UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden IV — t(AGW)-integralen| 2015XI23 — a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-01-05 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

 

Dokumentserie mot statens pågående naturvandalisering från runt 2010 — Återerövringen av den naturliga biologiska harmonin och balansen — i Sverige

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

 

 

MainNV | MainATD | MainBMS | MainCAI | MainDML |

 

NV Naturen Revolterar ¦ ATD Träddöden2015 ¦ BMS The Missing Sink ¦ CAI t(AGW)integralen ¦ DML Mauna Loa-funktionen, Tabellvärden ¦

 

Tabellvärden INDUSTRIKOLET från 1751 |  t(AGW)-integralenx = 1 till 12 med numerisk lösning | AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar |

 

CaseHistoryJan2016  AGWb15  ABCD-parametrarna  

 

 

CHJan2016: — CaseHistoryJan2016

ABCD-parametrarna — AGW-bevisets fem parametrar ABCDE: A/B = C/D ¦ C – D = E

AB-parametrarna

 

AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen förklarar:

IPCC-samfundets AGW-feluppfattning

AGW, eng. ANTHROPOGENIC GLOBAL WARMING, sv. människoförorsakad global uppvärmning

CitatTHE MSSING SINK

IPCC|GIFTLARM                                                                                                        

AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar

 

IPCC-SAMFUNDETS AGW-FELUPPFATTNING FRAMGÅR KOMPRIMERAT I SATSERNA NEDAN

AGWb1 ¦ AGWb2 ¦ AGWb3 ¦ AGWb4 ¦ AGWb5

 

AB-parametrarna

 

 

AGW|S se S4; S se S2; M se S3; I ca 64% av M enligt resultatformen i AGW|MLF (år2012¦1,54/2,42). I-grafens summering är rena Fossilideala  Mauna Loa.

— AGW|S¦S¦I alla hyperboliska [t(AGW)-integralen], M exponentiell p.g.a. växande [SKOGSINDUSTRIN¦Stat/Kommun, TabellY3] extra icke fossilt CO2.

 

 

Vad medför IPCC-samfundets feluppfattning, enligt AGW-beviset?

— SKOGSINDUSTRIN (Stat/Kommun) DUMPAR STORA mängder extra luftkol till atmosfären

(+0,89 ppmvCO2 år2015; 38% av hela Mauna Loa-tillskottet år2015 ¦ TabellY3: 100%=2,33 ppmvCO2),

medan IPCC-samfundet (Kyotoprotokoll, Storskalig Skogsmanipulering) UPPMUNTRAR DEN VERKSAMHETEN: »bra för klimatet» i feltron att »skogen kolsänker AGW». Chockerande är inte ordet. Dementera den som kan:

— IPCC-samfundet uppträder PRIMITIVT och FARLIGT¦VÅDLIGT på Jorden 2015: förstår inte grundfysiken.

   Jämför LISTAN.

 

RÄKNEEXEMPLEN i BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE (Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer) visar att kvantitativa grunder väl finns från extra atmosfäriskt icke-fossilt relaterat luftkol — marker med kvarlämnad död biomassa som hindras återväxa — för att åstadkomma den typ av negativa effekter (nekroser, växtkvävningssymtom, tydligen hos speciellt tall över stora regionala områden kring cykel- och gångvägar, just där stat/kommun hindrar naturlig återväxt) av den typ som observerats i Träddöden 2015: Stat/Kommun stressar allt levande genom att kapa levande träd, hindra återväxt och vandalisera naturlig skogsmark. Träden ropar på hjälp. Dementera gärna.

 

CaseHistoryJan2016 — AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen

Mauna Loa-funktionen uppdagas:

 

2009

2011

2013

Aug2015

Dec2015

AGW-beviset

Naturen avviker

LavinOrangeEuropaExemplet

Träddöden 2015

AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen

 

2009: AGW-beviset framställs. 2011: Synbara brännskador noteras på en del blad bland andra helt friska efter en period av högintensiv solgassande vårvärme. 2013: Stat och Kommun fortsätter meja ner levande träd med hindrad naturlig återväxt: angelägenhen växer att hitta konkreta konsekvensbevis för staten/kommunernas uppenbart absurda naturhantering. Aug2015: Omfattande observationer kring stats- och kommunhärjade cykel- och gångvägar speciellt av döende tall. Dec2015: Undersökningarna leder fram till Mauna Loa-funktionen som förklarar helheten tillsammans med AGW-beviset. AGW-beviset ingår inte i IPCC-samfundet.

 

 

AGWb15:

CaseHistoryJan2016

AGW-BEVISET MED MAUNA LOA-FUNKTIONEN:

—————————————————————————————————

AGW, eng. ANTHROPOGENIC GLOBAL WARMING, sv. människoförorsakad global uppvärmning

 

1. Havsupptaget GER AGW. Därutöver intet.

Bevis:  NASA-CRU-kurvan → Havsperioderna + m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C, med m|t(AGW)-integralen = Ideala FossilMaunaLoa (enbart fossilt CO2)

 

2. Extra icke-fossilt atmosfäriskt CO2 ingen nämnvärd AGW-effekt.

Bevis:  Följdsats av  1 . [Speciellt: AGW-bevisets t/T=m/M med fossilförbränningen T har ingen motsvarighet i icke fossilt extra CO2].

Särskilda bevis/klargöranden:  Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE — ÄVEN hela (1815-2015) 116ppmvCO2 ger bara +0,001° (KalkylT¦CO2¦T2)

DÄREMOT GES STORA LOKALA EFFEKTER PÅ SMÅ JORDYTOR UNDER KORTA TIDRYMDER: DET LILLA TILLSKOTTET BIDRAR MED EXTRA VÄDERKRAFTER SOM DRAR OMKRING.

 

3. AGW-reducerande atmosfäriska upptag finns ännu inte.

Bevis:  Följdsats av  1  & 2 . SKOGEN TAR INTE UPP NÅGONTING ALLS AV INDUSTRINS FOSSILUTSLÄPP. Jämför IPCC|Giftlarm.

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT AGW-REDUCERANDE ATMOSFÄRISKT UPPTAG SKA KOMMA I FRÅGA, ÄR ATT DEN EXTRA  icke-fossila CO2-MÄNGDEN FÖRST MÅSTE AVLÄGSNAS.

SEDAN VET VI INTE.

— DET FINNS EN TANKE SOM SÄGER ATT KEMISK JÄMVIKT HAV-LUFT ÅSTADKOMMER AUTOMATISKA UTJÄMNINGAR. MEN VI VET INTE NÄRMARE HUR DET FUNGERAR I AGW.

 

4. Trädens växtkol tas från naturskogen (alltmer utarmad [SI]).

Bevis:  Följdsats av  1  & 3 .

1: HAVSUPPTAGET STÅR FÖR AGW. DÄRUTÖVER INTET UPPTAG.

Särskilda bevis/klargöranden:  TrädensVäxtkol  SÄRSKILDA RÄKNEEXEMPEL ¦ NATURSKOGEN ¦ SKOGSFÄLTET ¦

SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING ¦ NAMMNET ¦ SKOGSEXPLOATERINGEN — GRAFER ¦

 

5. Mauna Loa-funktionen förklarar IPCC-samfundet | GLOBALRÄKNINGEN

Bevis: Följdsats av   1  & 2  &  3  & 4  .Kvantitativt Utförligt ÖverensStämmande Globalt KolBudgetExempel — JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET

ALLA KVANTITETER FINNS MED — MEN IPCC-SAMFUNDET HAR INTE tAGW-INTEGRALEN, OCH DÄRMED EN MISSAD AVGÖRANDE FAKTOR FÖR EXAKT FÖRKLARING.

—————————

CaseHistoryJan2016

 

OVANSTÅENDE 5 PUNKTER SKA FÖRESTÄLLA GENUINA SVARPÅ/LÄNKARTILL VARJE CENTRAL AVGÖRANDE SPECIELLT TRIXIG BEVISKRÄVANDE KLARGÖRANDE FRÅGA SOM HAR MED AGW-KOMPLEXET ATT GÖRA.

ABCD - parametersambanden:

 

(D)MaunaLoaFossil =

 

(C)INDUSTRIÅRETSEMISSIONER     1000000000*(1,765*(1-1/(1+((år-1815)/212,7)^4))*10170,94), se m/t(AGW)

×

(A)totaltMaunaLoaFossil                     (mJatm=5,28 T18 KG) · [t(AGW)INTEGRALEN]CO2ppmvSUBSTITUTIONSFUNKTIONER · t6 · 12/28,8

/

(B)INDUSTRINTOTALT(från 1815)    1000000000*INDEX(Tabell2.$A$1:$A$668;$C$7-1815+2;0) tabellvärde, årsvis trappstegssummering se S2 ¦ S4

 

 

Hur kvantiteterna beräknas sedan Mauna Loa-funktionen bestämts (parentesvärdena i T12 KGkol, exempelår 2012):

 

(154)TotaltFossilAtmosfäriskt(A)                      (3,06)MaunaLoaFossilt(D)      

——————————————        =          ———————————       = 40,42% ([A/B]ÅR2012)

    (381)TotaltIndustriFossilt(B)                            (7,61)IndustriFossilt(C)       

:

RELATIONEN B/A = C/D (max2%fel) är SÅ giltig ATT C<<B OCH D<<A med logoceptet

 

—————————————————————————————————————

 

A [CO2-skalan] kräver Mauna Loa-funktionen relativt t(AGW)-integralen — CO2-skalans absoluta bestämning

 

 

Totalt

 

Årligt

 

-

-

-

-

-

Givna

B

 

C

INDUSTRIN

Statistiskt

 

=

 

Beräknas

A

 

D

Atmosfäriskt

MAUNA LOA

-

-

-

-

-

 

integral

 

derivata

 

 

FossilEmissionsPreferensen

t(AGW)-integralen — Relationerna gäller Förutsatt

             B >> C och  A >> D   (felet är max 2%)

———————————————————————————

ALLA  ABCD i KGkol  ÄR HYPERBOLISKA = slutar på raka asymptoter = ansluter till t(AGW)-integralen ¦ derivatan = fossilenergin

—————————————————————————————————————

 

IPCC-samfundet har — garanterat — ingen motsvarande uppställningen eftersom faktorn A

t(AGW)-integralen ¦ NASA-CRU = HavsPerioder+m|t(AGW) — inte ingår i deras.

