CHEOPS REKTANGEL IV — Mar2019  — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2019III8 | Senast uppdaterade version: 2019-07-24 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

iNET | KOMPETENSVARNING TILL MODERN AKADEMI | VagnANALOGIN  | GMR2019 | Huvudargumentet i Syntes | KINA | GAMMAPROJEKTET |    

 

BildKOLLAGE 2017-18 från författarens fotoarkiv.  IPCC uppmanas träda fram och klargöra sig:

 

Energi, 1Maj2019: RÄKNEEXEMPEL JORDENNASA-artikeln 2003Solceller KAN rent tekniskt ge all nuvarande årlig energianvändning utan naturnegativa effekter.

 

 

CHEOPS REKTANGEL:  I  r-Jcirkeln ¦ II noMACfysiken ¦ III Cheops/MAC-fysiken ¦ IIIa Nattlysande Moln ¦ IIIb KemiBeviset-Solen ¦ IIIbA Solsystemen i Vintergatan ¦ IIIbA1 gCRL  ¦ IIIbA2 GYRO  ¦  

 

 

Inledning Maj2019 —  antropogen Jordrotationsminskning — nollbevisetJämförande rådata

JordVagnen bromsas — tappar fart — i samma grad som kraft tas ut — från vinden till vagnen — som sveper över vagnen — Jämförande rådata

GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — K1 UDHR10Dec1948 — beslut har ingen myndighet över människorätt: gravitation, elektricitet

UTTAGEN VINDKRAFT BROMSAR JORDROTATIONEN

Energin bakom Vindstolparna

   FM-citatet 1975 — årliga markvindar visar västnetto

   NASA-artikeln 2003 — THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS

   Inside Science-artikeln 2012 — WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS

 

Vindstolpar monteras upp i allt växande antal över Jordytan. Se även Mera Från Kina 5Jun2019.

Bilden nedan: Lastfartyget KINGFISHER skeppar stolprör och propellerblad i Härnösands djuphamn 11Maj2019. Se även i Rösta på Kina i EU.

 

 

”Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning”, A20.2 UDHR10Dec1948.

 

 antropogen Jordrotationsminskning — nollbevisetJämförande rådata

VINDSTOLPARNA minskar BioVENTILATIONEN

— Varje kraftuttag UR Jordbiosfärens naturliga vindgenomströmning reducerar (naturligtvis[‡]) biosfärens naturliga ventilation. Den uttagna kraften försvinner ur — TAS — ifrån den naturliga miljö som människor och djur utvecklats på under sina runt tre miljarder år. Det sker också helt plötsligt i det tidsperspektivet, som en kort snabb biosfärisk chockvåg, nu på senare tid särskilt märkbart från början av 1800-talet (2000+¦2010+).

   RÄKNEEXEMPLEN skulle STANNA vid den aspekten (VINDSTOLPARNA minskar BioVENTILATIONEN) OM det inte vore för ATT[‡Allmän bild], som det har visat sig, långt värre ingrepp sker i Jordbioventilationens naturursprung.

 

SKOGSAVVERKNING MATAR VINDSTOLPAR

Det är nu inte enbart längre fråga om att uppmonterade vindpropellrar hämtar ner — tar, stjäl — naturlig bioventilerande kraft ur Jordbiosfären som sådan. Utan MERA så att hela vindflödessystemet i Jordbiosfären blivit »totalkorrumperat»[‡AntropogenaGlobalTornadon:10TW] — tydligen främst på kredit av avskogningsverksamheten 1800+. Naturskogsytor (30% perioden 1800-2000) har ersatts av öppna planytor, analogt mera öppen vindgenomströmning. Samt det avgörande ATT motsvarande frånvaro av naturskog håller ett CO2-överskott i atmosfären (37% från avskogningarna) som vill tillbaka men inte får det för profitintressena (MaunaLoaBeviset).

 

DEFORESTATION 37% + AGW 63% 1800-2015 has DUMPED +116ppmv CO2 resulting in a Global Extra Tornado WindEngine now working at < 10,22 TeraW(=J/S)

— more than half the world’s energy consumption (J/S) at present (May2019). ”grönska är skrämmande”. Naturintresset i Sverige är verkligen i starkt växande.

 

Den CO2-dumpen ansvarar — eller får tydligen förstås ansvara — för den här mera uppmärksammade extra[‡AntropogenaGlobalTornadon:10TW] vämevindväderkraften; Varje möjlig Extra Vindkraft på Jordytan penetreras naturligtvis prioriterande av en vindturbinmotor — och tas upp i form av ”Medialt JätteBra Miljövänlig Hållbar Energi”. Det är allvaret i hela uppslaget. MÖJLIGEN också SÅ mycket allvarligt ATT den prioriteringen HELT överrider den annars djupallvarliga[‡Vagnanalogin] aspekten med påverkan på Jordrotationen: »Fortsatt avskogning kamouflerar förestående Jordrotationsminskning». Kanske bäst att sitta ner en stund nu. Skogssällskapens ständigt utvidgade DjurHotell kanske ska prisas högt av mänskligheten på Jordklotets yta för att de håller Jordrotationen STABIL (!): Vindturbinermas kraftleveranser MATAS av skogssällskapens Profit. Absolut gärna ge rättelse om framställningen är osaklig: MerKalt! .. MerKalt! ..

— NEJ. Det är värre än så: ÄVEN Om och Då Vindturbinerna drivs 100% av AntropogenaGlobalTornadon:10TW i vidturbinpropellerns alla möjliga riktningar, säkrar Newtons Tre Rörelselagar[‡NEWTONS TRE] via given Jordytsrörelse — Jordkroppens rotation — ATT[‡Vagnanalogin] alla latitudella vindkomponenter, oberoende av vindkällan, med eller mot rörelseriktningen vilketsom, bidrar till en inbromsande effekt. Det finns ingen fysisk möjlighet att undkomma den resultatbilden så länge någon Jordrotation finns, alls; Skogssällskapens DjurHotellsFrämjande[‡ADH] får alltså, och trots allt, ingen kredit här — heller. Jävlar:

Vindturbinermas kraftleveranser MATAS av skogssällskapens Profit som underhåller — inte motverkar — en Jordytans roterande inbromsning.

SE vad LÄTT det är att hamna i ”Jorden-Står-Stilla”-föreställningar som vränger klarheten i grundförklaringar.

 

Det uppdagar bara ett affärsspektakel — ett rent globalt spektakulärt bedrägeri om man så vill; Det finns idag Maj2019 ingen miljövänlig inte direkt icke-miljöförstörande energiform på Planeten Jorden UTOM naturligt döda torra trädgrenar som kan användas som bränsle från naturligt växande Naturskogar — och Solceller (och klassisk VattenfallsKraft). Dessa har garanterat noll mark-luftfriktionspåverkan — ingen möjlig påverkan på Jordrotationen och därmed (vad vi vet) helt miljövänligt. Vindturbinerna däremot[‡Vagnanalogin] — matade av alla möjliga LATITUDELLA vindriktningskomponenter — kopplar direkt den noggrant och detaljerat relaterbara matematiska fysikens samband[‡RexJorSAM] som visar att, hur och hur mycket som den uttagna vindkraften KAN påverka Jordrotationens avsaktning. Se särskild sammanställning i Jämförande Rådata. Varför har inte den aspekten lyfts fram i media? UtellMe. Jämför ITB.

 

Utan vagnanalogins klargörande:

   SOLVÄRMEN bidrar inte till Jordkroppens rotationsfysik: Vi kan direkt utesluta alla vindbidrag från Solvärmen i frågan om Jordkroppens rotationsfysik.

MED vagnanalogins klargörande:

   SOLVÄRMEN bidrar till Jordkroppens AVSTANNANDE rotationsfysik OM och DÅ vindturbiner monteras på Jordytan som tar upp vindkrafterna LATITUDELLT, alltså längs med rotationscirklarna, med eller mot Jordrotationens rörelseriktning vilketsom: Vi kan INTE utesluta vindbidragen från Solvärmen i frågan om Jordkroppens Naturligt Bevarade Rotationsfysik. GENERELLT alla vindkällor räknas — särskilt extra antropogent införda sådana.

   Enda återstående mekaniska vindkraftskomponenter som kan ha någon påverkan på Jordrotationen blir de latitudella rotationscirkelanaloga vindkomponenterna.

   Antropogent skapade extra vindflödeskomponenter endast förstärker sluteffekten i latitudvindarnas fall.

 

Efter Inledningen Maj2019 —  antropogen Jordrotationsminskning — nollbeviset

När det står klart ATT markfast monterade vindturbiner TAR — stjäl, bromsar — Jordrotation genom förlängning av dygnet med +t om än aldrig så litet

 

RexJorSAMBANDEN ¦ KiEmes praktiska exempel ¦ Nollbeviset endast latituderna räknas ¦ EBV energin bakom ¦ Latitudkomponenterna

— friktionskrafterna, vinden mellan mark och luft tas UT och förs ner till markstationer i försorg av bl.a. (AntropogenaGlobalTornadon) de extra VärmeVindKrafter (totalt 10,22 GW ackumulerad effekt perioden 1800-2015 via +116 ppmv CO2) som uppkommer i följd av bl.a. fortsatt atmosfärisk CO2-dumpning från skogsavverkningarna

— förbleknar i all hast alla andra miljöaspekter, helt: Det mest angelägna BLIR att framhäva ATT den globalt världsomspännande vindturbinstekniken i själva verket, eller kan förstås göra det på de framvisade kvantiteternas räkning, underhålls främst av vindkrafter som SKAPAS ANTROPOGENT genom bl.a. fortsatt avskogning:

Avskogningen underhåller vindturbinskrafterna i global skala — helt och hållet. Korrigera den påståendeformen, den som kan. Totalt således, om inget annat:

Avskogningen underhåller vindturbinskrafterna i global skala — helt och hållet — vars latitudella komponenter också bromsar Jordrotationen.

 

EXEMPLEN NEDAN i VK600GW är utformade som EXAKT PRAKTISKT JÄMFÖRANDE KVANTITETER med olika källverksglobalt arbetande vindturbinseffekter, och på sämsta fallets räkningar: Hela turbinuttagets upptagande vindkraftskomponenter slås ut på Jordrotationens latitudcirklar. Webbartiklarnas aspekter på och i ämnet behandlas delvis i CITAT. Se särskilt artiklarna från NASA (THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS) och Inside Science (WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS) som delvis ansluter till den här presentationens basfakta, och därmed grundreferenser till stöd för själva framställningssättet — men som verkar helt okända i mängden etablerade artiklar i ämnet (Maj2019).

 

Ändamålet här är att försöka hitta tydliga bevis som dementerar nedanstående högst rebelliskt chockerande relaterade förklaringsbild: Ännu inget upphittat.

 

Etablerade media: ................  VindTurbinerna tar vindkraften från Solenergin (CITAT).

Relaterad fysik: ....................  VindTurbiner tar vindkraft från extra värmevindkrafter nu 10,22 TW via CO2-dumpning bl.a. från fortsatt skogsavverkning (EVB).

 

Inte påståendet som sådant är det mest chockerande, här. Kvantitetsräkningens bevisande resultat är det däremot.

 

VK600GW: Maj2019 — Förkl.

600 GW exemplet —   Jämförande rådata

nuvarande CITAT Maj2019 märkplåtseffekt på AffärsJordens VindTurbinFörening — »Vi välkomnar även invandrare från Pluto: fritt syre åt alla». Jättevänligt.

 

600 GWex1: v=10M/S — AffärsProfitens VindDrivande UniversalGUD bestämmer MINST konstant P: Se Kalkylkort

 

 

Med kontinuerlig max drift för nuvarande (källa: wWindEa.org 2018) globalt antropogent verksamma driveffekt P = 600 GigaWatt = 600 T9 W = 6 T11 W[=J/S] vindturbiner på sammanlagda vindgenomströmningsytan 9,2 T8 M² [30 KM i kvadrat] och genomsnittliga årliga vindhastigheten 10 M/S under tidrymden 1 års kontinuerligt vinduttag

— med absolut sämsta, värsta möjliga naturscenario ATT allt tas ut i form av latitudellt reducerad friktionskraft mellan Jordkropp och omgivande atmosfär

— har Jorddygnet ökat — Jordrotationen bromsats — med beloppet 0,000148 sekunder. Se även i VindResultanterna:

Nollbeviset: Så länge någon Jordrotation finns = Vindturbiner TAR någon Latitudell riktningskomponent FRÅN Jordrotationens markvindbidrag, med eller mot Jordrotationens riktning vilket som, motverkas också Jordkroppens tröghetsbevarande ändliga icke påfyllbara rotationsenergi i exakt samma grad av den uttagna turbinkraften. Exakt.

— Jag tror att det stavas  e  x  a  k  t  . Se sambanden utförligt redovisade i RexJorSAMBANDEN. Sambandsformerna tillhör grundfysiken, absolut: De är garanterat enkla, inte komplicerade.

— OM det finns personer på Jorden som kan dementera den enkla grundfysiken, jämför CITAT, och visa att »NEJ, så är det INTE»: vänligen träd fram med den bevisningen och visa oss hur, så att vi kan befria oss ifrån den här avhandlingens verkligt förbannat ledsamt tråkiga scenarion, sämsta fallets möjliga framtid: antropogena vindkraftsuttag i någon mera omfattande mening har definitivt ingenting att göra med ANNAT än ETT SPECIELLT VÅLDSAMT OCH SÄRSKILT DJUPKORKAT NATURINGREPP: Jordrotationens inbromsning. NASA-artikeln och också Inside Science-artikeln endast understryker den grundfysikens aspekter som här exemplifierats: uppmätta bevisbara effekter finns: propellrarna står på marken[‡]: kraften förs DIT NER — från FRIKTIONEN mark-luft, så länge Jorden roterar. Varför ämnet INTE behandlas i etablerad litteratur är här inte närmare känt: eftersökt, ännu inte upphittat.

 

600 GWex2: v=5M/S — AffärsProfitens VindDrivande UniversalGUD bestämmer MINST konstant P: F anpassas till dubbla OM vindhastigheten avtar till halva: Se Kalkylkort

 

Med lägre vindhastighet vWIND=5M/S men bibehållen kapacitet P = 600 GigaWatt under smma tidrymd 1 års kontinuerligt vinduttag måste uttagskraften F — antalet turbinmotorer — ökas på till det dubbla (v10/v5=2) (upptagande vindfriktionsytan ökas enligt A=2F/ρv2)  så att +t-värdets förlängningstakt också ökar dubbelt. Jättefint. AffärsProfiten är verkligen väl utbildad i grundfysikens elementa. Jättefint.

— AffärsGlobalen med målet att ALL energianvändning (senast år 2500) ska ha VindTurbinFöreningen till ÖverJordMästare — nuvarande grovt räknat ca 20 TW(=J/S)year=ca 6 T20 J/år vid ca 50% av slutnivån EbillEnd ger globala sluteffekten för hela mänskligheten ca 40 TWyear = ca 12 T20 J i årsanvändning:

 

40 TWex: v=5M/S — AffärsProfitens VindDrivande UniversalGUD bestämmer SLUTLÄGET — Jättefestligt på Jorden:   Se Kalkylkort — Ee även samma nedan i PJEx.

 

 

— Du menar att du vill ha mig med i din affärsrörelse som går ut på att börja tafsa på Jordkroppens rotation?

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val.

— Är det inte enklare att bestämma att slaveriet har införts igen, nudå, på nytt?

”Liv, Frihet, Personlig säkerhet”, A3 UDHR10Dec1948.

 

Jämförande rådata: GWex — Se KalkylkortIPCC UPPMANAS TRÄDA FRAM OCH KLAGÖRA SIG

 antropogen Jordrotationsminskning — nollbevisetEnergin bakom vindstolparnaEnergiuttagetVAGNANALOGIN

SÄMSTA FALLETS RÄKNINGAR — se VK600GW ¦ RexJor ¦ RexJorSAMBANDEN ¦ KiEmes ¦ Nollbeviset ¦ Latitudkomponenterna ¦ CITAT :

JÄMFÖRANDE RÅDATA  — Se utförligt från RexJorSAMB

ALLA GLOBALA VINDTURBINER TAR UT FRIKTIONSKRAFTERNA MARK-LUFT UTMED LATITUDCIRKLARNA

 

 

JORDROTATIONENS AVSAKTNINGSTAKT som funktion av antropogent uttagen friktionskraft mark-luft

Naturlig avsaktningstakt garanterat före vindturbinerna enligt Wikipedia Day baserat på ”an average over the last 2 700 years”:

1 sekund per 58 823,5 år — bildar en naturlig nollreferens för ev. jämförelse med antropogen påverkan:

0,000 017 0 S per år — 1,00 ggr nollreferensen;

JÄMFÖRANDE ANTROPOGEN PÅVERKAN enligt sämsta fallets räkningar:

Avsaktningstakt med nuvarande (2018 WWEA) 600GW idealt kontinuerligt uttagen vindturbinsseffekt:

0,000 147 6 S per år — 8,68 ggr nollreferensen;

Avsaktningstakt år 2015 från extra värmevindbildningskraft från atmosfäriska CO2-dumpning +116ppmv perioden 1800(284)-2015(400) 10,22TW:

0,005 027 5 S per år — 295,74 ggr nollreferensen;

Enbart skogsavverkningens del (37%) 3,8 TW:

0,005 027 5 S per år — 109,96 ggr nollreferensen;

Enligt industriprognoser för vindturbinsutbyggnaden (2019, Wikipedia Wind power ”end of 2050”)  4,042 TW:

0,001 988 4 S per år — 116,96 ggr nollreferensen;

Med hela nuvarande (2015) globala ca 18 TW(=J/S) energianvändningstakt:

0,008 854 7 S per år — 520,86 ggr nollreferensen;

Med slutnivån (ca år 2500) för antropogena ca 40 TW(=J/S) energianvändningstakten:

0,019 667 0 S per år — 1 157,47 ggr nollreferensen;

TRAFIKVERKET MED SINA VÄGIDÉER ÄR alldeles helt säkert DEFINITIVT KÖRT:

historiens värsta naturingrepp ¦ ExplicitAntropogent.

Känd Världsledande Naturvandalisering, Jun2019:

 

TRAFIKVERKET UTVIDGAR VERKSAMHETEN I SVERIGE MED NYA NATURRESERVAT — UTVIDGAD SAMVERKAN MED VINDVERKETS FOLKLIGT POPULÄRT HÅLLBARA MILJÖLÖSNINGAR. Jättefint för hela familjen. Välkommen åter.

 

MÖJLIGEN: Ett övertydligt hävdbehov att skita ner Naturansiktet med offentliga EXEMPEL PÅ MYNDIGHETENS KRAFTFULLA ÅTGÄRDER NÄR VÄXTEN INTE SAMARBETAR. AjaBaja.

 

 

— ViVRÄKER oss fram ÖVER naturen istället för att försöka ANPASSA sig EFTER. Jättefint:

   Föredöme i BEVARANDE AV SUNDHET, ORDNING OCH SKICK. Jättefint. Starkt minskad brottslighet.

— Statsförvaltningen (»KinaSverige») SPRIDER Trygghet. Försöker inte OMFORMA ”tänkandet” — Inte alls genom någon planerad kupp mot tankeförmågan eller så (RÅ-intelligensen räcker inte upp till den lönegraden). Självklart inte. Utan av DRIFT.

— Glöm inte att RöstaKina i nästa EU-val. Hurra! Hurra! We want more! We want more! ..

Svensk Teknisk — Intelligens 2019: KVELNA

 

 

 

Spektaklet kan avstyras — 100%  — om affärsrörelsen slutar med sitt profittänkande och börjar agera med innehållet innanför pannbenet

Snabb JÄMFÖRANDE genomräkning på nuvarande  SOLCELLSTEKNIKEN ¦ Räkneexempel: Solcellstekniken kan — HELT — ersätta, helt avstyra spektaklet i ovanstående med 1. garanterad noll friktionseffekter och därmed garanterat inget tafsande på Jordrotationen, och 2. garanterat minimal reduktion av naturliga JordMarkens Solinstrålningseffekt (250W/M²) med endast en eller ett par 10 000 delar (»helt försumbart») — FÖRUTSATT att världssamfundets ledande genier kan försöka få fingrarna UR och börja SAMARBETA FÖR NATURHÄLSAN (K1) och — helt och hållet — sluta med profittänkandet, en gång för alla:

samarbete MED människorätten överst:

-— Iakttagande och respekterande av naturordningen. Inte beslut över. Inte staket. Inte övervakning. Inte inlåsning.

 

 

NASA-artikeln

THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS

beskriver, redovisar och exemplifierar en del av den här berörda dynamiken inom Jordsystemets egna inre fluktuationer, tillsammans med en del andra artikelverk (Inside Science: ”Adding wind turbines of any kind slows winds”). Men det finns WebbFora med inlägg som bestämt förnekar ämnets detaljer — dock utan ännu preciserade referenser och tydligen/möjligen helt utan kännedom om typ NASA-artikelns innehåll . Se CITAT.

 

ÅRSKONSUMTIONEN

Nuvarande antropogent årligt globala energimedelanvändningsnivå (BPstatistiken) :

5,7 T20 J(=WS)

 

 

Se vidare RELATERAT i bevisformer om, för och hur Vindturbinernas inverkan kan förklaras på Jordrotationen i EBV och Vagnanalogin.

 

 

 

 

Ursprungligt Inledningsexempel: VagnanaloginVagnanalogins djupförklaring

 

Ursprungligt Inledningsexempel

 

En markfast antropogent uppmonterad vindkraftsupptagande yta på A KM i kvadrat som under t års tid för ner F Newton ur Jordbiosfärens Bioventilerande mark-luft friktionskrafter — VINDKRAFT — till markfasta energistationer — alla latitudella bidrag — med en medelvindstyrka på v M/S med effekten P GW(=J/S) — åstadkommer att Jordkroppens latitudella rotation saktar av med en ABSOLUT MAXIMALT resulterande ökad dygnslängd på +t om hela effekten — verkligen, absolut sämsta fallets räkning — slås ut på Jordrotationens latitudella vindfriktionskomponenter mot det uppställda vindinfångningskapellet — uppmonterade markfasta vindstolpar, deras egen stolpfriktion och motordetaljernas friktion frånsett.

   Utförliga härledningar med exempel visas i RexJorSAMB.

Förklaring:  RexJorVKtarJR

 

FÖRKLARING:

 

                DårhusVagnen Förklarar

JORDROTATIONEN från Jordkroppens bildningshistoria[‡Nollbeviset] är SOM — kan liknas vid — en vagn med hjul som puttas iväg (p=mv) på ett horisontellt underlag: Rotationen (v) saktar av på grund av friktionsförluster (främst i Jordkroppens inre, de olika mantelskikten — vi frånser här helt Månens inverkan via tidvattnet).

    — Atmosfären omkring Jordytan[‡NASA] fungerar som det enda existerande yttre FRIKTIONSMOTSTÅND som har kapacitet att bromsa in Jordrotationen — som luften omkring den rullande vagnen, i med eller motriktning vilketsom[‡RexJorSumBild];

— Monteras en VINDSTOLPE med propeller upp på vagnen för att TA upp VINDKRAFT

 

 antropogen Jordrotationsminskning

»FÖR EcoDRIVE — Till Vagnens Individpopulation — med dess MiljöVänliga Behov»

— »Benämningen ”DårhusVagnen” togs bort efter omröstning i Riksdagen som förbjöd termen då befolkningen ansåg den upprörande, särskilt NyaCyklaUppförMedVindBatteriFörbundet och NyaStrålandeVindBatteriAffärer som protesterade häftigt».

 

 

SAKTAS vagnhastigheten NER — i vårt fall Jordrotationen — DIREKT PROPORTIONELLT mot den uttagna propellerkraften F=p/t: uttagen rörelsemängd (p=mv) per sekund (t). Exakt matematiskt-fysikaliskt PER uttagen effekt (P=E/t=Fr/t)[‡Sambanden RexJor].

 

 

— Webbforum CITAT finns som förnekar möjligheten som sådan ATT vindkraftsuttag HAR bromsande inverkan på Jordrotationen — men inläggen ger (tyvärr) inga referenser, endast lösa påståenden (som kan bemötas i detalj[‡NASA]¦[‡InsideScience]¦[‡Vagnanalogin]).

 

— Matematisk grundfysik[‡RexJorSAMB]¦[‡VKGW] vägleder med enkla relaterbara exempel hur att formulera och grovberäkna detaljerna.

— Men Den matematiska grundfysiken verkar vara väldigt — särskilt — sällsynt i all sin enkelhet i moderna korridorer. Se även i ITB.

 

 

Artiklarna nedan genomgår grundkomplexen och försöker reda ut snårigheterna:

 

VindBegreppet — MOT, inte Med

VindResultanten — JORDROTATION OCH SOLVÄRME

Passadvindarna — Citat

RÄKNEEXEMPEL JORDEN — TRÖGHETSMOMENT MED ROTATIONSFRIKTION

KiEmes — enkelt kalkylkort som visar uträkningarna med praktiska exempel

NASA-artikeln — THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS

Inside Science-artikeln — ”Adding wind turbines of any kind slows winds”

 

Energin bakom Vindstolparna — PLANETKLIENTELET GENERELLT

Baskunskaperna i PhD-korridorerna Maj 2019 — PropellFysik

FM-citatet — västnetto

Nollbeviset — Illustrerat: latitudkomponenterna

Huvudargumentet i Syntes — NoSun

Vagnanalogin — hela djupförklaringen

Inledningen — avskogningen underhåller vindturbinskrafterna i global skala — helt och hållet — och vars latitudella vindkomponenter också bromsar Jordrotationen

 

 

 

Vindräkningen:

VINDRÄKNINGEN  antropogena Jordrotationsminskningen

Solbidraget: Jordbidraget

1-2% av maxinfallet påstår en del webbkällor

SOL-bidraget till Jordens atmosfäriska vindsystem

KONTINUERLIGT PÅFYLLANDE FRÅN SOLEN med max Jordeffekt 3,7 T17 W(=J/S)

 

Solens bidrag till Jordens atmosfäriska vindsystem, oaktat Jordens rotation, är som ett »outsinligt» snurrande energiskovelhjul vars energibas hela tiden fylls på, oförtrutet av Solen.

— MED JORDROTATIONEN INNEFATTAD: TAS någon del av den energin ut nere vid Jordytan — via solceller[‡] eller konvektion genom friktionskrafter; vindkraft — återgår ordningen INTE RIKTIGT ÄNDÅ i fallet uttagen VINDKRAFT till det normalt naturliga när den uttagande vinkdkraftsverksamheten upphör. Det är lätt att förbise den avgörande detaljen i vindkraftens fall: Jorden RÖR sig — uppvisar MASSTRÖGHET[‡ kFORMEN] ¦ [VagnAnalogin] mot all kraftändrande latitudriktad=rotationscirkelanalog tillståndsfysik, vilket inte (direkt) är fallet med solcellstekniken.

