UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden IV — The Missing Sink| 2015XI21 — a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2019-06-29 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

 

Dokumentserie mot statens pågående naturvandalisering från runt 2010 — Återerövringen av den naturliga biologiska harmonin och balansen — i Sverige

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  27Jun2012 E10 Bil22 — 20Aug2013 E25 Bild1 · Nikon D90 —  Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext

 

 

 

MainNV | MainATD | MainBMS | MainCAI | MainDML |  Naturskogen |

 

Alla StatNaturPaus201516-HuvudDokumenten: NV Naturen Revolterar ¦ ATD Träddöden2015 ¦ BMS The Missing Sink ¦ CAI t(AGW)integralen ¦ DML Mauna Loa-funktionen, Tabellvärden ¦

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AGW-beviset 2015 | Kolumnerna 1-12  AGW-beviset förklarar IPCC

 

 

——————————

Globala industristatistiken S1 1751-2011 finns (Nov2015) sammanställd i Tabellerna 1751-2011, se Graf S2.

Mauna Loa-värdena via Jordfasta Atmosfärsmassans Modellbild finns grafiskt sammanställd tillsammans med S2 i MaunaLoaJatm.

 

Summerande KolGraferna: FossilIndustrinÅrliga —  FossilIndustrinTotala —  MaunaLoaTotala — AGW-bevisetTotala —  JämförandeTotala

 

Citat — Missing Sink | IPCC¦GlobaltGiftlarm |  Integralerna | CO2-skalan | IPCC 2015 | Citat — Missing Sink | GlobalRäkningen |

 

 

IPCC, vetenskapssamfundet 2015

 

IPCC-matematiken (The Missing Sink):

Vart tog den resterande kolmängden på hela 43% vägen? forts.

Se särskilda Citat från IPCCmath.

 

Beskrivningen nedan av graferna S1 ¦ S2 ¦ S3 gjordes (Okt2015) strax innan den vidare (delvis krävande, trixiga Dec2015) analysen uppdagade Mauna Loa-funktionen: Garanterat medelvärdesbildade 100,00%-kandidater över hela Mauna Loa-mätepoken, och därmed en slutlig kvantitativt/kvalitativt användbar IPCC-jämförande helhetsform för mera exakt jämförande analys. Se kortformen sammanfattad med länkar i Globalräkningen: Giftlarm. Det måste skrivas ut. IPCC-samfundet lever i djupa villfarelser om vad som försiggår i AGW-komplexet — inte på grund av »fel matematik» utan på grund av 1. ovetskap om AGW-bevisets sakinnehåll, noga relaterbart eller så inte alls [IPCC|Giftlarm] och 2. en tydligt outvecklad medfödd naturligt mänsklig förmåga att säga ifrån när krafter ger sig på Naturen med uppenbara våldtäktsfasoner [Bakgrund]: blotta åsynen av vandaliserad naturskog, insikten i hjärtat om att något är allvarligt FEL.

   Nedanstående är referenser för vidare som används genomgående i presentationerna.

 

S1

 

 

DATAKÄLLA (20Nov2015):

Global CO2 Emissions from

Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2011

All emission estimates are expressed in million metric tons of carbon.

Källtabellen anger 9449 Mt år 2011; = 9449 T9 KG = 9,449 T12 KG.

TABELLVÄRDEN:

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2011.ems

CDIAC — datakällans webbportal

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html

Tabellvärden importerade till och DiagramSammanställda i OpenOfficeKalkyl,

med särskild efterredigering i speciella ritprogram [DELPHI-baserade dito]

 

1

VärldsStatistik: globalt årlig använd/bränd mängd fossilkol

(1751-2011: Kol, Olja, Gas [+Cement])

2011: 9,449 T12 KG

 

—————————————————————————————

Den mörkorangea grafen anger per år den globala årliga kolemissionen i MegaTon = T6 Ton(=1000 KG) = T9 KG (million metric tons) med början från år 1751.

 

Se även AGW-originalet FossilCarbon i Energibidragskurvan Fossil Carbon.

 

 

 

 

S2

 

Totalt vid år 2011 har fossilindustrin (sedan 1815) använt/atmosfärdumpat 3,73729 T14 KG kol.

 

 

DATAKÄLLA (20Nov2015):

Global CO2 Emissions from

Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2011

All emission estimates are expressed in million metric tons of carbon.

TABELLVÄRDEN:

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2011.ems

CDIAC — datakällan webbportal

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html

Tabellvärden importerade till och DiagramSammanställda i OpenOfficeKalkyl,

med särskild efterredigering i speciella ritprogram [DELPHI-baserade dito]

 

2

STAT: Världsstatistiken fossilkol summerad: total kolemission

Världsstatistiken från S1 summerad i successivt växande totalemitterat fossilkol för hela den årligt samlade totala globala industriella fossilanvändningen/fossilemissionen (1751-2011: Kol, Olja, Gas [+Cement]).

 

Totalt vid år 2011 har fossilindustrin (sedan 1815) använt/atmosfärdumpat 3,74 T14 KG kol.

 

SUMMERINGSFUNKTIONEN är en trappstegsfunktion som summerar varje årligt använd fossilkol [S1] till en totalsumma: År1(1751) + Å2 + År3 + ... + År2011.

— Värdena före 1815 är i detta sammanhang försumbara (1751-1814, 354 T9 KG) och har här frånsetts.

 

—————————————————————————————

Den röda grafen anger den globalt totala fossilanvända kolemissionen, här summerad från år1815 i MegaTon = T6 Ton(=1000 KG) = T9 KG (million metric tons) i årliga kvantiteter med början från år 1751.

 

 

 

S3

Totalt vid år 2011 finns (sedan 1815)

beräknat på en fast Jordatmosfärisk massa 5,3 T18 KG

enligt atmosfäriska årsglobala Mauna Loa-CO2-värdet år 2011

atmosfärdumpat 2,15 T14 KG kol.

 

DET ÄR BARA  2,15/3,74=0,5748663 drygt 57% av industrins samlade totala koldump fram till år 2011:

 

 

 

DATAKÄLLA: Tabellvärden CO2 1958-2009;

US SOUTH POLE RESEARCH

http://www.mb-soft.com/public3/disaster.html

Kolumn 5 i källans tabell,

Total Mass of Carbon Dioxide in the Earth's Atmosphere Billions Metric Tons;

Källan använder ” Earth's atmosphere is 5.136 × 10^15 Metric Tons”;

Total CO2-mängd blir m[CO2]= mJatm·[CO2/T61,538/T12 i T12 KG CO2,

1,528 = 44[KOL]/28,8[LUFT], atomviktsförhållandet för omräkningen;

Koltonnaget därifrån räknas sedan

mC = m[CO2]· 12[Kol]/44[CO2].

The value in column five is the cumulative total of the increases, which is therefore the ACTUAL running total number of billions of tons of carbon dioxide in the entire atmosphere of the Earth. It is obviously also exactly proportional to the column two value of ppmv.”.

   Genom att Mauna Loa-värdena redan avspeglar totala CO2-halten är den databasen redan av en totalt summerande art. Så, man behöver bara räkna om till koltonnage.

 

 

Vart tog resten 43% vägen?

3

AGW/ML/Jatm CO2-värdena omräknade till kolmassa via m(Jatm)=5,3 T18 KG:

CO2-värdena är redan summerade i haltformen (ppmv), man behöver bara räkna om den andelen till kolmassa: först från Koldioxid till Luft (44/28,8) för att få ppmvCO2 till ppmmCO2, (44[CO2]/28,8[LUFT]=1,528), sedan till kolmassa genom 12[C]/44[CO2]=15/55=0,2727...

Jordatmosfärens massa beräknas idealiserat teoretiskt ur allmänna gaslagens pV=kT=(F/A)V; p=F/A=ma/A; A Jordytan 4πR2 (ekvatorialradien R=6,378 T6 M, m Jordatmosfärens massa, a tyngdkraftsaccelerationen vid Jordytan (standardvärde) 9,81 M/S², och p normaltrycket vid Havsytan (0°C), 101325 Pa). Värdet blir m~5,3 T18 KG:

AGW-bevisets CO2-ekvation från AGW-beviset 2009:

ppmv(CO2)=286+12,7576*((år-1815)/121,41)^4,25;

Dessa värden stämmer med Mauna Loa-värdena in till minst 98% (-2010). Precisionen har sedan utvecklats via Mauna Loa-funktionen (Dec2015), se sammanfattning (Jan2016) i Globalräkningen.

Omvandlingen ppmVolym till ppmMassa:

CO2(ppmm) = CO2(ppmv)·(1,528); 1ppm = t6; 44[CO2]/28,8[LUFT]=1,528;

[JordAtmosfärensMassa·CO2·(t6)(1,528)/(T12)], T9tonCO2;

m(CO2)= mJatm*(ppmv(CO2)–286)*0,000001*1,528/1000000000000; T12 KG;

mKOL = ppmm(CO2)*12[KOL]/44[CO2];

 

————————————————————————————————————————————————————

Den orangea grafen är de årsglobala genomsnittliga Mauna Loa-CO2-halterna omräknade till koltonnage via en fast Jordatmosfär (5,3 T18 KG).

————————————————————————————————————————————————————

   Den fasta Jordatmosfärens massa [5,136 T18 KG] används konventionellt (Källan vänster) för att räkna ut Jordatmosfärens totala koldioxidinnehåll från Mauna Loa-halterna.

Här har använts värdena som ovan mJatm = 101325N/M² · 5,11185M²/9,81M/S² = 5,2799 T18 KG.

Skillnaden mot källans värden via mJatm=5,136 T18 KG avviker max 3%, vilken skillnad här helt bortses ifrån.

————————————————————————————————————————————————————

Värdena är extrapolationer med max 2% avvikelse (2010) från Mauna Loa-värdena (tidigast från 1958) från AGW-bevisets enhetliga CO2-värdekurva (från 1815).

————————————————————————————————————————————————————

AGW-bevisets motsvarande värden i Tabellvärden CO2 1958-2009 överensstämmer med Mauna-Loabasens värden in till minst 98%. Kurvan ovan kommer från den extrapolationen: DELS får vi därmed här, enklare, en direkt matematisk grafisk funktion att jämföra med [dock till max år 2030]. Och DELS en mera heltäckande »Mauna Loa-bild» ända från 1815: Mauna-Loa-värdena i sig börjar först från 1958.

AGW-bevisets grafiska CO2-funktion är [Se Sammanställning av mtEC-kurvorna]

 

y = 0,74[(x/5.7)4.25].

Med skalanpassning fås formen för AGW-bevisets CO2-värden enligt

ppmv(CO2) = 286+12,7576*((år-1815)/121,41)^4,25

286 ppmv är det antagna offsetvärdet för året 1815, medelglobala atmosfäriska koldioxidhalten.

 

 

 

IPCC, poängen: S3 S2 S1IPCC-samfundet

Vart tog den resterande kolmängden på hela 43% vägen? [‡]

 

Citatet nedan höger ger en motsvarande bild av den framställda differensen (2015, Sceptical Science).

 

 

IPCC-samfundet

IPCC-samfundet

IPCC-samfundet

 

Situationen år 2011:

 

Till illustrationen här till höger:

 

Originalet från Knorr 2009, källan nedan ger länken

SCEPTICAL SCIENCE — Are CO2 levels increasing? (Jul2015)

http://www.skepticalscience.com/co2-levels-airborne-fraction-increasing.htm

”Figure 1: Observed increase atmospheric CO2 derived from direct measurements, taking the average of Mauna Loa (Hawaii) and the South Pole (thin solid line) and two ice cores: Law Dome (dashed thin line) and Siple (thin dotted line). This is compared to total anthropogenic emissions (thick solid line) and 46% of total emissions (thick dashed line). (Knorr 2009)”.

 

Knorr 2009

 

 

Sceptical Science 2015

Se graferna S2(S) och S3(M)

IPCC-samfundet

IPCC-exempel

M   Graf baserad på Mauna Loa-mätvärden tillsammans med en fast Jordatmosfärsmassa 5,3 T18 KG, Se S3

S    Statistiska årliga globalvärden i ackumulerad totalsumma för globalt totala fossilanvändningen, Se S2

SKILLNADEN år 2011: S–M = (3,74–2,15)T12KG = 1,59 T12 KG

 

 

DIFFERENSEN S–M ANTYDER i IPCC-samfundets observation angående det faktum som grundlägger AGW-effekten genom havsupptaget och som bevisas i AGW-bevisets komponenter Havsperioder + t(AGW)-kurvan  lika med NASA-CRU-kurvan  att de globalt årliga medel-CO2-värden som kommer från Mauna Loa (M) inte är analoga med den mängd fossilkol (S) som har emitterats totalt av fossilindustrin och som IPCC-samfundet därför menar skulle indikera att skog/hav reducerar inverkan av en annars mera kraftigt uttalad global uppvärmning. M.a.o.: IPCC-samfundet missar hela AGW-fysiken redan från ruta ett (1973): skog/hav (”Luckily”) fungerar som atmosfäriska kolsänkor, säger IPCC-samfundet.

 

— Etablerade webbkällor som (liksom här) redovisar räkningen i detalj

— M-värdena kontra S-värdena med M-värdena baserade på den beräknade konstanta fasta Jordatmosfären 5,3 T18 KG [Se S3]

— verkar svåra att hitta (Nov2015). Den hittills enda kända/upphittade är källan till South Pole-tabellen [US SOUTH POLE RESEARCH], se länk i S3, samt citat i SouthPoleSource.

   Se flera upphittade i Kol i Jordatmosfären.

 

IPCC-grunderna

Genomgången i S1, S2, S3, är (vad man kan utläsa) grunden till IPCC-samfundets allmänna

uppfattning och föreställning om ”The Missing Sink” — den felande kolsänkan.

— En del av den bakomliggande historien finns samlad i citat i The missing sink.

— Speciellt klargörande citat från etablerade källor visar hur IPCC-samfundets allmänna matematiska syn [IPCCmath] vill se saken;

 

IPCC-samfundets sätt att räkna på Den Globala Kolbudgeten

 

IPCC-samfundets globala kolbudget — se IPCCmathRef

 

Atmosfäriskt KolÖkning       = MänskligMarkAnvändning                                                       + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Atmospheric CO2 increase      LandUse                                                                                       HumanEmissions                      OceanUptake

 

IPCC-samfundets mening antyder att VÄXTVÄRLDEN SÄNKER, tar upp, INDUSTRIELLA ATMOSFÄRISKA luftföroreningar.

 

visas med ett klargörande IPCC-exempel [IPCCex2014]

 

 

AtmosphericGrowthRate

AGR                                           = LUCE                                     – RTS                                        + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

                                                   LandUseChangeEmissions      ResidualTerrestrialSink           FossilFuelsAndIndusty             OceanSink

 

3,9 T12 KG                               = 1,1 T12 KG                            – 4,1 T12 KG                            + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

 

 

I det här skedet i den här presentationen framträder svårligen något meningsfullt ur sifferexercisen ovan. Först med en jämförande datakälla [Resultat1MLF] [Resultat2MLF] framträder sammanhangen. Se vidare utförligt från RESULTAT med MaunaLoaFunktionen i Jämförande IPCC-budget.

   I avsnittet MaunaLoaFunktionen genomgås alla, samtliga, parameterkomplex som behövs för vi ska få fram verkligt användbara — direkt med IPCC-samfundets olika framställningar — jämförande värden med grund i säkra observationsdata (statistiken för industrins kolanvändning; NASA-CRU-temperaturkurvan; Mauna Loa-värdena).

 

Upplösningen:

Hur t(AGW)-kurvan summerar motsvarande fossilindustrins årliga kolanvändning

STATISTISKT SUMMERANDE TRAPPSTEGS Exempel med

Parabeln y=x2/2; Derivatan (45°-diagonalen) y’ = 2x/2 = x:

 

 

TRAPPSTEGS-summering av Integral(Parabeln)Derivatan(45°Diagonalen)s grafdel på successiva x-värden ger

1+2+3+4+5+...+n = (n2+n)/2 = n2/2 + n/2

Ju längre summeringen dras ut, desto mindre blir felet enligt (n/2)/(n2/2) = (n)/(n2) = 1/n;

 

Mauna Loa-CO2-summeringarna S3 har ingen (direkt, etablerad) motsvarande trappstegssummerande funktionsform att återfalla på (ingen känner någon sådan funktion, här veterligt) liknande S1 till S2.

AGW-bevisets motsvarande för Mauna Loa-värdena blir från t(AGW)=IndustrinsHavsutjämnadeEnergianvändning till S4.

 

Mauna-Loa-CO2-värdenas motsvarande »totalt samlade atmosfäriska kolinnehåll» beräknas istället [SPC] med hjälp av JordFasta Atmosfärsmassan (M)

 

mJatmRef:

Utförligt i Jordfasta atmosfärsmassan

Jordatmosfärens totalmassa mJatm grovberäknas [vi frånser alla berg och högre landområden] ur normaltrycket vid havsytan

p=1atm=101325Pa=F/A=Mg/A;

g=9,81 M/S² accelerationskonstanten vid Jordytan (industristandard),

A=4piR² Jordytan ,

R=~637mil=6,37 T6 M, T för 10^+; JordMedelRadien ekvatorn¦polerna

M  = pA/g =~ 5,3 T18 KG

 

 

AGW, summeringen

I AGW-beviset görs den industrimotsvarande kolsummeringen via AGW-bevisets m/t-koefficient [m/tRef]

 

Industrins kolutsläpp C i KG (m) är direkt proportionellt mot den globala temperaturökningens aktuella belopp och värde t(AGW) via en konstant skalfaktor [KOMPLEMENT m/tRef]

 

via t(AGW)-komponenten (Kolumn3 övre) i NASA-CRU-kurvan (Kolumn1). t(AGW)-kurvan framgår nedan (höger) som ljusorangea jämna kurvlinjen genom förlängda NASA-CRU-kurvan enligt AGW-beviset.

 

 

 

Se sammanställningen av AGW-bevisets kurvor i Effekt&Energi. Se även i Hur AGW-beviset beskriver och förklarar NASA-CRU-kurvan.

 

AGW-beviset förklarar:

AGW-beviset: Den globala uppvärmningen innefattar ett ekvivalent h=55 meter tjockt (koldioxidgenomströmmande) markskikt över allt markfast och flytande genom en proportionalitet t/(T) = m/M mellan ett temperaturtillskott (t) i förening med Solens inverkan, en kolförbränningstemperatur (T), ett årligt kolutsläpp (m) och en medelmässig atmosfärisk genomflödesmassa (M). Se AGW|Bevisgrunderna, samt AGW|Bevislänkar. M beräknas separat, se Beräkningen av h i M.

   Det betyder uppenbarligen i klartext:

AGW-beviset förklarar att Solens inverkan på Jordbiosfären i den globalt uppmätta NASA-CRU-temperaturkurvan  t(AGW) endast berör eller innefattar ett luftmarint [AGW|bevislänkar] h=55 meter tjockt markskikt som sedan integreras ned den övriga atmosfärens blandning efter tid med motsvarande totalt globalt medelmässiga Mauna Loa-CO2-värden.

   Inget annat.

 

INTEGRALKURVAN till t(AGW-kurvan) markerad i figuren

blir med andra ord i AGW-beviset samma som (AGW-beviset 2009) ligger till grund för Tabellvärdena CO2 — in till 98% samstämmigt med Mauna Loa-CO2-värdena.

   t(AGW)-kurvan, samma som IntegralDERIVATAN till FossilIndustrins specifika CO2-värden, blir alltså i AGW-beviset samma likvärdiga databaskälla för årliga kolanvändningen som FossilIndustrins MEDELMÄSSIGA årligt använda kolmängd — på EXAKT samma kurvform som den i NASA-CRU-kurvan integrerade t(AGW) globaltemperaturhöjande temperaturkurvan (Kolum3).

   Därmed blir proportionalitetsmatematiken säkert låst till redan etablerade mätvärden, och därmed garanterat ren från teoretiska spekulationer.

   Så:

— Genom att använda t(AGW)-kurvan på m/t-koefficientens värde kan vi ta ut motsvarande AGW-bevisets årliga kolanvändningsvärden (S4) och med den redan befintliga industristatistiken (S2) jämföra summeringarna (S5).

 

S4

BLÅ KURVAN:

Totalt vid år 2011 finns (sedan 1815)

3,73849 T14 KG uteslutande industrifossilt atmosfärdumpat kol som bidragit till den globala uppvärmningen på ca 0,7°C.

 

DET ÄR tydligen 100% av industrins samlade totala koldump fram till år 2011, se S2:

 

För AGW/ML/Jatm, se grafen i S3.

———————————————————————————————————————————————————————

 

 

DATAKÄLLA:

AGW-beviset från NASA-CRU-kurvan;

Jämförande Mauna Loa CO2-data:

Tabellvärden CO2 1958-2009

 

4

AGW/ML totala kolemissionen enligt  NASA-CRU-temperaturkurvans funktion

år(1815-2011)Σ 1,765*(1-1/(1+((år-1815)/212,7)^4))*10170,94

Notera att kurvan som varje enskilt summavärde ovan baseras på är samma som den aktuella globala temperaturökningskurvan t(AGW), se även Sammanställning av mtEC-kurvorna,

t(ENERGI)     = 6[1-1/(1+[x/10]^4)]; skalanpassad:

t(ENERGI)     = (1.765)[1–1/(1+[(ÅR–1815)/212.7]^4)]

Det är också samma kurvform som den som beskriver den utjämnade medelformen i S1 [FossilCarbon], industrins aktuella atmosfäriska fossildump [Se graferna sammanställda i Effekt&Energi].

m|t(AGW): se även mera utförligt i KOMPLEMENT:

AGW-beviset: Industrins kolutsläpp C i KG (m) är direkt proportionellt mot den globala temperaturökningens aktuella belopp och värde t(AGW) via en konstant skalfaktor

m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C;

— INTEGRALKURVAN till ovanstående t|E-kurva är den som ger AGW-bevisets CO2-data, se Tabell2009 och Tabell2030:

— Den kan (ännu Nov2015, onlineWebbKällor) inte lösas algebraiskt; Numeriska metoder måste användas (Se E-Integralen); Efter bestämning får man en kurva som ligger inom pixellinjen för den numeriskt beräknade (här till max år 2030); Den substituerade kurvan har formen

y = 0.74[(x/5.7)4.25]. Se vidareutvecklingar med högre precision Dec2015 i tAGWintegralen.

Med skalanpassning fås formen för AGW-bevisets CO2-beräkning enligt

ppmv(CO2) = 286+12,7576*((år-1815)/121,41)^4,25

286 ppmv är det antagna offsetvärdet för året 1815, medelglobala atmosfäriska koldioxidhalten.

— EMELLERTID SUMMERAS INTE koldumpen på CO2-kurvans värden, utan, just som omnämnts ovan, på INDUSTRIKURVANS energibaserade koldump med samhörigheten mot NASA-CRU-kurvans temperaturform t(AGW) som ovan, enligt och via m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C. Därmed fås samma trappstegssummering för CO2-värdenas kolmassa som summeringen av kolmassa i den årliga globalstatistiken i S1 som ger globalsumman S2.

IPCC-samfundets matematik: E|t(AGW)-basen finns uppenbarligen inte med i IPCC-samfundet.

 

————————————————————————————————————————————————————

Den blå grafen är AGW-bevisets (utjämnade industri-) version av totalmängden atmosfäriskt kol som svarar mot industrins fossilemissioner (S2).

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

S4 visar samma slutvärde år 2011 som industristatistikens S2(sista tabelldatat 2011 [Dec2015]): 3,74 T12 KG.

 

RESULTATBILD:

 

— t(AGW)-integralen fossilindustrins ideala CO2-kurva/funktion avspeglar (frånsett de avvikande mindre kurvvariationerna före|efter föreningspunkten år1936) direkt proportionalitet med industrins kolanvändning. Se jämförande sammanställning i S5.