 

FELET (~ max2%) är av samma typ och ordning som i PARABELEXEMPLET (stegvis summering kontra reguljär integrering).

— På samma sätt som i industrins statistiska årssummering (S2 från S1) är INTE integralvärdena explicit önskvärda, endast själva trappstegssummeringen. Tillsammans med globala årsmedelvärden (2-5år) får vi förmodligen och i vilket fall inte göra anspråk på mera än runt just max [100–(2-5) = (95-98)]% noggrannhet i värdena.

Kalkylkortet [Tabell 1 AM2015A.ods] i RESULTAT visar för åren 1900 1950 2000 2050 A/B-värdena 44,05% 42,20% 40,47% 40,39%.

 

MaunaLoaFossil 40% av t(AGW) — HavsFossilUpptaget 60%

— Med relationen grovt sett (från 2000+) D/C~40% kan vi nu på enklaste, mest översiktliga snabbaste, sättet använda t(AGW)-kurvan reducerad till 40%, vilket direkt ger oss MaunaLoaFossilvärdena i jämförande klartext (max 2% fel).

Havsupptaget som ansvarar för hela AGW blir differensen C – D.

— Se särskilt exempel i Jämförande IPCC-budget.

 

 

ABCD-parametrarna — AGW-bevisets fem parametrar ABCDE: A/B = C/D ¦ C – D = E — fullständiga AGW-beviset Jan2016

CaseHistory, Översikt Jan2016 — Globalt Jämförande KolBudgetexempel nedan för år 2012 — hur de olika parametervärdena sammanhänger.

 

 

Högra bilddelen ovan här modifierad från  AGW-beviset  sammanställningen [2010] EffektEnergiAGW  med apelsingula Mauna LoaFossil-grafen, gröna Mauna Loa-funktionen, violetta t(AGW)-integralen, sammanställning Jan2016.

 

Förklaring till graferna ovan

Fullständiga AGW-beviset Jan2016 enligt AGWb15: A/B=D/C:  MAUNA LOA-FUNKTIONEN (100,00% Mauna Loa-värden) BESTÄMMER CO2-SKALAN FÖR t(AGW)-INTEGRALEN. DÄRMED KAN TotalaMaunaLoaFossilt A I ABCD BESTÄMMAS, OCH DÄRMED årets Mauna LoaFossil D DÅ (IndustrinTotalt och IndustriÅretsEmissioner) BC ÄR KÄNDA, OCH DÄRMED årets FOSSILA HAVSUPPTAG C–D. Notera att IndustrinTotalt S2 relativt ideala trappstegssummeringen (AGW|S)¦S4 har högre värden upp mot exempelåret 2012 med större ökning än AGW|S-summeringen som har lägre värden med mindre ökning, bägge slutar på samma summa (3,74 T14 KG år 2012 in till 99,9679% ¦ skärningen år 1936). Se vidare utförligt från GLOBALRÄKNINGEN och RESULTAT och JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET: samma kvantiteter men i chockerande olika tappning: väsensskilda fysikgrunder: AGW-NASA-CRU-kurvan via havsupptaget grundas på ca 60% av industriemissionerna.

 

Betydelsen av Mauna Loa-funktionen:

AGW, eng. Anthropogentic Global Warming, sv. av människan förorsakad global uppvärmning

—————————————————————————————————————————————

BETYDELSEN AV DEN AVGÖRANDE MAUNA LOA-FUNKTIONEN — DEN FASTA CO2-SKALAN

 

t(AGW)-integralen från 2009

t(AGW)-integralen, FOSSILATMOSFÄRISKA CO2-KURVAN EFTER HAVSUPPTAGET, eller FossilIdeala Mauna Loa, är given från NASA-CRU-kurvans ekvivalenta komponenter Havsperioderna + t(AGW)-kurvan: den sistnämndas integral:

— Alla dessa [NasaCru¦HavsP¦tAGW)¦t(AGW)int] 1 + 2 + 1 distinkta funktionsuttryck har automatiskt NASA-CRU-kurvans tidsskala.

— Genom proportionaliteten mellan temperatur och energi får t(AGW)-temperaturkurvan också betydelsen av den energikurva som styr hela AGW-processen via fossilindustrins kolutsläpp (m), m/t-relationen. Speciellt S4 bevisar t(AGW)-kurvans samhörighet med fossilindustrins årssummeringar S2 i S5. Därmed 1 + 3 + 1 distinkta funktioner.

— FossilIdeala Mauna Loa = t(AGW)-integralen betyder särskilt att det atmosfäriska CO2-innehållet, det (om något alls) som kvarstår efter det AGW-nödvändiga havsupptaget, avspeglas proportionellt mot industrins fossilanvändning, t(AGW)-kurvan: m(Cindustri)energikurvan/t(AGW)temperaturkurvan=konstant, och därmed exakt efter t(AGW)-integralens form och utsträckning.

 

t(AGW)-integralen från 2009 — saknar fast CO2-skala

Emellertid, en fast CO2-skala saknas för t(AGW)-integralen, samma som FOSSILATMOSFÄRISKA CO2-KURVAN EFTER HAVSUPPTAGET, eller FossilIdeala Mauna Loa.

— Vi kan veterligt bara finna en sådan bestämd CO2-skala på NASA-CRU-kurvans givna tidsskala genom de årligt praktiskt globalt uppmätta medelvärdesbaserade atmosfäriska Mauna Loa-CO2-värdena.

— SOM t(AGW)-integralen, FOSSILATMOSFÄRISKA CO2-KURVAN EFTER HAVSUPPTAGET, eller FossilIdeala Mauna Loa REDAN är grundad på ATT ett havsupptag har skett

— = själva förutsättningen för den globala uppvärmningen enligt NASA-CRU-kurvans sammansättning i Havsperioderna + t(AGW)-kurvan (AGWb1)

— BÖR de verkligt årligt praktiskt globalt uppmätta medelvärdesbaserade atmosfäriska Mauna Loa-CO2-värdena uppvisa LÄGST EXAKT PASSNING till t(AGW)-integralen. Se alla alternativen i MLFres.

   DEN FÖRUTSÄTTNINGEN MARKERAR HELA UTGÅNGSPUNKTEN I DEN VIDARE ANALYSEN.

 

Mauna Loa-funktionens konturer

— Vid UTPROVNINGEN AV EN EVENTUELLT KANDIDERANDE MAUNA LOA-FUNKTION blir alltså grundkriteriet självskrivet: Uppgiften gäller att anställa kandidaturen PÅ — i så nära FORM-mässig överensstämmelse  följsamhet som möjligt med — t(AGW)-integralens form. Tidsskalan är redan given.

 

Analysen från 2009

FRÅN BÖRJAN (2009) fanns inte djupsinnigheterna ovan. Föreställningen om att praktiska Mauna Loa-CO2-värden skulle skilja sig mot t(AGW)-integralen hade bara följande provision: naturligt marginella avvikelser (på max 2%) [TabellCO2]. Att någon egentlig, mera systematisk skillnad skulle finnas mellan t(AGW)-integralen och verkliga praktiska Mauna Loa-CO2-globalmedelvärden, fanns inte: »dessa är i själva verket samma» (med mindre marginella naturliga avvikelser). Därmed skulle ämnet ha avslutats. Kort och gott.

 

Men den lilla (2%-iga) avvikelsen var envis. Den antydde att de verkligt atmosfäriskt uppmätta Mauna Loa-CO2-värdena uppvisade en systematisk tendens till exponentiellt växande (LavinOrange2013), medan t(AGW)-integralen i sig slutar på en asymptotisk rät funktionslinje (atan 6).

 

Träddöden 2015 gav ytterligare anledning att djupdyka i sambandsformerna, och leta i allmänt tillgänglig litteratur, för att försöka hitta uppslag till möjliga förklaringar.

 

Mauna Loa-funktionen framträder Dec2015

Så uppdagades det ena med det andra.