 

 

Solbidraget ensamt med noll Jordrörelse relativt Solen vektorsummerar nollsumma i vindkraftsriktningar på Jordytan.

 

Utan vagnanalogins klargörande:

Förutsatt att andelen VIND som tas ut är ringa — »någon procent av en procent» (generatormaskinens effektvisare står på, säg, 20 TeraWatt[‡] = 20 T12 W[=J/S]) — är också naturuttagets konsekvenser i ÄNDRINGSNETTOT motsvarande »ringa». Naturälskarna gillar emellertid INTE RIKTIGT HELLER den typen av Pet (det kallas att TAFSA):

— Vi ser, helst, att man håller fingrarna borta från ALLT sådant »rörelsebaserat  naturmanipulerande», och låter Blommorna utvecklas »Max Ifred». Tack så mycket.

MED vagnanalogins klargörande:

All Latitudupptagen vind som tas ner till marken av vindturbiner på en Roterande Jordyta underhåller också Jordrotationens avsaktning, helt oberoende av vindkälla.

   Vindturbinstekniken är med den synpunkten stadfäst[‡Teknik2019] som en den mänskliga kulturhistoriens i särklass allra mest TEKNISKT djupgående KORKADE akademiska tilltag — om ändamålet inte explicit är att inkräkta på naturharmonin för att upprätthålla affärsrörelsernas profithunger. Man tycker i så fall att den speciella fascistiska diktaturen borde ha tillkännagivits, vilket här inte är känt.

 

 

Jordbidraget: Solbidraget

JORD-bidraget till Jordens atmosfäriska vindsystem

ICKE-KONTINUERLIGT PÅFYLLANDE ENERGIKAPITAL enligt Jordrotationens begränsade livslängd

 

Jordkroppens eget bidrag till Jordens atmosfäriska system däremot

 

 

Se RexJor-sambanden som visar hur värdena i figuren ovan har beräknats, och länkarna som beskriver sambandens härledningar från och koppling till grundfysiken.

— Sambandsformerna sammanhänger med Jordkroppens, sfärens, nu aktuellt roterande tröga moment och de friktionskrafter som möjligen kan påverka det ändliga momentets framtid. Särskilt uppgiften för atmosfärens energimax synes här sammanträffa med aktuella mätningar (Wikipedia, Wind power, Maj2019) från Archer et al (2012), beloppet 5,364792 T22 W(=J/S).

— I takt med att Jordkroppens rotation avtar, avtar också det aktuellt tillgängliga vindfriktionsbelopp som — normalt stabilt över hundratal och tusental år — är associerat med kopplingen mellan de två olika materialsystemen Jorden (5500 KG/M³) och atmosfären (1,3 KG/M³).

 

har INTE den outsinliga egenskapen:

— en detalj som få inom etablissemangets korridorer tycks ha uppmärksammat:

— Jordkroppens ROTATION är en ändlig fast energikvantitet, som en vattenfylld hink: det finns, vad vi vet[‡NaturligaDagSaktningen], ingen påfyllande motor, ingen återställande anordning, ingen knapp som det står RESET på.

— Tas någon del bort — varje minsta extra antropogent införd friktionskraft mark-atmosfär — minskar också rotationsinnehållet.

   Se praktiska jämförande exempel från VK600GW med Jämförande Rådata.

 

 

Alldeles tydligt väl uppenbart:

— Genom en väl modernt akademiskt 1800+ utbildnings- och undervisningskorrumperad FYSIKBILD (CITAT ¦ ITB), och därmed en i praktiken en HELT i etablerad facklitteratur OBEFINTLIGT relaterad GENOMGÅNGEN FYSIKBESKRIVNING AV HELA ÄMNESKOMPLEXET

med tillhörande webbinlägg av typen och arten

 

»all vindkraft kommer från Solen» — vilket är sant endast då Jordkroppen INTE roterar längre = INTE uppvisar Passadvindar, och

”eftersom alla vindriktningar tar ut varandra” — som tydligen bevisligen, relaterbarligen och uppenbarligen bara är ett relevant argument UTAN Jordrotation, och

conservation of angular momentum” (J=mvr) [som argument för att Jordrotationen inte påverkas av vindturbiner] — som heller inte, riktigt, kopplar ämnesområdet EFTERSOM v(Jorden) avtar i tidens längd I VILKET FALL och därmed J≠mvr: alla LATITUDELLT till marken nertagna friktionskrafter — ”vindkraft” — mark-luft SPECIELLT ANTROPOGENT UPPSTÄLLDA EXTRA SÅDANA

Inside Science-artikeln (ADDING WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS)

påverkar/reducerar Jordrotationen, som också understryks i NASA-artikeln (THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS) och och som tydligen undgår mängden personer i forumdebatterna (CITAT),

 

menas och påstås tydligen generellt i alla mediasammanhang 2019 att

»uttagen VindturbinKraft från Vinden över Jordmarken Kan Omöjligen ha någon påverkan alls på Jordrotationen».

— En Cementerad Bekväm Medial global folklig ”ViÄrBraPåMiljö”-bild har etablerats.

— Media favoriserar — och heroiserar — vindturbinteknikens starka frammarsch: det finns ingen kritik (WikiEnviron: ”far less problematic”). Absolut gärna rätta om fel.

— Okunnigheten — vanföreställningar om fysikgrunderna — är chockerande väl utbredd INOM de akademiska fakulteterna. Se referenser i ITB.

 

Vissa (äldre 2003) vetenskapsartiklar finns, verkligen, som upplyser om grundfysiken i ämnet, här främst NASA-artikeln (2003)

THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS

men även artikeln från Inside Science (2012)

ADDING WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS.

 

Det verkar som att många inte känner till detaljerna i grundfysiken.

 

Se även från Inledningen.

 

 

 

Kapacitet och Produktion:

 

Kapacitet och Produktion

VI ALLA AMATÖRER har stundtals ENORMA besvär med energiräkningar:

— SVÅRT skiljer vi mellan KAPACITET — aktuell muskelkraft hemma i köket (mindre) — och PRODUKTION — antal besök i veckan på gymmet (mera).

   Ett litet exempel kanske hjälper i TWyear.

 

 

 

FM1975s514: VindriktningsbegreppetVindResultanterna

 

 

A SAFE REFERENCE FOR A POSSIBLE ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON EARTH ROTATION — annual global ground winds with a westerly component: latitudes only

EN SÄKER REFERENS FÖR MÖJLIG ANTROPOGEN

PÅVERKAN PÅ JORDROTATIONEN medelårligt marklatitudellt vindnetto

 

Eng. ”Nearest Earth ground prevails mainly a westerly component year around”, p514col2top., FOCUS — MATTER, 1975

 

 

 antropogen Jordrotationsminskning Huvudargumentet i Syntes

Huvudargumentet — nollbeviset

— VINDKÄLLAN SAKNAR BETYDELSE. Det som räknas är endast vindkomponenterna i rotationscirklarnas utsträckning — och mängden tillräckligt KORKADE TEKNIKER[‡] som börjar montera upp vindstolpar på Jordytan för att också påbörja verksamheten med en märkbar avsaktning i Jordrotationen, beroende på uttaget[‡]. Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

Kraftuttag F=Aρv2/2: Jordrotation och vindkraft med olika komponenter avtar.[‡]

 

MEDIAVÄRLDEN @INTERNET 2019 HÄVDAR (CITAT) GENERELLT ATT VINDKRAFTEN TILL DE NUMERA 2019 ALLT FLERA MARKMONTERADE VINDTURBINERNA UTESLUTANDE TAS FRÅN OCH UNDERHÅLLS AV SOLVÄRMENS VINDDRIVANDE BIDRAG[‡] PÅ JORDYTAN. Man tycks generellt vara av den uppfattningen att det inte alls påverkar Jordrotationen ”eftersom vindriktningarna är godtyckliga och tar ut varandra”[‡Citat]. Jättefint.

 

FM-citatet ovan framhåller för sin del att globalt årligt råder på Jordytan en medelbaserad västlig vindkomponent — alltså en LATITUDELLT, utmed Jordrotationscirklarna, riktad  vindkomponent — som inte alls tycks figurera i Mediautbudets Moderna HallelujaKampanjer kring Vindturbinstekniken — Trafikverket, och så där med Siemens eHighWay Heavy Traffic Solutions. Jättefint.

   Vi SKULLE förlora oss i den mediaturbulensen ”tar ut varandra” om det inte vore för hjälpen från VAGNANALOGIN — Newtons tre rörelselagar (NEONS) som fastslår följande, här till bevisbar prövning:  Fortsatt argumentering längre ner.

 

600 GWex — sämsta fallets räkning: ALL turbinstulen mark-friktionskraft slås ut på en reduktion i Jordkroppens rotationshastighet: Se Kalkylkort — Se sammanställda värdeexempel i Jämförande Rådata

 

Referens:  ENLIGT FOCUS MATERIEN 1975 (s514-515) samt övriga (Webben 2019: Hadley cells) uppvisar vindriktningarna på Jordytan — medelvärde över hela året relativt Jordytan — ett netto med riktning VINDRIKTNINGSBEGREPPET från väst mot öst. sett från nordpolen.

 

  Närmast jordytan råder i huvudsak västkomponent året om”, FMs514sp2ö

 

Det är emellertid INTE vad man kan förvänta PASSADVINDARNA från en roterande kropp (Jorden: från väst mot öst sett från nordpolen) som släpar med sig ett tunt atmosfäriskt skikt som inte riktigt hänger med i Jordytans rotationshastighet:

max vid ekvatorn v=2piR(ekv=6,378 T6 M)/86400S = 463,8 M/S ¦ = nollEkvatoriellVind.

 

För att göra en längre historia kortare: CORIOLISEFFEKTEN har ett starkt argument som förefaller ge en rationellt förklarande helhetsbild till just ”västkomponent”.

Se mera utförligt i detalj från JVS DEL 2: Jordmarkvindriktningens övervägande årligt globala nettoriktning BÖR vara utmed latitudcirklarna = rotationscirklarna, inte pol-pol longituderna.

 

 

FORTSATT ARGUMENTERING

 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”,

A3 UDHR10Dec1948

 

FRIHETSBEGREPPET: FORTSATT ARGUMENTERING — SVERIGE 2010+: grönska är skrämmande”:

 

 

 

Affärsvärldens mera innovativa energiverksamhet kanske — också — har en mera förnämlig definition på frihet som passar ihop med själva marknadsutbudet: .

Jättefint. Att få leva, existera, fri från krafter som försöker skapa egen vinning på bekostnad av ren uppenbar naturvandalisering. Res dig upp Mänskligheten, och säg ifrån. grönska är skrämmande”.

— Det handlar INTE om att RÖSTA. Det handlar inte om BESLUT. Det handlar Bara, enbart, om IAKTTAGANDE AV DET SOM REDAN FINNS AV ÅLDER. Jättefint.

 

 

Noll Jordrotation gäller inte — Jorden står inte stilla, som ändå verkar Populärt 2019

För en kropp i rörelse (Jorden/den rullande Vagnen) som TAR ner mark-luft-friktionskraft TILL marken från luften ovanför marken finns det bara en, och inget annat än bara en enda fysikalisk mekanisk faktor som räknas: Huruvida den nedtagna kraftkomponenten till marken har eller inte har LATITUDELL orientering = marktröghetsINbromsande inverkan — exakt proportionellt mot den uttagna vindturbinskraften. Propellerriktningen med eller mot är egal. Se Latituderna.

   Försök gärna kullkasta den grundfysiken, den som kan: Hela mekaniken bygger på dess utomordentligt väl experimentellt bekräftade giltighet. Jättefint.

 

:

”Vindturbinernas uttagna vindkraft underhålls 100% av Solen” (CITAT)

blir enligt den relaterbara fysiken världsbild (Newtons PRINCIPIA 1687+)

”Vindturbinernas uttagna vindkraft underhålls DELS av Solen ja, men också DELS av Jordrotationens naturligt (passadvindarna) bildade luftEftersläpningsFRIKTIONSeffekt tillsammans med extra tillkomna VINDKÄLLOR från antropogent atmosfäriskt dumpat CO2 Explicit Antropogent som ökar värmeinnehållet i Jordbiosfären och därmed extra väderVindkrafter,

och vilka samtliga vindkällors latitudella komponenter bidrar till Jordrotationens avsaktning MED, OM och DÅ Vindturbiner TAR vindkraft ner TILL marken på exakt uttagen vindkraft: Kraftuttag F=Aρv2/2”.

 

Eller i andra ord:

— Ingen fysiskt känd möjlighet existerar för ATT vindturbinuttag från luften över marken på den roterande Jordkroppen ska KUNNA UNDGÅ ATT interferera med — tafsa på — Jordrotationen. Jättefint. Varifrån vinden härrör saknar betydelse.

Teknikkunskaperna 2019: Antropogen JordrotationsminskningINLEDNINGEN

ANTINGEN är de vindstolptsmonterande, Ritande och Konstruerande TeknikerSnillena exceptionellt KOSMISKT DJUPKORKADE

det är nog den mest rationella förklaringen, rätta gärna om fel

i sin allmänna grunduppfattning om, speciellt, grundskolans elementära grundfysik — allmänbildningen generellt från runt år 1687, Newtons Principia.

ELLER så är de helt medvetna om situationen och i så fall väldigt, väldigt desperata av här ej närmare varken känd eller upplyst anledning FÖR ATT förverkliga ett verkligen sensationellt rejält naturtafsande ingrepp, kanske mest begrärligt att döma av själva IQ-uppfattningsvivån, för tillfället att få glänsa särskilt i Historieböckerna som speciellt utmärkt djupälskande naturExpeditörer. Jättefint.

   Rätta om fel.

SER du dåligt eller? Var, exakt, sitter din Respekt: Visa.

 

.. och av de lika och omistliga rättigheterna
för alla medlemmar i mänsklighetens familj ..

 ... äntligen hemma.

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.

A12, UDHR10Dec1948.

 

PLANETEN JORDEN ÄR OCKUPERAD AV TeknikBANDITER — vänligen träd fram och identifiera er. VESTAS ?

— INGEN har rätt att göra så här i vårt HEM. No mother god loving way.

— INGEN har rätt, mandat, myndighet eller annan makt att resa upp uppenbart klart naturvetenskapligt bevisbart Jordrotationsreducerande anordningar på Jordytan[‡A27 UDHR10Dec1948]:

 

”1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att glädjas åt humaniora och att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta”.

 

   Nedräkningen startade tydligen just NU, med den här formuleringen, om ingen kan visa att den saknar faktagrund.

 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”,

A3 UDHR10Dec1948

 

SÅ: United Nations: Var är LAGENS SKYDD? Visa. En totalt tandlös, meningslös, kraftlös inrättning: Mänskligheten är ockuperad. Av vad. En penninggalen, maktkåt, manipuleringsbesatt egodespot som av allt att döma inte ens vet vad blinkersen är till för.

SAMVERKAN. SAMARBETE(K1). Att DELA. Inte att TA.

 

 

Vare sig vindkraften på Jordytan beror på att Jordkroppen släpar med sig luftskiktet ovanför markytan — som i fallet med Passadvindarna — eller att vindkraften har andra källor såsom Solvärmen och Antropogent extra tillkommen väder/värme/vindkraft på grund av mera värmekonserverande CO2-innehåll, SER Jordrotationen i vilket fall bara sin egen markfasta latitudkomponent av dessa vindar i någon möjlig fast markmonterad vindturbins påverkande mening. Det står fullständigt klart.

 

Se sambanden i RexJorSAMB med sammanställda exempel i Jämförande Rådata.

— Men som sagt: Mediavärlden (Maj2019) verkar helt omedveten om sammanhanget.

 

RESULTATBILD Maj2019:

 ca 2010+:

 

PLANETEN JORDEN OCKUPERAS AV EN teknisk NATURvandal :

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

Övertyga mig om att hela det här framställningssättet helt saknar naturvetenskaplig grund.

 

Affärsvärldens briljanta lösning på mänsklighetens trängande energiproblem. Jättefint.

— Finns det ingenting ALLS som affärsvärlden (2019+) kan åstadkomma UTAN att förstöra något naturvärde? Ett enda (DjurHotell) exempel vore ytterst glädjande.

 

Andelen Svenska Djurhotell — i växande:

grönska är skrämmande”.

— Ett möjligt alternativ: Vindsnurror utanför munnen på »de mest besuttna»[‡].

   Jättefint.

— SKOGSSÄLLSKAPENs »ViHärbärgerarDjurenFöreningen» ger ut första pris för bästa uppfinning: gratis familjesemester i Jerusalem på alla uteserveringar. Jättefint.

 

 

— Enbart i åsynen av förödelsen, vindstolparna frånsett — i växande.

— Vart ska DJUREN ta vägen, en gång hemmastadda, efter all denna pågående (2019) enorma svenska skogsavverkning, sju gånger värre än tidigare? Har skogssällskapens förträffliga förståndspool beslutat bygga särskilda DjurHotell, eller, allsång på fredagarna med hela familjen ”TryggaRE kan ingen VAra ..”, stödgrupper och så där?

   ArtRasismen sprider sig:

— Människor har inte mera existensrätt på Jorden än djuren:

— BESLUT har INTE — icke — myndighet över människorätt[‡] = existensrätt.

— »Du, HarFAN: Att vi SKITER I ALLT MÖJLIGT i ditt HEM — Jorden — Får Du Tåla».

— »Här är det VI som bestämmer, söddö, HarFAN». FläktFAN .

— »Det är vårat det härnu, söddö».

 

FAN-klubben FÖR fortsatt HAR-bestånd.

 

 

———— ‡ DE MEST BESUTTNA

— Vad är det?

— Det måste betyda »alla som har det särskilt svårt för att slita blicken ifrån kalhyggena som det mest förnäma inslaget i tillvaron»: »Hård Stol».

  Vinster — på naturavlivningens exekverande kredit.

 antropogen JordrotationsminskningVagnanalogin

Nollbeviset: ILLUSTRERAT  FM-citatetHuvudargumentet i SyntesRexJorSambanden

SLUTSATSER:

 

Uttagen vindkraft bromsar JordrotationenENERGIN BAKOM VINDSTOLPARNA

ÄVEN OM NÅGON  

kan visa — certifiera — ATT

vindturbinkraften uteslutande 100% underhålls av Solvärmen,

som en del bestämt försöker påskina,

som otvivelaktigt i så fall skulle innebära att ingen Jordrotation alls existerar, se Solbidraget med Vindresultanterna, vilket vi vet INTE är fallet

och därmed garantera att Jordrotationen inte tafsas på,

vet vi redan ATT Jorden roterar, och därmed ATT det är ROTATIONEN saken handlar om — INTE Solen — och därmed en möjlig rotationspåverkan:

 

FRÄMSTA REFERENSER:

   FM-citatet

— västkomponenter på Jordytan i netto hela året

   NASA-artikeln

— CHANGES IN THE EARTH'S ROTATION ARE IN THE WIND

   Inside Science-artikeln

— ADDING WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS

Sagt på enklare sätt — Nollbeviset:

GLOBALT NOLLRESULTERANDE 0 VINDRIKTNINGSKRAFTER närmast Jordytan SOM ÅRSMEDELVÄRDEN ÄR UTESLUTNA SÅ LÄNGE NÅGON påtaglig JORDROTATION EXISTERAR

— Nollkomponenter är uteslutna. Förklaring:

 

Det finns (alltså) en aspekt som på visst sätt — galant — befriar oss ifrån alla antydda oklarheter: Solvärmen HAR garanterat INGENTING 0% ATT GÖRA MED en +Jordrotation.

Läs: Solkompenserande underhåll — för Jordrotationsbortfall via antropogent JordrotationsKraftUttag från Vinturbiner — är uteslutet:

 

   Ingen ännu upphittad eller omnämnd faktakälla finns som ens antyder att Solen skulle ha någon påverkan på Jordrotationen — frånsett Solvindens allmänna partikelstrålning som utgör ett friktionsmotstånd: Solen bidrar till Jordrotationens inbromsning (med försumbara belopp — vi bortser helt och håller ifrån den delen här).

   Jordkroppens roterande rörelse har etablerats HELT fristående ifrån Solens egen specifikt utvecklade fysiska kropp[‡RotBasics]. Jordrotationen har — numera — ingen känd underhållande motor.

   GENOM luftens viskositet — luftens egen inre materialtröghet relativt fasta marken: den s.k. friktionen över eller mot marken — skapas en motsvarande JORDROTATIONSRELATERAD VINDKOMPONENT (t.ex.: Passadvindarna) — helt oberoende av Solens inverkan; Den Jordkomponenten saknar följaktligen underhållande motor: den avtar med Jordrotationens avtagande.

— Det är den enkla detaljerat relaterbara grundfysik vi kan sluta oss till med kända basfakta.

 

EFTERSOM 0-komponenter

— »alla vindriktningar tar ut varandra» är bara förbehållet en Jordkropp helt utan = 0 rörelse sett från Solen

ALDRIG i någon större tidsutsträckning KAN existera på Jordytan i termer av SUMMAN AV ALLA MÖJLIGA VINDRIKTNINGAR TAGNA ÖVER HELA ÅRET

så länge någon påtaglig Jordrotation existerar

 

därför  NollSolsArgumentet

NOLL ingen som helst JORDROTATION        

att den typen bara är förbehållen en Jordkropp som INTE roterar sett från Solen,

se Solbidraget

 

 

och vi VET att den typen INTE gäller för oss

;

råder alltså — tvunget, följdriktigt,

 

 

fysiskt oåterkalleligt på grund av Jordrotationen och så länge den existerar

ALLTID mer eller mindre utpräglade latitudellaJordrotationscirkelriktade — vindkomponenter med eller motriktade Jordrotationen.

Bergfast.

— Och därmed BETINGELSERNA RENT FYSISKT OÅTERKALLELIGT för en möjlig åverkan JämförandeRådata på Jordytans rotationsrörelse:

Och därmed oeftergivligt ofrånkomligt obönhörligt grundfysiken Galilei-Newton:

 

 

 antropogen Jordrotationsminskning

Oberoende av vindens riktning TAR vindturbinen IN friktionskraft från mark-vind och för ner den till markstationen med resultat i att en större eller mindre komponent faller på Jordrotationscirklarnas, latitudernas längsriktning (rött=latituder) — med eller mot, vilketsom. Vindens latitudriktning, mot väst eller öst — går på ett ut. Det är bara MarkMOTSTÅNDET mot VindTurbinens LuftFriktionsKraftUttag som räknas = latitudkomponenterna. Inget annat.

 

 

Turbinens uppgift är — JU — att TA kraft — bromsa. Jag tror att det stavas  b  r  o  m  s  a, särskilt för stavningskontrollen till alla ViMonteraMeraVindTurbinKraft-PhD-kandidater i ämnet elementär grundfysik: direkt bevisbar FIENTLIG = bevisligt antropogent  naturvärdesförstörande DIREKT CITERBAR MÄNNISKORÄTTSFIENTLIG naturteknik. Därmed bromsas också Jordrotationen — och dess vindkomponent — i samma uttagna komponentgrad. Det avgörande momentet för turbinfunktionen är just att TA — analogt Jordrotationsreducera, mer eller mindre, om än aldrig så litet — ur mark-luftfriktionen. Men var finns webbkällorna Maj2019 som KLARGÖR ämnet? Jordrotationens avgörande del i hela saken förefaller bestämt förnekas, se CITAT samt INLEDNINGEN.

 

WallStreetPrince: KINA

Notera Globala VindEcoDRIVEaffärsrörelsens arbetssätt: P=Fv — profitbestämd försäljningseffekt (P) justerar »automatiskt» TurbinUttaget F EFTER aktuella vindförhållanden (v) SÅ ATT P (med tillväxt) bibehålls: Turbinparken byggs hela tiden UT (» WeWantMore .. WeWantMore .. ») med växande F — OM vGlobalen eventuellt jävlas med att avisera avtar: noll latitudell passadvind, och så där: »bygg ut mera».

   Jättefint: +t tillväxer LINJÄRT i snabbare takt[‡] med växande F: .

   Jämför även i EbillEnd och GLOBALA VINDTURBINKRAFTENS UTVECKLING.

— FÖRETAGEN som KONSTRUERAR, TRANSPORTERAR och MONTERAR vindturbinstekniken:

— Är det någon NY typ av universalinnevånare 2010+ som INTE tar ansvar alls för något? Grundkunskaper i matematik, fysik, mekanik? Körteknik?

— Dom kanske är AI-animationer — Med WikipediaStöd. ”Tryck 1 för att välja ... 2 för att komma till ..”. Kants Nebularhypotes, och så där.

— AVSTÄLL DE HÄR ANTYDDA PÅHOPPEN GENOM ATT KLART OCH TYDLIGT, REDLIGT OCH BESTÄMT BEVISA, KLARGÖRA OCH REDOVISA ATT VINDURBINER INTE PÅVERKAR JORDROTATIONEN PÅ NÅGOT ENDA SÄTT. Så vill — tvunget — också den här författaren instämma.

 

 

Så påverkas OCKSÅ Jordrotationens bidrag i den turbulensen

 

— att dementeras och tillbakavisas av alla de affärsengagerade personer och intressen som

utan upplysning till mänskligheten, här i tydligt framställda kvantitativa och kvalitativa bevis

håller på att bygga upp en verksamhet som

TAR av Jordrotationen utan att

KLART OCH TYDLIGT DEKLARERA OCH KLARGÖRA ATT SÅ är eller inte ÄR FALLET

 

— AV VARJE MÖJLIGT VINDTURBINSUTTAG ner till markstationer UR vindkrafterna ovan mark. Mer eller mindre. På ett eller annat sätt, om än aldrig så litet.

 

OM nu de globala affärsrörelserna som underhåller verksamheten verkligen ÄR seriösa:

— Varför klargörs inte DET sammanhanget — minutiöst detaljerat? What’sUp?

 

RESULTATBILD :

 ca 2010+:

 

Nollbeviset: PLANETEN JORDEN OCKUPERAS AV EN teknisk NATURvandal :

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

— Jordrotationen bromsas direkt proportionellt — om aldrig så litet — av varje extra kraft som TAR något ut UR latitudella Jordbiosfärens naturliga bioventilerande vinddrag: Jordrotationens vindcirklar, med eller mot vilketsom. Den uttagna kraften påskyndar Jordrotationens avsaktning — om än aldrig så litet. Se räkneexempel med samband i KiEmes och VK600GW och Globala Vindturbinkraftens Utveckling och Energin bakom vindstolparna och Jämförande RådataExempel och Vindturbinens Kraftuttag, allmänna samband.

