TNEDa1 UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2020VII12 | Efter sammanställningar från 1986-1991+ | Senast uppdaterade version: 2021-09-18 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

     

Genombrotten i TNED ¦ TNED FRÅN BÖRJAN ¦ TNED a0 — FusionsEllipsernas Iterationer ¦ TNEDcosmos2020 ¦ COprimCO2

 

UTVECKLINGSARBETETS FÖRSTA DEL Apr-Nov2020 — Vattenbilden: VATTENVERSIONEN — JORDFYSIKEN MaunaLoaBEVISAR FOTOSYNTESEN

JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING ¦ INLEDNINGEN

———————————————

ScenarioIS ¦ Geologiska Certifikaten ¦ MeteoritBevisen ¦ MeteoritBevisen ¦ MaunaLoaBeviset ¦ MLN1470 ¦ TNED ¦ JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING ¦

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

 

FN2020:

 

 METEORITBEVISET sluter kosmologin totalt med syrets och vattnets ursprung på Jorden — enligt TNED-kosmologin:

IPCC-SAMFUNDET/FN BESKRIVER JORDFYSIKEN

BEVISLIGT VÅLDSAMT FELAKTIGT/BESKURET

OM uppgiften gäller att beskriva Naturen i företeelser och sammanhang — på en tekniskt matematiskt bevisbar grund — finns 2020 så bevisligt in till atomen inga utvecklade vokabulär alls i etablerade lärostolar. I ett seriöst kunskapssamhälle vore ett sådant påstående befängt, rena toket. Rätta gärna om fel.

 

 

FN/IPCC, mänsklighetens ledande företräde, den mänskliga kulturhistoriens främsta — med uppgift att förstöra, vandalisera, förhärja och köra över i stort sett allt möjligt som finns att köra över i naturens bevisande harmonier — i samtidig försäkran till mänskligheten att inrättningen representerar JUST omdöme, ansvar, kunskap i vardagens praktik av bestämmande över atomvikterna i klorofyll och aminosyror 1800+: inrättningen har 0 naturinsikt. Rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

———————————————

BasicEarthChemistry ¦

   FN* — världsinrättningen som (1917-1947) garanterade (RÄTTSTÄNKANDET I SVERIGE¦The Claim) en numera i atomär detalj bibliskt bevisbar satanistisk sekt att ta, stjäla, knycka, tillskansa sig, land under satanistisk hävd och egendom från andra människor: Palestinas ockupation. Mänsklighetens absoluta skam. Åberopa vad du vill FN: HÄVD, beslut, åberopande, idé, föreställning, tanke, utom igenkännande av den inneboende värdigheten (K1 UDHR10Dec1948) definierar utövande förtryck. De enda särskilt utvalda gudsmänniskor som finns, är sådana som utmärker satanismens, fascismens, nazismens och diktaturens, förtryckets, exakt så självutnämnda företräden.

———————————————

* 1915+: Uppfunnen Folkrätt (Wienkongressen 1814—15) under människorättens diskriminering:

parlamentariska, kongressiella, riksdags- och regeringsbaserade beslut har ingen myndighet över människorätt:

har aldrig haft, har inte nu, kommer aldrig att få: allt sådant — K1 UDHR10Dec1948 — definieras som utövande förtryck: icke-frihet. icke-rättvisa, icke-fred. Det är inget fel på intelligensen. Bevekelsegrunden för att använda den däremot är mera problematisk för en del äss.

———————————————

K1 UDHR10Dec1948 -- relaterat med konkreta exempel ¦ The Claim ¦ METEORITBEVISET ¦ BasicEarthChemistry

 

AM1: AM2 ¦ AM3 ¦ AM4

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦  Naturmord med Teknikförklaring

AKTUELLT MEDIALT EXEMPEL — AB 28Okt2020s6

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

 

— Burnelius ”Skogarna ska inte gå till biodrivmedel— ändlösa debattinslag utan annan resultatbild än att fortfarande flest gillapoäng bestämmer .. :

   såga mer. Förståndet vinner ständig ny mark i Sverige. Burnelius har rätt — Sverige har fel. Men ..

   Historien i facit: estetiskt välgrundade argument (artikelförfattaren i AB-upplagan) har aldrig bitit på en parlamentarisk pöbel som sätter makt med flest röster före natur.

   Saken gäller inte själva röstandet som sådant, utan föreställningen om att röstandet som sådant besitter auktoritet  över ANNAT än att åstadkomma våld och förstörelse:

   BESLUT har ingen myndighet över Natur. Inte förr. Inte Nu. Inte framåt.

   I ett människorättsligt grundat demokratiskt samhälle avfärdas alla FÖRSLAG som kommer upp som inte ANSLUTER. Så BLIR demokratin i människorättslig mening inget annat än ett parlament av seriösa krafter med en enda grundläggande föresats: att eliminera varje tendens till beslut som medför naturbrott. All annan parlamentarisk verksamhet blir en definition på utövande naturbrott: diktatur, fascism, nazism, satanism. Det behövs ingen särskild proklamation. Det räcker med Gillapoäng: vettet avskrivs med flest röster.

 

Artikelinnehållet understryker allvaret året 2020 (protester finns mot det pågående statsvanvettet, men ..):

— Citerat citat:

   Just nu är vi på väg mot att systematiskt utrota allt ickemänskligt liv”.

— Det var snällt sagt — i ljuset av att avskogningsverksamheten är ORSAKEN till pandemisituationen 2020+

 

— Det har vi inte hört något om.

— Skulle du ha gjort det då menar du?

 

— om ingen kan träda fram och dementera den här framlagda rent biotekniskt bio-medicinskt detaljerade atombevisgrunden: Den står tydligen helt utanför etablissemangets moderna korridorer (StatMotNatur ¦ Vad går kritiken ut på). Det sagt:

 

Så länge det finns personer i riksdag och regering och administration generellt som är tillräcklig korkade, högljudda och innovativa för att framhäva egna beslut med flest handuppräckningar utan tanke på konsekvensen av att BEVISLIGT IN TILL VARJE SVENSK ATOM UPPENBARLIGEN INTE BESITTA MINSTA ELEMENTÄRA GRUNDLÄGGANDE NATURKUNSKAPER om vare sig, Skog, Människa, Kultur eller Liv

— att veta, förstå: inte tro, inte spekulera: att helt avstå från naturingrepp så länge ingen maskinkunskap existerar

precis exakt så länge kommer varje ytterligare majoritetsbeslut som hävdar absolut bestämmande auktoritet över allt, alltmöjligt, allting, överallt och alla att sluta i grundlig fundamental olycka. Naturen kompromissar inte. Kortare:

   OM allt går ut på majoritetsbeslut, vad är då förståndsbegreppet bra för? Säg. Berätta. Beskriv. Undervisa.

   Sakfel får inte förekomma här;

— Samhällsbygget skulle gå ut på att eliminera allt som medför förstörelse av naturgrunderna — utveckla välstånd, kunnande och hälsa: naturvetande — inte utropa myndighet över. Liv. Inte död.

 

 

Se särskilt

EN GRUNDLÄGGANDE BEVISNING

om ej redan bekant.

 

AM2: AM3 ¦ AM4 ¦ AM1

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦  Naturmord med Teknikförklaring

AKTUELLT MEDIALT EXEMPEL — SD 19Nov2020s06

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

 

”Inför nytt brott för att värna samhällets frid”

”Nuvarande lagstiftning medför svårigheter när det gäller att utdöma lämpliga påföljder vid upprepad brottslighet”

 

— Vad kul att du engagerar dig .. HBvinj2020  ..

 

 

STATEN MISSKÖTER SIG I SAMVARON MED NATUREN — tvingar befolkningen att betala det påtvingade naturmordet .. flest röster bestämmer ..

   ”rätt till liv, frihet och säkerhet”: avskaffad (SPP2020).

 

Var finns vilsamheten — vart tog den vägen, ron, lugnet, det utströmmande livets helande stärkande grund?

Vart tog tryggheten vägen, vad blev det av det ljuvliga naturlugnet, den orörda marken, den himmelska blomprakten ända in i oktober, varför fick vi inte se den mera? Varför har vi fråntagits livskraft, motiv att leva, rätten till frihet?

Naturmord med Teknikförklaring

— Kilometer in. Kilometer ut. Mil in. Mil ut. Finns inte en enda svensk vägbit kvar där Staten inte ständigt och jämt håller på med att TAFSA, TA och PETA på. Ständigt.

 

Men DET — universella existentiella FRIDSAMHETSBROTTET — var inte vad SD-artikeln handlade om.

Vad handlade då SD-artikeln om?

 

Rätta gärna om fel:

 

— »Jamenar, VI är ju TheGoodGuys — polisen och domstolarna, BRÅ och Trafiksäkerhetsverket, och så där — som håller i Nycklarna Till Himmelriket.

— VI står på RÄTT sida om Muren som delar in oss människor i The GoodGuys och de på andra sidan, The BadGuys.

— Jamenar, VI kan — ju — inte tåla att TheBadGuys hela tiden bara spänner ut territorierna, förstör och vandaliserar allt vad fridsamt Familjeliv heter på Planeten, och så där .. och .. jamenar .. ».

 

 

VAR BEFINNER SIG SD-artikelförfattarna (två jurister) någonstans i universum? Säg. Berätta gärna. Inte här i alla fall. Snarare på något ställe där varje form av Klorofyll- och AminoSyraProducerande fabrikanter sedan lång tid tillbaka upphört att fånga det mest sevärt avgörande främsta samhällsintresset.

 

A3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

— Skyddet mot ElakStat som vänder ryggen åt universella mänskliga rättigheter — nationellt oberoende föreställningar

 

— Vad kul att du engagerar dig .. HBvinj2020

 

— Vad kul att du engagerar dig .. FACE2020

 

DEMENTERA GÄRNA PÅSTÅENDESATSERNA, SVERIGES RIKSDAG OCH REGERING SOM BÄR LOKALANSVARET FÖR DEN FÖRTJUSANDE FRAMTIDSUTSIKTEN ..

dementera eller bekräfta                                   Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen.

 

Jämför vidare exempel i SVERIGES NATURMÄNNISKORÄTTSATTACKERANDE STATSADMINISTRATION.

BRÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN POLISMYNDIGHETEN I SVERIGE SVERIGES DOMSTOLAR REGERINGSKANSLIET —

GOOGLE&MICROSOFT

— Inrättningarna vet bevisligen — detaljerat — inte vad de givit sig in i ..

