioxid (OCO).

 

OM något sådant sker, och förutsatt att mängderna också BLIR stora, kommer INTE AGW-effekten att stanna på en toppnivå i t|E-beskrivningen, och heller inte t(AGW), utan istället fortsätta rusa uppåt — tydligen också lavinartat (tills eventuellt allt metan och övriga nu markfrostbundna växthusgaser frigjorts).

 

Det är den enda — men också den precis i nutid 2013 alldeles tydligt övergängande aktuella — faran i det hela. Men den typen liknar också idag, för den möjligen långt avlägsna framtiden mest möjligen scenariot i filmen (2004) TheDayAfterTomorrow.

 

Naturmord

— Jämför Kommuner som redan börjat Träna för Den Möjliga Samstämmighetens Del:

— Vettlöshetens statsstyrda naturmördande idiotkommandon sprider sig 2012 som en ursinnig hejdlös löpeld med speciell inriktning kring människornas hem, hus och uppehållsställen: kilometer in, kilometer ut, mil in och mil ut. Ingen information ges.

— Plötsligt träder historiens tveklöst i särklass mest förståndsoutvecklade befattningshavare fram för att beordra, verkställa, anställa och utföra lokala naturmord:

 

Vissa verkar redan nu ha satt igång med träningen för hur det ska gå till …

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild15 · Nikon D90 Se även Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen — samma principiella FYSIKNETTO som fossil förbränning:

 

 

 

De mördade naturparkerna kommer aldrig mera tillbaka. De är och förblir utrotade ur människornas åsyn för all framtid. Under förutsättning att man låter resterna utvecklas ifred, kommer en motsvarande LOKALT 100% syreproducerande och koldioxidupptagande biomassa inte att visa sig igen härifrån 2013 förrän tidigast om 20 år — 2033.

   Var fanns informationen om förestående vandalisering, biologiska vanvett och naturmord? Visa.

   Se mera utförligt i NATURVÅRD.

 

Om inte dessa ska ställas till svars för förödelsen, ska inga för inget. Första åtgärd:

— Ge dem arbetsoveraller, se till att det städas upp (stubbarna ska fräsas ner till nivån för lingonris, rötterna ska lämnas kvar, inga spår ska synas efter förödelsen), och att nyplanteringar av samma trädbestånd kommer till på de mördades plats. Sedan:

— Obligatorisk undervisning inom inhägnat område i elementär Naturvård. De släpps inte ut bland vanliga människor förrän naturvettet visar sig.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Miljö2012  M2  21Mar2012  Bild Naturskog1 · Nikon D90 — Naturligt växande lövskog:

 

 

PARTI NATURLIG LÖVSKOG i Mars — så ser den ut.

 

— TheDayAfterTomorrow-Filmens rent vetenskapligt underförstådda detaljer bygger på en snabb nedkylning av Jordytan, dels genom en ”kanal” i några enorma globalt atmosfäriska virvelformer som kopplar upp till den högre atmosfären — Den delen anses INTE sannolik i verkligheten [‡2] (energin man räknar med räcker inte …) — och dels en global issmältning som reducerar salthalten i haven (Atlanten), som leder till att Golfströmmen upphör, och därmed också en drastisk temperatursänkning på norra halvklotet — Den delen anses realistisk.

 

— OM det ska vara någon mening med ett engagemang för att motverka och avstyra den blotta möjligheten, är det ALLDELES TYDLIGT avgörande viktigt att fossilanvändningen nu, idag 2013, omgående släcks ner och det radikalt — ett mer eller mindre miljömässigt »krigstillstånd» måste »införas» (Just det: av VEM? Visa).

— Med ledning av NASA-CRU-kurvan kan vi skönja hur lång tid ett sådant katastrofläge måste vara för att vi ska få se märkbara ändringar i nedgången/återgången av t(AGW) [PositivFramtid]: som mest optimistiskt, runt grovt 50 år (1 lång havsperiod) — och som måste fortsätta så obegränsat om ingen uppgång ska visa sig igen [Kurvexempel i PositivFramtid].

— Men hur många vill vara med på det? Kolla dagens sorglöst babblande AGW-förnekare (i växande), som exempel. Det är helt uteslutet.

 

Det finns idag 2013 inga FULLSTÄNDIGA fossila bränsleersättare [‡3]. Kommer heller inga sådana i sikte inom den närmaste veckan (!), finns bara en ekvation att räkna på om inte »nivån» MöjligtOvisstKatastrofläge ska uppnås: energianvändningen — fossilförbrukningen — inom HELA mänskligheten måste radikalt minska, i princip strypas helt, och det från och med nu — inte i morgon, inte nästa månad, inte nästa år, utan från och med nu.

 

— Se den ANGELÄGENHETEN i perspektivet med dagens kaotiska debatt. Vi kunde lika gärna be att LOTTO delar ut miljonvinster till VARJE innevånare på Jorden.

 

Det kommer garanterat INTE att ske (för LOTTOs del alltså).

 

Be om ett Under. Det finns ingen annan lösning:

— Det måste till någon STRÄNGT REVOLUTIONERANDE TEKNISK UPPTÄCKT som kan ersätta fossilbränslet och på den vägen få t(AGW)-delen i t|E-kurvan att gå tillbaka NU [PositivFramtid] — med fortsatt tillväxt i mänsklighetens energianvändning.

— Enda räddningen är att E-kurvans TYDLIGT OUNDVIKLIGT FORTSATTA uppgång [t(AGW)limit] blir AVLÖST av en ERSÄTTARE som INTE bygger på fossilt: t(AGW) går tillbaka: plötsligt seglar en energilösning in som far rätt upp i kurvhöjden, tangerar nuvarande E-nivå, tar fossilbränslets plats fullständigt men utan miljökonsekvenser [PositivFramtid]: fossilanvändingen upphör, och vi få se en mer eller mindre total återgång till normalt REN natur (motsvarande runt 1850) om kanske (som mest optimistiskt) runt 50 år. AGW-förnekarna får hitta andra kanaler i att uttrycka sin beundran för matematiken.

 

Mänskligheten idag 2013 besitter (definitivt) ingen organiserad kraft som kan anställa en tillbakagång i energianvändning. Tvärtom fortsätter ökningen i energianvändning totalt för hela mänskligheten: framtid i fortsatt teknisk utveckling kräver (ständigt) mera energi, om än i minskad takt.

 

— Jag får räkna med att min bedömning INTE kommer att visa sig vara den som stämmer bäst med hur historieböckerna fällde det slutliga avgörandet. Jag vill i så fall gärna läsa om det.

 

Se även den närmast fortsatta framtiden för IPCC enligt [De6Kurvorna] [AGWbegin] »NASA-CRU-kuvans prognos» via AGW-beviset — främst angående IPCC:s egen prognos 2016-2035: SåDöddeIPCC.