— VindTurbiner bidrar till naturförstörelse (naturförintelse, närmast, som det får förstås) — om än aldrig så litet

 

»Antropogen JordrotationsMinskning [AJM (eng. I am)]»

 

— mer eller mindre. Det gjort, kan naturordningen sedan inte återställas — i vart fall tydligen INTE på affärsvärldens PhD-initiativ. Absolut gärna rätta om fel.

 

Ursäkta reflexionen:

— Det ser — stavas:  s  e  r — ut 2010+ som att en AVART av människa håller på att utvecklas i globala affärskretsar, företag, TEKNISKA instrumentverkstäder och allt annat som TRADITIONELLT skulle föreställa ett FÖREDÖME i teknikutvecklingen: »framtiden hopp». Vad är det för några människor[‡]? Har de någon särskild BIBEL — eller kanske »Särskilda uppenbarelser från Herren» som inte vi vanliga dödliga har en susning om? Visa. Så att vi får jämföra intrycken.

 

 

Solvärmens VindMax:

SOLVÄRMENS VINDMAX PÅ JORDEN

 

GLOBALT ÅRLIGA ENERGIANVÄNDNINGEN nu: ca 5,7 T20 W (J/S), se BP-statistik nedan:

— Soleffektens Jordglobala markmedelvärde per M²

Wikipedia 2010 ¦  Globala medelvärdet från Jordlokala SolToppVärdet 1367 W/M² ¦ 

är ca 250 W/M²:

 

 

— Max möjlig Jordvärme/Jordvindeffekt från Solen: 3,5 T17 W (J/S):

   Med SolZenits 1367 W/M² ute vid Jordbanan finns en absolut maxgräns för max totalt Jordsolär ineffekt räknat på Jordytans dagsida som en idealt platt ljustillgänglig plan skiva:

— Halva Jordytan (5,11 T14 M²)/2 gånger 1367 W/M² ger maxgränsen avr. 3,5 T17 W för hela Jordpaketet. Inte en lus mer. Det är maxeffekten IN från Solen som KAN underhålla sin del i Jordbiosfärens/klimatsfärens vind- och värmesystem.

— Max — nuvarande momentana, i avtagande på grund av friktionsförluster — Jordvindeffekt från Jordrotationen till jämförelse: 5,7 T22 W (J/S) ¦ tillgängligt ändligt: 5,7 T22 J.

 

T17W:

— Totalt Solteoretiskt för hela (ekvatoriellt plana) marknära Jordytan

A(J) = 4piR(ekv: 6,378 T6 M)² = avr. 5,11 T14 M² :

250 W/M² × A(J) = 1,2775 T17 W = 127 750 TeraWatt (TW[=J/S]).

— Det är »SolMaskinen» som snurrar på oförtrutet konstant och levererar sin vara, max, till Jorden kontinuerligt utan avbrott. (1% av den effekten sägs av en del webbkällor[‡] vara VIND — men den räkningen har här ingen känd referens utöver själva påståendet: Utnyttjas sedan 1% i sig av den delen för vindturbindrift får vi en kontinuerlig effektmotor som spinner på nivån

1,3 T17 / 10.000 = 1,3 T13 W = 13 T12 W =  13 TeraWatt (=J/S) — eller mera grovt avrundat uppåt till 18 TW (som en del webbkällor använder för att jämföra nuvarande globala effekt/energianvändning): Under ett år (18 TWy) produceras då drygt 5 T20 J = ungefär nuvarande totalt globala antropogena energiårsanvändning enligt BP-statistiken).

 

Den räkningen — 1/10 000 av hela det tillgängliga Solvärmekapitalet — ställer fram en grovräkning som faktiskt visar ATT SolCellsTekniken (2019) rent kvantitativt KAN försörja nuvarande globala energiräkning. Men GLOBALVILJAN — förmåga ATT organisera UTAN profittänkande — saknas. »Civilkrig råder i Myrstacken».

 

SolcellsTekniken: EbillEND-räkneexempel med LITEN 5W SolPlatta från Kjell&Company Maj2019

 

— Solceller på Jordytan KAN I SÅ FALL rent energikvantitativt, dessutom med synbart betryggande marginaler, verkligen vara en helt ideal rent kvantitativ realistisk lösning på energiproblemet (tills vidare ..):

Garanterat NOLL — ingen markfriktion, 0 — naturtafsande på Jordrotationen[‡].

— Ett UTTAG med endast 1/10.000 eller 13 TW(=J/S) av Soleffekten på Jordytan via 250 W/M²

— ca 1,3 T17 W(=J/S) taget över hela Jordytans 5,11 T14 M² dividerat med 10.000 — motsvarar i stort dagens (Maj2019) globalt antropogena energianvändningsnivå i form av en konstant dag och natt spinnande effektmaskin som distribuerar globalenergi under ett helt år 13 TWy lika med: 13 T12 W · 86400 S · 365,25 = 4,1 T20 J.

Det ger med ett praktiskt produktexempel en motsvarande total global soluppfångningsyta på endast blygsamma ca 67 kvadratmil fördelat/organiserat över hela Jordytan.

— Se även vidare om mänsklighetens energiräkning i det exempelljuset i ENERGIRÄKNINGEN I SLUTET.

Men GLOBALVILJAN — förmåga ATT organisera UTAN profittänkande — saknas.

— TEKNIKEN FINNS. Men Regerande Snålhjärnor anser att Förtjänsten Inte Räcker. Planeten är fortfarande RUND: Vi sitter i samma båt.

— »Na. Jag vill LIKSOM inte låna ut min fällkniv för fiskrensning. För Ni i Singularis Dessutom har LIKSOM inte tillräckligt med kapital att betala knivhyran, liksom».

 

— Nuvarande (BP¦2009) globalt årliga antropogena energianvändning (hela det aktuellt globalt exploaterade naturuttaget) är grovt (något i underkant) ca 5 T20 W .

 

5,7 T20 J = 18 TWy

BP-statistiken för året 2009 till jämförelse visar en total energianvändningsekvivalent i nivå på avr.

4,69 T20 Joule (1Joule = 1Watt · 1Sekund) per år:

11.164,3 MTOE = 11,1643 T3 T6 (1TOE = 42 GJ = 42 T9 J) = 4,689006 T20 J:

— 4,69 T20 Wyear = 4,69 T20 Joule/År, avr 4,7 T20 J.

— Nu omkring 2020 används (alltså) årligen något mera, grovt och runt 5 T20 W(=J/år), eller kanske mera egentligt (flera webbkällor använder ett värde 18 TWyear) den medelmässiga årliga antropogena användningen

5,7 T20 J = 18 TWy

i total energianvändnings- och effektförbrukningsnivå: alla sektorer, branscher och områden.

Resultatbild:

RESULTATBILD

— den korrekta naturuppfattningen förutsatt: Gravitation, Elektricitet, Människorätt:

Nuvarande Etablerad Vetenskap kan — tydligen som det får förstås — INTE[‡] hantera energisituationen utan att åsamka naturförödelse.

 

 

ÄGARKARTELLEN »TallMästaren» bebor egentligen Galaxens Centrala delar, och använder bara Jorden sporadiskt i tillresta besök som övningsfält för Profiterande turistattraktioner, typ MeraDjurhotell och så där.

— »I grunden skiter vi i vad som händer där».

— »Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val».

 

 

Den har — i så fall, bevisligen i exakt samma grad och mening — blivit en parasit på mänskligheten från att ha sett så lovande ut:

— Det FANNS en gång en (helt otroligt finstämd) framtidstro (1900+) — som sedan gick helt i kras.

   Och jag som trodde SÅ mycket på Den.

   Visa att jag har fel. Fan, fan, fan. FanFan. FanFANfanFaN.

   Finns det ingen ROLIGARE verklighet att välja på?

———————————————————————————

RotBasics:                                  Jordkroppens roterande rörelse — dygnet förlängs naturligt med 17 µS per år

———————————————————————————

’ Jordkroppens roterande rörelse har etablerats HELT fristående ifrån Solens egen specifikt utvecklade fysiska kropp ’, Nollbeviset.

— Hur tusan kan du påstå det så tvärsäkert?

— SOLEN är en egen aktiv energiproducent och kan, på visst möjligt sätt, generera — etablera, och underhålla — sin egen rotation.

— Planeterna, Jorden, har vad vi vet ingen sådan intern motor: Jordrotationen avtar naturligt med tiden ca 1 sekund på ca 59 000 år, Wikipedia Day:

Med Månens inverkan via tidvattnet inkluderat Tidigast bakåt ca 5 T9 år:Wikipedia Day-uppgifter: ”increasing by about 1.7 milliseconds per century (an average over the last 2 700 years)” ger: 100år/(1,7 T3 S) = 58 823,52941 år/1S: 17 µS per år — Jordrotationen vid tiden för Månrecessionens början (ca 5 T9 år bakåt: vatten utfälls ur primäratmosfären på Jordytan) borde enbart med den enkla grovräkningen ha varit av typen »snabbroterande».

— Så kan vi, säkert, sluta oss till att hur än historien började med den saken, har Jorden och de övriga planeterna, de kalla himlakropparna, etablerat egna individuella roterande impulsmoment, var och en på sitt sätt, helt fristående ifrån Solens inverkan.

———————————————————————————

 

 ca 2010+:

 

PLANETEN JORDEN OCKUPERAS AV EN teknisk NATURvandal :

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

Energin bakom vindstolparnaavgörande argumentformenSlutbild

Den BEVISBART ALLRA värsta[‡ExplicitAntropogent] sortens natur- och miljöintrång som mänskligheten någonsin har skådat[‡Människorättsintrång] — någonsin, frånsett den uppenbara fulheten, själva det starkt kontrasterande intrånget — har plötsligt och med stor hast etablerats på Jordytan[‡KinaLeder2019] ¦ [SlutBild]:

 

VINDSTOLPARNA I NÅGON MERA OMFATTANDE MENING

”vindkraften”

KOPPLAR i sitt slag — som det tydligen får förstås, eller i varje fall som det antyds, vid närmare eftertanke med relaterad genomgång — den här veterligt ALLRA värsta sortens natur- och miljöintrång som mänskligheten skådat — någonsin.

 

Se utförlig genomgång, beskrivning och förklaring med referenser från Inledningen. Det visar den absolut värsta tänkbara formulerbara påföljd som alls tänkas kunde:

 

Slutbildens formulering[‡].

 

INGEN vaken seriös vettig människa vill ha DET på sitt samvete, ATT medverka till en UPPFATTNING som säger eller vill påstå och påskina att DEN typen hör till

”miljövänligt hållbart beteende”.

   Jag ställer inte upp på det.

   Det ställer jag inte upp på. No Mother God Loving Way.

 

Intrång[‡Människorättsintrång].

Naturvandalisering[‡Djurens existensrätt diskrimineras våldsamt].

Naturförstöring[‡ExplicitAntropogent].

Tydligt Rena Naturmord — bevisligt enbart på ren egoistisk stupiditet som dock framhåller sig själv i en helt motsatt anda av förnämliga intryck i bästa allmän global välgörenhetsanda med jätteHandelsSverigeFestliga FRIHETmedKINA. Absolut ytterst gärna rätta om fel.

 

Välfärden ökar:

— All ELKRAFT som produceras i vår tid (2019) — möjligen frånsett NATURLIGT BILDAD TORRVED, viss Solcellskraft och viss Vattenkraft — innebär (MaunaLoaBeviset, bevisligt i detalj) — stora naturdestruktiva ingrepp/ändringar i den naturordning som människan och djuren utvecklats på i Jordytans biosfäriska historia.

 

VATTENKRAFTENS UTVINNING är — vad vi vet — den antropogent utnyttjade naturresurs som åsamkar minst skada i naturordningen — med viss reservation för en viss rent biologisk omställning i netto vid större dammbyggen:

 

Fallkraften på Jordytan är en konstant i Jordgeologin. Vattenkraftsteknologin — dammbyggen — endast utnyttjar en uppdämning: ingenting TAS, direkt, från Jordbiosfärens naturkrafter. Man endast omfördelar utnyttjandet av den biosfäriskt redan givna naturliga vattenkraften i vattnets naturliga väg från högre till lägre.

 

E=mc²-lösningen:

Jämförelse — mest effektiva energikällan

VILKEN NATURLIG påverkan skulle en ren E=mc²-teknik få?

 

Med nuvarande årliga antropogena energikonsumtion 5,7 T20 J: Jordmassan reduceras med drygt 6 ton per år.

5,7 T20 J / (2,99792458 T8 M/S)² = 6342,10532 KG = 6,3 ton/år.

— Wikipedia Earth mass ger uppgifter på ATT ett årligt nettoutflöde sker av massa från Jorden med beloppet 5,5 T7 KG = 55 000 ton.

— ca 100 000 ton massa försvinner årligen bort ifrån Jorden (95 000 ton Väte, en del Helum + satellitskrot [65 ton, i avtagande]).

— En del massa (45 000 ton) kommer årligen också in till Jorden utifrån rymden (meteoritmaterial och allmänt kosmiskt rymdgrus). Men medelvärdet KAN beror på en tillfälligt stor massa som dimper ner på Jordytan vid något särskilt historiskt tillfälle, och som — drastiskt — kan ändra medelvärdesbilden över någon närmast kortare tidrymd. Exakt vad och HUR över längre tidrymder — miljoner eller miljarder år — är här inte känt.

— Wikipediaartikeln på Earth mass ger en siffra på osäkerheten i Jordmassan med värdet

6 T20 KG = 6T17 ton = 600 000 000 000 000 000 ton.

— Med den sifferexercisen krävs en E=mc²-tid i år på

6 T20 KG / (6342 KG/år) = 9,4607379 T16 år = avr 9,5 T7 år =

9,5 T7 miljarder år = 95 000 000 miljarder år innan mänsklighetens E=mc²-förbrukning med 6342KG/år når upp tll en mätbar kvantitet som påverkar, mätbart, Jordens plats i Solsystemet.

   Men då har tåget redan gått, för länge, länge sedan:

K-cellens halvperiod enligt TNED är 336 miljarder år. Tack så mycket för uppmärksamheten.

 

 

 

JordVindens Solkomponent: VindbegreppetFMrefHighNORTHGrundfysikenCoriolisaccelerationen

 

JordVindens Solkomponent — Se även i DEL II

JORDVINDENS SOLKOMPONENT DEL I

Se även aspekterna alternativt i DEL II — Corioliseffekten

 

Vilken är den möjliga förklaringen VINDRIKTNINGSBEGREPPET till att 

 

” Närmast jordytan råder i huvudsak västkomponent året om.”,

FM1975s514—Vindar

 

?

 

FM-källan anger[‡] (västliga) årsmedelvärden land-hav (omkring 3-6 M/S).

 

SOM Jordrotationen själv uppenbarligen inte kan anställa mer än MAX medsläpande vindmarksskikt lika med Jordrotationshastigheten, måste kraftbilden till en extra vindkomponent i rotationsriktningen sökas på annat håll:

— Solvärmens bidrag. Eller?

   Hur?

 

Möjlig kraftbild

(ingen etablerad ämnesbeskrivning ännu upphittad Maj2019):

 

 

 

Värmeflödet från SolZenit ligger i medriktning med Jordrotationen österut (E), motriktning västerut (W):

— Värme flödar alltid utan undantag från varmt till kallt:

— Det flödet motverkas i Jordfallet på västsidan, samverkas på östsidan.

   Jordrotationshastigheten vid ekvatorn är grovt ca 460 M/S relativt fixstjärnorna (rotationscentrums xyz-position i Vintergatan).

 

 

Genom den möjliga med- och motverkan, figuren ovan schematiskt, kan uppkomsten av en extra vindflödeskomponent i Jordrotationens riktning förstås uppkomma — marknivåns luftuppvärmning närmast: land/hav — ur Solvärmens spridning från SolZenit mitt på Jordkroppen;

— I förening med Jordrotationens riktning österut ges ett (litet) extra (mark-) vindbidrag via Solvärmeflödets väst-östliga Jordrotationsstyrda vridning, en »termisk momentarm» som kraftdras moturs sett från nordpolen (N), analogt medriktat Jordrotationen.

   På den kraft- och flödesgrunden kan det marknära medelårliga JordrotationsMedriktade västliga vindriktningstempot förklaras (medelårligt land-hav 3-6 M/S) som påstås i FM-källan. Men inget omnämnande verkar finnas i den här kända facklitteraturen.

 

PASSADVINDARNA påstås vara stationära — men ingen närmare etablerad förklaring finns här upphittad — deras konstanta riktning från öst mot väst, alltså motsatt Jordrotationsriktningen — än att de är riktade från öster mot väster som följd av  Jordrotationens avlänkning av den Soluppvärmda luftcirklulationen från ekvator upp till poler åter ner till ekvator. Och därmed INTE analoga med den påstådda årliga nettovinden från väst mot öst.

   Klargöranden saknas — utom ovanstående schematiska illustration:

— DÅ passadvindarna, ett band omkring ekvatorn, är konstant riktade från öster mot väster, kan FM-uppgiften som ovan ”Närmast jordytan råder i huvudsak västkomponent året om” uppenbarligen INTE avse DET vindbandet — en östkomponent med FM-terminologin. Som sagt: inte direkt klarlagt vad som menas etablerat.

 

Se den här veterligt förmodligen helt möjliga slutliga sammanfattande helhetsbilden i JordVindens Solkomponent DEL 2.

 

 

 

 

 

VindTurbinErans

(kortvariga men glänsande — spännande och tydligt dramatiska)

kulturhistoria fortsätter efter nedanstående inlägg.

 

— Se vidare från VETENSKAPSARTIKLARNA.

 

 

 

GMR2019: Lagen

 

Kort Sammanfattning

   Beslut har ingen myndighet över människorätt (K1, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”).

   Beslut utom människovärdighetens erkännande (K1, eg. igenkännande, eng. recognition) är — får alltså förstås vara, kan relateras vara i varje enskild detalj, mening och sammanhang — utövande förtryck: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred. Jämför TRAFIKVERKET i samarbete med »eSiemensHighWAY».

   Förnuftsresonemang utom människorätten — människovärdighetens igenkännande — existerar inte (A1):

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.”,  A1 UDHR10Dec1948.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

ExplicitAntropogent

GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

RÖSTA MED EU

 

Beslut

utom människovärdighetens explicita erkännande (eg. IGENKÄNNANDE: ”recognition”, K1 UDHR10Dec1948)

— tänkande, menande, åberopande, tyckande, åsikt, mening, hävd, idé

är utövande förtryck:

— ofrihet, orättvisa, ofred

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

Samhällen som byggs genom en beslutsordning som står över människorätten är och förblir den klassiska sinnebilden för utövande fascism: nazism (nationell/regional socialism: solidaritet och lojalitet med Flest Handuppräckningar: absolut majoritetsauktoritet): »satanism», i klartext: DRIFT. Inte plan. Säg igen.

 

 antropogen Jordrotationsminskning — nollbeviset

Det finns inget RELATERBART — förklarande, beskrivande: undervisning och utbildning — i en sådan samhällsordning: ”Enligt demokratiska beslut”, ”Enligt flest handuppräckningar bestämmer”. Nollkunskap. Nollvett. Nollförstånd. Den samhällsformen degenererar: urholkas, fragmenterar, sönderfaller, urartar.

— Varför? Därför att naturordningen, relaterbart i varje detalj, baseras på LAG: gravitation, elektricitet, människorätt. Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här, inte på några som helst villkors vis. Iakttagande. Inte beslut. Kunskap med upplysning och undervisning. Inte Myndighet med Lydnad och Bestraffning.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

Vad, exakt, handlar allt det här om?

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val.

 

MÄNNISKORÄTTEN (K1K8, UDHR10Dec1948) igenkänns VÄL av människor (LP).

— Men sedan (omgående närmast efter 10Dec1948): ALLEHANDA mentalmiffon hoppar fram ur gömmorna för att favorisera människorättens absoluta frihetsgrunder i kraft av att förneka rättsgrunderna och så forma — driva fram — FASCISM i meningen av ”absolut högsta parlamentariska samhällsformen”: flest röster bestämmer. BESLUT. Inte IAKTTAGANDE. MYNDIGHET. Inte mänsklighet. Lydnad och bestraffning. Inte undervisning och utbildning. Europa 1800+. Helt RENT på människorätt.

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

   Svensk kriminalpolis genomför människorov mot infödda våldsvägrare för att kunna anklaga dem för rymning (brottsbalkens lagtext) sedan man påtvingat dem våldsbegrepp ”krigsman” — en olydig nationell ägodel — som måste bestraffas (Sveriges Kina-Tibet-syndrom): Rå, JK, JO, Sveriges Domstolar, Åklagare, Kriminalpolis: Europakonventionen. Fascismen i sitt esse — högt folkligt älskat, lovprisat och bejublat som FRIHET och DEMOKRATI: förnuftets absoluta högsäte: lojalitet och solidaritet: beredskapen är god: Systematiska dödspsykningar mot våldsvägrare, människor som inget ont har gjort, noll hotbild: ”Skaffar du dig inte ett idiotintyg kommer det här med polishämtningarna att upprepas”.

   Offret förutsätts — Europakonventionen — löpa institutionella gatlopp för att be överheten om särskilda existenslov. 

   — (K8): ”.. och varje organ ..”.

   Europakonventionen : Säg något som Den Inrättningen INTE står och pissar på i UDHR10Dec1948.

 

— Europa 1800+ kväser — kväver (A29) — individen ”personlighetens fria och fulla utveckling”. För tillfället, tydligen som det får förstås att leka ”herre över universum”. Jämför noMACfysik. Bevisligt i varje singulär atomär detalj.

— Europa 1800+ håller mänskligheten fången i ett den mänskliga kulturhistoriens i särklass allra värsta kunskapsmörker, bevisligt och relaterbart och beskrivbart i varje del och detalj.

 

 

EUROPADOMSTOLEN HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTTEN:

————————————————————————————————————

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

A29.1 UDHR10Dec1948.

 

— RÅ. JK. JO.

— Sveriges Domstolar.

— Kriminalpolis.

— Ordningspolis.

— Allmänhet.

— Individ.

— Undervisning och Utbildning,

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

— ”Erkännandet”, eg. (eng. recognition) igenkännandet (LP).

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

EUROPAPARLAMENTET HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTTEN:

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

SÅ LÄNGE INGEN PARLAMENTARISK ORDNING EXISTERAR SOM VÄLKOMNAR FREDLIGA EXISTENSER ATT MEDVERKA I SAMHÄLLENAS MÄNNISKORÄTTSLIGT BERÄTTIGADE UTVECKLING RÅDER MOTSVARANDE VÅLD, OORDNING, INTRÅNG, BROTT, OTRYGGHET: ANARKI.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

Samhällen som byggs genom människorätt (K1-K8, UDHR10Dec1948 — INTE-EUROPA) tillämpar ingen auktoritär beslutsordning. Lydnad och bestraffning förekommer inte.

ENBART Undervisning och Utbildning: Personer som inte kan låta fredliga vara i fred, låser man in — TILLS. Från NU till EVIGT om så krävs: Försvaret.

 

Domare. Poliser. Åklagare. Allmänhet. ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, A3.

 

Jämför — statsförvaltningens allmänna begrepp om (trafik) säkerhet — TRYGGHET:

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

SIKTRÖJNING — Statens bristande omdöme och ansvar för SÄKERHET och TRYGGHET för allt levande:

— Enda tillgängliga diagramstapelstatiststik (2003-2008 ¦ Okt 2013) visar ATT

   Viltolyckorna ökade i takt med mobilteknikens utbredning 2005-2008:

   Bl.a. Bilprovningen rapporterar (2012-2013)

”Enkäten visar att mobiltelefoner används i stor utsträckning vid bilkörning”;

” 18 procent uppger att de till och med varit nära att köra av vägen till följd av mobilanvändning”;

” Var femte förare nära olycka till följd av mobilanvändning”.

 

— Istället för att bedriva kampanjer för att UPPLYSA OCH UNDERVISA (K8, UDHR10Dec1948) gör Svenska Staten — vad?

 

— STATEN TILLTALAR INTE ENS KLIENTELET UTAN Börjar såga ner omgivande naturskog SOM DÄRMED ENDAST UNDERLÄTTAR FÖR FORTSATT OMDÖMESLÖSHET ATT TILLVÄXA YTTERLIGARE — istället för att hjälpa till med att rensa ut det ansvarslösa omdömet — attityderna — ut trafiken.

 

Noll ansvar.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

 

— Staten ATTACKERAR Naturen (”grönska är skrämmande”) på grund av STATENS EGEN UPPHÖJDA OFÖRMÅGA och OVILJA ATT PROPAGERA FÖR KUNSKAP OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (HÄVDEN): grundvalen för ATT människor BRYR sig, grundvalen för ATT otrygghet INTE sprids, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”. K1, UDHR10Dec1948:

— Varför bedriver inte Svenska Staten Ansvarsfulla uppmaningskampanjer TYP

   sluta upp med att fokusera på ANNAT under bilkörningen än Bilkörningen:

Drive SAFE:

• UTESLUTANDE ALLA OLYCKOR, absolut gärna rätta om fel, inte bara i biltrafiken, beror på BRISTANDE FOKUS OCH UPPMÄRKSAMHET på det som  maskinoperatören ska — är skyldig — att visa fokus och uppmärksamhet på: slarv, trötthet, okoncentration, slapphet, omdömeslöshet, ansvarslöshet: undantag existerar inte: ställ bilen i garaget och GÅ, då. PleaSE. Dö inte. LEV.

— I 100 fall av 100 NÄR en människa fajtas RENT FYSISKT MEKANISKT — trafik — med en Maskin: maskinen vinner ALLTID. Undantag existerar inte. Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här: HÅLiHUVET. Studera mekaniken.

 

— Sluta hymla med »HEADSET»: allt som STJÄL en enda bråkdels sekund från 100% trafiköverblick = PORTAL TILL OLYCKA:

   90KM/h = 25 meter per sekund:

— En hel personbillängd avverkas per 1/5 sekund: Det finns ingen född människa som klarar SNABBT UPPKOMNA SITUATIONSBILDER i den farten — och högre — utan 100% vägfokus, bägge händerna på ratten, väl utvilad fokuserad förare — bra kondition, (snabba säkra omkörningar).

 

PLÖTSLIGT (18Aug2018) dyker en tidningsartikel upp (DN) som upplyser:

”Över 700 straffade för rattsurfning i år”;

”.. sedan förbudet infördes för ett halvår sedan.”;

 

Vad vi vet — här, Svenska Staten verkar helt ointresserad av att ge upplysning till de enskilda hushållen i spörsmål som kan rädda liv — gäller förbudet INTE »headset»: MAN FÅR FORTFARANDE PRATA MED BEFOLKNINGEN PÅ PLUTO I ANGELÄGNA PRIVATSAMTAL NÄR MAN KÖR BIL I 100 — OM MAN KÖR MED »HeadSet». Wao. Wao. Wao.