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

 

AM3: AM4 ¦ AM2 ¦ AM1

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦  Naturmord med Teknikförklaring

AKTUELLT MEDIALT EXEMPEL — NATUREN 2020 MOT FN/IPCC/SVERIGE+

— Vad kul att du engagerar dig .. FACE2020

 

DJURENS EXISTENSRÄTT — RÄTTEN ATT FÅ UTVECKLAS SOM NATURART, NATURVARELSE I ETT UNIVERSUM — BESTÄMS AV

FN/IPCC/SVERIGE+ SEDAN NÄR DÅ? TRÄD FRAM, BERÄTTA, UNDERVISA.

RÅ/JK/JO? —  »SVERIGE HAR HAFT SÄRSKILDA UPPENBARELSER FRÅN HERREN» ..  SVERIGE ÄGER UNIVERSUM. Uuja.

   30% reducerad naturskog (ForestWORLD2012) 1800-2000

   60% reducerat naturliv (QuinneyApr2020) 1970-2020:

"Det är ingen tillfällighet att ekosystemens förstörelse har sammanträffat med en skarp ökning av infektionssjukdomar".  Inte den här författarens formulering, direkt. Men definitivt nära sammanhängande (Natur2020a).

 

Dagstidningarnas krönikörer, de mest högljudda som parkerat sina skrivmaskiner under bilchassina, har antagit en mera försiktig hållning — i växande frånvaro av den allmänna utsikten över universum:

— ”Hjulen måste fortsätta att rulla”. Jepp.

— Vakul att du engagerar dig, StinaOlle.

 

HurMångaO18?

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

Det kanske blir enklare om Sveriges Riksdag och Regering proklamerar följande, öppet, EFTERSOM det tydligen redan praktiseras öppet, tydligt och klart:

— »Vi skiter i förståndet och accepterar bara gillapoäng: flest röster bestämmer». Närmast: »folkfascism».

BESKRIVNING: rätta gärna om fel:

Kemiblockens upptag (O18-fakta, Dole1965) av O16 är energimässigt optimalt och garanterar snabbaste, mest effektiva energihushållningen: energierna/mekaniska trögheterna förhåller sig som massorna:

   Jordfysikens AtmosBioLitos-ämnesinnehåll och hur det kan ha bildats styrker också den beskrivningen: Växtsyret bildades primärt entydigt kvantitativt på lätta syret O16. Se VÄXTSYRET ¦ MATIKet ¦ MLN1470-komplexet.

— All föreningskemi med syre väljer undantagslöst alltid det lättaste mest energieffektiva O16 före syrets tyngre isotoper O17¦18.

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

Enda sättet som det naturliga cirkulerande ändliga växtsyret O16 kan uteslutas/utarmas på är genom AVSKOGNING/skogsbrand — som inte tillåter naturskogens naturliga återkomst/återväxt: FN/IPCC/SVERIGE+ (Kyotoprotokollet): IPCCgiftlarm(1973):

 

— reduktion av cirkulerande växtsyrets omsättningsagenter Blad&Barr

— Vad kul att du engagerar dig .. HBvinj2020

 

 som

— INGÅR INTE I KÄNNEDOMEN INOM FN/IPCC/SVERIGE+

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

omges närmast (JatmO)

— med luftgaserna efter atomvikt/gastäthet

(naturskogens värden fram till 1812 MLN, men som inte längre gäller Nu1011 på grund av >30% reducerad naturskog: kvarlevande orkar inte längre kvarhålla naturbalansens referenser)

av tunga syret O18: 150 gånger mera representerat i närbild än det naturligt cirkulerande växtsyret O16:

Så, Sveriges Riksdag&Regering:

— Påtvingas Blad&Barr O18, påtvingas Blad%Barr i klorofyll- och aminosyramolekylblocken en 11,11% trögare, långsammare, mindre kemiskt reaktiv O-komponent:

   Enda befintliga substitutet för frånvarande kapat O16, Sveriges Riksdag och Regering, som befinner sig i luften ovanför som närmast associerat med markkolet i dess förmultning

OCH SOM TYDLIGEN TILLHÖR ELEMENTÄRA NATURKUNSKAPER SOM ÄR OKÄNDA INOM FN/IPCC/SVERIGE+

   är 150 gånger mera förekommande tungt syre O18, och

   som påfördes i samma ögonblick levande Blad&Barr avlivades

   då naturskogens Blad&Barr avlivades, sågades, avlivades, av Sveriges Riksdag och Regering och

   som påtvingar de kvarlevande de avlivades arbetsbörda (BTK: mindre på ett ställe, mera på ett annat: P=T/R=konstant), med följd i att

   träden FACITsep2020 dör av överbelastningsstress (TRÄDDÖDEN DETALJERAT: xylem-kaviteter bildar luftbubblor som proppar vattentransportens näringsleveranser till Blad&Barr: trädet börjar dö).

 

   proteinbaser — från växtsyreagenterna Blad&Barr — på O18 är något annat än

   proteinbaser — från växtsyreagenterna Blad&Barr — på O16.

   livsbetingelsernas kemi har ändrats — markant.

   ansvarig utgivare: FN/IPCC/SVERIGE+. Befolkningen tvingas medverka, samt bekosta verksamheten Sveriges Riksdag och Regering. Rätta gärna om fel:

   Sakfel får inte förekomma här.

 

Sveriges Riksdag och Regering med Flest Röster: VI bestämmer att Det Bestämmer.

Träd fram. Berätta Bestäm. Klargör Bestäm. Undervisa Bestäm oss — befolkningen — i vad det är som bestämmer GÄLLER.

 

(Som det förefaller: Det ÄR en sensation om någon enda av dessa hittar hem till Parkeringen).

 

EN ANNAN BIOLOGISK FORM framträder som inte sammanhänger med DEN som livet utvecklades på.

   SCENARIO 2020 — fattningsnivån i Sveriges Riksdag, rätta gärna om fel:

— Först fanns det bara enbenta kvinnor (AmöbaTypen).

— Tvåbenta kom längre fram.

— Nu vill Riksdagen införa trebenta: avancerad ny DNA-teknik på gång. Nyhet.

— Kompensationen för drygare uppförsbackar på grund av sämre syre.

— Kvinnorna (tvåbenta) fick rösträtt 1920.

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

 

Se även en möjlig kosmologisk allmän förklaring i RÄTTSTÄNKANDET I SVERIGE — SKOLEXEMPEL och  HUR HAR DET BLIVIT SÅ HÄR: StatMOTnatur.

 

 

AM4: AM3 ¦ AM2 ¦ AM1

DET GÅR INTE ATT BYGGA STABILA SAMHÄLLEN GENOM LYDNAD OCH BESTRAFFNING. RÄTT SÄTT: KUNSKAP OCH UNDERVISNING.

ALLMÄN BEVISFORMULERING — Nov2020

SVERIGE: FÖRSÖK ATT BYGGA NÅGOT — UTAN ATT ÅBEROPA LYDNAD, MAKT, AUKTORITET, NATURVANDALISERING, BESTÄMMANDE:

gravitation, elektricitet (kemi, ljus, värme): människorätt — vanligt hyggligt svenskt vardagligt uppträde (tjejerna på ICA, Hemköp, COOP .. gör det redan, spontant ... och talgoxar, rådjur, rävar och harar och grodor och .. Jättefin församling)

 

— Vad kul att du engagerar dig .. MSokt2020

 

 

— Varifrån kommer uppslaget ATT pandemisituationen skulle koppla ett syrespörsmål?

— Studiet med uppdagandet av Jordfysikens AtmosBiosLitos, de tio bioekvivalenternas samhörande relationsvärden (BioEK1-10):

— Jordfysikens egna certifierande ämneskvantiteter

   som tydligen ingen etablerad korridor intresserat sig för att undersöka:

— Växtsyre och allmänt Jordatmosfäriskt syre tillhör två skilda fysiksystem (Natur2020a) — dessutom i helt skilda utvecklingsepoker (VoJ), men likväl med ett inbördes fast (konstant) förhållande (Bio6¦1475) — när väl Jordsyret börjar levereras (HESC-processen) med solljusets sönderdelning av vattenmolekyler i toppatmosfären (50-100KM). Det sker med första fasta ytvattnet på Jordytan (4.5Ga¦GeologiskaCertifikaten). Inte tidigare.

— Jordlitosfärens mineralogiska sammansättning — i reda isotopiska kvantiteter (MATIKet) — kan härledas och så bevisas exakt i bildningsformerna i full överensstämmelse med en och samma Jordlitosfäriska kvantitativa helhetsbild.

   Så framträder bevisningen i en mera kosmologiskt allmängiltigt och bevisbar mening:

   växtsyre kopplar inte allmänt Jordsyre.

 

Utan den bevisbara kvantitetsgrunden (AM3 ¦ VadGårKritikenUtPå?) har pandemisituationen ingen bestämbar kemisk-fysisk bevisbar kopplingsgrund (läs: dagens etablerade media). Med den: 100% bevisbarhet.

 

   Uppslaget ATT pandemisituationen skulle koppla ett syrespörsmål återfaller helt på Jordfysikens egna redan geologiskt kända (men tydligen inte tidigare närmare undersökta) kvantiteter:

 

   en enda entydigt ändamålsenlig hälsogrundad biotop (”område med samma natur”) — fram till senast år 1812 (MLN);

— Den har i sin AtmosBios-del tydligt så bevisbart totalvandaliserats 1800-2020 av staten med följd i

   omöjligt fortsatt hälsobaserat naturliv.

   Påståendesatserna får verkligen rättas om fel. Sakfel tillåts inte här.

 

Genom att bevisformen tydligen är obefintlig i etablerad akademi, är den — såväl bevis som akademi alltså — utestängd från blotta möjligheten att ens hitta en ynka minsta ledtråd:

   bevisgrund saknas i etablerad kultur — helt.

   VY: Vi betraktar tydligen Två vitt skilda universum med en mellanliggande ogenomtränglig fattningsmur. Vi kunde lika gärna bjuda hem Kalle Anka på middag — som att försöka föra en dialog i ämnet med Svenska Vetenskapsakademien i DESS fortsatta regi.

 

Se vidare formulerad konsekvensbild i BevisMAC om ej redan bekant.