 

 

Mauna Loa-CO2-värdenas omräkning till motsvarande »total atmosfärisk kolmängd» baseras i etablerade kvarter och korridorer (SPC) [IPCC|Giftlarm] på en Jordfast atmosfärsmassa mJatm (5,3 T18 KG).

 

JordFasta Atmosfärsmassan mJatm har i sig (AGW-beviset 2009) ingen avgörande betydelse för AGW-beviset. mJatm har aldrig använts i AGW-beviset, utom i Omvandlingsfaktorer i samband med TabellCO2 för jämförelse med USSPR-datat (Kol3¦7) som för sin del använder just mJatm-faktorn. I den vidare jämförelsen (från nu Okt2015) blir det dock nödvändigt att använda Jordfasta Atmosfärsmassan för att kunna göra nödvändiga jämförelser med IPCC-samfundets allmänna data och presentationer — och därmed styrka AGW-bevisets ställning ytterligare. Eller, eventuellt om fel uppdagas, lämna partituret till återvinningen om det visar sig så. Ärendets rent naturvetenskapliga innehåll har utvecklats till sträng angelägenhet.

 

 

Kort resumé med förklaring — AGW-dramatikens utveckling 2009-2015

——————————————————————————————

AGW-bevisets förutsättningar (2009) från början var ytterst enkla: Mauna Loa-CO2-värdena avspeglar direkt och proportionellt fossilindustrins kolemissioner. Färdigt. Kort och gott.

   Samhörigheten (TabellCO2) in till 98% mellan AGW-bevisets motsvarande Mauna Loa-ekvivalent — substitutionsfunktionen till t(AGW)-integralen som tydligen bara har en numerisk lösning — var tillräcklig för att stadfästa en — säker — överensstämmelse. Därmed hade AGW-beviset slutförts.

   Framställningen (2013) i LAVINEFFEKTEN (Statens Miljömord) [LavinOrange] [Koldioxidtillskottet] blev upptakten till en fördjupning: En mera noggrann undersökning av Mauna Loa-värdena visade att differensen på 2% skulle kunna tolkas som att extra koldioxid läggs till utöver fossilindustrins bidrag. Med statens/kommunernas alltmer uppenbara naturvanvett (Statsfröjden) — avskogning med hindrad tillväxt: lokalt regionala observationer av växtnekroser, döende trädpartier — blev det mer och mer angeläget att hitta eventuella förklarande orsaker — antingen för att dementera eller bekräfta att extra stress påtvingas levande växter utöver fossilindustrins redan kända kolemissioner. Det finns nämligen människor som tror att Naturen struntar i att människan mejar ner friskt liv och hindrar naturlig återväxt. Det är angeläget för Naturvetenskapen att få det bekräftat eller dementerat.

— Den enkla insikten att t(AGW)-integralens blotta form, fossilindustrins AGW-drivande energikurva

— tangensformen, derivatan som själva globala uppvärmningskurvan (Kolumn3)

— slutar på en linje som alltmer närmar sig tangens 6 — en rät linje — hade ännu inte, riktigt, mognat.

   Nämligen det faktum att Mauna Loa-värdena för sin del entydigt visar en exponentiell form (MLF) — stadigt växande utan slut — innehåller redan det otvetydiga beviset för att en lavineffekt redan fanns från upptakten i början på 1800-talet [Globalräkningen]. Enda rimliga kandidaten till den stegringen kan bara vara den allmänna avskogningen (först perioden 1850-1950, »den stora världsomfattande skogsavverkningen»). Det fanns, emellertid, vissa svårigheter att relatera sammanhangen.

— Observationerna i Mellansverige sensommaren/hösten 2015 (Träddöden 2015) — omfattande nekroser i en vid stadsregion utmed cykel- och gångvägar — satte ett rejält tvärmärke: en mer fördjupad analys är strängt nödvändig.

   Resultatbilden klarnade och ledde fram till nuvarande framställning (zStatNaturPaus201516|a|b|c|d). Se särskilt från Mauna Loa-funktionen. Slutframställning Jan2016 komprimerat i GLOBALRÄKNINGEN.

 

 

— AGW-bevisets Motsvarande Mauna Loa CO2-fysik använder istället en bestämd avgränsad markhöjd [AGW|bevislänkar] på ca 55 meter över allt markfast (Tummen, HemmaBadet eller Mount Everest vilketsom) — emissionsflödets luftmarina lokal, den mätande genomströmningslokalen.

   Med användningen av mJatm JordFasta Atmosfärsmassan har den detaljen mindre betydelse i och med att HELA Jordatmosfären i det jämförande ljuset är helt idealt homogen på standardvärden vid Jordytan (STP eng. Standard Temperature and Pressure eller NTP eng. Normal Temperature and Pressure).

AGW, bevisgrunderna

Sambandsformerna generellt i AGW-beviset grundas f.ö. på en allmän proportionalitet

t/T = m/M:

 

t            globala luftmarina temperaturtillskottet;

(T)        förbränningstemperaturen vid utsläppet för m, 2473 °K

m          årliga kolutsläppet;

M         medelmässiga atmosfäriska genomflödesmassan i KlimatMarkLokalen (K)

             EKVIVALENTA Markskiktet som fossilemissionerna uttöms i

 

t/(T) = m/M;   (T) = 2Ta (a, absorptionskoefficient)(2T: Solens inverkan på emitterat kol betyder ett värmeresistivt tillskott):

t(AGW) = t + t(SOL) = 2t          ;

(1/2)t(AGW)/Ta =m/M             ; Koltillskottet ökar värmeisolationen från Solvärmen med 1/2 t

koltillskottet från förbränningen ger via soleffekten lika stort tillskott som förbränningstillskottet självt

globalPLUStemperaturen t [0,7°C år 2006-2007] från fossilbränningen förhåller sig till Kolets bränntemperatur (T) ( [2473 °K]

som

förbränningskolmassan m [globala industritonnaget Kol] förhåller sig till den genomströmningsmassa M [3,52138 T16 KG] i klimatlokalen som m ska in i, passera eller genomtränga, innan m sprids ut, blandas, generellt i Jordatmosfären.

:

AGW-bevisets matematik förklarar: På sin väg upp i den allmänna atmosfären/troposfären passerar det förbrända kolet (m) först markklimatlokalen (K), ett primärt luftmarint begränsat genomflödesmarkskikt [AGW|bevislänkar] (av endast 55 meters markhöjd), och som bara besitter en begränsad luftmassa M=2Ta·m/t (3,52138 T16 KG); Enligt AGW-beviset, endast ca 55 meter över mark/havsytan vid STP.

(T) innesluter inte t, och M innesluter inte m.

Totala atmosfäriska koldioxidmängden innesluts alltså INTE i M-lokalen (samma som Mauna Loa-mätlokalen), enligt AGW-beviset, för att förtydliga i undvikande av ev. missförstånd.

 

Industrins kolutsläpp C i KG (m) är direkt proportionellt mot den globala temperaturökningens aktuella belopp och värde

t(AGW) via en konstant skalfaktor

m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C.

— Se även i AGW-beviset Tvärsäkert.

:

M medelmässiga atmosfäriska genomflödesmassan M i KlimatMarkLokalen (K);

m årliga kolutsläppet;

t globala luftmarina medeltemperaturen;

(T) förbränningstemperaturen vid utsläppet för m, 2473 °K

 

Sammanställning:

 

 

S5. Den atmosfäriskt ackumulerade kolmängden från globala fossilförbrukningen, 1815-2011

Stat RÖDA GRAFEN: Industristatistikens totalt globalt summerade kolanvändning 1815-2011.

AGW/ML BLÅ GRAFEN:  AGW-bevisets globalt ATMOSFÄRISKT summerade kolmängd från beräknade CO2-värden 

baserade på temperaturkurvans komponent i NASA-CRU-kurvan som FossilIndustrins Energikurva, och in till 98% (2010) samstämmig med Mauna Loa-mätvärdena.

AGW/ML/Jatm ORANGEA GRAFEN: Samma CO2-värden som AGW/ML men omräknade till kolmängd från den fasta teoretiska Jordatmosfärsmassan [m = pAg = 5,3 T18 KG]  via Jordradien Rekv och Jordytan A med tyngdkraftsaccelerationen g = 9.81 M/S6 vid Jordytan  samt Standard Temperature and Pressure vid Jordytan p=101325 Pa.

 

 

Totalt vid år 2011 finns (sedan 1815)

3,73729 T14 KG S2 industrifossilt använt kol

3,73849 T14 KG S4 industrifossilt atmosfäriskt dumpat kol

 

Fossilindustrins värde relativt AGW-bevisets värde:

99,9679%

 

 

DATAKÄLLAN till Stat, se S1.

DATAKÄLLAN TILL AGW/ML, se S4 samt NASA-CRU-temperaturkurvan

med upplösningen t|E+Havsperioderna, utförligt i

Hur AGW-beviset beskriver och förklarar NASA-CRU-kurvan.

DATAKÄLLAN TILL AGW/ML/Jatm, se beskrivningen höger orange, sep. S3

5

STAT Världsstatistiken [S1] summerad: total kolemission

AGW/ML totala kolemissionen enligt  NASA-CRU-temperaturkurvans funktion

år(1815-2011)Σ 1,765*(1-1/(1+((år-1815)/212,7)^4))*10170,94

Notera att kurvan som varje enskilt summavärde ovan baseras på är samma som den aktuella globala temperaturökningskurvan t(AGW), se även Sammanställning av mtEC-kurvorna,

t(ENERGI)     = 6[1-1/(1+[x/10]^4)]; skalanpassad:

t(ENERGI)     = (1.765)[1–1/(1+[(ÅR–1815)/212.7]^4)]

Det är också samma kurvform som den som beskriver den utjämnade medelformen i Stat1 [FossilCarbon], industrins aktuella atmosfäriska fossildump [Se graferna sammanställda i Effekt&Energi].

:

AGW-beviset: Industrins kolutsläpp C i KG (m) är direkt proportionellt mot den globala temperaturökningens aktuella belopp och värde t(AGW) via en konstant skalfaktor

m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C;

— INTEGRALKURVAN till ovanstående t|E-kurva är den som (AGW-beviset 2009) ger AGW-bevisets CO2-data, se Tabell2009 och Tabell2030:

— Den kan (ännu Nov2015, onlineWebbKällor) inte lösas algebraiskt; Numeriska metoder måste användas (Se E-Integralen); Efter bestämning får man en kurva som ligger inom pixellinjen för den numeriskt beräknade (här till max år 2030); Den substituerade kurvan har formen

y = 0,74[(x/5.7)4.25]. Se vidareutvecklingar med högre precision Dec2015 i tAGWintegralen.

Med skalanpassning fås formen för AGW-bevisets CO2-beräkning enligt

ppmv(CO2) = 286+12,7576*((år-1815)/121,41)^4,25

286 ppmv är det antagna offsetvärdet för året 1815, medelglobala atmosfäriska koldioxidhalten.

— EMELLERTID SUMMERAS INTE koldumpen på CO2-kurvans värden, utan, just som omnämnts ovan, på INDUSTRIKURVANS energibaserade koldump med samhörigheten mot NASA-CRU-kurvans temperaturform t(AGW) som ovan, enligt och via m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C.

IPCC-samfundets matematik: E|t(AGW)-basen finns inte med.

AGW/ML/Jatm CO2-värdena Mauna Loa se S3 särskilt

ppmv(CO2)=286+12,7576*((år-1815)/121,41)^4,25;

Dessa värden stämmer med Mauna Loa-värdena in till minst 98% (-2010).

omräknade till kolmassa via Jordfasta Atmosfärsmassan m(Jatm)=5,3 T18 KG.

 

CO2-värdena är redan summerade i sambandsformen (Industrikurvans integral), man behöver bara räkna om den massan till kolmassa (44[CO2]/28,8[LUFT]=1,528).

 

Omvandlingen ppmVolym till ppmMassa:

CO2(ppmm) = CO2(ppmv)·(44/28,8); 1ppm = t6; 44[CO2]/28,8[LUFT]=1,528;

[JordAtmosfärensMassa·CO2·(t6)(1,528)/(T12)], T9tonCO2;

m(CO2)= mJatm*(ppmv(CO2)–286)*0,000001*1,528/1000000000000; T12 KG;

mKOL = ppmm(CO2)*12[KOL]/44[CO2];

 

Resultatbild: IPCC2015

Resultatbild:

Den enda, och uteslutande enda, och inget annat än den enda uteslutande enda unika KURVA som TYDLIGEN kan matcha den globalt sammanställda statistiska kolanvändningen, se S1

 

 

som bas för den globalt ackumulerade industriellt statistiskt redovisade summan emitterat fossilt kol i S2,

 

 

är den kurva — från den globalt uppmätta NASA-CRU-temperaturkurvan,

 

 

den (orange) extraherade utjämnade medelvärdesbaserade globala uppvärmningskurvan t(AGW), orangea nedan lagd på NASA-CRU-kurvan,

AGW-bevisets t[AGW]

 

samma som industrins utjämnade årliga fossildumpningskurva (Se särskild sammanställning i Effekt&Energi)

— som ges av AGW-bevisets motsvarande summerande atmosfäriska kolinnehåll

 

från den kurva som visar samstämmigheten med Mauna Loa-CO2-halterna, integralkurvan [‡] till ovanstående orangea t|E-kurva och vars derivatamake, orangea ovan, på exakt samma trappstegssummerande fason som den globalt ackumulerade industriellt statistiskt redovisade summan emitterat fossilt kol i S2

 

enligt BLÅ GRAFEN i S4,

 

 

IPCC-samfundet:

  Apelsingula IPCC-SAMFUNDETS Mauna Loa-TOLKNINGAR [IPCCpoint] —

 

PÅSTÅR/hävdar ATT eftersom ATMOSFÄREN, ENLIGT MAUNA LOA-VÄRDENA, entydigt kvantitativt visar att atmosfären INNEHÅLLER MINDRE KOL apelsingrafen, ÄN DET KOL SOM FOSSILINDUSTRIN ATMOSFÄRDUMPAT (årligt i S1, totalt ackumulerat i S2)

 

MÅSTE därför den differensen tolkas som att LYCKLIGTVIS hav/skog absorberar fossilemitterat kol ur luften — och därmed dämpar en annars starkare accentuerad global uppvärmning.

 

OCH ATT DÄRMED OCKSÅ BELÄGGEN GRUNDAS Storskalig Skogsmanipulering FÖR ATT FÖRSÖKA PRIORITERA STATSMAKTER SOM VILL ANSTÄLLA TRÄDÅKRAR FÖR ATT HÄMTA NER ännu MER INDUSTRIFOSSILEMITTERAT ATMOSFÄRISKT KOL OCH DÄRMED ännu mera REDUCERA EFFEKTERNA AV GLOBAL UPPVÄRMNING (särskilda Kyotoprotokoll) — Se Storskalig Skogsmanipulering.

 

Det är den förfärliga sanningen, säger AGW-beviset:

 

AGW-beviset Kolumn1 BYGGER på att havet absorberar värmegradienter ur fossilförbränningen [t/T=m/M] — med en samtidigt koldioxidabsorption som AGW-beviset från 2009 explicit inte berör kvantitativt men väl kvalitativt och heller inte behöver beröra kvantitativt i den rent kvalitativa bevisningen, eftersom m/t-proportionaliteten redan är given men som väl också ges kvantitativt från Dec2015 i samband med utvecklingen av Mauna Loa-funktionen, i kort sammanställning i Globalräkningen: havsupptaget direkt proportionellt mot t(AGW)-integralens CO2-värden enligt budgeträkningen MaunaLoaCO2 = MaunaLoaFossil+[Y=ExtraIckefossiltCO2] – Havsupptaget, se utförligt med IPCC-jämförande exempel från RESULTAT; Den globala uppvärmningen BYGGER enligt AGW-beviset på att värmeformen tas upp av havet (Havet spelar huvudrollen). Uppdelningen i komponenter (Kolumn3) av NASA-CRU-kurvan (Kolumn1) bygger helt på havets roll: Havsperioderna överlagrade på globala uppvärmningen — värmeinnehållet TILL havet. Och därmed luftmarina värmet.

   Ingenting som har med någon globalvärmereducerande effekt tas med andra ord upp av skog/hav i sig från industrifossilemissionerna, säger AGW-beviset.

   Inte en enda atom. Globala uppvärmningen är en följd av havsupptaget. Reduktioner existerar inte, säger AGW-beviset.

   Proportionaliteten — exakt enligt AGW-beviset som ovan — mellan fossilindustrins kolanvändning (m) och globaluppvärmningen t(AGW) stärks ytterligare genom den här (2015) konstaterade samhörigheten i t(AGW)|FossilEnergins årssummerande totalsumma (S4) som EKVIVALENT (99,9679% till sista tillgängliga tabellvärdet 2015 år 2011) med fossilindustrins egen redovisade summerande statistik (S2), sammanställt i S5.

— Det BLIR med andra ord UTESLUTET — helt bergsäkert — att någon enda minsta atom eller molekyl i industrifossilemissionerna skulle tas upp EXPLICIT för det överskottets skull av skog/hav. AGW-beviset utsäger tydligen klart och koncist att den möjligheten är UTESLUTEN.

— Samtidigt är det viktigt att understryka: Alla observationsvärden måste stämma överens med den förklarande/teoretiska beskrivningen. Endast på den vägen kan vi komma fram till en verkligt sammanhängande förklaring. Se Globalräkningen. Resultaten visar chockerande exakta, detaljerat förklarande, överensstämmelser.

   Mauna Loa-funktionens resultatbilder har nu (Dec2015) genererat sådana kvantitetsblock till jämförelse. Och som det ser ut presenterar en resultatbild som innefattar redan kända IPCC-värden.

   Se särskilt förtydligat i [RESULTAT] [TABELL Y2] [TABELL Y3] med Globalräkningen med till synes tvivelslösa förklarande/överensstämmande kvantiteter med tillhörande [AGW2015] [BevisetsRekvisita] [ResultatExempel2013] [Resultat1] [Resultat2] [Resultat3] [JämförandeIPCCExempel].

— ATTITYDEN ”skogen tar upp fossilemissioner” — ännu mera trädodlingar — betyder uppenbarligen globalt giftlarm, säger AGW-beviset: den moderna akademins tillställningar på Jorden som förment Herre Över Naturen håller uppenbarligen och tydligen på att förorsaka allmänt reguljärt (biologiskt) kaos, redan tydligt synligt i Träddöden 2015.

   Se även särskild sammanställning med schematiska grafer och korsrefererande jämförande meningsformer i SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING. Allt i rena AGW-beviskonsekvenser. Se även här särskilt från IPCC|Giftlarm. Situationen [Bakgrund] andas tydligen generellt rent modernt akademiskt vanvett: oförmågan att reagera med starkt avståndstagande i blotta åsynen av uppenbart pågående naturvåldtäkter.

 

 

Fossilindustrin-AGW

Sammanställningen S2 — totalsummeringen av S1 — och AGW-bevisets S4  frånsett smärre variationer som tar ut varandra i det långa loppet (2011) går på ett och samma ut (3,74 T14 KG år 2011):

Från skärningen 1936: M visar något lägre årsvärden och mindre tillväxt medan S visar något högre årsvärden med snabbare tillväxt, bägge (2011, sista tabellvärdet tillgängligt [Okt2015]) ger samma slutvärde 3,74 T14 KGkol (in till 99,9679%).

 

ALLA GRAFER S1 | S2 | S3 | S4 | S5

 

 

Sammanställda S2 (GlobalaKolstatistiken) och S4 (AGW-beviset via samhörigheten med Mauna Loa-värdena).

 

M.a.o., enligt AGW-bevisets matematiska fysik:

 

 

— Varenda fossilindustriemitterad kolatom avspeglas tydligen enligt AGW-beviset EXAKT kvalitativt globaluppvärmande proportionellt i de årsglobala Mauna Loa-CO2-halterna. Svinn finns inte.

 

 

Att det atmosfäriska kolinnehållet S3 är lägre än industrifossilemissionerna S4|S2, AGW-beviset, är självaste förutsättningen för den globala uppvärmningen via havet (havsperioderna Kolumn3). Inte via luften. Havet, inte luften, är den värmeupptagande agenten. Och det sker, tydligen, genom att värmegradienterna från fossilförbränningen överförs till havsytan (via den tunga markgasen koldioxid), plus resterande värmeeffekter på den extra tillförda koldioxidmängden från Solens inverkan (AGW-beviset i detaljer).

 

AGW-beviset förklarar IPCC:

— Se även AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar

Havets Fossilupptag ÄR globala uppvärmningen:

 

 

:

IPCC-samfundet:

— Globala uppvärmningen är anställd på Mauna Loa-CO2-innehållet S3: S3≠S2|S4.

— Havsuppvärmningen (Kolumn1) är anställd på den delen.

 

 

 

Kolumn1

 

AGW-beviset:

— Globala uppvärmningen är entydigt, obevekligt, anställd på innehållet S2=S4:

— Havsuppvärmningen (Kolumn1) är inte anställd på S3 utan på S2=S4.

— Proportionaliteten m/t bevisas av samhörigheten S2=S4: uppvärmning enbart via S3 räcker inte.

 

Se även i RESULTATBILD.

 

Förenklad S4

AGW-bevisets årsvisa t(AGW)-trappstegssummerande atmosfäriska kolmängdskurva — S4 motsvarande industristatistikens S2 — har en motsvarande hyfsat, men inte exakt matchande summeringsgraf av formen

 

0.29·0.74[([x–1.9]/5.7)'4.25]

 

y = 0.29·0.74([x–1,9]/5.7)4.25

 

Men också den substitutkurvan är strängt exponentiell: den har begränsad räckvidd.

 

enligt passningen (svarta ovanpå blå)

 

 

Notera att trappstegssummeringarna i S2 (från S1) och S4 ([från utjämnade industrikurvan i S1, m/t(AGW)] omöjliggör en motsvarande regelrätt exakt atmosfärisk integral — årsvisa summeringar är inte samma som integralvärden, om än nära. Se även i Parabelexemplet. För att kunna jämföra med industrins totala globalkoldump S2, måste en motsvarande trappstegs (årsvis) CO2-analog trappstegssummering anställas: S4 — finns ingen annan.

   Därmed blir AGW-beviset säkert stadfäst; S4 överensstämmer med industristatistikens S2.

 

Vad AGW-beviset säger i ljuset av ovanstående, rent ut — helt förskräckligt:

— IPCC-samfundets, enligt AGW-bevisets matematik, tydligt PRIMITIVA totaluppfattning har förlett mänskligheten in en katastrofal idé att UPPREPADE TRÄDODLINGAR kan REDUCERA ATMOSFÄRISKT KOLÖVERSKOTT — då tvärtom, säger AGW-beviset, sådana naturmord i verkligheten (BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN) är ORSAK till att växtkraften i allt levande avtar ännu mera med Träddöden 2015 som tydligt exempel.

   Se vidare utförligt från Biologiska tillväxtkonstanten, Skogsindustrins Naturvandalisering., Statens naturmord, Globalräkningen.

 

 

Vad gör, då, IPCC-samfundet för fel?

   ENKLARE:

— Varför upplöste sig inte knutarna redan från början?

AGW-beviset, NASA-CRU-kurvan, komponenterna havsperioder + global uppvärmningskurva, Kolumn1.

— IPCC-samfundet ser tydligen inte den fysiken.

— Varför då?

Fråga dem. Prestige? Vill inte underordna sig Naturens Uppenbara Överintelligens (Sanning&Kärlek — bespottande förakt)? [Matematiken]. Vill leka Herre över Universum? [ÖverHerrefolket]. Sågar ner levande biomassa [Bakgrunden]. Hindrar naturlig tillväxt [Attitydproblemet]. Förstör tydligen allt som står i dess väg. LISTAN visar menyn.