— Sverige, Sverige, Sverige. När ska DU vakna. Omdömeslösheten bara sprider sig. Bryr du dig inte ALLS i din befolkning? Hallå?

— Inrättningen förstår inte tilltalet.

 

FOLK VET INTE ENS OM ATT EN (SÅDAN) LAGSTIFTNING HAR INFÖRTS:

”Lagskärpningen väckte viss uppmärksamhet, men nådde inte alla och poliser som stannat messande förare har många gånger mött överraskade tillmälen.”

FOLK VET INTE ENS OM ATT EN (SÅDAN) LAGSTIFTNING HAR INFÖRTS.

 

DriveSAFE, Del2: Del1

— Staten uppträder — bevisligt — ansvarslöst och omdömeslöst, skiter fullkomligt i

— eller besitter helt enkelt ingen MEDVETENHET OM ATT DET FINNS EN MEDMÄNSKLIG ANGELÄGENHET

— att INFORMERA BEFOLKNINGEN OM LIVSVIKTIGA DETALJER I SAMHÄLLSKROPPEN, ATT BEDRIVA ständiga —  s  t  ä  n  d  i  g  a  — KAMPANJER FÖR UPPLYSNING OCH UNDERVISNING (K8 UDHR10Dec1948):

 

SeTek. — Hej.

— Hej.

Har du fått någon sån här information från Sveriges Statsförvaltning i Angelägenheternas Angelägenhet? Jag har då inte sett nåt:

— »Vi vill informera om pågående globala teknikutveckling och dess väl relaterbara konsekvenser för människorätten och livet generellt inom Jordbiosfären ..., samt statsförvaltningens bestämda avståndstagande från varje möjligt ingrepp som medför eller kan medföra äventyr i den universella individrätten ... ».

— Inte ett ord. Ingen tar något ansvar. Statsförvaltningens domstolar för sin del gömmer sig bakom sina egna murar med ”det är inte våran uppgift ..” i påtalad angelägenhet att medverka i brottsförebyggande, otrygghetseliminerande och brottsbekämpande arbete. Istället möter vi där en i detalj bevisligt påtagligt uppvisad attityd, inställning och tendens att uppvisa nazistiska bevekelsegrunder i rättsutövningen. Se även här i KINA.

 

— Statsansvaret utstrålar LATHET: omdömeslöshet, ansvarslöshet, bristande förmåga att förstå situationens ALLVAR.

 

att till varje menings slut varje individ och varje organ i samhället .. genom undervisning och utbildning ..”.

— Svenska staten skiter fullkomligt i MÄNNISKORÄTTEN: ”personlighetens fria och fulla utveckling” (A29 UDHR10Dec1948):

 

— OLYCKOR, OTRYGGHET, BROTTSLIGHET UTVECKLAS INTE INOM SAMHÄLLEN DÄR MÄNNISKOR UTVECKLAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

— ”Erkännandet”, eg. (eng. recognition) igenkännandet (LP).

 

Människor som BRYR sig utvecklar INTE omdömeslöshet, medverkar INTE till otrygghet, skiter INTE i att det finns DJUR också i universum Som har lika mycket existensrätt SOM människor har, att man TÄNKER på det när man kör bil, att man SLÄPPER UPP GASPEDALEN när DET KÄNNS. Allt annat är att be om Olycka.

— Bilförare SOM hela tiden BABBLAR ÄR INTE NÄRVARANDE bilförare. Försök få in det i den tjockskalliga speciellt förnuftsfrånvarande svenska statsförvaltningens maktkåta korridorer.

— Ge fan i att ATTACKERA naturen DÄRFÖR att statsförvaltningen befolkas av särskilt statsakademiskt utbildat omdömeslöst ansvarslösa s.k. makthavare.

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

EuropaRiket:

Beslut — församlingar, föreningar, grupper, nationer, stater, inrättningar — besitter ingen myndighet över människorätten (K1).

— Man IAKTTAR den. Eller så packar man ihop sitt och lämnar in.

Precis som i fallet med Gravitation och Elektricitet: »Love me or Leave me».

   OMDÖME. ANSVAR. A29 UDHR10Dec1948: K1-K8.

   Europakonventionen — BESLUTAD friskrivning från UDHR10Dec1948 — är (A30) OLAGLIG (A12) i människorättslig mening.

— Europa främjar INTE omdömets utveckling, INTE ”personlighetens fria och fulla utveckling”, frihetsbegreppet generellt djupälskas alldeles tydligt synbarligt INTE.

   Europa — Europadomstolen, dess tydligt BESLUTS-deklarerade avsteg från UDHR10Dec1948 — praktiserar icke-frihet (K1), icke-rättvisa, icke-fred: fascism — framhåller ett allt mer intensivt INTERNATIONELLT OMFATTANDE INLETT DETALJERAT BEVISBART NATURFÖRSTÖRANDE affärssamarbete med världens största diktatur: KINA:

— Beslut attityd, tanke, idé, mening, åsikt, uppfattning, yttrande UTOM människovärdighetens erkännande ÄR utövande förtryck: fascism.

   Brottsligheten i Sverige, i Europa generellt, har tydligen utvecklas genom en närmast 200-årigt etablerad garanterat speciellt bevisbart människorättsföraktande statsförvaltningskonst (rätts- och laglära: Kant, Hegel och Boström[‡]) ;

— ENBART på kredit av att speciella åklagareminenser tillåts öppna käften och glappa med käken under speciellt betygat domstolsförakt för fredliga människor med noll hotbild leds 1800+ Europabefolkningen in i ett historiskt tvång från en självutnämnd självinrättad våldsöverhet att lyda våldslagar under bestraffningshot som 200 år senare matas ut av världsmedia genom ett självcensurerat medialt honnörsord benämnt DEMOKRATI.

 

— Jävla kul ställe.

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

— ”Erkännandet”, eg. (eng. recognition) igenkännandet (LP).

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

EuropaPistolen:

EUriket

EuropaPistolen — skändlighetsriket under 200 år 1800+

 

En självutnämnd våldsöverhet drar in i Europa runt 1800 och kräver att befolkningen ska medverka i våldslagar under bestraffningshot.

   Under de påföljande 200 åren bedrivs systematiska förföljelser, trakasserier, misshandel och människorov mot våldsvägrare som fängslas och släpps fria upprepat för tillfället att knäcka sönder dem (samma som Kina-Tibet 1950+): ”Eftersom du inte har gjort bättring sen förra gången, blir det dubbelt så långt straff den här gången”; ”Skaffar du dig inte ett idiotintyg, kommer polishämtningarna att upprepas”. Sverige under 1900-talet. Dokumenterat.

— Efter 200 år av förtryck under den överheten, kallas samhällsordningen av ”den till myndigheterna allt mer välvilligt inställda” allmänheten i Sverige för:

 

demokrati

 

— Ett honnörsord med speciellt starka undertoner av Absolut Förnuft, Absolut Förstånd, Absolut Myndighet — absolut frihet. Se även i Bevisgrunder: Kant, Hegel och Boström.

 

 

 

GMR — FM: Maj2019

 

LAGEN: MÄNNISKORÄTT kontra FASCISM

 

Det finns, tydligen, bara två sätt — LAGEN — i mänsklighetens kulturhistoria:

 

1. Fascism — utvecklas på GILLA med tillhörande lydnad och bestraffning. Se speciellt Sveriges senaste 200-åriga historia[‡]: Kant, Hegel och Boström (citat nedan).

2. Människorätt (K1, LP) — utvecklas på KUNSKAP med tillhörande undervisning och utbildning: Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler, Max Planck, m.fl: Naturvetenskap, Hälsolära: förstånds- och fattningsgrunderna — lika för alla.

— Speciellt SVENSKA RÅ, JK, JO och så där besitter en oerhört detaljerad och speciellt djupgående historieinblick i ämnet:

— ”föranleder ingen åtgärd”.

— Historieundervisningen i klass fem+ är speciellt glänsande med den kollegiala strävan att hjälpa individerna att upptäcka fördelarna med ett särskilt folkligt — lokalt, regionalt — bevarande av sundhet, ordning och skick. Jättefint.

 

 

SVERIGES DOMSTOLAR:

— Erkänner ni brottet?

 

BEVISGRUNDER:

FASCISM KONTRA MÄNNISKORÄTT — LAGEN

26Apr2019 — preciserad framställning GMR ¦ RÄTTS- OCH FÖRNUFTSGRUNDERNA — från K1+ UDHR10Dec1948:

Det svenska kulturarvets särskilda sedlighetsbegrepp: — bevarande av sundhet, ordning och skick

 

1. Förnuftsresonemang (K1) utom människorätten existerar inte:

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

 

— Förnuft (förmåga att glädjas åt, påpeka och understryka naturföreteelser: gravitation, elektricitet, människorätt), förstånd (relaterbarhet till naturföreteelser, deras förklaring och innehåll), logik (naturföreteelsernas inbördes relation och sammanhang), rationellt tänkande (människorätt som naturvetenskap — matematik, fysik, etik: rättslära — i utveckling av samhälle och kultur).

 

— Jämför framväxten av »statsfundamentalismen» i Europa 1700-1800+: intrinsiskt rent — utrotat[‡] — på sanningsbegrepp[‡]:

 

Kant 1724-1804, Fichte 1762-1814,Hegel 1770-1831, Boström 1797-1866:

 

A-människor och B-människor — fascismens ådra:

Kant, Immanuel — kort:

  Mänskligheten står vid sin största perfektion i den vita rasen.”,

HISTORICAL REVIEW PRESS

 

FörnuftsLöshetens främsta profiler — tydligen. Nollvett. Nollförstånd. Nollförnuft. Se även Kant generellt om sina medmänniskor (vissa källor se citat i Västerlandets Filosofer upphöjer Kant som »förkämpe för mänskliga rättigheter» [”bör”, Russel om Kant] — enligt Bertrand Russel: Russel kanske missade väsentliga delar av Kants texter).

 

A-människor och B-människor — fascismens ådra:

Fichte, Johann Gottlieb:

  Att ha karaktär och att vara tysk betyder otvivelaktigt ett och detsamma.”, Russel citerar Fichte i CITAT.

 

Fichte är den främsta filosofiskt pådrivande profil man associerar med nazitysklands primära framväxt. Definitivt ingen människorättsaktivist.

 

A-människor och B-människor — fascismens ådra:

Hegel, Friedrich:

”I världsandens historiska utveckling har det funnits tre huvudfaser: den orientaliska, den grekisk-romerska och den tyska kulturen.”,

CITAT från Hegels produktion i Bertrand Russels bok Västerlandets Filosofi.

 

Hegel är, relateras, den definitivt tyska nationella socialismens — nazismens — främsta historiska företrädare/förespråkare/baneman

— se Hegelcitat i Filosofins Kloaker Del 2.

   Hegel kommer, säkert, alltid att åminnas som portalfiguren till »Förarbetena till fri- och rättighetsförklaringen från 1948»: systematisk folkmördande människoutrotning.

A-människor och B-människor — fascismens ådra:

— Boströms egen idé om ”Gud” som ”personlighet”

Boström, Kristoffer Jakob — utdrag:

  B. framstår såsom bildare av den största filosofiska skolan av egenartad typ inom den svenska lärdomshistorien.”,

  B. betecknade sin idealism som rationell  i den meningen, att icke blott allt rum, all utsträckning och materia, utan även all tid, all rörelse och förändring äro fullkomligt uteslutna från den sanna verkligheten. Denna utgöres endast av Gud eller det oändliga förnuftet och av detta förnuftsinnehåll, dess tankar, begrepp eller idéer. Dessa uti det gudomliga förnuftet ingående idéer äro emellertid tillika var för sig självmedvetna, förnimmande och förnuftiga väsen eller personligheter liksom Gud själv, ehuru mer eller mindre ofullkomliga i sitt förnimmande. I förhållande till varandra utgöra de ett system av personligheter av olika fullkomlighetsgrad, i vilket lägre personligheter ingå som bestämningar hos de högre, i sista hand hos Gud själv. Varje mänsklig individ motsvaras av en gudomlig idé  inom detta personlighetssystem.”,

  Till de i det gudomliga idésystemet ingående ändliga personligheterna räknar B. bl. a. även mänskliga samhällen, såsom familjen, folket, staten, vilka liksom människan hava sina företeelsevärldar för sig, ehuru vi om dessa världar intet kunna veta.”,

— Boström måtte ha haft särskilda uppenbarelser från Herren på det området.

  Däremot veta vi om de personligheter, som vi kalla samhällen, att de mänskliga personligheterna äro närvarande uti dem och omvänt, i kraft varav människorna få högre lagar och högre ändamål än dem som ligga omedelbart i människans egen idé.”,

 

Speciella samhällsexempel som förtjänar att omnämnas och erinras framträder i historien med menigheter som insisterar på att speciellt enskilda misshagliga verbala företräden ska korsfästas. Problem i efterhand har uppstått angående frågan vem som hänger på korset, och vem som bangar i spikarna.

 

  Enligt B:s filosofiska statslära, framställd främst i Grundlineer till philosophiska statsläran (1859), måste staten för att förverkliga sitt specifika ändamål, nämligen rättsordningen, förvaltas och representeras av en monark, vilken genom ministrar, som äro hans tjänare men icke hans rådgivare — och därför ej få kallas statsråd — , utövar sin förvaltning av statens angelägenheter.”,

  Konstitutionellt bör monarkin enligt B. så tillvida vara, att folket (vilket enligt B. ingalunda är identiskt med staten), därest det besitter nödig mognad, får bevaka sina egna förnuftiga intressen eller rättigheter genom en egen representant.”

  B. och hans skola ha i Sverige utövat ett djupgående inflytande i såväl rent filosofiskt som allmänt kulturellt hänseende.”,

BKL II 1923 sp407

 

Jämför K1 82 år efter Boström i UDHR10Dec1948 ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” och tillhörande A21 ”Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet” eller sagt i det enklare tidigare stats- och kulturfundamentet (runt år 0 [LP]) ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I och göra dem, ty detta är lagen och profeterna

JÄMFÖR:

— »Ty, det är Lagen och KONSEKVENSMASKINERIET i Varje Detaljerad Förutsägbarhet i Historieutvecklingen» — EFTERSOM ...

med Boström som ovan (i kortfattat utdrag):

— Boströms statslära ligger — tydligen — så djupgående välformulerat långt från människorätten den alls kan komma. Rättsordningen ÄR — tydligen bevisligt i varje detalj — LIKA föregiven människan SOM gravitation och elektricitet.

 

JÄMFÖR NUVARANDE EUROPEISKA STATSSKICK som följd av de ovan delvis citerade Europeiska filosofiska strömningarna 1700-1800 I SYNTES (EUriket):

 

— Antagna — ÖVERENSKOMNA: BESLUTADE — idériktningar ENLIGT den mest populära idealismens föredömen: det finns ingen integrerad människorätt i Europas statsförvaltande hierarkier:

— Ditt eget personligt lokala regionala bevis, garanterat:

— Sveriges Domstolar.

 

Sociologiska samhällspsykologin:

DELBEVIS — den etablerade akademiska sociologiska samhällspsykologins företräden — fascismens sätt och etikett:

 

  Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga och erfarna människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

— Jämför människorätten (K1, LP):

— Beslut utom människorättens erkännande är utövande förtryck:

BESLUT HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT — K1.

Citatutdraget ovan tillhör FASCISMEN. INTE människorätten. Solklart.

 

Överenskommelser. Antagen mest populär idealism genom flest handuppräckningar — samstämmighet — hos en viss etablerad överhet ÄR fascism:

— intrinsiskt RENT på människorätt:

— Förnuftsresonemang (K1) utom människorätten existerar inte:

— Åberopande, mening, åsikt, idé, tanke, framställning, tal UTOM människovärdighetens erkännande ÄR utövande förtryck: fascism, nazism, satanism, djävulsdyrkan.

 

Det behövs ingen särskild deklaration, ingen specifik proklamation. Ämnet gäller (K1, LP)  spontant framväxande Satanistsamhällen — ur vilkas rättsutövande instanser våldet VÄLLER fram i exakt detaljerat relaterbart bevisligt samma takt som klubbslagen ekar i styrelserummen, mötes- och sammanträdeslokalerna.

— Kalla det ett generalangrepp på det etablerade — specifikt Europeiska, Svenska — samhället eller vad du vill: Se till att eliminera bevisgrunderna — ge rättelse — eller (fortsätt) spring och brinn: människorätt upprör fascismens etablerade kulturer: starkt.

 

Bokkällan BKL ger för sin del värdefulla historiska speglingar av hur begreppen beskrivs i svensk etablerad akademisk anda under 1920-talet. Citat ges nedan med kommentarer som ansluter — eller ska göra det — till motsvarande argument enligt människorätten (K1, UDHR10Dec1948 = LP, eller så inte alls):

Logik:

  Logik (av grek. logike’  te’kne, tankekonst), vetenskapen om tänkandets lagar.”,

BKL VII sp701

:

— Med (K1) ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” i världen — analogt LP — kan, tydligen och uppenbarligen och relaterbarligen, inga definitionssatser ALLS komma på fråga med mer än deras innehåll avspeglar människovärdighetens erkännande (”recognition”) — egentligen igen-kännande: erinran av något av ålder redan existerande (LP): förnuftsresonemang — hävdegrunder — utom människorätten (LP) — existerar inte.

   Definitionssatsen i bokcitatet — tolkad i människorättslig, förnuftsgrundens mening — BLIR alltså enkel att förstå: naturgrundad lagvetenskap och rättsvetenskap: »naturkorrekt, väl relaterbart SÄTT att genomföra beskrivningar, presentationer och visningar». Typ ”saknar logik”, eller ”det är logiskt”. Vardagen i syntes.

   Bokkällan ger emellertid en helt annan beskrivning i sedvanlig anda av hur begreppen och termerna utvecklats historiskt enligt »mest populära idealism». Dvs., fascismens sätt — åsikterna inom de mest framstående, ansedda, sätena i den lokalt regionalt regerande övereliten. Jämför ett ställe i bokkällans artikel ovan: ”Ur sådan synpunkt är det likgiltigt, om premisserna i en slutledning i och för sig äro sanna, blott tankesammanhanget vid själva slutledningsakten får en korrekt form.”. Med åtföljande akademiska exempel och meriterande betyg, utvecklas så statsläran i motsvarande — korrekt — anda: lydnad, bestraffning.

Förnuft:

  Förnuft (ty. Vernuft, lat. ra’tio) betyder:

1)   i psykologisk mening den logiska förmågan av omdöme och slutledning, som traditionellt ansetts utgöra det fullt och normalt utvecklade mänskliga själslivets särmärke gentemot de ”oskäliga” djurens psykiska livsyttringar:

2)   i kunskapsteoretisk mening, bl. a. hos Kant, dels ”högre kunskapsförmåga” överhuvud, dels förmågan att draga slutledningar och bilda vissa mot slutledninghsformerna svarande förnuftsbegrepp l. idéer, till skillnad från  förståndet,  ty Verstand, förmågan att fälla omdömen och att bilda vissa mot omdömesformerna svarande förståndsbegrepp l. kategorier.”,

  I svenskt filosofiskt språkbruk av hegelskt ursprung betecknar betecknar F. en syntetiserande, intuitiv helhetsuppfattning av tankeinnehållets mångfald, till skillnad från förståndet ss. en analyserande, diskursivt (se  Diskurs) särläggande explikation därav;

3)   i metafysisk mening, enl. bl. a. Boström, ett kunskapsinnehåll och en däremot svarande

 

relateradNOT:

— MED människorättens grund (K1) BLIR förståndet ingen egentlig (även om vi mestadels talar i sådana termer ”du saknar förstånd”) »individegendom» eller »individegenskap», utan en ren existensegendom: ändamålsenligheten med TÄNKANDE ur den biologiska utvecklingen av arterna — fridsamhetsaspekten i ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” — med slutpunkt i den kunskapsmedvetna människan: naturföreteelsernas relaterbarhet till ett underliggande fridsamhetstillstånd: naturvetenskap: total avsaknad av våld och tvång. Lätt som en plätt (»erotik»).

   Jämför speceributiken i citatkällan ovan:

— MED människorätten innefattad BLIR ”förnuft” såsom

en syntetiserande, intuitiv helhetsuppfattning av tankeinnehållets mångfald

en direkt precis fullträff ”a direct hit”  i sanningsfilosofins tjänst. Perfekt formulering.

— UTAN människorätten innefattad: total absolut fascism: våldtäkt.

 

— Fascismens SPONTANA FRIHETSIDEAL hämtas — så, spontant: rätta gärna om fel — UR människorättens absoluta frihetsgrunder VAREFTER människorätten bannlyses (Jämför: Europakonventionen) och den resterande Absoluta Friheten proklameras: fascism. Absolut bestämmandemyndighet genom gilla: flest handuppräckningar bestämmer: regering, rättsutövning och kultur genom lydnad, lojalitet, solidaritet — och bestraffning.

 

verklighet, som ej blott ur ”formell” synpunkt, till graden, utan ock ur ”reell” synpunkt, till arten, skiljer sig från det för vår sinnliga uppfattning l. ”sinnlighet” givna, d. v. s. den i rum och tid existerande verkligheten. Jfr  Rationalism och  Boström.”,

BKL IV sp949

:

— Som vi ser i bokcitatets anda, beskrivs begreppet eller termen FÖRNUFT som mänskligt individrelaterat: ”förmågan att ..”. Analogt KAPACITETEN att. Man tillskriver INTE ”förnuftet” såsom en primär inneboende egenskap i naturen UR vilken människan finner — upptäcker — förnuftets detaljer (mönsterformerna typ Pythagoras Sats .. ), aspekter, sammanhang och inbördes samverkan. Bokkällans kulturanda framhåller istället ämnesinnehållet så ATT (det blir viktigt att) ändamålsenligheten förbises i — inuti — individaktiviteten, så att säga (eng, so to speak: det faktum ATT tänkandets aktivitet i meningarnas blotta formulerande HAR, eller bara anses ha, mening); Man ser inte naturförutsättningarna, utan ser det istället så att ”förnuftet uppkom FÖRST genom Kant, Hegel och Boström”, sagt väldigt grovt och vulgärt. Fascismens tidevarv.

   Vad fattas dessa? Varför SER de inte? Svar: människor, samhällen och kulturer som inte frågar efter sanning och kärlek utvecklar obönhörligt oeftergivligt oåterkalleligt motsatserna ENLIGT K1, LP — även Buddhas Dharma-lära om tillvarons två fundamentalprinciper: okunnighet och upplysthet (nirvana). Absolut gärna rätta om fel.

Jämförelser:

Jämförelser

SANNINGSBEGREPPET SOM VISSHET utsäger:

Alla föreställningar är också SANNA föreställningar  i meningen av att vara vissa — påtalbara, beskrivbara — föreställningar, men nödvändigtvis inte alltid FÖRENLIGA med sanningen: människorätten; naturvetenskapen: matematiken och fysiken; gravitation och elektricitet.

 

Utan att specificera sanningsbegreppets allmänna grund — visshetsbegreppet — finns enbart uteslutande godtyckliga — favoriserad idealism — SÄTT att ”definiera” typ ”tankelagar”. Beroende på vilken KULTURFORM som tänkesätten underförstår och utgår ifrån i DET att sanningsgrunderna bortses ifrån, BLIR också begreppsgrunderna — akademistolarna; betyg med meriter — av EXAKT motsvarande art, typ och natur:

 

  Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga och erfarna människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

 

Det är Fascismen sätt: mest populära idealismen bestämmer genom flest handuppräckningar.

— »MigStorHövdingGilla». Vi-Tänka, Du-Göra. Mänsklighetens Kulturhistoriska Bottenskrap. Absolut gärna rätta om fel.

Tänkande:

TÄNKANDE — SPECIFICERAS INTE

Termen, ordet eller begreppet tänkande finns inte upptaget i BKL. Däremot upptas tanke (”varje yttring av tänkandet”, BKL XIsp787), tankeform (”begrepp, omdöme och slutledning”, BKL XIsp787), tankelagar, se vidare nedan. Begreppet TÄNKANDE används, men utan närmare beskrivning (närmast associerat med, eller till, utövandet av aktiviteten logik [”tankekonst”, se citat ovan]).

   Begreppet tänkande — verbet ATT tänka — blir i människorättsmeningen (K1, LP) enkelt:

individuellt medvetande i det kosmiska sammanhang som, vad vi vet, alltid har funnits och som så inte kan tillskrivas något upphov — enligt sanningsbegreppet.

   Tankeströmmen kan inte stängas av hos den aktiva levande individen. Den är en åtföljande egenskap som, tydligen, utmärker individens medlevande KROPP — förnimmande med och — i den kosmiska existensens (»världsalltets») vardag.

— ”Kroppen kan inte leva utan SINNET”, eng (Filmen Matrix) ”The body cannot live without the Mind”. (Svenska översättare ligger efter i förståndsutvecklingen och översätter engelskans MIND med HJÄRNAN. Jämför Norstedts Stora Svensk Engelska Ordbok. sinne, .. mind).

   Jämför de tre tillstånden Vakenhet, Dröm, Djup Drömlös Sömn:

— Den djupa drömlösa sömnens tillstånd har inget, vad vi vet, individuellt specifikt tankemedvetande. Helt rent. Bara ren, helande, stärkande VILA. ”KraftDusch”.

   Sömnen innefattar inget (direkt, individuellt) tänkande: inget särskiljande: ingen uttalad/uppvisad särskiljning av någon tillståndsändring.

   Drömtillståndet har heller inte — vad vi vet, men magnifika gränstillstånd finns — någon uttalad individuellt STYRANDE tankeförmåga som är kopplad till den egna individuella människokroppen. Begreppet ”individuell kropp” är, vad vi vet, helt löst  — och menings-löst — i drömvärlden: ”Jag är allt och alla, guvahälitt”. Summan av alla våra vakna intryck och sinnesstämningar uttömmer sig i drömvärldens alla olika (fantastiska, förutsatt frihet från våld och tvång som annars resulterar i rena fruktansvärda maror) gestalter, som ett slags vaken-eko med ibland absolut sensationella (inte sällan, speciellt från 12+ erotiska) inslag: (den oerhörda, stimulerande) styrkan i drömvärldens motsvarande sinnliga upplevelsevärld — som om drömvärlden vore en (sensationell) parallellvärld till den vanliga vakna världen. Så starkt och kontrasterande mot den vakna världens (i vår tid speciellt elaka) företeelser, att man (oftast) inte ens kommer ihåg mer än små sekvenser efteråt, om ens det. Vi FÖRNIMMER fortfarande i drömvärlden. Men något regelrätt utpräglat (individuellt) tänkande förekommer, vad vi vet, inte (”Jag såg att han gick åt vänster”, ”Nej, han gick åt höger” .. blir en svår ekvation att få fram i drömvärlden).