 

 

 

Ref

————— ‡1

(Vind)ENERGIN I Orkaner (eng Hurricane  ca 1,5 T12 W)

NOAA HURRICANE RESEARCH DIVISION — How much energy does a hurricane release?

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D7.html

och Tornados ”6 times that of a hurricane”

ZID BITS — How Much Energy Does A Tornado Have?

http://zidbits.com/2011/08/how-much-energy-does-a-tornado-have/

 

————— ‡2 (2010)

NATIONAL GEOGRAPHIC — "Day After Tomorrow" Ice Age "Impossible," Researcher Says (28Oct2010)

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/05/0527_040527_DayAfter_2.html

 

————— ‡3 (2007)

Det stora problemet med etanol är dock inte energin som går åt vid produktionen, utan odlingsytorna. För att driva en svensk bil under ett år behövs i dag årsskörden från tre och en halv hektar åkrar. Om hela den svenska bilflottan drevs med etanol skulle det kräva veteåkrar som täcker nästan hela Götaland och Svealand. Det är inte praktiskt genomförbart, men inte ens i teorin är det möjligt eftersom långt ifrån all mark lämpar sig för spannmålsodling.”,

FORSKNING & FRAMSTEG — Etanol – slöseri med resurser och energi (10Jan2007)

http://fof.se/tidning/2007/7/etanol-sloseri-med-resurser-och-energi-0

 

————— ‡4 (2013)

”Production of biomass and biofuels are growing industries as interest in sustainable fuel sources is growing. Utilizing waste products avoids a food vs fuel trade-off, and burning methane gas reduces greenhouse gas emissions, because even though it releases carbon dioxide, carbon dioxide is 23 times less of a greenhouse gas than is methane.”,

@INTERNET Wikipedia World energy resources, Biomass [2013-10-21]

http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

IPCC:s attest — noll trovärdighet senast 2025 — OM inte sanningen går upp tidigare: ingen ändring. Inte minsta lilla.

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 14Jun2013  E15  Bild72 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

The END — Always A New Beginning.

 

IPCC förkortar Intergovernmental Panel on Climate Change [@INTERNET Wikipedia IPCC]; Mellanstatliga Klimatändringspanelen

IPCC upphör senast Juni2025 — JÄMFÖRELSE IPCC UH 2013

 

Eller som en annan webbkälla uttrycker saken:

”IPCC Will Be ‘Toast’ If It Doesn’t Warm Soon”, 27Sep2013 FOX NEWS

http://www.thegwpf.org/judith-curry-ipcc-toast-warm/

 

Om NASA-CRU-kurvan också fortsätter på samma sätt som den gjort från 1850 till hit 2013 [AGWfklNASACRU] har tydligen IPCC med sin prognos 2016-2035 skrivit under något som ser ut som en egen dödsattest — åtminstone i meningen att ha etablerat garanterad noll trovärdighet:

 

Det infällda skalanpassade IPCC-diagrammet höger nedan finns i original i PDF-dokumentet s11-120

IPCC — Chapter 11: Near-term Climate Change: Projections and Predictability — Global mean temperature near−term projections relative to 1986−2005 (23-26Sep2013)

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter11.pdf

Förteckning över alla AR5 PDF-dokument (IPCC-rapporten 27Sep2013) finns på

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 

Vid mitten av ’prognosperioden’ [Juni2025=2016+(35–16)/2] bör det stå slutgiltigt klart, att IPCC-prognosen saknar natur: ingen ändring. Chocken kommer runt 2040.

   IPCC har i sin senaste rapport (AR5 27Sep2013) gjort en prognos för perioden 2016-2035 som sägs beskriva den uppskattade framtiden för fortsättningen i den nuvarande värmepausen. Vi kan direkt kontrollera den prognosen mot NASA-CRU-kurvan i AGW-beviset i UniversumsHistoria (UH) — vi kopierar respektive grafer och anpassar dem till en gemensam xy-skala, samt passar in IPCC-kurvans angivna mätobservationer i NASA-CRU-kurvans motsvarande del. Sammanställningen ovan visar resultatet.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild7 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

— Vi ser att IPCC-prognosen (svarta lodstrecket=medelvärdet i den rödstreckade ytan ovan höger) inte befinner sig ens i närheten av NASA-CRU-kurvans fortsatta utsträckning — och förutsatt att inget extra tillkommer i bilden, typ frigjort Metan från Permafrosten som i så fall kommer att gynna de högre IPCC-värdena. NASA-CRU-kurvan visar praktiskt taget en medelmässig nolländring fram till runt 2040. Den bilden betyder uppenbarligen, som det får förstås, dödsstöten — noll trovärdighet — för IPCC.

   Nervositeten inom IPCC kommer alldeles tydligt att börja synas och växa, år för år, i takt med att ingen ändring syns. Jämför även citatet (13Maj2013) från Skeptical Science.

BeskrivningIPCCprogn

 

IPCC har som sagt i sin senaste rapport (AR5 27Sep2013) gjort en prognos för perioden 2016-2035 som sägs beskriva den uppskattade framtiden för fortsättningen i den nuvarande värmepausen. Webbkällan nedan med bild ger ett uppslag;

 

 

 

STOCKHOLMSINITIATIVET— Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC (11Okt2013)

http://www.klimatupplysningen.se/2013/10/11/uppvarmningspausens-orsak-verkan-enligt-ipcc/

http://www.politometern.se/blog/2528/

 

Jämför vi den Arrhenius-Stefan-Boltzmann-matematiskt grundade prognosbilden (IPCC-kurvorna) med SolEffektEnergiTransientens matematik [t(NASACRU)=t|E+t(Hav)] i UniversumsHistoria (AGW-beviset),

 

NASACRUref

Heldragna kurvan visar NASA-CRU-mätdatat, streckade kurvan är summan av globala uppvärmningen t(AGW) och Havsperioderna. Se sammansättningen i beskrivning mera utförligt i FörståAGWnu.

 

genom skalanpassning (| 0,5°C: 32IPCC/88NASACRU=0,364; — 10År: 23NASACRU/71IPCC=0,324) så att xy-axlarna stämmer överens i samma numeriska värden,

 

 

Vänster ovan de bägge diagrammen IPCC-prognosen 2016-2035 och NASA-CRU-kurvan skaljusterade och sammanförda före, höger ovan, jämförande inpassning.