 

 

 

 

AGW-beviset i kort länkat sammandrag, Nov2015 — Övergripande Resultatbild, Kolumnerna i särskild förklaring

 

                                           AGW-beviset Nov2015 i länkat kort sammandrag — mera utförligt från  ABCD-parametrarna   

 

Kolumn5 särskilt — t(AGW)-integralen ¦ Mauna Loa-funktionen (Dec2015)

NASA-CRU-kurvans tidsskala given

 

Grymma Sammansättningen Kolumn5:

(Kolumn1)NASA-CRU-kurvan = (Kolumn3)Havsperioderna + m|t(AGW): (Kolumn5)AGW-fossila CO2-kurvan = t(AGW)-integralen = Idealt FossilRena Mauna Loa-värden: Mauna Loa-värdena [MaunaLoaFunktionen 100,00% Mauna Loa-matchningar 1959-2013] uppvisar exponentiell differens mot t(AGW)-integralen: Mauna Loa-värdena innefattar en dold STOR andel icke-fossilt CO2: totalt 2015: 36%;  2015-tillskottet: +0,89 ppmv, i växande:

Skogsindustrin med Stat/Kommuner luftdumpar naturskogarnas normalt bundna mark-vatten-luft-reglerande CO2. Se IPCC|Giftlarm.

 

 

1

 

3

 

5

 

7

8

 

10

 

12

NASA-CRU

 

t(AGW)

 

t(AGW)-integralen

Kolsumman

AGW-beviset

 

Kolsumman

Fossilindustrin

NASA-CRU-kurvan

 

AGW-beviset

 

Mauna Loa-funktionen

Kolsumman

IPCC-samfundet = Nedre

 

Kolsumman

Fossilindustrins årliga koldump

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summan efter t(AGW)

 

Summan efter Mauna Loa

på bestämd Jordatmosfärsmassa

5,3 T18 KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globala Uppvärmningen

 

NASA-CRU- komponenterna

 

Koldioxidhalterna

 

Kol totalt

 

 

Kol totalt

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TEXT och BILD ovan länkar till förklarande avsnitt. Peka och vänsterklicka med Musen. Hela historien börjar med, och slutar på, den globalt uppmätta NASA-CRU-temperaturkurvan, Kolumn1.

Särskild sammanställning med alla värden till TOTALT GLOBALVÄRMEKOL finns i Tabellvärdena.

 

 

FULLSTÄNDIG FÖRKLARING TILL Kolumn5-GRAFERNA i ABCD-parametrarna. Särskild beskrivning i CO2skalan — den dramatiska upptäckten (Dec2015) av Mauna Loa-funktionen [100,00% 1959-2013-matchande Mauna Loa-värden som kan användas för noggrann analys, tillsammans med t(AGW)-integralen]: den avgörande CO2-skalan som tydligen sammanknyter hela NASA-CRU-komplexet med den uppmätta globala uppvärmningen i AGW-bevisets 5 punkter.

 

(Kolumn7|8)IPCC-samfundets ”The Missing Sink” beskriver enligt AGW-beviset IPCC-samfundets grundliga feluppfattning i ämnet AGW ända från 1973 (IPCC|Giftlarm):

IPCC-samfundet: differensen betyder att havet absorberar industriemissioner som därmed reducerar AGW-verkan;

AGW-beviset: differensen är AGW-effekten via havsupptaget, skogen har ingen del i AGW-absorptioner. AGW-bevisets blå summagraf S4 och IPCC-samfundets (Kolumn10|12)röda S2 utgör hela AGW-komplexets samhörande (S5) totalvärden i globalt använt fossilt kol (-2011 [Senaste tabelldatat Dec2015]: samhörande summa in till 99,9679%). Årssummeringarna redovisas och beskrivs utförligt i S-graferna S1(IndustrinÅrligt) S2(IndustrinTotalt) S3(MaunaLoaTotalt via Jordfasta Atmosfärsmassan) S4(IndustrinTotalt AGW-vbeviset) S5(Sammanställning).

 

 

Ingen av ovan nämnda avgörande detaljer ingår här veterligt i IPCC-samfundets presentationer, omnämnanden, beskrivningar, förklaringar eller andra meningsformer.

 

 

 

IPCC, giftlarm — IPCC-samfundets Globala VanvettIPCC, farliga direktiv  Citat The Missing SinkTrädens Växtkol

 

 

IPCC|Giftlarm — AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar

 

CaseHistory AGW-beviset Jan2016

————————————————————————————————————————

 

— 1973: Hur? Se även från IPCC|Poängen.

— Utöver AGW-beviset (2009):

Blå S4 grafen nedan, samma som globala statistikens summa i S2, men den har inte visat sig förrän nu Nov2015, efter djupdykningar i anledning av Träddöden 2015; IPCC-samfundet har (tydligen) aldrig haft någon annan referens än (just) mJatm = 5,3 T18 KG. Apelsingula grafen nedan (S3);

 

AGW-beviset är — här veterligt — den enda referens som finns.

 

— Kyotoprotokoll för Storskalig Skogsmanipulering MÖRDAR naturen, säger AGW-beviset. Globalräkningen exemplifierar.

 

IPCC-samfundets uppfattning

 

ända sedan Keeling-kurvan framkom runt 1973 [Keelingkurvan är den karaktäristiska Mauna Loa-CO2-mätvärdeskurvan, från 1958-], citat nedan,

Kolumn7 undre apelsingula grafen (~2,15 T14 KG år 2011),

 

att

[ML(mJatm)/Σm(S) = ppmv(CO2) – 286 · mJatm · 44/28,8 · 1t6 · 12/44 · 1/Σm(S) =~ 57% ][‡1]

 

TheKeelingCurve: Keelingkurvan:

THE KEELING CURVE

Carbon Dioxide Measurements at Mauna Loa | Dedicated at the National Oceanic and Atmospheric Administration's Mauna Loa Observatory on April 30, 2015, and

Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego, on June 12, 2015.

The atmospheric fraction appeared to be approximately 55%, meaning that roughly half of all CO2 released by coal, oil and natural gas was remaining in the atmosphere”,

http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/keeling-curve.html

 

SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY — The History of the Keeling Curve, April 3, 2013

”that 57 percent of fossil-fuel emissions remain airborne”,

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2013/04/03/the-history-of-the-keeling-curve/

 

Mauna Loa-värdena visar lägre CO2-halter (57%) än motsvarande Fossilindustrins koldump (100%),

 

”This figure, reported by Keeling and colleagues at Scripps in 1973, is known as the “airborne fraction.” The remainder is dissolved into the oceans, taken up by plants or accumulated in soils.”,

Samma källa som ovan i KEELING CURVE Scripps 2015.

 

”The total mass of the Earth's atmosphere is 5.136 * 1015 Metric Tons. This number is extremely well confirmed ..”;

The value in column five is the cumulative total of the increases, which is therefore the ACTUAL running total number of billions of tons of carbon dioxide in the entire atmosphere of the Earth. It is obviously also exactly proportional to the column two value of ppmv.”,

SouthPoleSource 2004-2008 (Sista tabellvärdet 2009)

 

har inte den betydelse av reducerande global uppvärmningseffekt

 

havet och skogen som s.k. kolsänkor för industrins fossilemissioner

 

som IPCC-samfundet påstår, säger AGW-beviset. Differensen ÄR havsupptaget SOM ger AGW. Det finns inget EXPLICIT AGW-REDUCERANDE industrifossilupptag från växtvärldens sida — inte en enda atom, säger AGW-beviset enligt globala kolbudgeten

 

MaunaLoa       = MaunaLoaFossil + Y           = FossilIndustrin – Havsupptag + Y

Y-termen framgår särskilt: t(AGW)-integralen slutar på en RÄT linjär asymptot, tangens 6 från t(AGW)-kurvans funktion. Mauna Loa-värdena däremot är entydigt exponentiella [MLF]: Utöver fossilindustrins bidrag finns en extra komponent Y som tillför atmosfären extra koldioxid utöver AGW-komplexet. Se utförligt från AGW2015.

— Jämförande IPCC-exempel ges i JÄMFÖRANDE IPCC-EXEMPEL. Värdena stämmer. Y i växande.

 

AGW-beviset, TvärSäkertkortsiktigt, årligt mätbart:

— Varken växter på/i havsytan eller land tar upp/AGW-REDUCERAR någon koldioxid — noll — från Fossilindustrins atmosfäriska koldump [Resultatbild], säger AGW-beviset: Har aldrig varit. Kommer aldrig att ske. Jämför Globalräkningen i konkret exempel: AGW-reduktioner existerar inte.

 

— MEN HUR KAN DU PÅSTÅ DET SÅ TRÄFFSÄKERT OCH TVÄRSÄKERT?

NASA-CRU-KURVAN = NaturligaHavsperioderna+[t(AGW)-UPPVÄRMNINGSKURVAN somÄrLikaMed IndustrinsFossilutsläpp KGkol]: m/t-proportionaliteten. DET FINNS INGEN FÖRLUST- ELLER DIFFERENSFAKTOR I PROPORTIONALITETEN MELLAN ANVÄND FOSSILENERGI OCH RESULTERANDE GLOBAL UPPVÄRMNING. HAVSUPPTAGET ÄR AGW. OCH DET UPPTAGET SUMMERAS TILLSAMMANS MED NATURLIGA HAVSPERIODERNA I FORMEN AV NASA-CRU-KURVAN, samma som HELA AGW-KOMPLEXETs EXPERIMENTELLT UPPMÄTTA ENDA EXISTERANDE BEVISGRUND.

— Därför kan jag påstå det med exceptionell tvärsäkerhet och utomordentlig träffsäkert.

   (Kopplingen till vänster, bromsen i mitten, gasen till höger. Lugnt).

 

MaunaLoa       = MaunaLoaFossil + Y           = FossilIndustrin – Havsupptag + Y

 

Y (mera utförligt med jämförande IPCC-exempel i RESULTAT):

Skogsindustrins inbrott i naturskogarna — ännu i växande, allt sedan 1800-talet .

   Stora icke fossilt relaterade koldioxidmängder dumpas i luften från stora mängder levande träd som frikopplas från sin naturligt markbundna koldioxidbioventilation (King1994) (globalproduktionen grovt 2010: 5 T9 M³ timmer [Tabell Y2]) som sågas (»mördas») ned.

   Utförligt från TabellY i TabellY3 med jämförande värden från Resultat1MLF.

— Räkningen|Globala kolbudgeten [RESULTAT] via Mauna Loa-funktionen visar för år 2015 att

Y=1,96 T12 KGkol (0,89ppmvCO2) extra icke fossilt relaterat kol dumpas i atmosfären — och i växande för varje nytt år som går. Utförligt från Globalräkningen.

 

 

AGW-beviset: Genom att skogsindustrin hela tiden HARVAR UPP NYTT och därmed aldrig tillåter naturskogen att HELA — kontinuitetsgliporna i den naturliga bioventilationen BV växer hela tiden med antalet nya trädavverkningar, och därmed koldumpsmassan — hindras den naturliga återväxten i motsvarande grad. Det är allvarligt.

   Det förefaller uppenbart [Träddöden2015] att arbetspressen på allt levande resulterar i sänkt livskraft, ökad sårbarhet, mera ju längre natursåret blöder.

 

 

Se även särskilt i NATURSKOGEN — räkneexempel som understryker trädens markväxtkol.

 

SÄRSKILDA OBSERVATIONER SOM STYRKER SAMMANHANGET

Det ser ut som att Naturen säger ifrån på IPCC-samfundets allmänna globala industritillställningar:

 

 

Träddöden 2015

Observerad uppträdande omfattande begynnande träddöd, stadsregion Mellansverige sensommaren/hösten 2015: Tydligt synliga förekomster (10 per 100 meter) utmed cykel- och gångvägar, se utförligt från Träddöden2015.

— Den här framställningen är — helt och hållet — resultatet (från Okt2015) av att ha börjat ROTA I MÖJLIGA ORSAKER till de direkt synliga djupt deprimerande trädtillstånden. Bilden ovan typiskt snitt i samlingen som passerar revy. Friska TallGrensToppar är ALLTID gröna, året runt. Se speciellt från Mauna Loa-funktionen och AGW-beviset i sammanställning.

 

————————————

Jordfasta Atmosfärsmodellen [‡]1: Etablerade webbkällor anvisar hur omräkning från Mauna Loa-halter ppmv(CO2) till kolmassa eller koldioxidmängd görs (SouthPoleSource) via en fast Jordatmosfärisk massa

 

 

mJatm = pA/a = 101325 Pa · 5,1T18 M² / 9,81 M/S² = ~ 5,3 T18 KG ;

 

 

p normallufttrycket vid havsytan 101325 Pa [STP 0°C] ;

A Jordytan 4π[Rekv=6,378 T6 M]² ;

a tyngdkraftsaccelerationen (industristandard) 9,81 M/S² vid Jordytan.

 

Uppgifterna på mJatm varierar i olika källor (beroende på valet av Jordradien). Nedan några uppgifter från

 

MASS OF EARTH ATMOSPHERE

http://hypertextbook.com/facts/1999/LouiseLiu.shtml

:

KÄLLA                                           Värde, T18 KG

———————————————                     ——————————

McGraw-Hill 1992:                   5,8

Campbell 1977:                          5,3

Wayme 1985:                              5,0

Cook 1996:                                   5,27

 

 

 

 

 

IPCC-citat med jämförande AGWbevisKommentarer:

Se även i LUCKILY

 

IPCC-citat med jämförande AGW-bevisKommentarer:

 

——————————

As humans increase the atmospheric CO2 concentration, more carbon is driven into the oceans. Of all the CO2 put into the atmosphere by humans since pre-industrial times, the ocean has taken up about half (118 +- 19 PgC/yr by 1994, Sabine et al. 2004). This carbon is almost all in the surface 1km of ocean and has not penetrated any deeper because the ocean takes about 1000 years to mix completely. For the 1990′s, ocean models and a variety of data-based approaches suggest that the ocean sink was 2.2+-0.4 PgC/yr.”,

CARBON AND CLIMATE — Ocean Uptake | The Basics, 2009-2014

http://carboncycle.aos.wisc.edu/ocean-update/

——————————

Pg” = PetaGram = T15 Gram = T12 KG.

As humans increase the atmospheric CO2 concentration, more carbon is driven into the oceans”.

   AGW-beviset:

— Ja. Men Problemet är att IPCC-samfundet underförstår [LUCKILY] [ETH2015] havsupptaget som en REDUKTION av en annars större globaluppvärmningseffekt, medan AGW-beviset påpekar — NASA-CRU-kurvans komponenter (Kolumn3) — att havsupptaget är självaste FÖRUTSÄTTNINGEN för den globala uppvärmningen. Det finns ingen reducerande effekt, säger AGW-beviset.

   Etablerade meningar upplyser inte i detaljerna.

— Men hur ska IPCC-samfundet å andra sidan kunna klargöra sig i den detaljen? AGW-bevisets matematiska fysik är här veterligt enda upplysningen som uppmärksammar de olika synsätten.

 

—————————

Most importantly, these seas remove a large part of the CO2 that human activities emit into the atmosphere, thereby slowing down the growth of this greenhouse gas in the atmosphere, lessening the rate of climate change.”;

” “Our statistical model is not able to predict the future development,” says Landschützer, “so it is very critical to continue measuring the surface ocean CO2 concentrations in the Southern Ocean. “This is particularly important since current models are not able to reproduce the observed variations”, adds Gruber.”,

ETH ZURICH — Revived oceanic CO2 uptake, 2015

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/09/revived-oceanic-CO2-uptake.html

—————————

IPCC-citat

lessening the rate of climate change

   AGW-beviset:

— Nej. Proportionaliteten (m/t) i den globalt uppmätta NASA-CRU-temperaturkurvan utpekar klart, omisskänneligt och tydligt — såvitt inga tolkningsfel finns [NASA-CRU-kurvans synkronisering med Fossilindustrins koldump] — att temperatur och energi följs åt (E=kT): Globala temperaturökningen är direkt proportionell mot Fossilindustrins atmosfäriska koldump.

— Därför är också påståendet/uppfattningen ”Most importantly, these seas remove a large part of the CO2 that human activities emit into the atmosphere” felaktig, en missuppfattning. Se även utförligt från IPCC|Giftlarm.

 

 

IPCC-samfundet erkänner/ser inte globala temperaturökningens kurvkomponent t(AGW) i NASA-CRU-kurvan (Kolumn1). I varje fall är det ingenting som syns åt det hållet i det mest synliga som framställs från IPCC-samfundet.

(Globaluppvärmningens energikurva, själva formen, ingår inte i IPCC — eftersom man menar att hav/skog reducerar fossilutsläppen, och därmed en så korrumperad resulterande energidrivande funktionsform att ingen enkelt begriplig härledning kan göras).

   Figuren ovan:  

— Vad vi har förstått i AGW-bevisets ljus och IPCC-samfundets allmänna meningar:

— Enligt IPCC, från ca år 2000 och framåt, finns ingen egentlig global uppvärmningskurva att peka på:

— IPCC-samfundet ser inte globala uppvärmningen på t(AGW)-bevisets orangea kurva som ovan, utan istället ensidigt på ythavstemperaturkurvan NASA-CRU: dess icke komponentuppdelade form — som visar en platå 2000-2040.

— IPCC-samfundet har för den delen en stor mängd olika modeller (JämförelseTotalt) som i stort sett täcker »alla möjliga områden omkring» (mera över än under). Och ingen IPCC:are kan veterligt (2015) peka på eller klargöra något i detalj hur det är, hur det fungerar, eller vart det är på väg. IPCC:arna brottas med modellproblem med stora tvärhål i praktisk trovärdighet.

 

   Om man inte har någon annan FORM än NASA-CRU-kurvan — komponentuppdelningar är tydligen förbjudna inom IPCC — står det klart utom allt tvivel:

— Från grovt och runt år 2000 ser det ut som att »den globala uppvärmningen har avstannat».

— Varifrån ska IPCC-samfundet få någon annan bild? Det finns ingen annan experimentellt grundad observationskurva.

 

AGW-beviset förklarar:

 

— Platån 2000-2040 är resultatet av att den stadigt växande t(AGW) sammanfaller med havsperiodens tillfälliga naturliga nedgång: summan blir i stort oförändrad under runt en period på 40 år.

— Från ca 2038 kommer den branta ökning igen, liknande perioden 1975-2005, då havsperioden vänder uppåt igen. Precis som i tidigare historia genom perioderna 1850-1880, 1910-1945, 1975-2005; 2040-2070.

   Den tillståndsbilden bara understryker att IPCC-samfundet alldeles tydligt, uppenbart, och väl relaterbart [AGW-beviset i kort sammandrag] lever i en (farlig [IPCC|Giftlarm]) villfarelse, säger AGW-beviset.

 

 

Den fundamentala skillnaden mellan AGW-beviset och IPCC-samfundet i AGW-komplexet:

 

AGW-beviset är helt rent på spekulerande teorier och modeller. AGW-beviset grundas enbart på mätdata — ekvivalenter — från NASA-CRU-kurvan, industrins Fossilemissioner och Mauna Loa-CO2-värden.

— Det finns inga modeller i AGW-beviset, inga teorier, endast ekvivalenter.

IPCC-samfundet å sin sida, är helt proppfullt med just modeller [påkostade ytterst avancerade datoriserade programversioner som kräver datorkrafter långt bortom vad en enskild normal användare har tillgång till].

   Ingen enskild människa har minsta chans att varken kunna inblick i alla modellers olika detaljer (en kostnadsfråga) och deras premisser, eller inblick i HUR dessa sammanställs i respektive modells omfattande datorsimulerade programdetaljer. Vi kan inte kolla något. Vi är bara hänvisade till ”vad experterna säger” — i olika webbmedia, ofta utan detaljerade referenser. Vi möter bara (oftast) »lösa påståenden» från ”the scientists says”: vi VET intet om deras grunder. Eller på sin höjd ringa.

 

Jämför scenariot ovan med ”utebliven temperaturuppgång”:

 

 

JÄMFÖR DEN MÖJLIGA FRAMTIDENS IPCC:

Från runt 2005, en möjlig IPCC-ares mening:

’havet börjar ta upp allt mer av fossilindustrins koldioxidemissioner, och det är därför som temperaturökningen ser ut att ha avstannat’.

 

——————————

The Southern Ocean has begun to absorb more atmospheric carbon dioxide (CO2) according to new research from an international team, including the University of East Anglia.

A decade ago scientists announced that the amount of CO2 being absorbed by the Southern Ocean had not increased since the late 1980s. And it was feared that this ‘carbon sink’ might have begun to saturate.

But new research to be published tomorrow (Friday) in the journal Science reveals that rather than stalling, the amount of CO2 being absorbed is on the rise again.”;

The seas around Antarctica absorb significantly more CO2 than they release. And importantly, they remove a large part of the CO2 that is put into the atmosphere by human activities such as burning fossil fuels. They basically help to slow down the growth of this greenhouse gas in the atmosphere and lessen the rate of climate change.”;

”But our findings reveal that the tables have turned and that this carbon sink has reinvigorated over the past decade. It is much stronger – and it has in fact regained its expected strength.”;

”The results clearly demonstrate that the Southern Ocean carbon sink began to revive around 2002. By 2010, its carbon uptake was once again comparable to the level expected on the basis of atmospheric CO2 increase alone.”,

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA — UEA research shows revived oceanic CO2 uptake, 07/09/15(Sep2015)

https://www.uea.ac.uk/about/-/uea-research-shows-revived-oceanic-co2-uptake

——————————

IPCC-citat

 

 

Meningen ovan är av samma typ som i LUCKILY och ETH2015.

Se vidare från IPCC|Giftlarm.

Se även utförligt sammanfattade med länkar från Globalräkningen.

 

SOM VI SER:

— Starka motsättningar FÖREFALLER (AGW-beviset) uppenbara mellan IPCC-samfundet och Naturen — på flera fronter.

 

 

 

 

LÄNKAR, AGW-bevisets associerade

 

FASCISMENS ALLMÄNNA UTBREDNING I SVERIGE 2015 — odemokratiska processer*** skapar naturvandalisering

OMFATTANDE NATURVANDALISERINGAR FRÅN 2010

Naturen, INTE Trafikverket, informerar — verksamheten saknar demokratisk beslutsgrund [];

 

Träddöden 2015

Förmultningsexemplet

Biologiska tillväxtkonstanten

Försvaret

Statens Naturvandalisering 2015

Nirvana-Gestaltningen

Döende tallgrenstoppar

Naturens naturliga kretslopp

Trädstressen i närexempel

TESTA: naturligt inneboende egenskap

Brott mot mänskligheten

Naturgrunderna

 

 

Bakgrunden | Skogsindustris Naturvandalisering | Statens Naturvandalisering 2015 | Träddöden 2015 | Förmultningsexemplet | Nirvana-Gestaltningen |

 

 

 

 

Citat, Missing Sink

CITAT — The Missing Carbon Sink:

———————————————————

 

THE MISSING SINK = S –M

 

 

M beräknas:        mJatmKGkol        =  mJatm · ppmvCO2MaunaLoa · 1 t6 · 12/28,8 = 2,2 T14 KGkol ·  ppmvCO2MaunaLoa

 

S beräknas:          Summering S2 av industrins årliga kolanvändning S1

 

 

I AGW-beviset ingår ”the missing sink” [Havet spelar huvudrollen] som det nödvändiga havsupptaget för att verkställa AGW (Anthropogenic Global Warming). Men IPCC-samfundet ser differensen som ett fenomen [IPCC-citat] med hav och skog som absorberar fossilindustrins förorening — och därmed dämpar en annars mera påtaglig global uppvärmning.

— Hur AGW-beviset för sin del styrker sin bevisföring redovisas detaljerat i NASA-CRU-kurvans synkronisering med Fossilindustrins koldump.