   Mauna Loa-funktionen framkom Dec2015 med lösningen till CO2-skalan. Enda skillnaden mot analysen från 2009 är att den tidigare (i stort likformiga) t(AGW)-substituerade Mauna Loa-kurvformen nu ligger vänsterdragen mot y-axeln: det tidigare antydda 2%-iga felet visade sig gömma en mer eller mindre chockerande inte tidigare uppmärksammad detalj: De globalt atmosfäriskt uppmätta Mauna Loa-CO2-värdena består av en del (64%) industrifossilassocierat CO2, den aktuella del som berör själva AGW-effekten i samband med havsupptaget, och en extra STOR (36%) del icke-fossilrelaterat CO2, och som visar sig kunna förklaras kvantitativt på skogsindustrins verksamhet (Tabell Y2): Allmän avskogning under 200 år, + nuvarande fortsatt inbrott i naturskogarna. Värdena stämmer med IPCC-kvantiteterna. Men räkningen är annorlunda — tillsammans med termer och begrepp som det verkar svårt att hitta maken till i de mest synliga delarna i IPCC-samfundets litteratur (JordTrädet) (SkogsFältet) (NAMMNET) (Globalräkningen).

   Se utförliga beskrivningar med exempel och jämförelser från RESULTAT.

 

 

 

CO2-skalan, utvecklingarna Dec2015

Se även utvecklingshistorien för CO2-skalan från Okt2015.

 

CO2-skalans dramatiska — avgörande —  historia i AGW-beviset:

2009:

t(AGW)-integralen associerades från början (2009) med Mauna Loa-värdena (TabellCO2).

— Originaldatat med CO2-värdena (CarbonDioxideKurvan) via CO2-offset (år1815) 286ppmv

 

CO2-Originalet

 

inpassades till tidsskalan (x) för NASA-CRU-kurvan med komponenterna Havsperioder + m|t(AGW) med koldioxidskalan|CO2-skalan (y) justerad efter passningen till [substitutionskurvan för] t(AGW)-integralens kurvform — med originalet i skala som ovan för passningen nedan (Koldioxidhalten) — enligt storleksändringen x;y: 78%;62,5%:

 

2011-2015:

EFTERFÖLJANDE DETALJERADE UNDERSÖKNINGAR FÖRANLEDDA AV OBSERVATIONER MED MISSTANKE OM SÄRSKILDA EFFEKTER FRÅN STATEN/KOMMUNERNAS UPPENBART NATURVANDALISERANDE VERKSAMHET (StatsFröjden) uppdagade att Mauna Loa-värdena — relativt t(AGW)-integralens hyperboliska slutform (atan6) — i själva verket är exponentiella (LavinOrange): en tydlig lavineffekt framträder, ännu ringa. Mauna Loa-värdena relativt — t(AGW)-integralens idealt uteslutande AGW-fossilt bidragande CO2-värden — visar otvetydigt på en liten extra ökning. Se särskilt i Globalräkningen, ökningsformen framgår tydligt där från ca 1962.

   Djupanalyserna ledde SÅ fram till Mauna Loa-funktionen:

— Alla globalt årliga Mauna Loa-värden från 1959-2013 (sista tabelldatat Dec2015) kan med medelavvikelsen inom 100,00% anställas på en snäv samling kandidater med en exponentiell funktionskurva för mera noggrann prövning. Med Mauna Loa-funktionens maximala formanpassning till idealt AGW-fossila t(AGW)-integralens nu mera noggrant framställda form, visade sig den chockerande upplösningen (GLOBALRÄKNINGEN): Mauna Loa-värdena via Mauna Loa-funktionskurvan (gröna vänstra nedan) uppvisar ett STORT glapp fram till t(AGW)-integralen: Mauna Loa-värdena kamouflerar ett stort extra tillskott av icke fossilt CO2 som byggts på ända från början från runt 1800.

   CO2-skalan i originalet ovan med Mauna Loa-funktionen får i ljuset av dessa nya detaljer samma tidsskala som tidigare, men med en justering för ett mera noggrant CO2-offsetvärde 284ppmvBegin1812 tillsammans med en passningsjustering i y-led, totalt från originalet x;y: 78%;102% den inlagda violetta delen nedan över den mörkgröna Mauna Loa-funktionskurvan; högra violetta t(AGW)-integralen:

 

 

Violetta punkterna: IPCC-uppmätta CO2-värdena insatta i AGW-beviset efter (gröna) Mauna Loa-funktionen (Dec2015). Tidsskalan samma som NASA-CRU-kurvan. Enhetlig grafbeskrivning i ABCD-parametrarna

 

Originalets CO2-skala — samma tidsskala bevarad — i bilden ovan justerad för passning till Mauna Loa-värdena via 284ppmv vid år1812 (från IPCC-data, se 284ppmvBegin1812) och den mera noggranna 100,00%-matchande Mauna Loa-funktionen. Tidsskalan med början från år 1812 särskilt anpassad efter den senare mera noggranna NASA-CRU-passningen i Alternativ4.

 

Den stora avvikande CO2-dataformen —Den stora skogsavverkningsperioden 1850-1950:

 

— Speciellt den världsomfattande skogsavverkningsperioden 1850-1950, den starkt avvikande raka uppgången (data från borrkärnor), får här sin speciella förklaring via AGW-bevisets särskilda upplysningar i

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE:

— ÄVEN om man tar HELA Mauna Loa-CO2-tillskottet (116 ppmv år 2015) från 1812 (284ppmv) ger inte den delen något annat AGW-bidrag än +0,001°C: Extra icke-fossilt CO2 har ingen nämnvärd AGW-verkan. Den stora extra CO2-pumpen 1850-1950 syns inte i NASA-CRU-kurvan heller. Däremot visar den enkla matematiken för Biologiska Tillväxtkonstanten (BTK) att extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2 kan förstås bidra katastrofalt till såväl lokala växteffekter som lokala extra väderkrafter, se utförligt med enkla praktiska räkneexempel från Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer .

 

Den egentliga exponentiella icke-fossilt relaterade CO2-uppgången — börjar från runt år 1960, se Globalräkningen

 

   Metoderna för skogsavverkning perioden 1850-1950 utvecklades drastiskt från början av 1960-talet (den tvära brytningen ovan punktvioletta-grafmörkgröna) med introduktionen av MOTORSÅGEN. Se VÄRLDSHANDELSUTVECKLINGEN FRÅN 1960-TALET. FORMEN hos Mauna Loa-funktionen visar också JUST den avgörande tydliga EXPONENTIELLA uppgången relativt t(AGW)-integralens slutliga hyperboliskt asymptotiska form — från omkring lägst år 1962.

 

Med dessa slutliga uppdaganden (Dec2015) har AGW-beviset fått en till synes helt uttömmande totalförklaring, innefattat klargörande jämförande exempel med IPCC-samfundets syn på sakernas tillstånd. Se JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET.

   Se totalsammanfattning CaseHistory AGW-beviset Jan2016.

 

 

 

 

AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar — 6Jan2016

Sätt1 ¦ Sätt 2

 

 

AGW-beviset förklarar

IPCC-samfundets första (dubbel-) miss: Miss1 ¦ Miss 2 ¦ Sätt1 ¦ Sätt 2

 

 

AGW-beviset: t(AGW)-integralen = Fossilideala Mauna Loa-värden MED havsupptaget inkluderat = orsaken, grunden till AGW.

 

IPCC-smfunt: Det faktum att Mauna Loa-värdena är lägre [‡] än fossilutsläppen bevisar reducerade effekter av AGW på havsupptag.

 

Första missen — IndustriPreferensen till AGW-analysen

t(AGW)-integralen ingår inte i IPCC-samfundet: Kolumn1 NASA-CRU-kurvans ekvivalenta uppdelning i komponenterna havsperioder + t(AGW)-kurvan = antropogena globala energianvändningen = världsindustrins kol/fossilanvändning: dess integral, t(AGW)-integralen, avspeglar IDEALT UTAN FÖRLUSTER ELLER TILLÄGG en motsvarande proportionell atmosfärisk CO2-ökning som ovan (»FossilIdeala Mauna Loa»).

 

Andra missen — Mauna Loa-värdenas tidssammanhängande innebörd; VÄRDEBILDENS FORM, HUR DEN VARIERAR

Utan en PREFERENSFUNKTION — t(AGW)-integralen — som grund för en motsvarande Mauna Loa-funktion, förutsatt vi kan finna en sådan [AGW|MLF], finns inga planer någonstans veterligt att hitta vettiga jämförande beskrivningar på uppsamlade observerade data: Vi måste ovillkorligen VETA hur och på vilket sätt en Mauna Loa-funktion FÖRHÅLLER SIG till ett givet globalt industriindex: världsindustrins kol/fossilanvändning = t(AGW)-kurvan Kolumn3, samma som den havsutjämnade versionen av fossilindustrins statistiska kurva Kolumn12.

— NÄMLIGEN — havsupptaget = AGW-orsaken — att Mauna Loa-värden OMÖJLIGEN KAN AVSPEGLA HELA FOSSILINDUSTRINS EMISSIONER EFTERSOM AGW BYGGER PÅ UPPVÄRMNING AV HAVET — enligt NASA-CRU-KURVANS UPPDELNING, Kolumn1.

— Så: UTGÅNGSPUNKTEN är ATT visst havsupptag finns FÖR att Mauna Loa-värdena ALLS ska visa något annat än noll ökning PÅ EN FOSSILEMITTERAD grund.

   IPCC-samfundet missar det — därför att IPCC-samfundet, tydligen och uppenbarligen, inte har någon analys som delar NASA-CRU-kurvan i ekvivalenta komponenter.

   Se även i IPCC|Poängen.