 

kan vi direkt kontrollera och jämföra hur IPCC-prognosen kommer att stämma med NASA-CRU-kurvans fortsatta färd (streckade kurvdelen närmast ovan höger) in i framtiden, och förutsatt att ingen permafrosts (grymma) metan (HHCHH) läggs till i bilden (vilket i så fall också höjer NASA-CRU-värdena):

   RESULTAT:

— Vertikalpassningen mellan de bägge kurvkomplexen här hoftad visuellt efter »bästa medelvärdesbild»: Den delen stämmer också relativt väl med det som IPCC-diagrammet säger i diagrammets högra sida ”Relative to pre-industrial (1850-1900)” med en utritad temperaturskala 3 2 1 0, nollan ungefär som ovan vid NASA-CRU-kurvans medelmässiga nolla:

 

Snarare än den IPCC-föreslagna höjningen härifrån (Okt2013) visar den fortsatta NASA-CRU-kurvan en tämligen plan medelvärdesform i stort ända fram till 2040 (relativt andra ändens topp ca 2005): ingen märkbar ändring härifrån. Ingen påvisbar temperaturökning: »globala uppvärmningen har avstannat».

— Samtidigt fortsätter OCO-tillväxten — vilket garanterar AGW-förnekarnas storhetstid [VarförOCOutanT].

— Som redan antytts — och förutsatt NASA-CRU-mätdatat också håller sig till den streckade delen — betyder det uppenbarligen en dödförklaring för IPCC: noll koll.

   I det ljuset:

   IPCC har bara en väg att välja på: att överge sin KLIMATMODELL och inse att AGW är en FÖRORENING med EN HELT ANNAN MATEMATIK SOM INTE KAN INNEFATTAS I ELLER OMFATTAS AV KLIMATSIMULERINGAR: att ansluta sig till NASA-CRU-datat och med det hela komplexets komponenter som förklarar och beskriver förekomsten av växande OCO och havsperioderna [t|E]. Se utförligt från AGW-beviset om ej redan bekant.

 

IPCC:s uppskattade vertikala medelvärdesstripe (den svarta i mitten av det rödstreckade området 2016-2035) ligger klart utanför — betydligt ovanför, helt säkert — vad NASA-CRU-datat kommer att visa. AGW-förnekarna kommer att jubla (ovetande om vad också de missade, och vad som väntar dem runt hörnet: Sorglöshet har aldrig utmärkt visdomen) — därför att OCO-halterna kommer att fortsätta öka som nu och ackumuleras så länge t(AGW)-komponenten [t|E-kurvan] i NASA-CRU-mätdatat gör det. Se särskilt t|E-kurvans integral, samt VarförOCOutanT.

 

AGW-förnekarna Okt2013 — och deras framtid

Det som egentligen DEFINIERAR en AGW-förnekare idag (Okt2013), och som det har visat sig som ovan, är tydligen ENDA FAKTUM att »globala uppvärmningen har avstannat medan koldioxidhalten OCO växer» [Se Webbcitaten i Paus i uppvärmningen].

— IPCC-klubben kan inte förklara det. Man menar — enda möjligheten — att termen »avstannat» långt ifrån är fastställd, än, och att alla premisser pekar på att nuvarande ”paus” bara är av övergående natur. Se särskilt citat (Maj2013) från Skeptical Science.

   Det finns ingen sådan variabel i IPCC-modellerna — med mer än man tvingas uppfinna en sådan, nu.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild7 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

I ljuset av NASA-CRU-kurvans AGW-bevis betyder det att samma AGW-förnekare ABSOLUT under inga som helst omständigheter FÅR ens TITTA på uppdelningen i FörståAGWnu enligt t(NASACRU)=t(AGW)+t(Hav).

   AGW-förnekaren måste tvinga sig själv att vägra titta på faktum: FÅR INTE Erkänna uppdelningen, ekvivalenten 1+2=3.

   Därmed är kunskapsmålet nått: Vi behöver ingenting annat för att, säkert, hänföra den typen som en icke seriöst naturvetenskapligt intresserad. NattiNatti.

   Se vidare beskrivning i WhyOCOnoT.

 

Så länge uppdelningen NASA-CRU-datat =  t|E + Havsperioder inte syns generellt, kommer därför heller inte AGW-förnekarna att reduceras generellt, officiellt: AGW-förnekaren livnär sig på avsaknaden.

  Men FÖRUTSÄTTNINGEN för uppdelningen t(NASACRU)=t(AGW)+t(Hav) att visas generellt officiellt, är att vetenskapssamfundet reviderar sin allmänna fysikuppfattning (Det ska till rejäla argument för att få fart på den delen: sådana finns inte än …). Det betyder på sätt och vis ett »gisslandrama» som utnyttjas av AGW-förnekare — och med många meningar från AGW-förnekare som ibland, faktiskt, också ger dem helt rätt. Den främsta meningen av den typen berör den (nu redan tydligt uppmärksammade) i etablerade vetenskapsled uppenbara bristen på relaterbar naturkunskap, att utbildning i etablerad mening och kunskaper inte alltid hör ihop. Se även mera utförligt med konkreta exempel i Förklaringen.

 

MACon

Den fortsatta forskningen 2013- tillsammans med fortsatta havsmätningar rör vid Förklaringen …

 

Artikeln nedan visar att man visst berör de aspekter som redan står övertydligt klara här — havsperioderna [AGWförklararNASACRU] — i eftersökandet av orsakerna till nuvarande temperaturplatå (2005-2040). Men att man också samtidigt i de moderna kvarteren fortsätter vara hopplöst låst vid sina klimatmodeller. Man fortsätter sin envisa uppfattning att uppvärmningen har något med KLIMAT att göra, då det är en FÖRORENING [VarförOCOutanT], och därmed typ ”klimatfaktorer” [Se utförligt i VarförOCOutanT]. Forskarna famlar i mörker utan att se den enkla lösningen — i varje fall i ljuset av AGW-beviset, och försåvitt dess beskrivande fysik inte innehåller sakfel — medan mätdata också utpekar felstället:

 

So why has ocean heat uptake become more efficient over the past decade instead?  We don't yet know the answer to that question.  Watanabe et al. suggest it could just be a product of short-term natural variability in the climate system, or it could somehow be related to human influences.”,

Slowed Surface Warming May be Short-Lived

 

However, we expect ocean heat uptake efficiency to decrease in a warming world, so unless we're missing something, surface warming may soon return with a vengeance.  Consistent with comments made by Virginie Guemas and Kevin Trenberth, Watanabe et al. conclude,

 

"Therefore, unless models miss effects of other forcing agents, it is likely that this [less efficient ocean heat uptake] process will occur and act to accelerate surface warming in coming decades."

 

This research adds another piece to the increasingly clear climate puzzle.  The slowed surface warming over the past decade seems to be a result of more heat accumulation in the oceans due to short-term increase in ocean heat uptake efficiency.  However, this trend seems unlikely to continue, and we will probably see accelerated surface warming in the coming decades.”

