UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2017IX25 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2020-10-05 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

| StatNaturPaus201617:  Staten Hindrar Kunskapen a | NATURSKOGEN b | Kalhygget Sverige 2017 c | Motsättningen Stat-Natur d | Naturen Motsäger Etablerad Vetenskap 2017 | FN2019

Vad är demokrati? | FörståndsKriterium | Träddöden 0 | Träddöden 1 | Träddöden 2 | Träddöden 3 | Utvecklingsresumé: Sep2017 — Det etablerade världsvetenskapssamfundet vill inte se bevisen:

 

STATENS FORTSATTA NATURMORD — Träddöden 2017 — BEVISEN FÖR TRÄDDÖDEN (2010+) — ENLIGT MaunaLoaBeviset (Main):

UTVECKLINGSRESUMÉ — AGW¦MLB 2009-2017+

Motsättningen Stat-Natur MED UPPNÅDDA RESULTAT

 

GRÖNA GRAFEN SUMMERAR TILLSTÅNDETS HISTORIA OCH NUVARANDE SITUATION (Sep2017).

NATURSKOGENS 100% växtareal utvecklades ursprungligen (Diakvadraten, ScenJBH) på en ändlig bestämd växtmaterialmängd (400ppmv mCO2) ur en given CO2-mängd, m-suffixet för markbiologins del (MLBdomänerna). Grovt räknat perioden 1800-2000 har (ForestWorld2012) drygt 30% av den arealen avskogats bort av den ansvariga staten. Så har den ursprungligt konstanta växtmaterialmängden omfördelats motsvarande på mindre kvarvarande naturskogsyta med färre träd som tvingas prestera mera tillväxt. Den avskogningen har samtidigt medfört att de avlivade trädens naturliga CO2-reglering har dumpats på luften i form av kapat syre som ett extra tillkommet icke-fossilt koldioxidöverskott. Från början av 1960-talet (motorsågen introduceras i skogsindustrin) fram till nu (och vidare) har det överskottet upptagit ca 37% av Mauna Loa Värdets globala koldioxidökningsmängd räknat från nivån 284ppmv år 1812 (Mauna Loa Funktionen, Globalräkningen, Mauna Loa Beviset, SOM). Aktuell mängd extra tillkommet mCO2 (från 1812) år 2015 är ca 44ppmv eller drygt 10% av hela markbiomassans uppskattade växtmassakonstant 400ppmv (CO2origin).

— Det är alldeles tydligt (TD2011; TD2015; TD2016; TD2017; RUBRIKERNA; EPILOG) att den märkbart allt mer omfattande statliga/kommunala verksamheten — beslagtagen naturskog i märkbart växande grad — drabbar de kvarlevande träden med allt högre växtstress med tillhörande allt mer tydlig avdöd.

 

OM överskottet passerar gränsen för ett visst (här inte närmare kvantitativt känt: TD1; TD2) medelhydrostatiskt flödestryck i trädens Xylem-transporter, är en förestående chockvåg av omfattande träddöd oundviklig om verksamheten inte upphör omgående och naturlig återväxt och återhämtning tillåts. Se särskilt den rent kemiskt-fysiskt antydda hälsovarningen i LSV.

— StatenKommunen slutar med den här verksamheten nu; NATUREN UPPHÄVER STATENS INBILLADE NATURMYNDIGHETSMANDAT, som det tydligen får förstås. Rätta gärna om fel:

— Med vilken rätt uttrycker du dig så? — ”.. utrustade med förnuft och samvete ..”, A1, UDHR10Dec1948. Säg igen.

 

 

 Koldioxidöverskottet i atmosfären från avskogningen — från 1812 — DFgrafen

SAMMANSTÄLLD GRAFISK ÖVERSIKT FRÅN ISKÄRNDATA 1800-1958, AGW-beviset OCH MAUNA LOA VÄRDEN 1958+. Utförlig beskrivning i Träddöden MLB2017.

 

 

Upphör inte StatKommun med sitt uppenbart sinnessjuka naturmördande (VKK), kommer en naturkollaps för människans del förr eller senare att inträffa. Säg att jag har fel. Tack.

— OM det inte vore för den tydligt allt växande trädavdöden (2010+), skulle (här) inga som helst bevisbara belägg finnas för den alarmerande varningen.

 

 

MAUNALOABEVISET

— Det finns en NATURSKOG som staten våldför sig på, bevisligt i detalj (MaunaLoaBekräftelser) —

ÄR HELT OKÄNT I ETABLERADE VETENSKAPSLED.

— Ingen inrättning i etablerad vetenskap vill heller höra talas om eller ha kännedom om MaunaLoaBeviset. Varfördå? Nuvarande Skogsindustri upphör: Därför att MaunaLoaBeviset och alla dess konsekvenser — helt, bevisligt i detalj, tydligen — utraderar det nuvarande etablerade föreställningssättet (Syrefrågan; SummeringOissue; ExperimentellaBegränsningar; DÄRFÖR) särskilt på området elementär organisk kemi. Ämnet sammanknyter, tydligen, alla detaljer som kopplar till den allmänt förhärskande kosmologiska världsuppfattningen (WikiGOE; Månens recession; Månens ytmineralogi; Radioproblemet; b-nuklidkoefficienten; ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING). MaunaLoaBeviset.

 

SÅ LÄNGE STAT/KOMMUN FORTSÄTTER TA NATURSKOGSMARK KOMMER TILLSTÅNDET ATT FÖRVÄRRAS. Rätta gärna om fel.

 

GRUNDEN TILL STATENS HÄR CHOCKERAT UPPMÄRKSAMMADE ATTITYD har redan belysts relaterat i detalj i STATEN FRÅN 1800 med exempel och grundligt härledda referenser särskilt i LISTAN. Se sammanställningen särskilt från STATEN MOTSÄGER NATUREN om ej redan bekant. Se även referensavsnitten i 2012+, BAKGRUNDEN, STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN, Demokratigrunderna.

 

För att understryka staten/kommunens tydligt allmänt bevisligt ansvarslösa beteende, som ovan, har här sammanställts en allmän generalgenomgång av det specifikt svenska webbutbudet (Okt2017) i ämnet VAD ÄR DEMOKRATI. Se särskilt belysande webbstatistik i SVERIGE LIGGER EFTER.

   Se även FNdikterar — med historien bakom: 2000 års kulturhistoria med ”Minister of God”: överheten bestämmer, underheten verkställer. Undrar du fortfarande?

 

 

TräddödenMLBsammanfattning2017¦2010+: RESUMÉ — Träddöden 0:

Beskrivningen här är representativ endast för Universums Historia och de resultat som uppnåtts i den domänens författning med referenser.

 

BEVISEN för att observerad träddöd sammanhänger med växande mängd sågad NATURSKOG:  Avlivade träds uppsamlade kolmassas ensidiga förmultning kapar normalt levande trädproducerat syre som icke-fossilt koldioxidöverskott: hindras återväxt med fortsatt avskogning, stressas kvarlevande till observerad trädavdöd:

 

MaunaLoaBeviset MLB ingår inte i etablerad vetenskap (MLBbR):

— VarförInteDå? Se Förklaringen MAC och Vanföreställningen: etablerad vetenskap utraderas: föreställningarna är bevisbart PRIMITIVA, »korkade».

 

 

Se förstorad bild i AGW¦MLB.

GRÖNA GRAFEN, påtvingat atmosfäriskt CO2-överskott från fortsatt avskogning.

GrönGrafen är grafiskt uttagen som skillnaden mellan iskärnproverna/MaunaLoaVärdena

och [svarta/ljusvioletta] AGW-fossil-CO2-värdena: Träddödens orsak.

— Uppgången syns tydligt i samband med Motorsågen i början av 1960-talet.

 2009-2015: a (AGW2010)

AGW-beviset får en kvalitativt heltäckande förklaring.

— Ingen uppfattning fanns vid den tiden att fossilindustrins CO2-utsläpp skulle vara skilt från Mauna Loa Värdena (MLV): »AGW = MLV».

— CO2-skalan i a beskriver CO2-värdena i dåvarande tids författningar.

 

 

 2015-2017+ : b (AKT1800)

Träddöd observeras — här från ca 2011+ — och rapporteras tvärs norra hemisfären. Noggrann analys av MLV visar märkbara avvikelser mot ideala AGW-kurvan. MaunaLoaFunktionen (MLF) framträder Dec2015 tillsamman med Globalräkningen:

— AGW-CO2:et och MLV-CO2:et är inte samma: Extra icke-fossilt CO2 strömmar in till atmosfären. Av MLV-ökningen 100% från ca år 1800 visar resultatbilden (2012+) ca 63% AGW-CO2 och resten ca 37% icke-fossilt CO2.

— Korrekt CO2-skala i b framträder med en smärre tidsskalajustering via 1812 års preferens.

 

>30% av Naturskogen har tagits bort 1800-2000

Källa: ForestWorld2012 — 1– 4 / 5,9 = 0,3220338

Globalräkningen  2015: 44ppmv extra CO2 stressar träden till döds:

Markbiomassans globala medelårsomsättning [‡] är endast ca 2ppmv CO2: vanvett råder.

 

MaunaLoaBeviset (MLB) framträder Jan2017. Kompletterande, avgörande bevis uppdagas. Det extra icke-fossila atmosfäriska CO2-överskottet (37% mCO2) kan förklaras (Jämförande IPCC-exempel) med fortsatt avskogning och återväxtbekämpning (s.k. markberedning):

   TRÄDDÖDENS ORSAK I CO2-RESULTAT:

Levande markbiomassa luftdumpas (förbränning/förmultning) som mCO2. Ju fler ingrepp på levande naturskog, desto mer förvärras skadan.

   Allmänt tillgängliga referenser @INTERNET som beskriver observerad träddöd (Embolism, trädens hydrotrycksbaserade Xylem-Floem-transportsystem) tydliggör orsak till träddöd på grund av stress:

mCO2-överskott betyder ett övergödningstryck — från ständigt dumpad naturskog som inte tillåts återväxa, utan istället tvingas kapa syre genom förmultning/förbränning som inte ligger inom den naturliga naturskogens egen harmoniska cykliska rytm, (CO2)↔(C+O2). Överskottet stressar träden att producera högre vattenflöde för mera tillväxt, vilket leder till embolism: träden dör — »bränslekvävs»: chokning — på grund av fortsatt avskogning och återväxtbekämpning. Allt levande påtvingas motsvarande stress: staten mördar naturen.

 

Staten urartar i kaos: MLBbekräftelser — Träddöden 1 — se ABNORMA TILLVÄXTEXEMPEL 2017

 

Träddöden kort:

Jordbiosfärens förmåga att alstra växtlighet är begränsad (T) — Jordytan är ändlig.

Naturskogen, markbiomassan, före tokmänniskan:

— Given landyta (A) med givet antal (N) medelglobala träd (GE) på globalt maximerad tillväxt (T):

Xylem-Floem, hydrotrycksbaserad Blad&Barr-växtfysik: givet arbetssätt.

Naturskogen, markbiomassan, efter tokmänniskan: Mindre A med färre N på samma T:

— Färre GE på mindre A tvingas utföra samma T som naturskogens naturligt flera GE på större A;

— Rappa på här nu! Arbeta mera! Tokmänniskan mördar naturen. Träden pallar inte stressen.

 

Ovan i resultat av en helhet:

Sep2017:  TILLSTÅNDET (hela Jorden, hela världen) ÄR TYDLIGT (Sammanställningen) FRAMMANAT AV EN SJÄLVUTNÄMND AKADEMISK ELITISM UPPRUNNEN UNDER 1800-TALET SOM bevisligt i varje enskild atomär detalj PRACKAT PÅ MÄNSKLIGHETEN SPECIELLT DJUPKORKADE FÖRESTÄLLNINGAR OM INTELLIGENSENS NATUR [a] [b] som därmed — bevisligt, dessutom i djupdetalj — utestängt människans fria intellektuella utveckling SOM SEDAN BILDAT RAMAR FÖR UTBILDNING, UNDERVISNING, MERITER, JOBB OCH KARRIÄR 1800+. PLANETEN HAR TYDLIGEN PÅ DEN EMINENTA VÄGEN OCKUPERATS AV ETT FÖRSTÅNDSMÄSSIGT exakt proportionellt lika detaljerat bevisligt OFULLGÅNGET DJUPHACKANDE MASKINGÄNG främst uppmärksammat 2010+ SOM TYDLIGEN SATT SIG I SINNET ATT HACKA UPP HELA JORDYTAN OCH ERSÄTTA NATUREN MED DET EGNA HÖGT ÄLSKADE INTELLIGENSNÄTET. ALLT GENOM GILLAPOÄNG (‡1  ‡4  ‡5  ‡6). Närmast associerat: despotisk allmänhetsutropad vardagsetablerad fascistisk nazistoligarki: Fredliga människor drivs ut (SPH); Självutnämnda Lokala »Feodalherrar» delar ut allmänna folkrätter: ”Ni bestämmer själva hur ni vill ha det där ni bor”; ”Flest handuppräckningar Bestämmer”; ”I allmänhetens intresse”; ”Allmänhetens tjänare”. Våld används öppet — mot en allt mer uttunnad (så skrämd) oppositionell skara. Bonniers Lilla Uppslagsbok. Fascism.

En allmän teknikuppfattning har utvecklats som utestänger MEL mänskligheten från Naturen.

 

 

»Auktoriteten för akademiskt förstånd» på Jorden har i grunden, tydligen, demolerats med Staten från 1800+;

Pionjärerna med Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler .. är (tydligen) genuina i naturvetenskapen. Sedan barkar det ur. Se utförligt från INERTIA.

Speciellt:

Den Moderna Akademins främsta bedrift:

Syret på Jorden är växtsönderdelat vatten: Kants Nebularhypotes (SyrefråganWikiGOE) kräver Våld på MaunaLoaBeviset;

En stor mängd människor finns, tydligen, i vår tid — allmänheten — som, tydligen, glidit in i följande väl medialt utbredda vanföreställning;

Så många kan (JU — ju —) inte ha fel heller (JU);

— Kan du precisera närmare vad det är du menar att så många inte kan ha fel i heller, ju?

   SOM VI (ju) HAR SETT: NATURLIGT MEDFÖTT UTVECKLAT FÖRSTÅND handlar inte om GillaPoäng.

— Så:  Människor (MK) som INTE frågar efter sanning och kärlek, utvecklar — tydligen spontant, automatiskt — icke-sanning och icke-kärlek: icke-vett: TOK.

   Så — för att konsultera »Allmänna Naturligt Medfödda Förståndet»:

— Var finns Propåerna typ K8 UDHR10Dec1948 i allmänna media? Visa. Jag ser inga. Inte ett enda ord. Verkligen upplysande.

 

 

 

 

 

 

—————— ppmvRef

V(CO2[Jatm])                U(CO2)             m(CO2)        44(år2015)

——————      =      ———         ——— = ———  ~ 1,52  genomsnittligt, varje volymdel ;

m[Jatm]                         U[Jatm]            m(Jatm)        29

Förklaring:

— MASSFörhållandet mellan en viss gasmassa m(X) och HELA Jordatmosfärsmassan m(Jatm) = 5,28 T18 KG måste för X avse en ändlig bestämd VOLYMDEL [ppmv] i m(Jatm).

— Varfördå?

— Därför att V(Jatm) → ∞: Inte bara JORDENS ATMOSFÄR, utan varje under gravitationen gällande himlakropps Volymära atmosfär är obegränsat (∞, »o-ändligt») utsträckt: ”Volymen hos Jatm går mot oändligt” (Se även formellt DEN MÄNGDOBEROENDE

[Firefox läser inte Symbol  — boktryckets naturvetenskapligt enda klassiskt ENHETLIGA grekiska symboltecken]

och mera detaljerat Oändlighetsbegreppet i Relaterad matematik om ej redan bekant).

   Varfördå?

   Kroppens gravitationsfält — gasernas m sammanhållning mot en given moderkropp m2 enligt F = r–2Gmm2, rymdens principiella utsträckning via avståndet r — slutar aldrig (»moderskärleken är evig»).

— Massinnehållet kan bara mätas via en avgränsad (ppmv, eng. parts per million by volume) bestämd volym. Därför anges (här, och generellt) ”via Volym” i de atmosfäriska grundpreferenserna.

   U, tabellvärde beteckning för atomvikt, se utförligt i MKSAterminologin. U = ofta men inte alltid nära 2Z (Z, atomnummer: kärnladdning, elektrontal) för mest förekommande isotoper av grundämnesatomerna upp till Z=20 (Kalcium). Dessa är, ZatomUavr: 2He4; 6C12; 7N14; 8O16; 10Ne20; 12Mg24; 14Si28; 16S32; 20Ca40.

 

 

 

 

MaunaLoaBekräftelser:

 

 

MaunaLoaBekräftelser:

MAUNA LOA BEVISET KORTFATTAT (Sep2017):

BEKRÄFTELSER

 BEKRÄFTELSE Databas (Feb2017) CO2earth Mauna Loa Monthly 1958-2016:

 

 

 

 

   Mauna Loa Variationernas sommartapp (SD, SummerDecrease) återkommer konstant med samma belopp ca 6 ppmv eCO2 varje vår under sommarhalvåret, och återvänder från hösten under vinterhalvåret som vinteråtergången (WI, WinterIncrease) som också innefattar atmosfärens årligt tillkomna extra koldioxidmängder dels från fossilindustrin och dels från fortsatt avskogning: WI-delens successiva tillskott definierar Mauna Loa Värdenas successiva ökning perioden 1958+, medan SD-delen återkommer varje år utan någon motsvarande ökning eller minskning;

   Det finns en NATURSKOG som mänskligheten våldfört sig på de senaste 200 åren, vars våldförande underhåller detaljerat bevisliga hälsovådliga effekter för allt liv, och som måste återställas-återlämnas för »bevarande av sundhet, ordning och skick» som en del socialt väl etablerade organ väljer att uttrycka sig;: de naturliga harmonigrunderna för individens allmänna hälsa och välbefinnande;

   Träd tar inte luftkol, inte en enda atom;

   Markbiologi — hydrotrycksbaserad Xylem-Floem-vattentransport — och Havsbiologi (»plan cellbiologi») är skilda biologiska domäner med egna slutna fasta inbördes icke växelverkande Kol-Syre-Cykel materialbaser som samverkar med resten av Jordatmosfärens gasämnen i en gemensam exakt fast bestämd ändlig materiellt balanserad tryckfysik;

   Växter sönderdelar inte vatten. Men vetenskapsetablissemanget 1800+ har framtvingat den uppfattningen — detaljerat i noggranna experiment som bygger på ett lika detaljerat bevisbart allmänt våld på Mauna Loa Beviset som etablissemanget inte ens känner till — för att försöka få med växterna i Kants Nebularhypotes: vetenskapsetablissemangets enda förklaring till syret på Jorden. Läsaren kanske ska sitta ner en stund.

MaunaLoaBevisningen:

MaunaLoaBevisningen — Jan2017

Sammanställning Sep2017 — MaunaLoaBevisets SOLIDA — utomordentligt säkra — TILLFÖRLITLIGHET:

 

 

KEELINGKURVANS STADIGA UPPGÅNG 1958+ kan förklaras och förstås helt på (WI) vinteråtergångens ackumulerade årliga atmosfäriska koldioxidtillskott medan sommartappet (SD) återkommer oförändrat (GB).

 

 

Se SD-WI-funktionens rent matematiska förklaring detaljerat i MLB-granskningen ¦ MLBseasonMATH.

 

 

Att sommartappet (SD) håller sig tämligen konstant vid ca 6 ppmv CO2 visas explicit tydligt av SD-snittet nedan åren 1960, 1990 och 2015: Se DIAGRAM MLV-urval. SD-Medelvärdet (Jan2017) över hela Mauna Loa mätperioden (1958-2016) är f.ö. 5,8 ppmv CO2.

 

 

 

Att Mauna Loa Sommartappet (SD~6ppmv) fungerar alldeles oberoende av atmosfäriska extra CO2-tillskott

AnnualAverage, perioden 1960[316,91]-2015[400,83]: +83,92ppmv

är alldeles uppenbart. Därmed är NATURSKOGEN bevisad: tillståndet minst bakåt runt 1800 då inget extra atmosfäriskt CO2 fanns: SD=WI: träd tar inte luftkol. INTE I NATURSKOGEN. INTE NU. Inte alls.

 

Träd tar inte fossilt CO2-överskott.

Det vore verkligen befriande att hitta en relaterbar dementi.

 

Inte en enda atom. Markbiologi och Havsbiologi interfererar inte: Naturskogen har sin egen fasta slutna Kol-Syre-Cykel: MaunaLoaSD deltar i markbiomassans årliga tillväxt, men tydligen inte med något tillväxtmaterial: ingenting tillkommer, ingenting försvinner: Markbiomassans Kol-Syre-Cykel är tydligen helt materiellt sluten: ingenting tas bort, ingenting läggs till. Och så bör vi även finna i fallet med havsbiologin. Men Mauna Loa Beviset anvisar inte explicit någon direkt kvantitet för det fallet.

 

——————————————————————————————————

Jordytan:

Ref. Sep2017@INTERNET: EARTH AREA BUDGET

http://chartsbin.com/view/wwu

———————————————————————————

70,8% hav

29,2% land

  The percentages of earth's land surface can be divided into different types:

20% covered by snow land,

20% mountains,

20% dry land,

30% good land that can be farmed,

10% land doesn't have topsoil.”.

———————————————————————————

———————————————————————————————————

 

MARKBIOMASSAN tar bara sitt eget växtkol från ett eget fast slutet begränsat återcirkulerande materialsystem

 

(CO2) ↔ (C+O2)

MaunaLoaBevisets oeftergivliga konsekevenssats med vattnet som medium

 

Enda här veterliga sättet att förklara ursprunget till en sådan Mauna Loa Bevislig Jordfysik är tydligen följande via Beräkningsreferenser, Markbiomassan:

 

   Utgångspunkten är 2ppmv(mCO2)·200årVäxa + sammaMulla = 800ppmv(mCO2)totalt = 0,08%;

   Enda möjliga sättet att etablera ett STOPP i den fysiken då växterna först utvecklas på Jorden är OM också en motsvarande balanserad TRYCKFYSIK bestämmer ramarna:

(SD-konstantens förklaring; Fotosyntesens hydrotryckande balansmaskineri)

   NÄR tillväxtfältets gasfysik precis uppväger en återstående balanserande gasrest är tillväxtgränsen uppnådd;

   Den utvecklingshistorien kan bara vara den som är förknippad med Jordhistorien — tidigast bakåt enligt tydligt otvetydiga geologiska säkra bevis ”2-3 miljarder år” då fast ytvatten först uppträder på Jordytan;

   En primär atmosfärisk gasbank mCO2 börjar Jordhistorien och som sedan successivt löser in sig i Jordvattnet och på den vägen åstadkommer hela den resterande MarkbioMassHistorien.

 

HAVSBIOLOGIN sedan — tydligen — på liknande fason.

— Eftersom MaunaLoaBeviset (SD) klargör att Markbiomassan bara tar sitt växtkol från en egen sluten återcirkulerande materialbank (Naturskogen), är det tydligt att inte heller havsbiologin inkräktar på den delen: Havsbiologin har en egen separat sluten återcirkulerande materialbas. Det är den rena konsekvenssatsen. Om det också verkligen förhåller sig så ska ursprungets atmosfäriska CO2-bank ha följande komponenter:

 

originalCO2 = mCO2 + hCO2 + aCO2

mCO Markbiomassan [800ppmv]

hCO2 Havsbiomassan [uppskattat max dubbla mCO2]

aCO2 resterande [280ppmv] för tryckbalans inkluderat MaunaLoaSommartappets eCO2 [6ppmv]

 

FÖRKLARINGEN — bevisningen — vi söker för att verifiera utvecklingen blir då med andra ord helt och hållet totalkosmologisk: varenda himlakropps minutiösa utvecklingsfas, inte bara Jordkroppen, måste obönhörligt kunna förklaras i minsta detalj — ända ner till dammkornet mellan galaxerna. Obönhörligt. Vi vet redan att etablerade vetenskapskorridorer har starkt ångestfyllda problem i det ämnet: begriplig sammanhängande icke frågeteckensskapande förklaring saknas helt: Mauna Loa Beviset.

 

TNED i samverkan med AGW-beviset och MaunaLoaBeviset ger en helhetsförklaring i SYRET PÅ JORDEN.

 

 

 

REFERENSBUDGETEN: MaunaLoaBeviset (MLB) kontra etablerad vetenskaplig uppfattning — syrefrågan med Jordens ursprung

 

 

REFERENSBUDGETEN:

 

REFERENSBUDGETEN:

MAC hävdar att syret vi andas kommer härifrån, hela, som förnyas varje 2000 år av växterna, och som våldför sig på nedanstående:

MLB visar att syret vi andas ingår i en sluten återvinningskrets som kommer härifrån (CO2) ↔ (C+O2) och utvecklas av växterna:

 

 

MAC:   Genom våld på ett bevis — Mauna Loa Beviset — som inte ingår i etablerad vetenskap, och heller inte önskas göra det då beviset utraderar nämnda, anses att hela Jordatmosfärens syrebank 210.000 ppmv förnyas approximativt en gång varje 2000 år — via växternas sönderdelning av vatten. Främsta uppenbara anledning: Frågan om SYRETS UPPHOV PÅ JORDEN är plågsam vara för etablerad vetenskap. För att matcha Kants Nebularhypotes, Solsystemets uppkomst med Jorden och Månen, är enda möjliga alternativet att Jordsyret i atmosfären har bildats av växternas fotosyntes.

— Jordkroppen har bara en kända huvudaktör som står för massflykt: Vätet från toppatmosfären (WikiEscape). Väteflykten, utomordentligt liten i kvantitet, helt försumbar för hela Jordhistorien i Universums tidsperspektiv, garanterar underhållet av Ozonskölden, samt vad vi har förstått massekvivalensen med den samtidiga balanserade Jordytans erosionsmaterial: Primärt mineralbundet bergvatten frigörs i ytterst långsam takt ur Jordskorpan, precis uppvägande väteflykten och en mineralogisk oxidation via det minimalt extra så tillkomna syret. Den räkningen H2Oissue ger bilden av en konstant Jordsyreatmosfär med praktiskt taget konstant gasinnehåll, under hela Universums Historia (K-cellens ålder). MAC-räkningen med påståendet hela Jordens syreatmosfär förnyas varje 2000 år blir helt absurd i den jämförelsen. Tillgängliga gratis etablerade vetenskapskällor har eftersökts som omnämner ämnet, eller försöker ge något enda relaterat räkneexempel, men ingen sådan referens har ännu påträffats (Sep2017).

 

— Grovräkningar med kända Jordgeologiska grunddata visar en illa genomtänkt, om alls, beräkningsgrund för den aktuella uppgiften ”hela atmosfäriska syret på 2000 år”, se H2Oissue.

 

MAC/TNEDigen:

MEDAN (MLB) MaunaLoaBevis-BILDEN NEDAN ÄR TYDLIGT DETALJERAT RELATERBAR OCH BEVISBAR, INNEFATTAR MAC-BILDEN (inte gratis tillgängligt på webben, men vi kan visa det vid sidan av, gratis för alla Jordbor, genom enkel slutledning, se från Syre2000) ETT LIKA DETALJERAT BEVISBART VÅLD PÅ MAUNA LOA BEVISET (TNED; MLB) SOM INTE ENS ÄR KÄNT I MAC, OCH INTE HELLER ÖNSKAS VARA DET.

Mänskligheten undanhålls bevisbart i detalj naturförklaringar AV staten/modern akademi. Inte genom plan — vad vi vet — utan genom speciellt väl detaljerad bevisbar synnerligen djupt korkad DRIFT: så bevisbart outvecklat förstånd — vilket är en tragedi — och en tydligt bevisbart outvecklad fattningsnivå som (speciellt från 1800+) låst in sig bakom »MigasStorLokalHövding» med anspråk på Makt, Lydnad och Bestraffning, allt tydligen i självinbillad Dikterad SamvetsAuktoritet med MångaGillaPoäng som en akademiskt skolad mänsklighetens A-människa över »mindre bemedlad B-människa».

   Rätta gärna om fel:

 

— Varifrån kommer syret vi och djuren andas IN?

Relaterad fysik MaunaLoaBeviset, ScenJBH:

CO2origin:

— Syret vi och djuren andas IN kommer ursprungligen (för grovt 3-4 miljarder år sedan) från en primärt given MarkBiomassans materialbank:

— 2×400 ppmv CO2: 400 ppmv aktuell slutlig levande markbiomassa + lika stor mängd i pågående naturlig förmultning, hela landmarkytan inbegripet i globalt medelvärde via GE, totalt grovt (2ggr) 1 T15 KGkol i ändlöst VäxaMulla kretslopp: växtkolvatten tar lättaste syreisotopen O16: LSV, MolKEP;

NATURSKOGEN innehåller en relativt mindre andel tungt syre (O18) än den separat fria större syreatmosfären (Dole1965Tab4; O18fakta).