   ATT t(AGW)-kurvan som sådan, som en havsutjämnad version av industristatistikens kurva, verkligen har fog för sig visas av samhörigheten (99,9679%, sista tillgängliga tabellåret 2011 i sammanställningen 2015) i den årsvisa ackumulerade summeringen av totalt emitterat fossilkol, se S5: värdeformerna är (efter tid) helt analoga.

 

IPCC-samfundets mening

— att havsupptaget reducerar effekterna av en annars större AGW-effekt

— är en feluppfattning.

IPCC-samfundets mening

— att Mauna Loa-värdenas motsvarande LÄGRE S3 ackumulerade atmosfäriska kolinnehåll relativt det som industrin faktiskt dumpar ut i luften S2, det senare överväger med runt 50% [IPCC|Poängen], bevisar att hav/skog absorberar fossilemitterat luftkol som betyder en reducerad AGW-verkan (”Luckily”)

— är en feluppfattning, en ren förmodan, i anledning av det faktiska havsupptaget = AGW-beviset.

 

 

IPCC-samfundets vidare missar

Så följer konsekvenserna av den vidare analysen:

 

Mauna Loa-värdena visar sig kunna representeras av en snäv skara kandidater som alla satisfierar Mauna Loa-värdena tagna genomsnittligt MED optimal följsamhet i FORMEN in till 100,00% av typen

 

ppmvCO2        = ppmvOffset + k(År–1812)^e            ; Mauna Loa-kandidater med 100,00% matchning

 

e, exponetkoefficienten. Tidsskalan (År-1812) är anpassad ekvivalent med NASA-CRU-kurvans tidsskala med justeringen 1812 på offsetvärdet 284 ppmvCO2, se ppmvBegin1812. Därmed är x-skalan fixerad och given.

 

Y-skalan däremot, den aktuella ppmvCO2-skalan, är obestämd:

— Vi bestämmer den delen RELATIVT t(AGW)-integralen som

absolut industrifossil Mauna Loa-referens;

— Vi söker den förstoring eller förminskning i y-led som MEST NÄRA MATCHAR t(AGW)‑integralens FORM — tangerande, icke skärande.

— Det betyder att vi söker vertikalkoefficienter som ändrar vertikalformen hos den givna fortfarande giltiga x-axelsbestämda 100,00% Mauna Loa-funktionskandidaten, så, att den så nära som alls är möjligt ansluter till FORMEN på t(AGW)-integralen — fossilemissionernas absoluta industripreferens. Se tillvägagångssättet utförligt redovisat i MaunaLoaFunktionen.

 

Bilden nedan visar slutresultatet med en markering (2012-2013) i samband med jämförande IPCC-kolbudgetexempel [Resultat].

 

AGW¦MLFref

 

284ppmvCO2-nivån från 1812 enligt IPCC-uppgift i ppmvBegin1812. t(AGW)-integralen beskrivs här i separat artikel.

 

Högra violetta grafen visar Mauna Loa-funktionens här antagna, stadfästa, »absoluta matchning» med den svarta t(AGW)-integralen;

Vänstra violetta grafen visar aktuella NASA-CRU-tidsanaloga placeringen av Mauna Loa-funktionen på tidsaxeln.

— OM Mauna Loa-funktionen hade visat EXAKT följsamhet med t(AGW)-integralen — en exponentiell avvikelse märks tydligt tidigast från ca 1962 [Se Världshandelsutvecklingen från 1960-talet] — skulle inga extra tillskott eller reduktioner ha avspeglats i de 100,00% matchande årligt globalt uppmätta atmosfäriska Mauna Loa-värdena.

 

Vi kan tills vidare helt frånse den (marginella) aspekten, och tills vidare bara se till den möjliga slutpositionen utmed x-axeln = tidsskalan för den aktuella 100,00% matchande Mauna Loa-funktionen.

 

Vi studerar de bägge möjliga upplösningarna som nedan:

 

Första sättet:

Första sättet: Agenter absorberar fossilt — utöver det redan AGW-aktiverade havsupptaget

 

 

Grafen ovan, violetta Mauna Loa till höger om t(AGW)-integralen:

Fossilt relaterat CO2 ingår REDUCERAT = minskat i Mauna Loa-värdena:

— Mauna Loa-värdena antyder att någon agent, utöver det redan nödvändiga havsupptaget som grundlägger AGW Kolumn1 (Industrins emissioner minus Mauna Loa-värdet = Havsupptaget) tar upp, absorberar EXTRA koldioxid från fossilindustrins CO2-emssioner.

 

Andra sättet:

Andra sättet: Agenter emitterar icke fossilt — NÅGON KÄLLA  föranleder att EXTRA KOLDIOXID DUMPAS UT TILL LUFTEN 

 

 

Grafen ovan, violetta Mauna Loa till vänster om t(AGW)-integralen:

Icke Fossilt relaterat CO2 adderas VÄXANDE = ökande i Mauna Loa-värdena:

— Mauna Loa-värdena antyder att någon agent ger ut, eller föranleder utgivning av EXTRA koldioxid, UTÖVER det som redan ges ut från fossilindustrins CO2-emssioner.

 

Mauna Loa-funktionen ansluter till det andra sättet [‡] som ovan, utförligt i [Resultat].

— HUR går det ihop med AGW-effekten? Se Värmemotstånd¦INLEDNING nedan: helt försumbar AGW för icke fossila bidrag. Däremot FRUKTANSVÄRDA EXTRA väderkrafter om det lilla globala värme-Energi-bidraget samlas under korta tidrymder på små lokala Jordytsplättar (som i människans lilla värld betyder omfattande skadeverkningar).

 

— Vilken skulle agentkällan vara?

 

Det är inte vad saken handlar om: Det finns ingen egentlig EXTRA CO2-källa;

— Det saken handlar om är, tydligen, att NATURSKOGEN EN GÅNG I TIDEN band upp naturligt mark-luft-vatten-strömningskol(dioxid, se Skogsfältet) som SKOGSINDUSTRIN — vi världsmarknadsgalna profitgiriga människor — nogsamt numera plockat sönder, bit för bit: bindningarna har upphört, och med det uppkomsten av »EXTRAKÄLLAN». Det tidigare naturskogsbundna kolet, koldioxiden, strömmar nu fritt ut i luften, utan naturliga regulatorer — tills dess stat och kommun på Jorden inser vanvettet och stoppar all vidare avverkning, upphör att hindra naturlig återväxt. Se även i ÅterväxtSuget.

 

   AGW|MLF-resultatet visar för år 2015 att totala differensen mot t(AGW)-integralen är +43ppmvCO2 eller totalt infört atmosfäriskt extra kol sedan början av 1800-talet:

— 94 T12 KGkol = konv. 94 Pg = 94 PetaGram, med ett årligt tillskott på 1,96 T12 KGkol/År2015, med tillökningstakten 4,04 T10 KGkol/år2015.

— Vilken praktisk grund finns för dessa siffror?

   Från början: ingen aning. Finns ingen sådan vettig praktisk databank, är resultatet galet.

 

— Tabellerna (Y2 ¦ Y3) i TabellY ger det chockerande beskedet: detaljförklaring: skogsindustrierna

Naturen utmanar Människan: — Bygg Boendet på Höjden, säger Naturen; Spara på JordYtsmarken och låt Skogen Växa Ifred. Fäll inte Levande, Bioreglerande, Träd. Sluta med röjvansinnet. Vårda istället naturväxandet som DIAMANTER. Se till att Naturskogen kommer tillbaka. Sluta Motarbeta Naturen.

 

Beroende på vilka datakällor som används (här ForestWorld och FAO prognos 2010):

— Mellan 30-50% av Naturskogarna har försvunnit från/sedan runt 1750-1800.

— Biologiska tillväxtkonstanten BTK (Soleffekten = konstant = T/R=E/t) utpekar en URSPRUNGLIGT VÄL BALANSERAD NATURSKOG med (perfekt) balanserad bioreglering (BioVentilation BV) i samspelet mark-vatten-luft-skog (SkogsFältet):

Träden tar sitt växtkol från marken (TrädensVäxtkol).

— Varje avlivning av ett LEVANDE bioreglerande (syreproducerande) träd betyder ett NATURSKOGSBROTT: det trädets bioventilation, från skogsmarken som kolkälla, förlorar sin reglerande värd, det levande trädet som sågas ner, och därmed en extra koldioxiddump till luften/atmosfären som inte fanns där förut (King1994).

   Det är den ena sidan av saken, den lilla delen.

   Den andra sidan, den stora delen:

   Koldioxidbomben:

   OREGLERAD URSPRUNGLIGT NATURSKOGSBUNDEN KOLDIOXID VRÄKS UT:

— Med avverkningen av alla träd från runt år 1800, vad som sparats eller lämnats, följer obevekligt en motsvarande naturlig förmultning av hela det virkesbeståndet. Sammanställningen i Tabell Y2 redovisar globalsiffrorna. Värdet man får (globalt 1,78 T12 KGkol perioden från 1800-[2015], extra tillfört kol till atmosfären från förmultnande trä) stämmer nära exakt med Mauna Loa-funktionens värden (2010: 1,76 T12 KGkol extra; 98,8764% matchning).