SKEPTICAL SCIENCE — Another Piece of the Global Warming Puzzle - More Efficient Ocean Heat Uptake (13May2013)

http://skepticalscience.com/watanabe-et-al-2013-another-piece-of-the-puzzle.html

 

may soon return”:

— According to the AGW-NASA-CRU- FIT, it vill not until 2040.

   You are outnumbered.

   Visa att jag har fel. Please.

 

Så länge man klamrar sig fast vid sin klimatmodell i strävan att »förklara AGW» står det dock redan nu klart att vetenskapssamfundet av idag (Okt2013) INTE FÅR KONTAKT MED VERKTYGET FÖR ATT KUNNA nå själva den grafiska beskrivningen av den globala uppvärmningens kärna [AGWenligtIPCC]. Nämligen Havsperioderna.

 

 

 

AGWenligtIPCCtemperaturkurvorna — Se även i Från2013Framåt och IPCCattesten.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Sep2012  E27  Bild214 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

 

Vi kan få en uppfattning om hur IPCC-prognosmakarna ser sina modeller relativt AGW-bevisets NASA-CRU-temperaturkurva och dess fortsatta väg in i framtiden. Vi kan göra den analysen relativt enkelt genom skalanpassningar på redan givna diagram [Se även Paus i Uppvärmningen].

   Vi studerar det.

 

Läggs IPCC-gruppens prognoskurvor [nedan från Wikipedia 2010],

 

 

Bildkällan ovan med de åtta olika bidragen finns på

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_Warming_Predictions.png

till huvudartikeln @INTERNET Wikipedia Global Warming, Climate models [2010-07-20] [Finns fortfarande i Wikiartikeln 20Okt2013]

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

 

i skalanpassad jämförelse med NASA-CRU-kurvans fortsatta utseende enligt AGW-beviset med uppdelningen i komponenterna t|E och Havsperioder, får man den framtida sammansättningen och IPCC/AGW-översikten:

 

 

Grafbilden ovan vänster: från Från2013Framåt, högra delen först förstorad för att få samma skalrelation, sedan förminskad. Högra bilden: Bägge graferna ihopsatta med samma skalförhållande och värden. Se även i IPCCattesten.

 

Resultat:

Förutsatt att inte permafrosten griper in — vi vet inte det här:

Det är tydligt att IPCC-modelleringen (den mångfärgade gruppen) generellt i jämförelse med NASA-CRU-datat (heldragna mörka centralkurvan med orange kärna)

 

1. är våldsamt överdriven

2. är i tydlig brist på samhörande preferenser utom upperioden 1970-2005

3. i stort sett »täcker allt möjligt som går uppåt» från runt 2005 med alla tänkbara »modellsimuleringar»

 

I princip — och jämfört med AGW/NASA-CRU-mätdatat, ursäkta språkbruket: tydligen rena rama skiten.

 

— Jämför den centrala orangea temperaturkurvan ovan, t(AGW), på vilken havsperioderna ligger överlagrade: den har tydligen ingen som helst motsvarighet i IPCC-samfundet.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 21Jul2013  E21  Bild17 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

Om vi kan säga något (alls, generellt) om IPCC och dess förankring i naturkommunikationerna — i ljuset av AGW/NASA-CRU-datat — skulle det uppenbarligen vara att IPCC alldeles säkert är helt avskuren från naturliga kommunikationer: ingen som helst skönjbar ORDNAD KORRESPONDENS verkar existera.

 

Den enda tänkbara [PERMAFROSTGRÄNSEN], synbarligt möjliga, naturkopplingen till IPCC-spruten av olika temperaturkurvor, som ovan, skulle vara ett regelrätt katastrofscenario: tillägg av stora mängder växthusgaser från upptinad permafrost. Någon annan koppling — R-källa — finns tydligen inte. I vilket fall är det tydligt att IPCC-modellerna i bilden ovan INTE ansluter till NASA-CRU-datat i någon som helst visuellt skönjbar precis mening — utom väldigt diffust under upp-perioden 1970-2005 — den epok som hela IPCC-matematiken verkar baseras på: fortsatt ensidigt stegrad temperaturökning utan större inre variationer.

   Det är naturligtvis ingen match att förutsäga en framtida utvecklingstrend, om man får förlägga alternativen överallt.

 

SummeringAGWiIPCC

SUMMERING

— Världen fokuserar med Brett intresse för globala uppvärmningens temperaturkurva i framtiden

t|E + tHav = tNASACRU | VarförInteMAC

 

 

GLOBAL WARMING PROJECTIONS-originalet ovan från Wikipedia 2010 [Grafen finns fortfarande kvar i Wikiartikeln 20Okt2013].

 

Medan NASA-CRU-kurvan (1850-2012) visar den globala uppvärmningen i tydlig analogi MED passning, matchning och överensstämmelse med AGW-bevisets t|E+tHav=tNASACRUcentralkurvan ovan AGW NASA-CRU(1815-2500) — ligger tydligen uppenbarligen och helt överväldigande världens mediala intresse Okt2013 för AGW på IPCC-gruppens lika tydligt och uppenbart helt avvikande — för helhetsbilden tydligt fullkomligt irrelevanta, irrationella — detaljer. Om det beskriver en korrekt världsbild (»etablissemangets världsbegrepp») Okt2013 är det tydligt att ’Världen har tappat fotfästet’. Korrespondensen mellan IPCC-kurvor och NASA-CRU-data återfinns bara i princip i en (ytterst diffus, oprecis) upp-period 1970-2005. Därifrån finns sedan och tydligtvis ingen som helst samhörighet: ingen analogi, ingen koppling.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 5Jun2013  E11  Bild41 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

I epilogen VarförInteMAC ges en sammanställning som möjligen ger perspektiv på frågan varför vetenskapssamfundet inte ser annat än IPCC [AGW enligt IPCC].

UniversumsHistoria har explicit ingen politisk anstrykning, och explicit POLITISKA Statsrelaterade kritiska analyser ingår därför inte här. Desto mera framträder en (biologisk) naturharmonisk grundval som grund för ALL kritik och som inte avgränsas enbart till någon speciell stat eller regim. Allt som omspänner speciellt den västerländska synen på Människan, Intelligensen, Samvaron och Naturen framträder också speciellt naturligt i UniversumsHistoria — Med tillhörande tydliga exempel även från Staten Sverige. Se särskilt från Naturpreferenserna.

 

 

 

HowOCOnoT | WhyNotIPCC | EnglishVersion | Global warming curve | ClimatePollution — not ClimateChange

 

WhyOCOnoT — VarförOCOutanT?

   16Okt2013-10-16 — växande koncentration OCO och t(AGW) följs åt — OCO förkortar här koldioxid (CO2).