   TÄNKANDET I VÅRT GEMENSAMMA KOSMOS är, eller kan så förstås vara, den sinnliga (eng. mind) aktivitet som summerar en individs syn, hörsel, känsel, smak och lukt till en individuell unik enhet, identitet, tillsammans med minnen och associationer — individens produktivitet och sociala koppling — i det vakna livets vardag. Varje enskild individ har sin del, garanterat skild från varje annan individs del — i en gemensam kosmisk famn. Absolut.

   Det finns en del särskilt bottenskrap som INTE respekterar det.

 

Gräddan av förnämligheterna sedan sanningsbegreppet avskaffats[‡], bannlysts och släpats runt i överhetens Europeiska 1800-talskorridorer — explicit — för att begabbas, bespottas och smutskastas offentligt i alla möjliga publikationer.

TlMAC:

Hävdvunna begrepp framväxta ur mest populära idealism:

TANKELAGAR I MODERN AKADEMI — BKL XIsp787

 

1. princi’pium identita’tis .................... identitetslagen

2. princi’pium contradictio’nis ........... motsägelselagen

3. princi’pium exclu’si te’rtii ............... lagen för det uteslutna tredje

4. princi’pium ratio’nis sufficie’ntis ...    den tillräckliga grundens lag

 

  Tankelagar, filosofisk term, som av vissa filosofer nyttjats om de psykologiska lagarna för tankeverksamhet över huvud, oavsett riktigheten av dessa resultat, men oftast om lagarna för en logiskt följdriktig tankeverksamhet.”,

  Allmänt vedertagna ss. T. äro:

1) identitetslagen, lat. princi’pium identita’tis : varje sann föreställning måste överensstämma med sig själv: A är = A.

2) motsägelselagen, lat. princi’pium contradictio’nis : ingen föreställning kan i samma hänseende och i samma betydelse både tilläggas och frånkännas en annan föreställning : A är icke = icke A.

3) lagen för det uteslutna tredje, lat. princi’pium exclu’si te’rtii : varje föreställning måste antingen tilläggas l. frånkännas varje annan föreställning : A är antingen B l. icke B.”,

  — Efter Leibniz’ föredöme upptager man ofta ss. en särskild

T. den tillräckliga grundens lag, lat. princi’pium ratio’nis sufficie’ntis : sann är vaje föreställning, som med nödvändighet följer ur en annan sann föreställning : A är, emedan B. är.”

BKL XIsp787

:

Som nyligen[‡] påpekades i omnämnandet av SANNINGSBEGREPPET:

Alla föreställningar — allt förnimmande och uppfattande — är också SANNA föreställningar  i meningen av att vara vissa — påtalbara, beskrivbara, verifierbara, så bevisbara — föreställningar.

— Men som sådana INTE nödvändigtvis alltid FÖRENLIGA med sanningen: människorätten (K1, LP); naturvetenskapen: matematiken och fysiken; gravitation och elektricitet.

— DÄRMED faller citatkällans s.k. tankelagar — utom matematiken där vi istället talar om matematikens lagar — som intet annat än: Godtyckligt överenskomna betydelser och innebörder — fascismen igen — som bestäms av en självutnämnd akademisk överhet som inte har någon erkänd eller entydig fattning på sanningsbegreppet generellt utom vad som för tillfället passar bäst: fascism.

 

Utan att specificera sanningsbegreppets allmänna grund — visshetsbegreppet — finns i andra bevisbara och väl detaljerat relaterbara ordalag enbart uteslutande godtyckliga — favoriserad idealism — SÄTT att ”definiera” typ ”tankelagar”: fascism;

— Beroende på vilken KULTURFORM — värdegrund: Jämför Kina-Tibet 1950+ — som tänkesätten underförstår och utgår ifrån i DET att sanningsgrunderna bortses ifrån (Kina, inte Tibet), BLIR också begreppsgrunderna — akademistolarna: lagutövningen, rättsordningen med betyg och meriter — av EXAKT motsvarande art, typ och natur: fascism (Kina, inte Tibetansk Buddhism).

— ”I Kina sätter vi statens väl före individen”. Ur filmen Röd Makt 1997 med Richard Gere och Bai Ling. Fascismens grisbeteende belyst.
   Generellt Kina: Olydiga (Tibetanska Buddhister) ska spåras upp och ställas till svars inför Moderlandet för olydnad, tuktas och bestraffas tills de visar Moderlandet undergivenhet. Sverige: Infödda våldsvägrare behandlas av domstolar, åklagare, polis och allmänhet som Kina behandlar Tibetanska Buddhister: grisbeteende; Upprepade frihetsberövanden, direkta hot, människorov, misshandel, missaktning, mordhot, förtal, generella angrepp på heder och anseende, allmänt grym och barbarisk behandling riktad mot människor som inte utgör någon som helst hotbild. Tankelagar. Sverige.

 

  Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga och erfarna människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

 

Det är Fascismen sätt:

— Mest — I ALLMÄNHETENS INTRESSE — populära idealismen bestämmer genom flest handuppräckningar.

— »MigStorHövdingGilla». ViTänka-DuGöra. Mänsklighetens Kulturhistoriska Bottenskrap. Absolut gärna rätta om fel.

 

Föreställningen om ”tankelagar” i den citerade tappningen är SÅ en — i varje detalj bevisbar och relaterbar — reguljär lista av grundregler för och i fascismens egen omedvetna kultutveckling. Och som lika träffsäkert, obevekligt och undantagslöst åstadkommer samhällenas socio-mentala förfall: Förfallet utmärks av uppvällande våld, otrygghet, brottslighet, intrång — regelrätta naturmord — och öppen misshandel och missaktning SPECIELLT mot helt fredliga existenser, bara — enbart — på grund AV deras fredlighet: »KinaSverigeSyndromet».

— De enda ”tankelagar” som existerar i människorätten är — ELLER blir SÅ relaterbarligen i varje detalj — uteslutande av en enda art, typ och natur:

— Människorätt (K1, LP): gravitation, elektricitet (ljus, värme). Inget annat.

— Man utvecklas alltid utan undantag gynnsamt i deras beaktande. Eller så packar man ihop sitt och lämnar in.

— Tänkande — åberopande, hävd, mening, åsikt, uppfattning — har ingen myndighet över människorätt, inte över gravitation, inte över elektricitet: naturlagar (K1, LP). Med andra ord: Tänkandet (Buddha, Jesus, m.fl.) FÖLJER DESSA SÅSOM FÖRNUFTETS ENDA TILLGÄNGLIGA VÄGFORM — harmonilära, hälsolära, naturvetenskap — genom IAKTTAGANDE: naturlagar: Naturlagarna ÄR tankelagarna: felaktig, osund livsföring, harmonibrott, leder ofelbart till sjukdom. Iakttagen hälsoform leder till friskhet, liv, energi. Tankelagar. Naturlagar.

— Jämför ett alternativt formuleringssätt: ”Varje föreställning sådan den bestäms av flertalet samstämmiga vuxna SOM ETABLERAD BESTÄMMANDE ÖVERHET ... är ... ”: fascism.

— Bokkällans matematiska/algebraiska exempel är visst och sant korrekta FÖR MATEMATIKENS EGET VIDKOMMANDE: visshetsbegreppet (=) är avgörande inom matematiken. Men bokkällan ger samtidigt ingen utläggning om sanningsbegreppets grund annan än den redan citerade typ ”överenskommelser”: gillapoäng: fascism.

— BKL Xsp125, Sanning, skriver ”Sanning, i formell logisk mening överensstämmelse med tankelagarna (se d. o.), i materiell mening tänkandets överensstämmelse med verkligheten, .. samstämmighet med omdömenas totalitet.”. Dessa meningsformer åberopar så återigen endast HÄVDVUNNA meningsriktningar inom »de akademiskt ledande skiktens mest populära idealismer»: Överenskommelser. Sanningsbegreppet inom modern akademi (bannlyst) saknar egen entydig ställning UTOM inom matematiken där sanningsbegreppet är HELT avgörande. SÅ:

   TÄNKANDETS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VERKLIGHETEN i vår egen etablerade historias ljus bestäms, avgörs, uteslutande av personer som anser sig besitta bestämmande myndighet över sina medmänniskor: fascism. Jämför ”korrekt formulering”: tänkandets överensstämmelse med människorätten: sanningen. Naturlagarna. Hälsogrunderna. Harmonigrunderna. Personlighetens fria och fulla utveckling (A29).

 

Rationalism:

  Rationali’sm (av lat. ra’ tio, förnuft, förstånd), i allm. en riktning som lägger huvudvikten vid förnuftet l. det för förnuftet fattbara.”,

BKL IX sp867

:

— BIBELNS TRADITIONELLT BOKSTAVLIGA TOLKNING (från år 0+) har som vi (väl) alla numera vet tilldragit sig motsvarande FILOSOFISKA utvecklingsströmningar under de närmaste historiska 2000 åren:

— Modern Akademi, för att exemplifiera 1800+, är INTE överdrivet eller utpräglat upphetsad av bokstavsBibeltolkningens företräden, speciellt inte på nivån Solsystemet (Kepler) — eller särskilt generellt för hela universum efter ”The Big Bang”; Modern Akademi associerar INTE sitt innehåll med det gammaltestamentliga Bibelinnehållet (och dess samstämmighet med Jesusutsagorna). Det finns ingen koppling. Det är det vi närmast associerar till begreppet ”rationellt tänkande” = naturvetenskapligt tänkande. Samma som ”förnuftsgrundat” — icke gammaltestamentligt bokstavligt bibliskt — tänkande. Eller enklare i allmän folkmun under 1900-talet: naturvetenskap.

   Citatkällan ovan beskriver begreppshistorien i ämnet Rationalism i samband med omnämnande av den protestantiska rörelsen (”under påverkan av upplysningsfilosofin”) under senare delen av 1700-talet. Det är naturligtvis (omnämns explicit inte i citatkällan) närmast följderna av Kepler(1571-1630)-Galilei(1565-1642)-Newton(1642-1727)-Bradley(1692-1762)-Euler(1707-1783)-eran som — verkligen — är vår tids allra mest UPPLYSANDE epok i naturvetenskapens historia. Och som — verkligen — såg till att den romersk-katolska kyrkans terrorvälde och allmänna världsställning — som regerat västvärlden under runt 1500 år; i stora drag från år 140 e.Kr [BKL IX sp1304] till omkr. år 1500 — fick rejält djupavkännande kistbeslag i gravsättningen.

— Vi har redan berört huvudsaken i dessa och de övriga s.k. moderna teo-filosofiska utläggningarna där vi enbart får läsa om de kadaverrester som återstår i den mänskliga tankesfären SEDAN sanningsbegreppet eliminerats: Europas berömda filosofiska utveckling. Citatkällan ger — följdriktigt — ytterligare sådana exempel på de olika europeiskt vedertagna innebörderna i begreppet Rationalism — som MED människorätten innefattad enkelt kan relateras som »vanligt sunt bondförnuft»: medfött tjejvett. Det finns därför — här — ingen ytterligare anledning att citera eller kommentera den modernt europeiskt vedertagna akademiska kadaverterminologin. Den är och förblir en fascismens beklämmande historia i ljuset av en lika beklämmande population människor som — tydligen helt ovetande — utvecklas utan kontakt med ljuset. För en kort tid (1600-1800) — Kepler till Euler, den s.k. klassiska fysiken — såg det ut som om »man var på rätt väg». Utvecklingen av den moderna akademin 1800+ visade snabbt andra tendenser. Se även i sammanställningen till Naturvetenskapens Utveckling 1800+.

 

 

2. Åberopande utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck (K1);

 

3. Lagberedning och lagförfattning — parlamentarism, riksdag, föreningsarbete och mötes- och sammanträdesordningar — som inte är grundad på människorätten (K1) är olaglig (A12) verksamhet och utövande förtryck

 

— ICKE ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”:

 

4. Riksdagsarbete utom människorätt (K1) är — bevisbart i varje detalj, eller så inte alls — utövande förtryck:

— fascism, satanism, djävulsdyrkan, nazism:

— nationell socialism:

— solidaritet och lojalitet med flest handuppräckningar som förnuftets och auktoriteternas absolut bestämmande förnuftsöverhet — grundad på EuropaRikets Kulturhistoria (År 0 +).

— Befolkningen under lång tid utvecklas inom — tvingas medverka i — införda våldslagar under bestraffningshot (Paulus Lydnadslära). I — så — tåliga folkled har samhällsformen kommit att kallas (EUROPA 1870+) för DEMOKRATI:

— fascism, samlingsnamnet för ”allt möjligt jävulskap” mera i folkmun ”vi lever ju i ett fritt samhälle”:

— den mänskliga kulturhistoriens allra värsta och specifikt explicit allra mest avskyvärda avskräde.

— Absolut historiens mest eminenta bottenskrap av vanvettets allra mest sevärt förnämliga eminenta företräden TYP ”Du kör med det där förbannade människovärdet”, och ännu mera förnämligt:

— ”Se till att anpassa dig efter de här människorna” med:

— ”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor”. Sverige i Dokument under 1900-talet.

 

Så:

 

— Vad, exakt, är det du ska RÖSTA på?

5. Vänligen ge exempel:

— Mänskligheten på Jorden nu 2019+:

— GE MOTEXEMPEL — som förpassar den här uppsatsen till papperskorgen — på att referensen (K1) INTE bara ÄR en ANNAN FORM — lagbeskrivning — av följande, Bibeln 1917 ¦ King James Bible, utan ÄVEN den explicit enda tidlösa kultur- och utvecklingsLAG som gäller för alla möjliga mänskliga samhällen, tider och epoker, och som formulerats på olika sätt genom historien:

»Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna» (Matt.7:12 [Matt.22:39; Luk.6:31], Bibeln 1917).

JÄMFÖR ”profeterna”:

— »Ty, det är Lagen och KONSEKVENSMASKINERIET i Varje Detaljerad Förutsägbarhet i Historieutvecklingen» — EFTERSOM ...

— Snälla[‡]. PLEASE. Ge mig — oss — ett enda vettigt, relaterbart, sakligt enskilt djupgående grundligt SAKARGUMENT som visar, bevisar, att DEN kopplingen saknar förankring i vettet, förståndet, förnuftet, barnets mest förnämliga undervisning och utbildning under universums stjärntak, ”personlighetens fria och fulla utveckling” — MED BIBEHÅLLEN MÄNNISKORÄTTSLIGT GRUNDAD ORGANISERAD FÖRSVARSMAKT: man antastar inte fredliga människor bara — enbart — på grund av deras fredliga leverne: man hjälper KONSTITUTIONELLT, stödjer och uppmuntrar den typen.

 

 

   Åberopande — attityd (K1) — utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck.

   Beslut utom utom människovärdighetens erkännande (K1)  är utövande förtryck.

   EUROPAKONVENTIONEN är olaglig.

— Den grundas HELT på BESLUT som DESSUTOM uttryckligen våldför sig på A30: ingen stat, nation, land, grupp eller individ får TA något ur UDHR10Dec1948 som grund för att ÄNDRA något i INNEHÅLLET (K1). Europakonventionen bygger HELT på beslut, handuppräckningsmyndighet, överenskommelser mellan ”de styrande skikten” i Europa — en ren fascistisk manifestation för att bevara intrycket av överhöghet MOT bl.a. våldsvägrare: Europa behandlar sådana som Kina behandlar Tibetanska Buddhister: De ska spåras upp, förföljas, ställas till svars inför Moderlandets Suveräna Förnuftsöverhöghet — fascismens eminenser: domstol, åklagare, polis, allmänhet — och tuktas, misskrediteras, missaktas och misshandlas TILLS lydnad visas. Många förskräckliga exempel finns i Sveriges skamliga historia i dess statliga samvaro med infödda helt fredliga existenser, helt utan varje form av hotbild mot någon eller något MÄNNISKORÄTTSLIGT från offrets sida.

   Det är en sådan skam: fredliga antastas AV rättssystemet.

   Europakonventionen har — SÅ bevisligt — ingen som helst människorättslig förankring: nollvett, nollförnuft, nollogik, noll rationellt tänkande: noll rättsutövning. Absolut gärna rätta om fel: det räcker med ETT övertygande exempel, ETT motargument. Europakonventionen är — bevisligt i varje detalj — från första till sista prick en fascismens skapelse, ett beslutsverk som kränker människorätten (K1 med A30, A29, A12, främst). OCH PÅ SÅ SÄTT ett EXAKT LIKA BEVISBART våldsnäste som skapar otrygghet och ovänskap — och en SPECIELLT tydligt primitiv naturvetenskaplig anda, naturmord i ständigt löpande vidgande cirklar. Tydligen också Särskilt noMACfysik bevisligt i varje detalj inom matematiken och fysiken I KONSEKVENS MED DET YTLIGA TÄNKANDE SOM EUROPEISK RÄTTSUPPFATTNING, statsförvaltning, REPRESENTERAR. Överhetens påfordran inom folkleden: Tvång att medverka i våldslagar under bestraffningshot för att FORTSÄTTA betjäna den fortsatta självutnämnda våldsöverhet 1800+ som anser sig företräda förnuftets högsäten: Lydnad och bestraffning. Inte Kunskap och Utbildning. ”Personlighetens fria och fulla utveckling”, A29. Säg igen.

   Europa är  ett (definitivt miljö-) fascistiskt kloakhål inhägnat av ett fundamentalt noMACfysik djupgående bevisbart kunskapsmörker som, här, upphöjts särskilt nationellt, särskilt av den för sin tid ständigt individjagande individspionerande RadioTjänst Kiruna — rena inträngande gestapofasoner — som anser att personer som INTE har teve och INTE intresserar sig för den typen Måste Vara och skall behandlas och betraktas som Licenssmitare som Måste Ansättas och Utövas Påtryckningar PÅ ”på regeringens uppdrag” till något närmast gudomligt i folkbildningshänseende — med Sveriges Domstolar som ett särskilt framhållet gullobjekt: RÅ, JK, JO.

   Säg att jag har FEL. Visa.

   All domstolsverksamhet, åklagarverksamhet, polisverksamhet, samhällsverksamhet — generellt — utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck (K1): verksamheten är olaglig. Den skapar, främjar — SÅ — brottslighet, ytligt, naturfientligt tänkande och handlande. Bevisligt. Orsaken här bakom Det formuleringsföreträdet är (LP) tydligen, väl relaterbarligen, en evig, oskapad LAG som all mänsklig verksamhet är underställd, underordnad, obevekligt, oåterkalleligt. Vi igenkänner den på synonymer som harmonilära, hälsolära, naturvetenskap — inneboende Försvar (ErinradBevisgrund); ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” (K1). Iakttagande. Inte beslut över.

— Visa att jag har FEL. Säg igen.

 

 

 

 

Internet, Mar2019: FASCISM kontra MÄNNISKORÄTT

 

INTERNET WEBSITES EXPLODES IN VIOLATING

 interfering with

HUMANITY

 

— Seen this TYPE?

— We STORE YOUR IP-ADRESS

 

Not included:

Violation of Article 12 in UDHR10Dec1948

— The Cookie Enterprise is, can be related to be understood as, criminal — a law-breach no matter the vastness of its consent — and a personal and individual

Violation of Articles 18, 19, 20  in UDHR10Dec1948 with

offensiveness and humiliation, obviously NOT recognizing P1 ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”;

— Claim, idea, opinion, any activity outside P1

”the foundation of freedom, justice and peace in the world”

is — obviously by rational consequence — an exercising oppression, so defined:

— NOT ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”:

— The Cookie Enterprise SO violates the recognition, awareness and explicit development P8 of human dignity. Disrespect follows: not-freedom: not-justice: not-peace: The bare IDEA of Cookie enterprise — violation of human rights: NOT respecting individual integrity A19 ”WITHOUT INTERFERENCE” — obviously promotes the opposite, criminality, says UDHR10Dec1948. Please do correct if irrelevant.

 

TO WHICH WORLDWIDE ENTERPRISE WE NEED YOUR CONSENT.

 

Also Not included:

— A Serious enterprise, aiming in DEVELOPING humanity, builds upon allowing, not spying on, individual persons to participate in discussions with concrete sentences, written or spoken, by themselves: free — it is spelled  f r e e  — opinion.

   NOT by spying, storing, collecting, manipulating on their activities — most stupid of all — claiming We use Special Agency Spy-ALGORITHMS and Spy-STATISTICS leading ”to an enhancement of and in your experience”. Oh god so stupid.

   There is nothing such: Each individual either develops by his own will, is promoted to do so, or is forced to develop by others will, meaning: oppression. Freedom and not-freedom never exists at the same time. There is always either one of them.

   That is the way fascism works: manipulating individuality from a self proclaimed master elite idea — not by Plan but by DRIFT: inherited deeply beloved stupidity, claiming itself to stand above with rights to direct, interfere and dictate. Educate us P8:

— DECISION — voting — has absolutely no authority over human rights. Read: law Article 12.

— Rewind Our Movie 2000 years, and see a more simple version of the same exact expression.

 

 

BBC 2018+ — fascismens ÄNNU ICKE PROKLAMERADE globalt växande ansikte:

——————————————————————————————————

— Vi tillfrågar INTE dig om dina synpunkter, och vi vill heller inte ha dina personliga åsikter eftersom vi inte har tid med sådant. Utan vi tillämpar istället en global människorättsligt OLAGLIG (A12, A19 ”utan intrång” vi skiter i den, A18, ”right to freedom of thought”, den också) spionverksamhet på mänskligheten som kollar upp vad just du och andra sysslar med för att kunna ge dig — påtvinga dig våra idéer, system, metoder och principer om vad som för dig är — den bästa upplevelsen:

— Vi lagrar, spårar, bearbetar och SÅ manipulerar med din IP-adress — enligt VÅRA ViGilla-DuGöra icke människorättsligt förankrade godtycken.

——————————————————————————————————

CookieGuden: Inet2019

— Vi ÄR DIN UPPLEVANDE GUD.

— VI REGERAR DITT UPPLEVANDE.

 

— Hej.

— Hej.

— Sveriges Regering har beslutat, enhälligt, att befolkningen ska börja ha kontakt med föSTÅNDET.

 

Så här fungerar mediavärlden 2019 — säg att det INTE är så:

— Vi har märkt upp dig i våra register och ser att du INTE godkänner COOKIES. Vi kommer att fortsätta märka upp dig och lägga över den här störbanderollen över webbsidan och hindra dig att få våra medlemmars normala lästillgång utan störande inslag, tills dess du ändrar dig.

 

 

Jag deltar inte i någon fascistisk, nazistisk eller satanistisk affärsrörelse — uppmärkning, övervakning, spårning, lagring och bearbetning av människor bara därför att människor är människor.

 

 

— Varför utfärdar inte världssamfundet ett totalförbud mot den typen av verksamhet, varför? Sverige, hallå? Danmark?

— » Därför att Förtjänsten, egenvinning med maktutövning på fortsatt konserverat  slaveri, överväger». Rätta gärna om fel.

 

 

Mänskliga beslut som berör naturordningen utom människorätten har — bevisligt i varje ärende och detalj, eller så inte alls — ingen annan funktion, mening och innebörd än att etablera naturkaos, naturmord, förödelse och förstörelse för allt levande — inte av någon planerad illvilja, utan av DRIFT. Att leva i universum, på Jorden, har inget med beslut utom människorätten att göra. Enbart iakttagande: naturvetande: Hälsolära.

   Ge oss ett enda exempel på att den typen av meningsframställning, någon enda detalj, saknar förankring i förnuftet.

 

FascimKontraGMR:

INTERNET Mar2019

Fascism kontra Människorätt

— FASCISMEN utvecklas på gilla: flest handuppräckningar har absolut bestämmandemyndighet: konsekvensfritt konsekvenslöst menande. Total Auktoritet. Nazism. Nationell Socialism. Solidaritet och Lojalitet med Bestämmarnas Anspråk på Absolut Överhet: all förenings och företagsverksamhet innefattat.

— MÄNNISKORÄTTEN utvecklas på kunskap: Kepler, Galilei, Newton, Euler, Bradley, Planck, m.fl., ”EFTERSOM”: Naturvetande.

   Mänskliga församlingar kan — således — varken göra till eller från i den naturliga lagbundenhet som redan finns, och som, tydligen, grundlagt hela människovarelsens uppkomst och rent biologiska utveckling: mänskliga göromål, kultur, handlar således alldeles tydligt INTE om beslut — den typen kallar vi HÄRLEDNINGSVIS SOM OVAN i detta sammanhang för FASCISM — utan om iakttagande: naturvetenskap, utveckling med hantverk och teknik för marknad och välfärd: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”; ”personlighetens fria och fulla utveckling”: naturvetenskapens utveckling.

— Så kan REGERINGSKANSLIETS FÖRTRÄFFLIGA MÄNNISKORÄTTSBEJAKANDE PERSONAL säkert upplysa Sveriges befolkning med Kunskap och Undervisning i VAD EXAKT SKILLNADEN består mellan ”EFTERSOM” och den här versen (LP):

— »Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna» (Matt.7:12 [Matt.22:39; Luk.6:31], Bibeln 1917). ”Lagen och profeterna?” Vad är det? MKförutsägbarhet i varje enskild detalj: människor som inte utvecklar mänskliga rättigheter utvecklar jävulskap och fanstyg. Detaljerat i varenda påvisbar kulturell bransch. Rubbet. Säg nåt fanstyg som INTE kan förutsägas detaljerat. Please. Visa.

Snälla. Please. Tredje klass. Ordning och Uppförande. Människor i alla tider har uttryckt Det särskilt i tider av påtagligt förtryck, orättvisor, ofrihet och ofrid. Alla samhällen. Alla kulturer. Men en speciell klass av speciellt högfärdiga mentaliteter vill framhäva mänskliga rättigheter som »överenskommelser mellan mänskligt överstatliga beslutsfattare» — efter andra världskriget. Så kan dessa — säkert — också ge upplysning om undervisningen i allt det övriga. Visa. Snälla.

 

 

GLOBALA VÄRLDSSKYMFEN:

”.. för att förbättra din användarupplevelse”.

— Vad kommer det sig att företagsfolket inte förstår eller inser det tarvliga i det tydligt dikterande tilltalet: tonen: det plötsligt 2015+ globalt världsligt uppkomna attitydtilltaget?

— MIGAS STOR HÖVDING LÄGGA ORD I DIN MUN. MIGAS VETA ALLT. MIGAS SÄGA, DUGAS GÖRA. MIGAS TÄNKA, DUGAS VERKSTÄLLA. 2015+. Sverige+. TänkaBraKampanjen.

 

 

”Våra nya digitala liv”. ”Nya”. Halleluja. »Mediavärlden upplever Nya Uppenbarelser från Herren».

Kvällspressen 2018.