———————————————

BioEK1-10 ¦ Natur2020a ¦ VoJ ¦ Bio6 ¦ HESC ¦ Geologiska Certifikaten ¦ MLN ¦ MATIKet ¦ LISTAN ¦ noMACfysik ¦

Utvecklingen från 1800+ ¦ TNED från början ¦ MAC — ofta använd förkortning i Universums Historia för Modern Akademi

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago, ÅrSEDAN — Gy GigaÅr ¦

 

 

 

 

Utvecklat Apr-Nov2020 i Universums Historia

 

 

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦ ÄMNESKVANTITETERNA PER I JORDENS ATMOSFÄR, BIOSFÄR OCH LITOSFÄR

 

BioEK4Tabell ¦ BioEK1-10 ¦ TNED

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦ ÄMNET FINNS INTE UPPTAGET I ETABLERADE KORRIDORER — eftersökt, ej upphittat

 

 

KOMPLETTERANDE DETALJER TILL Vattenbildens VATTENVERSION (202020)

VATTENVERSIONEN — första försöket

JORDKROPPENS PRIMÄRHISTORIA — i YT-mineralogisk detalj (LITOSFÄREN)

Utvecklingsdokument med referenser (Jun-Jul2020)

———————————————

METEORITBEVISET ¦ BasicEarthChemistry

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

I ETABLERADE KORRIDORER (1941+) EXISTERAR INGEN UPPFATTNING OM EN ÅTSKILLNAD. Se CENTRALEN ¦ JB för orientering.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen: vänligen bekräfta eller dementera.

 

 

 

DIADORKEJ: OxyBEGIN ¦ FinalOxyMass ¦ SyreDEL2

 

DIAKVADRATEN OCH DEN ORGANISKA KEMIN PÅ JORDEN (DIADORKEJ — 2017I1)

———————————————

DIAKVADRATEN OCH DEN ORGANISKA KEMIN PÅ JORDEN ¦

 

Kort beskrivande resumé för att få grepp om utvecklingsdetaljerna i helheten ..

————————————————————————————————

TNED-KOSMOLOGINS HÄRLEDANDE SYREORDNING — vattnets ledande ställning

UTVECKLAD INBLICK MED UPPLÖSNING Jul2020

 

TNED-kosmologins förutsättningar — även Dole1965 i grundkonceptet (O18-fakta, H2O-issue)

:

— FRITT TOPPATMOSFÄRISKT SYRE framträder inte i Jordens kosmologiska historia

   förrän ETT — det allra första fria — ytvatten visar sig på Jordytan

 

 

(Jordkroppens gravitella kroppsrand med fast+flytande);

— Vilken är grunden för det påståendet?

Nuvarande maskinordning (HESC ¦ HydrogenEscape ¦ Jorderosionen) som ombesörjer en KONSTANT syreandel i Jordatmosfären;

   Jordkroppen bevarar syre — men tillåter väteflykt;

— toppatmosfären (80-100 KM) sönderdelar vattenångans vattenmolekyl genom inverkan från solljuset (175nM):

   H2O → H2 + O; nettoräkningen:

Inget syre försvinner, inget syre tillkommer;

   O-flödet via HESC-processen tas upp av Jorderoderat (vittring, erosion) icke-syremättat litosfäriskt material (typ järnhaltiga mineral);

 

Med 5% Järn av Jordlitosfärens totalmassa grovt 2.7 T21 KG (Tabell6 A52 HONC2020.ods),

BA1978s174 Tabell 10.2:  Halter av olika grundämnen i jordskorpan; ”Järn 4,8 viktsprocent”

m(Fe) = 1.35 T20 KG ¦ 26Fe56 förenklat i grovräkningen (91.66%)

— på en teoretiskt syremättnad via det vanliga järnbergmineralet Fe2O3

— krävs en syremängd [samband ConBEAT] grovt

m(O16) = m(Fe) × (3·16)/(2·56) = 3.86 T19 KGsyre: teoretiskt, hela litosfärens järnbank.

HESC-processen levererar Ostay = 7.6 T8 KGsyre/y;

— Om bara halva litosfärjärnet återstår att syremätta, krävs tiden (minst)

[m(O16)/2]/Ostay = 5.1 T10 år eller 51Gy:

   Det blir den teoretiskt längsta tid som nuvarande konstanta Jordatmosfäriska syre kan fortsätta hållas konstant med nuvarande förutsatt fortsatt Jorderosionstakt — om den balanseras precis av nuvarande Ostay-takt.

 

   H2O-tankningen som underhåller HESC-processen tas likaledes ur Jordlitosfärens erosionsfysik (vulkaner, eroderat/magmatiserat bergmineral som innehåller integrerat vatten):

EROSexREF: Erosionsexempel

  Vatten frigörs ur litosfären (EROSex) precis i den takt sublimt ytterst långsam som den cykliska O-HESC-processen kräver för att hålla konstant syremängd (21% av luftinnehållet).

— Vi har här inga exakta bevis för den syrekonstanten, enbart jämförande data på erosionsprocessens långsamma mineralsönderdelningsflöde i jämförelse med HESC-processen.

 

Siffran (grovpartiklar) som kommer fram i grovräkningen för den globalt medelbaserade erosionstakten

3.225 T13 KGlitos/år avser Jordskorpan efter landdelens ca 30% av hela Jordytan (5.11 T14 M²).

 

 

Regioner högre upp med högre nederbörd eroderar snabbast (även snöbeklädda bergstoppar: frostsprängningar, glaciärer).

Taget per M² över landytans 30% av hela Jordytan blir medelvärdet (grovpartiklar, gp):

0.21037182 KG/M²år, ungefär som hela materialvikten (220grm) av ett ordinärt dricksglas.

   Den mängden är STOR i förhållande till den betydligt mindre HESC-matchningens:

— Nötningsprocessen som kan finfördela den govmassan ner på nivån slam, (molekylärt) sediment och mineralogiska avlagringar torde (också) kräva (betydligt) längre tid:

 

— Med grovt 50% av litosfären som syre (8O16) — halva mängden ovan eller 0.105 KGgp/M²år — skulle den längre tid som krävs för att nå den lägre HESC-takten

för att mala ner grovpartiklarna så att mineralvattenmolekyler frigörs och HESC-levererade syreatomer mineralassocieras, i allt för ATT KUNNA matcha HESC-processens återsyreflöde (HESCdata 7.6 T8 KGox/y → 8.366 t7 KG/M²år),

behöva ökas på med 62 870 gånger:

 

[½·0.21037182 KG/M²år]/[1.673 t6 KG/M²år] = 62 872.63 gånger.

— »MOLEKYLÄRUPPDELANDE» ErosionsTakten (syre&vatten tas / frigörs molekylärt) taget över Jordytans landdel (30% av hela Jordytan) skulle alltså — »om det ska gå runt i Banken» — bli:

[0.21037182 KG/M²år]/[62 872.63] = 0.000 003 346 KG/M²år = 0.003 346 Gram/M²år =

3.346 t6 KG/M²y ...............................    average  molecular releasing lithospheric erosion rate on land :

[suggested approximated rough calculated OxygenTake-WaterGive process to/from eroded lithospheric minerals].

 

— Vi har (här) ingen som helst möjlighet att kontrollera/verifiera den siffran närmare. Vi kan bara anta den för vidare prövning på så redan redovisade basdata.

— Resultatbilden endast understryker att HESC-takten är oerhört låg och kräver oerhört ringa uppoffringar från Jordskorpan för att få hela den antydda balansräkningen att gå runt.

 

SÅLEDES I VILKET FALL:

— Med HESC-processens ypperligt låga omsättning av vattenmolekyler — och den tydligt betydligt högre erosiva omsättningen i Jordskorpan  som säkert tilldelar visst bergintegrerat vatten till havsoceanmassan — försvinner knappast något vatten alls sett till Jordatmosfären som sådan.

 

   Vatteninnehållet — in till sista molekylen H2O — på Jordytan och i atmosfären hålls konstant  eller kan i det allra närmaste så förstås;

— I andra ord (trivialt, »löjligt sagt») och i summering med de nämnda premisserna:

   Fritt toppatmosfäriskt syre kan omöjligen bildas förrän VATTENÅNGA stiger upp från Jordytan;

   Jordytan måste uppvisa flytande (integrerat erosionsbaserat) vatten som kan förångas av solljuset, nå upp till HESC-maskinen, och väl däruppe också hålla mängden vattenmolekyler på en konstant nivå.

 

 

WIKIPEDIA Erosion and tectonics (25Jul2020) ger en motsvarande orientering:

not much is known ’:

” The interaction between erosion and tectonics has been a topic of debate since the early 1990s”,

” The primary questions surrounding this topic are what types of interactions exist between erosion and tectonics and what are the implications of these interactions.”,

” While this is still a matter of debate ..”.

 

— Not much is known. The Wikipedia article gives no figures.

’ No available data ’.

 

 

I utvecklingsdokumentet (Jan2017)

DIAKVADRATEN OCH DEN ORGANISKA KEMIN PÅ JORDEN (DIADORKEJ)

fanns inte (riktigt) ovanstående inblick och upplösning. Den (DIADORKEJ) beskrivningen är i andra ord delvis ofullständig — och måste så bevaras med alla (ofullständiga) uppslag till den här författningen: Avdelningen innehåller (kontextuella) hörnstenar i utvecklingshistorien.

 

 

Föreställningen (påståendet nedan) att HESC-processen ”bara återbildar H2O-uppdelningen” (JORDozonFÖRKL) — så länge inget fritt ytvatten finns på Jordytan — blir typ »besvärligt att utreda» i ovanstående klargörande ljus:

 

 

 

Helhetsbilden i DIADORKEJ hade bara en enda havsoceanmassa med dåvarande förutsättningar.

   Den bilden har (nu Jul2020) avancerat genom flera olika genombrytningar

 

 

(Fusionsellipsernas koppling mellan lätta och tunga nuklidgrupperna, se INLEDANDE SAMMANSATT EXEMPEL ¦ InSaTex och ytterligare);

   ENERGITABELLEN (uppdaterad från föregående version i HONC-energitabellen 2017);

— De separata (FOR) resultaten som visar TNED-kosmologins relaterade bild av Jordkroppens primära termofysik var den detalj som medförde det verkliga genombrottet:

   En kvantitativt detaljerad härledning av primära Jordytans fysik kunde genomföras (äntligen).

   Nuvarande framställning (Jul2020) ska föreställa en mera fullständig beskrivning av helheten på den grunden.