— Separat undersökning av tillväxttakten (Tabell Y3) — Mauna Loa-funktionen visar +3,69 T10 KGkol/år2009-2010 — visar att den teoretiska tillväxttakten överensstämmer grovt (matchning 89%) med effekterna från världsindustriernas samlade trädfällning via Globalt Årlig Timmerproduktion med värdet (2010) 3,28 T10 KGkol/år2010. Faktorerna som tagits med i den räkningen är här av den allra mest minimalt elementära arten (för att inte riskera överdrivna värden: vi vet här strängt taget inte mera exakt hur mycket som skogen släpper ut då dess naturharmonier sönderbryts):

1. trädens avskurna bioventilation (koldioxid från ORÖRD skogsmark avges vare sig träd står där eller inte: 1,875 KGkol/årGE efter (GE) GranEkvivalentens globalmedelvärde),

2. samma som 1 i form av (BioScience2010, NEP|NBP) trädens ännu icke fast kolbundna ämnesomsättningsmassa (den faktorn är här osäker: en del etablerade verk verkar mena [men det verkar också svårt att reda ut den andemeningen] att den faktorn skulle vara MYCKET större),

3. 50% kvarlämnat avverkningsmaterial (20-40& Grenverk+Topp, 20% Rot), halva i 1,

4. effekter från starkt uppriven vandaliserad skogsmarksmull, (minst) samma mängd som i 1.

 

Där satt den. Värdena visar tydligt motsvarande väl kvantitativt relaterbar överensstämmelse.

— Mauna Loa-funktionens tillförlitlighet är I DEN RÄKNINGENS LJUS därmed helt säkert styrkt — med ännu viss reservation för eventuellt försmädliga tillfälliga kvantitativa sammanträffanden utan relaterbara sammanhang.

 

Se vidare i Träddöden2015.

 

AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar.

 

 

 

VärmemotståndetINLEDNING: — Aktuella Mauna Loa-funktionen

 

 

Aktuella [‡] Mauna Loa-funktionen som visar extra tillfört CO2

 

OM nu verkligen så mycket som +43ppmv CO2 EXTRA har tillkommit UTÖVER fossilemissionerna, i allt samlat från runt 1800, varför syns då ingen extra AGW-effekt från det tillskottet?

 

 

”— Inte ens med exemplet HELA den drygt 200-åriga fossilindustridumpen — 116ppmv perioden 1812-2015 — ges mera än en tusendels värmegrad +0,001°C i tillskott. Enbart på den grovräkningens kredit utesluts med andra ord varje möjlighet att några som helst nämnvärda AGW-bidrag kan komma i fråga från extra tillfört icke-fossilrelaterad koldioxidemission till atmosfären.

— Däremot har Lokala Väderkrafterna ett och annat att tillägga — verkligen en överraskande upplysning:”

Ovanstående i utdrag från Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

 

 

Utförliga räkneexempel ges med AGW-bevisets grundmatematik som förklarar:

— Grundformen med relationen t/T = m/M gäller INTE med icke-fossilt emitterat CO2:

— Förbränningsfaktorn (T) finns inte med där.

 

Vi beräknar istället verkan av extra icke-fossilt luftkol via Soleffekten P=T/R=E/t=konstant i Biotermiska konstanten, eller Biologiska tillväxtkonstanten i denna presentation, BTK.

 

Se utförlig förklaring med exempel från

Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

 

 

 

 

Världshandelsutvecklingen från 1960-talet —

 

Mauna Loa-värdenas tydligt exponentiella tillväxt från 1960-talet

 

It was in the 1960s that deforestation in the Brazilian Amazon became more widespread, chiefly from the removal of forest to make way for cattle ranching to raise national revenue during a period of high world beef prices, to eliminate hunger and to pay off international debt obligations.[5]”,

@INTERNET Wikipedia — Deforestation i Brazil [2017-01-05]

https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_in_Brazil

 

KÄLLA:

OUR WORLD IN DATA — International Trade — Five hundred years of world trade to GDP ratios

http://ourworldindata.org/data/global-interconnections/international-trade/

Slarvig webbkälla — ingen upplysning om vad förkortningar står för; GDP (Gross Domestic Production?)

 

Webbkällan ovan visar världshandelsutvecklingen genom fem sekler (1500-2000). Formen ansluter helt till fossilindustrins energikurva (Kolumn12 ¦ S1), men här mera detaljerat sett ur handelsperspektivet.

— »Lätt som en plätt» ser vi att en stark uppgång inträder i början på 1960-talet (efter en första rush efter II:a världskrigets slut 1945): Teknisk utveckling borgar för den nya tidens stora utbyggnad inom verkstadsindustrin; Nya maskiner och verktyg produceras till stål-, massa- och skogsindustrin; Skeppstonnagen byggs ut med nära enorm pace under hela 1960-talet med speciellt omfattande oljefrakter över världshaven för att förse den exploderande världshandeln med fossilenergi. (Transistorn uppfinns 1952). (1960-talet är en ren orgie i Ny Elektronik: Stereo).

— Där runt 1960 ligger också uppsatsen till Mauna Loa-uppgången som bryter till exponentiellt från t(AGW)-integralens asymptotiskt fortsatt raka icke exponentiella slutform [derivatan|gradienten] (atangens 6 = 80,537678°, se tAGW).

 

Vilken rationell förklaring finns till »sammanträffandet»?

— Mauna Loa-värdena som sådana (den medelmässiga 100,00%-igt matchande Mauna Loa-funktionens värden) har ingen annan statistisk byggnad än en rent experimentellt samlad (årligt globalt medelvärdesbildad) databild som grund. Hur kan då sammanträffandet med den tydligt exponentiella brytningen (»motorsågseran») från 1960 förklaras rationellt?

   EN UPPHITTAD MÖJLIG RATIONELL FÖRKLARING:

— PROFITINTRESSEN ÄR ALLTID UNDANTAGSLÖST EXPONENTIELLA. Här speciellt markerat från början av 1960-talet med skogsindustrins revolutionerande MotorsågsGäng. Det bildar upptakten, allt för lokal handelsprofit.

— Men varför just den tydliga kurvbrytpunkten 1962 (AMref)?

— Till att börja med: Motorsågen kunde knappast introduceras 1820 direkt i samband med Örstedts upptäckt av sambandet mellan elektricitet och magnetism. Det krävs en viss teknisk utveckling.

 

   Industrikurvan som sådan (S1) med AGW-bevisets utjämnade havsversion som m|t|E(AGW)-kurvan (Kolumn3) är given som mänsklighetens oundvikliga energitekniska utvecklingskurva, den går inte att stoppa, ändra, påverka eller justera (från och med Örsteds upptäckt).

— Den  kurvans integral, samma som den rena fossilt atmosfäriska CO2-summeringen i takt med industrins fossilanvändning, den här benämnda t(AGW)-integralen, samma som en motsvarande rent fossilrepresenterad Mauna Loa-värdesform, är INTE exponentiell (relativt Mauna-Loa-funktionen) efter ca 1962: t(AGW)-integralen planar ut på en hyperbolisk asymptot (atan6) medan Mauna Loa-värdena drar iväg på en utpräglat exponentiell avvikelse.

Så, frågan är bara hur mänskligheten löser problemet att hitta en bränslekälla som försörjer energibehovet:

1. Ingen nämnvärd skogsavverkning = noll extra icke-fossilt CO2; bevarad Naturskog;

2. Ingen fossilanvändning = noll fossilt relaterat CO2; bevarad Atmosfärisk balans, noll AGW.

 

   Skogsavverkningen + Fossilanvändningen utmärker första epoken (fram till brytpunkten runt 1962, AMref);

— För Mauna Loa-funktionens del (AGW|MLF) [Friskrivning] är andelen icke-fossilt CO2 år 1900 61% mot fossilandelen ca 39%. Den trenden går sedan i avtagande för icke-fossila och ökande för fossila och når ett bottenläge omkring år 2000: icke-fossilt ca 37% mot fossilt 63%. Därefter växer icke-fossilt igen i mera långsam takt och fossilt avtar [2050: icke-fossilt 40%] (AGW|MLF) — om ingen trendändring sker.

 

EPOKEN FRAM TILL RUNT 1960 BETINGAS AV formmässig SAMHÖRIGHET I FUNKTION MELLAN MAUNA LOA-funktionsVÄRDEN OCH INDUSTRIUTVECKLINGENS MOTSVARANDE IDEALT RENA FOSSILANVÄNDNING:

— Naturlig icke-profiterande utvecklingsfysik.

 

— Mauna Loa-funktionens CO2-värden fram till brytpunkten 1962, dessa värden såsom icke-exponentiella i utvecklingsformen, uppvisar en motsvarande ICKE PROFITERANDE utvecklingsform, analogt icke-exponentiell värdekurva: Mauna Loa-funktionens värden följer t(AGW)-integralen som i sig slutar på en hyperbolisk rät linje = noll profitering = noll exponentiell tendens.

Andra epoken: Från ca 1962 AMref sker en brytning: en tydligt profiterande värdeform visar sig med tydligt växande icke-fossilt relaterat extra atmosfärisk Mauna Loa-CO2.

 

PROFITEN TAR ÖVER och ansluter till den rena exponentkurvan (»profitkurvan»).

— Så: förklaringen skulle ligga i redan givna (enkla) utvecklingsformer: det finns olika vägar. I vårt fall har profiten tagit överhanden.