   Se den sammanfattande illustrerade förklaringen nedan i Globala Uppvärmningskurvan.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Jun2013  E18  Bild44 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

SKÖNA SOMMARMOLN — i en Natur som får VÄXA IFRED. Lugnet. Ron. Stillheten. Skönheten. Hälsan. Energin att skapa och arbeta. Njutningen att få SE Livet i Naturen Utvecklas Ifred För Elak Människa.

 

AGW är ingen klimatändring utan en förorening

— GW (eng. Global Warming) — global uppvärmning enligt NASA-CRU-kurvan — kan i relaterad mening i ljuset av att vara orsakad av MÄNNISKAN, AGW (eng. Anthropogenic Global Warming), inte förklaras eller förstås genom KLIMATMODELLER eftersom AGW alldeles entydigt förklaras, förstås och kan relateras enligt t|E+tHav=tNASACRU som EN HISTORISKT TIDSBEGRÄNSAD FÖRORENING, ingen klimatändring: en helt annan matematik. Klimat(ändrings)matematik är av en helt annan form, vidare nedan. Snarare än termen KLIMATSKEPTIKER eller KLIMATFÖRNEKARE måste vi därför, och här, skärpa terminologin till AGW-FÖRNEKARE respektive AGW-SKEPTIKER. Dvs., det finns i egentlig mening naturligtvis inga Klimatskeptiker eller Klimatförnekare, även om nu alla (som fattat A:et i AGW) förstår vad termerna avser, på grund av ämnets komplexitet.

— Vi får också ha visst överseende med beskrivningssättet ”our CLIMATE has changed” som resultat av AGW: strikt sagt skulle meningen säga ”our climate has been HIJACKED by a pollution (AGW)”. När AGW går tillbaka, kommer också klimatets naturliga rytm tillbaka. Se utförligt från Från2013Framåt och AGWförklararNASACRU.

Men:

— Hur fungerar det då — nu igen, jag fattar inte riktigt: OCO som hela tiden växer medan NASA-CRU-mätdatat verkar visa en i det närmaste jämn konstant global landmarin medeltemperatur?

— Se exakt förklaring nedan från globala uppvärmningskurvan (GUK). Här kort grafiskt:

 t(FossilUPP) . · + t(HavNER) · . = — : så länge t(Fossil) tillväxer gör OCO det också.

Men klimatets naturliga rytm på havsperioderna är inte uppmärksammade i etablissemanget, än. Därav förbistringen.

 

Vissa menar att det inte alls är så — än: Att t(AGW) skulle tagit ”paus” förnekas ännu bestämt. Därmed är heller inte sambandet OCO-t(AGW) hotat — A:et i AGW. Än.

NASA-CRU-kurvan visar att så redan är fallet, och att den trenden kommer att hålla i sig fram till runt 2040: ingen nämnvärd ändring: fortsatt ökad OCO-koncentration. AGW-förnekarna för sin del tar det, och kommer att ta det, som ett ”bevis” för att A:et (kopplingen OCO-GW) i AGW inte gäller.

— Åter andra tar fasta på DEN TYDLIGA TEMPERATURPLATÅN i NASA-CRU-kurvan (2005-2040) (eller från 1998 beroende på hur man räknar toppdata) och den samtidigt fortsatt stigande koldioxidhalten — se illustrerade sammanställningen nedan i Globala Uppvärmningskurvan. Det har frammanat ännu en variant på AGW-förnekelse:

MÄNNISKANS PÅVERKAN PÅ GLOBAL UPPVÄRMNING HAR BARA PÅGÅTT I TVÅ DECENNIUM.

   Citatet nedan exemplifierar konkret:

 

”Summary: the world has been warming for two centuries. Only the past few decades of that trend results primarily from our emissions of CO2. It’s a fact well-established in the climate science literature, but hidden by the news media — since it weakens the narrative.”,

”(c)  An interesting article mention things seldom mentioned by our news media, least they ruin the narrative: “Provoked scientists try to explain lag in global warming“, Paul Voosen, Greenwire (energy & environmental news), 25 October 2011

John Barnes, Principal Investigator at the Mauna Loa Observatory, NOAA:

If you look at the last decade of global temperature, it’s not increasing,” Barnes said. “There’s a lot of scatter to it. But the [climate] models go up. And that has to be explained. Why didn’t we warm up?””,

FABIUS MAXIMUS — When did we start global warming? See the surprising answer (it’s not what you’ve been told). (18 October 2012)

http://fabiusmaximus.com/2012/10/18/global-warming-co2-44158/

TEXTMARKERINGARNA ÄR MINA om inte samma i originalet.

 

Se även samma källa som ovan i

 

”(spoiler: now, or a decade-plus from now”,

The duration of the pause in global warming will make no difference to the long-term history of the planet, and probably little difference to 21st century climate trends. But it might have large political impact, determining the magnitude of our preparations for our changing climate.”,

FABIUS MAXIMUS — One of the most important questions we face: when will the pause in global warming end? (25 August 2013)

http://fabiusmaximus.com/2013/08/25/global-warming-54140/

 

samt följdartikel om olika socio-mentala (politiska) konsekvenser i

 

FABIUS MAXIMUS — Possible political effects of the pause in global warming (26 August 2013)

http://fabiusmaximus.com/2013/08/26/global-warming-pause-54183/

 

Se även i (läbbig webbkälla [TYSKT] — lägger till dolda grejer när man kopierar …)

 

”The German business weekly is the latest in a string of German flagship media outlets to openly express skepticism and dissastisfaction with IPCC science and to harshly criticize IPCC results. Wirtschaftswoche writes:

 

Humbly and quietly the IPCC is forced to admit that the central mechanism for global warming is not functioning like the scientists said it would, at least for the time being. [...] Even though CO2 concentrations are increasing like the scientists have said it would, global warming has paused for 15 years. No IPCC climate model had predicted that.”

 

Moreover, Wirtschaftswoche adds that “scientists are urgently scrambling for an explanation“:

 

”One thing is clear, something cannot be right with the previous simulations. The climate is obviously reacting far less sensitively to the rise in greenhouse gases than feared.”,

 

NoTricksZone — Watershed…Leading German Business Weekly Declares IPCC Science A Failure: “Time For A New Climate Policy” (20Okt2013)

Läskig webbkälla, lägger till långa extra trailers i textkopiering, samt har en LÅNG URL: kopiera något ovan istället och sök direkt på Google.