— Växterna bringade att sönderdela (C+O2) genom vattnet som medium (elektrolyt: MLBok): växterna tar upp C:et och lämnar O2:et — och tar det åter vid förmultningen. På den grunden har — tydligen bevisbart (SummeringOissue) — de för människan tio (TabellAmino) oundgängliga aminosyrorna växtbildats som näringsbasen för det s.k. högre djurlivet. I moderna kvarter (1800+) är den blotta PRINCIPEN oförenlig med »Herrefolkets Kosmologiuppfattning»: Syrets uppkomst på Jorden — enligt Kants Nebularhypotes (WikiGOE). I modern akademi ser man vårt andningssyre som ekvivalent med den allmänna syreförekomsten (21% av luftinnehållet) i Jordatmosfären. Mauna Loa Beviset (relaterad fysik: Diakvadraten-TNED; ScenJBH) visar att den uppfattningen inte har naturvetenskaplig grund: vårt andningssyre är 0,04% av luftinnehållet från lika stor ursprungligt sammansatt urprimär volymmängd CO2 då ännu inget separat fritt atomsfäriskt syre fanns. Det är samma som vår utandningsbas (»vila i frid»); Vi lever på växtvärldens kredit. Och stor har tydligen den människoskara blivit som tenderar att HELT ha kommit på avvägar i det möjliga erinrandet av den ödmjuka EXISTENSGRUNDEN (Syrefrågan kräver svar).

 

TNED förklarar MAC — omvändningen har eftersökts, men ännu inte påträffats:

Se även i BERÄKNINGSREFERENSER.

210.000 ppmv  = 21%

Syre2000 — Modern akademi 1800+ — MaunaLoaBeviset bevisar räkningen MLBbR — etablerad vetenskap våldför sig på Mauna Loa Beviset:

MaunaLoaBeviset ingår inte i etablerad vetenskap:

HÄR finns MAC-syret vi andas avdelat av växter ur H2O.

 

DIAGRAMMET OVAN ANGER ÅRSBASER FÖR MAUNA LOA, HAVSBIOLOGIN OCH MARKBIOLOGINS ÅRLIGA OMSÄTTNINGSDELAR. SYRE-KVÄVE-DELEN ÄR FÖR ATMOSFÄREN TOTALT. Markbiomassans totalt ursprungliga mCO2-del av hela atmosfären är årsomsättningen GROVT 2ppmv/år -- DB1: (5,531+3,75)/2/2,2 -- gånger globala medelträdets GE medellivslängd 200år: 400 ppmv:

HÄR finns MLB-syret vi andas avdelat av växter ur CO2.

Relaterad fysik, MaunaLoaBeviset (SOM) Jan2017+ — DIAKVADRATEN i TNED ger den relaterade bakgrunden till SYRET PÅ JORDEN.

400 ppmv = 0,04%:

—10% är redan kapat — beslagtaget — från avskogning som omformats till extra atmosfäriskt icke-fossilt mCO2-överskott som tvingar kvarlevande att växa mera:

>30% AV NATURSKOGENS TOTALT TILLGÄNGLIGA 400ppmv mCO2 HAR TAGITS BORT AV MÄNSKLIGHETEN PERIODEN 1800-2000.

— EXTRA NU -- 2015, sedan början av 1800-talet och dess utpräglade Naturskog -- TILLKOMMET ATMOSFÄRISKT ICKE-FOSSILT KOLDIOXID  FRÅN DEN NATURSKOGSDUMPNINGEN ÄR ENLIGT MAUNA LOA FUNKTIONEN drygt10% eller +44ppmv mCO2  37% av Mauna Loa Värdet —  som pressar kvarlevande färre träd på mindre yta att prestera samma tillväxt. SAMT YTTERLIGARE TILLKOMMET GENOM STATENS FORTSATTA SÅ UPPENBARA NATURVANVETT -- VKK. Jämför även i Utandningen.

— SYRET SOM DJUR OCH MÄNNISKOR ANDAS TILLHÖR, KOMMER FRÅN, OCH ÄR OEFTERGIVLIGT ASSOCIERAT MED MARKBIOMASSANS SLUTNA BEGRÄNSADE KOL-SYRE-CYKEL — OBEROENDE AV HUR MYCKET SYRE DET ÄN FINNS I DET ÖVRIGA UNIVERSUMET. Kol-Syre-Cykeln bygger på en JORDBIOSFÄRISK TRYCKBALANS: Utarmas växtvärlden på naturharmonisk kraft, följer obönhörligt att också allt växtberoende levande följer den trenden i spåren -- aminosyraberoendet kan inte elimineras. Försvagning sker absolut.

 

VadHänderOM? MAC/TNEDigen

— Vad händer om (den försvinnande lilla mängden) tar slut?

— Ingenting annat än att markbiomassans växtvärld i så fall — människor och djur inkluderat — har utrotats: ingen uppdelning sker längre av ursprungets MarkBiomassRelaterade CO2-mängd: C för växterna, O2 för djuren och människan och deras sammanlagda förmultning. Eftersom både djur och människor är avgörande beroende av markbiomassas producerade aminosyror, kan heller varken djur eller människor överleva om ingen markbiologisk växtlighet längre existerar: Människan dör om träden gör det. Det är vad Mauna Loa Beviset (MLB) utsäger i klartext.

 

TNED: Genomgången av Jordkroppens basgeologi H2Oissue visar att ingen syreomsättningsmängd av den typ som sammanhänger med påståendet ”hela atmosfäriska syret på 2000 år” kan styrkas. Jordkroppens massfysik har, veterligt, bara en signifikant kandidat som flyr Jorden. Och det är Vätet (WikiEscape). Den utomordentligt lilla Väteflykten (som dessutom underhåller Ozonskölden) kan, här veterligt och enligt tillgängliga uppgifter förstås precis matcha Jordbergytans långsamma erosion (Erosionstakten) med frigörande av primärt mineralbundet bergvatten: vätedelen tappas ur toppatmosfären via solstrålningens inverkan på toppatmosfärisk vattenånga, medan syredelen förenas oxiderande med andra (ferritiska) mineral.

   Vattenflykten ur Jordbergen visar med det förbehållet att tiden (1 640 Gy = Wtime) för att fylla en stycken nuvarande havsoceanmassa ca 1,4 T21 KG vatten är mer än hela K-cellens period (2×336Gy = 672Gy): universum hinner ombildas, flera gånger före.

   Jordbergytan (Jordens Vattenbank) innehåller drygt 19 sådana hela Jordhavsoceaner (2,66 T22 KG).

   Uppgiften [‡]hela atmosfäriska syret på 2000 år” har här veterligt ingen som helst rimlig naturvetenskaplig förankring.

   Varför omnämns den då, alls över huvud taget, i all sin tydligt opraktiska art?

   Modern akademi har ingen annan förklaring till SYRET PÅ JORDEN.

 

 

DIAKVADRATEN med ScenJBH visar hur gasämnenas sammansättning kan förstås med Jordkroppens bildning, dess grundämnen och hur dessa bildats — generellt för samtliga himlakroppar i universum enligt TNED, ända ner på dammkornets nivå. Den resultatbilden stämmer — tydligen — utomordentligt med motsvarande TNED-förklaringar till Månens Recession och Månens Ytmineralogi (RadioProblemet). Med den helhetsbilden — alla frågetecken uträtade, garanterat — är den etablerade 1800-talsskapade kosmologiskt teoretiska världsbilden bevisligt i detalj förklarad och genomgången i varje huvudfråga och endast så totalt utklassad: samtliga ämnesområden, se även Sammanställningen.

— Främsta pionjärerna: Kepler (ytmomentet), Galilei (kraftlagen), Newton (ändringslagarna), Bradley (aberrationen), Euler (nollformsalgebran), Planck (atomkärnan). Se mera utförligt INERTIA.

 

Statens fortsatta naturmord kapar syret:

 

DIAGRAMFORMERNA NEDAN SYNTETISERAR HELA SAMMANHANGET ENLIGT MLB

(mCO2)↔(mC+mO2) MAUNA LOA BEVISET: Naturskogen tar sitt växtkol från ett slutet cirkulerande VäxaMulla markbiomassystem: växter sönderdelar inte vatten (SOM). MLB ingår inte i MAC.

 

Vad vetenskapsetablissemanget år 2017 absolut inte vill se eller höra talas om: Mauna Loa Beviset avställer profitepoken: staten mördar naturen genom fortsatt avskogning (AKT1800):

 

    Syreproduktionen upphör:  Levande träd som avlivas upphör som syreproducenter;
— Träd som dör naturligt i naturskogen lämnar sin kolstam till nya uppväxande: syreproduktionen sker obrutet, utan luckor eller avbrott. Naturskogens naturligt döende träd garanterar obruten syreproduktion.

    Tillgängligt syre reduceras:  Det avlivade trädet övergår omedelbart i samband med avlivningen till en syrekonsument: trädmassans omedelbart påbörjade förmultning mCO2;

    eCO2-bindningen upphör:  MaunaLoaSommartappets vatteninlösta eCO2 (MLBok) återlämnas omedelbart till atmosfären i samband med avskärningen av trädets hydrotryckande fysik, återlämningsperioden varar så länge det avlivade trädets upplagrade Xylem-Floem-vatteninnehåll tappas ur (50% av trädets levande massa — avgivningen kan ta upp till ett år beroende på lagringsplats);

forts.¦

 

Diagram Träddöden: Statens fortsatta naturmord kapar syret — Träddöden 2 — se även ABNORMA TILLVÄXTEXEMPEL 2017:

DEN HÄR TYPEN AV NATUR finns inte längre i Sverige: Vägsidor som tidigare före runt 2010 fägrat vår och sommar med stora mängder rikt utfyllande blommor, mejas ner systematiskt av Staten typ 17Juli. Blomarterna ges inte en chans att visa upp något liknande den naturprakt som fanns före 2010: NATUREN SLÅS NER, 5-10 meter på ömse vägsidor, alla vägar, även mindre/sällan trafikerade grusvägar:Blommorna stör mobilanvändningen med fara för bilföraren som inte kör bilen utan sysslar med annat.

 

  

 

 

Se även skogsindustrins argument i JÄMFÖRANDE KÄRNPARTIER och NATURVANDALISERINGEN SI. Angelägenheten att avfärda ovanstående resultatbild som grundlös har ännu inte renderat någon som helst framgång.

Se även i TRÄDDÖDEN DETALJERAT.

Diagrambeskrivning, kompletterande — enligt MaunaLoaBeviset

 

Så länge Naturskogen får vara ifred fungerar den som ett enda ändlöst levande globalträd som hela tiden växer-förmultnar: Fotosyntesen tar ut växtkol C ur en konstant ursprunglig materialbank CO2 och kvarlämnar en syredel O2 som sedan återförenas med växtkolet C ändlöst i trädets förmultnande Blad&Barr. Trädet producerar då syre i en jämn, obruten och kontinuerlig historia utan luckor. Avlivas någon del av globalträdet uppkommer ett kontinuitetsbrott: Den avsågade växtdelens ensidiga förmultning kapar — beslagtar — normalt konstant tillgängligt syre: Ett atmosfäriskt CO2-överskott bildas (som efter en naturlig skogsbrand, se Skogsbrandsexemplet) som fungerar som gödning på trädets kvarlevande Blad&Barr: Samma tillväxt sker via samma CO2-bank, men nu på ett stympat träd vars hydrotrycksproducerande växtkraft reducerats på avsågade Xylemvattenledningsrör. Hindras naturlig återväxt — statens naturmord: tar ständigt allt mer skogsmark utan att lämna tillbaka något, återväxt tillåts inte — kvarstår CO2-överskottet från den sågade naturskogen ända tills naturskogen har återställts; Ju mer delar av trädet som sågas, ju större blir CO2-överskottet. Och desto mera vatten måste transporteras i det allt mera stympade vattenledningssystemet för att upprätthålla den konstanta växtkraften i Blad&Barr. Konstant vattenflöde på allt trängre ledningssystem medför att trädet överansträngs (embolism): trädet börjar dö.

 

NEW + OLD = 100% — naturens naturliga ordning: Brott medför oåterkalleligt konsekvenser (MK);

— Träd som avlivas upphör omgående som syreproducent: Det levande trädets normala uppdelning (mC+mO2) i Blad&Barr av Xylemtransportens sammansatta (mCO2+) övergår i en motsvarande syrekapning genom det nu döda trädets påbörjade förmultning då dess tidigare uppsamlade kol (mC) förenar sig med den omgivande luftens tillgängliga skogsmarkssyre (mO2):

Det avlivade trädet stjäl syre ur Naturskogens naturligt obrutna kol-syre-cykel i stället för att tidigare ha producerat syre i obrutet naturligt kretslopp med gamla som ger sin kolstam till nya uppväxande:

Avlivade träd saknar ersättare för naturlig syreproduktion: naturskogen utarmas.

— Det avlivande trädets MaunaLoa-SD-eCO2 dumpas på kvarlevande, som tillsammans med det nu extra tillkomna mCO2:et i atmosfären — i form av växande WI-bidrag utöver fossilindustrins fCO2 — utövar ett högre gastryck utanför kvarlevande träds Barr&Blad än tidigare. Övertrycket tvingar innehållet m¦eCO2 i kvarlevande träds Blad&Barr att katalysera en högre växtomsättning tills övertrycket är utjämnat, vilket kräver motsvarande större Xylemvattentransport av näringsämnen upp till Blad&Barr. Trädens XylemRör är fasta och fixa i dimensioner och är dimensionerade efter Naturskogens förutsättning: Kravet på högre kraftigare vattentransporter — avskogningen — knäcker xylemrören (embolism), transporterna upphör, och allt anslutet dör av: TräddödenDetaljerat.

 

forts.¦

    eCO2-övertryck skapas:  eCO2-överskottet från trädets Xylem-kapning dumpas på atmosfären i form av ett CO2-övergödningstryck som katalyserar mera arbete på kvarlevande i form av krav på en deras högre tillväxttakt (SD-konstantens förklaring). Se TRÄDDÖDEN DETALJERAT.

    Kvarlevande kvävs: Trädets avlivning påtvingar dess tidigare levande naturarbete kvarlevande som tvingas utföra mera arbete, vilket träden inte är byggda för. Så kan den tydligt allt mer utbredda träddöden förklaras och förstås som förorsakad av levande träds avlivning: tillgängligt syre reduceras, livskraften reduceras genom överbelastning (embolism): staten uppträder bevisligt vanständigt mot naturen.

    Summa 100%:  I NATURSKOGEN finns inga kontinuitetsbrott mellan levande och döende träd: Nya+Gamla = KonstantMax100%. Markbiomassans alla arter samverkar sömlöst (Simard2012) med obruten syreproduktion/förmultning (NAMMNET) och därmed synkroniserad MaunaLoa-SD-eCO2-genomströmning (MLBok).

    Trädåkrar förvärrar tillståndet:  Genom att uppväxande träd främst tar sitt växtkol från en redan näringspreparerad marksammansättning, tas naturskogens cirkulerande mark-vatten-luftväxtkol primärt från marken, inte från luften. Då sedan de levande träden avlivas återlämnas bara den uppsamlade växtkolsdelen till luften som, så, berikas ännu mer på naturskogens mCO2 tillsammans med extra frigjort eCO2 som ovan: skogsmarken utarmas med varje ytterligare ingrepp i naturskogen: den ska lämnas ifred.

 

 

— Befattningshavare EPILOGsep2017 som speciellt systematiskt börjar beordra den naturligt utfyllande grönskans avlivning — oberoende av framställt munväder: orsak, anledning, skäl — är tydligen just den direkt sinnessjuka mentalitet och förekomst som demokratins samhällen skulle se till att hålla på avstånd. Säkert. Förmågan att uppröras i blotta åsynen (VKK) (SN).

 

FörklaraMera:

FÖRKLARA MERA — kort:

AGW¦MLB, 2009-2017+

Enligt Mauna Loa Beviset

HELA RESULTATBILDEN GÅR INTE UT PÅ ANNAT ÄN FÖLJANDE YTTERST ENKLA — enligt MLB:

 

Markbiomassans ursprungligt tillgängliga syre i Naturskogens obrutna naturcykel (mCO2)↔(mC+mO2)

REDUCERAS med EXAKT samma volymprocent som avskogningen atmosfärsdumpar avskognings-C:et — förmultning, förbränning — som extra tillkommet icke-fossilt atmosfäriskt koldioxidöverskott som påtvingar kvarlevande färre träd på mindre yta att prestera desto mera — träddöden detaljerat SD-konstantens förklaring, Mauna Loa Beviset. Och den utvecklingen beskrivs i ppmv CO2 enligt gröna grafen nedan, här förtydligad från Utvecklingsresumé:

 

SyreKapningen: FörklaraMeraAKT1800 -- Statens Naturbrott

-- LavinEffektBeviset -- TRÄDDÖDEN DETALJERAT

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN.

Gröna grafen visar (procentuella: 37% 2015) andelen O2-CO2 i Mauna Loa Värdena från naturskogens nivå ca år 1800 (284ppmv) som dumpats på atmosfären från fortsatt avskogning (eng. DeForestation), enligt MaunaLoaBeviset (MLB; AKT1800; Globalräkningen).

 

 

GRÖNA GRAFEN — förenklat sammanställd punktvis efter ISBORRKÄRNMÄTNINGARNA från CarbonDioxideKurvan @INTERNET  och UTJÄMNADE FOSSILINDUSTRIKURVANS CO2-EMISSIONER — visar aktuell volymär ppmv-andel NATURSKOGLIGT SYRE — 44 ppmv år 2015  som kapas, beslagtas, av EXTRA ATMOSFÄRISKT ICKE-FOSSILT KOLDIOXIDÖVERSKOTT från Staten/Kommunens fortsatta avskogningsverksamhet SFN enligt Mauna Loa Bevisets Globalräkning.

GrönGrafer Unit50p: y = 0[1.6(1+[0.24x–3]'2)'–2.1]+1[0.37(0.00121)x'4.0205].

 

 

LIKA MYCKET ppmv mCO2 som grönkurvan visar betyder lika stor ppmv-mängd syre O2 som inte längre finns tillgängligt i Naturskogen. Inga andra resultatbeskrivande referenser är här kända.

— Avskogningen kväver kvarlevande.

 

 

FÖRUTSATT FATTAT ATT HELA VÄXTVÄRLDEN BYGGER PÅ (CO2)↔(C+O2) — Naturskogen har inga luckor, pauser eller andra avbrott — framgår att:

— Naturskogen producerar syre kontinuerligt. DEN VERKSAMHETEN HINDRAS AV STATEN, :

— OM ett LEVANDE träd avlivas — Staten Mördar Naturen — upphör DESS syreproducerande bidrag.

— I princip: I SAMMA ÖGONBLICK börjar trädet förmultna — dess tidigare uppsamlade växtkol (C) förenas med — TAR, STJÄL, KAPAR, KNYCKER — friskt tillgängligt växtproducerat syre (O2) som naturskogen normalt levererar obrutet ur Blad&Barr FRÅN SIN EGEN SLUTNA KOL-SYRE-CYKEL. Det trädet reducerar alltså den normalt tillgängliga syremängden OCH lägger till mera motsvarande CO2: växtgödning.

— Så: Bjud in alla HuggKompisar och såga ner Träden, och kom sen HIT och berätta om SyreLäget.

— TRÄDDÖDEN: SågaStaden kräver att bonden Anderssons encentimeters trädgårdsslang ska pumpa vatten till SågaStadens alla 1000 sommargäster, dag som natt. Andersson har, förtvivlad, protesterat till HD, uppgiften är omöjlig, men hotas med böter och fängelse av Allmänna Intresset Lokala GillaPoängFörReningen om kravet inte uppfylls. Andersson försökte, men slangen sprack. Träden dör på grund av att SAMMA VÄXTTRYCK ALLTID gäller inom Jordens begränsade bioväxtsfär, säger Mauna Loa Beviset (SD-konstantens förklaring), ÄVEN med allt färre träd på allt mindre växtyta — mera vatten i samma slang — med samma trädfysik (TRÄDENS VATTENLEDNINGSRÖR KAN INTE VÄXA, se NatureEducationCitat2) — slangen växer inte, hur mycket HD än hotar. Träd pallar inte trycket. Träd dör DÄRFÖR att deras trädkompisar avlivas EFTERSOM LIVET BYGGER PÅ ETT ÄNDLIGT SLUTET VÄL BALANSERAT UNDER MILJARDER ÅR UPPBYGGT KEMISKT-FYSISKT MATERIALSYSTEM (CO2)↔(C+O2) SOM STATEN TYDLIGEN SKITER I (Syre2000). Dödade träd överför (förmultning, förbränning) på luftens syre O2 sitt tidigare upptagna växtkol C som ett atmosfäriskt överskottskoldioxid CO2 — kapat, beslagtaget syre — som pressar kvarlevande att växa mera: Samma arbetsbörda på färre träd över mindre livsyta. ”Seså! Arbeta mera, här nu! Rappa på!”. Piskrappen viner. Elak Stat. Vill inte höra. Noll rättsutövning. Vill inte samarbeta. LISTAN. Staten 1800+. INERTIA.

 

 

ILLUSTRATIONERNA NEDAN FRÅN HelaBion ÄR ETT FÖRSÖK ATT SYNTETISERA, KOMPRIMERA OCH UNDERSTRYKA KÄRNPUNKTERNA I ALLVARET: staten mördar naturen: verksamheten är bevisbart olaglig — ENLIGT MLB, och endast så. Vi studerar detaljerna.

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN och FOTOSYNTESEN SPECIAL.

 

Träddöden HelaBion detaljerat: DiagramKomplement

 

Naturskogen

 

Perfekt gastrycksbalans råder mellan skogsmarksfältets egen slutna kol-syre-cykel och atmosfärens övriga gasinnehåll — så länge inga ÅTERVÄXTHINDRANDE INGREPP SKER i naturskogen.

 

Det icke växtmaterialdeltagande Mauna Loa SD-eCO2:et garanterar upprätthållandet av markbiomassans tillväxtkonstant (SD-förklaringen): träd som av olika anledningar dör i förtid överför sin eCO2-genomströmningsdel på luften och därmed på kvarlevande: Det högre eCO2-trycket utanför Blad&Barr katalyserar en högre växtaktivitet som — tillsammans med ev. extra atmosfäriskt mCO2 från förbränning/förmultning — framtvingar ett högre Xylemvattenflöde, vilket återställer tryckbalansen i/utanför Blad&Barr. I takt med återväxten sker — så — en normalisering.

 

NATURSKOGEN (MLB) hämtar sitt tillväxtkol (MLBok) från markinlöst mCO2. Inte från luften.

 

Tillåts ingen naturlig återväxt i händelse av träd som av olika anledningar dör i förtid (SU) sker det som — tydligen — inträffat i vår egen historiska tidsepok 1800+: kaos.

 

Se utförligt i SKOGSBRANDSEXEMPLET, samt nedan.

Illustrationen höger uttagen del från HelaBion.

 

 

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN och FOTOSYNTESEN SPECIAL.

 

 

Mauna Loa Beviset MLB (MLBeng) ingår inte i etablerad vetenskap: Schematiska diagrammen i DiaTD sammanfattar.

   Giltigheten av beviset — ingår inte i nuvarande etablerade vetenskapsled (1800+), och önskas inte heller ingå där eftersom den ordningen innebär ett fullständigt sammanbrott (VSS) för nuvarande etablerad naturuppfattning, som det tydligen får förstås — garanterar att nuvarande paneler — tydligen helt — saknar avgörande inblick i det naturmaskineri man ändå har givit sig in på att manipulera.

   Att HELA den meningsformen ÄR grundlös VORE underbart att hitta ett enda ynka belägg för, eftersom det Okt2017 ser ut som att »synpunkten» är helt okänd utanför den här domänen: En föga avundsvärd position, men likväl ENLIGT Mauna Loa Beviset, alla dess konsekvenser som uppdagats i den här framställningen, de facto, såvitt korrekt uppfattat.

 

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN och FOTOSYNTESEN SPECIAL. Jämför nedan med ovan:

 

 

Statens Naturmord

 

Sätt upp det på en stor banderoll i Riksdagshuset:

NATUREN INNEHÅLLER MARKÖRER FÖR ALLA TYPER AV TOKJÄVLAR*:

 

Träd som avlivas upphör omedelbart exakt proportionellt med sågklingans avskärning av Xylemvattenledningsrören som syreproducent. En första chockvåg går.

 

En NaturMotor har slutat fungera.

 

Trädet övergår omedelbart i ett förmultningstillstånd som innebär att tidigare kontinuerligt utan avbrott fritt tillängligt syre kapas, beslagtas: ett skogsmarksövertryck börjar utbildas med trädets avlivning. Trädets normalt tidigare genomsköljande Mauna Loa SD-eCO2 dumpas på luften i takt med att trädets tidigare innehållna vattenmängd utdunstar. Därmed har ett CO2-övertryck bildats från markbiomassan på kvarlevande. Övertrycket katalyserar högre växtmetabolism som resulterar i högre vattenflöde på kvarlevande som resulterar i embolism på grund av trädens begränsade vattenledningsresurser: träd dör på grund av att levande träd avlivas: Staten från 1800+.

 

Situationen förvärras ju mer åverkan som görs: återväxten halkar efter allt mer, allt vidare, allt djupare: NAMMNET.

— Jämför Naturskogsalternativet och FörklaraMera.

 

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN och FOTOSYNTESEN SPECIAL.

 

*NATUREN — LAGEN — INNEHÅLLER MARKÖRER FÖR ALLA TYPER AV ÖVERTRÄDELSER och ÖVERTRÄDELSEMENTALITETER (sv. »TOKJÄVLAR», eng. »FuckUps»).

Markens kolutarmning:

MARKENS KOLUTARMNING

 

Precis som efter en skogsbrand:

— Återväxtens basnäring (växtkolet, Mauna Loa Beviset) hämtas först från markens redan befintliga CO2-inlösta vatteninnehåll. Det fylls sedan på av naturskogens naturligt återvändande (förmultning/förbränning) vatten-(C+O2)-inlösning till markrötterna, och därifrån via Xylemtransportsystemets hydrotrycksfysik upp och ut till nya Blad&Barr.

   Men STATEN verkar inte alls förstå den naturen, och ingen annan natur heller som det ter sig:

— För varje ny YTTERLIGARE AVVERKNING av återväxt — STATEN ANVÄNDER BETECKNINGEN ”Sly” — händer inget annat än följande:

— Växtkol som avverkas som SLY kommer från skogsmarken (Mauna Loa Beviset). Med SLYets förmultning, dumpas den markdelen på luften i form av markkolets syrekapning som mCO2, illustrationen ovan.

— När återigen nytt växer upp, samma markavsnitt, tas på samma sätt huvuddelen av första primära växtkolet återigen från marken, och så länge sådant finns. För varje ny SLY-avverkning UTARMAS SÅ MARKEN PÅ PRIMÄRT VÄXTKOL: ÅTERVÄXTEN HÄMMAS PÅ STÄNDIGT MER UTARMAD VÄXTMARK:

naturens förmåga att återväxa avtar i takt med statens tydligt fortsatta vettlösa naturintrång.

   STATEN — ansvariga befattningshavare som verkställer åtgärderna — saknar alldeles tydligt bevisbart naturinsikt i sitt fortsatta bevisbart vettlösa naturmördande utrotningskrig. Vilket är syftet? Om vettet inte finns närvarande finns bara ett svarsalternativ: för att bereda och utöva egenmakt och åtlydnad och tillträde till sådant.

   Vanvettet är uppenbart.

   Ingen information har här veterligt ännu (Sep2017) utgått till hushållen. Staten/Kommunen bara fortsätter sin naturattackerande verksamhet.

— Speciellt träden i avvderkningskanterna visar största försvagningarna: ju mer som tas bort, desto mer utarmas hela marken, och ju större blir skadan/försvagningen på de kvarlevande.

 

 

Varför skulle det vara så svårt för statsrättsmänniskan att fatta — undervisning, utbildning — att människans uteslutande enda tillgängliga förnuftiga sätt att bygga samhällen är i SAMVERKAN MED naturen,

gravitation, elektricitet, mänskliga rättigheter.

Inte i maskinstympande veritabla härnadståg MOT naturen.

 

 

— Vad fattas?

 

INRIKTNINGEN I dagens statsTÄNKANDE HAR INGA SÅDANA FÖREBILDER.