———————————————

JORDozonFÖRKL ¦ DIADORKEJ ¦ InSaTex ¦ ENERGITABELLEN ¦ HONC-energitabellen ¦ FOR ¦ HESC ¦

 

 

RESTERANDE DEL NEDAN I HUVUDTEXTEN har ENBART REFERENSVÄRDE

för en längre fram mera resultatorienterande beskrivning. Se dokumenten

 

 

 

Följande delar tillhör utvecklingsarbetet.

— Avsnitten innehåller referens- och utvecklingsartiklar.

   Dessa länkas till löpande från andra dokument i sakbeskrivningens olika detaljer.

— Se särskilt kort i RESULTAT2020 och ResuméAug2020.

 

 

 

SyreDel2: — DIADORKEJ  Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago, Gy GigaÅr —

 

TNED-kosmologins detaljer — Apr-Sep2020

Som resultat av sammanställda partier för enhetlig beskrivning:

SYREFRÅGAN DEL II

ALLA ÄMNETS DETALJFRÅGOR GENOMGÅS, JÄMFÖRS, EXEMPLIFIERAS OCH BLIR BELYSTA nedan samt I

SYREFRÅGAN

———————————————

SYREFRÅGAN ¦ BEVISET — komprimerat med länkar

Med TNED-kosmologins 4.5Ga upplösande förklaring [JPgrafen] till Jordens primärhistoria

— som en föreställande aktuell exakta korrekt fysikbild i hela händelsens filmatiska historia —

återstår endast följande ytterst primitiva fragmenterade detaljer för modern akademi att sovra ut:

   den moderna akademins beklämmande brist på en helhetsförklarande inblick i universums historia:

 

———————————————

Hart1977 Oxidation of Surface Minerals ¦

 

Helhetsbilden kan nog knappast uttryckas mera klart.

— Vattnet ”måste ha kommit utifrån”, i modern akademi 1800+:

 

Wikipedia — vatten utifrån:

” Earth could not have condensed from the protoplanetary disk with its current oceans of water because the early inner Solar System was far too hot for water to condense. Instead, water and other volatiles must have been delivered to Earth from the outer Solar System later in its history. Modern geochemical evidence suggests that water was delivered to Earth by impacts from icy planetesimals similar in composition to modern asteroids in the outer edges of the asteroid belt.”,

WIKIPEDIA origin of water on Earth (8Jul2020)

 

 

Särskilt upplysande är TNED-kosmologins generaltest på SOLENS FOTOMETRISKA EFFEKT kontra det instrumentellt uppmätta fastställda internationellt standardiserade IAU-värdet:

— Klockren fullträff.

 

   Inte heller SOLFYSIKEN i modern akademi har mer än en högst ytlig representation inom RELATERBAR TEORI för universums historia och dess himlakroppars detaljerat relaterbara fysik:

 

   Soleffekten är en konstant — från Solens timme Begin till Solens timme End.

———————————————

SOLENS FOTOMETRISKA EFFEKT ¦ SOLFYSIKEN ¦ Soleffekten ¦ Solperioden

 

 

NASA-artikeln (2005) lämnar kanske det mest värdefulla klargörande rent geo-tekniska uppslaget, eller rent av beviset, för att TNED-kosmologin ger en (första grovt) korrekt naturbeskriven utvecklingshistoria för Jorden — från 4.5Ga (JPgrafen):

 

NASA-artikeln: Geologiska Certifikaten

   ’huge amounts of water’:

 

NASA Scientist Confirm Liquid Water on Early Earth — June 3, 2005 (19Jul2020)

https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2005/05_35AR.html

:

” Scientists have found that the Earth had formed patterns of crust formation, erosion and sediment recycling as early as 4.35 billion years ago. Their findings came during a study of zircon crystals formed during the earliest period of Earth's history, the Hadean Eon (4.5 billion to 4.0 billion years ago).”,

:

” "Rocks formed as a result of the thermal energy from meteorite impacts would be bone dry and melt at greater than 900 degrees Celsius," said Harrison. "In contrast, our study has found that Hadean rocks melted at a consistent average temperature of 690 degrees Celsius. Water, which is a very powerful catalyst, must have been present in very large amounts for rocks to melt at such a relatively low temperature.”.

 

 

NASA-artikelns bidrag är tydligt avgörande för hela bilden i GEOLOGISKA CERTIFIKATEN:

— En preferens till en geologisk avstämning för varje teoretisk förklaring till Jordens primärhistoria.

 

 

Wikipedia har en tendens att vilja förhärliga boktryck — jämför Wikipedias fortfarande gratis oåtkomliga referenspaket i Syre2000.

———————————————

SYRE2000 ¦

Om vi SJÄLVA undersöker en möjlig aritmetik

— utan vetskap om källverket sätt som man måste betala för:

(21%syre · 5.3 T18 KG = 1.113 T18 KGsyre)/[(10(20 T12 KGkol/y) · (O/C=32/12) = 5.4 T14 KGsyre/y)] = 2 086.875y.

 

— Personer som företräder IPCC får gärna träda fram och förklara sig — detaljerat. Att deras räkning är absurd är alldeles helt tydligt klart. MLN-1470.

 

— DET SAGT i faktum ATT REFERENSKÄLLANS SÄTT HÄR FORTFARANDE ÄR HELT OKÄNT. Bra läge att jämföra den som har tillgång till referenskällan.

   Mauna Loa Beviset MLB klargör — dessutom — att varje typräkning som försöker återföra syrebildning på växter är dödfödd: Markbiomassans växtbiologiska slutna cykliska syreanvändning kopplar inte atmosfäriska syredelen. Men MLB får inte förekomma inom IPCC — det kosmologiskt berömda trädkramande kolsänkande globalvandaliserande moderna akademiska samfundets dödsstöt:

Växter sönderdelar inte vatten.

Jordsyret bildas uppifrån toppatmosfären och neråt. Inte från marken och uppåt.

— Växtsyret i en egen sluten växtmassas egen domän CO-O var givet från ruta ett.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ IPCCgiftlarm

 

 

 

H2Oend: — Primär Vattenbildning

 

EN PRIMÄR VATTENBILDNING

  I J-KROPPSYTAN BLIR OMÖJLIG ATT UNDVIKA

I TNED-KOSMOLOGIN

———————————————

SYREFRÅGAN ¦ BEVISET — komprimerat med länkar

 

 

 

Automatiskt självsynkroniserande kärnspinn

— som närliggande magneter — så länge nukliderna ligger innanför varandras nuklidbarriärer.

 

Syrenukliden 8O16 kan, exotermiskt, bildas fusionsmässigt på flera (många) olika sätt i TNED-fysiken. Från början antogs (här) alternativet med betaagenten 6C16. Dess halveringstid ligger inom 10 sekunder med slutform i den stabila 8O16, se 6C16-sönderfallet i tabell. Det allra enklaste sättet, emellertid som nedan [mera kvantitativt relaterat till aktuella isotopmängder i AtmosLitos, se IsoJ], ges associerat genom J-kroppens ytbildning [BEVISET]: Påtryckande Coulombkraft nerifrån centrum i den tidigt expanderande J-kroppen och upp mot en redan väteutbildad toppyta med vätekärnorna, protonerna, ännu innanför varandras nuklidbarriärer, garanterar en MÖJLIG snabb successiv nuklidbildning på den nedanstående figurens illustrerade kredit.

— Alla närliggande fusionerande atomkärnor måste också ha samma synkroniserade kärnspinn, annars stöter de ifrån varandra.

— Automatisk spinnsynkroniserad anpassning sker [som närliggande magneter] så länge atomkärnorna befinner sig inom varandras nuklidbarriärer.

 

 

 

 

Alla J-kroppar börjar på maximalt tät 1,82 T17 KG/M³ neutronkroppsmassa. Efter divergenständning sker en snabb exotermisk fusionsfas — total fullständig grundämnesbildning med stora frigjorda exotermiska energistötar. Efter fusionsfasen följer en mera långsam Coulombisk expansion (inom timmen för Jordens del). Det är kroppens morfologiska formperiod [KRAFTMORFOLOGIN] då den antar slutlig primär kemisk-mineralogisk nuvarande form. J-kroppens ytdel avyttrar alltid någon procentuell andel (12,13% i Jordfallet), utförlig energi- och fysikbeskrivning i ironCORE ¦ Clair. Den kvarvarande kroppsytan uppvisar/utbildar i samtliga fall utan undantag toppämnena HONC [VäteSyreKväveKol, se även i METEORITBEVISEN]. Vattenbildningen längst ut med (Jordfallet) stora primärt bildade syremängder plus befintligt toppväte resulterar i bildning av stora mängder vatten [Jordytan med litosfäriskt integrerat vatten uppvisar motsv. ca 20 st nuvarande havsoceanmassor]. Principen är densamma vid alla himlakroppsbildningar, men kroppsmassan i balansen mellan gravitation och elektrisk repulsion avgör slutbilden:

— Kroppar med större massa än 6 Jupitermassor bildas sol [SOLGRÄNSMASSAN].

  MeteoritBevisen — allt ligger redan färdigpreparerat när första vattnet fälls ut på Jordytan, ISVERSIONEN nedan: kemiblock bildas spontant i kroppsytan under expansionsfasens kraftmorfologiska kroppsnormalisering.

— Ytskikt kastas i vilket fall ut från kropparna vid primärbildningen. En del återkommer hit till Jorden då och då från någon granne som meteoriter med tillhörande karakteristiskt bevismaterial. Den grundläggande kraftmorfologin utmärker utan undantag alla universums kroppar, säger TNED-kosmologin.

 

 

Vattenbildningens primärfysik styr historien.

 

VATTENBILDEN:

VATTENVERSIONEN:

flytande vatten — AKTIVERAD HESC-PROCESS: O levereras till CO:

   Lämplig mängd primärt given CO-gas över vattenytan löser in sig i vattnet via en kemisk O-koppling CO+O=CO2:

   Det sker fram till den tidpunkt (4.5Ga) då CO-agentens roll är utspelad (CO2-mättnad):

   Då först (4.5Ga) kan växande toppatmosfäriskt syre börja uppträda.

— Den versionen är, som vi ser (”lämplig mängd”), knepig på tillfället 4.5Ga. Korrekt form:

ISVERSIONEN: H2Oend

fast vatten — inAKTIVERAD HESC-PROCESS: ingen O leverans alls förrän fritt flytande vatten:

   Allt CO2 är redan inkapslat med övriga kol-kväve-atomer i ett 54 KM tjockt istäcke (nuvarande senare inkokat bergintegrerat litosfäriskt vatten) som inte smälter på utsidan.