 

Just det. Varför fortsätter OCO stiga medan ingen nämnvärd temperaturökning är i sikte? Se illustrerade sammanställningen nedan i Globala Uppvärmningskurvan — men den matematiken ingår inte i det etablerade vetenskapssamfundet eftersom, enligt det här presenterade sammanhanget, AGW inte heller gör det i meningen att inpassa sig i en klimatändringsmatematik, eftersom AGW tydligen är en klimatförorening: helt annan matematik, se nedan från ClimatePollutionNotClimateChange.

— Kort (som vi redan SER): Globala uppvärmningen fortsätter som vanligt överlagrad på havsvariationerna, men eftersom dessa 2000-2040 är i nedåtgående i sin naturliga variation, och globala temperaturökningen fortsatt uppåtgående, blir nettoverkan under just denna period NOLL; både t och OCO fortsätter öka »som vanligt» medan havets naturliga variation, de landmarina mätningarna, döljer det.

— Så: Vi ser hela tiden hur vetenskapssociteten IPCC sakta, säkert och långsamt håller på att kväva sig själv, begå självmord helt enkelt. NASA-CRU-kurvan är det enda bevis vi har.

   FABIUS MAXIMUS ovan tar f.ö. upp flera aspekter på havsperioderna (först omnämnda av olika forskare från ca 2008). Inget annat är heller att vänta för framtiden än att just denna aspekt kommer att lyftas fram än mer. Något märkligt är det dock, att vetenskapssamfundet (ännu) inte SER den enkla kopplingen i NASA-CRU-kurvan med industrins fossila historia.

 

StadiumvågteorinHavsperiodernaWyatt | Wyattgruppens StadiumVågHjul | Wyatt et al Okt2013 | SUMMERING

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild268 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

StadiumVågTeorin — Havsperioderna — se Författarnas kortförklaring

Något ljushuvud i mera etablerade kvarter — tjejerna bryter isen — har äntligen fått fingrarna ur och börjat sprida upplysningens ljus omkring sig hur man ska göra för att förstå funktionssättet, och upptäcka naturfysiken bakom AGW. Princip: Ta NASA-CRU-kurvan, subtrahera uppvärmningskurvan [t|E] — eller någon enklare LINJÄR UPPVÄRMNINGSTYP och — voila — där framträder havsperioderna [FörståAGWnu]: Jordklimatets naturliga t-variationer då ingen människoorsakad global uppvärmning finns med i bilden.

   Slutsatserna i forskningsrapporten FÖREFALLER väsentligen vara av samma natur som i denna presentation:

 

”The new study analyzed indices derived from atmospheric, oceanic and sea ice data since 1900. The linear trend was removed from all indices to focus only the multi-decadal component of natural variability. A multivariate statistical technique called Multi-channel Singular Spectrum Analysis (MSSA) was used to identify patterns of variability shared by all indices analyzed, which characterizes the ‘stadium wave.’ The removal of the long-term trend from the data effectively removes the response from long term climate forcing such as anthropogenic greenhouse gases.”,

The stadium wave periodically enhances or dampens the trend of long-term rising temperatures, which may explain the recent hiatus in rising global surface temperatures.”,

”“The stadium wave signal predicts that the current pause in global warming could extend into the 2030s," said Wyatt, an independent scientist after having earned her Ph.D. from the University of Colorado in 2012.”,

”Curry added, "This prediction is in contrast to the recently released IPCC AR5 Report that projects an imminent resumption of the warming, likely to be in the range of a 0.3 to 0.7 degree Celsius rise in global mean surface temperature from 2016 to 2035."”,

GEORGIA TECH — ‘Stadium Waves’ Could Explain Lull In Global Warming (10Oct2013)

http://www.news.gatech.edu/2013/10/10/%E2%80%98stadium-waves%E2%80%99-could-explain-lull-global-warming

 

Jämförelser görs i HavsperiodernaWyatt. Se även i

 

The stadium wave hypothesis provides a plausible explanation for the hiatus in warming and helps explain why climate models did not predict this hiatus. Further, the new hypothesis suggests how long the hiatus might last. ”,

”“The stadium wave signal predicts that the current pause in global warming could extend into the 2030s," said Wyatt, an independent scientist after having earned her Ph.D. from the University of Colorado in 2012.”,

”Curry added, "This prediction is in contrast to the recently released IPCC AR5 Report that projects an imminent resumption of the warming, likely to be in the range of a 0.3 to 0.7 degree Celsius rise in global mean surface temperature from 2016 to 2035." Curry is the chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology.”,

REPORTING CLIMATE SCIENCE — 10.10.2013

http://www.reportingclimatescience.com/news-stories/article/new-theory-may-explain-global-warming-pause.html

 

Beskrivningen av ämnet från upphovskvinnorna Marcia Glaze Wyatt och Judith A. Curry finns på

CLIMATE ETC. — The stadium wave (10Oct2013)

http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/

 

WhyNotIPCC

”“Current climate models are overly damped and deterministic, focusing on the impacts of external forcing rather than simulating the natural internal variability associated with nonlinear interactions of the coupled atmosphere-ocean system,” Curry said.”.

 

Det enda som skiljer ovanstående från AGW-beviset i den här presentationen, är att ”The linear trend” består av industrins fossilkurva [t|E] [FörståAGWnu]. Hela bevisningen, och matchningen med koldioxidhalterna, bygger på den. Webbkällorna ovan redovisar dock ingen GLOBALT entydig graf så att vi kan göra vidare, mera precisa jämförelser här. Se dock viss jämförelse i Havsperioderna.

 

AGW-bevisets tydliga förutsägelse:

t(AGW)-NASA-CRU-matchningen visar att platån kommer att räcka ganska precis fram till början av 2040 — då man BÖRJAR kunna se en ökning i temperatur igen.

— PROBLEMET är just det med »IPCC-statistiken»: den har ingen SOLID HAVSBAS i matematikgrunden. Därför SER den heller inte någon matematisk förklaringsgrund till den faktiskt uppmätta globala NASA-CRU-kurvan. IPCC:s »förutsägelser» får med det bara effekten att bli VÄRRE än om IPCC, härifrån, väljer det här alternativet: tystnad. Bara det blir illa nog.

   Kolla facit, nudå, medan vi ser AN bara de närmaste åren framöver; IPCC kommer att tappa trovärdigheten fullständigt EFTERSOM praktiken inte matchar teorin. I told you.

 

 

VIDEOWEBBEN visar (flera) paradagenter som vill mena att OREDAN i OCOnoT BEVISAR att det INTE är OCO som styr T i GlobalWarming. Eftersom ingen reser sig upp med FACIT, kan aktören fortsätta roa publiken med roliga skämt emellan som den lättflörtade publiken bara tycker är jättetrevligt och avspänt och sådär, så han måste ju veta vad han talar om. (Den som inte är lika skicklig i talet, kan ha en assistent i bakgrunden med ett plakat som det står, Nu kan ni börja skratta, på).