Ofullgånget förstånd — på grund av tvång att lyda en speciellt djupkorkad självutnämnd samvetsöverhetsåberopande intelligensöverhet SOM SÅ KVÄVER INDIVIDENS NATURLIGA FÖRSTÅNDS- OCH FÖRNUFTSUTVECKLING.

Det finns här veterligt ingen annan hämmande relaterbar faktor;

— Människan HAR medfödd intelligens. Tveklöst. Så: varför visar den sig inte?

   SVAR:

— Därför att den hämmas, tillproppas, hindras.

— VARJE KULTUR SOM ENVISAS MED ATT PRACKA PÅ BEFOLKNINGEN ÖVERHETSIDÉER, SKAPAR BARA SINA EGNA SKULDPUNKTER I DET ATT BEFOLKNINGEN HINDRAS UTVECKLA NATURKUNSKAP (MK). MOTSÄTTNINGAR, NATURBROTT, FIENDSKAP.

— Outvecklad — teknisk — fördjupning. Rätta gärna om fel.

   Jämför Kraftläran — kaos i modern akademi.

 

 

Det finns här veterligt inget annat känt tillgängligt svar på den frågan än just det nämnda:

— BEVISBART OFULLGÅNGET FÖRSTÅND.

— SPECIELLT UNDER LÅNG KULTURHISTORIAS LYDNADSPLIKT med en rättutövningsmentalitet som är tillräckligt SMART för att INTE PREMIERA — tillåta — fredliga människors EGNA CIVILTEKNISKA INITIATIV UTAN STATLIGA ÖVERINSEENDEN, KONTROLLER ELLER ANDRA INTRÄNGANDE INKRÄKTANDE INBLANDNING I MÄNNISKORS PRIVATLIV, utan nödvändigtvis ska inpiska våldet som tillvarons allmänna bestraffande härskande herre, är det GIVET FRÅN RUTA ETT att förståndet i befolkningsunderlaget utvecklas därefter (MK): FuckUps, som ovan. »Lag» genomdrivs med våld.

:

RÄTTSVÄSENDET I EUROPA HAR EN KUNSKAPSSKULD. Helt klart, bortom varje form av tvivel — med sitt bevisligt förbannande våldsherreväldeshärskande i rättsutövningen: bestraffning. Inte undervisning och utbildning: K8 UDHR10Dec1948. Föraktet för mänskliga rättigheter, eller respekten, avspeglas direkt i rättsutövningen. I vår tid är den delen tydligt inget annat än ett förbannat anarkistiskt godtyckligt fascistiskt kaos (SverigeIgen).

   Fascismens förödande kulturhistoria. Våldet, tvånget och intrånget mot fredliga människor: kunskapens uteslutning — genom fascistisk rättsutövning. Rätta gärna om fel.

 

Kort sagt, Domstolen:

— DÅ det står utomordentligt klart att nuvarande etablerade vetenskapsled — generellt modern akademi, alla fakulteter — saknar grundläggande elementära insikter i naturvetenskapen, vad exakt grundas domarsätet på ANNAT än godtycke och okunnighet, generell laglöshet?

   Domarsätet 2017 kan inte svara på den typen av frågeställning via egna referenser. Bevisligt; Full anarki.

   Domarsätet är bevisligt förståndsmässigt ofullgånget.

   Det är — tydligen som det får förstås — ingen åsikt.

   Rätta gärna om fel.

 

 

 

BeräkningsReferenser MLB Sep2017 — MAUNA LOA BEVISET, MARKBIOMASSAN Sep2017 — Träddöden 3:

 

 

BeräkningsReferenser MLB Sep2017:

 

Orsaken till träddöden — enligt MLB

MAUNA LOA BEVISET — MARKBIOMASSAN Sep2017

 

 

RESULTATBILDEN I KVANTITETER

genom Mauna Loa Beviset (Feb2017+) —

speciellt för markbiomassans räkning, delvis detaljerad resumé:

— Jämför Wikipedia Biomass (ecology)-uppgifterna;

 

Beräkningsreferenser:  ReferensBudgetenRefCO2

Organiska livet (MLBok; MLBdomänerna) har utvecklats på en konstant (k) VäxaMulla materialmängd kCO2. Livskemin sönderdelar kCO2 i C och O2. Dessa återförenas genom förmultning tillbaka till CO2: (CO2)↔(C+O2).

 

Markbiomassans (m) globalt årligt genomsnittliga CO2-konstant betecknas här mCO2 och upptar (ppmvRef) ca 2ppmv av Jordatmosfärens totala gasinnehåll. mCO2-delen grovberäknas som nedan.

 

Beräkningsreferenser, Markbiomassan — atomvikter generellt från [HOP] empiriska tabellverk

Tt för 10^±;

Jordatmosfärens totala massa, m(Jatm) = 5,3 T18 KG;

Atmosfärens/Luftens medelatomvikt, U(Atm) ~ 29;

Kolets atomvikt, U(C) = 12;

Koldioxidens atomvikt, U(CO2) ~ 44;

1ppmv(m[C]) = m(Jatm)(t6)([U(C)]/[U(Atm)]) = 2,1931034 T12 KGkol ~ 2,2 T12 KGkol;

Jordytan ca A(J) = 5,1 T14 M²; 4π(Rekv=6,378 T6 M)2 ;

Landytan ca A(JL) = 29,2% av A(J);

NATURSKOGEN: Aktiv landbioväxtyta ca 30% av A(JL), A(JLA) = (0,292)(0,3)A(J) = 4,4676 T13 M²;

Globalt Medellivsträd, 1 GranEkvivalent (GE) — All markbioväxtlighet inkluderad:

Medellivslängd T(GE) = 200 år;

Medelvikt vid T(GE), m(GE)= 750 KG/GE;

MedelKolTorrvikt vid T(GE), m(C) = 375 KGkol/GE;

MedelMarkVäxtYta A(GE) = 20M²;

Årlig global medelmässig VäxaMullaKolKonstant m(GE/år) = m(C)/T(GE) = 1,875 KGkol/år;

Antal GE över hela A(JLA), N(GE) = A(JLA)/A(GE) = 2,2338 T12 GE;

Totalt årsglobala medelmässiga VäxaMullaKonstanten,

m(NGE/år) = m(GE/år)·N(GE) = 4,18837 T12 KGkol/år;

m(NGE/år) i ppmv: (4,18837 T12 KGkol/år)/(2,2 T12 KGkol) ~ 1,9 ppmv(C) i 1,9 ppmv(CO2);

Markbiomassans totalt aktiva 200 år levande växktkol: m(C)(2,2338 T12 GE) ~ 1 T15 KGkol.

OM Havsbiomassan — allt levande — upptar samma mängd: totalt 2 T15 KGkol ständigt levande.

Med lika stor konstant kolmängd i förmultnande (totalt 4 T15 KGkol) för sömlöst kretslopp:

kCO2 = (44[CO2]/12[C])(4 T15 KGkol) = 1,47 T16 KG(CO2), ursprunget till livsformerna på Jorden.

EROSIONEN lägger till material (>8cM/tusen år) som fyller ut mark och havsbotten.

 

Wikipedia Biomass (ecology)-uppgifterna [23Okt2017] — BerRef

https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_(ecology)

————————————————————————————

Global rate production

"  Satellites scan the normalised difference vegetation index (NDVI) over terrestrial habitats, and scan sea-surface chlorophyll levels over oceans. This results in 56.4 billion tonnes C/yr (53.8%), for terrestrial primary production, and 48.5 billion tonnes C/yr for oceanic primary production.[5]".

 

På redan redovisade beräkningsgrunder (»IPCC-sullet»: delvis utelämnade storheter med kopplingar som inte redovisas) i MACbkN (MLBbR) återfinns också här uppgifter i storleksordningen en tiomultipel i etablerade källverk om Jordytans biomassa:

   MLB-värdena ovan (havsbiomassan uppskattad; 4,18837~4,2; min3,4max5) från min3,75max5,531 i DB1:

— Markbiomassans årstillväxt ”56.4 billion tonnes” = 56,4 T12 KG i MAC mot MLB:s  ~4,2 T12 KG;

— Havsbiomassans  årstillväxt ”48.5 billion tonnes” = 48,5 T12 KG i MAC mot MLB:s  ~4,2 T12 KG;

   Notera också uppgifterna från ”satellites”: Sett ovanifrån kan levande Blad&Barr under satellitens observerade täckande toppskikt bara uppskattas, inte direkt ses eller studeras; Wikiartikeln omnämner inget.

 

"   Apart from bacteria, the total global biomass has been estimated at about 560 billion tonnes C.[1] Most of this biomass is found on land, with only 5 to 10 billion tonnes C found in the oceans.[1]".

 

”560 billion tonnes” = 560 T12 KG = 0,56 T15 KG — möjligen att jämföra med MLB:s 1 T15 KGkol ovan.

 

"  In comparison, the total mass of the biosphere has been estimated to be as much as 4 x 1012 tonnes of carbon.[9]".

 

4 T12 tonKol = 4 T15 KGkol = 0,4 T16 KGkol som ”biosfärens totalmssa” att jämföra med ovan konsekventa MLB-värdet i storleksordningen — det som livet utvecklats på, från ruta ett, och ännu i denna dag enligt MLB — 1,47 T16 KGkol, som ovan. Eller ca 3,7ggr mer än Wiki/MAC-uppgiften.

 

 

Markbiomassans årliga VäxaMullaKonstant 2ppmv(mCO2; MLBdomänerna) samverkar med en materialoberoende elektrolytisk CO2-konstant eCO2 ~ 6ppmvCO2 som inte deltar i VäxaMullamaterialet. eCO2-mängden löses in återkommande säsongvis i det Xylem-vattensköljande årliga växtnäringsomloppet på vårsidan och återvänder tillbaka till atmosfären under vinterhalvåret. eCO2-mängden är det årligt konstant återkommande Mauna Loa Sommartappets SD(SummerDecrease)-mängd, ca 3ggr större än markbiomassans egen mCO2-omsättning.

 

NATURSKOGEN

Samverkan mellan mCO2 och eCO2 kan förstås bilda en konstant självreglerande tryckfysik tillsammans med atmosfärens övriga delar. Tryckfysiken bevarar, och självreglerar, en markbiomassans Biologiska Tillväxt Konstant på följande dynamiska grund via begreppet Naturskog:

— Tas någon del av Naturskogsytan bort — färre träd på mindre yta — sker motsvarande större tillväxt på kvarlevande genom den självreglerande balanserade tryckverkan på följande grund:

— Levande träd som avlivas återför sin tidigare uppsamlade kolmängd (C) till luften genom att beslagta syre (O2), antingen genom direkt förbränning eller naturlig förmultning. Den mCO2-mängden — levande träd som avlivas i förtid — innebär ett extra atmosfäriskt trycktillskott som inte fanns tidigare, och som pressar kvarlevande träd via motsvarande mCO2-överskottsgödning. Kvarlevande göds, så, proportionellt mot eventuella mCO2-överskott från träd som har avlivats i förtid. Därmed självregleras Naturskogen för alla typer av variationer: naturliga skogsbränder som tillåter återväxt, mänsklig avskogning som hindrar återväxt — med tillhörande konsekvenser, resp. LIV och DÖD.

 

NATURSKOGEN VÅLDFÖRS

Träd som avlivas i förtid slutar producera friskt syre (O2) via det egna levande C-upptaget. Då de träden förmultnar eller förbränns, återgår deras tidigare uppsamlade kol (C) till ett motsvarande mCO2-överskott som pressar kvarlevande, som efter en naturlig skogsbrand. Tillåts ingen återväxt — skogsmarken beslagtas, återväxt förhindras — påtvingas den skogens mCO2-kapital, successivt med förbränning/förmultning, kvarlevande: Avverkningen stressar kvarlevande med krav på mera tillväxt på de färre träden över den trängre markytan, enligt VäxaMullaKonstanten. Tillståndet går inte att upphäva på annat sätt än att den avdelade naturskogen återlämnas och tryckbalansen återställs

   Trädens Xylem-vattenledningsrör har ingen inbyggd automatisk anpassningsfysik för godtyckliga ökningar i kravet på tillväxt via högre vattenflöden: Xylemrören som transporterar vatten till trädens Bld&Barr är fasta, icke flexibla. Sker överbelastning, deformeras rörledningen (kavitering), embolism uppkommer, och transporten i det röret upphör: den transportanslutna träddelen dör.

 

NATURSKOGSMARKEN HAR REDUCERATS MED drygt 30% på 200 år (Källa: ForestWorld2012).

Med naturskogens medellivsträdsålder som ovan, krävs 200 år för en helt kapad skogsmark att återvända i full naturlig balans. Hindras den återgången genom att ständigt ny skogsmark beslagtas — som efter en »elak» skogsbrand som bara tar mer och mer och aldrig tillåter någon tagen del att återväxa — är det uppenbart att den ursprungliga naturskogsmarkens mCO2 samlas, mer och mer, utan möjlighet att återvända, som ett påliggande atmosfäriskt växtövertryck: Pressen på de allt färre kvarlevande träden över den allt trängre skogsytan växer med fortsatt bevarad VäxaMullaKonstant ca 2 ppmv(mCO2) per år, hela Naturskogens ursprung.

 

 

ORSAKEN TILL DEN VÄXANDE TRÄDDÖDEN ENLIGT MLBTräddöden kort;

 

  LIVET utvecklas på en KONSTANT CO2 som uppdelas(C+O2)-återvinns(CO2) ändlöst;

  TokMänniskor (1800+) träder in och börja ta bort livsuppehållande livsreglerande levande delar;

  Färre Kvarlevande på Mindre yta Pressas att Prestera Mera — Rappa på här nu, seså! Piskor viner.

  LIV upphör på grund av överansträngning, kass kroppsvård, obefintligt naturvett och rejält korkad fattning.

  Träden börjar dö.

 

 

Figurens detaljer förklaras närmare i AGW¦MLB-2009-2017.

BlåGrafen: MaunaLoaFunktionen — medelgrafen utsträckt från uppmätta MaunaLoaVärden 1958+.

SvartGrafen: AGW — industrins rena fossilemissionskurva enligt AGW-beviset (Kolumn1).

GrönGrafen: iskärnprovernas CO2-värden fram till 1958 minus AGW — Utförligt från Utvecklingsresumé — som visar tillkommet extra atmosfäriskt koldioxid (och kapat syre) från naturskogens avlivning. Den delen skapar motsvarande växtgödningseffekt på kvarlevande färre träd på allt mindre skogsyta.

 

 

MAUNA LOA FUNKTIONEN — MLF (Akt1800)

 

— Årsglobala Mauna Loa Värdenas idealt utjämnande förlängda kurvform — visar

y = (0,37)(12,1 t4) · x4,0205 med enhetsformerna UNITx och UNITy

UNITy = [50·100(ppmvmCO2)/430] = 11,627906 ppmv(mCO2) och

UNITx = [50·140år/326] = 21,472392 år som ger

y = (0,37)[0,0140697 ppmv mCO2] · (År –1812)/[21,472392 år]4,0205

År 2017 ger totalt extra tillkommet +45,296818 ppmv mCO2 sedan 1812.

Förklaringen:

Förklaringen — Analysen, b-koefficienten — Hur väljs CO2-skalan?

CO2-skalanbKoefficientenAGWpunkternaABCDförklaringen: Analysen från 2009

:

— MEN I SÅ FALL: VARFÖR INTE ANVÄNDA DEN MERA PRECISA MAUNA LOA FUNKTIONSKURVAN DIREKT?

:

— MaunaLoaFunktionens årsglobala Mauna Loa Värden — med början tidigast från 1958 — har ingen direkt visning på andelen mCO2, gröngrafen ovan (idealt orangea utan inslaget från den stora världsavskogningsperioden 1850-1950). MaunaLoaFunktionens årsglobala Mauna Loa Värden MLF visar atmosfärens totalt tillkomna extra koldioxidinnehåll — från nivån (här år 1812; 284ppmv) då inget nämnvärt extra atmosfäriskt CO2 fanns:

 

Så: Hur vet man vilket som är vad?

 

— Industrins fossilanvändning — statistiken för världens totala fossilförbränning — uppvisar en (idealt utjämnad) funktionskurva (AGW) som inte ansluter i branthet till MLF-kurvan:

— MLF-kurvan är märkbart brantare än AGW-kurvan — tydligt från början av 1960-talet:

   SLUTSATS:

En stor mängd extra CO2 strömmar in i atmosfären — utöver industrins fossilbildrag.

 

Det extra CO2:et kan bara vara av ett slag: mCO2 från skogsindustrin och dess associerade Stater och Kommuner.

— Det finns ingen annan källform att välja på — 30% reducerad skog på 200 år (Källa: ForestWorld2012).

 

BEVISNINGEN i denna författnings referens visar

 

CO2(MLF) = mCO2 + fossilindustrinsCO2;  37%m, 63%f:

 

Hur uppgifterna kom fram i UniversumsHistoria

 

Från början (2009) fanns bara AGW-bevisets industrifossilkurva (Sammanställningen av mtEC-kurvorna).

   Vid den tiden fanns ingen annan uppfattning — helhetsbilden — än att »Mauna Loa Värden och Industrins Fossilemissioner är samma» — frånsett »vissa smärre differenser» som förmodades tillhöra marginaler för »allmänna avvikelser».

 

— Vad föranledde uppmärksamheten att så inte var/är fallet?

— Träddöden. Se bilder i Träddöden2015.

   Blotta åsynen av något (ATTITYDPROBLEMET; SFN) som upprör är det så en enda människan inuti bevisar att något inte är som det ska vara.

   Lokala observationer tillsammans med (många) vittnesbörd från olika platser i världen — träden håller på att dö — krävde en generalgenomgång. Mauna Loa Värdena (LavinOrange) visade sig vid närmare granskning ha en systematisk mera exponentiell form än industrins AGW-kurva: Det är alldeles tydligt så att extra CO2 från någon källa strömmar in i atmosfären utöver industrins eget rena CO2-fossila AGW-bidrag.

 

Med MaunaLoaFunktionens tillkomst (MLF, 9Dec2015) visade sig en mera preciserad kurvbild av hela AGW-komplexet. Tillsammans med Mauna Loa Värdenas motsvarande kurvfunktion (MLF), kunde nu bägge kurvkomplexen AGW och MLF sammanföras på en gemensam noggrant utprovad och härledd CO2-skala och en mera preciserat härledd gemensam tidsskala.

 

Jämförande test- och kontrollräkning mot IPCC-beräkningsexempel och tillgänglig statistik (Jämförande IPCC-exempel) bekräftade storleksordningen i den extra tillströmmande CO2-delen.

   RESULTATBILD (Dec2015):

— Mänsklighetens 200-åriga ständigt utvidgade avskogning har, nära konstant från ca 1962+, tillfört extra icke-fossilt koldioxid till atmosfären med ca 37% mCO2. Den delen tillsammans med resterande 63% fCO2 från AGW-komplexets fossilanvändning definierar MLF; Mauna Loa Värdenas utjämnade allmänna globala medelvärdesfunktion.

   De angivna procentuella andelarna 37/63 följs (för tillfället) åt en bit till in i framtiden 2017+ med bägge komponenterna i växande:

— Mera fCO2 strömmar till med fortsatt fossilförbränning;

— Mera mCO2 strömmar till i takt med fortsatt markberedning.

10% av markbiomassan:

10% av hela den levande markbiomassan

Nuvarande (2015/16) extra atmosfäriskt icke-fossilt koldioxid +44ppmv(mCO2) utgör runt 10% av Naturskogens hela aktivt levande återcirkulerande syreproducerande Jordbiosfäriska medellivsomsättning (200 år med 2ppmv medeltillväxt per år). Att den situation redan utgör ett allvarligt direkt synligt dödshot mot markbiomassans kvarlevande naturskog är alldeles tydligt. Se bilder i Träddöden2015. Statsrättsfolket med dess befattningshavare vet uppenbarligen och bevisligen inte alls vad det är de håller på med.

 

Det faktum att verksamheten pågår utan information till hushållen om det rent visuellt uppenbart allvarliga läget visar att de ansvariga ignorerar problemet.

 

FORTSATT AVSKOGNING AVLIVAR KVARLEVANDE — Naturskogen måste lämnas tillbaka omgående.

Staten samverkar INTE med Naturen. Se även i TRÄDDÖDEN DETALJERAT.

 

Vad gör Statsmänniskorna för fel?

:

— ANSVARSLÖSHET. Den 2000-årigt praktiserade Beslutsordningen med ”Minister of God” är strängt hierarkisk. Så, ”Vi behöver inte undersöka något orsakssammanhang JÄMT OCH STÄNDIGT”, ”VI i den här underavdelningen GÖR BARA VÅRAT JOBB”.

Ingen tar något ansvar.

   Varförintedå?

   Finns inte — Begreppet — ens.

— Därför att BESLUTSORDNINGEN inte innefattar mänskliga rättigheter integrerat i varje enskild fråga:

Mänskliga rättigheter säger: Beslut får INTE tas INTE I NÅGON ENDA FRÅGA, INTE I NÅGOT ENDA SAMMANHANG utan att varje fråga är certifierad i erkännandet av en inneboende värdighet enligt K1 UDHR10Dec1948.

:

— Miljöchef hänvisar till trafikavdelning:

NÄR STATSMÄNNISKOR I BESLUT EFTER BESLUT STRUNTAR I VÄRDIGHETSERKÄNNANDET, HOPAR SIG ”DEMOKRATISKA BESLUT SOM FLEST RÖSTER BESTÄMMER” I FORM AV MOTSVARANDE MÄNGD ANSVARSBEFRIADE FESTLIGHETER SOM FÖRR ELLER SENARE I MÄNGD BETYDER SJÄLVMORD FÖR DEN TYPEN AV STATSFÖRVALTNING: ”Ty stenarna i muren skola ropa, och bjälkarna i trävirket skola svara dem” (Bibeln1917, Hab.2:11); NATUREN ropar på Hjälp MOT »TokStaten». Rätta gärna om fel. Absolut.

— Förnuft och förstånd i SAMVERKAN med Naturen prenumererar — tydligen och bevisligen

— INTE på ”flest röster bestämmer”.

— STATEN BESITTER INTE BESTÄMMANDERÄTT ÖVER NATUREN. SÅ, VARFÖR GENOMFÖR STATEN NATURINGREPP UTAN ATT VARSKO ELLER INFORMERA VARJE ENSKILD REGIONALT BERÖRD INDIVID för ev. enskilt påpekat bevisutrymme att naturingrepp medför naturbrott? Därför att sådana styrelseskick bara återfinns i diktaturer, slavsamhällen. Fascism. Staten 1800+.

— »Han umgås ju inte med oss. Och då kan ju inte vi ha honom här». RÅ, JK, JO, ..

— Varför kallas det DEMOKRATI av svenskarna? Fråga dom. Svenskar, liksom andra europeiska folk, har tvingats in i ett system de själva aldrig valt.

 

Varje enskild fråga. Se även vidare från REFERENSBUDGETEN.

 

Hur kan du så tvärsäkert påstå något sådant?

— Därför att människor som BRYR SIG I och FRÅGAR EFTER mänskliga rättigheter — värdighetens erkännande — GARANTERAT UNDER INGA SOM HELST HISTORISKA BETINGELSER STOPPAR IN HUVUDET I ARSELET FÖR DET UNIKA HISTORISKA TILLFÄLLET ATT FÅ ANVÄNDA ORDET ”DEMOKRATI”.

— Man ansätter inte fredliga existenser. Inte på några som helst villkors vis. Inte träd. Inte människor. RÅ, JK, JO, ..

 

 

 

SkolanMobbarEleven: — STATENS FORTSATTA NATURMORD — Vetenskapssamfundets sammanbrott

 

 

SkolanMobbarEleven: Utvecklingsresumé

 

 

STATENS FORTSATTA NATURMORD

UNDERVISNINGEN ÄR STARKT TOPPSTYRD MED EN SKOLPLAN SOM INTE MEDGER IFRÅGASÄTTANDEN:

LISTAN BEVISAR KORRUPTET.

 

SKOLAN förstånds- och fattningsMOBBAR ELEVERNA.

— Hurså?

 

ETABLERAD undervisning (SLE) avspeglar inte den härledbara människans natur (SAG), utan dikteras av en detaljerat bevisbart självutnämnd 1800-talsgrundad elitistisk modern akademi som — konstant — vill jävlas med mänskligheten genom att spela Allan som universums herre (MUNDUM); maktutövare: mänskligheten undanhålls kunskap (MEL). Skräckvälde råder. Rätta gärna om fel. Bilden nedan illustrerar Samhällstillståndet.

 

 

SE ÄVEN URSPRUNGET TILL STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN. MED StatKommuns FORTSATTA NATURBESLAGTAGANDE:

VARFÖR hörs eller syns inga landsomfattande folkliga protester mot det uppenbara naturintrånget?

 

 

Foto:  28Maj2017  E2  Bild--132 -- AVSKOGNING UTTUNNAR ROTVERKEN UNDER MARKEN -- Simard2012 -- SOM DRABBAR kvarlevande TRÄD I KANTERNA VÄRST. Överallt mördas Natur. Ingen varnande eller varskoende eller upplysande information till hushållen. Slakten började på allvar från 2012. Var finns ordningsmakten -- hallå? Verksamheten är olaglig: ISL; SFN: VKK.

 

— DET FINNS NÅGRA FÅ UTSPRIDDA PROTESTER. MEN LÅNGT IFRÅN NÅGOT SOM TYCKS TILLDRA SIG MEDIALT ALLMÄNINTRESSE. Varfördå?

— »Därför att folket är fängslat med handbojor, ögonbindlar och fotkedjor». Vi ser inget sådant.

— MEN BILDEN OVAN VERKAR FÖRBANNAT NÄRA I SÄTTET ATT ANTYDA EN ILLUSTRATION. Ser du dåligt du då eller?

   Vilken slags människa kan vara så elak, så naturbakvänd, så förhärdad, så tydligt omedvetet och aningslöst, rent tydligt sjukligt ondskefull att förmågan att uppröras över naturvåldtäkt förlorats?

 

 

TestaSvar; EN som aldrig upplevt kärlek. Noll undervisning. Enda upplysningen, ovan: ”Jag TAR vad jag vill HA”.

 

— Befattningshavare EPILOGsep2017 som speciellt systematiskt börjar beordra den naturligt utfyllande grönskans avlivning — oberoende av framställt munväder: orsak, anledning, skäl — är tydligen just den direkt sinnessjuka mentalitet och förekomst som demokratins samhällen skulle se till att hålla på avstånd. Säkert. Förmågan att uppröras i blotta åsynen (VKK) (SN).

 

INGEN FRISK (VKK) har (Bevis) någonsin trott att det i mänsklighetens kulturhistoria skulle komma en tid då människor börjar ATTACKERA NATUREN för att hävda EN EGEN TILLVARODESIGN ANNAT än som resultat av en direkt sinnessjuk verklighetsuppfattning som ALDRIG intresserat sig för INNEHÅLLET.

   Vanvettet är uppenbart, relaterbart bevisligt i detalj.

 

 

LANDSVÄGSTYPEN I BILDEN NEDAN vänstra vägsidan FINNS INTE LÄNGRE I SVERIGE. ATT DÖMA AV BEFARNA LANDS- OCH VÄGAVSNITT, UPPHÖRDE TYPEN FRÅN RUNT 2012 MED ERSÄTTNING AV OVANSTÅENDE (efterföljande). SOMMARBLOMMOR SLÅS NER — I MITTEN PÅ JULI, GRUSVÄGAR SOM ASFALTVÄGAR, ÅKERLANDSKAPSVÄGAR SOM SKOGSVÄGAR. Full pedal.

— Avverkningsmaskiner 2012+ färdas frekvent på vägar och slår ner allt naturligt som försöker komma tillbaka och återställa naturordningen. De efterlämnar en vanställd, vandaliserad, tydligt våldtagen naturbild. Ord och fraser som ”skötsel” och ”säkerhet” framhålls av ansvarig befattningsinstans. Fantastisk, samstämmig Symfoni. Klockrent.

 

 

Foto:  15Jun2013  E216 Bild--32 -- Frånsett högra vägkanten: Den här bilden skulle mycket väl kunna ha varit en berusande försommarbild av Svensk Natur från runt år 1920.

— Nu 2017: Säg det svenska vägavsnitt där något liknande ännu kan påträffas. Här veterligt: allt sådant försvann från 2012+ med Statsfröjden.

SVERIGES EN GÅNG BERUSANDE VÅR- OCH SOMMARNATUR AVSTÄLLS — plockas sönder, vanställs och vandaliseras av allt mer skränande maskiner — från 2012.

 

TrivselBeviset:

 

Man började 2010+ anklaga fri öppen natur för att motverka kriterium på HÄLSA (SAG).

Det finns här veterligt ingen rationell = icke-sinnessjuk förklaring »varför, vad och hur». Varför inte då?