 

Globala välgörenhetskampanjen fortsätter löpelda.

 

FÖRBÄTTRINGAR inom det människorättsligt erkända MÄNSKLIGA UMGÄNGET

sker enbart — uteslutande — genom ATT

individen får uttrycka sin egen — jag tror att det stavas  e  g  e  n  — mening enligt

 

A19, A12, A20:

Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

A19 UDHR10Dec1948.

 

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.

A12 UDHR10Dec1948.

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke ¦ (eg. eng., association).

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

A20 UDHR10Dec1948.

 

 

I ERKÄND MÄNNISKORÄTTSLIG MENING är det, tydligen som det får förstås, olagligt — ett lagbrott, ett intrång i mänsklighetens fria och öppna umgängesrätt — att bevaka, spåra, samla, bearbeta och bevara uppgifter om enskilda människors handlingar, vad enskilda individer gör eller inte gör, vad enskilda individer väljer eller inte väljer, eller har valt eller inte valt:

 

Uppmärkning

— etikettmärkning och dito lagring, ihopsamling —

av individer, integriteter, i det öppna människorättsligt erkända kulturella och naturvetenskapliga umgänget är inte tillåtet. Inte på några som helst villkors vis (A1¦A3¦A4¦).

— Sker det har redan brott etablerats mot individrätten: rätten att utvecklas som människa utan intrång har våldförts.

— Vi känner redan dessa kulturella avarter i form av våldtäkt och intrång med tillhörande allmän tvångsmoral: långvarigt utövat tvång från en självutnämnd våldsöverhet mot en föregiven utpekad underhet att medverka i våldslagar under bestraffningshot (Europa 1800+) genom belöning och bestraffning som verkställs genom ”Flest Handuppräckningar Bestämmer[‡] Besluten”: fascism, nazism, satanism: anarki: naturmord[‡].

 

— Verksamheter som MÄRKER UPP MÄNSKLIGHETENS INDIVIDER i anledning av INDIVIDERNAS AKTIVITETER är, tydligen som det får förstås, i människorättslig mening en olaglig — människorättsligt värdighetsförstörande — verksamhet

 

EFTERSOM:

EFTERSOM erkännandet (eg. igenkännandet, eng., recognition)

av den inneboende värdigheten (eng., dignity) och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948.

 

 

som — tydligen, som det får förstås — innebär:

— ALL — Sveriges Domstolar särskilt: jag tror att det stavas  a  l  l  — ANNAN VERKSAMHET ÄR UTÖVANDE FÖRTRYCK: brottslighet, intrång, respektlöshet: våldtäkt.

 

SÅ KAN BROTTSLIGHET — tydligen, som det får förstås —  enbart bekämpas effektivt på UTESLUTANDE ETT ENDA SÄTT:

 

Brottslighet uppkommer endast

— enbart uteslutande endast —

där kunskap om och iakttagande av mänskliga rättigheter inte existerar EFTERSOM människor SOM iakttar

— utvecklar —

mänskliga rättigheter INTE utvecklar någon brottslighet:

 

K8ref:

KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

 

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.

K8 UDHR10Dec1948.

 

 

GOOGLE-företagets världsomspännande globalt affärsdrivande individbevakningsverksamhet (2015+) är i människorättslig mening skriande uppenbart olaglig: tarvlig, simpel, låg, skymflig, djupt människovärdighetsförnedrande, och alldeles särskilt utomordentligt speciellt korkad. Den verksamheten bygger alldeles tydligt helt och hållet på att utnyttja mänsklighetens internetanvändande; vad vi har förstått på nivån av djupkorkningens fattningskapacitet: berusningen i att göra globala intrång, leka MigStorHövdingGalaxPolis med bevakning, spårning, sparning, bearbetning, sälja till högstbjudande, WeAreTheGoodGuys: oinskränkt manipulativt världsherravälde.

— Och du, Svenska Staten, såg inte Det komma? Nehej. Vad ser du då, ge något exempel.

— SITE-Banderollerna som täcker för webbsidans fönster och begränsar läsbarheten med uppmaningen ”Jag godkänner” eller ”Jag förstår” endast förvärrar situationen genom att värdighetsgrunderna alltmer urholkas och därmed bristen på respekt, NOLL FATTNING PÅ INNEHÅLLET. Och därmed fortsatt ökad brottslighet — i fortsatt undanhållande av upplysning och kunskap om grundläggande mänskliga rättigheter: inte ett ord.

   Varje individ och varje organ i samhället. Sverige, Hallå?

   Brottslighet utvecklas bara från domäner som inte utvecklar mänskliga rättigheter (LP).

 

 

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

A29 UDHR10Dec1948.

 

 

NATURVETENSKAPENS UTVECKLING — personlighetens fria och fulla utveckling — är, tydligen som det får förstås i människorättslig mening, INTE förenlig med GOOGLE-verksamhetens globala välgörenhetsgala med Associerade.

   Cookieverksamheten är alldeles tydligt människorättsligt olaglig, den är skymflig och starkt integritetsförnedrande.

DFKm:

Den förskräckliga konsekvensmeningen:

 

Verksamheter som inte på förstasidan — PORTALTEXT ÖVER INGÅNGEN till erinran — uttrycker sitt stöd för och framhävande av människovärdighetens erkännande (K1 UDHR10Dec1948: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”) är — följaktligen och tydligen, som det får förstås — verksamheter som utövar — FRÄMJAR — förtryck mot mänskligheten: Icke-mänskliga rättigheter. Inte av PLAN utan av DRIFT. Det VAR svårigheten i hela formuleringsProblemet:

— INGEN i den driften GÖR DET AV EGEN FRI VILJA. Utan på grund av ett KONSEKVENSMÄSSIGT rent mentalt sinnestillståndsdrivande TVÅNG som uppkommer — aktion-reaktion — i följd av att INTE fråga efter sanning och kärlek, rätt och rättvisa: fridsamhetsgrunderna. Det är speciellt 1800-talets uppfinnarherrars historiska paradgata — med tillhörande LISTA i noMACfysik. Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

— Jämför citatdelarna här för Sveriges del i Kant, Hegel och Boström (Bevisgrunderna).

Enklare:

Förstasidesstoff utom K1 UDHR10Dec1948: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” är utövande förtryck: fascism, nazism, satanism: Icke-mänskliga rättigheter.

Eller:

Föreställningen om ATT det skulle finnas en obetingad KONSEKVENSFRI tanke-, åsikts-, menings- och yttrandefrihet baserad på lokalt majoriteta tyckanden — demokrati UTOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — är FASCISMENS egen eviga fundamentala kulturyttring.

:

Förstasidesstoff utom K1 UDHR10Dec1948: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” är utövande förtryck: fascism, nazism, satanism: Icke-mänskliga rättigheter.

 

Eller Ännu Enklare — Relaterat:

 

MENINGSFRAMSTÄLLNING UTOM MÄNNISKOVÄRDIGHETENS EXPLICITA 24/7-ERKÄNNANDE ÄR DETSAMMA SOM UTÖVANDE FÖRTRYCK.

— Vänligen visa, påvisa, och bevisa att den meningsframställningen är felaktig. 24/7.

:

ALLT UTOM K1 UDHR10Dec1948: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” är utövande förtryck: fascism, nazism, satanism: Icke-mänskliga rättigheter.

 

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke ¦ (eg. eng., association).

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

A20 UDHR10Dec1948.

 

SHtheFU:

Som en brusten fördämning 2018-2019:

— Allt fler personer under bar himmel, ung som äldre, ses individuellt upptagna med att INTE befinna sig DÄR — speciellt uppmärksammat i olika TRAFIKSITUATIONER och AFFÄRSBESÖK:

— HÖGT ENSKILT INDIVIDUELLT PRATANDE/GAPANDE I OFFENTLIGA FOLKFÖRSAMLINGAR utan att explicit tala TILL någon fysiskt närvarande på stället.

 

1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och association (eng., association, »tanke»).

Jämför:

— HÅLL FÖR HELVETE KÄFTEN

eng. shut the fuck UP

SÅ ATT JAG FÅR ANVÄNDA MIN MÄNSKLIGA RÄTTIGHET ATT TÄNKA OCH ASSOCIERA I FRED.

— Populationen utvecklar LYNCHSTÄMNING, sju gånger mulnare än historiens värsta åskväder.

— SHOOT ME. Så slipper jag se PRATMIFFONA också. Dom kör ju REDAN över allt annat.

 

Kulturgrunderna?

— Har man EXPLICIT INGET att säga till sina medmänniskor på offentliga platser, håller man tyst.

— Varfördå?

— Är den frågan ställd i särskilt stort intresse av att utveckla något nytt alfabete?

— Eller, du kanske redan har jättestora a:n i MatFysKem, och därför inte vill dela med dig till alla andra med Offentliga Tillfällen Att FÅ Studera på Dyrbar Tid?

— Känner du möjligen till att Världen består av flera människor?

— Var finns Svenska Statens Kampanjer?

— Var finns Upplysningen och Undervisningen?

— Rätten som enskild privatperson också på offentliga platser att FÅ utvecklas enligt ”personlighetens fria och fulla utveckling”?

 

1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

A29 UDHR10Dec1948.

 

— Att — ständigt, så fort man vistas i någon offentlig miljö — bli STÖRD av sina medmänniskors privata icke fysiskt närvarande engagemang på offentliga platser — närvaron är inte ens observerad, än mindre respekterad — har uppenbarligen ingenting med något ANNAT att göra

ÄN EN RENT MANIFESTERAD PRIVAT UTÖVANDE INDIVIDUELL REVIRHÄVD — av DRIFT. Inte av PLAN.

— Jag görväl vafan jag vill! Du behöver ju inte lyssna!, m.fl.

 

En del människor blir SKITFÖRBANNADE — upprörda — om deras tydligt alldeles för långt gångna personliga uppfattning om FRIHET påtalas. Den motsättningen utnyttjas också, frekvent i historien, av vissa ännu värre eminenser för att driva ut dissidenten med hänvisning till ”i allmänhetens intresse”: Korsfäst! Korsfäst! Korsfäst! ... ”DEN ska bort härifrån!” ...

 

— Attityd utom människovärdighetens erkännande ÄR utövande förtryck.

— Får jag se dig härnåmer blire Mord, de blir MORD!

   Absolut ytterst gärna rätta om fel. DRIFT. Inte Plan.

 

 

Jämför den här (GT-Bibeln 1917, Ords. 17:12):

”Bättre är att möta en björinna från vilken man har tagit ungarna, än att möta en dåre i hans oförnuft.”.

 

 

   Befolkningen håller tydligen på att självskola sig — via DRIFT — i ämnet »raffinerad fascism».

   Och fort går det också. Hej å Hå vad det rullar På.

   Staten håller tyst.

 

 

Allt fler individer går omkring och talar bekymmerslöst högt så att alla hör — utan att tilltala de som hör. Affärerna är värsta samlingsställena för den växande ockupationen.

Friheten att ASSOCIERA, även tillsammans med sina medmänniskor på offentliga platser som en gång fanns, försvinner mer och mer: man tvingas ta ASSOCIATIV REFLEKTERANDE del av vissa människors föreställning om Större Individuell Användarfrihet under Stjärnorna.

— Ett Kulturellt Dårhus är alldeles tydligt under uppsegling: intrång praktiseras numera kollektivt ”JagÄrViktigareÄnDu” med Företagens Affärsdrivande Innovationer.

 

 

ÄR mänskligheten på väg neråt?

Medvetenheten verkar då verkligen inte se ut att nyligen ha tagit på morgonrocken direkt.

— Därför att förr eller senare kommer urladdningen. Och ju längre tiden lider utan att den har kommit, än, desto mera kraft kommer den att utveckla. Bergsäkert (p=mv=Ft).

   Fridsamhetsgrunderna verkar INTE folkligt populära i dessa tider — Sveriges satsning på nya Djurhotell.

 

 

 

Vetenskapsartiklarna:

 

VETENSKAPSARTIKLARNA

NASA ¦ Inside Science ¦ Huvudargumentet i Syntes ¦ VagnANALOGIN

 

 

NASA4Mar2003: Inside Science-artikeln

 

NASA-article THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS helps us with a standard of scientific validity

Goddard Space Flight Center 4Mar2003

THE SPINNING EARTH IS AFFECTED BY WINDS

CHANGES IN THE EARTH’S ROTATION ARE IN THE WIND

 

The NASA-Quotes below.

 

Inga påputtande vindkrafter existerar som kompenserar för Jordrotationens naturliga avsaktning

— alla ev. antropogent skapade rotationsreducerande bidrag[‡ExplicitAntropogent] frånsett —

via friktionskrafter ca 17µS/år

— NASA-artikeln beskriver FLUKTUATIONER till och från via vindändringar inom nuvarande tidsbegränsade konstanta Jordkroppsrörelsens impulsmoment (J=mvr), vilket i sig bevisar ATT vindeffekter KAN påverka Jordrotationen. I tidens längd befinner sig Jordkroppen i vilket fall i avsaktning, och ingen motriktad underhållande kraft existerar.

 

WebSearch 19May2019 »wind power slows earth rotation»

QUORA — 5 Answers — ”Do wind turbines slow down the rotation of the earth?”:

 

QUORA:

https://www.quora.com/Do-wind-turbines-slow-down-the-rotation-of-the-earth

” No because angular momentum is conserved and wind turbines can’t transfer Earth’s angular momentum to other bodies like the Moon or the Sun. The energy extracted from the wind comes entirely from the Sun’s radiation, which heats the atmosphere nonuniformly.”,

COMPUTER SCIENCE & PHYSICS, STANFORD UNIVERSITY (1972), Answered Jul 12, 2018

:

— I disagree:

1. ”Angular momentum”, sv. impulsmomentet (J=mvr) är INTE någon längre varaktig konstant MELLAN Jordkropp och vind OM man TAR UT friktionskraften mellan dessa: Bägge systemen Jordkropp OCH atmosfär TAPPAR i så fall moment.

2. ”wind comes entirely from the Sun” är sant och riktigt bara OM Jordkroppen helt saknar rörelse relativt Solen, vilket vi VET inte är fallet.

3. DET faktum[‡FMcitatet] ATT resulterande markvindriktningar HAR riktning (väster) utmed rotationscirklarna, latituderna, verifierar eller direkt bevisar Jordrotationen som den mest bidragande vind/rörelsekraftsagenten:

— Solvärmens vindbidrag (Corioliskomponenterna innefattade) är, vad vi vet här, INTE det största. Den aspekten har dock här ingen avgörande betydelse[‡].

 

Det betydligt lättare Luftmaterialet — eftersläpningen —

fungerar som en bromsande anordning över den tyngre Jordkroppen

Solvärmeeffekten i SolZenit är max 1367 W/M²: Maximala Solvärmeeffekten som alls kan ges ut till Jorden och dess atmosfär blir via Jordytans halva yta, dagsidan, mot Solen: lika med max

3,5 T17 W (=J/S). Inte mer.

Jordrotationens maximalt friktionsbildade, nu tidsbegränsat momentana VINDdragseffekt

med nuvarande Jordrotation är till jämförelse via energin 5,7 T22 J max teoretiskt runt

5,7 T22 W(=J/S):

Om den energin efter momentana vindmätningar slås ut på en motsvarande effektmotor som arbetar med konstant effekt under ett helt år blir det aktuella arbetseffektvärdet — aktuell vindmätning

5,7 T22 J(WS) / (86400 S · 365,25) = 1806,221 T12 W(=J/S) ~ 1800 TW(=J/S) absolutMAX

ArcherREF:

— Jämför: Cristina Archer och Mark Z.Jacobsons aktuella vindmätningar (2012), Wikipedia Wind power:

 

  Cristina Archer and Mark Z. Jacobson presented a "bottom-up" estimate, which unlike Kleidon's are based on actual measurements of wind speeds, and found that there is 1700 TW of wind power at an altitude of 100 metres over land and sea.”, Wikipedia Wind power Maj2019.

: 1700 T12 W · 86400 S · 365,25 = 5,364792 T22 J(=WS) — praktiskt möjliga uttaget, enligt Archer et al., är 72-170 TW.

— Vi är inte direkt klara över hur det sammanträffandet ska tolkas, om alls (deras mätningar gjordes med ett årsmedelvärde ...).

 

Mäts vindenergin upp och slås ut över ett årsmedelvärde — eller annat troligt medelvärde — får man i vilket fall ett MOMENTANVÄRDE (Joule) på aktuellt energiinnehåll — oavsett teori om hur länge energibanken existerar eller inte.

 

— Sluträkningen EnergyBillEnd enligt AGW-bevisets kurvor för mänsklighetens energianvändning totalt ändar f.ö. på runt 40 TW mot nuvarande nivå: strax under hälften eller ca 18 TW, se BP-statistiken.

 

QUORA-Författaren bakom ovanstående citerade påstående får gärna vika ut räkningen ”comes entirely from the Sun’s radiation” för sin del — men flera CITAT finns på webben som ansluter till samma mening också där utan referens.

 

Nuvarande energiuttag globalt årligt för hela mänskligheten ligger f.ö. omkring

ca 5,7 T20 J (=WS) ~ 18 TWyear.

 

Comment to Quora with a following NASA-quote:

— Solid Earth 5500 KG/M³ and volatile Atmosphere 1,3 KG/M³ represent two different — separate — material systems connected by FRICTION — as model propellers mounted on the surface of an Earth-globe hung from a thin thread of the roof, rotating with a corresponding propellant drive.

— ONLY as long as NO anthropogenic CHANGES are made to those two natural material systems, a more narrow — steadily declining — concept of ”angular momentum J=mvr” holds ALONG with the two: only so. Ground mounted wind farms break that equilibrium in exact proportion to the wind power drawn along latitudes from the wind down to the ground[‡] — NOT returned back TO the two systems.

— As (hence) is stated in the NASA-article from 4Mar2003 — on an »inside system» fluctuating basis only:

 

NASA-Quotes:

CHANGES IN THE EARTH'S ROTATION ARE IN THE WIND

https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/0210rotation.html

"  Because of Earth’s dynamic climate, winds and atmospheric pressure systems experience constant change. These fluctuations may affect how our planet rotates on its axis, according to NASA-funded research that used wind and satellite data.",

"  To understand the concept of angular momentum, visualize the Earth spinning in space. Given Earth’s overall mass and its rotation, it contains a certain amount of angular momentum.”,

  When an additional force acting at a distance from the Earth's rotational axis occurs, referred to as a torque, such as changes in surface winds, or the distribution of high and low pressure patterns, especially near mountains, it can act to change the rate of the Earth’s rotation or even the direction of the rotational axis."

 

Earth PhD-Educational Centers SHOULD know this — AND their students too, really. WHEN that is not the case The »Global ISSUES» appear (as here experienced).

— Science history from 1800+ (The LIST). Max Planck seems to be »the last reliable resort» in the line of reliable contributors: Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler, Planck and all associated: h=mcr=6,62559 T34 JS, the Neutron.

 

Se separata aktuellt belysande artiklar i detta dokument, om inte redan bekant:

 

   RÄKNEEXEMPEL JORDEN

— En KiEmes vindkraftsupptagande yta på 2,32 KM i kvadrat som under 100 år för ner 3,51 T8 Newton ur Jordbiosfärens Bioventilerande vindkrafter till markfasta energistationer — det är med en medelvindstyrka på 10M/S: uttagseffekt 3,51 GW(=J/S) — åstadkommer att Jordkroppens rotation saktar av med en resulterande ökad dygnslängd på +86,4µS. Se även i Jämförande Rådata.

— Exemplen finns i Kalkylkort och är utformade för att ge enkla grovräknade resultat.

   VindResultanterna

— Jämför QUORA-citatet ovan

The energy extracted from the wind comes entirely from the Sun’s radiation

— Påståendet saknar referenser i webbkällan. Enbart NASA-artikelns rapport visar att påståendeformen är naturvetenskapligt helt och hållet grundlös: ämnesfysiken förnekas, tydligt:

— Vindsystemet underhålls av Jordrotationen (mest tydligt, se Passadvindarna) OCH Solvärmen. FM-citatet antyder att Jordrotationen står som latitudell riktform för en största västlig årlig medelvindskomponent närmast marken. Huvudaktören i vindströmningen och dess huvudriktningar — latituder(Jordrotationen) och longituder(Solvärmen) — skulle med den uppgiften vara Jordrotationen, inte Solvärmen.

   Det är också i huvudsak en del av kraftaspekterna som NASA-artikeln berättar om: Inget TAS ur naturskafferiet utan motsvarande konsekvenser.

   Vindbegreppet

— En del fackböcker missar definitionsriktningarna: »klurigt» om man inte REDAN vet: MOT. Inte »MED».

   Passadvindarna

— Citat från ett äldre uppslagsverk klargör — samstämmigt med nuvarande faktakällor.

   JordVindens Solkomponent

— Vilken är grunden till fackböckernas påstående ATT marknära globalt årliga medelvidar blåser i Jordrotationens medriktning, alltså från väster MOT öster, inte som följd av en eftersläpning i Jordrotationen som passadvindarna visar: varför då?

— Solvärmens SolZenit-verkan + Jordrotationen ger en möjlig förklaring (eftersökt på webben inte upphittat) tillsammans med Coriolisverkan[‡] från Jordrotationen.

   Energin bakom Vindstolparna

— Den fortsatta CO2-dumpningen från fortsatta skogsavverkningar hotar balansräkningen: Kommer Vindstolparnas EcoDRIVE i själva verket från DET extra väderkraftsBLÅSANDE som sammanhänger med »Mera luftCO2 får mera värme att stanna kvar längre som genererar mera blåst»? Tidigare räkneexempel antyder det i SlutBilden.

   Baskunskaperna i PhD-korridorerna Maj 2019

— Modellflygplanspropellrar monterade på snurrande Jordglob upphängd i taksnöre verkar förstås korrekt av Planetens PhD-elit. Värre verkar det vara med PhD-närvaron i markvisionerna TYP markfasta Vindstolpar på den roterande Jordytan. Se särskilt i Nollbeviset. Men varför i himmelens namn klargörs inte dessa ENKLA grundkoncept i MÅNGA webbartiklar? What’sUp?

 

GYROFYSIKEN SPECIELLT är en ren global katastrof i den textform som uppvisas av WIKIPEDIA. Se särskilt från STUDIEEXEMPEL med utförliga genomgångar, exempel, citat, referenser och jämförelser: Wikipedia verkar inte alls intresserad av att det faktiskt finns etablerade textböcker (Amerikanska MotorCykelHandböcker McOMwash2000) SOM förklarar ämnet perfekt enligt här relaterad fysik — ehuru utom omnämnande av den enkla GyroLagen som förklarar alla detaljer. Erfarenhetsgrunderna finns — som var och en själv kan kontrollera med enkla mekaniska hjälpmedel, men som, tyvärr, också verkar vara på utgående från Planeten Jorden i dessa tider.

 

Allmän bild:

RÄKNEEXEMPLET med Jordkroppens tröghetsmoment

(Vindkraftens principiella inverkan på Jordbiosfärens fasta och fixa vindsystem)

endast understryker den allmänna bild av sammanhanget som kan härledas ur grundfysiken:

 

1. Fasta markmonterade Vindkraftverk TAR/reducerar Jordrotation Jämförande Rådata om än aldrig så litet[‡Vagnanalogin].

2. Tillförs Jordbiosfären extra antropogen vind[‡AntropogenaGlobalTornadon]

— CO2-dumpningarna i atmosfären som genererar extra vädervindkrafter Explicit Antropogent 10,22 TW — tar PRIORITERAR naturligtvis Vindturbinen dessa först med förkärlek

»annars vindstilla — JU» :

3. Uttagen VindTurbinkraft försörjs[‡ExplicitAntropogent] [‡Slutbild] av fortsatt avskogning;

— Vi eftersöker naturligtvis ständigt SAKARGUMENT som visar att framställningssättet här saknar naturvetenskaplig förankring. Ännu inget upphittat:

4. Det är definitivt varken någon miljövänlig eller hållbar energiteknik.

5. Verksamheten[‡] är tydligt naturparasiterande[‡TeknikKunskaperna2019].

— Den här författaren skulle ha hoppats ATT något kommer fram som kullkastar den här uppställda obekväma och verkligen obehagliga vederhäftiga kritiken mot affärs-, akademi- och teknikvärldens här tydligt uppdagade globala VindturbinsJippo.

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val.

Affärs- och MedieRörelsernas allmänt övertydligt fjäskande och svansande globala välgörenhetskampanjer av typen »EcoDRIVE» och ”Våra nya digitala liv” gör inte saken bättre.

Var finns kritiken — i ljuset av ständigt utvidgade naturmord[‡] och personintrång[‡]¦[‡]: Övervakning; Bevakning; Lagring; Spårning; Bearbetning ..

   Jättefint.

— Inget direkt användbart som antyder »kullkastningens inledning» har upphittats — än.

   Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här (K1, LP ¦ GMRf5).

 

 

 

InsideScience, 2012: NASA-artikelnLatitudella bidragen endast

 

 antropogen Jordrotationsminskning — tills annorlunda bevisat

—————————————————————————————

INSIDE SCIENCE

Monday, September 10, 2012 - 19:00

Charles Q. Choi, Contributor

https://www.insidescience.org/news/studies-show-wind-powers-massive-potential

:

"  Studies Show Wind Power's Massive Potential

Research demonstrates that wind power could generate all the world's electricity needs without large atmospheric effects."

:

"  Adding wind turbines of any kind slows winds, and Marvel and her colleagues found that adding more than a certain amount of turbines would no longer generate more electricity. Still, their simulations suggest that at least 400 terawatts -- or 400 trillion watts of power -- could be generated from surface winds, and more than 1,800 terawatts could be extracted from winds throughout the atmosphere. In comparison, people globally currently use about 18 terawatts of power.", InsideScience 2012

 

FÖRTYDLIGANDE:

BP-statistiken ger (omkring år 2020) grovt årliga globalanvändningen som

5,7 T20 J(=WS)/year. THEN »The Global EnergyMotor» PerSecond Yields:

5,7 T20 WS / (86400 S · 365,25) = 18,06221 T12 W(=J/S) = 18 TeraW(=J/S):

— Man KAN alltså påstå och skriva, korrekt, ATT: 5,7 T20 J = 18 TWyear ENLIGT

18 TeraW(=J/S)y = 18 T12 W(=J/S) · 86400 S · 365,25 = 5,680368 T20 J(=WS).

— Nyckelorden/begreppen är; consumtion (J) ¦ generation (W=J/S).

 

Kontrollräkning mot andra källdata:

400 TW(=J/S)y = 400 T12 W(=J/S) · 86400 S · 365,25 = 1,262304 T22 W(=J/S):

1800 TW = 4,5 · 1,26 = 5,67;

— Uppgiften överensstämmer i storleksordningen med DELS det här teoretiskt beräknade värdet för Jordsfärens eget maximalt vinddrivande energikapital — MAX 5,7 T22 J — och DELS aktuella vind(effekt)mätningar 100 meter över marken (Archer et al., 2012) med »värdet 5,4 T22 W».