 

 

TILLGÄNGLIGA WEBBKÄLLOR (Nov2015) VERKAR YTTERST FÖRTEGNA att uppvisa klara besked vad som menas med det etablerade (sedan 1980-talet) begreppet ”The missing sink” — en »oförklarlig skillnad» mellan emitterad och uppmätt koldioxid (om ens den rubriceringen får förstås som »den rätta»).

 

Vi börjar just förstå (skönja) anledningen till det.

— Medan IPCC-samfundet ser ”the missing link” som Naturens Hjälp för att mildra effekterna av AGW (Citat)[”Luckily”], visar AGW-beviset att ”the missing link” är den del som havet, tvunget, måste ta upp för att AGW alls ska bli av, NASA-CRU-kurvans komponenter Kolumn3 havsperioderna  + t(AGW). Temen Kaos förefaller tillämplig.

 

Källan nedan (1994) verkar vara en av de tidigare som omnämner begreppet ”the missing sink”.

 

Förklaringen upphittad:

FÖRKLARINGEN UPPHITTAD

icke kopierbart PDF-dokument från 1994:

——————————————————————————————————

Kopierbar, enbart ren, Textkopia (Googles Cachad) finns på

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O1AuQCxXOygJ:journals.co-action.net/index.php/tellusb/article/download/16064/17978+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

 

ANTYDNINGAR 1994:

Växtvärlden tar upp fossilt CO2:

IN SEARCH OF THE MISSING CARBON SINK:

A model of terrestrial biosphere response to land-use change and atmospherig CO2

TELLUS (1995), 47B, 501-519 — IN SEARCH OF THE MISSING CARBON SINK, King et al., 1994

http://journals.co-action.net/index.php/tellusb/article/download/16064/17978

:

When terrestrial ecosystems are disturbed by deforestation and other changes in land use they release CO2 to the atmosphere. The combination of CO2 emissions from land-use change with those from fossil fuel combustion and cement manufacturing is widely accepted as the primary source of the increase in atmospheric CO2 recorded for the industrial era (ca. 1700-present) (Houghton et al., 1990; 1992).”, s501sp1n; King1994;

:

” Vegetation growth is modeled as the difference between net primary production (NPP) and mortality. NPP, the net flux of carbon from atmosphere to vegeation, is a logistic function of vegetation carbon density. The response of NPP to atmospheric CO2 is modeled with three response functions: a logarithmic, a rectangular-hyperbolic, and a response function derived from a biochemical model of C3 photosynthesis.”, s501abstract;

:

NPP is the difference between gross carbon uptake by photosynthetic assimilation and return to the atmosphere by autotropic respiration.”, s504sp2m;

:

The differences between the estimates by deconvolution  and those from the land-use emissions models represent an imbalance in the global carbon budget, a ”missing sink”. Estimates of the missing sink for the decade 1980-1989 are as high as 1.6±1.4 Gt yr–1 (Houghton et al., 1990; 1992). A variety of hypotheses have been suggested ..”, s502sp2m;

Results  We initialized the model for 1700 C.E. with an assumed equilibrium global carbon concentration of 276.8 ppmv. We use the standard history of increase in atmospheric CO2 pa prescriped by data from the Siple ice core (Friedli eta al., 1986) and Mauna Loa Observatory (Keeling et al., 1989) (see Figure 1.3 of Watson et al., 1990).”, s510sp1n;

:

” The flux history is an expression of the hypothesis that CO2 enhancement of NPP explains the missing carbon sink. Direct measurements of the flux are not possible, but we can test the hypotheasis with model results.”, s512sp2m, King1994.

 

Felande CO2-agenter 1995: växtvärlden

” For about 25 years, scientists have been uncer-

tain as to how the global carbon cycle is balanced.

Analyses based on models of oceanic uptake have

consistently required a terrestrial sink for carbon

(Bacastow and Keeling, 1973; Broecker et al.,

1979; Keeling et al., 1989, Sarmiento et al., 1992),

and more recently models of atmospheric trans-

port using atmospheric CO2 data suggest large

terrestrial sinks in middle latitudes of the northern

hemisphere (Tans et al., 1990, Ciais et al., 1995).

In contrast to these geochemical analyses based

on atmospheric and oceanic data, analyses based

on changes in land use have consistently found

global terrestrial ecosystems to be a source of

carbon, although large regions may be net sinks

(Woodwell et al., 1978, 1983; Houghton et al.,

1983, 1985, 1987; Detwiler and Hall, 1988; Hall

and Uhlig, 1991; Dixon et al., 1994; Houghton

and Hackler, 1995).”,

Googles Cachade textversion av

TERRESTRIAL SOURCES AND SINKS OF CARBON INFERRED FROM TERRESTRIAL DATA, R. A. HOUGHTON, 1995

http://journals.co-action.net/index.php/tellusb/article/viewFile/15923/17837.

 

Antydningar 2008 att fossilindustrin INTE är huvudboven i den växande CO2-koncentrationen:

[Artikeln andas klimatförnekarargument men innehåller ändå intressanta aspekter]

 

This lead to the assumption that CO2 from fossil sources enrich in the atmosphere while natural photosynthesis and animal respiration compensate each other and can therefore be ignored.”;

Consequently man-made CO2 was firmly recognized as the polluter of the atmosphere, i.e. the worldwide rise of

the CO2 concentration.”;

” Roy Spencer of the University of Alabama in Huntsville [21] therefore asks whether the IPCC assumption concerning these data can be realistic. The data suggested that an outgassing of the oceans by warming is today the more likely the cause for the rising CO2.”, s1018n;

This procedure of ignoring natural CO2 sources that may make a large contribution to the atmospheric concentration is maintained until today.”, s1019ö;

Today we know from measurements of the vertical CO2 profiles up to the stratosphere that large variations are most prominent in the lower 5 km while in the higher troposphere the CO2-concentration is nearly constant and variations much smaller. The larger variations near ground have been documented by the historical data presented in figure 5.”, s1020m;

To produce a CO2 contour similar to Mauna Loa at continental locations extensive statistical filtering is necessary by elimination parts of the data range [30]. WMO therefore reduced the international network of measuring stations to mostly marine locations. Analysing the historical pre-Keeling CO2 measurements at coasts and continents we can see a difference of about 20 ppm lower values at sea, representing the absorption by water [23].”, s1022mö;

50 YEARS OF CONTINUOUS MEASUREMENT OF CO2 ON MAUNA LOA, Ernst-Georg Beck, 2008

http://www.biokurs.de/treibhaus/180CO2/08_Beck-2.pdf

 

Första citatmening ovan beskriver i ren mening, tydligen, precis kvintessensen av AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen AGW|MLF — långt innan varken jag (eller någon annan) hajat ens tiondelen. Emellertid, andemeningen i hela citatblocket kopplar sedan inte den versionen vidare, utan framhåller i stället aspekter som inte visar några flera närmanden.

 

SouthPoleSource:

Källan nedan (Samma som Tabellvärdena CO2) beskriver mJatm — den fasta Jordatmosfärens massa:

 

The total mass of the Earth's atmosphere is 5.136 * 1015 Metric Tons. This number is extremely well confirmed, and YOU can even confirm it! The "atmospheric pressure" (14.7 pounds per square inch in the English system) is actually simply the total weight of all the air stacked above that square inch, all the way to the top of the atmosphere. So simply multiplying that number by the total area of the Earth's surface (in square inches!), and the product is the total mass (weight) of the entire Earth's atmosphere.”,

GLOBAL WARMING - THE PHYSICS OF THE PROCESS, 2004-2008 [22Nov2019-06-29]

http://www.mb-soft.com/public3/disaster.html

URL-adressen är problematisk (29Nov2015) — kopplar ibland inte alls. Tar man ut en fras ur texten ovan och söker på den, samt klickar på ”Cachad” i Googleresultatet, kommer en särskild sida fram: klicka på ”Version med endast text” och den aktuella källan visar sig.

The value in column five is the cumulative total of the increases, which is therefore the ACTUAL running total number of billions of tons of carbon dioxide in the entire atmosphere of the Earth. It is obviously also exactly proportional to the column two value of ppmv.”.

 

IPCC-AGW-matematiken 1984:

Atmospheric Increase = Fossil Release – Oceanic Absorption ± Biotic Effect”, s4mö

CHAPTER 1 — The Carbon Dioxide Problem, G. M. WOODWELL, 1984

http://dge.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_23/SCOPE_23_1.1_chapter1_3-18.pdf

 

Här beskrivs IPCC-samfundets allmänna CO2-matematik:

 

For more than three decades, the attention of biologists and ecologists studying the global carbon cycle has focused on an apparent imbalance in the carbon budget. The so-called “missing sink” is a result of the following equation:

 

Atmospheric CO2 Increase = Human Emissions + Land Use – Ocean Uptake

 

This equation is simple enough: the amount of carbon produced by humans plus the carbon produced by other living things, less the amount absorbed by the oceans, must end up as atmospheric CO2. But, if actual numbers are used, the equation does not balance.

 

The average annual emissions of 8.5 Gt during the 1990s, 6.3 Gt from fossil fuels and 2.2 Gt from land use, are greater than the sum of the annual buildup of carbon in the atmosphere (3.2 Gt) and the annual uptake by the oceans (2.4 Gt). Here, land use includes carbon from decaying dead vegetation, soil organic matter, and wood products less the uptake by regrowing ecosystems. An additional sink of 2.9 Gt is required to balance the carbon budget.”,

The Resilient Earth — WHERE DID ALL THE CO2 GO? 2012

http://theresilientearth.com/?q=content/where-did-all-co2-go

——————————

1 Gton = 1 T12 KG:

Globalstatistiken S1 visar att kolemissionerna år1995 är ca 6,5 T12 KG (tab.6374 Mt), vilket stämmer.

(6,3–2,9)/6,3 =~54%

 

 

Källan ovan (och andra, många liknande) klargör — tydligen — att det finns ett (sedan länge [1970-talet]) redan etablerat synsätt i ämnet CO2 och AGW (Anthropogenic Global Warming). Just nämligen representerat av sambandsformen (typisk) ovan.

 

Atmosfärisk CO2 Ökning       = FossilIndustrin + MarkAnvändning – HavsUpptag

 

Det är ett viktigt, avgörande, klargörande.

   Det faktum att också specifika värden anges

— som tydligt låter oss kontrollera att det ”fossil carbon” eller ”fossil fuels” som anges, verkligen, också hör till den globalt kända atmosfäriskt koldumpande världsstatistiken (S1)

— gör det omöjligt att missa poängen.

 

 

Det är allt vi behöver veta.

 

Luckily:

Luckily, more than half of the carbon dioxide emitted by the burning of fossil fuels is absorbed by the oceans, by plants, and by soils.”,

ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE — Carbon cycle , 2002

http://www.encyclopedia.com/topic/carbon_cycle.aspx

:

”Since 1751 approximately 337 billion metric tonnes of carbon have been released to the atmosphere from the consumption of fossil fuels and cement production.”, (2010)

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html

3,37 T14 KGkol.

:

390 billion: Approximate cumulative tonnes of carbon emitted into the atmosphere by burning fossil fuel and producing cement between 1870 and 2013.”, (2013)

http://www.wri.org/blog/2013/11/carbon-dioxide-emissions-fossil-fuels-and-cement-reach-highest-point-human-history

3,9 T14 KGkol.

 

Storskalig skogsmanipulering

Large-scale manipulations of terrestrial ecosystems

 

Konsekvensen av IPCC-samfundets allmänna uppfattning i ämnet [IPCCpoängen] framgår tydligt genom nedanstående citat: Världssamfundet (SKOGSINDUSTRIN) börjar följa Kyotoprotokoll, IPCC-författningar,  som rekommenderar trädodlingar = direkta naturmord i AGW-bevisets mening [‡]. 

— Det sker tydligen, säger AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen, i ett biologiskt perspektiv som IPCC-samfundet uppenbarligen HELT saknar inblick i:

 

Large-scale manipulations of terrestrial ecosystems have been proposed as a means of slowing the increase of atmospheric CO2 during the 21st century in support of the aims of the Kyoto Protocol (Tans and Wallace, 1999; IPCC, 2000a). Based on current understanding of land use in the carbon cycle, the impacts of future land use on terrestrial biosphere-atmosphere exchanges have the potential to modify atmospheric CO2 concentrations on this time-scale. Direct effects of land-use changes are thought to represent about 10 to 30% of total anthropogenic CO2 emissions (Table 3.1), so there is scope for either intended or unintended changes in land use to reduce or increase total anthropogenic emissions.”, s224sp12n.

THE CARBON CYCLE AND ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE, I.C. Prentice et al, (2012)

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/pdf/tar-03.pdf

Övers.:

Storskalig kontroll av Jordära ekosystem har föreslagits som medel för att sakta ner ökningen av atmosfärisk CO2 under 2000-talet ...

   IPCC-plattformen, säger AGW¦MLF, håller uppenbarligen på att — utan inblick, noll insikt, helt motsatt syftesformerna — ha ihjäl allt vad levande heter på Jorden.

 

Enda hjälpen för att få stopp på IPCC-vanvettet är om, och när, Naturen själv börjar säga ifrån,

 

 

Träddöden 2015

Observerad uppträdande omfattande begynnande träddöd, stadsregion Mellansverige sensommaren/hösten 2015, tydligt synligt utmed cykel- och gångvägar, se utförligt från Träddöden2015.

— Den här framställningen är — helt och hållet — resultatet (från Okt2015) av att ha börjat rota i möjliga orsaker till de direkt synliga djupt deprimerande trädtillstånden. Bilden ovan typiskt snitt.

   Sammanställningen (Jan2016) i AGWb15 ger en enkel syntes av sammanhanget (Globalräkningen).

 

på SÄTT som klart och tydligt KAN visa, konkret, att  träd verkligen håller på att dö av DEN företagsamheten. Se vidare i Träddöden 2015.

 

Källtexten ger också viss efterföljande varning för ev. omvända scenarion (som här i IPCC|Giftlarm). Men då IPCC-föreställningarna generellt Förefaller Sakna Koll på Huvudsaken — växter/träd (TrädensVäxtkol) tar inte ner industrins atmosfäriska föroreningar, koldumpar; Se särskilt från IPCC-poängen — har varningen heller ingen kraft.

 

Ref.:

——————————————————————————

KUMULATIV TABELL frn 1860 tom 1982 (173.473,5 T9 KG)

Production of CO2 from Fossil Fuel Burning by Fuel Type, 1860-1982, Rotty et al., 1984

CDIC NUMERIC COLLECTION, NDP-006

PDF, Kan inte kopieras, klicka på PDF-fillänken i källan

http://cdiac.ornl.gov/ndps/ndp006.html

——————————————————————————

Många olika modeller kantar IPCC-framställningarna:

——————————————————————————

The basic statistical model into which the data are assimilated describes R, the rate of growth of atmospheric CO2, as a function of a time varying airborne fraction (f0 + s [1] t) times fossil-fuel (F) plus land use (L) emissions plus two linear factors depending on Nin˜o-3 SST anomalies (N) and volcanic aerosol index ..”, s2sp1m;

The simplest model of the atmospheric growth rate is one of a constant AF and yields f = 0.43 when fitted to all data.”, s2sp2n,

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L21710

IS THE AIRBORNE FRACTION OF ANTHROPOGENIC CO2 EMISSIONS INCREASING?, Wolfgang Knorr 2009

——————————————————————————

 

 

AGW-beviset för sin del baseras helt på NASA-CRU-kurvan och dess ekvivalenta summerande komponenter.

Se även mera samlat, kort i helhet, med översikt Jan2016 i GLOBALRÄKNINGEN.

 

 

 

 

Kol i Jordatmosfären

 

Webbkällan (SouthPoleRef) som refererar till ” South Pole data from US government documents” använder för sin del värdet 5,136 T18 KG med tillägget ”This number is extremely well confirmed”.

 

Ytterligare (minst) en webbkälla ansluter:

 

”The total mass of the earth's atmosphere has been computed as precisely as possible from the present data on the atmospheric pressure and height distribution of the earth's land. The result is = (5.136 ± 0.007) × 1021 g. The total mass of each of the principal constituents of the atmosphere was also computed.”,

AGU PUBLICATIONS — The total mass of the Earth's atmosphere, 15Jan1966

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/JZ071i002p00385/abstract

 

 

Hur mycket KG kol finns i Jordatmosfären?

SVAR ÅR 2015:

— 400ppmvCO2·2,2 T12 KG = 8,8 T14 KGkol

— IPCC-samfundet (ScepticalScience) använder faktorn 2,13 T12 KG = 1 ppmvCO2 som ger mC(Jatm2015) = 8,52 T14 KGkol

 

 

Är det möjligt, alls, att bestämma »Jordatmosfärens totala kolinnehåll» från Mauna Loa-CO2-värden?

 

 

— Ja. Men med vissa reservationer för Kandidater typ Avgasrör upp genom Planetytan som trycker ut Skit i Luften — en Liten Typ, ännu nära försumbart representerad — som tränger ut Ursprungsinnevånarna för att Själv framstå. Läbbig typ.

 

 

Se utförliga härledningar i JordFasta Atmosfärsmassan.

 

 

 

 

AGW, bevislänkar

 

AGW-beviset baseras uteslutande på mätdata: industrins fossilemissioner, uppmätta temperaturer, uppmätta koldioxidhalter. Inget annat. Samhörighet (framställningarna från 2009-2015) in till lägst 98% (Tabell OCO). Årsglobala medelvärden.

— Med tillkomsten av Mauna Loa-funktionen (Dec2015) har samhörigheten med AGW-bevisets detaljer nu (Jan2016) skärpts till (statistiskt/numeriskt genomsnittligt minst) 100,00%. Se särskilt Mauna Loa-funktionen.

 

 

VI KAN FÖLJA AGW-BEVISET ENERGIHÄRLEDNINGEN (från 2009) I DETALJ:

medelmässiga atmosfäriska genomflödesmassan M igenom KlimatMarkLokalen (K);

m årliga kolutsläppet;

t globala luftmarina medeltemperaturen;

:

Energihärledningen

AGW.htm#Energihärledningen

Beräkningen av M

AGW.htm#beräkningen_av_M

Värmemotståndets fysik

AGWbeviset.htm#VärmemotståndetsFysik

Beräkningen av M

AGWbeviset.htm#BeräkningenM

Temperaturkurvans elementära energifunktion

AGWbeviset.htm#tKurvansElementäraEfunk

Beräkningen av h i M [h~55Möh]

AGWbeviset.htm#BeräkningenAVh

Industrikurvan

AGWbeviset.htm#Industrikurvan

:

OVANSTÅENDE LEDER FRAM TILL DEN OBSERVERADE (-2010) LÄGST 98%-IGA ÖVERENSSTÄMMELSEN MED DE LUFTMARINT BASERADE CO2 MÄTVÄRDENA FRÅN DEN HAWAIISKA MÄTSTATIONEN MAUNA LOA.

 

— AGW-beviset visar (S4) att fossilindustrins årligt (S1) ackumulerade (S2) kolemissioner fram till 2011

(senaste tabelldatat 2015)

373729 T9 KGkol

motsvarar årliga summeringen av

 

t(AGW)-integralens rena industrifossila CO2-representation, analogt t(AGW)-integralens derivataform som AGW-bevisets m|t|E(AGW)-kurva Kolumn3, samma som den havsutjämnade industrikurvan (S1),

 

samma som  t(AGW)-kurvan med m/t-koefficienten

m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C

på totalt ackumulerade beloppet (S4) år 2011

373849 T9 KGkol

— Samhörande värden [FiAGW]:

   Fossilindustrins globala kolsumma (S2) och AGW-bevisets (S4) följs NÄRA åt under hela perioden från 1815;

Perioden fram till 1936 ligger Fossilindustrins globala kolsumma något över AGW-bevisets styrkurva; 

Perioden 1936 fram tills nu (kanske tidigast fem år till framåt, runt 2020) ligger Fossilindustrins globala kolsumma något under AGW-bevisets styrkurva.

— Värdena 2011 ger förhållandet FossilIndustrin/AGWbeviset = 373729/373849 = 0,999679.

 

AGW-beviset(Jan2016): — VÄXTERNA, TRÄDEN STRUNTAR tydligen FULLKOMLIGT I FOSSILINDUSTRINS ATMOSFÄRISKA KOLDIOXIDHALTER (TrädensVäxtkol) — bortsett från den allmänna VÄDERSTRESS (Värmemotståndet) de halterna medför:  t(AGW).

 

 

Se vidare sammanställning i AGW-bevisets CaseHistoryJan2016.

— Och SÅ får tydligen den delen tolkas, enligt AGW-bevisets matematik:

 

— VÄXTER, MARK, HAV ABSORBERAR ALLS INGENTING AV INDUSTRINS ATMOSFÄRISKT EMITTERADE LUFTFÖRORENINGAR i någon bevisligt reducerande globaluppvärmande mening.

 

 

Träddöden 2015GLOBALRÄKNINGEN:

———————————————————————————————————————————————————

 

Foto: E2Aug8Nekroser2015  8Aug2015  Bild15 · NikonD90    Staten röjer kring vägsidorna — och träddöden följer tydligt synligt i spåren runt omkring. Se utförligt i Bildexempel 2015.

 

 

Säg mig:

— Förmågan att uppröras över en tydligt pågående naturvåldtäkt:

— Sedan när upphörde den INOM Sveriges Regering och Riksdag?

 

Dialog utom människovärdets erkännande är utesluten.

 

 

Se även utförliga räkneexempel i Värmemotståndet — påverkan från extra icke fossilt atmosfäriskt koldioxid.

 

 

 

 

Mauna Loa

 

Mauna Loa-värdena — Hawaiiskt observatorium 3397möh

 

”The Mauna Loa Observatory, Hawaii, is located near the summit of the active Mauna Loa

volcano, 19°32' N, 155°35' W, 3397 m above mean sea level. You can view photos of the

facility at http://www.mlo.noaa.gov/. Air samples at Mauna Loa are collected

continuously from air intakes at the top of four 7-m towers and one 27-m tower. Four air

samples are collected each hour for the purpose of determining the CO2 concentration.

Determinations of CO2 are made by using a Siemens Ultramat 3 nondispersive infrared

gas analyzer with a water vapor freeze trap. This analyzer registers the concentration of

CO2 in a stream of air flowing at ~0.5 L/min. Every 30 minutes, the flow is replaced by a

stream of calibrating gas or "working reference gas". In December 1983, CO2-in-N2

calibration gases were replaced with the currently used CO2-in-air calibration gases.

These calibration gases and other reference gases are compared periodically to determine

the instrument sensitivity and to check for possible contamination in the air-handling

system.

 

Hourly averages of atmospheric CO2 concentration, wind speed, and wind direction are

plotted as a basis for selecting data for further processing. Data are selected for periods of

steady hourly data to within ~0.5 parts per million by volume (ppmv); at least six

consecutive hours of steady data are required to form a daily average.

The Mauna Loa atmospheric CO2 measurements constitute the longest continuous record

of atmospheric CO2 concentrations available in the world. The Mauna Loa site is

considered one of the most favorable locations for measuring undisturbed air because

possible local influences of vegetation or human activities on atmospheric CO2

concentrations are minimal and any influences from volcanic vents may be excluded

from the records. The methods and equipment used to obtain these measurements have

remained essentially unchanged during the 46-year monitoring program.