— Bevis:  Oförmåga att uppröras — i blotta åsynen av en bevisbart utdraget pågående naturvåldtäkt.

 

 

 

— Vad menar StatenKommunen med att bygga separata cykelvägar? Är det farleder särskilt för blinda? Ingen sådan skyltning verkar finnas, heller.

— Det som möter ögat för seende är enbart bedrövligt, tarvligt, nedslående, simpelt, vidrigt, äckligt. Sätt ut särskilda spystolpar, också: Här kan du stanna och spy SÄKERT.

Farlederna är byggda för folk med rullskidor och vevande stavar. Hela vägbanan tas upp: »Sporten» synkar mötet med cyklisten så att sick-sacket precis kurverar Hindret.

   Så: Cyklisten får vänligen hålla fan på sig tills Sporten passerat, ... tack.., tack.., tack.. .

— Med tillräckliga många GillaPoäng i AB kanske Sporten hänvisas till 100-vägarna. Bra utrymme.

 

Förståndskriterium: SKOLAN MOBBAR ELEVENVetenskapssamfundets sammanbrott

 

Rätta gärna om fel — konkretiserad naturligt praktisk exempelform: 

FÖRSTÅNDSKRITERIUM är Naturen:

Den inneboende värdigheten och de lika och omistliga rättigheterna hos alla medlemmar i mänsklighetens familj

FATTNINGSKRITERIET på Den förståndspremissen kan bara vara ett:

erkännandet — igenkännandet — av dessa som grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen:

beundran, hänförelse, extas, njutbarhet, allt utom våld och tvång.

FÖRSTÅNDSKRITERIUM är — tydligen — en inneboende, ändamålsenlig egenskap i Naturen:

1.  Fåglarna bygger bon;

2.  Biet VET, tydligen, hur att samla honungen i eget konstruerade hexagonala byggnader;

 

NATURENS INNEBOENDE FÖRSTÅNDSKRITERIUM:  perfekt ändamålsenlighet — naturharmoni i minutiöst atomärt exakt praktiserande perfekt exempelform 24/7:

 

 

3.  Maskrosen med sin FallskärmsKonstruktion VET — tydligen — vad saken gäller: atmosfäriskt stor luftmängd vid sidan av själva växtformens tillkomst ur CO2:et utan medverkan av någon skapande hands verk;

— Ingen enskild fristående process kan framskapa något sådant EHURU FUNKTIONENS BEVISBARHET bygger på samverkan: ALLA ARTER, SORTER OCH TYPER UTVECKLAS TYDLIGEN SAMVERKANDE I EN ENHETLIG SLUTFORM — hela universum — SOM STAT-KOMMUN TYDLIGEN HAR ANSTÄLLT UTROTNINGSKRIG MOT BENÄMNT ”SKÖTSEL” OCH ”SÄKERHET”.

   FATTNINGSKRITERIET verkar OCKSÅ vara UTESLUTANDE reserverat särskilt för JUST de existenserna: De som per redan definierad ändamålsenlighet HAR förmåga VKK att OCKSÅ uppröras över att DEN EGNA NATUREN våldförs (A12, UDHR10Dec198):

— Alla levande varelser uppvisar naturliga försvarsmekanismer då deras naturliga funktion hotas — utom den människotyp som byggt upp ett så sinnessjukt bibliotek av föreställningar om universum att den anser sig vara herre över förståndet:

— Statsrättsmänniskan 1800+: tydligt sinnessjukt (maximalt förblindat storhetsvansinnigt) beteende.

   Fascistoidens egenhändigt uppfunna — dikterade — idéer om kosmos, vett, förnuft, förstånd och framför allt intelligens (lydnad, bestraffning, herravälde) lämnar bara en återstående domän kvar: icke-natur. SINNESSJUK UPPFATTNING.

Statsrättsmänniskan 1800+. KONSTANT Utbuad av HELA naturen (Sammanställningen; LISTAN; NEUTRINOBEGREPPET; MEL), bedriver sinnessjukan utrotningskrig mot allt utom sitt eget (SFN):

— Statsrättsmänniskan börjar särskilt märkbart SAG från 2010+ attackera naturen för att kunna fortsätta hävda den egna fortsatt expanderande, nu också direkt övertydligt sinnessjuka överhetens anspråk på totalt empiriskt existentiellt herravälde.

— Därmed är DIKTATUREN införd, men inte (ännu) proklamerad: ”naturen ska lyda staten”, ”individen ska lyda staten”. Sinnessjukan bedriver utrotningskrig mot allt utom sitt eget. VKK.

   Endast en DJUPT sinnessjuk människoform kan iscensätta en dylik ordning: systematisk naturavlivning  ENBART PÅ GRUND AV att natur ÄR natur. Och där ligger hela bevisningen;

— Ovilja att samverka MED naturen leder ofelbart — ändamålsenlighetens sammanbrott i den tänkande människans sinne, aldrig i naturen som sådan — till mentalt begreppsligt vanvett, sinnessjukdom, av en eller annan form, enskilt eller folkligt vilketsom:

 

Oförmåga att uppröras över pågående våld är — tveklöst — ett sjukdomstillstånd: icke naturharmonierande tillstånd. När sanning&kärlek förstås och inses alltid har funnits, och så alltid kommer att finnas, att det är naturen med sin lag som bestämmer förutsättningarna, inget annat, försvinner toket, tvunget: kärlek (hänförelse, beundran utan inslag av våld och tvång) och tok fungerar inte tillsammans.

 

frågan blir: När kommer slaveriet att återinföras som nästa punkt på dagordningen? Visa. Foten är — tydligen — redan inne. Offentlig Prygel. När? Fredliga dödspsykas redan, öppet.

 

Enbart de rent visuella bevisen pekar på ett tydligt allmänt folkförtryck som underhålls av en lika tydligt bevisbart sinnessjuk makthungrig lydnadselit. Den populationen utövar, tydligen, sina vardagsnazistiska Amänniska-Bmänniska metoder benämnda Demokratiska Beslut med Lagar och Ordningar över ett folk som är skräckslaget för att protestera mot det utpräglat tyranniska satanistiska pågående vanvettet: Ständigt ökad övervakning, intrång, våld.

   Folket/Mänskligheten lever — tydligen, så — i en anarkistisk diktatur, slickmedialt benämnd Demokrati. Fullt kaos råder: Naturmorden anställs på bas av en världsordning av typen »flest handuppräckningar bestämmer»: Obligatorisk lydnad under majoritetsbeslut, ”Nu är det vi som bestämmer här nu”. MediaAllmänhetens kallar den — tydligt naturmördande, anarkistiska GillaOrdningen för — Demokrati, Lag och Ordning, med Domstolarnas Noga hörsammande och Iakttagande av ”Bevarande av Sundhet, Ordning och Skick”. Ytterst förnämligt herrskap.

   Protester slås ner öppet med våld, lögner, förtal, misshandel och hot [‡1], [‡2]. Dissidenter drivs ut med öppet använt — inte sällan direkt hånfullt — våld MOT DE FÅ SOM VÅGAR SÄGA IFRÅN.

 

Kan du som läser det här dementera påståendena? Jag kan det inte.

 

2017: Finns inte längre i Sverige: Har eftersökts, men inte påträffats. Fram till 2010-12: Säg den vägkant som INTE uppvisade den här typen. Överallt, alla vägar.

 

 

Foto:  3Jul2012  E12  Bild--202 -- Svensk ännu 2012 orörd skogsvägskant.

Tidigare — före 2012 — var vägkanterna fyllda av den här typen. Den kunde ses varje ny sommar, hela säsongen. Nu 2017 — OM alls något liknande hittas — måste man resa genom miltals blickfält av Statsfröjden vanställd natur för att nå fram till det möjliga undantaget: Motivationen att alls ens försöka är sten död. Den knäckanden mellanvägen avskräcker.

All tidigare Lummig, Ymnig och Frodig växtlighet har försvunnit

— precis som på ett beordrat kommando: — »Här ska inte finns någon lummighet och ymnighet mera!». Säg igen. Testa utropad diktatur.

 

BILTRAFIKENS VÄGAR SKULLE VARA EN PARENTES I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA, INGEN PERMANENT UPPNÅDD AVANCERAD TEKNISK KULTURFORM — DÄRFÖR ATT DEN INTE NATURHARMONIERAR. SÅ SKULLE SAMHÄLLSPLANERINGEN UTFORMAS OCH ANPASSAS DÄREFTER: MESTA MÖJLIGA NATURUTRYMME, MINSTA MÖJLIGA NATURINGREPP. FASCISTISKA SJÄLVUTNÄMNDA DJUPIDIOTER TRÄDER FRAM (2010+) OCH DIKTERAR ANNAT — GÖR ANSATSER MED ATT BÖRJA GRÄVA UPP, UTPLÅNA, HELA PLANETYTAN FÖR ATT UNDERSTRYKA DEN EGNA UPPFUNNA UNIVERSELLA ÖVERHÖGHETENS DIKTERANDE HERREFASONER. SverigeIgen.

 

MÄNNISKOR SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR FÖRESPRÅKAR INGREPP I NATURLIGT UTFYLLANDE YMNIG FRODIG NATURGRÖNSKA ENBART DÄRFÖR ÄR TYDLIGT DETALJERAT BEVISLIGT MENTALT SJUKA MÄNNISKOR SOM BEHÖVER VÅRD, UNDERVISNING, UTBILDNING OCH UPPLYSNING, INTE ATT KONSULTERAS ELLER STÅ SOM BETRODDA OMDÖMESGILLA ANSVARSKÄNNANDE BEFATTNINGSHAVARE.

 

Sverige ligger efter. SverigeIgen. LAGENS SKYDD. FÖRÖDELSEN. Demokratigrunderna. Säkerhet.

LAVINEFFEKTEN. Statens Ansvar.

 

— Befattningshavare EPILOGsep2017 som speciellt systematiskt börjar beordra den naturligt utfyllande grönskans avlivning — oberoende av framställt munväder: orsak, anledning, skäl — är tydligen just den direkt sinnessjuka mentalitet och förekomst som demokratins samhällen skulle se till att hålla på avstånd. Säkert. Förmågan att uppröras i blotta åsynen (VKK) (SN).

 

 

2017: Finns inte längre i Sverige: Har eftersökts, men inte påträffats. Allt slås ner. Ymnighet tas bort. Säg igen. Testa utropad diktatur. Testa legaliserad våldtäkt. Testa återinförd slavhandel.

 

 

 

 

Foto:  27Jun2012  E10  Bild--2;9:39 -- Svensk ännu 2012 orörd skogsvägskant. Jämför SkolanMobbarEleven.

 

 

   Befolkningen BLIR — tvångshålls — i 1800-talsandans fortsatt praktiserade herrefolksattityder — tydligt, bevisligt — förståndsmässigt ofullgånget, traditionellt bundet av väl igenkännbara vanvettsläror. Allt det som hindrar respekt för grundläggande mänskliga rättigheter (ISL), tydligen högljutt djuphatat och stolt proklamerat av speciellt väl kända avsnitt inom allmänheten. Fascismen är, eller kan förstår vara precis, utbredd — benämnd Demokrati som ovan (SlavFrågan) — att ingen vågar säga emot, utom en och annan som också behandlas därefter.

   RegionKina: smilig medhårssmekande yta, förfärande innehåll. Skuldpunkterna hopar sig (MK).

 

 

LAGEN — demokratibegreppet

gravitation och elektricitet — LIV:  mänskliga rättigheter

 

 

Ingen annan HÄR känd ÅTERVINNANDE VERKSAMHET i universum innehåller ett automatiskt inrättat naturligt verkställande försvar än LIV. Se även nuvarande statens sätt och praktik i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN.

 

 

Lagen1 BAKGRUNDEN — STATENS FIENDE IDENTIFIERAD: naturligt utfyllande växtlighet. STATEN  ATTACKERAR  GESTALTNINGEN.

Det kan ju gömma sig nån bakom.  ALL  LUMMIGHET  MÅSTE  BORT.  Andebetonad SJUKLIG illasinnadhet INTRODUCERAS OFFENTLIGT  2010+: lagen får inte komma fram:

 

 

LAGENdefinitioningen får åberopa mera tillhörighet — UDHR10Dec1948

 

— Varför får inte anspråk på åtlydnad förekomma?

— Därför att varje enskild individ måste tillåtas att utvecklas fritt, på ett eget val, efter naturens, inte statens, inneboende innehåll. STATEN FÅR INTE BLANDA SIG I DEN PROCESSEN — enbart hjälpa, stödja och uppmuntra individen att utvecklas : K8 UDHR10Dec1948. Undervisning. Utbildning. Kunskap.

— STATEN företräder alls ingenting än, som mest och bäst, en FÖRVALTNING av den processen: undervisning, utbildning, standardisering med normer och föreskrifter för skötsel (VKK) och säkerhet (A3), sådan vård och omsorg: fria val under mänskliga rättigheter = demokratins enda värdighetserkända absoluta grundval (GMRklargör).

   Staten ÄR — får således inte FÖR DEMOKRATINS RÄKNING gestalta — en överhet, en inrättning som kräver åtlydnad. Men åtlydnad är just vad huvuddelen av domarämbetenas PhD-elit i vår tid tycks ha fått för sig gäller.: Lagar skapas av en särskild överhöghet som ska åtlydas. Lydnad, bestraffning. Ingen kunskap: diktatur.

   Jämför Staten motsäger naturen.

   Rätta gärna om fel.

 

 

Lagen2 BAKGRUNDEN — STATENS FIENDE IDENTIFIERAD: naturligt utfyllande växtlighet. STATEN  ATTACKERAR  GESTALTNINGEN.

Det kan ju gömma sig nån bakom.  ALL  LUMMIGHET  MÅSTE  BORT.  Andebetonad SJUKLIG illasinnadhet INTRODUCERAS OFFENTLIGT  2010+: lagen får inte komma fram:

 

 

LAGENdefinitioningen får åberopa mera tillhörighet — UDHR10Dec1948: LAGEN: gravitation, elektricitet: LIV; värdighetens erkännande, individens naturliga försvar; mänskliga rättigheter.

 

 

Varje uppställt hinder — överträdelse (MK) — för den enskilda individen i dennes rätt att utvecklas naturligt — så som naturen har utvecklat människan — skapar oåterkalleliga motsvarande skuldpunkter: intrång, våld, söndring, brott. Sådana brottssyndikat hindrar individens utveckling; Människan kvävs. Och därmed ett ofrånkomligt allmänt naturbrott. Det är vad som har skett — kan förstås ha utvecklats — i vår egen tidsepok.

Så:

Moralbegreppet i Europadomstolen:

På vilka TYDLIGT BEVISBARA grunder utövas statsrätten 2017 i Europa — som exempel?

 

1.  MoralbegreppetMinister of God” (FN2017) i Europa, FÖRSTÅNDS- OCH (advokatyr) FATTNINGSMÄSSIGT HISTORISKT UTVECKLAT under 2000 år:

 

— MED vilket bihang i vilket om vad — ANNAT — än Paulus Lydnadslära — ONDSKA SOM Statens Pacifisthat, Bestraffning, Lojalitet och Lydnad — har den historiska utvecklingen i Europa skett?

   Frånsett de tidiga pionjärernas bidrag (Kepler, Galilei och Newton ..) som 1800-talets moderna akademi (INERTIA; Sammanställningen) har betygat sin särskilda vördnad för: Noll naturinsikttydligen.

— Anspråk på lydnad med tillhörande bestraffningsverksamheter är det enda vi hittar i den historien:

INGEN RELATERBART SAMMANHÄNGANDE NATURFÖRKLARING EXISTERAR I EUROPAS SENAST AVHANDLADE 2000-ÅRIGA HISTORIA.

— DET SOM FINNS ÄR FULLT AV TVÄRHÅL, UPPFUNNA och tydligt DIKTERADE Staten motsäger naturen SAMMANHANG SOM GRUNDLÄGGER NUVARANDE MERA MODERNT UTFORMADE NATURATTACKER (Kausalitetsprincipens övergivande, Sanningens bortgång).

 

2.  Och därigenom EUROPAS GRUNDLÄGGANDE BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN: A30:

 

”Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.”

 

— Det första Europa gör (efter 1948): Dikterar sig själv SAMVETSÖVERHÖGHET i fortsatt praktik av fortsatta dödspsykningar mot våldsvägrare sedan 1870:

 

— ”Har du ansökt om vapenfri tjänst?”.

 

— Är du medveten om att du tilltalar en medmänniska som en skuldtyngd, en träl, en slav, en livegen, en fånge, en undergiven? Och att den förväntas svara som en sådan också på det tydligt kränkande tilltalet? Är du?

— Vem INSTANS ANNAN ÄN SATAN har givit dig befogenhet att tilltala NÅGON på det sättet, som om DEN vore skyldig att redovisa sin naturligt fria och fredligt berättigade existens, sitt liv, tänkande och menande inför en granskande samvetsöverhöghet, en fascism, en diktatur, en satanism, när det redan är tydligt att naturen redan har erkänt människors likaberättigande enbart genom födseln:

   Vem, eller vad annat än en satanistisk föreställning om bestämmande överhet, lydnad och bestraffning?

   Visa. Lägg dig ut. Förklara. Relatera.

 

   Enklare:

— Har du ansökt — rent utvecklingstekniskt — om särskilt stöd för att försöka få huvudet ur ändtarmen?

 

   Europa, Europadomstolen:

— Vad kallas ett parti som instiftar automatiska skuldtvång på en viss art av nyfödda människor för att på dessa åberopa s.k. lagar om tjänstetvång, och som också enligt partiets överenskommelser inte får eller ska uppfattas som slaveri och träldom?

— Varför inte proklamera satanismens diktatur direkt då?

   Enklare:

— Historiens i särklass mest bevisligt Värsta Slag Av Förbannande Satanistiska Fascistsvin.

   Mänskliga rättigheter delas ut åt lojala, opponenter bestraffas enligt ”Minister of God”: Europas praktiserade advokatyr under 2000 år: Lydnad, bestraffning.

   2000 år av praktiserad laglöshet. Nollvett, bevisligt i detalj: sanning och kärlek; lagen. Säg igen.

 

   Det finns ingen hotbild från våldsvägrare. Ingen ogärning.

   Så: Varför lämnas fredliga människor inte i fred? Därför att det finns en ANTAGEN ”Minister of God” självutropad samvetsöverhet som praktiserar ”kontakt med gud för att tukta ogudaktiga” eller något sådant, enligt missionstypen.

   Det finns, här veterligt, inget annat att hänföra DEN förnämligheten till ÄN satanism PÅ den framställda angivna citerade bevisgrunden. Ondska. Tron om att utöva rätt genom att visa stränghet, obarmhärtighet, brutalitet och tyranni utmärker just ondskans maktform. Det finns här veterligt ingen annan orsaksgrund att peka på varför fredliga människor antastas eller uppmanas visa undergivenhet just för sin fredlighets skull. Det är vedervärdigt, lågt, simpelt och tarvligt. Och där står Europas brott mot mänskligheten:

 

Man ansätter inte fredliga människor. Inte på några som helst villkors vis (ISL).

— Tycker du det ser ut som att hjälpen är avlägsen?:

 

— Brott mot/åsidosättande av A18: 

var och en har rätt till frihet i tanke och samvete — och därmed brott mot A30: rättighetsförklaringens andemening utnyttjas för att hävda en ny, annan ”mänskliga rättigheter”, nu underordnade Europas fortsatta brott mot mänskligheten som man  kommit övers om inte får uppfattas så, annars kan man inte längre utöva Lydnad  med Bestraffning enligt ”Minister of God”.

— EUROPA HAR GENOM SIN EUROPAKONVENTION I TROTS MOT A30 UTROPAT EN FASCISTISK DIKTATUR GENOM ATT UNDANRÖJA A18

var och en har rätt till frihet i tanke och samvete

OCH I DESS STÄLLE PROKLAMERAT »EUROPAS NYA STATSSUVERÄNA DOMSTOLSVÄNLIGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER», STYCKEN, MENINGAR OCH PARAGRAFER, SOM BERÄTTIGAR EUROPA ATT PÅTVINGA — tydligt oligarkiskt överenskomna samvetsöverhöghetsdiktat — MÄNSKLIGHETEN EN VÅLDSBASERAD SAMVETSÖVERHET SOM SKA ÅTLYDAS ENLIGT så syndikalistiskt fascistiskt proklamerade DOMSTOLSKOLLABORATIONER; satanismen säkert cementerad, om man så vill.

— Så fungerar en fasciststat, ett fascistiskt parlament.

   Jämför Staten från 1800.

Demokratins grund (UDHR10Dec1948, A18-A21 explicit) kräver att ingen samvetsöverhöghet får existera inom mänsklighetens familj

inga lydnadsläror får praktiseras

— i ett människorättsligt erkänt samhälle.

— Samhällstjänst får inte förekomma.

— Obligatorisk militärtjänst får inte förekomma.

— ÅtLydnad får inte förekomma.

— Tvång får inte förekomma. Se även i SANNINGEN OM FÖRSVARET — hur det kan förstås fungera MED mänskliga rättigheter ENLIGT UDHR10Dec1948.

 

EUROPA efter 1948:

 

— Brott mot A30.

— Brott mot A18.

— SÅLEDES Brott mot HELA UDHR10Dec1948.

— Europakonventionen — Europadomstolen — praktiserar bevisligt en fascistregion — skuldpunkter skapas med vidare våldsutveckling.

Europadomstolen erkänner inte UDHR10Dec1948.

Europadomstolen erkänner inte våldsvägrande människors mänskliga rättigheter.

Europadomstolen tar inte upp brott mot mänskliga rättigheter som berör Sveriges misshandel av någon våldsvägrare. Därför att OM så skulle ske, skulle nuvarande Europeiska rättsutövning — lydnad, bestraffning — totalhaverera. Med andra ord: satanismen är säkert cementerad i Europadomstolen: mänskliga rättigheter delas ut åt lojala, och fråntas illojala.

 

ÅBEROPA VAD DU VILL, EUROPADOMSTOLEN MED LAGFOLK, EXPERTER OCH SÄKERHETS- OCH ADVOKATYRKONSULTER: du är körd enligt följande:

 

— Varje samhälle (MK) som inte utvecklar respekt för mänskliga rättigheterK8 UDHR10Dec1948 — utvecklar ICKE-respekt för mänskliga rättigheter — intrång, våld — hur mycket GillaPoäng och hur mycket FlestHanduppräckningar som UniversumKompisGruppens Högsta Domstol i CentralGalaktiskt Samförstånd än har kommit överens om: våldet enbart utvecklas.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER STYR kulturen som LIVET genom gravitationen och elektriciteten: den oförnekbara inneboende värdighetens erkännande. Vi accepterar den laggrunden, eller ”packar och lämnar in”.

 

— DÄRFÖR måste Europakonventionen HELT avskaffas, och statsskicken HELT erkänna UDHR10Dec19148.

   Det är inget krav.

   Det är ett rent konsekvensmässigt baserat konstaterande.

   Allt annat är uteslutet OM uppgiften är att verka för demokrati (UDHR10Dec1948) som (K1 UDHR10Dec1948)

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.

   Det finns uppenbarligen inget alternativ att välja på.

 

 

BEVISLIGT:

— EUROPAKONVENTIONEN är eller kan förstås vara Proklamerandet av

Särskilda Europeiska Mänskliga Rättigheter efter 1948 i brott mot UDHR10Dec1948 A18¦A30 för att — tydligen som det får förstås — säkra den fortsatta dikterade 2000-åriga satanistiska alliansen med den förträffliga ”Minister of God”:

— Paulus Lydnadsläran — KRISTENDOMEN till så citerat bevisligt exemplifierad skillnad från Jesusmeningarna — som förhärligar Världsfurstarna som A-människor och de övriga som B-människor som ska LYDA ÖVERHETEN.

   Aldrig hade någon (tidigare) trott att Staten skulle ge sig på Naturen (SAG).

   Se även explicit de utförliga citerande exemplen i SANNINGENS FILOSOFI, om ej redan bekant.

 

Så, STATEN 2017 med MÄNSKLIGHETEN OCH DET ALLT EXPANDERANDE VÅLDET:

— Vem hänger på korset, och vem bangar i spikarna?

 

LAGEN:

MYNDIGHETER I EN DEMOKRATI (UDHR10Dec1948)

instans

Av UDHR10Dec1948 folkligt kontinuerligt granskningsbara personer med särskild utbildning — certifikat — för att bevaka demokratins (UDHR10Dec1948) bevarande: rättsväsendet generellt + associerade såsom brottsförebyggande, kriminalvård, sjukvård, skola, infrastrukturella enheter generellt: standardiseringsinstanser för fysik, matematik, el, byggnad ..

 

med rätt att ingripa mot överträdelser och lagbrott (A12, UDHR10Dec1948: intrångsskyddslagen)

FÅR INTE UTÖVA ÅTLYDNAD

A18, UDHR10Dec1948: Var och en har rätt till frihet i tanke och samvete.

Europadomstolen har ingen som helst laglig rätt att åsidosätta den erkända värdigheten för någon enda människa under någon som helst situation. Fascistpack.

 

 

Precis nuvarande — MINUS domstolsvåldet mot fredliga och åtlydnadskraven.

 

 

FÖRKLARINGEN HAR OÅTERKALLELIGA KONSEKVENSER:

 

— Nuvarande (-2017) s.k. kriminalvård upphör:

— Kriminalvården SKALL grundas på UTBILDNING OCH UNDERVISNING (K8 UDHR10Dec1948).

— Begreppet och termen BESTRAFFNING utgår — helt — ur rättssystemet.

— SKYDDET FÖR BEVARANDE AV INDIVIDENS RÄTT TILL SÄKERHET (A3, UDHR10Dec1948) måste utformas så FÖR PERSONER SOM INTE KAN RESPEKTERA SIN MEDMÄNNISKAS FRIDSRÄTT att

avstängning från normal civil samvaro — fängelse — görs på obestämd tid. INTE för att bestraffa överträdaren, utan för att skydda civilbefolkningen: allt våld och tvång ska vara förbjudet. Precis som i levande livet.

Avstängningen är permanent tills vederbörande uppvisar karaktärer förenliga med UDHR10Dec1948. Civilt utestängda sådana personer — överträdare — måste ovillkorligt kontinuerligt genomgå utbildning och undervisning enligt UDHR10Dec1948, aldrig bestraffning. Intagna har fortfarande mänskliga rättigheter.

   Ingen annan ordning än ovan synes här möjlig att framställa och framhäva i ämnets totala komplex.

— Du får inte vara med mig förrän du uppträder värdighetserkänt anständigt. Kort och gott.

 

 

 

SÄKERHETSBEGREPPET: — Vetenskapssamfundets sammanbrott

 

 

SÄKERHETSBEGREPPET:

 

 

MOTSÄTTNINGEN STAT-NATUR

JÄMFÖR STATENS SÄTT OCH MENING i FRI SIKT MELLAN TRÄDEN.

Vad innebär motsättningen?

 

ALLT BYGGANDE OCH KONSTRUERANDE SOM INTE HARMONIERAR MED NATUREN

GRAVITATION, ELEKTRICITET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (UDHR10Dec1948)

FÖRSTÖR OCKSÅ FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN.

— Finns det en enda person, företag, industri eller byggherre — företag, Enterprise — som har något att invända mot den principen? Visa.

 — »Vi är väsentligen här för att suga skiten ur mänskligheten för profit».

 

Vindstolpar har — tydligen detaljerat bevisligt — INTE tillkommit för att någon mänskligt utropad akademiskt meriterad elit fattat något AVANCERAT om naturinnehållet, utan för att naturen utsatts för våldtäkt av  den typen:

— Lämna tillbaka Naturskogen. Bygg på höjden. Anpassa samhällsbygget på Jorden i fredligt globalt samarbete och samverkan efter den aktuella inblick människan har i naturdjupen, naturharmonin, och vänta med utsvävningarna tills bättre insikt finns.

   Ge fan i NaturTafset.

 

OM växtvärlden pressas och stressas (TD1; TD2), gör vi det också i exakt samma grad, mening, proportion och utsträckning (SFN). Ingen makt, inte i någon region eller värld eller universum eller kosmos, kan ändra på den grundfysiken (ROKG).