   Efter en litosfärisk inkokningsperiod på 16.32Gy från en initiellt 70 000 °K het Jordyta fram till 4.5Ga återstår ett 2.7 KM tjockt isskal på avståndet 51.3 KM över en fortfarande Tend °K het Jordyta:

   Isskalet knäcks 4.5Ga, rasar ner på Jordytan och bildar snabbt ett 2.7 KM högt vattentäcke över en snabbt avkyld Jordskorpa — den allra första/äldsta berggrunden (NASA-artikeln).

   Inkokningsgasen CO2 friläggs tillsammans med det inlagrade primärkvävet, och vattenavdunstningen garanterar en HESC-process med toppatmosfärisk påbörjad syreleverans med tillhörande utbildad etablerad ozonskärm: livsformerna börjar utvecklas i undervattensläge.

— Perioden 4.5-2.5Ga finns ännu ingen utpräglad topografi: Jordmagman under ytskalet med det överliggande vattenskiktet måste först svalna till runt 800-600°C för att mera permanenta toppar och dalar ska framträda på Jordytan, analogt frilagt dagnaket litosfäriskt bergmineral.

— Genom det mineralets icke syremättade sammansättning, avbryts HESC-processens atmosfäriska syretillväxt på den syresugande berggrundens kredit (GeoCertifikaten).

— Litosfäriska Syresuget avklingar sedan (1.5Ga) i takt med att landformationer alltmer täcks av markvegetation: Syrehalten ökas på igen från HESC-processens konstanta vattenmolekylsuppdelning på solljusets energi i toppatmosfären.

— När formationerna land och hav normaliseras (vår preferens) med en mera globalt omfattande erosionsprocess, börjar Jordytan återigen suga HESC -processens utomordentligt långsamma syreleveranser. Och vi har fått vår nutida konstanta 21 volymprocent Jordsyre.

   Sammanlagda konstant HESC levererande syretiden för Jordsyret blir 3.2Gy:

   (4.5–2.5) + (1.5–0.3) = 3.2.

 

 

Så behöver vi »endast» undersöka mängderna, deras primärbildning, och se om de kan inpassas i ett fysiskt bildnings- och tidsmönster som överensstämmer med redan observerade geologiska, litosfäriska grundfakta:

 

 

Tabell6 HONC2020.ods ¦ PrimDATA beskriver sammansättningen av tre inbördes olika (vad vi vet) oberoende etablerade källverks kärnuppgifter [FOCUS MATERIEN 1975, BONNIERS ASTRONOMI 1978, HOP atomvikterna 1967 med alla grundämnen och deras isotopers relativa förekomster i jordvulkanisk sten]. De tre har sammanställts till en enda enhetlig AtmosLitos databas för att referera enhetligt — »maximalt säkra» — jämförande ämnesförekomster i Jordens atmosfär och litosfär.

   Den tabellbasen används och refereras genomgående i den här framställningen.

 

 

 

JordPrimäraÖversikten:

TNED-kosmologins sammanställda översiktsbild —

Vattenversion No2 20Jul2020 av Jordytans primärhistoria:

 

   Illustrationen nedan är 100% färgad av vattenversionens detaljer — som måste kunna förklaras på redan kända geologiska grunddata (Geologiska Certifikaten, NASA-artikeln):

 

— Alla de tre nedanstående faktorerna måste tvunget sammanstråla

vertikalmarkerat ”inO16” VID ca 4.5Ga:

   allra första påbörjade egentliga Jordatmosfäriska toppsyrets ackumulation,

   100% CO2-mättnad av kvarvarande tunga markgasen, och

   hela mängden första ytvatten 1st havsoceanmassa 1.4 T21 KG framträder på kort tid (Månens recession börjar):

 

Figuren sammanfattar resultaten rent grafiskt — men ger (20Jul2020) knappast någon begriplig förklaring till de tre lägligt sammanstrålande faktorerna vid 4.5Ga:

 

 

Så länge ett primärt givet toppatmosfäriskt skikt koloxid CO finns (konv. kolmonoxid) kan HESC-processens syreflöde uttömma sig i CO-O med CO2-inlösning till det underliggande primärvattnet: 20st nuvarande havsoceaner i ett primärt 54 KM tjockt skal runt Jordkroppen, varav 19st kokas in via den heta ytgasen CO-O i litosfären under de första 15 miljarderna åren: Litosfärmineralens nuvarande syreinnehåll, bergmineralintegrerade vatteninnehåll, samt litosfäriska kolinnehållet.

VATTENVERSIONEN: DEN VIDARE UTVECKLADE HÄNDELSEBILDEN FRÅN NormREF FÖRSTA RESULTATBILDEN 17Jul2020:

 

Vattenskalets kemiska primärbildning med O och H integreras med bildningsnukliderna C och N — tillsammans med andra mindre ämnesförekomster — vilket garanterar en viss primär vattenmättnad med CO2 redan i inledningsskedet; Slutbilden bygger på att allt slutligt kvarvarande vatten, den sista 20:e havsoceanmassan 1,4 T21 KG då den fälls ut på en betydligt avsvalnad Jordyta (ca 4.5Ga) ska ha fulll CO2-mättnad: Nämligen ATT fritt atmosfäriskt syre från den tidpunkten kommer Att BÖRJA bildas uppifrån toppatmosfären via den fortsatta HESC-processen.

— VID den tidpunkten — nämligen — tar resterna av inkokningsgasen CO-O över:  

— Vad vi har förstått: INKOKNINGSGASEN — finns inget annat att välja på — kommer att motsvara hela den kommande Jordbiosfäriska livsmassans [cykliskt begränsade syre-] kolinnehåll. Slutbilden associerar till en ekvivalent fullständig skogsbrand — när sista primära vattnets sista vattendroppe landar på Jordytan:

— »A Full Biological Reset». Som vid återväxten efter en skogsbrand återvänder det atmosfäriskt markdumpade CO2:et via regnvattnet till marken — här en redan mullpreparerad (erosion, ytsediment, avlagringar) dito, vilket vi får förutsätta. Den har hunnit prepareras under den möjliga runda miljard år som sista vattenskiktet (2.7KM) behöver för att lägga sig som nuvarande fast cirkulerande Jordbiosfäriskt ytvatten.

— Normaliseringen (dFORMENreferens) i den händelsen markerar övergången från vattenatmosfär till vår vanliga luftatmosfär; Slutvattnet som fällts ut kommer uppenbarligen att genomfaras av resterna av den hetinkokande helt säkert syremättade markgasen CO-O; Den bildar en slutlig atmosfärens tyngsta luftgas (1.977 KG/M³) närmast över den slutliga normala Jordvattenytan.

— CO-bindningen [11.15eV ¦ Esplit°K = 86 311] är den kemiskt allra starkaste av de möjliga primära gaserna.

Alla stenkropparna med Jorden, Pluto, Mars, Venus och Merkurius har CO-O inslag, se Tabellöversikten.

———————————————

dFORMEN — referens ¦ KEMISKA-termiska BINDNINGS ENERGI TABELLEN ¦ Tabellöversikten ¦

 

Den högra svagt blåmarkerade delen 4.5Ga-2.5Ga markerar den möjliga övergången med sista vattenutfällningen:

   inget direkt atmosfäriskt syre av HESC-processen alstrade kommer i kontakt med den underliggande (delvis syrehungriga) litosfärytan förrän sista ytvattnet landat;

   när ytan får syrekontakt börjar omedelbart oxidationsbenägna mineral att SUGA SYRE (EartSUCKS):

   under en period på 1-2 Ga gör HESC-processens samlande syreflöde uppehåll, och fortsätter sedan (1Ga) fram till nutid att ge den nu aktuella syremängden (21 volymprocent);

   SYREBILDNINGSTIDEN med HESC-processens konstanta takt för att få nuvarande atmosfäriska syremassa är drygt 3 Gy (3.2). Det blir precis summan av HESC-processens aktiva syreackumulerade flöde, pausen inberäknat.

———————————————

SYREBILDNINGSTIDEN ¦

IsVERSref: Geologiska Certifikaten

 

Isversionens slutgrafer däremot ger en helt sammanhängande förklaring:

   Ingen Jordatmosfär [VBildIS]¦[InledandeBevisgrund] existerar före händelsepunkten 4.5Ga då sista delen av det förtunnade istäcket rasar ner mot en fortfarande het Jordyta som smälter det sista havsoceanmassavattnet och frilägger den resterande inkokningsgasen CO2 och det tidigare successivt inneslutna toppkvävet (NitroQuest):

— Allt sker vid ett och samma tillfälle — i perfekt verifikation av geologiska certifikaten.

 

 

Perioden 4.5Ga-now här representerad av Otime3.2Gy-alternativet

— inte det slutgiltiga. Utförligt i JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago, Gy GigaÅr — Jämförande WIKIPEDIAGRAFEN I EFTERFÖLJANDE ARTIKEL

———————————————————

MODIFIERAD VERSION EFTER FÖRSTA GRAFRESULTATET ISVERSIONENgraf — våren 2020

 

 

TNED-kosmologins förklaringsbild, Jordatmosfäriska syrets bildningshistoria från 4.5Ga:

Otime3.2Gy-alternativet från 4.5Ga-now:

   2.7 KM vatten täcker en idealt slät Jordyta med en tunn mineralskorpa;

   under den tunna mineralskorpan en fortfarande helt Jordmagma;

   Jordmagman måste svalna till grovt 800-600°C för att mera reguljära landformationer ska komma i fråga.

   Geologiska certifikaten antyder att det sker runt 2-2.5Ga, då mera reguljära toppar och dalar börjar uppträda i Jordytan.

Den tidigare litosfäriskt inkokta delvis icke-syremättade blottade litosfären INKOKNINGSPROCESSENS SYREKARANTÄN suger åt sig syreleveranserna från HESC-processen i toppatmosfären;

   Ett tillfälligt uppehåll inträder i Jordsyrets påbyggnad perioden 2.5-1.5Ga.

Den viloperioden upphör (1.5Ga);

   Den blottade marken täcks alltmer av vegetation på det frigjorda växtbiologiska CO2-beloppets kredit och dess markbiomassutvecklade potential.