Because of the favorable site location, continuous monitoring, and careful selection and

scrutiny of the data, the Mauna Loa record is considered to be a precise record and a

reliable indicator of the regional trend in the concentrations of atmospheric CO2 in the

middle layers of the troposphere.”,

”How were the Mauna Loa data collected?”,

IDEAS FOR USE OF THE MAUNA LOA OBSERVATORY CARBON DIOXIDE RECORD IN MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL EARTH SCIENCE, MATHEMATICS AND SOCIAL SCIENCE TEACHING

Karen L. Bice, Associate Scientist, Department of Geology and Geophysics, Woods Hole Oceanographic Institution, Text updated 1/24/09

http://www.whoi.edu/science/GG/people/kbice/maunaloa_text.pdf

 

 

En tidig artikel berättar om Mauna Loa-observatoriets metod

 

ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE VARIATIONS AT MAUNA LOA OBSERVATORY, HAWAII, Keeling et al., 1973

http://www.es.ucsc.edu/~pkoch/EART_206/09-0312/Keeling et 76 Tellus 28-538.pdf

 

 

 

 

Derivata och Integral — 1Dec2015

 

Derivata och Integraler — AGW-komplexet

Kurvorna och deras komponenter

 

 

t(AGW):

 ZoomOut5 (20%) | 6[1–1/(1+[x/10]'4)]

t(AGW) = y = 6[1–1/(1+[x/10]4)] = 6[1– (1+[x/10]4)–1]

Gränsvärdet då x växer obegränsat: y = 6

:

y         =  (24/10)(1 + [x/10]4)–2[x/10]3 ; derivatan till t/(AGW) :

             = Dn  6[1– (1+[x/10]4)–1]

             = 6·Dn[1– (1+[x/10]4)–1]

             = 6·[ Dn 1– Dn (1+[x/10]4)–1]

             = 6·[ 0 – Dn (1+[x/10]4)–1]

             = 6·[ 0 – (–1)(1+[x/10]4)–2 Dn(1+[x/10]4)]

             = 6·[ 0 – (–1)(1+[x/10]4)–2 (0 + Dn[x/10]4)]

             = 6·[ 0 – (–1)(1+[x/10]4)–2 (0 + 4[x/10]3 Dn[x/10])]

             = 6·[ 0 – (–1)(1+[x/10]4)–2 (0 + 4[x/10]3 [1/10])]

             = 6·[ 0 – (–1)(1+[x/10]4)–2 ([x/10]3 [4/10])]

             = (24/10)·(1+[x/10]4)–2[x/10]3

Dn t(AGW):

 

 ZoomOut5 (20%) | y = (24/10)[(1+[x/10]'4)'–2][x/10]'3

Dn t(AGW) = (24/10)(1 + [x/10]4)–2[x/10]3 ;  se härledningen ovan

;

Dn t(AGW) dx = y = 6[1– (1+[x/10]4)–1] ;

DIREKT BESTÄMD INTEGRAL: med x=0 ges y=0.

t(AGW) dx:

t(AGW)-integralen verkar (ännu2015) sakna (enkel) algebraisk lösning. Se särskilt genomgången i t|E-integralen.

Numerisk lösning [efter maximalt noggrann utprovning och kontroll] ger en substitutionskurva (här till max år 2030) av formen

 

 ZoomOut5 (20%) | y = 0.74(x/5.7)'4.25

I(subst) t(AGW)dx = y = 0,74(x/5,7)4,25 ;

När energi|temperaturkurvan slutligen planar ut mot sitt toppvärde, kommer kurvan ovan att anta eller gå mot (asymptotiskt) en rät linje med lutningen atan(6), samma som t(AGW)-kurvans gränstoppvärde i enheter.

y         =  (4,25·0,74/5,7)(x/5,7)3,25 ; derivatan till SUBSTt/(AGW)Int :

Dn y   = 0,74·4,25·(1/5,7)[(x/5,7)^(4,25–1)] = (3,145/5,7)[(x/5,7)^3,25]

— Den egentliga tangensformen/derivatan för y är t(AGW):

Derivatavärdena ovan [‡] är inte (helt) tillförlitliga efter runt år 2010: t(AGW)-tangensvärdena avtar märkbart (i bråkdelar av %) från 2010 och framåt med växande substitutionskurvans tangensvärden.

— Används årsvärdena (CO2) via substitutionskurvorna för att beräkna årsdifferenser, ges mera direkt och exakt för 2009-2010 värdena i ppmv (Mauna Loa-värdet för 2010 samma som tabellvärdet)

 

SUBST(MaunaLoa)Int|2010¦389,85 – SUBSTt(AGW)Int|2010¦381,57 = 8,28

SUBST(MaunaLoa)Int|2009¦387,51 – SUBSTt(AGW)Int|2009¦379,51 = 8,00

Differensen 0,28 ppmv samma som (relativa) tillväxttakten.

— Det är också vad differensen via kurvorna ovan visar (tangenten y/xUnit=5,181163/18,75 = 0,2763286ppmv, se SverigesAndel).

 

 

Med motsvarande hoftade kurva för de något högre Mauna Loa-värdena (år2010 389,85ppmv) enligt

yML = 0,74(x/5,7)^4,4252

Dn y   = 0,74·4,4252·(1/5,7)(x/5,7)^3,4252

blir differensen

yDiff = yML – y = 0,74([(x/5,7)^4,4252] – [(x/5,7)^4,25])

Graf: 0.74([(x/5.7)'4.4252]–(x/5.7)'4.25)

 

Graf: 1·0.74[(x/5.7)'4.4252]–1·0.74(x/5.7)'4.25 ; för snabb och bekväm ritning av separata grafer

med tangensformen

Dn YDiff = 0,74( (4,4251/5,7)[(x/5,7)^3,4252](4,25/5,7)[(x/5,7)^3,25])

Graf: 0.74((4.4251/5.7)[(x/5.7)'3.4252]–(4.25/5.7)[(x/5.7)'3.25])

 

 

 

Graf Mauna Loa 99,98% — Mauna Loa-funktionen i CaseHistory från Okt2015

t(AGW)-integralen — SPECIAL — UTVECKLINGARNA 2015:  KOMPLEMENT, IPCC-samfundet och AGW-beviset | GrafMaunaLoa | The MISSING Sink | IPCC 2015 |

 

 

UTVECKLINGARNA från Oktober 2015

——————————————————————————————————

Vi vill ha bättre, Garanterat Säkrare, integrala närmevärden till CO2-halterna via FossilCarbon-kurvan:

t(AGW)-integralen — SPECIAL (1Dec2015):

Kan du fixa det, snälla. Please. Annars kommer vi inte längre.

— Vi gör ett försök:

 

Förarbetena till den slutliga Mauna Loa-funktionen

 

 

 

Särskild tabellanalys (Kalkylkort AM2015b.ods TabellB1) SUMMAt(AGW) 1815-2481

 

 

antyder att t(AGW)-integralen skulle kunna substitueras via någon typ en ROTERAD hyperbel. Som ovan: 24°~atan(1/5)0,5 = 24,094843° med hyperbeln

 

y = 0,8√ 1 + x2/2

 

y = 0.8[0+(1+0.5x'2)'0.5]

 


 

TANGENSFORMEN till den kurvan

[y’ = 0,8·Dn(1 + x2/2)0,5 = 0,5·0,8·Dn(x2/2) · (1 + x2/2)–0,5 = 0,4x(1 + x2/2)–0,5]


är just också t(AGW)-kurvans formtyp:

 

 

Gränsvärdet då x växer obegränsat: y = 0,4·2^0,5=0,5656854

:

 

Enhetshyperbeln (Asymptotvinkel 45°) visar vägen till en lösning

 

ENHETSHYPERBELN har mera förnämliga sidor:

 

 

y = r2/2x ger logaritmiska grafen

 

:

Samma graf men roterad 45° ges av enhetshyperbeln

y =r2+x2

 

:

t(AGW)-kurvan med sitt gränsvärde 6 enheter ger en t(AGW)-integral som mycket liknar ett hyperbelben (med en gränsasymptot lika med arctangens 6). För att få fram en matchande hyperbelgren för passning mot den redan givna substitutionsgrafen (y=0.74(x/5.7)'4.25) kan man försöka anpassa högra hyperbelgrenen med en tillagd ±-tangent så att hyperbelbenet kan vridas (+)moturs(–medurs) och på den vägen söka en matchande passning.

 

 

Flera försök ger hyfsade resultat. Men inte riktigt, riktigt bra. Bilden ovan från ett av många (många) olika prövningar

— Speciella (kraftfulla, förnämliga) Windowsprogram har här använts som (under årens lopp) har skapats med hjälp av utvecklingsprogrammet DELPHI4 (3D-rotationer, avancerade förstoringar/förminskningar — program som världsföretaget Microsoft borde ha som ritstandard och hjälp för alla datoranvändare men som inte finns, inte ens i närheten, tyvärr).

— Ett mera effektivt sätt att närma sig en (mera) precis t(AGW)-integralmatchning är — vi hoppar över den numeriska lösningsformen, den är beräkningskrävande och komplicerad för en normal datoranvändare; veritabla LISTOR krävs för varje beräknat punktvärde för att säkerställa optimal precision vilket blir en jobbig/krävande redovisning i slutänden — att använda tangentvärdesformerna direkt från t(AGW)-styrkurvan:

 

Tangentfältet till t(AGW)-kurvan

 

 

BEKVÄMLIGHETEN är den följande:

Logaritmkurvan

 

 

har den bästa förutsättningen via x-axeln för att få fram en noggrann  och maximalt snäv asymptot.

Med tillagd minus-tangent (Unit50p: –0,25x i y=–0.25x + 10/2x) för att få ner x-logaritmbenet

 

 

kan nu kurvan, bekvämt, komplexroteras (vidare nedan) +90°

 

 

och på den vägen anpassas till maximal VISUELL tangensmatchning, analogt t(AGW)-integralens (maxim alt hoftade) kurvmake.

— Efter en (hel) del försök har följande resultat framkommit:

Tangentfältet visade att föregående substitutionskurva [‡] INTE bör användas över år 2010: den böjer av märkbart (bråkdels procent) snävare än tangentfältet anvisar. Däremot ovanstående logaritmkurva (på angiven form) synkroniserar mycket bättre med t(AGW)-kurvans tangensfält — alldeles särskilt från år 2010 och (minst) upp till runt 2060:

 

t(AGW)-kurvans tangensfält med Logaritmkurvan  y = 5/x – x/4  ROTERAD +90°  och  inpassad till höger med primära substitutionskurvan (vänster).

 

 

Med denna passning kan nu (Dec2015) mera noggranna närmevärden fås till t(AGW)-integralen — dock här längst till max år 2060.

— Logaritmkurvan kan användas tämligen snävt och säkert från 1960 i god matchning till substitutionskurvan, men ännu mera i (mycket snäv) passning från 2010.

 

Omvandlingssambanden för Logaritmkurvan — Koordinatsystem x0y0;

 

y0          = 5/x0x0/4                  ; Logaritmkurvans ekvation

 

Komplexa rotationen till t(AGW)-kurvans koordinatsystem xy i Z-planet med rotationsvinkeln W=+90° i PREFIXxSIN med sinW=0 och cosW=1:

 

x            = x0sinW – y0cosW       ; x-kordinaten roterad

y            = y0sinW + x0cosW       ; y-kordinaten roterad

:

Med sinW=0 och cosW=1:

 

x            =  y0                            ; x-kordinaten roterad

y            =  + x0                           ; y-kordinaten roterad

 

t(AGW)-temperaturkurvans y=°C-skala med Unit50pixels visar 1°C/170p = 1°C/170p/50 = 1°C/3,4U.

t(AGW)-temperaturkurvans y=ppmv-skala med Unit50pixels visar 275p/95,57ppmv eller enklare 290p/100ppmv;

pixels    = ppmv · 2,9 (eller · 275 / 95,57 = 2,877472) ;

Units    = (ppmv · 2,9)/50.

t(AGW)-temperaturkurvans x=ÅR-skala med Unit50pixels visar via t(AGW)-temperaturkurvans använda samband

 

y        = 6*(1-1/(1+(x/10)^4))                                         ; grafkurvan

 

x/(U=50p) = (År-1815)/(Npixels) = (228/536) = 0,4253731 =~ 0,4254 =~ 1/2,35;

x(PIX)    = 2,35(År – 1815)                                                                        ;

x        = 50·0,4254 = 21,27

°C      = (6/3,4)*(1-1/(1+((År-1815)/[10·21,27])^4))         ;

°C      = 1,765*(1-1/(1+((År-1815)/212,7)^4))                ; värdekurvan

:

(Skalanpassningarna med grund i NASA-CRU-kurvan och industrins FossilCarbon begränsas av pixelupplösningen, vilket medför vissa mindre skalförskjutningar, dessa bortses här ifrån då i vilket fall kurvdata från globala mätningar sammanförs med utjämningar runt minst en 5-årsperiod).

 

Logaritmkurvans +90°-roterade slutform har sin x0y0-nolla relativt xy-nollan som (Unit50pixels)

 

xy(x0y0)              = 420;–42                     ; logaritmnollan i t(AGW)-tangensfältets koordinatsystem

;

y0PIX                  = 420 – x(pixels)           ;

y0UNIT                = [420 – x(pixels)]/50    ;

x(pixels)             = 420 – y0PIX                   ;

x(UNIT)            = (420 – y0PIX)/50         ;

 

x0PIX                  = 42 + y(pixels)             ;

x0UNIT                = [42 + y(pixels)]/50     ;

y(pixels)             = x0PIX – 42                   ;

y(UNIT)            = (x0PIX – 42)/50           ;

 

För att kunna använda Logaritmkurvan (från år 2010 till max år 2060) måste man utgå från ett atmosfäriskt ppmv-värde i t(AGW)-styrkurvans xy-system. Därifrån beräknas sedan Logaritmkurvans värde, och därifrån åter till xy­-systemet med aktuella årtalet:

 

x0       = (42+(ATMppmv-286)*275/95,57)/50       ;

År       = (420-50*(5/x0-x0/4))/2,35+1815              ; aktuella årtalet för t(AGW)-CO2-värdet från FossilCarbon

 

TANGENTFÄLTET garanterar att Logaritmkurvans avsnitt (2010-2060) ger värden med maximal följsamhet mot t(AGW)-integralen. Därmed blir det mera meningsfullt att undersöka avvikelserna mot Mauna Loa-värdena: Mauna Loa-värdet för 2010 visar

 

Mauna Loa 2010: 389,85ppmv (Tabell2030)     ; ML-grafens exponent 4,4252 för att få samma värde år 2010

t(AGW)Int 2010: 381,57ppmv                           ; samma som substitutionskurvans värde.

 

Hoppar vi fram till år 2030 och jämför substitutionskurvans ppmv-värden med Logaritmkurvans visas

 

t(AGW)IntSUB2030:    430,73ppmv

t(AGW)IntLOG2030:   429,00ppmv

 

Substitutionskurvan [‡] drar (år 2030) iväg med runt 1,7 ppmv över det mera riktningskorrekta (Logaritmkurvan) FossilCarbon-relaterade värdet. Det visar i vilket fall att avvikelsen är liten — även om substitutionskurvan skulle användas (en liten tid) efter år 2030. Nu får den ge sig redan från år 2010 för LogarimErsättaren.

 

Men ytterligare mera noggrann analys skulle krävas

Ingen av utvecklingsdelarna ovan kom med i slutet — mera precision krävdes:

   UTVECKLINGARNA resulterade i mera ingående numeriska lösningsformer. Dels särskilt för t(AGW)-integralen, och dels särskilt tillsammans med Mauna Loa-värdena i form av Mauna Loa-funktionen för att skärpa villkor och kriterium för den avgörande CO2-skalan. Se vidare i berättelsen nedan från CO2-skalan.

 

 

 

KOMPLEMENT, IPCC-samfundet och AGW-beviset — tAGWintegralenSpecialSKOGEN TAR INTE UPP FOSSILEMISSIONER — Se även i Globalräkningen.

NCksmFIK: NASA-CRU-kurvans synkronisering med Fossilindustrins koldump — t och E åtföljs — via m/t-konstanten:

 

 

IPCC-samfundet och AGW-beviset — m/t-proportionaliteten

 

 

Globaltemperaturen via den uppmätta (5 års medelvärden) NASA-CRU-kurvan ovan grå i bakgrunden, nedre större bilden. Den tunna svarta linjen [Alt4] över den svagt grå visar AGW-bevisets summerade komponenter, t(AGW)+Ythavsperioderna med t(AGW) som den vita linjen i mitten på den orangea grova grafen; t(AGW)-kurvan, grova orangea (vita i mitten) är samma som aktuella globala temperaturökningskurvan — också samma kurvform som fossilindustrins energianvändningskurva och som energidriver hela komplexet — plus Ythavsperioderna (Kolumn3 nedre).

 

Skogen tar inte upp fossilemissioner:

— Särskilt relaterade belysande räkneexempel som  visar att den låga halten luftkol i atmosfären är alldeles för liten (1/2500) för att ha någon betydelse för trädens växtkol i förhållande till markens koncentrerade kolmull och dess växelverkan med regn och närluft finns i

 

EXEMPEL1Gram

NATURSKOGEN

RÄKNEEXEMPEL

 

Detaljerna belyses¦understryks här också på flera ställen:

 

Globalräkningen ¦ AGW-beviset förklarar IPCC

NASA-CRU-kurvans synkronisering med Fossilindustrins koldump

 ¦ Citat The Missing Sink ¦ AGW Bevislänkar ¦ MaunaLoaJatm

 

AGW-beviset: Temperaturökningen är  industriproduktionen: fossilemissionerna

— Det finns ingen del eller detalj som försvinner i NASA-CRU-kurvans AGW-bevisande givna form.

 

m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C

Exakt proportionalitet råder mellan global temperaturökning t(AGW) och industrins fossilemissioner Kolumn12.

— Den globala fossilindustrin driver AGW.

Det finns ingen sekundär agent som absorberar, gömmer eller undanskymmer någon värmedel.

— Men IPCC-samfundet har inte det synsättet. Se utförligt från IPCC|Giftlarm och IPCC|Poängen:

— Det finns ingen JordAgent i biosfären som reducerar AGW. All extra globalvärme kommer från industrins fossilemissioner: skogen tar inte upp fossilemissioner. Vi ska försöka klara ut det, noga, i det följande.

 

OM någon koldioxidabsorberande agent skulle finnas i AGW-komplexet på planeten Jorden, och därmed reducera värmebildningseffekten, skulle också globala uppvärmningen t(AGW) vara lägre än den motsvarande fullständiga proportionalitet mellan temperatur (t) och drivande energi (m) som AGW-beviset bygger på — och därmed industriproduktionen. Med en viss årlig kolmassaförbränning ( 7 T12 KG år 2005) som, underhåller en viss uppnådd temperatur (0,6882352 °C år 2005) finns inget utrymmer för absorberande agenter. m/t=konstant säkrar att en, vilken som helst, värmeabsorberande agent är utesluten. Det är AGW-bevisets centrala kärna: inga modeller, inga teorier, bara rena ekvivalenter till fastställda mätdata. Bilden nedan visar hur m/t-koefficienten framträder ur synkroniseringen mellan 1. NASA-CRU-kurvan (Kolumn1) och 2. AGW-bevisets komponenter (Kolumn3) t(AGW)+Ythavsperioderna tillsammans med 3. Fossilindustrins kolemissioner (Kolumn12).

 

m/t = Konstant = 1,017094 T13 KGkol/°C — AGW-bevisets centrala kärna

 

NASA-CRU-kurvan (Kolumn1) identifieras i AGW-beviset på två huvudkomponenter: en dubbelformad havsperiod på ca 60+20 år (Kolumn3 nedre) och en central styrkurva (Kolumn3 övre), samma som den orangea t(AGW) | E-kurvan här till vänster (blå i svarta rutan), själva den globala uppvärmningskurvan. Den fina svarta linjen i den grova orangea kurvformen här till vänster visar AGW-bevisets syntetiserade kurvform t(AGW)+havsperioderna lagd över NASA-CRU-kurvan, vilket bevisar överensstämmelsen i passning; skogen tar inte upp fossilemissioner: det finns inga AGW-reduktioner i Jordbiosfären från industrins fossilemissioner.

 

AGW-KURVORNA OCH DERAS FUNKTIONER — Utvecklingarna Okt-Dec2015

Styrkurvan t|E är samma som den energifunktion som styr, underhåller och reglerar hela det globala uppvärmningskomplexet, enligt AGW-beviset: t|E-funktionen är den (som de tröga havsperioderna ser den) utjämnade fossilindustrins kolemissionskurva S1 (Kolumn12); Direkt proportionalitet via en m/t-konstant råder mellan global uppvärmningstemperatur t(AGW) och årligt använd bränslemängd i KG kol (m) enligt förhållandet k =  konstant = m/t(AGW) = 1,017094 T13 KG/°C.

   Samhörighet och överensstämmelse mellan industrins fossilemissioner (S2 från S1) och AGW-maken S4 från t|E-funktionen visas i summeringsgraferna sammanställda S2|S4. Överensstämmelsen (2015) in till sista tabellåret (2011) visar

 

99,9679%.

 

Överensstämmelsen understryker proportionaliteten. Den snäva överensstämmelsen i den årsmässiga trappstegssummeringen visar att det inte finns någon förlustfaktor att räkna med; Den globala uppvärmningskurvan i NASA-CRU-kurvan är direkt proportionell mot fossilindustrins kolanvändning. Genom att NASA-CRU-kurvans form är given, finns tydligen ingen som teoretiskt möjlighet att häva eller bryta den aktuellt observerade m/t-proportionaliteten.: Fossilindustrin driver AGW, säger AGW-beviset.

 

 

CO2-skalan — utförligt i CO2Dec2015

Utvecklingarna från Okt2015

 

t(AGW)-integralen, CO2-kurvan markerad överst här till vänster [vidare nedan i tAGWintegralenUtförligt], samlar

idealt som en ren koldioxidhaltkurva utan andra inslag än bidragen från fossilemissionerna den industriella kolemissionen i motsvarande mängder atmosfäriskt tillförd mängd koldioxid (CO2) — själva restprodukten från fossilförbränningen och därmed den atmosfäriskt drivande globaluppvärmande agenten. Jämför komplikationerna inom IPCC-samfundet från IPCC|Giftlarm.

 

AGW-beviset saknar emellertid en självständig CO2-skala för den integralkurvan: CO2-kurvan som sådan blir visserligen given via t(AGW)-basen som t(AGW)-kurvans integrala form (ytan under tAGW-kurvan). Men det finns ingen fysisk faktor som anvisar någon referens för en bestämd CO2-skala. Och, vad vi vet, det finns heller inget teoretisk sätt att bestämma en sådan CO2-skala enbart ur fossilindustrins kolanvändning.

 

Den förutfattade meningen när AGW-beviset först framställdes (2009) var enkel och klar: Mauna Loa-värdena är FossilIndustrivärdena.

   Observationer i efterhand, framför allt Träddöden 2015, har framtvingat djupdykningar som uppdagat avgörande detaljer.

 

Så: Hur får vi fram någon rimlig vertikalskala till t(AGW)-integralens rent fossilassocierade CO2-kurva?

SVAR: — Mauna Loa-värdenas funktionskurva avstämd i så nära anslutning som möjligt till t(AGW)-integralens form, ger en absolut preferens för t(AGW)-integralens rent fossilassocierade CO2-kurva — utförligt i MLF. Beskrivningen nedan är delvis hämtad från det avsnittet.

 

ML1: Figuren nedan länkar generellt till ML6 — Mauna Loa-funktionen

 

ML2: Figuren nedan länkar generellt till ML6 — Mauna Loa-funktionen

 

Skillnaden mellan de olika versionerna syns knappast här.

— Däremot syns skillnaden märkbart i jämförelsen med t(AGW)-

integralen. Se nedan.

 

DÅ inga dolda Agenter existerar på Jordytan som kan stjäla värmeandelar från fossilindustrins kolemissioner — m/t=konstant — måste tvunget, ovillkorligt och resolut den globala uppvärmningskurvan t(AGW) följa minst formen för t(AGW)-kurvans integral: den allt mer samlade koldioxidmängden som underhåller AGW.

— Den förutsättningen är emellertid rebellisk mot IPCC-samfundet där man är av en helt annan mening — eftersom AGW-bevisets matematik inte tillämpas inom IPCC. Se utförligt från IPCC|Giftlarm.