 

   OM mänsklighetens tekniska utveckling (från Örstedt 1820) ÄR rationell som sådan (strunt samma bränslets art och typ till industriutvecklingen), har det ingen betydelse vilka (kurvfunktionella) aspekter man vill lägga på den rent historiska utvecklingen: den ena med den andra tekniska landvinningen är ofrånkomlig, obönhörlig — och därmed strängt logisk: matematisk icke-profiterande fysik styr den tekniska utvecklingen enligt t(AGW)-integralkurvan, samma som mänsklighetens tekniska utvecklingskurva — den är ofrånkomlig, ostoppbar, »ren i sig». Mauna Loa-kurvan skulle tydligen också haft den formen OM ingen profit tagit över (från runt 1960).

   Så: I slutänden läser vi bara, tydligen, ur en Naturbok där alla möjligheter finns med, där konsekvensen av alla tillval finns upptecknade, och där det enda som bestämmer utvecklingslinjerna är våra egna VAL. Hur vi än väljer, finns i vilket fall konsekvenser, dessa går inte att eliminera; Gott för gott; Ont för ont. Naturharmonin är grundvalen. Acceptera den och utvecklas maximalt positivt. Eller Mixtra, och Åk till Återvinningskrossen, och försök sedan igen.

 

 

Wikipediacitatet ovan antyder för sin del hur den stora Brasilianska avskogningen bidrog med början från 1960-talet. Skogsindustrin fick ny maskinpark med mera effektiva, rationella avverkningsmetoder på den nya teknikens kredit.

 

PDF-källan nedan upplyser (eng. Chainsaw, sv. Motorsåg) om motorsågens genombrott från 1950, och antyder hur effektiviteten i avverkning och produktion sedan drastiskt ökade:

 

The first chainsaws light enough to be handled by just two persons were developed

in the USA and Sweden in the years 1916-17 (Sundberg, 1978; Silversides,

1997). In USA, a single factory was producing chainsaws in 1938, six in 1942

and thirty in 1949 (Silversides, 1997). The definitive breakthrough for chainsaws

occurred around 1950, when they became sufficiently light to be handled by a single

operator (Sundberg, 1978; Drushka & Konttinen, 1997; Silversides, 1997). In

1952, only 20% of the pulp wood produced in eastern Canada was harvested with

chainsaws, but by 1960 this proportion had increased to almost 100% (Silversides,

1997). Trends in the European countries were similar, and a number of chainsaw

factories were built in Sweden and Germany. Chainsaws were still used by full-time

professional operators at thinning operations in Scandinavia until the beginning of

the 1990s (Lidén, 1995).”,

UMEÅ UNIVERSITET — Automation in Forestry –

Development of Unmanned Forwarders, Ola Ringdahl, PhD Thesis, May 2011

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:412664/FULLTEXT02

 

 

Utvecklingen följer tekniken.

 

 

 

t(AGW)-integralen — SimpsonIntegralen | HypoSerien |  — Dec2015 — Originalförfattningen 2009 till t(AGW)-integralen, se INTEGRALKURVAN FÖR E.

 

 

Se även i t(AGW)-integralens substitutionskurvor och AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar

———————————————————————————————————

t(AGW)-integralens y-värden för x-värdena 1 till 12 — NASA-CRU-kurvans t-integral

 

Tabellen tjänar två syften — utöver ändamålet att få fram värden till en komplicerad integral (Fossilindustrins CO2-data):

— 1. Två oberoende metoder säkrar oberoende inbördes samhörighet:

— 2. SimpsonIntegralens ALGORITM är (oftast) överlägsen i effektivitet: 12-13 decimalers noggrannhet uppnås redan efter 1000 delberäkningar medan samma resultat i HypoSerien kräver (minst) 1.000.000 delberäkningar.

— Överensstämmelsen markerad orange i tabellen nedan. Programblocken beskrivs separat i länkarna ovan.

 

Integrand: y/dx = 6[1 – (1+ [x/10]4)–1] — beräkningarna utförda i Borlands TurboPascal i DELPHI4 den 7Dec2015:

A anger antal tiopotenser utförda beräkningar, samma som antalet delintervall  noll till  x; A=1=10stBer

— exeTIME mS anger tiden i millisekunder för datorprogrammet att utföra beräkningen [Här Borlands TurboPascal i DELPHI4]:

— 0 mS innebär att exekveringstiden ligger i området µS.

 

SimpsonInt

exeTIME mS

A

HypoSerien

exeTIME mS

x = 1

 

 

x = 1

 

0,000119993833099266

0

1

0,000121984936640494

 0

0,000119993333844767

0

2

0,000120013329535716

 0

0,000119993333794842

16

3

0,000119993533754822

 0

0,000119993333794837

0

4

0,000119993335794437

 0

0,000119993333794837

16

5

0,000119993333814832

 0

0,000119993333794836

218

6

0,000119993333795037

 109

0,000119993333794834

2219

7

0,000119993333794844

 1047

x = 2

 

 

x = 2

 

0,00383660608889595

0

1

0,00390013155143439

 0

0,00383659044453404

0

2

0,00383722839169685

 0

0,00383659044296981

0

3

0,00383659682253806

 0

0,00383659044296965

0

4

0,00383659050676535

 0

0,00383659044296969

31

5

0,00383659044360762

 16

0,00383659044296968

219

6

0,00383659044297608

 109

0,00383659044296965

2172

7

0,00383659044296977

 1047

x = 3

 

 

x = 3

 

0,0290296195376151

0

1

0,0295058419116298

 0

0,0290295113239965

0

2

0,0290342934697067

 0

0,0290295113131824

0

3

0,0290295591353205

 0

0,0290295113131813

0

4

0,0290295117914027

 0

0,0290295113131814

16

5

0,0290295113179636

 0

0,0290295113131815

218

6

0,0290295113132292

 109

0,0290295113131795

2203

7

0,0290295113131801

 1047

x = 4

 

 

x = 4

 

0,12116309916898

0

1

0,123102258740686

 0

0,121162752642901

0

2

0,121182222766149

 0

0,121162752608322

0

3

0,12116294731188

 0

0,121162752608319

0

4

0,121162754555355

 0

0,121162752608319

16

5

0,121162752627789

 16

0,12116275260832

219

6

0,121162752608516

 109

0,121162752608318

2187

7

0,121162752608309

 1047

x = 5

 

 

x = 5

 

0,362517422039095

0

1

0,368032573291897

 0

0,362516935402093

0

2

0,362572298294524

 0

0,362516935353723

0

3

0,362517488986915

 0

0,362516935353719

0

4

0,362516940890051

 0

0,362516935353718

32

5

0,362516935409081

 0

0,362516935353724

218

6

0,362516935354277

 109

0,362516935353717

2157

7

0,362516935353721

 1078

x = 6

 

 

x = 6

 

0,871421994683344

0

1

0,883565988313622

 0

0,871422499282921

0

2

0,871544380314034

 0

0,871422499333544

0

3

0,87142371814601

 0

0,871422499333548

0

4

0,871422511521673

 0

0,871422499333549

15

5

0,871422499455431

 16

0,871422499333543

219

6

0,871422499334768

 94

0,871422499333491

2172

7

0,871422499333579

 1047

x = 7

 

 

x = 7

 

1,78564851811469

0

1

1,80742536321283

 0

1,78565249504621

0

2

1,78587107418243

 0

1,78565249544159

0

3

1,78565468122345

 0

1,78565249544163

0

4

1,78565251729945

 0

1,78565249544163

15

5

1,78565249566019

 15

1,78565249544162

219

6

1,78565249544382

 110

1,78565249544162

2156

7

1,78565249544163

 1047

x = 8

 

 

x = 8

 

3,23126617975036

0

1

3,26409957667889

 0

3,23127562069471

0

2

3,23160545188868

 0

3,23127562163137

0

3

3,23127891991659

 0

3,23127562163147

0

4

3,23127565461432

 0

3,23127562163148

16

5

3,23127562196132

 0

3,23127562163148

218

6

3,23127562163471

 109

3,23127562163126

2157

7

3,2312756216314

 1047

x = 9

 

 

x = 9

 

5,28990007039869

0

1

5,33267260819229

 0

5,28991353603207

0

2

5,29034413462111

 0

5,28991353736991

0

3

5,28991784332497

 0

5,28991353737005

0

4

5,28991358042958

 0

5,28991353737003

31

5

5,28991353780062

 15

5,28991353737001

219

6

5,28991353737428

 110

5,28991353737015

2156

7

5,28991353737029

 1047

x = 10

 

 

x = 10

 

7,98160826217935

0

1

8,0310708117588

 0

7,98162075835534

0

2

7,98212075860534

 0

7,98162075960521

0

3

7,98162575960578

 0

7,98162075960532

0

4

7,98162080960537

 0

7,98162075960535

31

5

7,98162076010536

 0

7,98162075960531

203

6

7,98162075961053

 109

7,98162075960501

2172

7

7,98162075960488

 1047

x = 11

 

 

x = 11

 

11,2703221923795

0

1

11,3224362523999

 0

11,2703284225898

0

2

11,2708589055839

 0

11,270328423228

16

3

11,2703337281229

 0

11,2703284232281

0

4

11,2703284762771

 0

11,2703284232281

15

5

11,2703284237585

 16

11,270328423228

219

6

11,2703284232337

 93

11,2703284232274

2156

7

11,270328423228

 1047

x = 12

 

 

x = 12

 

15,0840752675717

0

1

15,1352486750516

 0

15,0840725462748

0

2

15,0845993249773

 0

15,0840725460288

0

3

15,0840778139771

 0

15,0840725460288

0

4

15,0840725987082

 0

15,0840725460287

32

5

15,0840725465555

 16

15,0840725460289

218

6

15,0840725460341

 109

15,0840725460286

2157

7

15,0840725460295

 1063

 

 

 

Se även motsvarande ovan i t(AGW)-integralens substitutionskurvor.