 

NATUREN har alldeles klart och tydligt ställt upp följande villkor för LIVET:

— Lev TILLSAMMANS MED Naturskogen, naturharmonin i allmänhet, dess innehåll och lagar med bevarad hälsa och livskraft. Eller ta konsekvenserna av att skita i den ordningen: meja ner levande, etablera eget, hävda herravälde och ägande, och se vart det leder:

 

Kanalvägen:

Fångtransportled:

 

VÄRLDENS I SÄRKLASS MEST ÄCKLIGA VÄGKONSTRUKTION — kanalvägar — TYDLIGT UTTÄNKT, PLANERAT OCH ISCENSATT AV PERSONER SOM DEFINITIVT INTE BESITTER FÖRSTÅNDSUTVECKLADE FÖRMÅGOR, MEN tydligt bevisbart i förhållande till avsaknaden av vettet DESTO MERA BEHOV AV ATT HÄVDA EGNA uppenbart trivsel- och säkerhetshämmande DIKTERADE UPPFATTNINGAR OM ”RÄTT TILL LIV, FRIHET OCH PERSONLIG SÄKERHET”, A3 UDHR10Dec1948. Vi studerar det.

 

Äcklet man skyr som pesten -- speciellt  nattetid: ytterst obehaglig vägform, noll väjningsutymme, bilföraren är helt innestängd i en smal 100KM/h körkanal

OCH TVINGAS MER ELLER MINDRE ILA FRAM I 100KM/h FÖR ATT INTE FÖRORSAKA ALLMÄN TRAFIKIRRITATION (under strecket, typ 40):

 

 

 

— Sidmarkeringarna TJOCKA FÄRGLAGER I ASFALTRELIEF är ägnade att varna bilföraren: STRESSEN ökar för att slippa nudda ljudrelieferna med bildäcken: UUUU... .  Det hänger på ±½ meter, beroende på. Fullständigt Totalt Vanvettig vägkonstruktion. Varifrån har uppslaget kommit? Diktat från ÖVERHET.

— Det här är ingen VÄG. Det är en FÅNGTRANSPORTLED: noggrann överherrekontroll över förare. Fascism i TrafikBild: En ren bild av Människan på Jorden (2017), fängslad av ”myndigheten”, oförmögen att nå en trivsam och njutbar naturkontakt. En ren »tortyrkanal» jämfört med det som fanns före (se nedan).

— Istället för att rensa ut omdömeslösa och ansvarslösa bilförare ur trafiken

K8 UDHR10Dec1948: TILLTALA ÖVERTRÄDARNA OCH SE EFTER VAR RESPONSEN ÄR SOM  MINST: BEDRIV KONTINUERLIGA KAMPANJER I HELA SAMHÄLLET: ALLA OLYCKOR utan undantag BEROR PÅ PERSONER som inte är uppmärksamma för tillfället utan sysslar med annat

som sysslar med allt annat under bilkörning än bilkörning OCH DÄRMED REDUCERA TRAFIKOLYCKORNA TILL NOLL, tilltalas INTE ENS dessa avskräden som förstör för alla andra, utan välkomnas TYDLIGEN MED STAKET att fortsätta uppvisningen med tillhörande Kanalnät. Fascismen i TrafikBild: omdömeslöshet, ansvarslöshet, brist på naturvett: tvångsåtgärder som ökar inslaget av våld — intrång, obehag, ofrihet — och därmed stress.

 

De människor som utformat vägtypen i bild ovan vet — uppenbarligen bevisligt i detalj — GARANTERAT ingenting om SÄKERHET: Jämför FÖRSTÅNDSKRITERIET: naturligt utformad harmonierande 100% ändamålsenlighet. ALL ANNAN KONSTRUERANDE BYGGVERKSAMHET BEVISAR — bevisar — OKUNNIGHET OCH INKOMPETENS: DIKTATUR OCH FASCISM: våldsherraväldet breder ut sig.

 

RÄTTA GÄRNA OM FEL:

 

— INTE åka i 40 och TittaFinaBlommaTräd.

 

— Man KAN göra det. Men bara med resultat i att det bildas IRRITERAD TRAFIKKÖ BAKOM.

   Otrevligt, ytterst ful-elak trafik-naturmiljö: naturkontakt via gallerverk: fångtransport.

   Värst är vägtypen ovan med helsvart asfalt, vidare nedan, speciellt vid körning nattetid (under många timmar).

Vägbredden medger inte

 

    lugn — säker = trivsam — bilkörning

    förbisläppande av medtrafikant

    manöverutrymme för väjning (djur på väg): tvärnita, och hoppas tiden räcker, eller kör på stängslet för att rädda Livet — och därmed även äventyra bakomvarande MOBILFOLK som har ögon på allt annat än vägen framför dem:

OFTA OBSERVERAD TENDENS (bilvägarna 2017):

— Bilförare (inte långtradarchaufförer) uppvisar ofta stark DRIFT att hålla alldeles för korta avstånd till framförvarande. ”Häcknosning” är ytterst besvärande: stanna vid närmaste P, släpp förbi, återuppta och kör tryggare, mera trivsamt (och hoppas på att ingen mer börjar mobbet).

— Vad är ”lagomt”? Använd omdömet för att sätta ett minsta avstånd: multiplicera med två. Kör säkert.

 

VÄGKONSTRUKTIONEN: skapar STRESS och OTRIVSEL, eliminerar NATURKÄNSLAN, helt.

Vägmarkeringarna medger inte

 

    optimalt fokuserad mörkerkörning (jämför nedan):

— De heldragna vita sidlinjerna ger ingen kontrastverkan — stundtals upplevs »bilen står stilla» i visuell åsyn av HELSVART LJUSABSORBERANDE ASFALT, LINJERNA PÅ RAKT LÅNGT VÄGAVSNITT ÄNDRAS INTE. YTTERST OBEHAGLIGT KANALINSTÄNGT VÄGAVSNITT.

Perfekt bilväg:

Jämför: PERFEKTA BILVÄGAR

FRÅNSETT VÄGSTÄNGSEL OCH SIDRÖJNING som tydligen bara tillkommit i takt med ökad tillströmning av ansvarslösa och omdömeslösa bilförare som sysslar med annat än bilkörning under bilkörning: inslaget har helt förstört — vandaliserat — en ursprungligt njutbar bilkörning: inga stängsel, natur ända in till asfaltkanten — trafikleder, bara så mycket vi behöver, tills vi får fram en bättre teknisk kultur med mera avancerade trafiklösningar:

 

Foto:  Montage  27Jun2012  E10  Bild22 · 20Aug2012  E25  Bild1 — JÄTTEFIN BILVÄG    Andas Fritt — Ljuvliga Natur : Ursprunget ropar, längtar. Ingen stress.

 

 

 

 

ANPASSA HASTIGHETEN EFTER VÄGEN — allmän hänsyn till livets allmänna förutsättningar — TRAFIKEN, FÖRAREN OCH FORDONET.

StatensAnsvar:

STATENS ANSVAR

— exempel på hur Diktatur fungerar: egenmäktigt utformade diktatoriska sätt som förstör tillvaron:

Faktiska:

Rapporter från Trafikverket visar att

en rätt utförd siktröjning

får som effekt att

viltolyckorna minskar med cirka 25 procent på den aktuella vägsträckan.”,

TÄNKT VILT — ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN (9 Okt 2012)

http://mb.cision.com/Main/1255/9315684/52842.pdf

 

JÄMFÖR ETT CIVILISERAT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE:

Föredömliga:

Naturverket:

Rapporter från NaturVerket visar att

SYSTEMATISK UTRENSNING AV BILFÖRARE SOM SYSSLAR MED ANNAT UNDER BILKÖRNINGEN ÄN BILKÖRNING

får som effekt att

OLYCKSSTATISTIKEN ÖVERLAG MINSKAR MED CA 100 PROCENT — inte enbart inom bilismen.

 

Befattningshavare som inte protesterar mot pågående brott mot mänskligheten (VKK) är tydligen och uppenbarligen bevisligen befattningshavare som medverkar i — underhåller — brott MOT mänskligheten.

 

Testa 10 timmars kontinuerlig bilkörning dag/natt på Sveriges vägnät — med små lämpliga pauser emellan: Resultatbild:

 

    Optimalt fokuserad mörkerkörningvägtypen nedan:

— REFLEXSTOLPARNA

        |  |

     |       |

   |           |

GER PERFEKT UPPDATERADE MÖRKERFOKUS PÅ VARIERANDE FOKUSPUNKTER SOM ENBART SKÄRPER UPPMÄRKSAMHETEN PÅ DET SOM FINNS EMELLAN — FÖRUTSATT OCKSÅ MAXIMALT ljus ASFALT: visuell enformighet i mörkerkörning är livsfarlig.

— Svart asfalt ger bara intrycket av att »bilen färdas i ett svart tomt rymdhav”:

Svart asfalt i mörker: inga referenspunkter finns på själva vägbanan utom tröttande enformiga vita vägstreck med tom rymd emellan: det är ingen väg, det är en mardröm.

LJUS ASFALT (med fläckvisa lagningar): Superb mörkerkoll. Alla detaljer syns. Max fokus.

 

RIKTIG NATURANSTÄNDIG BILVÄGFRÅNSETT STÄNGSLEN OCH DEN HELT ONÖDIGA AVSKOGNINGEN. TRAFIK SOM BEFOLKAS AV FÖRARE MED OMDÖME OCH ANSVAR angriper INTE naturen.

 

 

NÄR MAN KOMMER UT PÅ DEN HÄR VÄGTYPEN EFTER EN KANALVÄG ÄR DET JUBEL SOM RÅDER. Frihet — frånsett vägstängslen och den naturmördande avskogningen. Staten bedriver INTE kampanjer.

 

    Lugn, trivsam och SÄKER bilkörning genomförs LÄTT genom att annan trafik LÄTT kan släppas förbi:

9-metersvägar: vid närmast tillgängliga fria raksträcka: blinka höger, sakta in och släpp förbi.

12-metersvägar: närhelst sikten är fri och inga hinder finns (blinka höger, sakta ner). Absolut bästa bilvägen, alla kategorier — förutsatt LJUS asfalt, alla tider på dygnet.

    Lugn, säker väjning med stora manöverutrymmen (för eventuellt vilt på vägen, speciellt nattetid) finns på bägge de ovan visade vägtyperna — MEN BARA FÖR BILFÖRARE SOM SYSSLAR ENBART MED BILKÖRNING UNDER BILKÖRNINGEN:

— Ansvarsfull bilkörning betyder att man TÄNKER PÅ — inte monterar upp stängsel och avskogar för att hindra åtanken på — DJUREN I SKOGARNA och ANVÄNDER INSIDAN PÅ PANNBENET: KÄNN EFTER: vi lever tillsammans; Trafikverkets verksamhet — staket, stängsel, avskogning, ingen utrensning av omdömeslösa — är rent uppenbart övertydligt naturmord: »KÖR MER MED MINDRE OMTANKE».

   (90% av dagens fordonsförare skiter i området innanför pannbenet — uppskattat efter blinkfekvensen).

— ABSOLUT klassisk fri 100% körnjutning med stora, goda och rika tillfällen att studera och observera naturen runt omkring i 40 — innefattat med hänsyn till andra medtrafikanter som vill komma fram snabbare.

 

RIV STÄNGSLEN, ÅTERPLANTERA AVVERKAD SIDSKOG, RENSA UT OMDÖMESLÖSA OCH ANSVARSLÖSA UR TRAFIKEN, BÖRJA I VERKET, UTBILDA BEFOLKNINGEN: ASFALTERA LJUST.

Riv kanalvägarna.

 

Idealvägen (ljus asfalt) — vägen, inget annat — är den ovan till höger: 12 meter total vägbredd med breda vägrenar som medger tillfälligt lugnare bilkörning med förbisläppande av andra trafikanter. Ingen hets, inga hindrande staket. Ypperligt goda manöverutrymmen speciellt i mörker vid låg trafik. Det är den enda verkliga BilVägen — MED naturen IN TILL ASFALTEN, INGA STAKET.

   DJUREN LEVER OCKSÅ PÅ JORDEN OCH ÄR BERÄTTIGADE. UTFORMNINGEN AV TRAFIKCERTIFIERING I ETT DEMOKRATISKT ANSVARSKÄNNANDE SAMHÄLLE SKALL ANPASSAS DÄREFTER (A3, UDHR10Dec1948), OEFTERGIVLIGT, KOMPROMISSLÖST.

— Varför då?

— Därför att annars lever vi, tydligen, i något annat än en demokrati.

   Det finns ingenting att välja på ÄN att FÖLJA — anpassa sig — efter naturen.

 

 

 

VAD ÄR DEMOKRATI? — En Svensk Generalgenomgång Okt2017¦Jul201910% av markbiomassan, Statens Beslutsvanvett

 

 

Vad är demokrati? | UNwebbsiteOct2017 | FN dikterar  FN2017FN dikterar

FN2019:

— Är nuvarande FN runt fem sekunder+ efterUDHR10Dec1948 bara en inrättning som använder fina ord som värdighet och omistlig för att få fram förnäma utmärkelser som i grunden föraktas och anses som ”överenskomna ideal av statsledarna” för att hålla befolkningen i schack?

 

ÄR FÖRENTA NATIONERNA — FN

— EN VÄRLDSDIKTATUR?

 

FN vill framstå som The Good Guys. Men verkligheten FÖREFALLER uppvisa en annan fason;

DemBeg:

— BESLUT UTOM människovärdighetens igenkännande ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” är icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred — förtryck: nazism, fascism, satanism.. — EFTERSOM ..

— BESLUT INOM människovärdighetens igenkännande ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” UDHR10Dec1948 är IAKTTAGANDE AV en redan av ålder föregiven universellt förståndsgrundad MÄNNISKORÄTT, ingen myndighet eller auktoritet över. Det är tydligen det enda vi får (A29.2) förstå som den enda förnuftiga lagligt försvarbara innebörden i det positiva begreppet demokrati: fria val under/genom mänskliga rättigheter: ”i ett demokratiskt samhälle”.

 

EFTERSOM:

 

— Är nuvarande FN i själva verket i grunden ett intrinsiskt obotligt sanningsförnekande naturmördande satanistiskt gangstersyndikat inrättat för att kräma sig inför mänskligheten med gratis medicin till fattiga för att hävda ledande positioner i maktutövningen över — (Tibetansk) Buddhism — våldsvägran? MajoritetsBeslut?

Beslut har ingen myndighet över människorätt.

  In 1947, the United Nations adopted a Partition Plan for Palestine recommending the creation of independent Arab and Jewish states and an internationalized Jerusalem.[21] The plan was accepted by the Jewish Agency for Palestine, and rejected by Arab leaders.[22][23][24] Next year, the Jewish Agency declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel."[25]”,

WIKIPEDIA @INTERNET Israel [15Oct2017].

— Inte före 10Dec1948, inte vid 10Dec1948, inte efter 10Dec1948.

— Beslut utom människovärdighetens igenkännande (eng. recognition) erkännande är utövande förtryck ofrihet orättvisa ofred  EFTERSOM .. :

— Ofrihet, orättvisa, ofred. FN efter 10Dec1948 har alldeles säkert bevisbart en DRYG (FN före 10Dec 1948) SKULD att betala tillbaka till mänskligheten: den bevisligt universellt tidlöst (LP) människorättsligt (K1¦A1) olagliga FN-bidragande beredningen av Staten ISRAEL — och därmed ett FN-etablerat vålds- och oroscenter för hela eftervärlden. Solklart. Vissa FN-bedrifter är särskilt strålande i mänsklighetens historiebok: FN underhåller våld — i mening av att motverka det.

— Naturligtvis INTE av plan utan av DRIFT: konsekvenserna av att INTE utveckla och fråga efter UDHR10Dec1948¦LP sanning och kärlek: våldet.

   Förståndslösa, vettlösa människor. Så är det klarlagt, relaterat.

— Vad skulle dåvarande FN ha gjort inför Köttsjudarnas enträgna försöka att hävda sig som ”guds utvalda folk” med ”rätt till ett eget land”? Enkelt: Lägg av. Det finns inget sådant. UDHR10Dec1948 ¦ LP ¦ Buddha: sanning och kärlek, lika för alla. Se även i UTPRESSNINGEN.

   Det är tydligen och uppenbarligen helt säkert FN:s sak att klara upp det här. Noga.

 

 

A1Ref:

 

Jämför: TankeUnikitetens Hemvist.

 

 

— Vilka ord ligger närmast till hands att använda i samband med beskrivningen av ett kulturellt harmoni- och sammanbrott? Ofrihet, orättvisa, ofred.

— Demokrati fria val under erkänd människorätt — frihet, rättvisa, fred

— till skillnad från fascism: allt utövande och åberopande utom människorättens erkännande och igenkännande (nazism: nationell socialism: solidaritet och lojalitet med absolut auktoritet via flest röster bestämmer: fascism).

 

”.. i ett demokratiskt samhälle.”, A29,2 — demokratibegreppets enda kända människorättsliga användning;

”EFTERSOM ..”, K1;

”.. utrustade med förnuft ..”, A1;

   Vi studerar det.

 

DEMOKRATI — av grek. de’mos, folk och kratei’n, härska, [BKL III 1923, sp214]: ”folkvälde, flertalsvälde, i modernt språkbruk även en stat med dylikt styrelsesätt.”:  »modernt medialt» folkvälde eller folkstyre, eg, »flest röster bestämmer»;

 

  I de småstater, av vilka forntidens Grekland bestod, utvecklades, i motsats till de orientaliska rikenas tyrannvälde, tidigt en omedelbar D., som innebar samtliga statsborgares rätt att vid folkförsamlingar genom omröstning avgöra alla statens angelägenheter (lagstiftning, ämbetsmannaval, domar m.m.). Kvinnorna, liksom den talrika slavbefolkningen, voro dock uteslutna från denna rätt.”,

BKL III 1923, sp214.

 

På den historiska resumén blir det svårt att inte hänföra demokratibegreppets ursprung till — ekvivalent — ”fint-penis-folk-diktatur”: slaverisamhälle med tydligt starka mus(eng. pussy)-komplex som styrs av (uppenbart förståndsmässigt primitivt) erövrande självutnämnda våldsöverhögheter (inte sällan) framställda som ”gudomliga tjänare”, ”Minister of God”.

— Härskaraspekten är central.

— Alltså själva uppfattningen att den (penis-) beslutande församlingen har ”universell auktoritär förståndsbaserad myndighet” (lagutövning: lydnad och bestraffning).

 

— Rösträtt för mus-populationen i Sverige infördes av penis-överheten tidigt (före stenåldern), redan år 1920. JätteStarkt samhälle. Väldigt upplyst befolkning. Yxa och så där.

 

Många — som det förefaller, rätta gärna om fel — glömmer av att dagens Sverige hela Europa vilar på just den grunden:

— Befolkningen tvingas medverka i våldslagar under bestraffningshot särskilt från runt 1800+.

 

Det är uppenbarligen INTE folkets vilja i någon människorättsligt uttalad mening som har skapat dagens samhällsskick, statsförvaltningen med dess s.k. lagutövningssätt.

— Dagens samhällsskick har byggts upp genom ATT befolkningen har intvingats i lydnad och undergivenhet inför Statens Akademiskt Utnämnda auktoritativa utövande ämbeten (Staten 1500+ från Grotius). Testa gärna att ifrågasätta den påståendeformen — och meddela gärna om något lysande föremål framträder, relaterbart, i innehållet.

:

VAD ÄR DEMOKRATI?

Ett tillfälle att rättfärdiga ett igenkännande 24/7 av en inneboende värdighet som grund för frihet, rättvisa och fred: K1 UDHR10Dec1948.

:

VAD ÄR FASCISM?

Ett tillfälle att rättfärdiga ett igenkännande 24/7 av en inneboende värdighet som grund för frihet, rättvisa och fred: K1 UDHR10Dec1948.

:

VAD ÄR DIKTATUR?

Ett tillfälle att rättfärdiga ett igenkännande 24/7 av en inneboende värdighet som grund för frihet, rättvisa och fred: K1 UDHR10Dec1948.

:

FN2017: FN2019FN dikterar

 

Jämför: TankeUnikitetens Hemvist.

 

Vad händer när organisationen eller föreningen Förenta Nationerna börjar — eller försöker  börja — omdefiniera/TAFSA grunden för dess egen proklamation SJÄLVA IGENKÄNNANDETS ERKÄNNANDE som”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” enligt UDHR10Dec1948 — särskilt de två sista artiklarna A29 och A30 — ?

 

 

"  29.3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.",

:

"  30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.",

 

 

OM ”människovärdighetens igenkännande erkännande” är det som gäller, är det tydligt — helt enligt slutartikeln 30 — att INGEN BESLUTSRÄTT ALLS existerar som en MYNDIGHET över Förklaringen från 10Dec 1948: alltså inte FN heller, ifall nu någon hade trott det.

   Förklaringen från 1948 är inte heller  resultatet av något beslut, någon samfälld inrättnings samstämmighet. Vi studerar det särskilt:

    Förklaringen från 1948 är resultatet av just ett tillkännagivet erkänt igenkännande — av en redan av ålder föregiven samhällskulturell lagordning — grundvalen för frihet, rättvisa och fred, och därmed konsekvenserna med ofrihet, orättvisa och ofredredan erkänd långt tidigare i andra enklare ordalag (LP), samt även liknande kända former inom Buddhism och Hinduism: människorättens universellt tillkännagivna erkända IGENKÄNNANDE. Inget beslut.

— Så står det lika oeftergivligt klart:

— Formuleringen i artikel 29.3 som ovan är INTE någon — KAN inte vara, kan inte ges förståelig rationell logisk uttydning som en — proklamation tillägnad FN som auktoritär samvets- eller tankebestämmande inrättning i mänskligheten.

— Formuleringen i 29.3 blir så istället:

en rent unikt stadfäst innefattad artikel som garanterat

 

UTESLUTER ALL ANNAN FN-AUKTORITET ÄN DEN I FÖRKLARINGEN 10Dec1948 FASTSTÄLLDA. Rätta gärna om fel.

 

Det är vad man kan relatera i Förklaringen som helhet, om den inte ska urarta till en ren fascistisk nazistinspirerad fars.

 

Och därmed laggrunden i förtydligande  enligt artikel 29.2 som texten i 29.3 associerar till:

 

29.2.  I utövandet av sina rätter och friheter, får var och en bli föremål endast för sådana begränsningar som betingas av lagen uteslutande i syfte att säkerställa tillbörligt beaktande och respekt för rätter och friheter mot andra och i tillmötesgående av de rimliga anspråken på moral, allmän ordning och allmän välfärd i ett demokratiskt samhälle.”

 

TILL EXEMPEL ATT INTE GÅ OMKRING ENSAM PÅ GATOR OCH TORG OCH GAPA UT EGNA PRIVATA ELEKTRONISKA BÖNEUTROP/SAMTAL TILL EN OMGIVNING SOM OCKSÅ HAR RÄTT ATT ASSOCIERA UTAN ATT INKRÄKTA PÅ ANDRAS FRIHET ATT ASSOCIERA: allmänt respekterad fridsamhetsrätt (A20).

 

"  29.3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.".

 

I klartext:

— Samhällets lagutövande inrättningar (A21.3, ”Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet ENLIGT EFTERSOMinget annat) får under inga som helst omständigheter införa FÖRSTÅNDSÅBEROPANDE — människorättens igenkännande — hävder, lagar, författningar, förordningar eller andra föreskrivande, åberopande eller verkställande traktat som strider mot innehållet i Förklaringen UDHR10Dec1948.

— Sker det, är det brott mot mänsklighetens universella grundläggande fri- och rättigheter.

 

 

Därmed är Förklaringen enhetliggjord på här veterligt samtliga punkter utan innehåll av luckor, frågetecken eller andra möjliga oklarheter.

   Sakfel eller inkonsistenser eller oklarheter får inte finnas i den här framställningen.

 

UNdefl:

VI FÖRSÖKER studera ämnet PÅ ENGELSKA:

We try to study the subject in English:

 

— No State, no group, no person, means: no organization, no association, no united what so ever.

Article 29.2:

 

"  29.2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.",

:

"in a democratic society", 10Dec1948,

:

UNwebbsiteOct2017: UNdefl

 

The UNITED NATION DEFLECTIONS FROM HUMAN RIGHTS 10Dec1948

FN-INRÄTTNINGENS AVSTEG FRÅN UDHR10Dec1948

United Nations Website, 14Oct2017 :

 

"  Democracy is a universally recognized ideal and is one of the core values and principles of the United Nations.",

 

And the UN-author, of course, has a very deep and enlightening BOOK explaining to Humanity WHAT “democracy” really IS. Of Course. That is the most important AS Humanity has absolutely No F idea about IT but must become educated in ITS Idealistic Deep. Must Read Book.

 

Is that so? United Nations nowadays 2017+ states that

a recognition (Para1 UDHR10Dec1948) “of the equal and inalienable rights of all members of the human family

is or Must NOW Be reviewed IN A NEW FASHION to be universally apprehended and understood as “a universally recognized ideal”?

Is that so?

Para1recognition of the inherent dignity” in A29.2 “a democratic society” as “a universally recognized ideal”?

— Recognition of human rights — gravitation, electricity, light, heat — democracy as an ideal?

— An ideal?

— Guards!

Compare the Para1 stated part: recognition (A29.2 “in a democratic society”) as

the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

Freedom-justice-peace-Foundation. NOT “ideal”.

You know, UN: Foundation. As in Gravitation and Electricity: LAW. Nature.

— Guards!

 

Rephrased By Cognition:

 

Recognized Human-Rights Democracy — democracy in its recognized human rights meaning — is a universally recognized freedom-justice-peace-foundation and is, today 2017+, NOT one of the core values and principles of the United Nations.”.

 

CONCLUSION:

— United Nations (Secretary) is — obviously badly — corrupted. It has lost its foundational cognitive aspect of the whole idea of a human culture WITHOUT fascistic and nazistic merits.

— That is not the UN to Be Understood As present in the UDHR10Dec1948.

 

UDHR10Dec1948 has no such wording as “ideal”. That word is not included.

— But the word ”democratic” is included — one occasion in A29.2 as quoted.

 

Today’s 2017+ UN obviously cannot see or understand the difference between FASCISM — authority decisions outside human rights by majority voting — and Human Rights — RECOGNITION Para1 of an already present TIMELESS order — “equal and inalienable”. Timeless. Before 10Dec1948. At 10Dec1948. After 10Dec1948.

 

— Maybe United Nations 2017+ should Declare THAT the Sun also is “an ideal”, THAT the very ground on which we walk also is “a universally recognized ideal”. And THAT

— “What is stated here counts, and shall be universally recognized, as an ideal”?

— “IN PRACTICE: DO WHAT YOU WANT”. “There are no obligations, no duties”.

 

Who are these UN 2017+ people? Not the team behind UDHR10Dec1948, I’m afraid. That is for sure. These are obviously — by drift, not plan — aiming at a destruction:

 

   A30

”.. or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein”;

:

   P1

”Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,”

 

Observing an already universally cognitive — no other way possible to formulate — present order of law. A universal condition. Not a human decision. A recognition. “A word from God” if you so wish to view it: gravitation, electricity, light, heat. We observe it, and adapt to it. Or we pack our bags and leave.

 

The only way

WHEREON DEMOCRACY MAY (welfare), OR MAY NOT (war), APPEAR.

Please do share a Conviction of Recognition. The Law of Human Civilizations and its consequences.

 

The Article 30 in UDHR10Dec1948 obviously not only have been breached by »A New Modern Fraction of or in UN» undoubtedly irreconcilable with the UDHR10Dec1948 UN. But obviously also explicitly by a physically new world established »STATE» in concern of its UN-promoted foundation IN 1947-1948:

 

  In 1947, the United Nations adopted a Partition Plan for Palestine recommending the creation of independent Arab and Jewish states and an internationalized Jerusalem.[21] The plan was accepted by the Jewish Agency for Palestine, and rejected by Arab leaders.[22][23][24] Next year, the Jewish Agency declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel."[25]”,

WIKIPEDIA @INTERNET Israel [15Oct2017].

:

Compare KING JAMES BIBLE online (15Oct2017):

:

S:t.John 8:44

"  44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

 

45 And because I tell you the truth, ye believe me not."

:

Short:

— You have Satan as your father. And what he is up to, you yearn. And just because I speak the truth, you do not believe me.

:

Article 18 by The New Modern UN Fraction:

:

"freedom of religion is freedom to claim Satanism [Belief that God has reserved a certain physical flesh, flesh-jews, as specifically divine in thought and holiness]

recognized as an ideal in UN".

:

Article 3 by The New Modern UN Fraction:

:

"right to life, liberty and personal security means to fight against truth, as so stated [S:t John 14:16]".

:

Article 1 by The New Modern UN Fraction:

:

" Humans are not equally born free in any way WHEREAS

ISRAEL stands between God and humanity, representing each to the other,

as so stated

[MICROSOFT ENCARTA 1999, Judaism — Basic Doctrines and Sources]

and proclaimed".

 

CONCLUSION Para8to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind”:

— UN 2017+: Get out of town — Now.