 

 

Mauna Loa-funktionen — första träffen 99,98%: vi kräver 100,00%

 

Årligt uppmätta globala atmosfäriska koldioxidhalter från Mauna Loa , svartbildens orangea graf, visar överensstämmelse i medelvärden för Mauna Loas samtliga årsdata 1959-2013 med 99,98% — största 100,57% | år1965, minsta 99,33% | år1988 —

med funktionen svartbildens blå graf

 

y = 0,74(x/5,7)4,33 preparerad med årsskala för passning till NASDA-CRU-kurvan enligt

 

ppmv = 290+12,7576*((År-1815)/121,41)^4,33

 

Vi ser (direkt) att Mauna Loa-funktionsgrafen är strängt exponentiell — Mauna Loa-värdena böjer hela tiden av uppåt med tiden, mer och mer mot ett ändlöst obegränsat vertikalt löp. t(AGW)-integralens motsvarande industrifossila CO2-kurva däremot sträcker sig snett uppåt höger, asymptotiskt, mot en helt rät linje med gränsvärdet tangens 6 (80,5°).

 

Vad bestämmer formen — optimalt samstämmiga värden — för Mauna Loa-funktionen?

xy-systemets kvadratiska rutnät. Med given årsbas för x-värdena och ppmv-bas för y-värdena framgår överensstämmelsen genom prövningar med olika exponentvärden och ppmv-offsetvärden (här i första omgången optimalt omkring 290ppmv vid xy=0).

 

ML1:

x/5,7     := x / [5,70 · (pixelUnit · ÅrsIntervall · 1/PixelIntervall)]

             =  x / [5,70 · (50 · [210 · 1/493]~0,4260) = 121,41000] ;

y           :=      [0,74 · (pixelUnit · ppmvIntervall · 1/PixelIntervall)]

             =       [0,74 · (50 · [100 · 1/290]~0,3448) = 12,74760] ;

Ju längre ner mot x-axeln som +100ppmv-nivån ligger [100/ITV], desto kraftigare böjs kurvan av uppåt.

 

med en alternativ marginellt  avvikande version med 100,00% — största 100,63% | år1965, minsta 99,32% | år1988 —

 

y = 0,74(x/5,7)4,45 preparerad med årsskala för passning till NASDA-CRU-kurvan enligt

 

ppmv = 291,55+12,33333*((År-1815)/122,39263)^4,45

 

ML2:

x/5,7     := x / [5,70 · (pixelUnit · ÅrsIntervall · 1/PixelIntervall)]

             =  x / [5,70 · (50 · 140 · 1/326) = 122,39263] ;

y           :=      [0,74 · (pixelUnit · ppmvIntervall · 1/PixelIntervall)]

             =       [0,74 · (50 · 100 · 1/300) = 12,33333] ;

 

Samma som ovan (ML) med enda skillnaden att årsoffseten sattas till 1812 istf 1815 (olika NASA-CRU-versioner skiljer sig något i x-skalorna vid anpassningen till Unit50pixels) ger ett mellanting:

 

y = 0,74(x/5,7)4,356 preparerad med årsskala för passning till NASDA-CRU-kurvan enligt

 

ppmv = 289,20+12,33333*((År-1812)/122,39263)^4,356

 

 

 

Med den redan normaliserade x-skalan (grafiskt via koefficienten 5,7 i kurvritningarna via Unit50pixels) kan alternativa Mauna-Loa-grafer (alla nära 100% som ovan) undersökas grafiskt via

 

y   = k·0,74(x/5,7)a preparerad med årsskala för passning till NASDA-CRU-kurvan enligt

 

med motsvarande värdegraf

 

ppmv = p+K*((År-1812|5)/122)^a

 

Växande a och växande K gör kurvan brantare. Högre p höjer och lägre p sänker passningskurvan (apelsingula ovan vänster) relativt Mauna-Loa-värdena. Preliminära grovtest visar att Mauna Loa-värdena kan fås att följa en allt mera mot y-axeln indragen funktionskurva med allt svårare avbildningsprecision med a inte lägre än ca 3,7 — den kurvformen kräver K=20 och p=278. Åt andra hållet dras hela kurvan allt mer ut, utanför t(AGW)-integralens fot med extremexempel a=5 K=8,7 och p=298; Den kurvan skär sedan (häftigt stigande) t(AGW)-integralens kurva nära år 2020 — men Mauna Loa-passningen är märkbart deformerad (99,6%).

 

 

Hit men inte längre:

Mauna-Loa-värdena stämmer allt sämre med passningsgrafen från

y=0,682·0,74(x/5,7)^5 [ppmv=298+8,7*((År–1815)/122,39263)^5]

och vidare med ännu högre exponent.

 

 

Första utvärderingen

Mauna Loa-Kurvan som ansluter mest till t(AGW)-integralkurvan har koefficienterna a=4,25 K=14 p=288,35 — nära (praktiskt taget) identisk med t(AGW)-kurvan upp till år 2000.

 

Andra utvärderingen

— Se Mauna Loa-funktionens aktuella slutkandidater i ML67.

 

SLUTFORMEN — Hur CO2-skalans slutliga avgörande form framträder:

 

Hur väljer vi CO2-skalan?

Så: Hur väljer vi, då, CO2-skalan för Mauna-Loa-värdena relativt t(AGW)-integralens motsvarande CO2-värden?

 

 

Självklart:

— Med ovan givna faktorer

 

·          givet m/t=konstant förhållande mellan temperatur och energi, se genomgången ovan från KOMPLEMENT (kolmängden som håller industripannorna varma) — och som säkrar att ingen värmefaktor försvinner eller absorberas — samt

 

·          förutsatt att OM det finns extra atmosfäriska koldioxidemissioner som påverkar ideala Mauna Loa-industrivärdena, vi i så fall utgår ifrån att inverkan från början hålls så snål som möjligt: vi söker bästa möjliga utgångsläge för minsta möjliga åsamkade naturbrott, naturharmoniska fel eller andra icke hälsosamma effekter och konsekvenser av en sådan extra tillförd koldioxidfaktor

 

väljer vi den Mauna-Loa-kurvekvivalent (100,00% medelvärden genomgående som i exemplen ovan) som ansluter maximalt nära, tätt, till den givna t(AGW)-integralkurvan. Så nära, så länge som möjligt. Ju större skillnad, desto värre framtid.

— Nämligen därför att om NOLL extra inverkande koldioxidemissioner skulle finnas (vilket vi redan vet inte är fallet), om det enbart är fossilindustrin som emitterar koldioxid till luften, ska Mauna Loa-värdena visa exakt överensstämmelse med t(AGW)-integralen. t(AGW)-integralen är industrikolemissionernas atmosfäriskt summerade motsvarande koldioxidmängdkurva.

— Nu vet vi ju (2013: LavinOrange) redan (illustrationen nedan MLF) att Mauna Loa-värdena inte följer t(AGW)-integralen, utan istället böjer av, värdeväxer, inåt y-axeln. Den formen visar alltså att det finns en faktor, någon instans, en verksamhet på Jordytan som emitterar extra (icke fossilförbränningsrelaterad) koldioxid i växande till luften utöver industrins bidrag. IPCC-samfundet som »KlimatMatematiska Institutionen på Jorden» har inte den synpunkten. Se utförligt från IPCC|Giftlarm, och AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar.

 

RESTEN AV DEN SLUTLIGA UPPLÖSNINGEN med en utförlig exemplifierad metodbeskrivning

TILL AKTUELLA MAUNA LOA-FUNKTIONEN GES I MLF.

— Se vidare från MAUNA LOA-FUNKTIONEN.

 

 

AGW-beviset: Kurvan nedan — t(AGW)-integralen — är den AGW-drivande fossilemitterande globalindustrins CO2-utsläppskurva.

 

 

Vårt problem är HUR att finna en rättvis skala för den rena fossilindustrikurvans CO2-värden. AGW-komplexet innehåller ingen sådan, direkt.

 

t(AGW)-integralen — IPCC-samfundet missar den, tydligen

 

t(AGW)-integralens kurva, vänster, låter sig inte lösas på någon direkt algebraisk väg (Se originalförfattningen i t|E-integralen). För att finna funktionsvärden till den kurvan måste man använda numeriska lösningsmetoder (SimpsonIntegralen).

— t(AGW)-integralKurvan här till vänster, de vita punkterna, är framräknad via ett specialkonstruerat DELPHI-program för SimpsonIntegraler. Vi kan antingen ställa upp sådana beräknade kurvvärden i en tabell för direkt användning [tAGWint], eller/och söka (»enklare») substitutionskurvor för begränsade kurvavsnitt med givna (enklare) funktionssamband för direkträkning (och förutsatt att passningen är acceptabel med minimala fel).

 

I vilket fall:

Mauna Loa-funktionen (in till 100,00% i överensstämmelse med uppmätta värden) böjer av uppåt vänster från runt 1960, allt mera mot vertikala y-axeln. t(AGW)-integralen däremot

— fossilindustrins motsvarande idealt renodlade CO2-kurva

— fortsätter allt mera rakt uppåt höger mot en rät lutningslinje (drygt 80° rel. markplanet) lika med tangens 6.

 

 

Mauna Loa-funktionens värden (violett), markerat med orange pil i det uttagna roterade avsnittet ovan. Mauna Loa-värdenas funktionsgraf framgår tydligt i växande relativt fossilindustrins motsvarande idealt rena t(AGW)-integrala CO2-graf, nedre ovan.

   Eller sagt på annat sätt: Mauna Loa-värdenas funktionsform visar entydigt att extra icke fossilt koldioxid dumpas växande i luften, vid sidan av industrins fossilutsläpp. Utförligt i AGW förklarar IPCC.

 

 

Fanns enbart fossilindustrins koldioxiddumpar till luften, skulle Mauna Loa-värdena visa EXAKT

t(AGW)-integralens kurvform ovan: noll avvikelse. Nu visar (ovan) Mauna Loa-värdena istället en karaktäristisk exponentiellt växande värdeform: värdena bara växer och växer utan synbarlig ände.

 

Mauna Loa-värdena nedan till vänster via ML1:

 

 

Med föregående analysepoks årsoffsetvärde 1815 enligt grafbilden nedan vänster, sker en tydlig brytpunkt från ca 2005. Nu vid 2015 är differensen +6 pixels för Mauna Loa relativt industri-CO2-värdena.

— Den mera precisa senare analysen i AGW|MLF visade att brytpunkten inträder runt 1962. Se AGW förklarar IPCC, Världshandelsutvecklingen från 1960-talet.

 

y = 0,74(x/5,7)4,33 preparerad med årsskala för passning till NASDA-CRU-kurvan enligt

 

Mauna Loa-funktionen med grafen längst till vänster — Alla kurvor samma Unit50pixels

 

— ÄVEN om 1815-offset:en ändras (skjuts in mot nutid), gör det ingenting åt huvudsaken: funktionens omisskänneliga form. Förr eller senare kommer Mauna Loa-funktionskurvan att skära fossilindustrikurvans t(AGW)-integrala CO2-kurva.

   I det aktuella fallet, kurvorna vänster med offsetvärdet år 1815, skär Mauna Loa-kurvan aldrig industri-CO2-kurvan: Mauna Loa-värdena har tydligen hela tiden legat marginellt högre i växande.

   AGW-bevisets TEORI för den fenomengrunden (tydligt bekräftad via Resultat i Tabell Y):

— Människans inbrott i Naturskogarna (fortfarande i växande 2015 — ända från 1800-talet) medför stora koldioxiddumpningar

— naturharmoniska bioreglerande kontinuitetsbrott

— som förstör den levande naturskogens normalt obrutna bioventilationer. IPCC-samfundet ser, tydligen, inte den detaljen: Se IPCC|Giftlarm; AGWb15.

 

Grovräkningar visade att kvantiteterna (möjligen) stämde med olika etablerade globaldata. Men slutresultatet skulle kräva Mauna Loa-funktionen 100,00%.

— Mera noggranna resultaträkningar med jämförande IPCC-exempel redovisas från RESULTAT.

— Hela resultatbilden (Jan2016) beskrivs i jämförande IPCC-detaljer i AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar.

 

 

OM IPCC-samfundet hade rätt Sätt1 i sina meningar sedan AGW-havsupptaget frånräknats, Kolum1 | Kolumn3, BORDE Mauna Loa-värdena ligga LÄGRE, på nersidan om idealt rena, FossilIndustri-CO2-kurvan, samma som t(AGW)-integralen — Se särskilt IPCC-samfundets Andra Miss (IPCC missar att havsupptaget först måste frånräknas för ATT global uppvärmning alls ska komma i fråga, Kolumn1 ¦ IPCC|Poängen).

— Nu är det inte så, utan istället tvärtom Sätt2. Det tillsammans med det faktum att kvantiteterna visar praktiska överensstämmelser TabellY2 och TabellY3 från Resultat antyder (eller bevisar) att IPCC-samfundet missar väsentliga detaljer i den elementära Jordfysiken. Eller att den här författaren möjligen sysslar med speciellt djupgående samtal med atomerna i datorskärmen.

 

Så gav sig svårigheterna till slut i AGWb15 — allt samlat (Jan2016).

[MEN FÖRST Efter sju svåra år och tusen vedermödor typ: »Jag överväger snart, starkt, att kasta ut datorn» (det ser ut som att vederbörande börjat utveckla Horn)]:

 

Mauna Loa-värdena nedan i försök med olika kurvversioner:

 

Komplikationerna ledde fram till Mauna Loa-funktionen 100,00%

 

— Men vad säger att CO2-skalan för Mauna Loa-värdena ska sätta si eller så? Finns det verkligen någon fast, säker, bestämd referens som kan användas för att fastställa någon enda rimlig positionspunkt för Mauna Loa-CO2-värdena relativt den givna t(AGW)-integralen?

 

DET SLUTLIGA matematiska/analytiska/numeriska tillvägagångssättet visade sig (Mauna Loa-funktionen) genom att ställa snäva villkor:

1.   — Vi testar Mauna Loa-värdena, samtliga, mot en KANDIDATFUNKTION som tvunget måste uppfylla följande villkor utan kompromisser:

— Alla Mauna Loa-värden, hela perioden från 1959, måste tagna i medelvärdet för alla medelavvikelser, samtliga fall, visa minst 100,00% överensstämmelse. Alltså minst bättre än 4 decimalers medelmässig noggrannhet: Mauna Loa-värdena dividerat med KanditatVärdet, alla dessa medelvärdesbildade över hela perioden måste minst visa 100,00% matchning.

2.   — MAXimal formföljsamhet: MAUNA LOA-VÄRDENAS VARIATIONER MÅSTE ANSLUTA TILL EN ANALOG FUNKTIONSVARIATION så långt möjligt.

3.   — Men det blev ändå bara halva resultatet: Mauna Loa-värdena har samma tidsaxel som NASA-CRU-kurvan (här justerad mera noga till år 1812 med ppmvCO2-offset 284, se ppmvBegin1812). För att få fram en meningsfull ppmv-vertikal skala finns bara ett sätt: Kandidatens vertikalform måste avstämmas, tareras, mot t(AGW)-integralens industriindex för att på den vägen få fram den optimalt idealt rena FORMEN för industri-MaunaLoa-referensen. Först med det villkoret uppfyllt är båten i hamn. Se utförligt från b-koefficienten.

 

Resultat och metod beskrivs i MLF. Resultatbilden i helhet med jämförande IPCC-exempel beskrivs från RESULTAT¦AGW¦MLF.

 

 

 

För den mest UpToDate-resultata beskrivningen (Jan2016), se från RESULTAT och utförlig kortsammanfattad illustrerad förklaring/beskrivning i AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar.

 

Det ser ut som att AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen har träffat alldeles prick rätt i samtliga domäner. Fel eftersöks ständigt.

 

 

 

 

Globalräkningen: — Sammanställning 8Jan2016 — från Träddöden 2015Alla StatNaturPaus201516  MainNV | MainATD | MainBMS | MainCAI | MainDML |

AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR    AGW, eng. Anthropogenic Global Warming, sv. människoförorsakad global uppvärmning

 

 

NATURSKOGEN FÖRKLARAR GLOBALRÄKNINGEN

en chockerande stor mängd (totalt 37% år 2015)

extra icke-fossilt CO2 ingår i Mauna Loa-värdet

 

 

GLOBALRÄKNINGEN enligt AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen AGW|MLF ¦ TabellY2 ¦ TabellY3 ¦ TrädensVäxtkol

———————————————————————————————————————— Orsaksgrunden känd redan King1994

AGW FÖRKLARAR IPCC ¦ VÄRMEEFFEKTEN AV ICKE FOSSILT EXTRA LUFTKOL I EXEMPEL ¦

2015: +44 ppmv icke fossilt extra CO2 till atmosfären från 1800; ökning icke fossilt 2015: +0,89 ppmv och i växande.

 

 

Översiktlig sammanställning 2015 — Utförligt från Mauna Loa-funktionen.  Se  Särskilt Förtydligande Jan2017 med   förklarande syntes   om ej redan bekant.

 

2015: Mauna Loa-tillskott ppmvCO2 sedan 1812 = 284ppmv

2015: Mauna Loa-tillskott ppmvCO2 under året 2015

+ ppmvCO2

  diagram totalt 1812-2015

CO2 koldioxid

+ ppmvCO2

diagram år 2015

CO2 koldioxid

118:

100% totalt

2,33:

100% totalt

74:

  63% fossilt

1,44:

  62% fossilt

44:

 37% icke-fossilt

0,89:

 38% icke-fossilt

 

Alla värden från RESULTAT(Jan2016). Icke-Fossila: Kvantitativ ekvivalent orsak: Förmultningstakten land-mark i avskogning sedan 1800.

Årligt tillskott Icke-Fossila: Kvantitativ ekvivalent orsak:  Globala skogsindustrins fortsatta avverkningar  i växande. Se särskilt JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET.

 

 

 

Alla grafer: Unit50pixels

 

 

Resultatbilden från AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen AGW|MLF förefaller inte lämna tvivel i överensstämmelsen med de FÖRORSAKANDE AGENTER som bekräftar kvantiteterna TabellY2 ¦ TabellY3:

 

 

Huvuddelen HD(CO2), +44ppmv icke fossilt extra CO2 till atmosfären från början av 1800-talet, återfaller tydligen ekvivalent (99%, TabellY2) på den allmänna globala avskogningen med motsvarande naturliga förmultningar (1,875 KGkol/årGranEkvivalent).

 

 

— Den presentationsbilden finns inte representerad i den allmänna etablerade beskrivningen. Här följer en allmän detaljerad relaterad genomgång. Bilder/grafer innehåller generellt länkar som leder till aktuella mera djupdetaljerade avsnitt.

 

 

Alla grafer: Unit50pixels

 

 

Årliga ökningstakten +0,9 ppmvCO2/år2015 inom HD(CO2) överensstämmer med den koldioxidflykt från Naturskogsmarken man kan sluta sig till från den årliga globala skogsindustrins primitiva — redan tydligt för ögat naturskogsvandaliserande — metoder (TabellY3):

   Levande träd är aktiva mark-vatten-luft-bioreglerare (BTK); Kapas ett levande träd, sker en motsvarande frikoppling av trädets koldioxidbindning (King1994); Uppriven skogsmark frigör extra koldioxid; Kvarlämnad död biomassa förvärrar situationen ytterligare genom att föregående uppsamlat kol återlämnas till luften via direkt förmultning eftersom ingen växtlighet finns som tar hand om överskottet; Hindrad återväxt förvärrar situationen ytterligare genom att ingen växtlighet tillåts som kan ta hand om det överskottsluftkol som försöker återvända till en Naturskog som i allt högre utsträckning inte finns: Regnvatten, som innehåller överskottsluftkol löst som kolsyra, kan effektivt tas upp av en normalt frodig växtlighetsbestyckad naturskogsmark: Finns inte den faktorn, blir det enda som händer att överskottskolet dunstar tillbaka ut till luften igen, eftersom ingen växtlighet finns som tar hand om överskottet. Situationen  förvärras med mängden fortsatta nermejningar av levande biomassa. Skogen tar inte upp fossilemitterat kol.

 

Se särskilt i

 

Jämförande KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS MILJÖARGUMENT: SIM-propagandan bemöts av AGW-beviset,

 

AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR: detaljerat illustrerat med tydliga bildexempel,

 

Storskalig Skogsmanipulering: IPCC-samfundets allmänna globalt modernt akademiska naturintelligens i närexempel,

 

Retorisk Genomgång med SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING: skogindustrin påstår, AGW-beviset kontrar.

 

STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN 2010+ — sammanfattning med länkar

 

RESULTATSAMMANFATTNING JÄMFÖRANDE IPCC-EXEMPEL — skillnaden mellan de olika synsätten

 

HUR MYCKET SKOG FÅR ANVÄNDAS? — globala översiktsräkningar klargör

 

 

Författarens arkiv — Naturvy 2012.

 

Allmänt förkortad sammanfattning: GLOBALRÄKNINGEN

Allmänt förkortad sammanfattning — Naturharmonin Jan2016

 

 

— Träden, Växterna, är till för vår HÄLSA, inte för någons profit, SÄGER NATUREN.

Vänligen ge rättelse om FEL.

 

När nyskogens träd växer upp, höger ovan efter första kalhygget, har bara max hälften av den koldioxidreglerande naturskogens ursprungliga obrutna bioventilerande KONTINUITET tagits tillbaka (King1994): En icke reparabel kontinuitetsglipa har uppkommit: När nyträden, så, kapas för deras del uppstår ännu en ny kontinuitetsglipa i den ursprungliga naturskogens obrutna harmoni — och den glipningen bara upprepas sedan med antalet kapade levande träd, så att summan kontinuitetsbrott hela tiden växer mot HELA den ursprungliga naturskogens borttagande = hindrad tillväxt för denna (totalt +43ppmvCO2 sedan 1800, TabellY2). Koldumpen totalt växer i netto för varje nytt kalhygge. Värmeeffekten försumbar, men Väderkraften märkbar.

— Jamen träden suger ju upp koldioxid från atmosfären över träden, säger SkogsIndustriernaRadioTeVeAftonbladetExpressenIPCC-samfundet.

Nej, säger AGW-beviset. Inte så mycket som en enda atom. Träden tar sitt växtkol från luft och vatten som växelverkar med en allt mer utarmad kolbemängd skogsmark (SkogsFältet)(GranVattnet). Luftkolet i atmosfären är på tok för litet för att träden ska bry sig i den delen (RäkneExempel).

   Utförligt från RESULTAT, TRÄDENS VÄXTKOL och AGW-BEVISET FÖRKLARAR IPCC-SAMFUNDETS MISSAR, samt SKOGEN TAR INTE UPP FOSSILEMISSIONER.

 

 

   Se även i SkogsExploateringsArgument.

 

 

 

 

Mauna Loa, via Jordfasta Atmosfärsmassans Modellbild

 

 

Den samlade kolmängden i Den Fasta Jordatmosfären (mJatm) via Mauna Loa-CO2-värdena

 

RÖDA S-GRAFEN är de globalt summerade årsvisa (S1) statistiska värdena för industrins totala kolemissioner (2011: 3,74 T14 KGkol). APELSINGULA M-GRAFEN visar motsvarande kolmängd (2011; 2015 T14 KG) via Mauna Loa-CO2-värdena omräknade till kolmassa med hjälp av en Jordfast Atmosfärisk Massmodell (mJatm). Jämförelsen visar att M-värdet är ca 57% av S-värdet.

   På den grunden, ända sedan 1973 (IPCC|Giftlarm), har det moderna akademiska vetenskapssamfundet antagit den uppfattningen och föreställningen att atmosfären (M-värdena nedan) uppvisar bara ca hälften (57%) av det kol som industrin (S=S2) faktiskt fört ut till luften. Med andra ord: Differensen, säger IPCC-samfundet (”Luckily”), måste bero på att »skog och hav har absorberat nära hälften» (43%) av industrins fossilutsläpp — och därmed hjälper till att dämpa verkningarna av den globala uppvärmningen (AGW, Anthropogenic Global Warming, sv. människoförorsakad global uppvärmning): IPCC|Poängen.