Latitudella bidragen endast: InsideScienceJämförande Rådata

Men kolla också syntaxen i webbkällan:

— »Faror och fallgropar finns (tamejfan) överallt»:

 

”could be generated from surface winds”:

med längre ner här i liknande positiv citatanda med feststämningen »SolenVindenGrejarGlobalEnergiLösningen»

a source of power that will never run out

 

som om Jordytan vi lever på står helt stilla, utan rörelse,

vilket vi vet inte är fallet:

LATITUDELLA   TURBINSOLVÄRMEVINDSBIDRAG   BROMSAR   JORDROTATIONEN   PROPORTIONELLT

VagnAnalogin — Solvärmen underhåller ingen Jordrotation — MEN Vindturbiner som tar Latitudell SolvärmeVind TAR också Jordrotation: Solvärmen UNDERHÅLLER Jordrotationsminskning DÅ, endast.

FÖRFATTAREN GÖR DEN REFLEXIONEN ATT UNIVERSUMS HISTORIA KNAPPAST HADE KUNNAT FÖRVERKLIGAS PÅ NÅGOT ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA. Men den globalt språkliga erfarenheten här i skrivande stund är alldeles för trång för att stadfästa den meningens sanningshalt.

 

Många webbkällor (Maj2019, också citat nedan) påskiner — i ridderlig positiv miljöanda — att vindturbinernas uttag UNDERHÅLLS till 100% av (en ringa del av) Solvärmen:

— Som nästan en EvighetsSolMotor som hela tiden garanterar kontinuerlig drift via Solens egen energiproduktion. SÅ många webbkällor ansluter också till samma typiska intygande:

— SolMotorn ger oss Vindkraften till Vindturbinerna — utan minsta omnämnande av den naturdräpande HUVUDSAKEN MED DEN FÖRNÄMLIGT SOLIGA PÅHÄLSNINGEN:

— MARKEN vi lever på under Solen står inte stilla under VindTiden.  Vad menas med det?

— Fast monterade vindstolpar med passiva, kraftmottagande vindturbiner på Jordytan som är ägnade att ta upp mark-luft-friktionskrafterna, och föra NER dem till turbinmotorns fasta stationsbyggnad, utövar motsvarande tröghetsBRYTANDE krafter PÅ Jordytan i Det ATT vindturbinens propeller börjar TA ner något: Jordrotationen bromsas proportionellt enligt

varvtidens förlängning +t = F(WIND) ·  t(WindTime) · (tDayNow)²/k :

— Den matematiska fysiken är av alldeles exakt samma natur som gäller för en roterande kropp som accelereras eller bromsas av en konstant kraft (F) under en viss tid (t). Exakt. Det är bara kroppsmassans roterande masströghet (k)[dynamiska masströghetsTyngdcirkelns radie] som det hänger på.

— Mängden webbkällor utelämnar — tänker tydligen inte på — Jordkroppens eget rörelsetillstånd, tröghetskrafterna som MOTVERKAR varje vindturbinskraftupptag ner till Jordytan, och därmed också beskriver SolvärmeVindens energibidrag till Mänskligheten — bedrägligt — SOM OM någon markrörelse inte alls skulle existera: »inga direkt negativa miljöeffekter ..»[‡Wikipedia].

 

Det är Precis vad mängden Modernt Akademiskt Skolade Personer missar i helhetsbilden:

— SÅ mycket, att inte ens ett OMNÄMNANDE av själva detaljen förekommer. Eftersökt på webben (-Jun2019), men ännu inte upphittat:

 

varje (passivt: vind: vagnanalogin) kraftnertag till ett föremål i rörelse

påverkar också föremålets masströghet, Newtons Tre Rörelselagar,

vare sig kraftnertaget sker med eller mot i föremålets rörelseriktning:

 

SOLVÄRMEVINDBIDRAGENS LATITUDELLA KOMPONENTER BIDRAR TILL JORDRÖRELSENS INBROMSNING OM OCH DÅ MARKFAST MONTERADE VINDTURBINER TAR — STJÄL — VIND ÖVER MARKEN. KRAFTVERKAN ÄR HELT PROPORTIONELL:

:

— VARJE LATITUDELLT vindturbinsuttagen mark-luft-friktionskraft är direkt proportionell mot en motsvarande inbromsningskraft som läggs PÅ Jordytan = den upptagande vindturbinens markstationära motorkropp.

 

Kraften som Jordytan bromsas på (EnergiBALANSEN) får följande komponenter:

   uttagen nyttokraft (kanske 90%)

   turbinmotorns friktionsförlust (kanske 5%)

   vindstolpens extra uppresta vindfriktionsmotstånd (kanske 5%)

   i tidens längd mindre tillgänglig vindkraft i netto, beroende på (kanske 0,0001%)

   kompensation för mindre vindkraft med flera vindturbiner ökar inbromsningseffekten (divergent, destruktiv teknisk fysik: naturvärdesförstörande tekniklösningar: angrepp på människorätten)

 

GRUNDSKOLANS ELEMENTÄRA FYSIKUNDERVISNING. GyrofysikenBasic.

— Kom sedan här och säg till mig: »Nää, vi har ingen sån här, hos oss». Åhfan.

— »Vi brukar ringa till Danmark å fråga, om det är nåt. Och Peking, ibland».

— Nähej. Vad har NI här då »hos oss» utom Kalhyggen? Ett exempel räcker.

 

Webbkällorna ger — ännu inget upphittat utom NASA¦InsideScience — inget omnämnande. Wikipedia håller (ännu Maj2019) helt tyst i ämnet frånsett det remarkabla

  The net effects on the environment are far less problematic than those of fossil fuel sources.”, Wikipedia Maj2019 Wind power. Jämför SlutBilden: —»Far MORE problematic ..»:

 

— Solen[‡] underhåller en Jordrotationsminskning OM vindturbiner TAR IN latitudella SolvärmeVindKomponenter NER TILL en Jordyta SOM roterar. Jorddygnet förlängs

+t = F(WIND) · t(WindTime) · t0(86400 S)²/k(9,5777232 T31 KG·M), se KiEmes från RexJorSAMB.

 

Jordatmosfärens rotationsenergi i schematiskt förenklad mening 5,7 T22 J — är ÄNDLIG, som en vattenfylld hink. Tas något UR den, finns sedan ingen påfyllnadsmekanism att uppvisa — till skillnad från Solbidraget 3,5 T17 W(=J/S) som hela tiden fylls på kontinuerligt via Solens egen ljus-värmeproduktion.

 

grönska är skrämmande”.

PRINCIPEN i tidens längd med att ta ut vindkraft via vindturbiner på en roterande Jordyta blir alltså tvunget fysikaliskt ATT Jordbidragets eget latitudella ändliga vindenergikapital förbrukas tills Jordkroppen slutat rotera och bara Solbidraget återstår. Då först gäller helt säkert »ingen negativ miljöpåverkan».

 

Motsättningarna:

FM-citatet  NASA-artikelnInside Science-artikeln

SÅ:

— Webbfolk som envisas med den här typen

 

»Vi Favoriserar och Idealiserar DEN nästan OUTTÖMLIGA Solen, så vi behöver inte bry oss mera i den debatten»:

QUORA — (-2019)

https://www.quora.com/Do-wind-turbines-slow-down-the-rotation-of-the-earth

” The energy extracted from the wind comes entirely from the Sun’s radiation, which heats the atmosphere nonuniformly.”,

” The way windmills are used they cannot and will not have any influence to the rotation of the earth. It's because they (windmills and earth) are not connected in such way and windmills all over the world turn in all kinds of different directions.”,

” It's like asking if mountains act as sails for the wind increasing the speed of rotation.",

— Jämför NASA-artikeln: ”CHANGES IN THE EARTH'S ROTATION ARE IN THE WIND”.

QUORA cit. forts — tydligt exempel på inlägg som skarvar, helt utan naturvetenskapligt belagda referenser:

But wind turbines don't slow the earth's rotation any more than skyscrapers or bridges or trees or mountains.”.

— Och så fortsätter det:

  No. All wind turbines and wind are IN the system of Earth, and so will not affect it. It's like using a fan on the stern of a sailboat to push the boat forward.”.;

— The result of FANING the sail — pushing »extra» WIND on TO the sail FROM the boat — IS that the speed of the boat is REDUCED. Why? Because THAT FANING is taken from the INERTIA of the air around the boat: the boat ends at 1. REST then 2. backwards at the sea, while eventually the FAN is tearing the sail, and the mast, apart, and perhaps the boat too. IF the FANING direction is opposite, like a regular propellant airplane mounted on the boat with forward mode, the boat credits extra forward speed, as already experienced.

— Bad education. Just DO the math.

:

RENEWABLE UK — The voice of wind & marine energy, Education and Careers

What is wind?

https://web.archive.org/web/20110304181329/http://www.bwea.com/edu/wind.html

”ultimately all the energy on our planet comes from the Sun.”,

”The Sun gives out all sorts of radiation, including heat and light energy, and is so powerful that it radiates 170,000,000 GW of energy to the Earth!”,

”About 1 to 2 per cent of the energy coming from the sun is converted into wind energy, which is enough to meet the electricity needs of the world three times over, and is a source of power that will never run out.”,

Källan ovan är en av Wikipedias referenser i Wind power-artikeln, Maj2019:

— Kontrollräkning:

170 T6 GigaWatt = 170 T6 T9 W = 1,7 T17 W: stämmer i storleksordningen med max kontinuerligt — till Jordbefolkningen möjligt årligt/»evigt» MAX effektflödesnivå — Solbidrag 3,5 T17 W(=J/S).

1-2% av 1,7 är 1,7-3,4 T15 W =1700-3400 T12 W = 1700-3400 TeraWatt:

— Citattexten antyder att det är det teoretiska vindkapital som antropogena vindturbiner kan ta sin del ur;

— Med ytterligare 1% av det baskapitalet, säg lägst 17 T12 W = 17 TW, når vi uppgiften längre upp från Inside Science-artikeln: 18 TWy:

— SER vi de avr. 18 Sol-TeraWatten som en Maskin som genererar den effektnivån kontinuerligt, ges årsproduktionen (TWy) som ovan från Inside Science-källan

18 TWyear = 18 T12 W(=J/S) · 86400 · 365,25 = 5,680360 T20 W(=J/S), vilket vi ser stämmer bra med BP-statistiken för den årligt globala energianvändningen (i förlängningen omkr. år 2020). Totalt 1/10.000 av Solinflödet — som vindens enda fysiska upphov.

:

THE SOURCE OF THE WIND IS THE SUN — Where Does The Wind Come From

— And How Much Is There?, NOVEMBER 2, 2008

https://claverton-energy.com/where-does-the-wind-come-from-and-how-much-is-there.html

”Introduction: The source of the wind is the sun. 

The winds come from the suns energy falling on the earth’s surface.”,

 

behöver aldrig bekymra sig om »bieffekter» och »negativa miljöeffekter» — förrän hettan driver ut dem som nomader på Solskuggans Kant typ »1 nuvecka om dådan». Jättefint.

— Testa FysikNivån:

— »Cykelåkningen fungerar bättre om man kör med fyrkantiga hjul. Jämnt och plant, och så där».

   Statsförvaltningen bär ansvaret för den tydligt obefintliga grundundervisningen:

 

Vagnanalogin: Djupförklaring

Jämför: VagnANALOGINDjupförklaring

 

 

VindTurbinPropellermaskineriet fastmonterat på Vagnen gör MOTSTÅND mot friktionskrafterna vagn-luft:

— Varje uttagen propellerkraft ner till vagnen motverkar vagnens fortsatta rörelse, så länge vagnen uppvisar någon rörelse = friktionskraft vagn-luft.

— Varför skulle den enkla elementära grundskolefysiken vara så svår att förstå? En 5-åring förstår.

— ALLT som tas ner till vagnen från vinden över vagnen motverkar fortsatt vagnrörelse.

Vindturbinskraft från latitudell SolvärmeVind underhåller JordrotationsAvsaktning: vindturbinens latitudella SolVärmeVindsKomponent Blir en krafttransformator som tar ut sin nettoenergi ur minskad Jordrotation på underhåll av kontinuerligt tillförd Solvärme = fortsatt SolVärmeVindsUttag: Jordrotationen avtar. Se Jämförande Rådata. Det som räknas är endast latitudell VIND: friktionsmotståndet. Inte vindkällan.

Vindkraftsuttaget ner till marken sker på kredit av Jordrotationens avsaktning i vilket fall.

   Se även i INERTIA. Enda undantagna vindriktningskomponenter blir: pol-pol. Se även i KINA.

   Solen underhåller ingen Jordrotation.

— Mark-LuftFriktionskraft är vagnens (luftrelaterade) rörelsemotståndskraft (F): till vagnen upptagen F minskar tillgängliga (vagnrelaterat) F som betyder mindre rörelsemotstånd = minskad vagnhastighet oberoende av vindriktningsuttaget. Lägg ner verksamheten NU. Se rent tekniskt realistiskt alternativ i Solcellerna.

 

— Vad betyder det, vad innebär det?

— Tydligen som det får förstås en UPPDAGAD UTFÄRDAD KOMPETENSVARNING till den moderna akademins globala utbildningsverksamhet, alla inrättningar, alla verksamheter, alla fakulteter, utan undantag:

— Dessa eminenta damer och herrar vet uppenbarligen och detaljerat bevisligen inte alls vad det är de håller på med:

 

Statsrätten kränker människorätten ¦ Naturvetenskapen 1800+ ¦  LISTAN ¦ noMACfysik

 

— uppfunna, inte härledda, grundbegrepp inom matematik och fysik som sedan Mänskligheten, Jorden och Solen och Stjärnorna tydligen ska inrätta sig efter, tacka och bocka och buga för hjälpen, och anpassa sig efter genom Lydnad och Bestraffning 1800+. Halleluja.

   Absolut ytterst gärna rätta om fel.

   Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma här.

   Inte på några som helst villkors vis.

— Och Glöm i himmelens namn, för guds skull, inte av att RöstaKina i nästa EU-val.

 

Vindturbinens kraftuttag:

VINDTURBINEN — Lokala Jordrotationsmotståndet

EnergiBALANSRÄKNING — Jorden står inte stilla som en del Tekniker tycks anse:

:

kraften som Jordytan inbromsas på av vindturbinens totala byggnad och konstruktion

=

använd nyttokraft

fungerar som HYBRIDTEKNIKEN i en nyare personbil (typ Toyota):

när gaspedalen inte är aktiverad och bilen färdas, saktar av, tas avsaktningsenergi från

vindmotstånd och inbromsningar upp av ett svänghjul med generator som laddar upp ett särskilt batteri, vars energi sedan används vid uppstart och acceleration.

+ friktions/värmeförluster från själva turbinmotorkroppens egna rörliga delar

+ extra biosfäriskt infört vindmotstånd från själva vindstolpens egenkropp

totala naturliga biosfäriska vindgenomströmningskraften avtar (Inside Science);

— Eftersom Jordrotationen saknar underhållande motor, betyder varje ingrepp i biosfären som lägger till — inte tar bort — extra byggnader ett motsvarande (latitudella komponenter) uppställt Jordrotationsmotstånd OM och DÅ (NASA) globalt årliga vindnettot på Jordytan HAR någon latitudell nettokomponent, alltså i Jordrotationscirklarnas väg, med eller mot Jordrotationens riktning vilketsom. FM-citatet påstår att en sådan, globalt årlig medelvästlig, komponent existerar (3-6M/S). Passadvindarna kring ekvatorialbältet är för sin del stationära östliga och därmed direkt givna som latitudella preferenser för varje särskilt uppmonterad extra fast markbyggnad.

:

Energiuttag:       E = mv2/2 = Pt = Fvt                              ; friktionsförluster frånsett

Kraftuttag:        F = Aρv2/2

Dagökning:                  ; t0 = 86400 S = 1 dygn nutid ¦ k = 9,6 T31 KG·M

EXEMPEL:      Jämförande Rådata

 

 

ENERGILAGEN — impuls, eng. linear momentum, rörelsemängd mv=p — föregår kraft:

— VIND baseras på, härrör ur och förklaras uteslutande AV (interagerande) kroppar i rörelse: friktion (viskositet): tillstånd över 0°K.

 

Genom att grundkunskaperna saknas, inte kan relateras, invaggas befolkningen alltmer i en fatal vanföreställning att ”allt står väl till” — medan rakt motsatt kultur utvecklas.

 

Och?

 

Jordrotationens ändliga energikapital bortses ifrån — ignoreras tydligen av citatförsamlingarna — på grund av 1. bristande grundkunskaper[‡]¦[‡] och 2. hängivenheten att favorisera Solbidragets vinddrivande effekt som hela tiden fylls på av energiomsättningen i Solen och dess konstanta energiutstrålning, så länge den nu varar. Bara med den tråkiga effekten att också Jordrotationens ändliga bidrag strax underförstås — noll etablerad undersökning, vad vi vet — som ett outsinligt Solförsörjt dito. Och därmed, såvitt utbrett, ett kunskapshaveri: skeppet slogs i spillror och sjönk, och hela besättningen dog ihjäl med en gång.

 

 

 

Naturen i media: Vagnanalogins djupförklaring

 

NATUREN I MEDIA — tydligen helt på utgående

VARFÖR KLARGÖRS INTE ÄMNET I ETABLERADE MEDIA?

 

INGEN UNDERHÅLLANDE JORDROTERANDE VINDKRAFT FINNS I JORDENS BIOSFÄR:

ALLA VINDAR ÄR PASSIVA inbromsande RELATIVT JORDROTATIONEN

Ingen vind skjuter på Jordytan i någon varaktig nettokvantitet (fluktuationer förekommer till och från [NASA])

:

(kontinuerlig) Vind → som passerar latitudellt över marken med Jordens rotationsriktning →:

— Vindkraften avtar (mindre →) efter vindkraftsupptag: markJordrörelsen→ motverkas ←;

:

(kontinuerlig) Vind ← som passerar latitudellt över marken mot Jordens rotationsriktning →:

— Vindkraften avtar (mindre ←) efter vindkraftsupptag: markJordrörelsen→ motverkas ←;

;

KRAFTBESKRIVNINGEN KAN ALLTSÅ INTE GÖRAS genomgående PÅ TYPEN

vilket ändå är vad vi alla amöter gör fel i då vi vill vara speciellt bekväma

”MATERIA SOM BLÅSER ÖVER MARKEN” = ”SOM BOMBARDERAR pushar på MARKYTAN”

därför att ingen vindkraft finns som underhåller/konserverar Jordmarkens roterande rörelse

;

Jordmarken

— vindturbinens propellermotor

— »SUGER» sig istället MOT allt VINDUPPTAG, vare sig vindriktningen är i med eller i mot

DÄRFÖR, på grund av, ATT Jordytan befinner sig i RÖRELSE relativt ett sitt rymdbelägna (xyz) rotationscentrum

OCH — i den rörelsens fortlöpande — befinner sig i stadigt avsaktande med +t=17µS/år.

 

 

VARFÖR ÄR DET SÅ OBÄNDIGT SVÅRT ATT

GENOMLYSA ÄMNETS DETALJER?

 

 

ATT Etablissemangets PhD-elit HAR haft överläggningar är klart. MEN DE REDOVISAR INTE INNEHÅLLET. I varje fall inte i någon mest synbar del @INTERNET Maj2019. What’sUp?

 

Föreställningarna om MEDVIND ► och MOTVIND ◄ på en stillastående mark i universum

med AVGLÖMNINGEN att

Jordytans rörelse väst → öst JORDROTATIONEN befinner sig i konstant netto inbromsning :

dygnet förlängs stadigt med ett nettobelopp av 17µS/år

 

DET FINNS INGA — existerar inga — VINDPÅSKJUTANDE NETTOKRAFTER I JORDFYSIKEN

NASA-artikeln redovisar (små) FLUKTUATIONER, både från och till i Jordrotationsrörelsen

 

 

Men i tidens längd avtar också dessa, tvunget, i takt med Jordrotationens avstannande[‡Friktionen].

 

   MEDVIND eller MOTVIND ◄ vilketsom spelar ingen roll i Jordytans rörelse väst → öst:

— VARJE extra uppställt VINDFÄLLE betyder ett extra upprest vindmotstånd

SOM I DET AKTUELLA

Newtons Tre Rörelselagar

UPPRESANDETS TILLFÄLLE

innebär en tillståndsändring i Jordrotationens avsaktningshistoria: ETT NYTT TILLSTÅND MED MERA VINDMOTSTÅND har uppstått som medför ett NYTT EXTRA UPPKOMMET BIDRAG till

en YTTERLIGARE —  y  t  t  e  r  l  i  g  a  r  e  — Jordrotationens avsaktning.

— Det är ett NETTORESULTAT som ingen makt och kraft i universum kan förhindra.

— Består vindfället dessutom av en VINDKRAFTSUPPTAGANDE PROPELLER — motorkonstruktionens särskilda vindmotstånd för kraftupptag — reduceras vindkapitalet ytterligare propoertionellt. Eller som det sägs i Inside Science-artikeln:

ADDING WIND TURBINES OF ANY KIND SLOWS WINDS.

— Inläggen (CITAT¦WikiEnviron) @INTERNET förbiser TYDLIGT dessa avgörande detaljer, och ser hela situationen, speciellt i medvind ►, från föreställningen om att ”vinden skjuter på” med motsvarande motvind ◄ ”vinden bromsar” med slutbilden ”tar ut varandra”. Och därmed — som det tydligen får förstås — INGEN påverkan på Jordrotationen.

— Det föreställningssättet är INTE ”naivt”. Det är direkt KORKAT. Grundat på vanföreställningar á år 1311, outvecklad fysikupplysning, »omedvetet favoriserande i sorglöst bekväm egosits»: noll självkritik. So to speak.

 

VAGNANALOGIN klargör sammanhanget — speciellt i medvind ►— med IHÅGKOMSTEN ATT vinden INTE skjuter på Jordvagnen, utan att denna istället FORTSÄTTER sakta av, stadigt, SOM vind blåser över i framriktningen:

 

 Vindturbiner och vindstolpar TAR Jordrotation — fysikens tröghetskrafter

 

I vilket fall, och hur vi än räknar — så länge ingen kraft finns som underhåller Jordrotationen i kraftbortfallet — ges samma slutbild:

Latitudella Jordrotationscirkelanaloga VINDKRAFTSUTTAG inom Jordbiosfären NER TILL MARKYTAN resulterar obönhörligt i motsvarande MOTVERKAN — kraftuttag FRÅN — Jordrotationen ENLIGT (RexJorSAMB)

 

 

Jorddygnet (t0=86400 S) förlängs med +t via uttagen vindkraft (F) på uttagstiden (t).

Naturen i Media, Del 2: Del1

 

ANGÅENDE SKOGSSÄLLSKAPENS BEKVÄMA FÖRESTÄLLNINGAR OM JORDEN SOM EN STILLASTÅENDE OBEGRÄNSAD KAPITAL RESURS

FORTSATTA SKOGSAVVERKNINGENS YTTERLIGARE BIDRAG TILL JORDROTATIONENS AVSAKTNING

Newtons Tre Rörelselagar

 

Som redan antytts:

— VARJE TILLSTÅNDSÄNDRING som medför YTTERLIGARE UPPSTÄLLT VINDMOTSTÅND på den fasta Jordmarken betyder OFRÅNKOMLIGT OCH OBÖNHÖRLIGT en motsvarande ökning i friktionskraft mellan fast Jordmark och ovanförvarande luft, om än aldrig så litet: Jordrotationen möter MER motstånd, och saktar av i motsvarande grad, om än aldrig så litet.

 

 

Varför förbjuder inte statsförvaltningen den här typen av verksamhet? Hallå?

 

— HUGGER MAN NER STORA MÄNGDER SKOG — ingen ändring i Jordrotationen — är det bara ena sidan av saken. När skogen sedan växer tillbaka, TAS motsvarande mängd YTTERLIGARE NYTT vindmotstånd upp:

Resultat: Jordrotationen minskar, avtar, bromsas ytterligare för varje sådan händelse om än aldrig så litet.

— FÖR VARJE NY TRÄDGALLRING, hela eller delvisa kalhyggen vilketsom, MÖTER VINDGENOMSTRÖMNINGEN MINDRE MARKMOTSTÅND förberedande Jordrotationsreduktion för kommande tillväxt:

— När växtligheten återvänder, EN NY TILLSTÅNDSÄNDRING, adderas återigen MERA vindmotstånd, och därmed obönhörligt oåterkalleligt motsvarande FYSIKREAKTION — tröghetskrafterna, Jordrotationen, mark-luft-friktionskrafterna: Jordrotationen reduceras, om än aldrig så litet.

 

Men den — människorätten, ”rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” — kan man väl skita i va?

 

   SLUTBILD:

— Naturen ger — konstant — skogssällskapen »MotorSågaFöreningen» FINGRET.

   Åberopa vad du vill, penningGubben och penningGumman: den där verksamheten är INTE naturlig.

   Jämför NATURSKOGEN. Perfekt kontinuitet. Noll ingrepp. Det finns en Naturskog som garanterar maximal optimal naturhälsa och harmoni. Och skogssällskapen ansluter uppenbarligen INTE till den universalbilden. De har — så bevisligt i varje detalj — enbart PROFITEN som mål och mening. Resten är SÅ bevisligt NONSENS.

   Absolut gärna rätta om fel.

 

Slutmeningen blir dräpande:

— ALL —  a  l  l  — AFFÄRSPROFITERANDE VERKSAMHET SKIT SAMMA VILKEN ÄR NATURFÖRSTÖRANDE. Varfördå? DÄRFÖR att hela den biosfäriska utvecklingsverksamheten uppenbarligen, tydligen, och alldeles nogsamt väl relaterbarligen bygger på global SAMORDNING. Inte profitering. Alla arters samtidiga blomning. Det du, MotorSåga.

   Absolut gärna rätta om fel.

— Varför förbjuder inte statsförvaltningen den här typen av verksamhet? Eller:

— Varför inte göra slag i saken direkt och legalisera slaveriet med en gång? What’sUp? Vad väntar Överheten på?

   Jättefina förtjänster.

 

TNED.