 

— Further compare what — obviously — appeared after the appearance of Jesus around 2000 years ago — quite different from the sayings from Jesus himself:

— The so called Apostle PAUL and his personal ideal of The Biblical Content:

— The S.t Paul Obedience Teaching: The central famously European adopted “Minister of God”.

:

Minister of God”:

PAUL the so called APOSTLE (S.t Paul: sw. Paulus), Romans:1-4:

 

1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.

 

2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

 

3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:

 

4 For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.”, KJBref.

“.

— “Minister of God”?

JESUS, Matthew 4:10, KJBref:

  10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.”.

— Short (»Fuck you, “Minister of God”»):

— Go away Satan. For it is written: Worship, fear and serve God (»truth, love, justice») alone, and nothing else, whatsoever.

— No Paul. No Israel. No UN. No State. No Organization. No Group. No Individual:

UDHR10Dec1948Ref:

— Human rights, UDHR10Dec1948, »so help me god»:

JESUS, Matthew 7:12, KJBref:

“Therefore all things whatsovever ye would that men should do to you, do ye even so to them; for this is the law and the prophets.”; Law&Consequence: UDHR10Dec1948;

JESUS, Luke 6:31, KJBref:

“And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.”.

— Every word. No exceptions. The UDHR10Dec1948 is just a detailed reformulation.

— UDHR10Dec1948 is — please so do correct if wrong — a timeless reminiscent recognition of a timeless cognitive order from which, and through which, all human civilizations evolve and develop, impossible to destroy, impossible to change.

Every word. No exceptions. The UDHR10Dec1948 is just a detailed reformulation.

   It is what is left to say when severe crimes against humanity has been executed, in order to prevent a further repetition and, thus, remind the essence: no human decision, not a human construct:

the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world”. Is:

Don’t even think about it. No Human Construct. Please do correct if wrong.

So:

Jesus (truth) and S.t Paul’s (»Paulus-UnitedNations») are obviously not concordant.

Jesus and Paul(us) are not concordant.

There are several (others, even more powerful) clearly formulated passages that remind, and prove, that.

The type “minister of god” — hence — would be as close we can get to the deepest realm in the kingdoms of galactic stupidity — on The Global UN-scene of such a divine clownery where violence seems to be the most popular tourist agency.

— One singe violinist in a symphony unable to keep up in perfect touch of Tone with the rest of the excellent musicians, will perfectly destroy the whole performance.

:

TYPEN “minister of God” skulle således vara så nära vi kan komma den djupast liggande nivån i den galaktiska stupiditetens kungadömen på Den Globala FN-scenen av ett sådant gudomligt pajaskonsteri där våldet förefaller vara den mest populära turistbyrån.

:

— Skillnad mellan diktatur och demokrati?

:

— Difference between dictatorship and democracy?

   Please do share inalienable viewpoints.

:

A specific TYPE of mentality walks on Earth these days, imagining itself to be God, however unable to deduce the essence; Please do correct if wrong:

UNStateIsrael:                                                                                             :

STATE ISRAEL

— THE STATE OF ISRAEL (14 May 1948).

:

  In 1947, the United Nations adopted a Partition Plan for Palestine recommending the creation of independent Arab and Jewish states and an internationalized Jerusalem.[21] The plan was accepted by the Jewish Agency for Palestine, and rejected by Arab leaders.[22][23][24] Next year, the Jewish Agency declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel."[25]”,

WIKIPEDIA @INTERNET Israel [15Oct2017].

:

ThereYouGo.

 

Jämför: TankeUnikitetens Hemvist.

 

— WHY cannot UN clarify that these two opposed statements cannot hold at the same time?

— Because present UN does not have that type of inducement.

:

So, present UN:

— Why not directly proclaim reaffirmation of slavery and rape while, as so to speak, “still going strong”? What’sUp? You shy?

:

— Because it is obvious AS You have ran over practically everything else under our stars, why not take the rest too while moving around?

:

— You can’t make sane decisions inside cognition — without consulting human rights UDHR10Dec1948.

— No Paul. No Israel. No UN. No State. No Organization. No Group. No Individual. None. Just The Rights.

You can’t. If you even think to do so, the result will be oppression, one way or the other. It’s like gravitation and electricity: you can’t make decisions over them without getting killed. We accept them, and adopt our lives to them — universal human rights. Or we pack our bags and leave.

 

The STATE ISRAEL

The 1947-1948 introduced and proclaimed flesh-jew-state THROUGH denial of truth

from a provable obviously wrong interpreted true biblical SPIRITUAL scripture and

testament in an obvious and so provable insane claim of ”Flesh-Right-With-divine land-right

“the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world

— not the biblical spiritual human property, the 12 lineages (»tribes») of Jacob —

 

 

[

specifically underlined in 5 Mos (Deuteronomy). 10:16-20

and Jeremiah 4:4, KJBref:

:

5 Mos.10:16 :

  Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.”

Jer. 4:4 :

  Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.",

:

— In Short:

— Stop cutting the forehead of children, or (»make like a tree and») leave. Please do correct if erroneous.

]

 

is provably based on a clearly provable satanic — evil: insane, sick — foundation AS SO QUOTED:

 

KJBref S:t.John 8:44

"  44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

 

45 And because I tell you the truth, ye believe me not."

:

Short:

You have Satan as your father. And what he is up to, you yearn. And just because I speak the truth, you do not believe me.

 

:

Para1, UDHR10Dec1948

 

— recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world —

 

OBVIOUSLY is not only in a sharp contrast — direct conflict — with a STATE “Gods Chosen People By The Flesh” ISRAEL

 

A1, all are born free and equal in dignity = »all children ARE perfectly good to God without classification» [”All souls are mine”] ..

 

but also appears to be something completely different from the actual population of associations

UNITED NATIONS UDHR10Dec1948

having said to recognize its content.

 

 

Jämför: TankeUnikitetens Hemvist.

 

— WHY cannot United Nations clarify that these two opposed statements cannot hold at the same time?

— Because present United Nations does not have that type of inducement.

 

Jises UN.  Why not proclaim directly then, and stop appearing a cheap conjurer:

— »We dictate satanic sacraments, and you follow, as witnessed by history». UN.

 

— UN:

From the above quoted investigation and its starlight on Earth 2017 it seems Modern United Nations personnel has powered itself with

 

»”We are the GoodGuys”-authority of intelligence in this universe of ours»:

— »First with us, intelligence became soulized», sort of.

 

As children in the west world after world war 2, we were raised to think, and believe, so.

BackStageEnvironment has proven otherwise.

 

Compare the movie A FEW GOOD MEN (Tom Cruise, Demi More, Jack Nicholson, 1992)

 

— In appearing to serve a respectable prominence of duty, cognitive resources are misused, guided by a corrupted idea of ”we are the good guys” — ending up in a quite reverse practice.

 

The story may illustrate the 1948+ UN-dilemma quite perfectly:

 

There is (2017¦2019) an overwhelming amount of evidence (noMACphysics — as of yet only in Swedish)

— none of which the established institutions seem to be aware of: state of the Earth 2017 —

THAT

The Educational Modern Academy REFERENCES on Earth

occupying humanity — The UN-school and others —

is incapable of deducing basic and elementary aspects of and in physics and mathematics without INVENTING new ideas of cognition and apprehension to suit the feast.

 

What is seen here?

The World Populated Humanity faces a modern academic population of Highly Educated

 

»Sun Creators»,

»Gravitational Rulers», and

»Electricity Emperors».

 

But some problems seem to have shown up during the — actual — crowning procedure:

The well educated population seems yet unable to execute any OTHER practical result than an increasing — accelerating — global chaos, all branches.

 

IS The UNITED NATIONS — UN     

— A WORLD DICTATORSHIP?

 

The Forest is not to be sawed for, but to preserve Our Limited Earth Biospheric life harmony. IF it is sawed in any significant amount over any significant period of time, inevitable corresponding negative effects appear.

 

As SO weighted by the visual state of the BioSphere on Earth 2017. And further.

Very Deep Insights into Physics and Mathematics. Good education. High IQ. Very.

 

As we already know

TankeUnikitetens Hemvist

Flesh-Jews do and state such supremacy, however as stated yet unable to comply.

Please do share. Article 30. No State. ThereYouGo.

 

The only seemingly remaining good thing about UDHR10Dec1948 is that it stills stands — impossible to modify, affect or reformulate without losing the whole concept of truth; Impossible to change by any Modern UN claims (A30), unless (also) burned. UDHR10Dec1948 is, undoubtedly, the only existing detailed record of a unique recognized formulation, proclamation and declaration of universally declared human rights on Earth. Many persons were, surely, affected by real hope on that. W e r e .

— The official Swedish translation is — related by linguistics examples — a complete catastrophe. Like explaining the Life of the Lion by putting a narrow cage around it, for visitors in a close view. Very shameful (upsetting) stuff. See (yet only in Swedish) Related Exposition.

 

Please do correct if wrong:

— The only thing The Flesh-Jews — STATE ISRAEL — has plenty of is money. There is no proof of any intelligence in IT: not in mathematics, not in physics, and definitely not in philosophy in general — obviously and provably in detail reserved for The TYPE only as Jesus and Buddha, really. Not one single example in history. And there never will be. Just give us one, and this statement is nonsense. Please do share. That is what the science of nature is all about: education.

 

FNdikterar: FN2017 ¦ FN2019

 

 

 

Finns det formulerade FN-ideal

för Upplevelse också, år 2017?

— Ordformen ”experi-” finns i vart fall inte med i

UDHR10Dec1948.

FN dikterar demokrati

NATUR OCH KULTUR — vad säger Naturen?

 

FN påstår (Okt2017) på sin webbsida utan att ange referenser att

”Democracy is a universally recognized ideal”.

— OM FN-medlemmarna har kommit överens om en sådan formulering, varför då inte säga det så:

— »UN-members have agreed that DEMOCRACY is to be defined or understood as a universally recognized ideal».

   Men: Ingen sådan meningsform har ännu påträffats. Vi studerar det.

 

Oberoende av FN vet vi redan att det finns, främst, två ”universally recognized” FUNDAMENTAL FOUNDATIONS OF LAW, fundamentala laggrunder, benämnda gravitation och elektricitet.

— Vad vi vet, har FN-medlemmarna ingen beslutsmyndighet eller mandat i den domänen:

   Man — FN — anpassar sig efter lagen, eller packar ihop och checkar ut.

— Beträffande det övriga ”universally recognized” vore vi tacksamma om instansen som påstår sitt samröre, vänligen, kunde RELATERA påståendegrunden till nämnda — samma enhetliga — auktoritetsforum.

— Sker inte det, eller kan det bevisas eller styrkas att kopplingen inte finns, ser vi påståendet som den typ av gyckelspel vi kan betala inträde till CirkusTivoli för tillfället att får skratta en stund, tillsammans med hela familjen.

 

 

Jämför första stycket i kungörelsens inledning (K1) till UDHR10Dec1948:

 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

i den UNIVERSELLA DEKLARATIONEN av de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 10Dec1948:

 

recognition

 

sv., igenkännande och/eller erkännande

 

of the inherent dignity

 

sv., av den inneboende värdigheten.— inte värdet (börsen).

 

— Är det en universell LAGFORM — inneboende värdighet — eller bara en parafraserad mänsklig uppfinning man kan skratta åt på marknaden, tillsammans med familjen?

 

NaturlagenExempel: JämförRefFNdikterarDemBegrGMR

Naturen hjälper oss förklara

 

 

 

Finns det formulerade FN-ideal

för Upplevelse också, år 2017?

 

— Ordformen ”experi-” finns i vart fall inte med i

UDHR10Dec1948.

Som det ser ut, finns det ett utomordentligt sofistikerat sätt att finna svaret på den avgörande frågan:

— Försök TA något — bruka VÅLD — mot DJUR.

   Testa Mänskligt UPPFUNNEN värdighet — skratta med familjen — på Lejon och Häst, för att inte nämna den övriga floran representanter med försvarligt säker bevisbörda.

   Vi studerar det.

   Det finns ett (harmoni-) INDIVIDKRITERIUM (Firefox läser inte Symbol) i varje levande varelse — ett försvar, som en del av oss säkert märkt — som skyddar mot intrång. Ända ner på nivån molekylära utsträckningar.

   Under förutsättning att det finns en GEMENSAMT ACCEPTERAD SAMVARO som INTE inkräktar på det tydligt fysik-kemigrundade försvarets lagordning, kan vi tala om GRUNDVALEN FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED (K1), och endast då. FN har ingen beslutande myndighet eller mandat i den domänen, heller.

   Därmed svaret på frågan:

— En tydligt påvisbar bevisbar naturligt medfödd icke människoskapad eller påverkbar värdighet hos alla levande varelser bildar tydligen grunden för en fredlig respektabel kärleksfull frihetsbevarande rättvis samvaro. Inte bara mellan människor utan även mellan människor och djur — och i säker viss mening även mellan djuren inbördes.

— Man — FN — anpassar sig efter lagen, eller packar ihop och checkar ut.

— VÄRDIGHET — naturligt medfödd inneboende respekt, som det kan förstås — är, tydligen och väl relaterbarligen, INTE en mänsklig uppfinning, ett simpelt meningslöst ord, utan en bevislig kraftfull universellt igenkännbar lagform.

   Därför behöver vi inte undra i ljuset av Holocaust (Västerlandets ledande filosofer) HUR de starka formuleringarna funnit sina mål i UDHR10Dec1948. Däremot kan vi just undra vad det tagit åt dagens FN?

 

 

GRAVITATION, ELEKTRICITET: liv; MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

Så framstår UDHR10Dec1948 med en så deklarerad igenkännbar lagkraft:

exakt integrerat oskiljaktigt omistligt samma dignitet, verkställighet, konsekvensmaskineri, kraft och styrka som gravitation och elektricitet. Då ett sådant universellt erkännande — tydligen — saknas i dagens FN — framstår den inrättningen föga mer än en skampåle inför hela mänskligheten:

— Ordformen ”.. in a democratic society” A29.2 omnämns på ett enda ställe i hela Förklaringen från 1948 i samband med erinrandet av ”respect for the rights and freedoms of others”, och därmed kopplat till igenkännandets recognition betygande i K1 som ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”. 10Dec1948.

   FRIHETENS vingslag.

   Tydligen INTE tillstymmelsen till någon samhörighet med FN2017.

   UDHR10Dec1948 kan — så — för sin del tydligen förstås, härledas, förklaras och beskrivas säga saken så:

 

UDHR10Dec1948 klargör demokratibegreppet: NaturlagenExempelVad är demokrati?Förståndskriterium

 

 

Alla arter samverkar och utvecklas i respekt för varandra

enligt (NaturlagenExempel) K1, UDHR10Dec1948

— utom mänskligheten genom FN:

— FN2017 erkänner inte UDHR10Dec1948: FNdikterar.

 

demokrati

i igenkännandet av den inneboende värdigheten

är — kan bevisligen inget annat vara än — fria val under mänskliga rättigheter,

demokratiartiklarna särskilt A18-A21 kort:

— Var och en har rätt till frihet i tanke och samvete, rätt till frihet i mening och uttryck, rätt till oberoende fredlig samvaro, ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning, folkviljan på dessa grunder underförstått skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet.

— INGET ANNAT.

   Inget ideal, utan en solklart universellt igenkännbar LAGBESKRIVNING — oberoende av stat, nation, parlament, regering, riksdag, grupp, förening, företag, individ.

   Rätta gärna om fel. Absolut.

— Man — FN — anpassar sig efter lagen. Eller, man packar ihop och checkar ut.

 

samverkan inte beslutsdiktatur

 

Så framstår UDHR10Dec1948 tydligt och väl exemplifierbart som en tidsunik 10Dec1948 formulering av en tydligt väl relaterbar omisskännelig ädelhet, rättframhet och minutiöst relaterbar universell lagkoppling som tydligen ÄNNU 2017 inte renderat något större gillande inom FN (SFN, VKK, SAG): Förmågan att uppröras i blotta åsynen av ett uppenbart pågående, ständigt utvidgande naturmord: människans rent medicinska symbios med träden, naturskogen, är tydligen föremål för utrotningskrig för profit.

   Vi har — tydligen i andra ord, förutsatt korrekt uppfattat — ingenting att hämta från FN.

— Mänskliga rättigheter utdelas åt lojala (icke-pacifister), illojala bestraffas och behandlas som ”olydig statlig egendom”.

 

Omfattande friskrivningar från UDHR10Dec1948 finns, se exemplet EUROPAKONVENTIONENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. UDHR10Dec1948 föreskriver ”kompetenta domstolar”. Men sådana existerar inte 2017.

   Jämför ovan UNStatenIsrael: världsligt detaljerat förutsägbart våldscentrum bereddes av FN redan 1947. Se även UTPRESSNINGEN.

— Men vadå?

— Vem hade förväntat sig annat av en association som — under 2000 år — bygger på en herrklubb av självutropade tillhyggesprinsar som delat upp mänskligheten mellan sig i forum av Paulus Gudsvisdom med generöst utdelade titlar som ”Minister of God”?

 

 

Varför har — alltså — UN blivit — eller aldrig varit annat än — en sådan (skamlig) inrättning?

— Därför att UN aldrig haft andra förutsättningar än SOM ett syndikat — herrklubb — av självutnämnda tillhyggesauktoriteter (i Europa 1870+) över lokalbefolkningen — ENLIGT Pauluscitaten nämnda ovan. Det finns ingen annan här veterligt känd grund, ingen annan varken historisk eller moralisk bakgrundsförklaring. ”Paulus GullFörsamling”. Noll naturvett. Max fåfänga, inbillad överhet. Moderna akademins uppsegling under 1800-talet (SAMMANSTÄLLNINGEN).

— ENDAST MED INDIGNATIONEN I FÄRSKT MINNE från andra världskrigets köttsjudeutrotningståg från nazisterna kan vi (idag) förstå den speciellt djupgående andemeningen bakom hela framställningen i UDHR10Dec1948, tydligen föga ihågkommen idag 2017, enligt citatreferenserna ovan från FN2017.

   Jämför (Vetenskapssamfundets sammanbrott) ENTROPIBEGREPPET — statens slutliga universellt proklamerade gudsauktoritet över mänskligheten, som det kan förstås:

 

MODERN AKADEMI FÖRKLARAR ALLTINGS MENINGSLÖSHET FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN:

 

Min översättning:

Entropins idé hade en avgörande filosofisk och politisk betydelse. Entropi är vad ändrar klockans tickande till en förstörare för alla ting. Det är vad underligger den oundvikliga övergången från ungdom till ålder. Entropi är sönderfall. Och med sönderfall varar inget för evigt. Boltzmann hade i summa fångat dödligheten i en ekvation. Fysiken tillkännagav nu att ingen ordning, inte ens given av Gud, varar för evigt. Att det inte fanns någon naturlig ordning som Gud skulle ha stensatt, hade redan påpekats av den vetenskapare Boltzmann mest beundrade, Charles Darwin.

 

Från filmen om Cantor, Gödel, Boltzmann och Turing

http://www.supranaturalis.se/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=40&id=1689

PHILOSOPHY, PHYSICS, MATHEMATICS - DANGEROUS KNOWLEDGE (BBC FOUR)

:

— Notera (återigen) Intelligensens Företräden: ”ingenting varar för evigt”.

— OK. Så: När upphör den meningen då?

   A-team. Djupkorkade påståenden presenteras i floder.

   I Entropibegreppet i relaterad matematik och fysik genomgås detaljerna i jämförande exempel.  

   Se särskilt Entropin i konkreta praktiska exempel, samt här en kortare jämförande sammanfattning i ENTROPIBEGREPPET I JÄMFÖRANDE SATSBILDER.

 

 

Det är — så ledes — viktigt för tillhyggessyndikalisterna— klassisk herrklubb med yxor i rumshörnen — att understryka alltings meningslöshet (folket får inte »sticka upp»), och att förstånd och förnuft (»Paulus GullFörsamling» med ”Minister of God”) avgörs av vuxna och samstämmiga (penis- med inbjudna associerade 1920+) människors gemensamma överläggningar, ”flest röster bestämmer”.

— Aha. Det är därför UN är ledande i hela universum på området Energi, också. Eller?

   Undervisningen är helt strålande.

— Finns det över huvudtaget något ÄDELT ALLS inom Föreningen 2017 — än själva skylten?

 

 

MAKT OCH MYNDIGHET, BESTÄMMANDE FÖRSTÅNDSAUKTORITET, LYDNAD OCH BESTRAFFNING, UTMÄRKER TYRANNIETS VÄLDEN MED FÅFÄNGA, INBILSKHET OCH TILLRÄCKLIGT UTBRETT EGENSINNE FÖR ATT TA TILL SIG TYPEN ”Minister of God”: satanismens tidevarv.

   Ytterst gärna rätta om fel, så vidrigt som det är.

 

VÄDart: Webben

Relaterad beskrivning — ... oförtrutet ...  K8 UDHR10Dec1948

VAD ÄR DEMOKRATI?  ‡1  ‡2  ‡3  ‡4  ‡5  ‡6

DEMOKRATI — av grek. de’mos, folk och kratei’n, härska, [BKL III 1923, sp214]: ”folkvälde, flertalsvälde, i modernt språkbruk även en stat med dylikt styrelsesätt.”:  »modernt medialt» folkvälde eller folkstyre, eg, »flest röster bestämmer»;

 

 

Ledarna per webbexempel (11Okt2017) — De svenska inslag som kommer upp främst:

 

1:

informationsverige.se

----------------------------------

Vad är demokrati?

https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-bakgrund.aspx

:

"   På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies."

:

HUR eller VAD internetbesökaren ACCEPTERAR ELLER INTE AVGÖRS VARKEN AV informationsverige.se ELLER NÅGON ANNAN INSTANS ÄN internetbesökaren. INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12 UDHR10Dec1948 (ISL). Man får inte agera på det här sättet. Lagen skall träda in här och hjälpa till.

   Det tråkiga är inte att det sker, utan att det finns människor som är tillräckligt korkade för att inte koppla signalerna som säger att det är FEL att göra så INNAN det sker.

— REFERENSEN ISL utpekar att informationsverige.se ska avveckla sin webbsida som seriöst inslag @INTERNET om uppvisad attityd och hållning fortsätter: Verksamheten får tydligen förstås som olaglig med de här angivna preferenserna, och endast så.

   Man dikterar inte villkor åt en medmänniska man inte ens har någon ERKÄND SAMFÖRSTÅNDSBASERAD kontakt med, varken INOM den människans egen berättigade och erkända privatsfär, och inte heller UTOM den sfären. Inte under några som helst omständigheter ANNAT än om man är överdrivet intresserad för att agera idiot och marknadsföra diktatur med direkt exekverande exempel på hur fascism praktiseras offentligt på mötestorget.

  Samverkan dikteras inte. Aldrig. Inte på några som helst villkors vis.

  Man talar inte om för sin medmänniska hur den BESLUTAR eller SKA besluta om man inte är överdrivet inställd på att utöva diktatur.

  Önskar informationsverige.se få synpunkter på utformning och samvaro generellt från intresserade, vänligen FRÅGA då. Och sluta spela FörståndsBestämmandeMyndighet som vet JätteBraFörDig.

:

— BÄTTRE UPPLEVELSE AV X:

— Den enda här veterligt kända "BRA upplevelse av X" som existerar RELATERAT under stjärnhimlen är och förblir då X certifierar sitt betygade erkännande och hörsammande av UDHR10Dec1948 eller relaterat motsvarandeK1, K8 och A12 särskilt. SAMT erkänner en RELATERAD svensk översättning — vilken den än MÅ vara — av originalets KRAFTFULLT FRAMSTÄLLDA ANDEMENING.

Inget annat.

:

Tills den delen ser dagens ljus, finns inget i övrigt att tillägga från upplevelsen av besöket.

:

— WEBBSIDAN innehåller här veterligt inte en enda relaterad citerad hänvisning till någon exakt lydelse som har relaterad lingvistisk koppling till originaltextens kraftfulla innehåll i UDHR10Dec1948.

:

"  Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär "folkstyre". Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om.".

:

— Speciellt inte i landsändar med domstolsverksamheter av typen ”du kör med det där förbannade människovärdet” i utnämnt ”allmänhetens intresse”. Webbkällan ovan förutsätter tydligen att regionen redan är fattningsmässigt gudomligförklarad.

Det finns en associerad definition som inte går att ta miste på, galant ENLIGT UDHR10Dec1948, noggrant härledd och relaterad.

— Men den grunden erkänns INTE av populationer som INTE HELLER erkänner innehållet.

— Speciellt inte den population som vant sig vid att se och tillämpa övergreppen som ”mänskliga fri- och rättigheter”: ”flest röster bestämmer”. Vidare i (2) nedan.

   Se utförligt härlett, relaterat och förklarat i FNdikterar.

----------------------------------

 

Om det skulle finnas osakligheter i meningsformen som inte överensstämmer med grundformerna i UDHR10Dec1948, väldigt gärna rätta om fel. Samvarons hela syfte går ut på det. Tack för besöket. VälkommenÅter. Har du synpunkter på utformningen? FireOff. Skjut iväg och mosa bovarna!

 

 

2:

 

www.riksdagen.se

----------------------------------

Demokrati

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/:

:

"  Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.",

:

— Inrättningen ger över huvud taget ingen som helst citerande hänvisning till eller utdrag ur som kopplar till just UDHR10Dec1948 — Ordformen "mänskliga rättigheter" förekommer inte.

— Lösa påståenden utan relaterad beskrivning.

:

Var — www.regeringen.se — klargörs kopplingen mellan ordformerna demokrati, demokratisk, demokratiskt, och

ETT något eftersökt men ännu inte upphittat SPECIFIKT SVENSKT ERKÄNDA IGENKÄNNANDE AV K1 den inneboende värdigheten SOM GRUNDVAL FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED i Sverige

utom genom A29.2 och K1 i UDHR10Dec1948, enligt här framställd relaterad och citerad och belyst beskrivning i UDHR10Dec1948 klargör:

— VAR någonstans, www.regeringen.se?

— Förstår kanslisten ENS själva formuleringssättet? Kopplingen:

   Jag ser ingen.

VI får uppföra oss hur jävla tokigt som helst, så att det inte ens går att kritisera —  formulera i ord!

   Ingen hänvisning.

   Ingen recitation.

   Ingen relaterad — som återfaller på de bevisligt innefattade och införstådda likaledes erkänt igenkända laggrunderna innefattade — beskrivning.

   SVERIGE har — bevisligt — inte ens en offentligt framställd lingvistiskt relaterad översättning av originalet från 1948. Se RELATERAD GENOMGÅNG MED UTFÖRLIGA LINGVISTISKA EXEMPEL, om ej redan bekant.

   SVERIGE erkänner över huvud taget inte UDHR10Dec1948. Bevis: SVENSKA DOMSTOLARS BETYGADE ERKÄNNANDE AV OCH ANSLUTNING TILL EUROPAKONVENTIONEN — SOM BEVISLIGT VÅLDFÖR SIG PÅ JUST UDHR10Dec1948, A30: ingen Stat. Se särskilt relaterat i EUROPAKONVENTIONENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och Moralbegreppet i Europadomstolen.

   En Regering har ingen beslutsmyndighet över mänskliga rättigheter. En Regering hörsammar sådana (K8), inrättar samhällsbygget efter sådana, eller packar ihop och checkar ut.

   Se även tidigare propåer i PROPAGANDAMINISTERIET SVERIGE.

   Jämför även DEMOKRATIGRUNDERNA i Statens Naturmord:

 

Summan av alla våra mänskliga förståndsförmågor kommer från växtriket (TabellAminosyror):

Naturligt kontinuerlig obruten tillväxt är grunden för våra naturligt förståndsgrundade sinnesorgan.

   Så (VKK; SFN; EPILOG):

— Befattningshavare som speciellt systematiskt börjar beordra den naturligt utfyllande grönskans avlivning — oberoende av framställt munväder: orsak, anledning, skäl — är tydligen just den direkt sinnessjuka mentalitet och förekomst som demokratins samhällen skulle se till att hålla på avstånd. Säkert. Förmågan att uppröras i blotta åsynen.

 

— OBLIGATORISK LYDNAD UNDER MAJORITETSBESLUT.

— Ingen information till hushållen. Full pedal.

   Så fungerar en fascism, en diktatur, ett skräckvälde.

----------------------------------

 

3.

 

Påstående hit. Påstående dit. Meningsformer som inte kan återföras på naturgrundernas samverkande fysik — gravitation, elektricitet, livsformernas samverkan med uppkomsten och utvecklingen av arterna, före tokmänniskans tillkomst — har heller ingen naturvetenskapligt beskrivbar koppling till kriteriet på förstånd och fattning.

   Påståenden utan relaterad innebörd saknar begripbar mening.

 

Begrepp som används men inte preciseras närmare, framstår bara som ett diktat med (icke angivna) underförstådda (tok-) betydelser i pulserande oklarheter.