   Syrepåbyggnaden fortsätter då fram till våra dagar [0.5-0.3¦2Ga];

En normaliserad balanserande erosionsprocess etableras, eller kan så förstås, med viss syreassociation som harmonierar med HESC-syreleveranserna.

   Vattenmolekylerna till den processen kan i samma erosionsprocess fyllas på via litosfärens primärt integrerade bergvatten som frigörs

[även via naturlig vulkanism: vulkangas innehåller 99% vattenånga]. Se vidare utförligt från ISVERSIONEN.

 

De olika syrebildningstiderna förefaller — vid ett första påseende — att kunna ge förklarande bidrag vilketsom:

Otime3.2Gy-alternativet:

Syrebildningstiden totalt för nuvarande 21 volymprocent Jordsyre via den långsamma HESC-processen tar tiden — just — 3.2 Gy: (4.5–2.5) + (1.5–0.3) = 3.2.

— Vem av dem gäller? Enligt sammanställda härledningar (3Okt2020) och grunddata i ConBEAT är det 1.6 Gy som gäller.

Se mera utförligt från JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING.

Otime1.6Gy-alternativet:

Syrebildningstiden totalt för nuvarande 21 volymprocent Jordsyre via den långsamma HESC-processen tar tiden — just — 1.6 Gy: (4.5–2.9) – 1.6 = 0 + (1.9–0.3) = 1.6.

Se jämförande Wikipediagraf nedan.

 

 

 

WikiOxyRef: IsVERSref

Wikipedias beskrivningsgraf (2020) av Jordatmosfäriska syrets hela historia visas nedan i kopia — vad man känner till genom geologiska forskningsresultat (förutsatt att Wikipedia inte lagt in numera allt mer populära Moderna Akademiska bidrag från Hollywoods Datormodellerande Elits Konsensus ..):

 

 

 

TEORIN OCH RESONEMANGET bakom kurvdelarna i Wikipedias utdrag är av en helt annan karaktär och kaliber än den här framställda i TNED-kosmologin. Huvudsaken i vilketdera fallet blir de geologiskt kända grundfakta.

 

TNED-kosmologins detaljerade make i grovbild (justerat med Wikipediafigurens tidsskala: 100pixels=1Gy):

 

Dold för modern akademi: Perioden 4.5Ga till ca 3Ga ligger helt fördold för syreåtkomst mot Jordytans första tunna ytskorpa: Jordytan täcks av ett 2.7 KM tjockt redan CO2-mättat smält primärvatten som garanterar noll åtkomst till den pågående atmosfäriska HESC-processens syreleveranser ovanför vattenytan — solljusets vattenmolekylsönderdelning i toppatmosfären. Först när den primärt heta magman under toppskorpan stelnat så pass (800-600°C) att mera tjocka ytfasta formationer kan bildas, finns förutsättningarna för Jordytan att uppvisa mera reguljära toppar och dalar (ca 3Ga). Då först kan de allra första landbildningarnas litosfäriskt syrefattiga mineral (främst järn: IronSUCKS) börja (häftigt, geologiskt märkbart) suga i sig det atmosfäriska syret.

 

———————————————

SYREBILDNINGSTIDEN ¦ NASA-artikeln särskilt ¦ Geologiska Certifikaten ¦ JORDATMOSFÄRENS SYREBILDNING ¦

JärnSUGET  ¦

 

Från 4.5Ga fram till nuet — 5Okt2020:

Med uppdagandet (20Aug2020) av Jordfysikens fasta kvantitetsrelationer inom atmosfär och litosfär

— tydligen både helt orepresenterat och helt okänt i moderna kvarter 1800+, om vi inte missat något —

MLN-1470 ¦ MLN-1470-syntes ¦ primDATA

— har alltid stått där till bevis för den/de som är villiga att gräva, samla och sammanställa data —

är det tydligt att Jordhistorien från 4.5Ga har utvecklats på ovanstående Wikipedia-jämförande (matchande) tids- och händelselinje: »the final countdown». Sammanställda och härledda grunddata i ConBEAT.

DETALJERAD BESKRIVNING:

   Wikipediaversionens författare har ingen uppfattning om ett 2.7 KM täckande vattenskikt som »bara helt plötsligt» ligger över en ideal helt slät varm Jordyta från 4.5Ga (Månens recession börjar):

 

A 4.5Ga ”large” firstWater is enigmatic in MAC

———————————————

Månens Recession ¦

   Uppfattningen om en »principiellt helt obefintlig» syrehalt i Jordatmosfären avspeglar den delen:

— Det ska heller inte, vad vi vet, finnas någon nämnvärd syrebild i ett skikt mellan Jordlitosfär och undersidan på ett överliggande vattenskikt. Sett i etablerad vy finns vad vi vet inget vattenskikt alls att tala om vid den tiden:

   NASA-artikeln sticker ut — stora mängder vatten 4.3Ga får bergmineral att snabbstelna:

— Etablerad förklaring saknas. De geologiska fynden antar stundtals »fantomkaraktär»: ingen förstår sammanhanget.

   FÖRST FRÅN ca 2.5Ga¦2.9Ga syns ett geolgiskt minimalt märkbart syreformat:

— TNED-kosmologin säger att nära full Jordatmosfärisk syremättnad sker perioden 4.5-2.9Ga (1.6Gy) med hela Jordytan täckt av vatten (den verkliga fantomkaraktären som moderna korridorer går helt bet på);

   Från ca 2.9-2.5Ga har Jordmagman under det tunna ytskalet stelnat (800-600°C) så pass att fasta landformationer med toppar och dalar uppträder:

   Litosfären under inkokningsperioden (16.32Gy — helt utom moderna korridorer, se INKOKNINGSPROCESSENS SYREKARANTÄN) innehåller relativt stora mängder ICKE SYREMÄTTAT

Järn (Tabell6 HONC2020.ods): 2.679 T21 KG eller 1.927 massprocent räknat efter litosfärens totalt medelbaserade massinnehåll, de mest representerade grundämnesatomerna och deras isotoper.

— När litosfären dagblottas för atmosfäriska syret sker ett (häftigt) syresug. Atmosfären töms snabbt på sitt syre som främst förenas med de dagblottade Järnmineralen (fortfarande heta under viss kommande tid).

   Vi ser en noll- eller minimum syreplatå i stort mellan 2.9-2.5Ga och 2-1.9¦8Ga på de första nakna landformationerna;

MULLPREPARERAT LAND:

   Landformationerna har under minst 1.5Gy varit del i en föregående undervattenbaserad fabricerad produktion av slam, sediment och mineralrikt blandade avlagringar:

   Landformerna från runt 2Ga serverar en perfekt jordmån för biologiskt landliv.

— Vartefter landformerna alltmer börjar täckas av vegetation, avtar litosfäriska syresuget:

   HESC-processen kan (från 1.9Ga) åter börja leverera en växande mängd allmänt atmosfäriskt Jordsyre — med olika periodiska mellanspel beroende på omsättningen i formationer mellan land och hav.

— NOTERA — NATURSKOGENS PREFERENSER MLN-1812-284ppmv¦eCO2, se BioEK1 — ATT UTVECKLINGEN AV LIVET INOM JORDATMOSFÄREN INTE BEROR AV JORDATMOSFÄRISKA SYRET i någon annan mening än ett rent termiskt och tryckfysisk inbördes dynamiskt beroende: BIOKEMIN UTVECKLAS PÅ SIN EGEN PRIMÄRA CO2-DOMÄN, MED SITT EGET CIRKULERANDE VÄXTSYRE, GARANTERAT AV JORDFYSIKENS EGEN KVANTITATIVT CERTIFIERADE OCH BEVISLIGA KVANTITETSBALANS

ända ifrån första stund då fritt flytande vatten först uppträder på Jordytan och CO2-skiktet täcker toppytan och HESC-processen garanterar Ozonskärmen

ENLIGT DE (7) DOMÄNERNAS KOPPLING TILL HELHETEN I MLN-1470-NORMEN:

   växter producerar inte syre; växter sönderdelar inte vatten; växter tar inte växtkol ur luften.

 

 

 

 

Medelformen i HESC-processens konstanta toppatmosfäriska syreleveranser kan så i slutänden grovt förläggas linjärt mellan (1.9-0.3¦0.2Ga) = 1.6Gy:

   Från grovt 0.3¦0.2Ga sker ”vidsträckta landhöjningar” med ”mäktiga sediment” (FM1975s443n);

 

Ga Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years Ago, Gy GigaYear[s], GigaÅr

 

 

   En mera omfattande (normaliserad från kanske 0.5Ga) Jordlitosfärisk erosionsnatur uppträder som (precis) matchar HESC-processens vattensönderdelningstakt:

   en (slutligt) fast konstant relationsform etableras i samtliga de olika (7) Jordfysikaliska domänernas kvantiteter som alla samverkar i samma ämneskomplex (1460-1475) i MLN-1470 Normen:

   Naturskogen fram till senast 1812: MLN, Mauna Loa Normalen

(284 ppmv eCO2 kontra Jordsyrets atominnehåll: BioEK1).

 

OVAN BESKRIVNA DETALJER ÄR VAD TNED-KOSMOLOGIN TYDLIGEN KRÄVER FÖR SIN DEL:

 

Internet stänger ner Källverken ..

Exakt vilka grunder som finns bakom Wikipedia-illustrationens detaljer är här inte känt: vad som är geologiska fakta, vad som är datormodellerat eller inte, eller vad som är mixat eller inte.

 

INTERNET 2020 BLIR ALLT MER OGÄSTVÄNLIGT MED KRAV PÅ COOKIES ERKÄNNANDE FÖR ATT ALLS FÅ TILLGÅNG TILL INNEHÅLLET PÅ ALLT FLERA NATURVETENSKAPLIGT ORIENTERANDE WEBBSIDOR: WIKIPEDIAS REFERENSER INKLUDERAT.

 

DEN HÄR FÖRFATTAREN VARKEN DELTAR I ELLER ACCEPTERAR NÅGON SOM HELST FORM AV FASCISM, DIKTATUR ELLER ANNAN SATANISTISKT UPPHÖJD VERKSAMHET, proklamerad eller inte.

KUNSKAPEN LIGGER ÖPPEN OCH FRI FÖR ALLA — tydligen utom Google&Microsoft:

 

Inrättningar som ställer sig i ens väg, hindrar det fria associationsflödet, åberopar, framhäver och insisterar på eget över det individuella, har ingen som helst koppling till en seriös naturvetenskaplig kultur. Åberopa vad du vill Sveriges Domstolar—GOOGLE, MICROSOFT.