 

 

 

 

t(AGW)-integralens substitutionskurvor Dec2015 — här längst till år 2070Från t(AGW)-integralens numeriska lösningsmängder

 

 

t(AGW)-integralens substitutionskurvor

———————————————————————————————————————————————

t(AGW)-integralens ursprungliga (2009) substitutionskurva (y = 0,74[(x/5,7)4,25]; till maxÅr2030) — Integralkurvan för EAGWDerivataOchIntegral

 

t(AGW)subst:

15Dec2015:

t(AGW)-integralens [‡] kurv- och funktionssubstitut

— från Unit3(1876) till Unit12(2070):

lägst från Unit3:

 

nedre t(AGW) till Unit7: y = –(1/50)+(3.5·10'–4)([x–8/50])'4.45

övre t(AGW) från Unit7: y = (2.5[x–461/50]+1.96(7+[x–461/50]'2)'0.5)+(29/50)

 

OpenOfficeKalkyl x|t(AGW)y:

 

x = (År-1812)/(140/326)/50;

y = OM(x<=7; -(1/50)+(0,00035)*(x-8/50)^4,45;(2,5*(x-461/50)+1,96*(7+(x-461/50)^2)^0,5) + (29/50));

 

t(AGW)-integralens egenvärden — intervallet Unit1-12(år2070) — finns redovisade i särskilt avsnitt via numeriska lösningar. Se t(AGW)intNum.

 

Grafen nedan visar t(AGW)-integralens numeriskt beräknade punktvärden tillsammans med de bägge substitutionskurvorna.

 

t(AGW)-integralen Dec2015 — Numeriska lösningarnas punktvärden Unit3-12 med motsvarande två utprovade punktskärande substitutionskurvor

 

 

 

SimpsonIntegralen: Se även HypoSerien

 

 

SimpsonIntegralens härledning visas i INTEGRALEN I NUMERISKA BERÄKNINGAR.

Numerisk lösning till ytintegraler

Program skrivna i Borlands Turbo Pascal DELPHI4 för Universums Historia — a BellDharma production Dec2015

SimpsonIntegralen

Programmet lagrar resultatet i en textfil zTagw.txt i exe.programmets katalog på formen

 

x=värde

värde: exekveringstid [10 delintervall]

värde: exekveringstid [100 delintervall]

värde: exekveringstid [1.000 delintervall]

värde: exekveringstid [10.000 delintervall]

värde: exekveringstid [100.000 delintervall]

värde: exekveringstid [1.000.000 delintervall]

värde: exekveringstid [10.000.000 delintervall]

 

eller så många rader som anges av C-värdet, och så många grupper som anges av x-intervallet ITV. Se Tabellsammanställningen.

— I min programversion är proceduren nedan inlagd i en separat Unit med proceduren globaldeklarerad så att den (som i mitt fall) kan nås från huvudformen (Unit1-FormClick; SimpsonIntegralBasic;) genom att vänsterklicka på programfönstrets ram.

   NYBÖRJAREN:

— Testa först med enkla integrander (typ räta linjen y=x med integralen/ytekvationen y=x²/2) för säker förvissning som visar hur, och att, programformen verkligen fungerar som den ska.

 

Programmet i Borlands Turbo Pascal DELPHI4:

— TS är en globaldeklarerad TStringList som används allround:

 

Procedure SimpsonIntegralBasic;

  var

    A0,n,m,I,J,iB,C:          Integer;

    xU,xJ,hU,hJ,S,a,ITV,d: Real;

    {ITV övre, a undre integrationsgränsen, d intervallet.}

    W: word;

    T: string;

   function SimpsonTriangle(x: Real): Real;

   begin

{ANPASSAT FÖR DIREKT LÖSNING AV YTINTEGRALER: Skriv in integrandens x-ekvation

  på raden efter SimpsonTriangle:= nedan:}

      SimpsonTriangle:=

      6*(1-1/(1+power(x/10,4)))

      ;

   end;{endFunctionST}

begin with Form1 do begin

   DecimalSeparator:= ',';

   hU:= 0; hJ:= 0; xJ:= 0;

   {Skriv in Startvärde = MINx:}

   a:= 0;

   {Skriv in Stoppvärde = MAXx:}

   ITV:= 12;

   {Ange Antal dekader/testvärden:}

   C:= 7;

   iB:= Round(ITV);

   TS.Clear; {GlobalUnit1}

   TS.Add('SimpsonTriangle — 7Dec2015');

   TS.Add('y/dx = 6*(1-1/(1+power(x/10,4))):');

   try

     for J:= 1 to iB do

     begin

        Label1.Caption:= IntToStr(J);

        Application.ProcessMessages;

        ITV:= J;

        T:= 'x = '+ FloatToStr(ITV) + ':';

        TS.Add(T);

        {A0 anges som antalet m/2=nMAX Simpsontrianglar:}

        A0:= 1;

          for I:= 1 to C do

          begin

                A0:= 10*A0;

     {Aktuella beräkningsintervallet:}

                d:= (ITV-a)/(2*A0);

                W:= GetTickCount;

                for n:= 1 to A0 do

                begin

                  m:= 2*n; xU:= a+(m-1)*d; xJ:= a+(m)*d;

                  hU:= hU + SimpsonTriangle(xU);

                  if n=A0 then Break;

                  hJ:= hJ + SimpsonTriangle(xJ);

                end;

                S:= SimpsonTriangle(a) + 4*hU + 2*hJ + SimpsonTriangle(xJ);

                S:= (d/3)*S;

                W:= GetTickCount-W;

                T:= FloatToStr(S)+': TIME '+IntToStr(W)+'mS';

                TS.Add(T);

                hU:= 0;

                hJ:= 0;

          end;{endForI}

     end;{endForJ}

   finally

       TS.SaveToFile('zTagw.txt');

       Label1.Caption:= 'OK';

   end;{endTry}

end;{endWithForm1}

end;{endSimpsonIntegralBasic}

 

 

 

HypoSerien: Se även SimpsonIntegralen

 

Hyposerien härleds enkelt via direkt summering av intervallstaplar. Se HypoSerienAPPENDIX längre ner.

Numerisk lösning till ytintegraler

Program skrivna i Borlands Turbo Pascal DELPHI4 för Universums Historia — a BellDharma production Dec2015

HypoSerien

Programmet lagrar resultatet i en textfil zTagwH.txt i exe.programmets katalog på formen

 

x=värde

värde: exekveringstid [10 delintervall]

värde: exekveringstid [100 delintervall]

värde: exekveringstid [1.000 delintervall]

värde: exekveringstid [10.000 delintervall]

värde: exekveringstid [100.000 delintervall]

värde: exekveringstid [1.000.000 delintervall]

värde: exekveringstid [10.000.000 delintervall]

 

eller så många rader som anges av C-värdet, och så många grupper som anges av x-intervallet ITV. Se Tabellsammanställningen.

— I min programversion är proceduren nedan inlagd i en separat Unit med proceduren globaldeklarerad så att den (som i mitt fall) kan nås från huvudformen (Unit1-FormClick; HypoAreaSeriesBasic;) genom att vänsterklicka på programfönstrets ram.

 

Programmet i Borlands Turbo Pascal DELPHI4:

— TS är en globaldeklarerad TStringList som används allround:

 

Procedure HypoAreaSeriesBasic;

var

    n,I,iB,J,A0,C:     Integer;

    ITV,x,y,y1,y2,d: Real;

    W: word;

    T: string;

    function HypoArea(x: Real): Real;

    begin

{ANPASSAT FÖR DIREKT LÖSNING AV YTINTEGRALER: Skriv in integrandens x-ekvation

  på raden efter HypoArea:= nedan:}

      HypoArea:=

      6*(1-1/(1+power(x/10,4)))

      ;

    end;{endFHA}

begin with Form1 do begin

   DecimalSeparator:= ',';

   TS.Clear; {GlobalUnit1}

   TS.Add('HypoAreaSeries — 7Dec2015');

   TS.Add('y/dx = 6*(1-1/(1+power(x/10,4))):');

   try

     {Skriv i Startvärde = MINx:}

     x:= 0;

     {Skriv in Stoppvärde = MAXx:}

     ITV:= 12;

     iB:= Round(ITV);

     {Ange Antal dekader/testvärden:}

     C:= 7;

     for J:= 1 to iB do

     begin

        Label1.Caption:= IntToStr(J);

        Application.ProcessMessages;

        ITV:= J;

        T:= 'x = '+ FloatToStr(ITV) + ':';

        TS.Add(T);

     {A0 anger antalet beräkningar i intervallet ITV— här 10|100|1.000|10.000|.. 10^C:}

        A0:= 1;

          for I:= 1 to C do

          begin

            A0:= 10*A0;

            y := 0;

     {Aktuella beräkningsintervallet:}

            d := (ITV-x)/A0;

            y2:= HypoArea(x);

           W:= GetTickCount;

            for n:= 1 to A0-1 do begin

            y1:= y2; y2:= HypoArea((n+1)*d + x);

            y:= y + d*(y1+y2)/2;

            end;

           W:= GetTickCount-W;

            T:= FloatToStr(y)+': TIME '+IntToStr(W)+'mS';

            TS.Add(T);

          end;{endForI}

     end;{endForJ}

   finally

     TS.SaveToFile('zTagwH.txt');

     Label1.Caption:= 'OK';

   end;{endTry}

end;{endWithForm1}

end;{endHypoAreaSeriesBasic}

 

 

 

 

HypoSerienAPPENDIX:

 

Hyposeriens enkla härledning

 

Indelning av vertikala staplar mot integrandkurvan (ytintegralens derivata), med samma delintervall, definierar Hypo(tenusa)Serien:

— Uppgiften är att ta ut ytan (INTEGRALEN) mellan x-axeln (horisontallinjen) och den angivna (integrandens) funktionskurva, här räta linjen y=x.