 

Universums Historia Nyheterna 4Jun2019 — Soltid 09:32:

TRAFIKVERKET UTVIDGAR VERKSAMHETEN I SVERIGE MED NYA NATURRESERVAT i

UTVIDGAD SAMVERKAN MED VINDVERKETS HÅLLBARA MILJÖLÖSNINGAR

 

 

 

ENERGIRÄKNINGSNOTAN i slutet:

 

 

ENERGINOTAN I SLUTET

+t = t02(FWIND tTIME)/k = FWIND · tTIME  · t02/k     KONSTANT VERKANDE VINDKRAFT FWIND  ¦ +t TILLVÄXER LINJÄRT ÖVER tTIME  = tWIND   — se nedan i GlobVikaUt

MÄNSKLIGHETENS ENERGIRÄKNING I SLUTÄNDEN

SOLCELLSTEKNIK FINNS SOM KAN GE EN RESPEKTABEL NATURBEVARANDE ENERGILÖSNING men affärsrörelsen saknar organisation

 

 

AGW-BEVISET tAGWlimit har tidigare i Universums Historia lett fram till en uppsättning utvecklingskurvor baserade på nuvarande kända energianvändande globalstatistik, och som visar och utpekar SÅ möjliga slutvärden i netto:

 

 

 

I takt med att mänskligheten teknikmättas avtar det antropogena världsbehovet av mer vardagsunderhållande energi. Kurvan ovan för sin del utpekar ett slutvärde — en konstant idealt antropogent arbetande elmotor med dageffekten 40 TW(=J/S) — omkring drygt 1 T21 Joule i konstant antropogen årsförbrukning som uppnås i stort omkring år 2500. Det är tydligt att Dagens Etablerade Tekniska IQ-nivå INTE kan hantera den statistiken. Hjälpen kanske finns på PLUTO — Aliens Hemliga Gömställe .. MayDay .. MayDay .. MayDay ..

 

 

Bara en bråkdel av Jordära Soleffekten

Nuvarande (omkring år 2020) årligt globala antropogena energianvändningen (BP-statistiken) är cirka 5,7 T20 J = 18TWyear.

— Om endast 1,4/10.000 = 0,00014 tas ut i form av solceller — inte vindkraft ¦ [‡SeTEK]— från Soleffektens (max tillgängliga 3,5 T17 W) Jordmarksmedeleffekt (250W/M² ¦ 1,3 T17 W), motsvarar det en globalt årligt medelmässig kontinuerligt spinnande energimaskin som levererar nuvarande globala antropogena energianvändning ca 18 TWyear:

— (1,3 T17 W) · 1,4/10000 = 18,2 TW = 18,2 T12 W(=J/S): under ett år:

— 18,2 T12 W(=J/S) · 86400 S · 365,25 = avr 5,7 T20 J = 18,2 TWyear.

Vilken anordning, teoretiskt med dagens (2019) solcellsteknik, krävs för det?

 

SolYta67kvdrtMIL:

— Kjell&Company har en (dyr, 500:-, men tekniken finns) effektsolcellplatta (35cM)²=0,1225M² som kan leverera 5W i fullt solljus (12V¦0A42):

 

— 5W/0,1225M² = avr. 40,82 W/M²;

— 18,2 T12 W / 40,82 W/M² = avr. 4,5 T11 M² = avr. (670 KM)²: en total global soluppfångningsyta på ca 67 kvadratmil — utspritt och organiserat på lämpligt — intelligent — sätt över hela planetytan.

 

 

— Och DU — FN och övriga — menar att Världssamfundet INTE klarar av att organisera en sådan aktion? På den lilla försumbara ytan?

— Nehej. Vad klarar DU, FN+Associerade av då, ANNAT än VAPEN, EGOgrejer, Dödspsykningar mot våldsvägrare MED Kina OCH ”WallStreetÖverallt”? Visa.

— Gud så patetiskt. Kunskaperna finns — men snålheten är så jävla utbredd att markägarna måste skrika när de skiter.

 

67 kvadratmil (Mellansverige, grovt landområdet mellan Uddevalla-Härnösand) är i princip en helt försumbar ytplätt sett till hela Jordens landyta. Dessutom helt garanterat säkert fristående från varje KINETISK — rörelsebaserad[‡], rörelserelaterad — koppling till energiutvinningen: garanterat inget uttag från friktionskrafter som finns, behövs enbart för att säkra människorätten, och den naturligt bevarande biosfäriska verkan mellan mark och luft: vind.

 

Vad väntar PhD-folket på?

Varför organiseras inte den Rörelsen?

Perfekt naturharmonisk energilösning. Även med dubbel kapacitet — och än mer.

Perfekt bevarad natur. Inga ingrepp. What’sUp?

 

Filmen DANTES PEAK med Pierce Brosnan och Linda Hamilton 1997:

— EN HELIKOPTERFÖRARE KRÄVER BETALNING FÖR ATT TA OMBORD MÄNNISKOR SOM FÖRSÖKER FLY IFRÅN ETT VULKANUTBROTT. 1:02:31;

— »Han får 15 000 dollar kontant».

— Vilken är skillnaden? UtellMe.

 

Kunskaperna finns. Och det finns också gott om material (sand, kisel) och produktionsteknik. Men inget händer. What’sUp?

— Är det någon här som tror att det här är nån (jävla) lekstuga? Kostnader? I ett Universum?

   Återigen A29 UDHR10Dec1948. Kunskaperna enbart räknas. Vad vi kan och inte kan.

— VAR — utom i (den Tibetanska) Buddhismen Med Associerade = OcksåDjurlivet — finns MORALEN på den här planeten? Jag tror att Allvar stavas:  a  l  l  v  a  r .

   Visa. Säg igen.

 

 

GlobViKaUt: 28Maj2019 — EbillEnd

+t = t02(FWIND tTIME)/k = FWIND · tTIME  · t02/k     KONSTANT VERKANDE VINDKRAFT FWIND  ¦ +t TILLVÄXER LINJÄRT ÖVER tTIME  = tWIND   — se KiEmes 

MÄNSKLIGHETENS ENERGIRÄKNING I SLUTÄNDEN

GLOBALA VINDTURBINKRAFTENS UTVECKLING

DE HÄRLEDDA SAMBANDSFORMERNA — FRAMTIDSBILDERNA

+t = t02(FWIND tTIME)/k = FWIND · tTIME  · t02/k     KONSTANT VERKANDE VINDKRAFT FWIND  ¦ +t TILLVÄXER LINJÄRT ÖVER tTIME  = tWIND   se från RexJorNollbeviset

 

+t-sambandets enda variabel

— med en fast medelmässigt konstant vindturbinsuttagen friktionskraft F mellan mark och luft —

är den TID under vilken F verkar — generell tekniskt från vindstolpens sjösättning och obegränsat framåt:

+t tillväxer idealt helt rakt, linjärt, utan variationer.

 

 

— Men ett globalt F-uttag NOLLBEVISET medför samtidigt att friktionskraftsuttaget

för Jordrotationens komponents vidkommande

tvunget reduceras — vilket inte är fallet med Solbidragets Solenergiunderhållande vindkomponent.

   Den omständigheten komplicerar beskrivningen av komplexet, vilket vi ska försöka belysa något av i denna delartikel.

Ämnets detaljerade omnämnande har eftersökts på webben men inte påträffats.

 

NOLLBEVISET med VAGNANALOGIN ¦ LABIE ger en enkel syntes av hela den här framställningens resultatbild:

— Oavsett hur vindturbinen på fasta Jordytan är orienterad, är dess uteslutande enda uppgift att TA upp friktionsenergi — vindkraft — ur de två växelverkande systemen roterande Jordkropp och ovanförvarande luftmassor.

— Vindturbinens upptagande kraftkomponent blir — således, i vilket fall, och oberoende av vindriktning — alltid FRIKTIONSINBROMSANDE (Inside Science: ”Adding wind turbines of any kind slows winds”).

 

Latitudkomponenterna: LABIE

— Alla latitudella markfasta vindturbinintagna kraftvektorkomponenter

VINDKÄLLAN HAR INGEN BETYDELSE, BARA DEN EXISTERANDE FRIKTIONSKRAFTEN MARK-LUFT

bidrar till Jordrotationens inbromsning, om än aldrig så litet.

 

Så länge någon Jordrotations finns — oberoende av Solvärmens vindbidrag med alla möjliga  vindriktningar undantaget rena longitudella pol-pol-vindriktningar — har det ingen betydelse i vilken riktning den markfast förankrade vindturbinen TAR friktionskraften i luften TILL markstationen:

 

 

Varje godtycklig sådan riktning — longituderna [ | ] frånsett — innefattar någon riktningskomponent utmed latitud- eller Jordrotationscirklarna [ —— ]

— och därmed en infångad JordrotationsINBROMSANDE kraft direkt proportionell mot vindturbinens uttagna mark-vind friktionskraft. Det är fysikaliskt oundvikligt så länge Jordkroppen uppvisar någon enda rotationströghet OCH saknar rotationsuppehållande motor: alla friktionskrafter som markTAS med latitudella komponenter förs obönhörligt ner till marken som INBROMSANDE rotationskrafter. Figuren ovan ger syntesen för det ytterst enkla sammanhanget.

— Solvärmens vindbidrag kan inte påverka den fysikbilden: Solvärmekraft har ingen — vad vi vet helt garanterat noll — nettodrivande inverkan på Jordrotationen;

— Alla latitudella vindturbinintagna kraftvektorkomponenter bidrar till Jordrotationens inbromsning, om än aldrig så litet. Jämför KörSÄKERT Del2.

 

 

Vi kan alltså helt och hållet strunta i

VINDKÄLLAN eftersom SOLVÄRMEN som enda potentiellt möjliga JordrotationsUnderhållande Agent INTE kan komma på fråga,

och därmed ALLA VINDKRAFTERS latitudella BIDRAG oavsett källform som tröghetsMOTverkande krafter till Jordrotationen

och därmed ÄVEN inte bara SolvärmeVinden utan ÄVEN extra antropogent skapade vindvärderkrafter — AntropogenaGlobalTornadon10TW2015 från bl.a. skogsavverkningens CO2-dumpningar

i ämnets huvudsak:

— Jordrotationens roll i vindturbinernas globala härnadståg;

   Solvärmekraften saknar nettodrivande inverkan på Jordrotationen;

   Jordrotationen avtar stadigt naturligt med en dygnsförlängning på ca 17µS/år;

   inga påputtande vindkrafter finns som underhåller Jordrotationen;

   Solbidragen hör VERKLIGEN till ämnet  antropogen Jordrotationsminskning — men många CITAT verkar leva i en villfarelse som helt förnekar den inverkan.

 

 

Vad vi — utan vidare — kan sluta oss till enbart med kännedom om dagens Jordatmosfär

 

FM-citatet, ”Närmast jordytan råder i huvudsak västkomponent året om” (Jordvindens Solkomponent) [Wikipedia Wind Maj2019 omnämner inte någon resultatbild alls av den arten]

 

är — tydligen — att Jordrotationen = latituderna, med eller mot, vilketsom, i vilket praktiska vindriktningsfall bestämmer en årligt medelglobal markVindVektorResultants huvudkomponent närmast Jordytan — samma geografiska domän som markfasta vindturbiner arbetar på. Se även Passadvindarna med deras stationära östliga latitudkomponent.

JVS, DEL 2:

Jordvindens Solkomponent DEL II

Från JORDVINDENS SOLKOMPONENT DEL I

 

PROBLEMET med den möjliga förklaringen i Jordvindens Solkomponent är att UTMED ekvatorn INGEN sådan resultant existerar. Där råder tvärtom istället regelrätt konstant årlig eftersläpning: PASSADVINDARNA blåser från öst mot väst med lägre roterande hastighet än ekvatorns ca 460 M/S relativt rotationscentrum. Solvärmens konvektionskrafter pol-pol i marknivån överrider alltså i vart fall INTE Jordrotationens, där. Jordrotationen kan därmed förstås inta, tveklöst, den starkare markparten i ekvatorialbältet; luften över marken släpas med.

— Men hur förklaras då ”västnettot”?

CoriolisRef:

VindresultanternaFM-citatet

 

Corioliskraften ser ut att innefatta hela vindgåtan

VindbegreppetFMrefHighNORTHGrundfysikenCoriolisaccelerationenCORIOLIS ANDRA TEOREM

 

På norra halvklotet vrider sig väder/vindcellerna över marken medurs — västerut (konv. östvind) nära ekvatorn (passadvindarna, motriktade Jordrotationen) och österut (konv. västvind) uppe mot nordpolen (medriktat Jordrotationen). På södra halvklotet (vi står och ser upp-och-ner): omvänt; Vindarnas väderströmmar uppvisar symmetri mellan respektive halvklot.

— Men CORIOLISEFFEKTEN I RELATERAD FYSIK bygger HELT CoriolisSATS 1 på ATT en (sfärisk) kroppsrotation existerar.

— Solvärmen enbart ger Corioliskomponenterna radiellt ut från varje Corioliscell, medan själva CoriolisKRAFTEN (Coriolis andra teorem 1835) för Jorbiosfärens vindsystems del helt och hållet beror på Jordkroppens rotation: friktionskrafterna mark-luft. en mot den

Jordrotationen verkställer Corioliskraften med dess CoriolisAcceleration på JNordbiosfärens vind och vädersystem.

 

 

Utan den Jordroterande aspekten finns bara en DIVERGENS — Solvärmens spridningseffekt. Tillsammans ger de uppkomsten av den s.k. Corioliseffekten. Och omvänt för obs endast atmosfärens del: Utan Solvärmen Solbidraget finns heller ingen radiell spridningsverkan, och därmed heller ingen Coriolisverkan. Se utförligt från Corioliskraften.

 

Hur CORIOLISEFFEKTEN kan förklara den västliga nettoeffekten i Jordytans globalt årliga vindriktningsnetto:

 

 

   1.   

— Markhastigheten ca 460 M/S vid ekvatorn (6,378 T6 M) är den största roterande hastighet som kan utbilda och ansvara för Coriolisverkan i Jordbiosfärens vind och vädersystem.

   2.

— På grund av friktionskrafter mark-luft bildas en tvungen eftersläpning: PASSADVINDARNA i ekvatorialbältet (årligt globalt medelvärde 3-6 M/S) blir den naturliga eftersläpande följden som blåser över marken i riktning från öst mot väst, alltså något marginellt litet motsatt Jordrotationens riktning.

   3. 

— Passadvindens ekvatoriellt maximala vindhastighet relativt Jordens rotationscentrum (463,82 M/S – ca 6 M/S ~ 458 M/S) blir via Coriolisverkan uppe vid polerna (idealt utan förluster) dels OMVÄND, alltså västlig och dels så IDEALT (utan förluster) den maximala CORIOLISVÄDERCELLENS bibehållna vindstyrka i regionerna omkring eller upp mot respektive Jordpol.

   4. Men Polcirklarna är betydligt mindre omfångsrika än ekvatorn och uppvisar därmed (betydligt) lägre omloppshastigheter per Jordvarv relativt den regionalt fasta markytan:

   5. Sambandsformen IDEALT UTAN FÖRLUSTER för vindhastigheten för aktuell latitud (LAT) lyder då i PREFIXxSIN:

v(LAT) = 463,82(1–sinLAT) — en potentiellt betydligt större vindstyrka men över kortare landregion. Det förklarar till fullo själva principen FM1975 med att huvuddelen av Jordkalotterna KAN ha årligt globala medelvindriktningar i riktning MED Jordrotationen. Coriolisverkan — Jordrotationen — står för den fenomenformen, av princip.

 

Höghöjdsvindhastigheterna 100-300 KM upp i FM-citatet 800M/S — ”och rörelseriktningen omkastades vid midnatt”

Med ett relativt tidsmässigt begränsat VINDIMPULSMOMENT (J=mvr) kan ovanstående relativt enkelt utvidgas med en grundförklaring till HUR typen höghöjdsvindhastigheter uppe vid polerna på 800 M/S kan uppstå — och växla riktning(!) med hjälp av den tidigare berörda VågEnergins Täthetsoberoende.

 

 

OM och NÄR varm luft nerifrån ekvatorn pressar upp polkalottvindceller (på runt 400 M/S: ideala »EkvatorialCoriolisCeller» utan förluster) kan tryckverkan via minskad täthet (drastiskt) reducera ideala tyngdradien hos en sådan vindcell och därmed (drastiskt) öka rotationshastigheten (till det dubbla) med konstant bevarat vindimpulsmoment J=mvr. Men täthetsfunktionen (via vågmekaniken i Jordbiosfärens fall) uppvisar ett vågreflexionstak (beroende på aktuell våglängd och minsta täthet). När den uppträngande vindcellen når det taket, reflekteras den åter neråt. Impulsmomentets bevarande tvingar då vindcellen att reversera sin riktning i reflexionspunkten.

 

 

Passadvindarna med max eftersläpande Jordrotationshastighet (Rekv~460M/S) från öst mot väst i ekvatorialbandet utgör Corioliskraftens MEST = starkast vridande komponent eftersom Coriolis-centrifugeringen (CoriolisBASIC), enligt Coriolisteorin, ska fungera starkast just omkring ekvatorn = snabbaste rörelsemagnituderna och minst uppe vid polerna = lägsta eftersläpningshastigheten.

 

— Nu vet vi att (dessa i följd ROTERANDE) CoriolisVindVäderCeller — regelrätt medurs på norra halvklotet och moturs på södra enligt CoriolisAccelerationens kraftvektorer — bildar spiralformade cirkulerande vädersystem.

— ENBART med den SÅ idealt bibehållna ekvatoriella CoriolisRoterande hastighetskomponenten i en sådan spiral OCKSÅ UPP MOT POLTRAKTERNA blir det GIVET att LANDvindHASTIGHETSMAGNITUDEN får en relativt STÖRRE pol-inverkan än ekvatoriellt eftersom latitudcirklarnas omkrets upp mot polerna är mindre än ekvatorns, och därmed — i princip, slutpoängen — HÖGRE returvind från väst mot öst — över snart sagt den större delen av sfärkalotten.

   There you go. JORDROTATIONEN (själva den centrala CoriolisAccelerationen Solvärmens divergensbidrag) är den ansvariga Agenten, om saken är rätt fattad.

 

   Med den resultatbilden endast understryks helhetsbilden: Det är JORDROTATIONEN som i netto bestämmer vindriktningsresultanternas primära nettoriktning. Coriolisverkan endast UTVIDGAR (»komplicerar») den resultatbilden genom ATT Corioliscellerna »distribuerar latitudriktningarna överallt».

— Vad betyder det?

— Det betyder uppenbarligen att allt EXTRA[‡] ANTROPOGENT vindkraftsupptag, oberoende av vindriktning, tvunget också ÄR Coriolispåverkan=Jordrotationspåverkan:

 

DÅ vindkrafter i Jordbiosfären otvivelaktigt och entydigt sammanhänger med Corioliskrafter — Jordkroppens rotation — finns ingen möjlighet att TA kraft ur ett Jordbiosfäriskt vädersystem, oavsett vindriktning och lokal markregion, utan att samtidigt TA kraft ur Jordrotationen: Corioliskrafter och Jordrotation kan omöjligen separeras. Det blir den oeftergivliga grundfysikaliska slutbilden: vindturbiner — hur de än är riktade — TAR Jordrotation = reducerar vindkrafterna[‡InsideScience].

— Se även i ResultatBildCoriolis.

 

UTAN DET KLARGÖRANDET skulle vi i trängre mening kunna ge en mera ofullständig slutbild:

Vindturbiner BÖR taget i medelvärden över hela året analogt ha största vindkraftsupptagande komponenter UTMED latitudcirklarna.

— »Resterande Longitudbidrag kan (alltså, och därmed) helt återföras på Solvärmens vindbidrag». So to speak.

 

Med ovanstående Coriolisverkan innefattad, faller också »longitudbidrag» bort: ALLA Coriolis-Jordroterande vindsystems vindkrafter räknas — oberoende av var vinden finns, oberoende av vart vinden blåser;

— Oaktat Solvärmens vinddrivande inverkan:

— TAS vindkraft UR Coriolis-Jordroterande vädersystem TAS också energi ur Jordrotationen: Jordrotation och Corioliskraft i vädersystem — vindkraft — kan inte åtskiljas.

 

OM Solbidraget vore det starkare i vindkrafternas Jordkomplex skulle vi med viss rätt förmoda att en mera polärt-ekvatoriellt riktad komponent borde vara den övervägande i nuvarande markbaserade vindbild.

 

Enbart på den grunden FM-citatet, det faktum att tydligen så INTE är fallet, KAN vi — rationellt, logiskt, trots allt — dra den avgörande slutsatsen att Jordrotationens markrelaterade luftfriktion är den PRIMÄRT KRAFTDRIVANDE parten i hela vårt globala vindsystem.

   (Huvuddelen av Solens energibidrag till Jorden är värmestrålning — med en marginell vinddrivande funktion — men begripligt  kvantitativa faktavärden saknas här helt).

 

NOTERA f.ö. Corioliseffektens erkänt gruvligt svåra MATEMATISKA FYSIK:

— Man är — ursäkta intrånget — CHANSLÖS i ämnet utan en minutiöst detaljerat FÖRKLARANDE och BESKRIVANDE grundfysik. Ämnesgenomgången[‡] har visat ATT moderna kvarter INTE ansluter: etablerad beskrivning kan inte RELATERA sakinnehållet — riktigt.

— Se särskilt utförligt relaterat från WikiCoriolisIntertia och MIT-exemplet.

 

OM Jordrotationen HELT försvinner, återstår alltså enbart en ideal toroidformad luftflödeskropp i Solbidraget — med någon maximal markrelaterad regional vindkraftskomponent. Den detaljen är (alltså) inte avgörande, som det har visat sig, i vårt Jordfall: vindsystemets primära kraftagent är Jordrotationen.

   Ämnet helt genomlyst.

 

 

Solbidraget utgår: Huvudargumentet i Syntes

Men (också) en helt annan (överraskande) komponent har seglat in på scenen som FÖREFALLER ATT göra hela frågan om Solvärmevindens kvantitativa inverkan »irrelevant», överspelad — eller kanske ännu mer komplicerad i komplexet med vindväderväxelverkan.

 

 

Avskogningen. Bland annat. Den fortsatta atmosfäriska CO2-dumpningen som skapar extra garanterat kontinuerligt Solunderhållna nu 10TW(=J/S) vädervindkrafter: The Big Problem.

 

Nämligen den perioden 1800-NU ackumulerade extra VIND/väderkraftsverkan från de atmosfäriska CO2-dumpningarna från fossilförbränning och avskogning (Räkneexemplet med den tydligen antropogent skapade GlobalTornadon): totalt en globalt härjande maximalt optimalt möjlig vindmotor som raljerar 24/7 i knutarna med effekten 10,22 TW. Se Jämförande Rådata:

   Det verkar (alltså) som att vi i dagsläget (kanske) HELT kan BORTSE ifrån »Solvärmens vinddrivande bidrag» i den globalt raljerande råskuggan

1.  EFTERSOM en vindturbinsmotor i vilket fall alltid tar mest — extra — närvarande vind, som

2.  SÅ också tydligen underhålls av Solenergin: extra-CO2-värmetäckets Solvärmeunderhåll.

— I vilket fall i slutmeningen tar — så — vindturbinernas latitudella komponenter SOLVÄRMEBIDRAG för att underhålla en antropogent skapad extra avsaktning i Jordrotationen;

3.  Se även i »den antropogent organiserade affärsbaserade miljörörelsen» som, tydligen av rent traditionellt affärsintresse, driver på MERA än så.

— Se mera utförlig beskrivning i »WallStreetPrinciple-effekten» om ej redan bekant.

   Jättefint.

 

Se även särskilt SlutBilden och Explicit Antropogent och SamlingsAkvarium

vidare mera utförligt från

Energin bakom vindstolparna.

 

 

TNED.

 

 

 

CITAT: FocusMaterien1975

 

World Wind Energy Association, 25Feb2019

WWEA — WINDPOWERDATA — 600 GW 2018

https://wwindea.org/information-2/information/

  The overall capacity of all wind turbines installed worldwide by the end of 2018 reached 600 Gigawatt, according to preliminary statistics published by WWEA today”.

CITAT — FRÄMSTA INLÄGGEN

SeTek. — Hej.

— Hej.

Har du fått någon sån här information från Sveriges Statsförvaltning i Angelägenheternas Angelägenhet? Jag har då inte sett nåt:

— »Vi vill informera om pågående globala teknikutveckling och dess väl relaterbara konsekvenser för människorätten och livet generellt inom Jordbiosfären ..., samt statsförvaltningens bestämda avståndstagande från varje möjligt ingrepp som medför eller kan medföra äventyr i den universella individrätten ... ».

— Inte ett ord. Ingen tar något ansvar. Statsförvaltningens domstolar för sin del gömmer sig bakom sina egna murar med ”det är inte våran uppgift ..” i påtalad angelägenhet att medverka i brottsförebyggande, otrygghetseliminerande och brottsbekämpande arbete. Istället möter vi där en i detalj bevisligt påtagligt uppvisad attityd, inställning och tendens att uppvisa nazistiska bevekelsegrunder i rättsutövningen. Se även här i KINA.

 

Hela frågan är redan fysikaliskt fastställd och avgjord: Det finns inga påskjutande krafter i netto till Jordkroppens rotation: allt latitudantropogent vindkraftsuttag bidrar till Jordrotationens avsaktning[‡].

— Det är den värsta form av miljöangrepp som mänskligheten någonsin gjort — och det är multiplikativt: underhållet sker genom fortsatt CO2-dumpning via Solvärmen.

 

 

FRÄMSTA INLÄGGEN SOM framhåller

ATT ANTROPOGENT UTTAGEN VINDKRAFT INTE PÅVERKAR JORDROTATIONEN

 

En grupp webbcitat i MOTSÄTTNINGARNA ¦ QUORA1 visar kärnan i hela komplexet:

   SOLEN favoriseras (våldsamt) på webben (2019) som ENDA orsak till VIND.

   Samtidig påverkan på Jordrotationen tillbakavisas — utan referenser. Wikipedia är tyst.

   Inläggen — inga referenser ges — avspeglar en illa dold brist på RELATERAD inblick i grundfysiken;

— OM Solenergin vore enda  orsaken till VIND — vi lever på en STILLASTÅENDE kropp i universum — vore också den här avhandlingen helt meningslös.

— Enbart Jordbidraget med klargörandena i NASA-artikeln (och Inside Science-artikeln) klargör och upplyser oss om ATT ändringseffekter verkligen existerar. Och samtidigt: exponerar citatförsamlingarnas tydliga omedvetenhet i ämnet — om allt är korrekt uppfattat. Det är i så fall STATSFÖRVALTNINGENS ANSVAR: noll kunskaper i elementär Naturlära. Eleverna får inget veta. Decennierna går, och okunnigheten och vanföreställningarna fördjupas med dem. Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

WikiWind: WikiEnviron

Wikipedia Wind power @INTERNET 14Jun2019

innehåller en — 1 — förekomst med ordet ”rotation”:

:

  A wind turbine installation consists of the necessary systems to capture the wind’s energy, point the turbine into the wind, convert mechanical rotation into electrical power, and other syst