 

I VÅRT TIDEVARV 2015+ särskilt GOOGLE&MICROSOFT: HELA MÄNSKLIGHETEN ÄR TYDLIGEN NUMERA HELT INSVEPT IN I ETT GLOBALT SINNESMANIPULERANDE (”autobroms, autostyrning, autotänkande, autoreflekterande, autohjärna, autoMej”) ÖVERVAKNINGSREGISTER MED MED MED COOKIESKRAV: ALLT STÖRRE KRAFT LÄGGS NER PÅ ATT UTESTÄNGA, MÄRKA, BEVAKA, SINNESMANIPULERA, STYRA OCH ÖVERVAKA ENSKILDA INDIVIDER: LÄMNAS ALDRIG IFRED.

 

SVERIGES DOMSTOLAR, POLISMYNDIGHETEN, BRÅ, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN med associerade:

Svara på frågan: Varför är det viktigare att dimma ner/begränsa ett webbfönster med anmaning att falla ner på knä inför ett cookiesaltare än att lägga fram en remsa med erinran om ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”?

   Jag förstår? Jag godkänner? Jag accepterar? Jag? Vem korkad har kommit på något sådant befängt nedrigt?

Vem idiot självskriver sig som automatiskt inbjuden i HEMMET: övervakning, tvång att följa instruktioner baserade på affärsintressen? Utom mänsklighetens starkt (2010+) växande intresse för datorer vore den möjligheten helt utesluten. Vart tog MINA EGNA VAL vägen — utan inblandning från omgivningen?

   DET LUKTAR VÄRLDSDIKTATUR AV EN SÄREGEN KLASS LÅNG VÄG.

   Jag deltar inte i någon fascistisk verksamhet, vare sig den är proklamerad eller oproklamerad.

 

Och medan du ändå är på väg kan du ta med dig soporna ut också.

— Jag ska bara gå ut och gå på vattnet först. Jag kommer snart tillbaka.

 

 

 

Fysikgrunderna: — Primärvatten krävs:

 

 

FYSIKGRUNDERNA — vatten föregår liv:

   Vatten — Jordatmosfäriskt toppsyre (HESC) bildas då i fysisk konsekvens = ozonskärm — måste ovillkorligt existera före liv.

————————————————————————————————————————————————————

JÄMFÖR MODERN ETABLERAD KOSMO-KEMI:

 

Before photosynthesis evolved, Earth’s atmosphere had no free oxygen (O2).”.

WIKIPEDIA Geological history of oxygen (19Jul2020)

 

Jämför relaterad TNED-kosmologi — HESC-processen:

 

Before first water on Earth, Earth’s atmosphere had no free oxygen.

No life existed before water did:

   Vatten — Jordatmosfäriskt toppsyre i fysisk konsekvens = ozonskärm — måste ovillkorligt existera före liv.

 

Vad Wikipediatexten säger i reda fysik blir alltså det föga smickrande:

 

”vatten — Jordsyre — kunde inte finnas före fotosyntes”

 

vilket vi redan vet är ett befängt, direkt felaktigt, sätt att beskriva naturfysiken på.

— Det är inget fel på intelligensen. Problemet är bevekelsegrunden med användningen.

 

   Fritt atmosfäriskt Jordsyre — ozonskärm — uppkommer inte före fritt vatten på Jordytan.

— Jordsyre/Ozonskärm utvecklas UR vattenånga i toppatmosfären på sönderdelande solljus som också bildar en Ozonskärm (se HESC-processen) i samma process.

   Fotosyntesen utvecklas så uppenbarligen bevisligen i detalj på en redan påbörjad — redan befintlig vattenmängd — Jordsyremängd=Ozonskärm. Jordsyret, ett toppatmosfäriskt dito, kommer före. Alltid. Men allra först: vattnet.

— Se även mera detaljerat i PRIMÄRVATTNET och SYREFRÅGAN.

— Se även modern akademi i WikipediaVattenUtifrån.

 

 

 

EarthOrbit47d:

 

I avsnittet SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN — BANBILDNINGSTIDERNA FÖR SOLSYSTEMETS HIMLAKROPPAR I TNED-KOSMOLOGIN — understryks enbart den moderna akademins brist på djupare kontakt med kosmologin i dess olika möjliga beskrivningssätt: Jordkroppen behöver 0.13 år eller drygt 47 dygn på sig för att etablera sin nuvarande banposition;

———————————————

Solsystemen i Vintergatan ¦ BANBILDNINGSTIDERNA ¦

— Vi räknar (FFG, Fria Fallets G-fysik) helt enkelt ut den tiden genom ett idealt baklänges lodrätt fall (från planetens nuvarande medelel ban ellips avstånd) med ett fritt G-fall till Solytan — ända ner till Solkroppens ursprungligt primära neutron massa storlek, se Banbildningstiderna:

 

   Hela Solsystemets planeter (BANBILDNINGSTIDERNA) ända ut till Pluto (längsta banbildningstiden) är etablerade i sina slutliga planetbanor efter 32 år. Jorden för sin del kräver drygt 47 dygn. Men den delen oaktat:

———————————————

FFG ¦

   Utkastningshastigheten — flykthastigheten — för planetkropparnas primära J-kroppar ur Solens moderkropp är drygt 1,3 T8 M/S: inom 1 millisekund befinner sig samtliga primära planetkroppar utkastade utanför den moderkroppen — inkluderat med alla sina inneboende fysiska parameteregenskaper (primärspinn och banmoment som därifrån är på väg att etableras på närmast kommande tid):

 

 

BasicEarthChemistry: BEC1: — Se även Klorofyll A och ”309” i KEMIBLOCKEN.

 

.. Mähh .. du kan väl inte mena att .. äh .. dekanjunte .. [.. 1636: slutar du inte upp med dom där dumheterna syr vi in dig ..] ..

— Jämför FM-citatet med »växtpollen i meteoriter»: primärstrukturerna är bevisbart avancerade.

 

EAdirect

Kemiblocken direktbildas i primära kroppsytans skalvatten? Meteoritbevisen säger det, ja. Dessutom »superenkla».

 

   Från ögonblicket då J-kroppen inträder positiv divergens — vilket bör vara just omkring den tidpunkten (0,001S efter utkastet) börjar omedelbart neutronsönderfallets maskineri träda i kraft;

   Efter våra normala förhållanden kräver neutronen 12-14 minuter på sig för att sönderfalla (snabbare i J-kropparnas g-centrum där lokala ljushastigheten är som störst);

Jämförande exempel:

   Med hastigheten 1,3 T8 M/S avverkas på 12 minuter distansen d=vt =9,36 T10 M eller drygt 62% av nuvarande medelavståndet Jorden-solen (1AU=1,496 T11 M)

 

— Och Solen (HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID) har knappt för sin del då ens hunnit börja sin egen (drygt 5 timmar långa) morfologiska bildningshistoria;

 

— Vi får emellertid räkna med att utgångshastigheten (v=1,3 T8 M/S) under tiden har minskat (märkbart) på grund av Solmassan g-inbromsande inverkan. Så den tillryggalagda distansen blir inte full den angivna.

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ Ljusets Gravitella Beroende — med jämförelser till Einstein och Schwarzchild ¦

PLANCKRINGEN  h=mcr — atomkärnans härledning — NEUTRONEN — gravitationens fundamentalform ¦

 

 

HIMLAKROPPSBILDNINGEN GENERELLT I SOLSYSTEMET ENLIGT TNED-KOSMOLOGINS ANVISNINGAR

 

 

   Jordkroppens J-original, neutronmassakroppen, har radien ca 200 M:

   Det tar (HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID) den kroppen mindre än 1 timme att uppnå sitt nuvarande täthetsvärde (5500KG/M³) efter den (t20S) snabba fusionsfasen som inleds genom neutronsönderfallet. Under den tiden hinner J-kroppen avverka ytterligare distans från Solkroppen.

 

— Jordkroppen (BANBILDNINGSTIDERNA) behöver totalt tiden 47 dygn för att nå sin nuvarande banform kring Solen (Pluto kräver 32 år);

 

   Vi kan räkna ut den tiden exakt idealt (FFG) genom att räkna på ett idealt fritt g-fall från nuvarande Jordellipsbanan ner till Solkroppen med dess ursprungliga primära utkastningsradie (neutronmasskroppen). Till det distanseringskomplexet tillkommer sedan följande ytterligare säkring:

———————————————

BANBILDNINGSTIDERNA ¦ FFG ¦ HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦

 

   Flykthastigheten från markytan på den morfologiskt färdigbildade Jordkroppen, nuvarande kroppsstorlek, är ca vFJ = 11 KM/S;

   Jordens primära massutkastning är 12,13% (från 6,8 0016 T24 KG till nuvarande 5,975 T24 KG);

———————————————

Flykthastigheten ¦ FLYKTHASTIGHETENS ELEMENTÄRA HÄRLEDNING

 

   Med det materialets vFJ som en ljusskärm mellan Jorden och Solen tar det  tiden

(1AU=1,496 T11 M)/11KM/S = 157,4074074 ca 157 dygn för Jordavyttringsmaterialet att avverka hela sträckan Jorden-Solen;

— På samma sätt som tidigare får vi emellertid räkna med att utgångshastigheten (vEsc) minskar successivt under flykttiden, moderkroppens g-inbromsande inverkan: den tillryggalagda distansen blir inte full den angivna.

   Jordkroppen behöver bara drygt 47 dygn för att nå sin nuvarande slutliga banposition i Solsystemet. Utkastningsmaterialet kan (då) förstås ge Jorden ett säkert primärt solstrålningsskydd;

— Ingen primär fritering;

— Räknas också in alla övriga planetkroppars liknande primära bidrag, samt liknande från Solen i dess morfologiska primärbildning, ges bilden av en säkert starkt ljusdämpande primärdimma som under viss tid hindrar Solstrålningen från att steka planetkropparna.

 

— Vi kan enbart av dessa skäl sluta oss till att ingen överhängande omedelbar friteringsfest introducerar Solsystemet på TNED-kosmologins kredit: planeterna skyddas tämligen väl från början och kan i lugn och ro etablera sina egna (nuvarande) egenskaper;

   Nedfallet av meteoriter blir naturligt störst i början av historien (Månen vittnar särskilt om det), sedan i (snabbt) avtagande med  utglesningen.