 

Webben Sverige Okt2017:

”demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop”;

”demokrati och mänskliga rättigheter är inte samma sak”;

”ingen enhetlig, allmänt accepterad eller antagen, definition finns på vad demokrati betyder eller är”;

:

— »OM någon ”definition” visar sig, har vi ihjäl den».

   Sveriges beredskap är god.

   »Träddöden måste bero på insektsinvasioner från Norge och Danmark».

   Sveriges beredskap är god.

   Verksamheten Sverige är olaglig.

 

Det finns en del svenska webbsidor som andas tydliga önskemål från människor som efterlyser vettiga — men tydligt svårfunna — definitionsgrunder på typ ViärjättebrasamhällemedingetförtryckI.

— Flashback innehåller en del synpunkter från (sympatiska) bidragsgivare.

   Men, som sagt: Generellt händer inte mycket i verkstaden EFTERSOM huvuddelen av ordartilleriet tycks behärskas av »SvenskaMediaGrupperna», som ovan. Intet nytt i mediasamhället.

 

Några pursvenska exempel Okt2017 (källan anges inte, endast citeras) — med kommentar:

 

"  Åsiktsfrihet betyder att man får tro och tycka precis vad man vill.".

— Det är tur det.

   Åsiktsfriheten (Västerlandets ledande filosofer) har alltid praktiserats oberoende av förtryckarregering, i alla tider, kulturer och historier.

:

"  Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda.".

— Det är därför Europa de senaste 150 åren (SPH), särskilt Sverige efter andra världskriget (HB), behandlar våldsvägrande människor med speciellt djupgående beundran och erkänt värde.

:

"  Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.".

— Rätten att rösta var förutsättningen för herrefolket i antikens Grekland där kvinnor och slavar utestängdes.

   Rösträtt är i sig ingen förutsättning för ”ViärjättebrasamhällemedutanförtryckI”. Men många tycks (fortfarande) leva i den vanföreställningen. Jämför StatensFortsattaNaturmord.

:

"  Vad är demokrati?

Alla demokratiers grundsten är att folket är med och bestämmer om hur samhället ska utvecklas.".

— Vi tycker oss ha märkt det, ja.

— DET KANSKE SKULLE GÅ BÄTTRE OM MYNDIGHETERNA TAR BORT PISTOLEN SOM PEKAR MOT HUVUDET NÄR VALLOKALERNA ÖPPNAR.

   Jämför STATEN FRÅN 1800 med LISTAN.

— Beslutsmakt över gravitation, elektricitet och mänskliga rättigheter finns inte (NaturlagenExempel).

— HUR samhället utvecklas positivt beror — alltså — INTE på »makt att besluta» utan snarar FÖRSTÅND ATT SAMVERKA med redan givna naturliga förutsättningar (UDHR10Dec1948):

 

gravitation, elektricitet och mänskliga rättigheter: liv

 

Varken folkmakt eller annat kan påverka — besluta om, påverka eller ändra — dessa relaterbart oförnekbart omistligt igenkännbara naturgrunder.

:

"  Samtidigt som demokrati är något som är en självklarhet för många finns det inte en enda definition på vad en demokrati är.".

:

Kanske författarna skulle kunna klargöra sig genom att ge läsaren ett enda — 1 — klart belysande exempel på NÅGON ENDA definition av något som INTE innefattar motsägelser eller ogillanden i vår tid?

— Det finns en (galant) associerad, unik definition på begreppsformen demokratiskt samhälle, demokrati. Se från NaturlagenExempel — eller hela från FNdikterar:

 

 

demokrati är fria val under mänskliga rättigheter (GMRklargör)

till skillnad från fascism som är obligatorisk lydnad under majoritetsbeslut: demo-fascism, folkfascism

:

— Varför försöker du hela tiden få ihop det med ”mänskliga rättigheter” och typ gravitation?

   Mänskliga rättigheter är ju en uppfinning av människor, ingen lagform i universum.

— Du säger det. Betrakta värdigheten i LIVET:

   Extremexempel: Försök närma dig ett lejon på Afrikastäppen för att försöka TA något ifrån det.

   Tycker du det verkar som att väderutsikterna, någonsin, blir gynnsamma för den expeditionen?

   Värdigheten. Djurens rätt, människans rätt. Håll fan på dig, så klarar du dig. Annars inte.

   Eller för den delen: Testa Hästarna. Jävlas du med en häst, får du skylla dig själv.

   Å andra sidan: OM du och hästen kommer överens, då finns inga gränser för vänskapen.

 — Säg igen ”Mänskliga rättigheter är ju en uppfinning av människor”.

   Du måste vakna upp till verkligheten. Inse att naturen innehåller lagar inte bara för gravitation och elektricitet, utan för allt liv och SÄTTET — värdigheten — i det: försvaret, individrätten: värdigheten. Samverkan. Aldrig ”flest röster bestämmer”, det är diktatur, intrång, våld, fascism. Säg igen. Please.

 

 

VARFÖR BLOTTA FRÅGESTÄLLNINGEN?

 

— Varför finns det (så många, många, svenska) webbsidor som försöker framhäva eller påtala eller bara påpeka DEMOKRATI — maktkåthet eller rätt att bestämmaföre erkänd värdighet?

— Därför att Sverige bevisligen inte har någon folkligt utvecklad förstånds- och fattningsfömåga på ett begrepp om

ett erkännandet av en redan naturgiven (NaturlagenExempel) inneboende oförnekbar värdighet SOM grundval för frihet, rättvisa och fred I SAMHÄLLSBYGGET. Ett fattningshandikapp, inte ett förståndshandikapp.

   Folk uppträder mot varandra som spända misstänksamma, främlingar.

   Undervisningen släpper inte fram Innehållet.

   Samhällskulturen har skapat starka SPÄRRAR.

   Barnen tillåts inte utvecklas naturligt. Ingen känner till något sådant. Folkstyret dikterar villkor för sexumgängen, men ingen lag finns instiftad som förbjuder våld och tvång.

Sverige ligger efter: NaturlagenExempel

Förklaringen UDHR10Dec1948 har ingen motsvarande ETABLERAD relaterad svensk översättning:

— Begrepp om sakinnehållets detaljerade innehåll finns inte i Sverige (Se Relaterad genomgång). Det gäller särskilt K1 och A1, engelskans ”dignity” som i den officiella svenska översättningen stympats till ”värde”;

— ”erkännandet av den inneboende värdigheten” har (17Okt2017) inte en enda ETABLERAD svensk webbrelaterad sökträff som kopplar till just originalet UDHR10Dec1948 ”recognition of the inherent dignity”.

   Inte en enda.

   Det som kommer upp är istället 33 träffar på FN:s BARNKONVENTION, samt 2 på Universums Historia.

   Inget annat. 

   Jämför K8:

 

.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter ..

 

Inte ett enda SVENSKT ETABLERAT gehör. Tvärtom, som det ser ut: SFN.

   Webben Sverige:

 

www.so-rummet.se

----------------------------------

Fakta om demokrati

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati-och-svensk-parlamentarism/fakta-om-demokrati

:

"  Demokrati: Folket bestämmer",

:

   Jämför ”folket — endast de som anses av en självutnämnd överhet berättigade — bestämmer” Europa 1870:

— ”Folket bestämmer” är i sig bara en definition på demo-fascism, folkfascism typ ”Korsfäst, korsfäst, korsfäst!”.

Korrekt sätt enligt UDHR10Dec1948, särskilt A29.2 och K1, se relaterat från NaturExempel:

— Demokrati: fria val under mänskliga rättigheter.

   Inget annat.

:

"  All offentlig makt utgår från folket”.

:

   Jämför återigen Europa 1870:

— Fortfarande inget annat än exemplet ”Korsfäst, korsfäst, korsfäst!”. Olydiga SKALL bestraffas.

 

— ”Folket bestämmer” år 1870 fanns, tydligen, inte. ”Folket bestämmer” år 1920, Sverige, fanns inte heller, tydligen. Så: När uppstod ”folket bestämmer” i Sverige? Finns inte. Än.

 

Korrekt sätt enligt UDHR10Dec1948, särskilt K1:

— All offentlig icke-fascistisk demokratisk makt utgår från att det beslutande folket erkänner en omistligt inneboende värdighet som grund ”för frihet, rättvisa och fred”.

   Inget annat.

   Sverige uppvisar ingen sådan bild. Än.

   Att anföra ”mänskliga rättigheter” utan att klargöra värdighetsaspekten, dess grundval, kan lika gärna förstås som utvecklad folkfascism — »rasrenhetsidealism»: UTDRIVNING AV OLIKTÄNKANDE genom misshandel, hot, förtal, upprepade frihetsberövanden från typen ”Minister of God”.

----------------------------------

Exemplen 2017 bara understryker: Sverige ligger verkligen — detaljerat bevisligt — rejält efter i fattningskapacitet på ens ett närmande mot begreppet Demokrati. Utrensningar måste ske, helt klart, och värdighetens erkännande måste etableras inom lagutövningen, inom riksdag och regering, all statsförvaltning (K8). Inget annat. Kostar inte ett öre.

   Folket är skamligt outbildat i ämnet moral, etik och allmän fattning på förmågan att umgås med fredliga existenser.

 

4.

 

skola.expo.se

----------------------------------

EXPO SKOLA — de mänskliga rättigheterna, demokratibegreppets definition

http://skola.expo.se/de-manskliga-rattigheterna_158.html

:

"  Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.   Om cookies på expo.se 

    Jag godkänner  Powered by cookie-script.com",

:

Jämför skyltfönstret på stan: Genom att FortsättaTittaHär Godkänner du .. Vi samlar information om ditt Tittande .. Verksamheten är olaglig:

VAD internetbesökaren UPPLEVER ELLER INTE AVGÖRS VARKEN AV skola.expo.se ELLER NÅGON ANNAN INSTANS ÄN internetbesökaren.

DET ÄR TYDLIGT ATT COOKIEINSTANSEN FÖRSÖKER PRACKA PÅ BESÖKAREN EN UPPLEVELSEAUKTORITET VARS FÖRSTÅND PÅ INLEVELSE OCH UPPLEVELSE VIA STATISTISKA ALGORITMER OCH BETEENDEYTTRINGAR FRAMHÄVS SOM ÖVERORDNAD TORGBESÖKARENS EGEN RÄTT OCH FÖRMÅGA ATT AVGÖRA VÄRDERINGAR I PRIVATLIVET — UTANFÖR. Inrättningen har inte där att göra. Verksamheten är olaglig, INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12 UDHR10Dec1948.

   Varken skola.expo.se eller annan instans eller domän besitter mandat, förmåga eller annan makt att avgöra inlevelse av eller i upplevelse, inte under några som helst omständigheter. Gud så korkat. Försöken att framställa sådana antydningar är kränkande och vilseledande, och har inget med kvalitet eller andra seriösa aspekter på samverkan att göra; kvalitetssynpunkter framkommer genom samarbete i erkännande av en redan igenkänd inneboende värdighet, inte genom att spionera på och stjäla privatlivets TITTAverksamhet. Lägg av.

  Om skola.expo.se vill ha synpunkter på utformningen av sin webbsida, vänliga FRÅGA då, och sluta hymla med diktat om inbillad upplevelseöverintelligens.

:

— BÄTTRE UPPLEVELSE AV X:

— Den enda här veterligt kända "BRA upplevelse av X" som existerar RELATERAT under stjärnhimlen är och förblir då X certifierar sitt betygade erkännande och hörsammande av UDHR10Dec1948 eller relaterat motsvarandeK1, K8 och A12 särskilt. SAMT erkänner en RELATERAD svensk översättning — vilken den än MÅ vara — av originalets KRAFTFULLT FRAMSTÄLLDA ANDEMENING.

Inget annat.

:

Tills den delen ser dagens ljus, finns inget i övrigt att tillägga från upplevelsen av besöket.

:

Webbsidan hänvisar i särskild länk till den svenska officiella översättningen av UDHR10Dec1948.

— Men den referensen är GENOM BEVISLIGT DETALJERADE EXEMPEL rena mordet på originalets RELATERBARA VERKLIGT KRAFTFULLA innehåll, enligt framställda exempel.

   Värdighetsaspekten framhävs inte.

:

"   Vad räknas som demokrati?

Det finns inte en enda definition på vad en demokrati är".

:

— Samma typ som ovan i DemRef.

----------------------------------

 

5.

 

www.mimersbrunn.se

----------------------------------

MIMERSBRUNN

Vad är demokrati?

http://www.mimersbrunn.se/article?id=5467

:

"  Vi använder cookies på Mimersbrunn för att optimera din användarupplevelse. Jag accepterar cookies"

:

VAD internetbesökaren UPPLEVER ELLER INTE AVGÖRS VARKEN AV mimersbrunn.se ELLER NÅGON ANNAN INSTANS ÄN internetbesökaren.

DET ÄR TYDLIGT ATT COOKIEINSTANSEN FÖRSÖKER PRACKA PÅ BESÖKAREN EN UPPLEVELSEAUKTORITET VARS FÖRSTÅND PÅ INLEVELSE OCH UPPLEVELSE VIA STATISTISKA ALGORITMER OCH BETEENDEYTTRINGAR FRAMHÄVS SOM ÖVERORDNAD BESÖKARENS EGEN RÄTT OCH FÖRMÅGA ATT AVGÖRA VÄRDERINGAR I PRIVATLIVET — UTANFÖR. Inrättningen har inte där att göra. Verksamheten är olaglig, INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12 UDHR10Dec1948.

   Varken mimersbrunn.se eller annan instans eller domän besitter mandat, förmåga eller annan makt att avgöra UPPLEVD inlevelse av eller i upplevelse, inte under några som helst omständigheter. Gud så korkat. Försöken att framställa sådana antydningar är enbart kränkande och vilseledande, och har inget med kvalitet eller andra seriösa aspekter på inlevelse eller upplevelse att göra; kvalitetssynpunkter framkommer genom samarbete i erkännande av en redan igenkänd inneboende värdighet, inte genom NÅGON SJÄLVUTROPAD MASKINVERKSAMHET att spionera på och samla internetanvändande besöksstatistik, eller gillapoäng (demo-fascism: vad de flesta tycker är bäst). Lägg av.

  Om mimersbrunn.se vill ha synpunkter på utformningen av sin webbsida, vänligen FRÅGA då, och sluta hymla med diktat om inbillad statistisk överintelligens: DET FINNS BEVISLIGT — värdighetserkännandet K1 — INGENTING SÅDANT UTOM I DERAS FANTASI SOM TYCKER DET ÄR JÄTTEKUL ATT MANIPULERA MED SÄRSKILT FAVORISERAD POPULÄR UNDERHÅLLNING. Sverige: Res dig upp, visa ryggrad.

:

— OPTIMERAD ANVÄNDARUPPLEVELSE av/på/i/hos/med X:

— Den enda här veterligt kända "OPTIMERAD ANVÄNDARUPPLEVELSE" som existerar RELATERAT under stjärnhimlen är och förblir då X certifierar sitt betygade erkännande och hörsammande av UDHR10Dec1948 eller relaterat motsvarandeK1, K8 och A12 särskilt. SAMT erkänner en RELATERAD svensk översättning — vilken den än MÅ vara — av originalets KRAFTFULLT FRAMSTÄLLDA ANDEMENING.

Inget annat.

:

Tills den delen ser dagens ljus, finns inget i övrigt att tillägga från upplevelsen av besöket.

:

— Webbsidan uppvisar (också) en alldeles särskilt utmärkt förmåga att relatera värdefullheterna:

:

"  Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati.".

:

   Jämför Europa 1870:

— Ovanstående citerade allmänbildning, Ex1: Majoriteten inför särskilt viktiga beslut i Europa från 1870;

— Ovanstående citerade allmänbildning, Ex2: Majoriteten inför särskilt viktiga beslut i Sverige från 1920;

   OM i demokratibegreppet innefattas värdighetens erkännande (NE) HAR VARKEN SVERIGE ELLER NÅGOT ANNAT EUROPEISKT LAND NÅGONSIN HAFT VETSKAP OM ANNAT ÄN DIKTATORISK FASCISM: folklig LYDNAD under en självutropad samvetsöverhöghet ”Minister of God”, de senaste 2000 åren.

   Rätta gärna om fel.

   Korrekt relaterad formulering med erkännandet av den inneboende värdigheten:

Majoriteten i en demokrati samverkar med, inte bestämmer över, naturliga förutsättningar: gravitation, elektricitet, liv: mänskliga rättigheter.

   I en (sådan) DEMOKRATI ansätter man inte fredliga existenser. Inte träd. Inte människor.

   Jämför även Allmänna Försvaret.

   Bestämmandeaspekten DÄREMOT hittar vi i diktaturer, fascismer, slavsamhällen och tyrannvälden.

   Frasen ”mänskliga rättigheter” syns inte, omnämns f.ö. inte på webbsidan.

----------------------------------

 

6.

 

www.manskligarattigheter.se

----------------------------------

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

REGERINGENS WEBBPLATS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

:

"  Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta. Jag förstår". deras. Turkiet tar över, mer och mer.

:

Jämför skyltfönstret på stan: Genom att FortsättaTittaHär Godkänner du .. Vi samlar TITTA-information PÅ dig .. Verksamheten är olaglig:

— Den här inrättningen är — verkligen, bevisligt relaterbart i detalj — särskilt djupkorkad. Vi studerar det, särskilt:

— ANTALET PLING I BUTIKSDÖRREN FRÅN BESÖKANDE kopplar inga IP-adresser eller ska inte göra det och har ingenting med COOKIES att göra.

Antal besökande kan personalen bakom manskligarattigheter.se själv studera i deras webbdomänvärds serversystem.

   HUR ELLER VAD internetbesökaren HÄRUTÖVER GODKÄNNER ELLER INTE DIKTERAS VARKEN AV manskligarattigheter.se ELLER NÅGON ANNAN INSTANS ÄN internetbesökaren. INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12 UDHR10Dec1948 (ISL);

   Man får inte agera på det här sättet. Lagen skall träda in här och hjälpa till: Verksamheten är olaglig.

   Det tråkiga är inte att det sker, utan att det finns människor som efter puberteten (BARNKONVENTIONEN) är tillräckligt korkade för att inte koppla signalerna som säger att det är FEL att göra så INNAN det sker. Sverige har tydligen väldiga vuxenproblem med Barnkonventionens fattningskriterium.

:

— DEN UNIVERSELLT ERKÄNDA LAGREFERENSEN (ISL) utpekar att manskligarattigheter.se ska avveckla sin webbsida som seriöst inslag @INTERNET om uppvisad attityd och hållning fortsätter.

   Man dikterar inte villkor åt — LÄGGER EGNA TYDLIGT SJÄLVSVÅLDIGT PÅHITTADE ICKE UNIVERSELLT ERKÄNT IGENKÄNDA VÄRDERINGSATTRIBUT ”upplevelse” I MUNNEN PÅ — en medmänniska man inte ens har någon ERKÄND SAMFÖRSTÅNDSBASERAD kontakt med, varken INOM den människans egen berättigade och erkända privatsfär, och inte heller UTOM den sfären. Inte under några som helst omständigheter —

ANNAT än om man är överdrivet intresserad för att agera idiot och marknadsföra diktatur med direkt exekverande exempel på hur fascism praktiseras offentligt på mötestorget: ”DU tittar på MIG genom skyltfönstret, SÅ jag Dikterar Mig i Din privatsfär”:

— GE FAN I ATT TAFSA PÅ FOLKS PRIVATA INTERNETANVÄNDANDE OM INTE DIREKT ÖVERENSKOMMET. INTERNET ÄR EN GLOBALT ÖPPEN OFFENTLIG MÖTESPLATS FÖR ALLA MÄNNISKOR, OCH INGEN PRIVAT DIKTAFONERANDE ÄGODEL FÖR NÅGON.

   Automatiskt insamlande av FÖRBINDELSER UTAN SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER FÅR INTE FÖREKOMMA;

Förekommer sådant kallas det DIKTATUR.

  Samverkan dikteras inte. Aldrig. Inte på några som helst villkors vis.

  Man talar inte om för sin medmänniska hur den BESLUTAR eller SKA besluta om man inte är överdrivet inställd på att utöva diktatur.

  Önskar manskligarattigheter.se få synpunkter på utformning och samvaro generellt från intresserade, vänligen FRÅGA då. Och sluta spela FörståndsBestämmandeMyndighet som vet JätteBraFörDig. Förbannade fascistfasoner. Det är så förbannat skamligt att Sverige beter sig så korkat. Buu.

:

— UPPLEVELSE av/på/i/hos/med X:

— Den enda här veterligt kända "UPPLEVELSE av/på/i/hos/med X" som existerar RELATERAT under stjärnhimlen — någonsin — är och förblir då X certifierar sitt betygade erkännande och hörsammande av UDHR10Dec1948 eller relaterat motsvarandeK1, K8 och A12 särskilt. SAMT erkänner en RELATERAD svensk översättning — vilken den än MÅ vara — av originalets KRAFTFULLT FRAMSTÄLLDA ANDEMENING.

Inget annat.

:

Tills den delen ser dagens ljus, finns inget i övrigt att tillägga från upplevelsen av besöket.

:

— Notera också webbsidans allmänna hållning och attityd:

:

"  Demokrati och mänskliga rättigheter

    Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati.”,

:

  De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman".

:

— Inga referenser ges. MEN: Viktigt Med Rekommenderad Uppfattning på Fattning: ”bör”; Bajsa nu.

— Författarna uppvisar (K8) som vi ser — när särskilt unikt tillfälle ges — ett väldigt starkt intresse att relatera, härleda, förklara, undervisa och utbilda. Inte en enda omnämnd relaterad referens ges (SLE).

   Inte ens en antydan.

 

— Åhh vad jag längtar till i morgon att få komma till SKOLAN i Sverige igen! Det är Såå ROLIGT. JaaA!

 

   Det är alldeles tydligt att vuxenheten i Sverige, särskilt på regerings- och riksnivå som det ser ut, brottas med stora svårigheter att umgås konstruktivt — i respektabel, naturligt erkänd, värdighet — med uppväxande: SFN.

   Se även tidigare propåer angående typen av domän ovan i PROPAGANDAMINISTERIET SVERIGE.

----------------------------------

 

Här slutar »webbpartituret Demokratiska Sverige 2017» — Solen syns inte. Närmast associerat.

 

Sed:

I (SLE) de referenser som finns Okt2017 går det inte att få fram någon annan vardagsbild av Sverige än följande:

I SVERIGE PRAKTISERAS OCH UTÖVAS FOLKFASCISM OCH FOLKDIKTATUR ‡1  ‡4  ‡5  ‡6

I NAMN AV DEMOKRATI MED ETT TYDLIGT MEST ÄLSKAT ”FLEST RÖSTER BESTÄMMER”.

— På ena sidan »Naturlägret» pågår en febril verksamhet med att gräva upp — TA — halva planetytan för ändamål som tydligen INTE den andra sidan av Naturkärleken instämmer i (Statens fortsatta naturmord). Noll info. Nollvett:

— Begreppet SAMVERKAN (GMRklargör) verkar inte alls existera i landet Sverige: åtlydnad, bestraffning: hotbild.

 

UNDERVISNINGEN ÄR STARKT TOPPSTYRD MED EN SKOLPLAN SOM INTE MEDGER IFRÅGASÄTTANDEN: LISTAN BEVISAR KORRUPTET.

SVERIGE — en demokrati? Nej. Men folk menar det.

— Vad fattas? Folkligt Erkänt Igenkännande av den Inneboende oförnekbara VÄRDIGHETEN som grundval för frihet, rättvisa och fred — i Sverige.

Domare, Åklagare, Polis, Allmänhet: Man ansätter inte fredliga existenser: MAN AVKRÄVER INTE ÅTLYDNAD. Inte på några som helst villkors vis (ISL).

   Varförintedå?

   Därför att ingen född människa är — på relaterbara förståndsgrunder kan bevisas vara — MER än någon annan:

— »JAG FATTAR SÅ JÄVLA MYCKET ATT DU INTE FÖRSTÅR ENS HÄLFTEN: SITT!». Typ.

— Man SAMVERKAR: diskuterar, argumenterar, eller inte alls.

— ”Det är FARLIGT att opponera sig mot överheten”. En tidig röst ur folket.

:

JÄMFÖR

:

FRIA VAL UNDER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER värdighetens igenkännande ÄR INTE SAMMA SOM DEMOKRATISKA BESLUT flest röster bestämmer.

— Varför inte då?

VAL och BESLUT i sig i mänskliga möten är inte underställda något ERKÄNT igenkännande av en inneboende värdighet. Jämför: ”Det skiter jag i”. Inget hindrar den typen.

:

DET MÅSTE ANGES, INTYGAS OCH BETYGAS I VARJE SÄRSKILD FRÅGA.

— Val och beslut är godtycken som varierar med föreställningar och värderingar. Inga fasta referenser existerar.

   Även tyranner, diktatorer och slavhandlare väljer och beslutar.

   För att igenkännandet ska framstå, måste det anges särskilt typiskt ”enligt ...” i samband MED.

   I varje enskild fråga.

   Annars har igenkännandet ingen mening, ingen innebörd, ingen erinran, inget erkännande 24/7:

— Demokratiska statsskick fungerar alltså erkänt UNDERORDNAT UDHR10Dec1948, inte överordnat.

— Fascistiska statsskick fungerar också underordnade mänskliga rättigheter — konsekvensbilden som framträder med samhällets våldsutveckling. Men den delen förnekas och förträngs — häftigt, våldsamt.

 

Det krävs inget undertecknande, ingen särskild förbindelse, eftersom igenkännandet 24/7 inte går att stänga av, inte friskriva sig ifrån, inte eliminera: iakttas det inte, följer obönhörligt motsvarande konsekvenser — skuldpunkter — som medför söndring och splittring.

 

Med den beskrivningsbilden är det alldeles tydligt att LAGEN SOM BEGREPP är uppdagad, till skillnad från FOLKSTYRE (”flest röster bestämmer”):

 

— LAG är — kan förstås, beskrivas och relateras vara — varje ordning i universum som gäller oåterkalleligt 24/7 utan möjlighet att påverkas, ändras eller manipuleras av någon levande varelse EFTERSOM ordningen innefattar ett icke möjligt upphävbart igenkännande:

 

GRAVITATION, ELEKTRICITET: liv — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Värdighetens erkännande

 

FOLKSTYRE EXPLICIT blir så DÄREMOT varje beslutsordning — i folkstyrets mun ”lagar” — som uteslutande bygger på ”flest röster bestämmer” och som — så — INTE kan återföras på LIV, inte kan härledas dit, inte förklaras eller relateras dit. Med andra ord:

 

— Folkstyre utan värdighetens erkännande i varje fråga BLIR TVUNGET ETT Godtycke. Icke-lag:

   Fascism.

 

LAGEN medför alltid konsekvenser som inte går inte att friskriva sig ifrån.

 

Den resultatbilden är uppenbarligen INTE välkommen i ett folkstyre: ”vi bestämmer själva här”.

   Så exponeras ordet demokrati — ordagrant folkvälde, folkstyre, folkherravälde — i sig utan associerade stöd (mänskliga rättigheter) som något väldigt grundligt elakt: demo-fascism, folkstyre, olag, våldssamhällen, slaveriinrättningar: antikens Grekland med (typiskt, de härskande) ”gudarnas hemvist”.

 

IGENKÄNNANDET (UDHR10Dec1948, K1) 24/7 — som tydligen medför ett OFÖRNEKBART ÅTAGANDE ständigt erinrande — innebär just det som finns framställt i K8 UDHR10Dec1948: varje individ i samhället, varje organ, oförtrutet.

 

Sverige ligger efter:

 

STATEN KAN INTE SKÖTA SIG I SAMVARON MED NATUREN (SFN)

 

 

— FOLKSTYRET (2017) bygger på en 2000-årig moralisk tradition av undergiven lydnad (PAULUS GUDSVISDOM, [med särskilt folkvalda, efter 1920 i Sverige] ”Minister of God”), bestraffning och lojalitet (1870+). Speciella folkstyren, i folkmun kallat ”lagar”, har införts för olika typer av sexuella umgängen, beroende på region och lokala folkvärderingar. Men ingen lag finns formulerad som förbjuder våld och tvång.

Igenkännandets erkännande (K1, UDHR10Dec1948. 24/7) — som innebär ofrånkomlig effektiv brottsbekämpning på samtliga nivåer — är oförenligt med nuvarande rättsutövningssystem som istället bygger på och kräver lydnad och bestraffning enligt den 2000-årigt praktiserade Paulusläran om ”överheten som guds tjänare”.