 

 

 

Rummet mellan funktionskurvan [INTEGRANDEN] (y=x ovan) och x-axeln kan alltid indelas i d=ITV/N stycken lika delintervall d. Ju mindre d, analogt ju större N, desto mera noga resultat.

— Triangelytan är alltid halva rektangelytan. Det ger triangelytorna överst alltid som

 

A(T)                   = (y2 — y1) · d / 2

och hela resterande ytstapeln

A(Y)                   = y1 · d

som ger summan

A(tot)    = (y2 — y1) · d / 2 + y1 · d

                          = d[(y2 — y1)/2 + y1]

                          = d[y2 — y1 + 2y1]/2

                          = d[y2 + y1]/2

 

— Som summeringen avancerar, behöver man bara ersätta föregående y1 med föregående beräknade y2, beräkna ett nytt y2, utföra A(tot) och summera.

— Programmets kärndel (A0=N)

 

            y := 0;

     {Aktuella beräkningsintervallet:}

            d := (ITV-x)/A0;

            y2:= HypoArea(x);

           W:= GetTickCount;

            for n:= 1 to A0-1 do begin

            y1:= y2; y2:= HypoArea((n+1)*d + x);

            y:= y + d*(y1+y2)/2;

            end;

 

börjar med att bestämma d ur ITV och N=A0. Efter första y2-beräkningen tilldelas y1 det första y2-värdet, varefter första egentliga y2-värdet bestäms i summakomplexet via HypoArea-funktionen y2:= HypoArea((n+1)*d + x). Därmed kan aktuella d-intervallYTstapeln beräknas, den adderas till y-Summafaktorn, y1 antar föregående y2, och proceduren upprepas genom hela antalet delintervall A0=N.

 

GetTickCount samplar upp datorklockans värde i millisekunder — som kan användas i början/slutet av en procedur för att få ett mått på exekveringstiden.

 

 

 

Tabellvärden, årlig global kolanvändning från 1751

 

ÅRLIG GLOBAL KOLANVÄNDNING

Tabellvärden — Global statistik, fossilemissioner

Årlig global kolanvändning i ekvivalenta kolmassor med totalt globalt summerad användning från 1751

 

TABELLVÄRDEN KOPIERADE FRÅN OPEN OFFICE KALKYL (Nov2015) med importerad globalstatistik på fossilemissionerna, med jämförande värden från AGW-beviset:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Se särskild sammanställning i The Missing Sink.

——————————

DATAKÄLLOR:

——————————

Kolumn A:    YEAR, Årtal 1751-2030.

 

All emission estimates are expressed in million metric tons of carbon.

Kolumn B:    T9KGkol, Global CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2011.

 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html

 

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2011.ems

 

Kolumn C:    SmaT9 KGkol, Summeringen totalt av de globala kolvärdena i kolumn B.

 

Kolumn D:   m=t(AGW)·k, AGW-bevisets motsvarande årsvärden industriemitterat kol (motsvarande globala industristatistiken, kolumn A) —
m = 1,765*(1-1/(1+((År-1815)/212,7)^4))*10170,94
m-kurvan beskriver den utjämnade syntesen av värdena i kolumn A, baserad på NASA-CRU-kurvans extraherade temperaturkurva t(AGW) och den därifrån integralbestämda, substituerade, motsvarande Mauna Loa-CO2-mätvärdeskurvan
ppmv(CO2) = 286+12,7576*((År-1815)/121,41)^4,25
syntetiserad i sammanhängande form (utvidgat från Mauna Loa 1958) med början från år 1815.

 

Kolumn E:    Summeringen av årsvärdena i kolumn D, från år 1815.

 

Kolumn F:    År, 1815-2030.

 

Årlig global kolanvändning i ekvivalenta kolmassor med totalt globalt summerad användning från 1751

Tabellvärdena (282 radposter med 2 rubrikrader t.o.m. 2030 i 6 kolumner ABCDEF):

 

A

B

C

D

E

F

YEAR

T9KGkol

SmaT9 KGkol

m=t(AGW)·k

SUMMAm

År

1751

3

3

-

-

1751

1752

3

6

-

-

1752

1753

3

9

-

-

1753

1754

3

12

-

-

1754

1755

3

15

-

-

1755

1756

3

18

-

-

1756

1757

3

21

-

-

1757

1758

3

24

-

-

1758

1759

3

27

-

-

1759

1760

3

30

-

-

1760

1761

3

33

-

-

1761

1762

3

36

-

-

1762

1763

3

39

-

-

1763

1764

3

42

-

-

1764

1765

3

45

-

-

1765

1766

3

48

-

-

1766

1767

3

51

-

-

1767

1768

3

54

-

-

1768

1769

3

57

-

-

1769

1770

3

60

-

-

1770

1771

4

64

-

-

1771

1772

4

68

-

-

1772

1773

4

72

-

-

1773

1774

4

76

-

-

1774

1775

4

80

-

-

1775

1776

4

84

-

-

1776

1777

4

88

-

-

1777

1778

4

92

-

-

1778

1779

4

96

-

-

1779

1780

4

100

-

-

1780

1781

5

105

-

-

1781

1782

5

110

-

-

1782

1783

5

115

-

-

1783

1784

5

120

-

-

1784

1785

5

125

-

-

1785

1786

5

130

-

-

1786

1787

5

135

-

-

1787

1788

5

140

-

-

1788

1789

5

145

-

-

1789

1790

5

150

-

-

1790

1791

6

156

-

-

1791

1792

6

162

-

-

1792

1793

6

168

-

-

1793

1794

6

174

-

-

1794

1795

6

180

-

-

1795

1796

6

186

-

-

1796

1797

7

193

-

-

1797

1798

7

200

-

-

1798

1799

7

207

-

-

1799

1800

8

215

-

-

1800

1801

8

223

-

-

1801

1802

10

233

-

-

1802

1803

9

242

-

-

1803

1804

9

251

-

-

1804

1805

9

260

-

-

1805

1806

10

270

-

-

1806

1807

10

280

-

-

1807

1808

10

290

-

-

1808

1809

10

300

-

-

1809

1810

10

310

-

-

1810

1811

11

321

-

-

1811

1812

11

332

-

-

1812

1813

11

343

m=t(AGW)·k

SUMMAm

År

1814

11

354

år¦T9 KG

sma¦T9 KG

 

1815

12

366

0

0

1815

1816

13

379

0

0

1816

1817

14

393

0

0

1817

1818

14

407

0

0

1818

1819

14

421

0

0

1819

1820

14

435

0

0

1820

1821

14

449

0

0

1821

1822

15

464

0

0

1822

1823

16

480

0

0

1823

1824

16

496

0

0

1824

1825

17

513

0

0

1825

1826

17

530

0

0

1826

1827

18

548

0

1

1827

1828

18

566

0

1

1828

1829

18

584

0

1

1829

1830

24

608

0

2

1830

1831

23

631

1

2

1831

1832

23

654

1

3

1832

1833

24

678

1

4

1833

1834

24

702

1

5

1834

1835

25

727

1

6

1835

1836

29

756

2

8

1836

1837

29

785

2

10

1837

1838

30

815

2

13

1838

1839

31

846

3

15

1839

1840

33

879

3

19

1840

1841

34

913

4

23

1841

1842

36

949

5

28

1842

1843

37

986

5

33

1843

1844

39

1025

6

39

1844

1845

43

1068

7

46

1845

1846

43

1111

8

54

1846

1847

46

1157

9

64

1847

1848

47

1204

10

74

1848

1849

50

1254

12

86

1849

1850

54

1308

13

99

1850

1851

54

1362

15

114

1851

1852

57

1419

16

130

1852

1853

59

1478

18

148

1853

1854

69

1547

20

168

1854

1855

71

1618

22

191

1855

1856

76

1694

25

216

1856

1857

77

1771

27

243

1857

1858

78

1849

30

273

1858

1859

83

1932

33

306

1859

1860

91

2023

36

342

1860

1861

95

2118

39

381

1861

1862

97

2215

43

423

1862

1863

104

2319

46

470

1863

1864

112

2431

50

520

1864

1865

119

2550

55

575

1865

1866

122

2672

59

634

1866

1867

130

2802

64

698

1867

1868

135

2937

69

767

1868

1869

142

3079

74

841

1869

1870

147

3226

80

921

1870

1871

156

3382

86

1007

1871

1872</