   Jodå.

 


Se även i IPCCattesten.

 

Heldragna Orangea kurvan mot år 2500 visar globala uppvärmningen t(AGW) enbart via industrins fossilförbränning som energibas till mänsklighetens totala energianvändning. Samma kurvform [E=kt] med mättningen i mänsklighetens energianvändning vid 95% inträffar runt år 2300. Dess integralkurva är OCO-tillväxten så länge E försörjs av fossila bränslen. Den svarta variationen överst på den kurvan är Havsperioderna som återstår sedan orangea kurvan subtraherats från NASA-CRU-kurvan.

   Sammanställningen i bilden ovan är från artikeln i detta dokument om AGW enligt IPCC.

   Se även i IPCC-attesten.

 

Den globala temperaturen stiger, alldeles visst. Men eftersom den summeras [NASACRUref] [AGWförklararNASACRU] tillsammans med de naturliga havsperiodernas variationer, och dessa nu från 2005 till 2038 befinner sig i nedgång, sker ingen ändring i netto. t(AGW) fortsätter tillsammans med industrins fossilförbränning, och med den OCO-tillväxten.

   Uppdelningen i komponenterna t|E och Havsperioderna i NASA-CRU-mätdatat erkänns emellertid inte av de olika etablerade lägren, trots excellent matchning. Anledningen här är inte känd utom i meningen ’Jag skiter i den matematiken’ (Etablissemanget erkänner inte industrins fossilförbränning som orsaksgrund, orangea heldragna ovan [AGWförklararNASACRU]). FELET verkar (alltså) vara att Det stämmer FÖR bra (etablissemanget uppvisar tydliga existenskomplex, också) — tills vi närmare får reda på anledning till det obekväma besväret.

 

EnglishVersion

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 25Maj2013  E9  Bild112 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

ENGLISH VERSION

— Why, or HOW, is it that OCO still rises while t(AGW) seems to have taken a break?

http://www.universumshistoria.se/

It is explained (simple and short) in (yet Swedish only, below left also in short English)

http://www.universumshistoria.se/zStatNatur2013.htm#UnderstandAGWnow

entirely based on the NASA-CRU-curve (and the industry fossil consumption, see further below)

http://www.cru.uea.ac.uk/

GUK

Globala uppvärmningskurvan:

Global warming curve:

 

 

t|E-kurvan redovisas från MÄNSKLIGHETENS TOTALA ENERGIANVÄNDNING i AGW-bevisets t|E+tHav=tNASACRU.

t|E-curve is explained in MÄNSKLIGHETENS TOTALA ENERGIANVÄNDNING in AGW-proof’s t|E+tSea=tNASACRU.

Åtföljande ljusvioletta OCO-kurvan, samma som t|E-kurvans integral:

Attending lightViolet OCO-curve, same as t|E-kurvans integral:

 

CarbonDioxideConcentration-Originalbilden ovan från

CarbonDioxideConcentration-OriginalImage above from

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbon_History_and_Flux_Rev.png

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas

CarbonDioxideConcentration-Bilden skalanpassad 125%y 156%x, samma som ljusvioletta integralkurvan till havsversionen av Fossil-Carbon-kurvan.

CarbonDioxideConcentration-Image scaleAdopted 125%y 156%x, same as lightViolet integralCurve to seaVersion of Fossil-Carbon-curve.

Havsperioderna isolerade enligt  t|E+tHav=tNASACRU:

SeaPeriods isolated according to t|E+tSea=tNASACRU:

 

 

AGW-bevisets t|E+tHav=tNASACRU — klicka på bilden för större vy:

AGW-proof’s t|E+tSea=tNASACRU — click on image for larger view:

 

:

Uppgången t(AGW) matchar precis nergången i t(Hav) perioden ca 2005-2040

Ascending t(AGW) matches precisely descent in t(Sea) in period ca 2005-2040

 

 

SAMTIDIGT som — således — OCO fortsätter växa. Se även IPCC-vyn.

WHILE — hence — OCO continues to grow. See also The IPCC-view.

 

 

— The global temperature (t) is still rising, ascending, as is the corresponding carbon dioxide concentration from the fossil carbon t-combusting agent (the fossil industry, simple dots illustrate),

. · ,

while the natural sea period is now in a descending phase,

· . ,

giving a net zero variation, hence WITH undisturbed OCO increase (GUK),

— ,

all up to 2040.

— That is the simple explanation.

ClimatePollution — not ClimateChange

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild229 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

— AGW-deniers don’t see this — because AGW-deniers reject NASA-CRU-curve = t(Industry)+t(Sea): AGW-deniers denies the natural sea periods (PRESENT DOWN 2005-2040) — along with denying the driving t(Industry)Fossil complex (STILL CLIMBING).

That leads us further:

— BUT: WHY isn’t that (extremely simple and easy to understand) type of explanation included or even mentioned in the IPCC-reports?

— What’s up?

   Besides some other web sources (WhyNotIPCC), this rebellic web source explains it like this (fasten seatbelts, no smoking):

— IPCC-assessments — all, without exception (correct me if I’m wrong ) — are based on a mix of Arrhenius mathematics (greenhouse equations) and Stefan-Boltzmann radiativ mathematical forms — in concord with the general idea in the scientific community that the observed global warming trend (the NASA-CRU-curve) is a CLIMATE property, or can be included in a such property. That gives us the (now famous) IPCC-modeling family of curves [AGWinIPCC].

 

— But, as this rebellic web source points out, this is not OUR case:

— Global warming according to NASA-CRU data is A POLLUTION (spelled AGW).

— AGW is NOT a CLIMATE issue, and cannot be understood or explained mathematically as such either [Compare AGWinIPCC].

 

Whether AGW affects climate is obvious [NASA-CRU-curve] from the resolution within the AGW-proof: different mathematical forms describe Climate and Pollution as different: climate changes never reach a bottom standstill, while pollutions begin and end within a limited time interval. It seems AGW has hijacked climate: climate (long range weather) is affected, but its foundations not. Remove the misbehavior, and Nature heals and restores. AGW is a time limited phenomena — with a possible long extension. How long, obviously depends on the way humanity as a collective force behaves into future.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Jun2013  E13  Bild39 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

 

— AGW — Earth Surface Pollution from Man — needs another TYPE of math than the IPPC sort in order to be explained and understood: The AGW-proof shows a Power-Energy Transient math with a completely different foundation compared to the IPCC idea of AGW. AGW in this web source is simply based on THERMAL RESISTANCE with the simple basic and elementary form P=t/R — along with the basic general gas law (E=kt), valid for gases including vapor [AGWexplainsNASACRU] (See also in SeaPeriodsWyatt — credit is given to the exposed AGW-proof sea period components, no doubt):

 

— Insolation power (P) affects an air-land-marine protecting Earth surface blanket (R) withholding a specific mean temperature (t); R prevents t from leaking out into space: Normal year average t is about 17°C (62°F):

— As P is constant, with negligible variations, IF R increases, so does t; t is FORCED to increase by P if R does (provided a constant insolation area, as is the case between Sun and Earth). Basic thermal math.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild254 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

— Based on NASA-CRU-data, this rebellic web source then systematically deduces a t-form from industrial fossil consumption, finds its integral — the OCO concentration — and finds it matches measured values to at least 98%. This web source refers these results at

http://www.universumshistoria.se/AGW.htm#TabellvärdenCO2

http://www.universumshistoria.se/AGWbeviset.htm#Kalkylkortet

http://www.universumshistoria.se/AaKort/AGW.ods

(Tab Tabell2: An open table in OpenOffice is given — Swedish edition cell coding though — so the reader him/herself can check with experimentally observed data, extending the table freely for personal investigation).