 

 

TJEJER FÅR SJÄLVA INTE BESTÄMMA SINA SEXUELLA UMGÄNGEN MED VEM, NÄR OCH HUR, UTAN PÅTVINGAS FOLKSTYREN SOM KALLAS LAGAR SOM FÖRESKRIVER OLIKA VILLKOR FÖR OLIKA KATEGORIER UNDER OLIKA BETINGELSER: LAGAR SOM FÖRBJUDER VÅLD OCH TVÅNG FÖREKOMMER INTE.

VÅLD MED TVÅNGSINRIKTADE SEXUELLA INSLAG UTVECKLAS följaktligen ständigt EXPANDERANDE SÅ LÄNGE SKRÄCKVÄLDET PÅGÅR..

SAMHÄLLSFORMEN BASERAS PÅ PRINCIPEN »EFTERSOM DET FINNS LÖGNARE KAN VI INTE TRO PÅ NÅGON SOM TALAR SANNING».

RÄTTEN ATT UTVECKLAS SOM MÄNNISKA ÄR STARKT CENTRALSTYRD AV STRÄNGA REGLER FÖR LYDNAD OCH BESTRAFFNING.

MÄNNISKOR SOM NÅTT 20-ÅRSÅLDERN ÄR MER ELLER MINDRE GENOMKORRUMPERADE AV FOLKSTYRETS VÄRDERINGSSÄTT, STARKT OBENÄGNA ATT TÄNKA I ANDRA BANOR, ELLER ENS TÄNKA TANKEN ATT IFRÅGASÄTTA NÅGOT. ELLER DÅ SÅ SKER, ATT KANDIDATEN MÖJLIGEN FÅR ERFARA DEN UNDERBARA UPPLEVELSEN ATT UPPLEVA »PUBERTETEN PÅ NYTT», GUD FÖRBJUDE.

 

Utnyttjandet av IGENKÄNNANDET (K1, UDHR10Dec1948) som bas för att sovra ut överträdare från icke-överträdare förekommer inte inom Sverige, landets s.k. domstolar. Här veterligt: inte alls över huvud taget. Anledning, se EUROPAKONVENTIONENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

— Brott mot mänskligheten (A30) för att kunna fortsätta att framhäva lydnad och bestraffning enligt den 2000-åriga förebilden ”Minister of God.

— Sverige praktiserar (sedan 1870) speciella anspråk på ”lydnad mot överheten” mot en särskild kategori människor. Attityden skapar konflikter som resulterar i att landet systematiska ansätter enskilda fredliga människor (SPH). Tillvägagångssättet i detalj sker helt öppet: diskriminering, förtal, hot, misshandel och upprepade frihetsberövanden. Befolkningen instämmer högljutt (FOLKSTORMARNA MOT VÅLDSVÄGRARE). Befolkningen stoltserar öppet med sitt uttalade fridsamhetsförakt. Jämför SFN.

 

Landets historieundervisning som exempel (HISTORIEN BAKOM): Varför fick inte skolans elever efter kriget vetskap om och inblick i det som försiggick i Sverige under andra världskriget? Hela den epoken är rent förskräckande, och verifierar bara påpekandet:

 

”... att det även under hela efterkrigstiden förts en mörkläggningspolitik i linje med den som fördes under kriget. Majoriteten av svenska folket har aldrig riktigt fått klart för sig vidden av Sveriges anpassningspolitik under andra världskriget”,

Maria-Pia Boëthius, HEDER OCH SAMVETE, Norstedts 1991

 

Som decennierna har gått och passerat, har så nya generationer växt upp med motsvarande utarmad eller ingen alls kulturhistoria i bagaget: omdömeslöshet, ansvarslöshet: låg eller ingen moral, fostrad av staten att inte ifrågasätta något, inte fråga efter något. Det är en skam. Kriterium för fattning och förstånd på grundläggande mänskliga rättigheter erkänns inte, talas inte om, omnämns inte (SLE).

 

 

DEMOKRATI ÄR FRIA VAL UNDER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Relaterat i INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12: värdighetens igenkännande

 

 

Brott mot mänskliga rättigheter — generellt brott mot allt liv — skapar skuldpunkter DÄRFÖR att brottet också skapar LIDANDE för den som är utsatt.

 

ATTACKER PÅ NATURSKOGEN VISAR KONSEKVENSER (Utvecklingsresumé).

 

Det lidandet har ingen annan orsakspunkt än den som förorsakade lidandets upprinnelse: brottslingen slipper inte undan förrän skulden är betald. Värdighetens igenkända erkännande.

   Livet är Lagen.

 

— Befolkningen är väldigt lojal mot polis som börjar fingra på avtryckaren då fredliga närmar sig, och så där. Det räcker med ett enda dokumenterat bevis. UDHR10Dec1948.

 

 

Samhällen och kulturer som inte bygger på samverkan mellan människa och natur innefattar obönhörligt naturbrott som leder till ohälsa. Och därmed det samhällets oåterkalleliga söndring. Guvakomplicerat.

 

 

Forts. REFERENSBUDGETEN:

— Samhällets utvecklade naturkonflikt — förståndskriterium.

   Om det inte vore för den observerade TRÄDDÖDEN (TD2011; TD2015; TD2017; RUBRIKERNA; EPILOG) skulle (här) inget som helst egentligt naturbevis existera som stödjer det i sig klara MaunaLoaBeviset (träd tar inte fossilindustrins atmosfäriska föroreningar).

— Staten har tydligen genom sin idé om beslutsherravälde stött på en del kröningsproblem i slutänden.

 

 

 

MICROSOFT EXEMPEL: Sep2017

 

 

MICROSOFT EXEMPEL:

 

 

MICROSOFT EXEMPEL — SKOLSTUDIER I MÄNSKLIGHETENS INTRÅNG

 

 

ENERGIANVÄNDNINGEN SÄRSKILT:

EFTER MICROSOFTS STORA UPPDATERING I WINDOWS 10 SEP2016 FÖRSVANN DATORNS TIDIGARE SNABBHET: MICROSOFT HADE INFÖRT ENORMA »KOLLRUTINER» SOM KAPADE DATORANVÄNDNINGEN — MED FÖRKORTAD DATORLIVSLÄNGD: KONTINUERLIGT 100% PROCESSORUPPTAGENHET: DVD-FILMER NORMALT 12% LIGGER PÅ 50-60%; MINNESUPPTAGET PARKERAT MINST KONSTANT PÅ 50%. DATORN SLITS UT I FÖRTID. MICROSOFT HAR BOKSTAVLIGT TALAT BESLAGTAGIT VARAN FÖR EGEN RÄKNING. Var finns Polisen?

 

Intrånget upphör:

Med Microsofts proklamerade samhörighet med Israeliska Statens Köttsjudeideal (Askenaterna) och deras föreställning om Intelligensens Mänskliga Överhet 2016+:

MICROSOFTs PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNG UPPHÖR

Bevisblock enligt

1. MOTSÄGELSENbägge kan omöjligen gälla samtidigt och

2. Atomkärnans härledning med den tydligt detaljerat bevisbara och fullständigt förklarbara centralt avgörande fysikkunskapsbasen i universum,

NEUTRONKVADRATEN — Modern akademi utklassas, helt (MEL), av en garanterat helt utomstående adressat:

Föreställningen om ”överintelligenta sekten” (nämligen) har — så, bevisligt — ingen annan grund än särskilt rikt folk (Citat bevisar samhörigheten) med särskilt gynnsamma barnmiljöer för studier i, tydligen, särskilt föräldrainspirerad fåfänga (Joh.8:44; Köttsjudarna hånar Jesus, och får svar) av att vara särskilt utvalda gudomligheter med en särskilt framträdande förmåga att utrannsaka tänkandets, fysikens och matematikens mest högstående innehåll: så bevisbart rent bedräglig självuppfunnen förblindad fåfänga och maktgirighet. Rena skiten, kort sagt.

 

1:  Microsoft erkänner inte UDHR10Dec1948; Det vore verkligen underbart att få det påståendet tillrättalagt som felaktigt.

2:  Microsoft motverkar relaterad fysik mänsklighetens bevisbara kunskapsutveckling enligt EXEMPEL:

— Den moderna akademins 1800-talsskapade kosmologiska intelligensidé (1800+) — köttsjudestatens proklamerade föreställningar (ISP) om intelligensmässig suveränitet — har per relaterbar bevisbar definition brutit samman. Fullständigt, som det får förstås;

Orsakskedjan i länkar:  Sanningsbegreppet, Fysikens 7 principer, Plancks konstant h=Neutronen mcr eller Gravitationens Fundamentalform eller Atomkärnans härledning, Neutronkvadraten med Atomvikterna, K-cellens värmefysik, Jordens 5 ekvationer, AGW-beviset, Mauna Loa Funktionen, Globalräkningen, MaunaLoaBeviset, Syret på Jorden, ORGANISKA LIVETS KEMILED, Diakvadraten med ScenJBH, Månens recession, Månens ytmineralogi, Radioproblemet (Nuklidkoefficienten bMAX=), MEL. Ren, fullständigt förklarande utklassning — som det tydligen får förstås, enligt TNED. Utklassningsinslaget var inte planerat. Det kom som en bonus — förenklad rubriksättning. Rätta gärna om fel: LAGEN uppdagas i sin helhet (2017).

 

Centralformen i kontext:

A12, UDHR10Dec1948:

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.

A30, UDHR10Dec1948:

Ingenting i denna Förklaring får uppfattas som antydande för någon Stat, grupp eller person någon som helst rätt att engagera sig i någon aktivitet eller att utföra någon handling som är ägnad en tillintetgörelse av någon av de rätter och friheter framställda häri.

 

Sak: Microsoft Dikterar Datoranvändning

Microsoft påstår frankt och rent ut vidare längre ner att

 

  You own the computer, but the license Microsoft granted you when you Installed Windows 10 gives Microsoft the right to determine how and when updates/upgrades will be distributed and what features will be included.”, Dec2016

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-other_settings/how-do-i-disable-active-hours/36c5e8f3-95bb-4695-b843-bcdf8b72cc12

 

— HUR kan Microsoft påstå något så absurt, att ha RÄTT att diktera villkor för min egen inköpta dators användning?

— Därför att Microsoft+ inte erkänner fri- och rättighetsförklaringen från 1948, UDHR10Dec1948. Microsoft tillämpar något annat.

 

Microsoft tycks inte förstå att datortekniken med operativsystemanvändbarheten — INTE har skapats av någon enskild person och INTE av något enskilt företag, och därmed heller UPPHOVSRÄTTSLIGT LIKT ALFABETET INTE kan köpas och INTE kan ägas av sådana, utan ÄR en produkt av mänsklighetens samlade arbete (ANVÄNDBARHETENS UPPHOVSRÄTT TILLHÖR I DETTA FALL TYDLIGEN HELA MÄNSKLIGHETEN, A27): hela mänsklighetens intresse för och framför allt ivrighet — marknad — att utveckla i insikten om värdet som verktyg för allmän kunskapsutveckling. Det är en gemensam mänskligt skapad RESURS — precis som INTRESSET FÖR Alfabetet och Boktryckarkonsten och Fotografin: inget enskilt företag, ingen enskild person får ställa upp villkor för hur, var och när en inköpt bok eller skrivmaskin eller ritbräde eller penna ELLER DATOR MED OPERATIVSYSTEM=VERKTYGSFUNKTIONALITET ska eller får användas.

 

Alla tycks förstå det — utom Microsoft+:

 

Villkor — slaveri (A4), livegenskap (A3), livegendom, intrång (INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12) — för privat användning av ett utvecklingsverktyg för kunskap, hantverk och fritid får under inga som helst omständigheter förekomma: SLAVERI OCH SLAVHANDEL — intrång — i rätten att utvecklas som människa ÄR FÖRBJUDET I ALLA DESS FORMER (A4), frihetsbegreppets absoluta lagform. Men Microsoft har tydligen skapat en alldeles eget uppfunnen världsindustri som nu 2017 HELT, tydligen, går ut på att hävda just det, exemplet här med ”Active Hours +”. Citat följer nedan.

   Microsofts verksamhet är klart skriande olaglig, djupt individ-kränkande.

   Men varken företagets ägare eller dess personal verkar förstå begreppet.

 

BAKGRUND: — datorn beslagtas 12/7:

— Microsoft (Sep2016+) inför utan lov, varskoende eller annat i samband med Den Stora Windows 10 Uppdateringen (Sep2016) en Ny Microsoft-Dikterar-Datoranvändningen-Rutin benämnd ”Active Hours”.

— Microsoft bestämmer datoranvändning med max 12 timmars fri obruten datoranvändning per dygn;

— Microsoft uppmanar datorägaren att själv fylla i BeginEnd, eller att Microsoft eget redan förinställda gäller, vilketsom.

— Rutinen går inte att ta bort.

   Intrånget är stadfäst.

   Datorn har beslagtagits godtyckligt 12/7.

   Brottet mot intrångsskyddslagen är uppenbart.

 

   Men Microsoft verkar inte förstå terminologin.

 

   Upplevde någon sig få ögonbindel? Handbojor kanske? Fotkedjor? Galler för fönstren?

   Microsoft+ verkar inte förstå grunderna för en civiliserad samvaro (UDHR10Dec1948).

 

— Personer som använder sin Windows10-dator godtyckligt, efter egna önskemål, tvingas NU — livegenskap, upprepad förnedring — för varje särskilt tillfälle skriva in sin aktuella NuÄrDatornUpptagenAvMIG för att slippa plötsliga automatiska omstarter/uppdateringar mitt under pågående datoranvändning — flera exempel finns:

— Mitt under filmen stängdes datorn av: Microsoft tog den i beslag för att Microsoft tyckte att det var lämpligt för Microsoft att ta ifrån ägaren användarrätten att använda datorn.

   Diktaturen är uppenbar.

   Flera andra liknande plötsliga »propåer från Diktatorn Microsoft» visar sig frekvent: diktatorn prioriterar särskilda egna införda datorrutiner som sätter den egna datoranvändningen i andra hand. Exempel: ”Module Installer” och ”Compatibility Telemetry” (Microsofts nya dikterade självrätt att ”titta igenom datorn och skicka”), dessa (och annat) kopplas in automatiskt vid Internetanslutning: 100% processorupptagenhet via dessa är mer av regel än undantag, beroende på datortyp. Datorägaren har ingen som helst möjlighet att själv bestämma över verksamheten.

   Microsoft+ verkar inte förstå allvaret i själva situationen.

 

   Upplevde någon sig få ögonbindel? Handbojor kanske? Fotkedjor? Galler för fönstren?

   Microsoft+ verkar inte förstå själva begreppet.

 

Världssamfundet verkar, också verkligen, vara på hugget med ständig frammarsch om det gäller att biffa till den rent folkliga insikten i A12 UDHR10Dec1948. ”Föranleder ingen åtgärd”.

 

— Varför inte utropa det direkt då, Europadomstolen:

— »VI CERTIFIERAR HÄRMED MICROSOFT SOM MÄNSKLIGHETENS NYA HERRE», samt fortsätter skita i UDHR10Dec1948 (DIKTATUREN I EUROPA EFTER 1948):

— »Stora A kostar nu 30 euro». Per.

 

Personen i inlägget ovan (MSinlDec2016), några upprörda utdrag:

 

  Dammit Microsoft.  This is MY freaking computer.”;

  Make your stupid program user friendly for the cost of the basic system.”;

  NOT basic things like setting active hours to longer than 12 hours.”;

  Some folks are awake and at their home computer for longer than 12 hours.”;

:

Hammer is about to be Invented — ”forged from the heart of a dying star”, absolutely.

:

  This is called computing AT HOME.”;

  So you'd think Windows 10 HOME would allow such things.”;

  Don't dictate such trivial things to us.”:

”  Give us back flexibility we enjoyed in earlier versions.”;

 

Microsoft

 

— En tydligen bevisligt (ISL) nyligen (Sep2016+) uppstånden världsdiktator: inrättningen påstår sig äga rättigheter att forma, formulera, diktera, bestämma och dela ut dator-användar-rättigheter för mänsklighetens gemensamt framarbetade banbrytande Windows Operativsystem PÅ GRUND AV KAPITALT FÖRETAGSÄGANDE — och TYDLIGEN analogt proklamerad INFÖRD VÄRLDSLIG SLAVHANDEL ENLIGT BESLAGTAGEN ÅBEROPAD PRIVAT ÄGANDERÄTT av mänsklighetens samlade arbetsresultat ATT EGENMÄKTIGT DIKTERA VILLKOR FÖR »ANVÄNDARRÄTTSLIG LIVEGENDOMSFORMULERING»: ViSägaDuGöra: Här bestämmer Vi Dig.

 

verkar inte förstå själva begreppet.

   Verksamheten är olaglig. Intrånget är uppenbart.

   Microsofts nuvarande verksamhet är olaglig. Klart som Solen i Vintergatan.

   Därför är inte frågan huruvida, utan när.

 

 

— Microsoft får åberopa vilken skrift, mening, och kraft — pengamakt — Microsoft vill. Men ingen — ingen stat, ingen nation, inget företag, ingen president, inget parlament, ingen regering, ingen grupp, ingen individ, ingen sammanslutning — besitter någon enda laglig, konstitutionell eller annan rätt att beröva, interferera med eller ta ifrån ELLER VILLKORA den enskilda människan hennes rätt att själv bestämma över när, var, hur och under vilka andra omständigheter en offentligt marknadsfri tillgänglig inköpt vara — vilken som helst med Boken som centralexempel — öppnas upp och studeras, när, var och hur den används, och när den stängs igen. Jämför MOTSTÄLLNINGEN och ASKENATERNA med ”We are unique in thought”.

 

 

Microsoft har inte i privatlivet att göra.

Men Företagets Personal verkar inte förstå Begreppet.

 

 

Inte alls över huvud taget. Inte på något enda sätt. Inte med någon enda mening. Inte med någon enda rättsliga hävd — HUR MYCKET ”JAG GODKÄNNER” SOM MICROSOFT+ ÄN FÖRSÖKER PRACKA PÅ MÄNSKLIGHETEN.

 

Den typen av verksamhet är och förblir olaglig: våld och tvång får inte förekomma.

 

Microsofts nuvarande verksamhet är olaglig. Klart som Solen i Vintergatan:

MICROSOFT DIKTERAR TYDLIGEN SOM DET FÅR FÖRSTÅS I KLARTEXT ATT

Varans inköp är förenat med villkor som kräver medverkan i brott mot och eliminerande av Intrångsskyddslagen:

 

MICROSOFT STRUNTAR TYDLIGEN SOM DET FÅR FÖRSTÅS I KLARTEXT ATT

Verksamheter som tilltvingar sig prioritet över privaträtt, med eller utan formulerad licens, är olagliga: Intrångsskyddslagen.

 

— Microsoft erkänner inte UDHR10Dec1948. Microsoft tillämpar tydligen något eget.

 

 

ALL VERKSAMHET I MÄNSKLIGHETENS FAMILJ SOM BERÖR INDIVIDENS KUNSKAPSUTVECKLING — utformning, praktik, underhåll, service, licenser i datorbaserade operativsystem, som i allt annat i mänsklighetens kulturhistoria — SKALL skall skall A12 + A30 UDHR10DEC1948 vara förenlig med varje enskild född människas fulla fria rätt att själv bestämma över det egna privatlivet, dess helgd, respekt och hörsammande, är det så en intresserad 5-åring saken gäller. Villkor — slaveri, livegenskap, livegendom — för privat användning av ett utvecklingsverktyg för kunskap, hantverk och fritid får under inga som helst omständigheter förekomma: SLAVERI OCH SLAVHANDEL, intrång i rätten att utvecklas som människa, ÄR FÖRBJUDET I ALLA DESS FORMER (A4), frihetsbegreppets lagform.

   Microsofts verksamhet är klart skriande olaglig, djupt individkränkande.

   Men varken företagets ägare eller dess personal verkar förstå begreppet.

 

 

Vår — demokratins (UDHR10Dec1948) — uppgift är att hålla SPECIELLT DEN TYPEN på behörigt avstånd.

— MicrosoftEnd.

— När vårsolen tittar fram, smälter istapparna, vare sig de vill det eller inte.

 

Så:

 

— Microsoft SLUTAR NU med sina världsmonopolistiskt datordikterade korståg — Internetkapning — mot enskilda fria människor, och lämnar FRÅN OCH MED NU tillbaka datoranvändarfriheten som fanns tidigare: datoranvändning får INTE kräva Internet (A20.2): INGEN FÅR TVINGAS TILLHÖRA EN SAMMANSLUTNING.

 

Det är inget krav. Inget önsketänkande. Ingen åsikt.

Det är ett rent konstaterande ENLIGT (K8) UDHR10Dec1948.

 

I relaterbar klartext, rätta gärna om fel:

:

ALL MÄNSKLIG KULTURELL, SOCIAL OCH NATURVETENSKAPLIG SAMHÄLLSFÖRVALTANDE VERKSAMHET MÅSTE — SKALL (UDHR10Dec1948) — BASERAS PÅ PERSONAL SOM ÄR CERTIFIERAT INFÖRSTÅDDA MED GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DERAS HÖRSAMMANDE OCH FRÄMJANDE EXAKT ENLIGT K8, UDHR10Dec1948. PERSONER SOM INTE HAR DEN ÖVERTYGELSEN, ELLER VILJAN ATT EFTERKOMMA DEN MERITEN, HAR TYDLIGEN OCH BEVISLIGEN INTE INOM NÅGON ENDA BEFATTNINGSVERKSAMHET ATT GÖRA, som ovan enligt UDHR10Dec1948.

 

— Det skiter vi i.

   Säg igen. Proklamera det.

   Säg det. Klart och tydligt.

 

Kan Microsoft inte utforma Windows Operativsystem på sådant sätt

(typ Windows 3.1, Windows 95, Windows XP .. Windows 7)

att datoranvändaren INTE störs, att privaträtten INTE blir föremål för intrång, att MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INTE SÅ GÖRS TILL VÄRLDSLIGT LÖPANDE FÖREMÅL FÖR FÖRAKT — HUR MYCKET ”JAG GODKÄNNER” SOM MICROSOFT+ ÄN FÖRSÖKER PRACKA PÅ MÄNSKLIGHETEN — får Microsoft finna sig i att lägga ner verksamheten.

 

Det är dags för världssamfundets advokatyr att vakna upp och kasta ut inkräktarna — enligt K1 UDHR10Dec1948:

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.

 

 

Det finns veterligt bara ett sätt att eliminera våldet, brottsförebyggande:

— att tala om mänskliga rättigheter, att observera var responsen är som minst:

— där föraktet är som störst och våldsutövningen följaktligen som värst:

— domare, åklagare, polis: allmänhet.

 

 

 

AGW¦MLB, 2009-2017+: — Träddödens orsaker [TD1] [TD2] enligt Mauna Loa Beviset

 

 

AGW¦MLB, 2009-2017+: — AKT1800

 

Infällda ISKÄRNPROVGRAFEN    CarbonDioxideKurvan @INTERNET — skalanpassad till MLF MaunaLoaFunktionen.

 

GRÖNA RESULTATGRAFEN grafiskt som differensen med punktvärdena IsKärnprover-MLF minus AGW

 

 

visar den här mest närliggande historiska utvecklingen: HUR — och NÄR — Naturskogen har avlivats och dumpats på atmosfären i form av extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2, det här betecknade mark-CO2:et mCO2.

   GrönGrafen är här utritad som skillnaden mellan enhetsvärdena (345678) för iskärnprovernas värden (Den Stora Världsavskogningsperioden 1850-1950) och AGW-kurvans idealt rena fossilbildrag (fCO2).

— Efter en tillbakagång under och efter andra världskriget (1940-1960), märks en tydligt uppgång i början av 1960-talet: motorsågen kommer i storproduktion, avskogningen ökar drastiskt exponentiellt.

   Se även i Jämförande IPCC-exempel.

   Huvudgraferna sammanställda i kollaget ovan finns respektive i AGW-beviset och AKT1800.

   Grafen för IskärnProverna är den etablerade sammanställningen i Carbon Dioxide Concentration.

— Den visar särskilt historien under perioden 1850-1950 Den stora Världsavskogningen.

 

Grafdetaljerna beskrivs kortfattat i Utvecklingsresumé.

 

 

 

HAVSBIOLOGINS KOL-SYRE-CYKEL:

 

 

HavsbiologinRef:

 

HAVSBIOLOGINS KOL-SYRE-CYKEL

TOLKNINGSSÄTTET I ANALOGI MED MAUNA LOA BEVISET EXPLICIT FÖR MARKBIOMASSAN:

 

 

Relaterad Fysik: 

 

 

— »Svårigheten» med att visst kolmaterial faller ner mot havsbottnen har — eller kan förstås ha — i själva verket ingen annan innebörd (»skogsmullen») än en motsvarande — (mycket) långtidsbaserad — cirkulation.

— Materialet återvänder, så småningom, till havsytan i sinom tid — eller måste göra det för att balansen ska gälla.

   Det är alldeles samma form (FOTOSYNTESEN) som markbiologin uppvisar enligt Mauna Loa Beviset:

 

H2O  + CO2 → H2CO3 → CH2O + O2

 Se även KLOROFYLLämnena och AMINOSYRAämnena.

 

 

FÖRSTA DELEN (H2O + CO2) ÄR SAMMA SOM I VÅR UTANDNINGSLUFT (vatten och koldioxid: ursprunget).

Samma typled används inom modern akademi (Koroidov ekv. 1.1 × 6) — men med andra preferenser. Se t.ex. Wikipedialeden.

 

Se även hela kosmologins syntes i SYREFRÅGAN KRÄVER SVAR och Utvecklingsresumé.

 

 

 

Demokratibegreppet i UDHR10Dec1948:

 

 

Demokratibegreppet i UDHR10Dec1948:

 

 

DEMOKRATIBEGREPPET I UDHR10Dec1948

 

A29.2:

Artikel 29.2 i UDHR10Dec1948 ”in a democratic society” — sv. i ett demokratiskt samhälle, är enda stället där ordet ”democratic” förekommer i hela Förklaringen. Det ger den enda tillgängliga fullständigt uttömmande referensen till begreppet demokrati som är kopplat till fri- och rättighetsförklaringen från 1948:

 

29.2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

29.2.  I utövandet av sina rätter och friheter, får var och en bli föremål endast för sådana begränsningar som betingas av lagen uteslutande i syfte att säkerställa tillbörligt beaktande och respekt för rätter och friheter mot andra och i tillmötesgående av de rimliga anspråken på moral, allmän ordning och allmän välfärd i ett demokratiskt samhälle.

 

Artikel 21.3 fastställer motsvarande folkstyre — demokratibegreppets etymologiskt egentliga definition (folkstyre — utan inslag av fascism) — enligt

 

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet; denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val vilka skall äga rum genom allmän och lika rösträtt och hållas genom hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

 

Med hela det övergripande syftesändamålet i Förklaringen tvivelslöst klargjort i inledningen K1 UDHR10Dec1948,

 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

:

EFTERSOM erkännandet [igenkännandet] av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

är så svaret på frågan ”vad är ett demokratiskt samhälle” fullständigt besvarad:

 

fria val (demokrati) under erkända igenkända 24/7 mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948, eller motsvarande)

 

Enda kända allmänt accepterade och godtagna — enligt vad som påstås — uttömmande DEFINITION på ”in a democratic society” — i ett demokratiskt samhälle — sammanhänger så bevisligt unikt med UDHR10Dec1948 i ett igenkännande av en oförnekbar egenskap i människonaturen: den inneboende värdigheten (adjektivet eng. dignity). Inte värdet (subjektivet, eng. value). Den kan inte stängas av, tas paus i, suspenderas eller på annat sätt upphävas.

   Så uppdagas särskilt i vår tid en uppenbar KONFLIKT mellan ”det demokratiska samhället” — igenkännandet 24/7 av en oförnekbar inneboende värdighet (SLE) — och »dagens praktiska demo-fascistiska samhälle (etablerad folkfascism)»: Igenkännandet är konstant föremål för olika typer av friskrivningar, upphävanden, direkta förnekanden och allmänt medialt spe — DÅ DET INTE UTNYTTJAS FÖR ATT FRAMHÄVA SÄRSKILT FÖRNÄMA EGENSKAPER HOS OLIKA INSTITUTIONELLA FÖRETRÄDARE VID SPECIELLT FESTLIGA TILLFÄLLEN.

 

 

 

Vetenskapssamfundets sammanbrott, Okt2017: — UtvecklingsresuméEntropibegreppet i jämförande sammanfattning

 

 

Vetenskapssamfundets sammanbrott, Okt2017: GMRklargör

 

Relaterat: NATUREN har alltid stått på deras sida som bryr sig -- Jämför FÖRSTÅNDSKRITERIET:

 

 

Foto:  MONTAGE -- 11Sep2012 E27 Bild130 + 15Sep2012 E32 Bild180