 

Jordfasta Atmosfärsmassans Modellbild (M) för Mauna Loa-CO2-värden

Totalt Atmosfäriskt kol — 1815-2011

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

S           Statistiken totalt för industrins kolemissioner — 3,74 T14 KG

  http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2011.ems

M          Mauna Loa-CO2-värdena omräknade via Jordfasta Atmosfärsmodellen till totalatmosfärisk kolmängd — 2,15 T14 KG

 

ML(mJatm)/Σm(S)             = ppmv(CO2) – 286 · mJatm · 44/28,8 · 1t6 · 12/44 · 1/Σm(S)

                                       = (2,14909 T14 KG)/(3,73729 T14 KG)

                                       = 0,5750396 

                                       =~ 1/1,74 ~ 57%

 

AGW-beviset däremot Kolumn1 NASA-CRU-kurvans ekvivalenta uppdelning i komponenterna NaturligaHavsperioder + t(AGW)-uppvärmningskurvan bygger på att ett havsupptag först måste till för att en global uppvärmning alls ska komma i fråga: AGW är helt och hållet en följd av industrins fossilemissioner; det finns inga AGW-dämpande eller skogsfossilabsorberande faktorer, säger AGW-beviset.

   Se även från GLOBALRÄKNINGEN (Jan2016).

 

 

 

Naturskogen: — RÄKNEEXEMPEL

 

I NATURSKOGEN — marken ger växtkolet, inte fossilindustrin

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 5Maj2013  E9  Bild90 · Nikon D90 — Angående Statens| Kommunernas uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNINGcivilisationens återerövring

 

 

I snart sagt varenda etablerad referens i ämnet global uppvärmning möter man meningen, ofta i inledningar, att

”TRÄDEN/växterna TAR KOL UR ATMOSFÄREN FÖR SIN TILLVÄXT OCH Ämnesomsättning/Respiration/Bioventilation”.

— När vi försöker klara ut varifrån, exakt den meningen kommer — i meningen av att växterna SKULLE, verkligen, ta sitt växtkol från luften ÖVERIFRÅN träden, inte nerifrån markens koncentrerade kolmylla [‡] — kammar vi noll.

 

Uppgifter har eftersöks som förklarar eller redovisar andemeningen men ännu (Dec2015) inte påträffats.

 

De formuleringar man finner är på sin höjd LUDDIGA (Se Wikipediacitatet i Växter är Markkol) och man kan bara ANA underförståddheterna.

— Jag som författare kan fråga dig som läsare (och mig själv som Kritisk Granskare): VET du vad själva uppfattningen innebär och medför rent räknemässigt att typ

»Träden hämtar ner kol ur atmosfären från fossilindustrins kolemissioner»?

   När vi genomfört följande ENKLA räkneexempel vill jag mena att Du/Jag kommer att svara NEJ, tvärsäkert, på den frågan: det finns ingen sådan rimlig grund. Vi studerar det.

 

RÄKNEEXEMPEL:

   Jordfasta Atmosfären [‡] som IPCC-samfundet använder — mJatm = 5,3 T18 KG — motsvarar med luftens medeltäthet (STP med 0°C) D=m/V, grovt D(Luft)=1,2 KG/M³, volymen V=4,4167 T18 M³ med altituden h=V/A via Jordytan A=5,11 T14 M² som ger markhöjden h=8643,1832 M. Ungefär som Mount Everest (8848Möh).

— Vi antar avrundat h = 8650 M = 8,65 KM.

— Vi går tillbaka till början av 1800-talet [ppmvBegin] med värdet ca 284ppmv koldioxid i atmosfären. Nuvarande (2015) ppmv-värde (Mauna Loa Observatory) är ca 400 ppmv. Differensen är 116 ppmv, huvudboven i den globala uppvärmningen, den vi helst inte vill se.

— Varje kubikmeter medelluft innehåller då först ICKE ÖNSKVÄRD KOLDIOXID (m=D·V)

m(CO2/M³) = 1,2 KG/M³ · 116ppmvCO2 =avr.1,4 t4 KG(CO2)/M³. Vi är bara ute efter kolet

[CO2|atomvikt44; C|atomvikt12] som är 12/44 gånger mindre:

m(C/M³) = m(CO2/M³) · 12/44 = 1,4 t4 KG(CO2)/M³ · 12/44 =avr. 3,8 t5 KG(C)/M³.

— Varje naturskogsträd (Granekvivalenten) behöver runt 20 M² markyta för sin tillväxt [En markcirkel med diametern drygt 5 M. Eller, med Skogsstyrelsen/Skogsindustrins gallrande preferenser, max dubbla, ca 40 M², en cirkel med diametern drygt 7 M].

   UPPLÖSNINGEN:

— Hur mycket ATMOSFÄRISKT kol finns tillgängligt i atmosfären per år — per genomsnittlig trädekvivalent med max lufthöjd 8,65 KM och max tillgängligt koldioxidinnehåll med årliga Mauna Loa-CO2-tillskottet som agent för växtkolet?

 

— Varje (nära) fullvuxet träd (Granekvivalent) väger runt grovt ett ton (1000KG). Torrvikten grovt är runt hälften, 500 KG, med ännu en halvering för netto kolmängden, grovt 250 KG.

— Skogsindustrins (medel‑)avverkingstider för träd ligger runt 80 år:

— Per år linjärt räknat behöver trädet ta upp 250/80 = 3,125 KGkol/år.

MEDELavverkningsTRÄDETS TOTALA JORDATMOSFÄRISKA CYLINDERVOLYM = 20M²·8650M = 173000M³.

 

Årliga atmosfäriska koltillskottet nu (2015) är (Mauna Loa-funktionen) 5,13 T12 KG = 2,33ppmv. Fördelat på totala tillgängliga Jordfasta atmosfärsvolymen (4,4 T18 M³) ger det per kubikmeter medelatmosfär runt 1,2 t6 KG/M³ per år.

 

— SVAR:

 

MÄNGDEN tillgängligt ATMOSFÄRISKT KOL MED MAUNA LOAVÄRDENAS ÅRLIGA KOLTILLSKOTT ÄR

20M²·8.650M·1,2 t6 KGkol/M³år =  0,21 KGkol/årTrädAtmosfäriskTotalCylinder  [0,42 KG med Skogsindustrin].

 

— Men det är bara 0,21/3,175 = 6,6% av det årliga växtkol träden behöver.

(En Julgran på runt 30KG skulle i så fall behöva drygt 140 år).

 

Det betyder att (MedelSkogsIndustri-) trädet (dubbla 20M²) för sin uppväxt behöver 2×3,125KGkol/år = 6,25 KGkol/år.

 

— Med det tillgängliga  0,21 KGkol per årTrädAtmosfäriskTotalCylinder  betyder det att bara

0,21/6,25=3,4% av det årliga växtkol medelträdet behöver finns tillgängligt i luften ovanför trädet.

 

Den matematiken fungerar uppenbarligen inte — utom som stendöd dockskåpsmodell.

 

ETT ANNAT KANSKE MERA ÖVERTYGANDE SÄTT ATT GROVRÄKNA PÅ ÄR FÖLJANDE:

— NU (ForestWorld) 2015 FINNS CA 4 T13 M² SKOGSAREAL KVAR FRÅN TIDIGARE (1750-1800) 5,3 T13 M². MED DEN LÄGRE SIFFRAN, NUTID, OCH VARJE GRANEKVIVALENTS 20 M² MARKVÄXTYTA MED MINST 1,875 KGkol/ÅR FÖR VARJE TRÄDS TILLVÄXT, LINJÄRT RÄKNAT ÖVER VARJE MEDELTRÄDS HELA LIVSLÄNGD, BLIR ÅRLIGA TRÄDTILLVÄXTOMSÄTTNINGEN I KG KOL LIKA MED 4 T13 M² / 20 M² · 1,875 KGkol/M² = 3,75 T12 KGkol/ÅRglobalSKOGEN.

   OM DE TRÄDEN SKULLE TA DET KOLET FRÅN ATMOSFÄREN ÖVER TRÄDEN, OVANSTÅENDE INDUSTRIFISSILTILLSKOTT ÅR 2015 PÅ +2,33ppmvCO2 = 5,13 T12 KG, BORDE SLUTRESULTATET UPPVISA ETT reducerat MAUNA LOA-VÄRDE I CO2-HALT: 3,75/5,13=0,7309941 = 73%:

Mauna Loa-halten borde visa endast ca 27% AV DE 100% SOM FAKTISKT VISAS — OM träden TAFSAR på atmosfäriska luftkolet över träden.

   Då så inte är fallet, finns heller ingen grund för uppfattningen, så långt, att träden skulle hämta ner luftkol från atmosfären, över träden; Luftkolet i atmosfären är (på tok) för litet för att det ska ha någon betydelse alls för trädens tillväxt — som tas från det betydligt mer koltäta markinnehållet: samspel/växelverkan mellan mark-vatten-luft i SkogsFältet.

 

KONSEKVENSER AV RESULTATBILDEN:

 

— OM träden FRÄMST — primärt — skulle ta sitt växtkol ÖVERIFRÅN luften, över träden,

ÄR DET ENBART MED RÄKNEEXEMPLETS RESULTAT OVAN UPPENBART att

träden (som mest 7%) SLUKAR allt vad industrifossilt emitterat atmosfäriskt kol heter (på nolltid).

— Atmosfären BORDE i så fall tydligen och uppenbarligen (för länge länge sedan) ha varit helt REN inte bara på »Mauna Loa-kol», NOLL global uppvärmning. Utan även i betydande mening också (väsentligt) ha utarmat atmosfären över träden generellt på luftkol: möjligen inget skyddande koldioxidtäcke alls, kvar 2015.

 

   RESULTAT:

— Uppfattningen — OM det är den som avses — att

 

”TRÄDEN/växterna TAR KOL UR ATMOSFÄREN FÖR SIN TILLVÄXT OCH Ämnesomsättning/Respiration/Bioventilation”,

med innebörden ÖVERIFRÅN luften, över träden, inte NERIFRÅN kolmarksmullen, under träden

 

är uppenbarligen med räkneexemplens förebild irrationell, irrelevant, helt orimligt ologisk, grundad på en ren förmodan. Men var finns etablerade klargöranden i saken?

   Inget upphittat. Inget omnämnt. Inget omskrivet. Jämför Webben.

   Ytterligare liknande räkneexempel, samma kvalitativa resultat men på alternativa former, finns sammanställda i

RÄKNEEXEMPEL — källan till växternas växtkol.

 

Det finns tydligen, uppenbarligen och väl relaterbarligen i ovanstående genomgångs ljus ingen som  helst rimlig grund för uppfattningen att skogen skulle ta så mycket som en enda kolatom ur fossilindustrins koldioxidemissioner. Träden, växterna, tar sitt växtkol, självklart, från luften omkring blad och barr som strömmar uppåt till växterna NERIFRÅN den starkt kolkoncentrerade markmullen (eller/och via den svagt koncentrerade kolsyran i regnvattnet som når markmullen och sedan sköljer genom trädet från rötterna [årsmedelvärde 10 Liter/Dygn/FullvuxenNorgeGran]): växtkolet (numera 2015) tas från koldioxiden som avges från skogsindustrins starkt sargade upprivna naturskogsmarker — med extra kvarlämnade ruttnande döda biomassrester. Intet — noll — från atmosfären över träden. Det är DELS vad sunda förnuftet säger, och DELS vad räkneexemplen visar. Se även i SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING.

   OM det skulle vara fel (och GUD vet att man kan begå gruvliga misstag genom att, efterhängset, favorisera olika idériktningar in till fanatism) kommer självfallet rättelse att ges.

 

IPCC-samfundet

:

 

— Men de nya träd som växer upp tar ju tillbaka kolet från luften — fossilindustrins utsläpp — igen.

Nej, säger AGW-beviset: Skogen tar inte upp en endaste atom av fossilindustrins emissioner.

 

Det Är en utbredd vanföreställning — ingen felräkning, det handlar inte om det — inom IPCC-samfundet, ända sedan upprinnelsen (1973), med följande dramatiska innehåll: HAVETS UPPTAG AV FOSSILINDUSTRINS KOLEMISSIONER — energimotorn till hela den globala uppvärmningen enligt NASA-CRU-kurvans bevisligt ekvivalenta uppdelning i ekvivalenterna Havsperioder + Uppvärmningskurva, Kolumn1 | Kolumn3  uppfattas inte av IPCC-samfundet som ANNAT (”LUCKILY”) än att »skogen och havet hjälper till att ta upp fossilemissionerna så att effekterna av AGW reduceras»:

AGW, Global Uppvärmning, i IPCC-samfundet ÄR det som Mauna Loa-CO2-värdena visar: ”Havet och Skogen hjälper till att dämpa effekterna av fossilemissionerna genom att absorbera en stor del av dessa och SÅ uppvisa LÄGRE Mauna Loa-värden än annars”. Det är hela grunden till IPCC-samfundets — skogsindustrins — mening och uppfattning att »skogen är kolsänka för fossilemissionerna, och trädodlingar är därför bra för klimatet» [SKOGINDUSTRIERNAS ALLMÄNNA ARGUMENT]. Jämför de renodlade påståendena från IPCC kontra AGW-beviset:

   IPCC-samfundet: — Globala uppvärmningen är anställd på Mauna Loa-CO2-innehållets totala Jordatmosfäriska Mauna Loa-kolsumma, S3.

   AGW-beviset: Nej. Ty: — Globala uppvärmningen är entydigt, obevekligt, anställd på Jordatmosfäriska industriförorsakade innehållet, S2=S4:

— Delen som undanhålls Mauna Loa, som går till havet, ÄR den globala uppvärmningens blotta orsak, inte Mauna Loa-CO2-halterna som sådana.

— Vad säger AGW-beviset i Globalräkningen (Jan2016)?

AGW, Global Uppvärmning, i AGW-beviset är INTE ENBART det som Mauna Loa-CO2-värdena visar.

— Vad visar då Mauna Loa-CO2-värdena enligt AGW-beviset i Globalräkningen (Jan2016)?

Mauna Loa       = MaunaLoaFossil       + Summan FRÅN SKOGSINDUSTRINS GLOBALA AVSKOGNINGSVERKSAMHET med försumbar AGW-verkan:

100%               = 60%                          + 40%.

 

Se mera utförligt i JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET: samma kvantiteter; samma slutresultat — men helt väsensskilda fysikuppfattningar:

Bara en av dessa kan tydligen förklara, innefatta såsom primitiv, den andra; AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen förklarar för sin del i AGW|MLF;

 

IPCC-samfundet skiljer inte icke-fossilt CO2 (i AGW-bevisets matematik: försumbar AGW-effekt [T-faktorn ingår inte], men, samlat, med katastrofala väderkrafter [Energifaktorn från totala globala effekten] på små Jordytor) från fossilt CO2 (i AGW-bevisets matematik; hela orsaken till den globala uppvärmningen via havsupptaget Kolumn1); Mauna Loa-värdena KAMOUFLERAR en AGW-bevislig instans [IPCC|Giftlarm] som tydligen helt undgår IPCC-samfundet. Utan AGW-beviset: helt omöjligt att upptäcka — därför att industripreferensen med t(AGW)-integralen, då, inte finns med, och utan den: intet. Jämn slät ogenomtränglig stenhård bergvägg. Inte ett knäpp.

 

   Mauna Loa-CO2-värdena såsom indikatorer på global uppvärmning avspeglar inte industrins fossilemissioner sedan havsupptaget tagit sitt.

   AGW-beviset i Globalräkningen (Jan2016): EXTRA ICKE-FOSSILT CO2 (36%) INGÅR.

 

SÅ: ”Men de nya träd som växer upp tar ju tillbaka kolet från luften — fossilindustrins utsläpp — igen”;

— Det är den allmänna uppfattningen. Ja. Se även mera utförligt från IPCC|Giftlarm och SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING.

— Har du personligen träffat på något avsnitt i Naturboken som klargör hur, exakt, det fungerar med den saken? Jag letar fortfarande.

   Se även utförliga exempel i Webben och Trädens Växtkol.

 

   Titta (igen) på figuren ovan.

   När Naturskogen först kapas (King1994), första kalhygget, dumpas hela den skogens naturliga bioventilation (BV) ut i luften: kolet (och vattnet) som de levande träden ventilerade genom sin ämnesomsättning, dumpas rakt ut i luften och påtvingas den övriga lokala skogen via ett DERAS motsvarande högre arbetstryck. Ett kontinuitetsbrott, en bioventilerande GLIPA har uppstått. När sedan de nya träden växer upp — SKULLE MAN KUNNA TRO med gängse synsätt som verkar svårt att hitta referenserna för i närmare granskning — kan de återta MAX hälften av biodumpen när de är fullvuxna: kontinuitetsglipan som bortfaller under uppväxten är och förblir förlorad.

— Titta sedan på VARIFRÅN träden tar sitt växtkol [VäxterÄrMarkkol] (NATURSKOGEN):

— I naturskogen sker uppväxt och förmultning sömlöst utan kontinuitetsbrott, figuren ovan vänstra delen. Varje medelnaturskogsträd som dör bildar genom sin markförmultnande trädkolsmassa kolbasen för ett nytt uppväxande naturskogsträds egen kolmassa (Biologiska tillväxtkonstanten). Noll, ingenting, tas från någon luft eller atmosfär överifrån träden. Allt växtkol tas nerifrån kolmullsmarken, antingen direkt från luften som strömmar upp från skogsmarken eller/och via regnet som når den kolbemängda markmullen, den lilla mängd kolsyra som adderas, och som sedan sköljs och uppsamlas genom hela trädet ända ut till blad och barr där vattnet återlämnas till luften. Etablerade källor som omnämner det sättet har eftersökts men ännu (Dec2015) inte upphittats. NaturBalansen bibehålls utan glipor, avbrott eller hack.

   Luften, koldioxidmängden, över träden, den allmänna atmosfären (troposfären, upp till runt 10 KM över marken), betecknar en (1) enhet. Koldioxiden som frigörs ur markkolmullen rakt under växterna betecknar 2500 sådana enheter [Exempel 1Gram]. Luften som kommer nerifrån marken under träden innehåller alltså, just innan den späds ut runt sagt 2500 gånger mera koncentrerad koldioxid än luften, atmosfären, som finns över träden. Bara med närheten till den kolkällan står det utomordentligt klart att växterna ytterst sett, i vilket fall, tvunget och alltid, FÅR|erhåller sitt växtkol nerifrån den starkt kolkoncentrerade marken. Inte överifrån (den i sammanhanget löjeväckande kolsnåla) atmosfären. Det är vad sunda förnuftet säger. Men IPCC-samfundet: var? Jämför Webben.

— Gröngraferna ovan till höger, det tänkta återupptaget i nyträden från föregående kalhyggets biodump, kommer med den scenbilden aldrig att inträffa.

De nyuppväxande Trädåkrarna tar sitt växtkol från skogsmarken (starkt uppriven av tunga järnbeklädda skogskapande maskinhjul). Inte från den (i sammanhanget löjeväckande kolsnåla) atmosfären över träden. Tills någon framställning visar sig som kan dementera den bilden: Och alltså:

Nyträden växer upp på bekostnad av att skogsmarken utarmas; Kolet som nyträden tar/binder från skogsmarken för uppväxt och bioventilation, dumpas sedan återigen vid nästa kalhygge. Och så vidare, kalhygge in och kalhygge ut. Det enda som händer i princip, är att nyträdsodlingarna bara dumpar en från skogsmarken upphämtad bioventil som vräks ut i luften för varje nytt kalhygge. Ingenting tas från atmosfären. M.a.o., och förutsatt korrekt uppfattat: Skogsindustrin VRÄKER ut kol i atmosfären. Se även förenklade jämförande schematiska grafiska illustrationer i SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING.

   Det är konsekvenserna som kan utläsas ur de enkla observationerna. Men var finns IPCC-samfundets motsvarande klargöranden? Inget upphittat.

   AGW-beviset: Haken i hela det tydligt invanda, orelaterade, synsättet är av allt att döma IPCC-samfundets antagna föreställning om den Jordfasta Atmosfärsmassan [‡] (som introducerades 1973, se IPCC|Giftlarm), och som tydligen bär ansvaret för hela kalabaliken. Nämligen den tydligt utbredda, men aldrig riktigt redovisade [IPCC|Poängen] föreställningen att skog och hav absorberar — i meningen nullifierar, upphäver, neutraliserar globaluppvärmande effekten av — runt hälften av industrins fossilutsläpp. AGW-beviset visar (och bevisar) att den uppfattningen saknar naturförankring i kraft av m/t-proportionaliteten — Se denna särskilt utförligt i detaljer från KOMPLEMENT.

Ju mer levande träd som fälls, desto mer förvärras situationen. Värst drabbas naturligtvis områden där man också hindrar naturlig återväxt [Bakgrunden].

   AGW-beviset: Det är inte, eller ska i varje fall inte vara, frågan om att uppmätta och observerade kvantiteter skulle vara felaktiga, och inte matematiken bakom dessa heller. Det är inte huvudfrågan. Frågan är, uppenbarligen, sättet som uppgifterna ventileras på, hänförs till och sammanställs på. Helheten med alla detaljer MED NATUREN SOM SJÄLVSKRIVEN AUKTORITET.

   Som vi redan VET, imponerar Naturen inte på IPCC-samfundet = modern akademisk självupphöjd 1800-talsIntelligens [MatematikensUrsprung]: herrefolksmentaliteten: indelningen av mänskligheten i A-människor (PhD+beundrarna) och B-människor (alla övriga — som mobbas frekvent av PhD-överheten med deras hänvisning till en Meritsamling som skitmänniskorna inte har, aldrig haft, aldrig kommer att få [HerrefolksCitatetNo1]: attityden. Jämför LISTAN). [PhD-överhetens dåliga samvete visar sig när en och annan Överbliven Skitmänniska slinker in och får 6 poäng av 5 möjliga].

   Alla observerade värden måste ovillkorligen kunna förklaras, relateras, inpassas i en totalbild, även felaktiga teorier och orsaken till dessa. Det är i vilket fall Naturvetenskapen i Universums Historia.

 

 

 

 

GLOBALT TILLÅTNA SKOGSANVÄNDNINGEN ENLIGT BTK — med fortsättning från Naturexemplet — Feb2016

 

 

Globalt Tillåtna Skogsanvändningen — enligt BTK

I anledning av särskilt uppmärksammat alarmerande tillstånd enligt Globalräkningen

 

 

SKOGSINDUSTRINS NUVARANDE METODER tillsammans med typen Staten Sveriges naturfasoner håller tydligen på att ha ihjäl allt vad levande heter på planeten Jorden 2010+.

— Se särskild länkad kort sammanfattning från Globalräkningen, om ej redan bekant. Här följer ett möjligt scenario med alternativ som beskriver ramarna för skogsanvändningen generellt enligt Biologiska Tillväxtkonstanten (BTK).

 

Inledning:

 

I KOLETS URSPRUNG PÅ JORDYTAN ges grovvärden som kan användas i en översiktlig global utvärdering:

 

       Användningen av Naturskogen med bevarad biologisk balans

 

       Den globalt tillgängliga kolmullens potential för skogsbruksanvändning (Överskottsmullen) 

 

       Naturräkningen visar hur vi måste organisera skogsanvändningen

 

 

 

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR:

1   ÅterväxtSuget måste återställas för att garantera optimal/maximal reduktion av atmosfäriska ICKE-FOSSILA CO2-överskottet:

— En Nuvarande Förutsatt (som alltså ännu 2015/16 inte finns) — från förindustriella tillståndets maximalt täckande skogsareal (5,9 T13 M²) — är enda garantin för att CO2-överskottets atmosfäriska vattenlösning i regn som når marken

KAN TAS UPP GENOM ATT DET OCKSÅ FINNS, existerar — Svenska Staten — EN MAXIMALT LEVANDE UPPTAGANDE BIOVÄXTMASSA, blad och barr.