 

— And, which is the remarkable: the NASA-CRU-curve matches INCLUDE THE IPCC-MATH AS delimited parts — partial fits. Yes, indeed.

— This web source shows it by comparing examples as in (yet Swedish only) for Arrhenius’ part

http://www.universumshistoria.se/AGWbeviset.htm#ArrheniusSambandet

Graph shows almost identical matches up to at most 2012 for OCO provided appropriate Arrhenius offsets.

 

 

and for Stefan-Boltzmann’s part

http://www.universumshistoria.se/AGWbeviset.htm#BeroendeFelet

Graph shows a hazardous favorable power match in W/M² with rough extension 2002±10yr whereafter obvious deflections appear.

 

 

— This web source also shows that the definite IPCC-breaking point with actual NASA-CRU-measurements (first Arrhenius link above) was passed in the middle of 2012. After this point, Arrhenius curvatures — all IPCC predictive statistical power — will deviate with more error in OCO concentration while the thermal SolarPowerEnergyTransient math continues (indefinitely) to stick close to measured OCO values.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild271 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

— That would be the answer »why IPCC isn’t updated». Wrong math. Wrong Cinema — which also explains WHY AGW-denialists and skeptics still are moving. If this is correct, IPCC obviously is in need of a new costume. Or rather, a new acronym: not Climate Change, but Climate Pollution from man made industry — caused by general ignorance.

 

The central point of it all:

  THE PREDICTIVE POWER in the SolarPowerEnergyTransient math resolution from this rebellic web source — The NASA-CRU-curve minus the industrial fossil carbon deduced t-curve — shows a resulting 20-60yr periodic curve; the only possible candidate is the sea, the oceans summing up such a possible periodic variation. Splitting the NASA-CRU temperature curve into these components, and dotting their sum back upon the actual NASA-CRU curve, the result shows a practically exact match — all from the fossil industrial up-trending start around 1850, up till now (2013) — with a continuing from here, (indefinitely) into the future, and at nearest around 2040 before a new period of temperature raise will be seen.

 

 

— Because also sea periods change (at closest: at least in intervals of several hundred years), the exact sea period match will differ more and more by time: nobody knows (yet) the exact net total global sum and outlook from these very complicated periodic changes in the oceans; We HAVE to rely on the NASA-CRU data here, as no other solid reference exists.

 

Another (possibly very ugly) aspect also connects to the predicted nearest, now present, plateau up to around 2040. Namely the permafrost; It conserves R-promoting components (methane, HHCHH) far more R-receptive than OCO;

 

 

A scenario that will never happen: before the 1.5°C level is reached, the fossil deposits are depleted.

 

IF they will enter the Earth surface protecting R-blanket in any significant amount — and they will have a good opportunity to do so now, at least in principle, if nothing happens to prevent the present trend — the deduced t-form will not find a natural breach and finally disappear due to a cessation of fossil fuel, but will continue to climb upwards. Such a scenario has no reference (other than maybe at worst TheDayAfterTomorrow). Nobody knows.

   That’s it.

   IF all this is correct, Planet Earth Human Populations SHOULD be awaiting some new IPCC announcements — in concord.

 

SpellCheckedOO2013-10-16.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild34 · Nikon D90 — civilisationens återerövring

 

 

 

The End — Always a New Beginning.

 

 

 

 

Ordlista

 

t|E + tHav = tNASACRU

JordFilten

t(AGW)limit

Permafrostgränsen

PositivFramtid

Havsperioderna

STADIUMVÅGTEORIN

HavsperiodernaWyatt6

WyattVågHjulet

Naturmord

IPCC

NASACRU

WhyOCOnoT

GlobalaUppvärmningskurvan

 

 

 

 

END.

 

 

 

 

 

NaturvårdStatPaus

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

NaturvårdPaus

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              AGW Och FRAMTIDEN

 

                                                         AGW förklarar NASA-CRU-kurvan

 

                                                         JordFilten (R)

 

                                                         t|E+Havsperioderna

 

                                                                            t(AGW)limit

 

                                                                            P3

 

                                                                            Permafrostgränsen

 

                                                                            PositivFramtid

 

                                                         VarförInteMAC

 

                                                                            Förklaringen

 

                                                                            EPILOG AGW/TNED/MAC

 

                                                         Havsperioderna

 

                                                                            HavsperiodernaWyatt

 

                                                                            WyattGruppens oktala StadiumVågHjul

 

                                                                            Wyatt et al Okt2013

 

                                                                            SummeringWyattAGW

 

                                                         Världens energitillgångar

 

                                                         Från2013Framåt

 

                                                                            Beskrivning t|E-kurvan

 

                                                                            Grafisk sammansättning

 

                                                                            Pmax

 

                                                                            FaraFramåt

 

                                                                            MöjligtOvisstKatastrofläge

 

                                                                            Naturmord

 

                                                         IPCC:s attest

 

                                                                            BeskrivningIPCCprogn

 

                                                                            NASACRUref

 

                                                                            MACon

 

                                                         AGWenligtIPCC

 

                                                                            SummeringAGWiIPCC

 

                                                         VarförCO2utanT?

 

                                                                            Stadiumvågteorin

 

                                                                            WhyNotIPCC

 

                                                                            Globala uppvärmningskurvan

 

                                                                            ClimatePollution — not ClimateChange

 

 

 

referenser

 

MAC, modern akademi (ModernACademy)

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically (related) equivalent — resulting description — following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction.

— The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2013-12-03

*END.

Stavningskontrollerat 2013-10-16|27.

 

rester

*

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

∫ Δ √ ω π τ ε ħ UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

 

Pilsymboler, direkt via tangentbordet:

Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,

■²³¹·¨°¸÷§¶¾‗±­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se