   Jämför Europaexemplet — Sveriges tydligt historiska naturvanvett.

— Som det är nu

 

 

— mer än 30% av den naturligt ursprungliga skogsmarkytan (före 1800 som ovan, 5,9 T13 M²)

för att då inte tala om den ENORMA motsvarande aktuella bioarbetsytan blad och barr, stomata,

är borttagen (mestadels på grund av betesmarker i samband med uppfödning av slaktdjur för animalisk livsmedelsindustri: djuren behöver ätfoder, som kräver extra åkermark) —

Se även i Jordbruksbygden, jämförande exempelräkning: vad mänskligheten behöver i absolut minimum i åkermark för vegetariska livsmedel 2015/16. (Djur i jordbruket finns i vilket fall [Kor för mjölk och smör (och ost), Får för ullen, Hästar för arbete/rekreation/sällskap], och kan tas tillvara genom naturliga bortfall — men det blir inga större grillfester).

 

 

händer ingenting med kolet i kolsyran i det nedfallande regnet ANNAT än att det återvänder till luften igen: ingen växtlighet finns som tar hand om nedfallet, och luftkolet dunstar bara tillbaka till atmosfären igenINGEN MINSKNING SKER.

 

DÄRFÖR GÖRS FÖLJANDE GROVRÄKNINGAR MED FÖRUTSÄTTNINGEN RUNT 1800 PÅ DEN URSPRUNGLIGT BEFINTLIGA MAXIMALA SKOGSAREALEN 5,9 T13 M² OCH MED FÖRHOPPNINGEN ATT TYP SVENSKA STATEN OCH ANDRA INSER VIKTEN AV ATT FÖRSÖKA ÅTERETABLERA DEN NATURLIGA VÄXTKRAFTEN FÖR ATT MOTVERKA NUVARANDE VANVETTIGA MER ELLER MINDRE DIREKT NATURMÖRDANDE VÄRLDSORDNING.

 

 

Bara med denna enkla åtgärd är det alldeles uppenbart, att naturen kommer att OMEDELBART börja hjälpa till att reducera det icke-fossila CO2-överskottet som bl.a. Svenska Staten i sitt bevisligt förståndslösa fattningsnit nu bara vräker ut, dessutom helt utom varje form av demokratisk process, och därmed motverka Träddöden2015. Se även i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

 

 

Ingen naturligt utfyllande växtlighet får mejas ner.

De landområden som tidigare tagits bort (över 30%) från runt 1800-talets tillståndsbild, måste ovillkorligen återställas sin naturliga växtlighet för att få den optimala naturligt arbetande biomassans återväxtsug att fungera.

 

2   SKOGSINDUSTRINS SKOGSMARKSPENETRERANDE OCH SKOGSMARKSVANDALISERANDE MASKINPARK (Tabell Y3) måste helt enkelt och frankt BORT — elimineras, avskaffas:

ingen åverkan får ske på eller i skogsmark i samband med uttag av träd.

 

3   Inga levande träd får tas. Endast med TAE=0 säkras noll vidare extra icke-fossilt CO2- till atmosfären.

 

4   Speciellt punkt 2 ovan innebär: Träd som tas ut måste plockas OVANIFRÅN för att helt eliminera skador i skogen, främst på omgivande levande både gamla och unga uppväxande träd: ingen skogsmark får vandaliseras, förstöras, och inga levande omgivande träd får skadas.

 

5   ROTSKOTT FRÅN GAMMELTRÄDET planteras på det borttagna gammelträdets plats (Rotkronan toppfräses och fylls med planteringsmull för det nya trädets uppväxt): Kompensationen för gammmelträdets bortforslade naturskogliga återväxtmull tas från geologiska mullöverskott (havsbottnen, sedimentavlagringar) SOM

GARANTERAR ATT SKOGSMARKEN INTE UTARMAS PÅ DE BORTFORSLADE TRÄDMASSORNAS KREDIT:

ingenting får tas bort, ingenting får läggas till.

 

 

Hur många träd?

HUR MÅNGA TRÄD PER ÅR TILLÅTER NATUREN

MED PUNKTERNA OVAN VERKSTÄLLDA ATT VI FÅR TA?

 

Många, många flera än nuvarande ca 5 T9 GranEkvivalenter årligen [FAO 2010].

— DET är det oerhörda.

 

400 år NaturskogsIntervall:

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN GRANEKVIVALENTEN (GE)

 

(GE: 375 KGkol/200årGE tillväxt/förmultning: 1,875 KGkol/årGE; 20M² GE-försörjande skogsmarkyta)

som använts genom gående i hela denna presentation för globala grovräkningar och jämförelser i landmarkerna

 

skulle vi också här fortsättningsvis använda medelperioden på 200 år som intervallet för Naturskogens förnyelse.

   För att — emellertid — just i detta jämförande fall med en uttagsperiod ge en mera naturriktig bas utan att strida på marginaler används här istället resultatet från naturparksstudien (Wilander2012) med medellivslängden (för 13 olika naturparksträd) totalt som drygt 400 år (Granen finns inte med där, men en del separata webbkällor antyder medellivsåldrar hos Gran till omkring 400 år).

   Det betyder en HELT SÄKER MARGINAL till den viktiga och avgörande GranEkvivalentens förruttnelseperiod som säkerställer att Naturordningen (BTK) inte våldförs genom att ta ut mer än det som kan lämnas tillbaka.

   Speciellt i samband med användningen av träd som biobränsle — själva återlämnandet av det extra luftkolet som bildas vid förbränning av ved, just i försorg av ÅterväxtSuget maximalt befintlig markväxtlighet som kan ta emot REGNVATTEN som innehåller det atmosfäriska överskottet löst koldioxid (svag kolsyra) och därmed återställa kolbalansen till skogsmarken (SkogsFältet) INOM RIMLIG TID — är en 400-årsperiod mera säker än en 200-årsperiod.

 

Antalet Globala GranEkvivalenter via skogsarealen 5,9 T13 M² vid/före år 1800:

n(GE1800)        = 5,9 T13 M² / 20 M²

                          = 2,95 T12 GE;

Antalet Globala GranEkvivalenter som får tas ut över en period på minst 400 år:

N(GEut400)      = n(GE1800)/400år

                          = 7,375 T9 GE/år

 

Jämför med FAO-prognosen för 2010, totala globalproduktionen av timmer: 5 T9 M³,

ungefär lika med lika många GE:

— NaturUttaget accepterar tydligen i vår grovräkning att  ca 47,5% MER än dagens globala timmerproduktion får, och KAN, tas ut ur Världsskogarna

FÖRUTSATT OVANSTÅENDE PUNKTER Grundförutsättningar REALISERADE.

 

Det är tydligen MER med hela 48% än dagens globaltimmerproduktion, allt i grovräkning.

— SÅ: Ingen ska tydligen komma här och klaga på att Naturen är SNÅL i jämförelse med Skogsindustrierna.

 

DET FINNS ALLTSÅ MARGINALER — men tydligen ingen utvecklad teknik att förverkliga uttagen.

Skogsmarksägare får inte behandla skogen hur som helst, eftersom skogen tydligen är en delad resurs som är avgörande för allt levande. Det krävs skarpa (internationella) regleringsförordningar med grund i skarpa naturharmoniska bevisgrunder. Utan sådana bevisgrunder, heller inga regleringar.

 

 

Resultat:

JÄMFÖR den fullt möjliga SKOGSTYPEN MED Grundförutsättningarna OVAN:

 

— Grovt och runt i medeltal tas ett TAE=0-träd ut ur Naturskogen med spridningen 1 Gammelträd per 400 GranEkvivalenter. Eller i motsvarande ekvivalent skogsmarkyta: 1 GammelGran per 400×20M²=8000 M², eller en ett träd per en fyrkant med sidan nära 90 meter;

— MED Grundförutsättningarna uppfyllda —.Överifrån taget TAE=0-Gammelträd, ingen åverkan på omgivande träd, ingen åverkan på skogsmarken; toppfräst rottopp, nyplantering med rotskott från Gammelträdet:

— En skogsvandrare kommer inte att se något av det ingreppet än en liten (fin, späd) nyGran som står mitt ibland det övriga naturliga Växandet: Helt omöjligt att se minsta lilla ingrepp om man inte har förstoringsglaset med sig och börjar rota i blåbärs- och lingonriset och ljungen runt omkring. Märks inte.

   Det skulle vara något att visa upp,. något värt att kallas SkogsVÅRD.

 

Beskrivningssättet, strikt enligt BTK, förefaller helt övertygande i tillvägagångssättet: fullt praktiskt möjligt genomförbart — med enda RESERVATIONEN: finns ingen ENERGI som kan realisera TEKNIKEN BAKOM. Än. Den som misströstar har inte förstått Naturens Goda Avsikter.

 

   Eller i klartext:

— Vi människor har en ENORM resurs i Naturen — bara vi mödar oss med ATT LETA EFTER INGÅNGARNA TILL SKATTGÖMMORNA. För varje uppkommet problem, finns en tillfredsställande lösning — att motbevisas i historiens längd.

 

Hur som helst. Först och främst måste skogsindustrin inse det egna praktiserande vanvettet och upphöra med skogsvandaliseringarna, tillsammans med staten och kommunerna och deras uppenbart vettlösa naturmördande verksamhet som inte tillåter naturen att hjälpa till att återställa balansen: TILLÅT NATUREN ATT ta ner DET ICKE-FOSSILA CO2-ÖVERSKOTTET, FÖRST OCH FRÄMST — och sluta upp med att gäcka naturen med motkrafter genom att bara förvärra sakernas tillstånd:

 

 

Eller ännu enklare: dementera den här resultatframställningen som NONSENS.

Ingen skulle bli gladare än författaren: söker ständigt efter minsta detalj för ifrågasättande.

 

 

BESLUT SOM BERÖR INGREPP I NATUREN ÄR BESLUT SOM BERÖR MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER , OCH SÅDANA BESLUT skall, Sveriges Regering och Riksdag, GRUNDAS PÅ en DEMOKRATISK PROCESS — till skillnad från förbannat bevisligt fascistoidiskt jävla SPECIELLT SKITAKTIGT privatodlat kaffegille.

— Det har inte skett här, Sverige: sluta omedelbart kapa växtlighet; börja omedelbart återplanteringen: förbjud omedelbart kapning av levande träd; inrätta omedelbart nationella upplysningskampanjer som berättar och talar om hur illa det är ställt — till varje hushåll med eller utan mobil, med eller utan teve, med eller utan radio; uppmana varje person att inkomma med synpunkter, delta i debatt och engagemang för att på DEMOKRATISKA GRUNDER iordningställa kraftfulla åtgärder — låt naturen vara ifred — för att återinrätta en nu tydligt Stats- och Kommunkapad naturkraft som bara finns här för att hjälpa till, inte för att förstöra.

 

Vakna, Sverige.

 

 

 

JIPCCexRes — Jämförande IPCC-exemplet, RESULTATBILDEN i sammanfattning

 

RESULTATBILDEN AV DET JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET EXEMPLET

 

FRÅNSETT KVANTITETERNA:

Vilken är den principiella skillnaden mellan de olika sätten?

 

IPCC-tabellens (2014) egna uppställning

»AtmosphericGrowthRate» ska egentligen, som här, vara FossilAtmosphericGrowthRate — Den distinktionen framträder inte förtydligad i IPCC-samfundets terminologi — IPCC-luddiga termer.

3,9 T12 KG                               = 1,1 T12 KG                            – 4,1 T12 KG                            + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

                                                   LandUseChangeEmissions      ResidualTerrestrialSink           FossilFuelsAndIndusty             OceanSink

lika med

3,9 T12 KG                               =                                                                                                   + 9,8 T12 KG                            5,90 T12 KG

                                                   LandUseChangeEmissions      ResidualTerrestrialSink           FossilFuelsAndIndusty             OceanSink

 

IPCC-samfundet:

Skogen tar ner atmosfäriskt CO2 från industrins fossilemissioner (4,1 T12 KG).

Vilket ”Luckily” enligt IPCC  tolkas som att en annars kraftigare AGW-effekt skulle visa sig.

 

AGW-bevisets motsvarande normaliserade värden

Atmospheric CO2 increase      BioForestTransitions                                                                  HumanFossilEmissions             OceanUptake

 

5,05 T12 KG                             = Xut–Xin + 1,13 T12 KG                                                          + 9,80 T12 KG                          – 5,88 T12 KG

 

3,92 T12 KG                             =                                                                                                   + 9,80 T12 KG                          – 5,88 T12 KG

AtmosphericFossilIncrease                                                                                                          HumanFossilEmissions             OceanUptake

 

AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen:

Skogen tar ner NADA — intet, noll, ingenting, zero — atmosfäriskt CO2 från industrins fossilemissioner:

:

inte en enda atom (AGWb15 ¦ Globalräkningen):

Däremot vräker skogsindustrin med Stat och Kommuner ut stora årliga extra mängder ICKE-FOSSILT CO2 till luften på grund av de ständiga inbrotten i (BTK) den ursprungliga Naturskogen som utarmas allt mer — levande träd kapas, skogsmarker rivs upp, naturlig växtlighet mejas ner, återväxten, den enda som kan återställa ordningen, hindras (Träddöden2015):

Skogsindustrin|Staten|Kommunerna dumpar jämförelseåret 2014: 1,92 T12 KGkol¦0,871ppmvCO2, eller 0,871/2,30, lika med 38% av 2014-årliga Mauna Loa-tillskottet (5,05 T12 KG) — och i årligt växande. Se Globalräkningen.

 

Hur framgår den chockerande skillnaden i synsätt av de jämförande uppställningarna, kvantiteterna som sådana?

 

Inte alls. Kvantiteterna i respektive synsätt bygger I VILKET FALL på SUMMATERMER som i sig — som jämförelsen visar och exemplifierar — och TYDLIGEN kan ha i princip vilka som helst GODTYCKLIGA sammansättningar i laborerandet med slutsumman plus och minus. Den summerande ledformen som sådan ger med andra ord inget bevisbart avgörande mellan de två tydligt diametralt skilda synsätten.

 

Så: Vad går då bevisningen ut på?

Suck, säger AGW|MLF: IPCC-SAMFUNDET UPPVISAR TYDLIGA — bevisliga — FÖRSTÅNDS- OCH FATTNINGSFEL I NATURANALYSEN (Vidare nedan, med garanterat säkra referenser):

 

IPCC-samfundet har inte NASA-CRU-kurvans uppdelning i de ekvivalenta komponenterna Havsperioder + globala t(AGW)-uppvärmningskurvan. Den sistnämnda samma som industrins energianvändningskurva; Samma som hela mänsklighetens samlade energianvändningskurva — vare sig fossileldad eller inte: DESS integral, t(AGW)-integralen, bildar basen för en motsvarande industrifossil atmosfärisk CO2-ackumulering — den helt fossilrena Mauna Loa-värdesformen och som inte direkt syns eller framgår enbart från Mauna Loa-värdena som sådana på grund av extra adderat icke-fossilt (Globalräkningen); Den funktionsformen, den drivande energibasen, bildar hela grundvalen i AGW-komplexet, enligt AGW|MLF (AGWb15).

Den analysen finns inte inom IPCC.

HAKEN (IPCC|Giftlarm; IPCC|Poängen; TheMissingSink) INOM IPCC-samfundet är, enligt AGW|MLF, den avgörande föreställning som berör själva ORSAKEN (IPCC|Poängen) till det faktum att Mauna Loa-värdena uppvisar lägre CO2-summa än motsvarande industriemissioner:

 

enligt IPCC (ända sedan 1973 med KeelingKurvan):

Skogen tar upp industrins fossilemissioner med nära 50%, och reducerar ”Luckily” därmed en annars större AGW-verkan.;

[IPCC-samfundet ser inte NASA-CRU-kurvan = Havsperioder + t(AGW): TheMissingSink].

 

enligt AGW-beviset:

Anledningen till differensen Mauna Loa-CO2-summan kontra industrins kolemissioner (IPCC|Poängen) är AGW-verkan:

: Se AGW-beviset Tvärsäkert:

det finns inga reduktioner, inga atmosfäriska upptag från skogen av fossilemissioner: det finns ingen faktor som reducerar AGW från fossilindustrins emissioner (AGWb15)(Globalräkningen). Det är en grundlig missuppfattning, en feluppfattning.

AGW-verkan bildas av att HAVET tar upp runt 60% av industrins fossilemissioner och kvarlämnar ca 40% fossilrelaterat CO2 i atmosfären. Den Mauna Loa-andelen summeras/integreras sedan med det extra icke-fossilt relaterade CO2 som

 

Se särskilt upplysande i

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE:

Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer:

Stora mängder globalt Extra icke-fossilt CO2 har ingen nämnvärd global AGW-verkan — men besitter stor lokalt förödande väderpotential: Räkningen visar att bara ett nära obetydligt Globalt AGW-effekttillskott från icke-fossilt relaterat extra CO2 kan samlas i små koncentrerade väderöar som stundtals kan dra fram över små ytor mätt med människans litenhet, och därmed åstadkomma stora skador — räkningen visar att det nuvarande (2015/16) extra icke-fossilt relaterade atmosfäriska CO2-tillskottet ansvarar för effekter lika med flera extra-orkaner, eller andra motsvarande extraeffekter, utspritt som globalt försumbart, eller kanske samlat i en vild tornado, eller annat.

 

skogsindustrin med Stat och Kommuner VRÄKER UT ÅRLIGEN till luften — på grund av de ständiga inbrotten i (BTK) den ursprungliga Naturskogen som utarmas allt mer: Levande träd kapas, skogsmarker rivs upp, naturlig växtlighet mejas ner, återväxten, den enda som kan återställa ordningen, hindras (Träddöden2015).

 

Enklare sagt, enligt AGW|MLF: IPCC-samfundet gestaltar alldeles tydligt, bevisligt

(AGWb15 ¦ Globalräkningen)

och uppenbart ett grundläggande förståndsfel; Detaljer som FÖRKLARAR natursammanhanget

[NASA-CRU-kurvan = Havsperioderna + t(AGW); AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen],

utelämnas.

 

Varför då?

FRÅGA DOM. Jämför LISTAN.

 

Den Moderna Akademin kan inte Trixa bort det här:

— Den moderna akademins föreställningar, med upprinnelse under 1800-talet och som grundas på att Uppfinna, inte Härleda matematik och fysik ur  Naturdjupen, har lett mänskligheten in i ett väl indoktrinerat tillstånd av mörker, djup okunnighet och SÄRSKILT SPECIELLT BEVISLIGT OMFATTANDE vanföreställningar, speciellt om Universum GENERELLT.

— Det går inte att Snacka sig ur den positionen: detaljerna är bevisbara, in till atomens innersta radikaldjup. Utklassning.

 

 

FÖRTECKNINGEN ÖVER Förståndsfelen som bevisligt i detalj modern akademi ägnar sig åt, är omfattande. Alltsammans med upprinnelse under det berömda 1800-talet: herrefolksEran: härleder inte: uppfinner. Uppträder och uppför sig som Herrar, Bestämmare, IntelligensÖverheter, i Universum. Indelar öppet mänskligheten i A-människor och B-människor. Framhåller öppet samhällsformer som praktiserar terror, uteslutningar, missaktning och misshandel mot våldsvägran. Komplett oförmögen att Förklara Matematiken.

Ren, grundligt väl relaterbar — ENKEL ELEMENTÄR — grundfysik.

 

 

Det finns uppenbarligen bara ett unikt historiskt tillfälle att testa det här i anledning av ovanstående — för Sveriges Riksdag och Regering, eller vem som vill — allmänt folklig, speciellt medialt utbredd, vanföreställning:

 

SÅ MÅNGA KAN JU INTE HA FEL HELLER.

 

Nehej. Oj. Så bra då.

 

Visa  Världen står (tydligen) inför att befrias ifrån all okunnighet.

 

 

 

 

Kalkylkort — AM2015 A |  b .ods

 

Kalkylkorten till StatNatur201516              

 

AM2015A.ods

kalkylkortet nedan DIREKT FRÅN DEN HÄR WEBBLÄSAREN AM2015A.ods — se öppningsmanual om ej redan bekant — eller kopiera URL:en nedan till valfri webbläsare (vilket som fungerar — förutsatt att SVENSKA VERSIONEN av gratisprogramvaran OPEN OFFICE finns installerad på datorn)

http://www.universumshistoria.se/AaKort/AM2015A.ods

 

Tabell1 — AM2015A.ods — AGW|MLF (1812)-2070 — AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen, global totalbild Dec2015¦Jan2016

 

 

Tabell2 — AM2015A.ods — Jämförande GLOBALSTATISTIK till Tabell 1 ovan — Tabell 1 använder Tabell 2 (så, ändra inte i Tabell 2)

 

 

Tabell3 — AM2015A.ods — Kalkylkorten till Värmemotståndet.

 

 

Tabell4 — AM2015A.ods — Kalkylkorten till Jordfasta Atmosfärsmassan och ÅRSGLOBALA MEDELTILLSKOTTET KOLMASSA till Jordytans biosfär genom Bergvittring

 

 

AM2015b.ods

kalkylkortet nedan DIREKT FRÅN DEN HÄR WEBBLÄSAREN AM2015b.ods — se öppningsmanual om ej redan bekant — eller kopiera URL:en nedan till valfri webbläsare (vilket som fungerar — förutsatt att SVENSKA VERSIONEN av gratisprogramvaran OPEN OFFICE finns installerad på datorn)

http://www.universumshistoria.se/AaKort/AM2015b.ods

 

TabellML — AM2015b.ods — Förarbetet till AGW|MLF nedan

 

TabellMLa — AM2015b.ods — Mauna Loa-Funktionen

 

TabellB1 — AM2015b.ods — SUMMAt(AGW) 1815-2481

 

 

 

 

 

 

END.

 

 

 

AGW Och FRAMTIDEN IV — The Missing Sink Den felande (kol-) sänkan

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

AGW Och FRAMTIDEN IV

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              AGW Och FRAMTIDEN IV — The Missing Sink

 

                   IPCC, vetenskapssamfundet 2015 — Vart tog den resterande kolmängden vägen?

 

                                                         S1 — årlig global industrifossilanvändning

 

                                                         S2 — växande totalsumman av S1

 

                                                         S3 — Mauna Loa-värdena via fasta Jordatmosfärsmassan

 

                                                                            IPCC-poängen — Vart tog resten vägen?

 

                                                                            IPCC-grunderna — Vart tog resten vägen?

 

                                                                            Upplösningen

 

                                                                            mJatmRef

 

                                                                            AGW-summeringen

 

                                                                            AGW-beviset förklarar

 

                                                         S4 — AGW-bevisets motsvarande S2

 

                                                                            AGW |  Bevisgrunderna

 

                                                         S5 — alla S1-4 i jämförande sammanställning

 

                                                                            Resultatbild

 

                                                                            AGW-bevisets t[AGW]

 

                                                                            Fossilindustrin-AGW

 

                                                                            AGW-beviset förklarar IPCC

 

                                                                                               Förenklad S4

 

                              AGW-beviset i kort länkat sammandrag — De 12 Kolumnerna

 

                                                                                               Övergripande resultatbild

 

                                                                                               Kolumnerna 1-12, förklaring

 

                                                                                               Kolumn5 särskilt

 

                                                                            IPCC | globalt giftlarm

 

                                                                                               IPCC-samfundets globala vanvett — uppdagat Dec2015 via Mauna Loa-funktionen

 

                                                                                               IPCC, farliga direktiv