 

Planeternas normaliseringstider (BANBILDNINGSTIDERNA) garanterar att historien INTE bygger på den allmänna friteringsservering med efterrätt i särskilt menyrika katastrofiska bombardemang som är mera av regel än undantag i de mera akademiskt moderna kvarterens kosmologiska festlokaler.

— Det tar också en viss tid för Solen (upp mot ett dygn efter utkastningssekvensen i Vintergatsformeringen, se HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID) att spänna upp sin egensfär och etablera sin strålning ut till de mera avlägsna himlakropparna.

   Ingenting av dessa aspekter figurerar i den moderna akademins lärostol. Helt rent.

———————————————

BANBILDNINGSTIDERNA ¦ HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦ FFG 

 

 

 

TNEDcosmos2020: — AllGen:

 

ALLMÄN GENOMGÅNG — TNED-kosmologins förklaringar

TNED-KOSMOLOGINS DETALJERADE FÖRKLARING TILL JORDYTANS MINERALOGI — IsoJ.

————————————————————————————————————————————

 METEORITBEVISET sluter kosmologin totalt med syrets och vattnets ursprung på Jorden — genom TNED-kosmologins relaterbara innehåll.

 

Grunden till beskrivningen här återfaller helt på förekomsten av ämnen och kvantiteter i Jordlitosfären enligt redan etablerade tabellverk. Detaljerna framkom i samband med ett fördjupat studium av ENERGITABELLEN — kemiska bindningsenergierna för de olika primära gasämnena främst som visar sig kunna förklara Jordytans primärhistoria — i detalj. Uppgifter, referenser med exempel och jämförelser ges löpande i huvudtexten.

———————————————

HONC-gaserna Väte Syre Kväve Kol ¦ Järnkärnan ¦ PrimKem ¦ Grundämnena ¦ PrimäraDATAKÄLLAN

 

 

Vattenbildningen sticker fram mest i den nu detaljerbart relaterbara TNED-kosmologins atom- och kärnfysikaliska primära Jordhistoria. Vi ska studera detaljerna såväl kvalitativt som kvantitativt och visa att beskrivningarna håller streck med redan väl kända data på Jordinnehållet: mineraler, mängder, kvantiteter och halter främst i Litosfären och atmosfären.

———————————————

K-CELLENS detonation ¦ 20.82 Gy — AGE OF OUR Solar System and UNIVERSE TODAY

 

 

 

EETS: — Early Earth top surface — JORDENS TIDIGA TOPPYTA

 

ILLUSTRATIONEN nedan är vattenbildens VATTENVERSION — innan isversionens alternativ stod klart.

— Isversionens bild är nära densamma med följande tillägg:

   Allt kol är redan O2-mättat (BEVISET).

   Istället för vatten är allt ytämne inneslutet i ett 54 KM tjockt istäcke (150°K), allt nu befintligt vatten på Jordytan och mineralintegrerat i litosfären, som utesluter och effektivt utestänger varje form av atmosfär över toppytan: HESC-processen, HydrogenEscape, har inga vattenmolekyler att arbeta på (Inledande Bevisgrund): inget fritt syre existerar ännu.

 

 

Primära Jordkroppens allra först utbildade stationära fysikyta enligt TNED-kosmologins anvisningar — från ca ett dygn gammal och framåt under de närmaste 15 miljarderna åren (16.3Ga). Det 54 KM tjocka vattenskiktet består av 20st nuvarande havsoceanmassor á 1,4 T21 KG, varav 19st kokas in mineraliskt integrerat i litosfären under grovt 15Gy. Den 20:e fälls ut som vårt nuvarande Jordytsvatten då Jordytan svalnat (CCS 650°K¦260atm) så pass att det första stationära ytvattnet uppträder på Jordytan (4.5 Ga). Meteoriterna med deras redan väl kända exotiska innehåll endast bekräftar helhetsbilden: Biokemiska byggblock bildas direkt i samband med ytvattenbildningen [BAref3: kometkropparna bevisar allmän himlakroppsbildning under utveckling av fryst vatten: isbildning i kroppsytan är universell för alla himlakroppar].

— Den stora primära vattenmängden kan bevara de primärt bildade biokemiska byggblocken (konserverat, vad vi har förstått) tills sista vattenmassan fälls ut och blocken kan börja vidareutvecklas på en redan väl mineralogiskt preparerad fuktig och varm Jordyta.

 

— Vi (amatörer) har alltid undrat »hur det där gick till egentligen». Här infann sig lösningen — som det förefaller — direkt, obehindrat, plötsligt och utan minsta besvär:

— Direkta biokemiska byggblock genom expansionsfasen omedelbart efter fusionsfasen i primära J-kroppsytan. Alla frågor besvarade.

— Till och med »KLOROFYLLMOLEKYLEN» framträder obehindrat som en direkt konsekvens av bildningens princip. Se KlorofyllA-illustrationen.

———————————————

KlorofyllA ¦ CCS = 650°K

 

 

EAdirect: NuklidIkoner — ESSENTIELLA AMINOSYROR DIREKT

Max tätt 1.82 T17KG/M³ liggande neutroner som sönderfaller till väteatomer med atomkärnorna innanför varandras nuklidbarriärer verkställer omgående och spontant exotermiska fusioner från lättare till tyngre atomer. Se kalkylkortet till EXOTERMISKA FUSIONSLAGEN hur energin beräknas. Genom expansionsfasen — atomkärnornas separation bildar expansionskrafter genom kärnornas blottade kärnladdningar i max närbild — kan så kemiska bindningsformer realiseras från max täta atomer som inget mänskligt laboratorium någon kan efterhärma: Normalt omöjliga bindningssymmetrier [kärnmatrisiska algoritmen i PERIODISKA SYSTEMET] kan i princip forma kemiska bindningar inom sekunder [FMcitatet-pollen] som blir helt omöjliga i normala Jordfysiska laboratorium. Se även i SYREBILDNINGEN2020.

———————————————

GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM ¦ Kärnmatrisiska algoritmen

 

 

 

Essentiella Aminosyror DIREKT inlagrade i Jordprimära Skalvattnet? Det ser så ut. Ytterst enkla direkt kemiska bildningsmönster OMEDELBART efter exotermiska fusionsfasen

   Meteoriterna med deras redan väl kända exotiska innehåll enbart bekräftar helheten i TNED-kosmologins övergripande beskrivning:

— Inte ens i mina vildaste drömmar, fantasier eller andra hemliga resmål hade något sådant upptagit min egen författande tanke — någonsin. Det kommer bara. Först som första droppen i ett stilla duggregn, man börja undra .. v va .. sedan ett veritabelt smattrande spöregn.

— TNED-kosmologins oundvikliga konsekvenser: Man behöver bara (våga) öppna Boken. Resten ger sig av sig självt [nästan, bara med litet vind i ryggen].

— Utan de tydligt illustrerande — proportionsriktiga — NUKLIDIKONERNA hade uppdagandet förmodligen aldrig blivit till. Nämligen så:

— I arbetet med att analysera relaterbara fysikförklaringar till främst Jordytans ämnesinnehåll — nuklidbildningarna i TNED-kosmologin — är nuklidikonerna ett måste: överblicken. När sedan — plötsligt — det står [mera] klart HUR, och på vilket och vilka möjliga SÄTT, bryter självaste spöregnet löst med rena dånet.

— Nuklidikonernas sammansättning som ovan är INTE [helt] analoga med gängse normala kemiska bindningssätt. Men PRINCIPEN i bindningssymmetrin är densamma: alla atomer i samma molekyl delar på samma gemensamma elektronmassa [resonansvillkor i olika kombinationer]. Sedan [längre fram] med större atomavstånd, antar formeringarna mera nuvarande normala laboratoriers kemibild:

— »Pelle 5 år är fortfarande Pelle 25 år».

 

 

 

OrienterandeBeskrivning: ORIENTERING: K-cellens värmefysik ¦ SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN ¦

 

 

Illustrationen nedan — från vattenbildens vattenversion — också en av de första i sammanställningarna under arbetets gång.

— Bilden av en möjlig ISVERSION börjar alltmer göra sig påmind ..

 

 

BESKRIVNING

SAMMANSTÄLLD ILLUSTRERAD ÖVERSIKT 25Jul2020 — Jordytans primära material — enligt TNED-kosmologins anvisningar

 

 

Jordkroppens Järnkärna bildas först (neutronkvot noll). Därefter i växande upp mot ytan alla övriga grundämnen — också i olika regioner.

— Beroende på kombinationer mellan olika neutronkvoter, kan (många) olika sammansättningar bildas successivt i den snabba fusionsfasen. Tillsammans med den efterföljande expansiva Coulombfasen sker kemisk normalisering och kroppen antar sin mineralogiska slutform. Sättet med bildningen av 8O16 från den betaaktiva fusionsagenten 6C16 som antyds i illustrationen är bara ett av flera andra möjliga alternativ. Insikten om alternativen växer också fram (snabbt) och utvecklas i takt med djupdykningarna.

———————————————

Järnkärnan — detaljerad tabelluppställning för Järnkärnans exotermiska fusionsbildning enligt TNED ¦ JÄRNKÄRNAN illustrerad — nuklidprocessen¦

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

—————————————————————————————

   J-kroppens grundämnesbildning (Diakvadraten) definierar de möjliga grundämnesförekomsterna:

— fusionsfasen som föregår den efterföljande Coulombexpansionen (CE);

    CE ansvarar för ATT J-kroppen får sin slutliga stationära fysiska form:

    alla mineraler och ämnen innefattade;

— Hela beskrivningssättet frammanar en ytterst enkel nukleär-kemisk direktförklaring:

   hur de tre främsta toppämnena

vatten (H2O), kväve (N2) och koloxid (CO) kan förstås hamna allra längst upp

— och så småningom forma sluthistorien på en färdigbildad Jordatmosfär (HESC-processen).

———————————————

PLANCKRINGEN  h=mcr — atomkärnans härledning — NEUTRONEN — gravitationens fundamentalform ¦ MAC/TNED Energilagen ¦

Ljusets Gravitella Beroende — med jämförelser till Einstein och Schwarzchild ¦ PLANCKEKVIVALENTERNA ¦ Einsteins Relativitetsteori ¦

Elektriska laddningens elementära härledning ¦

J-KROPPEN ¦ Diakvadraten

 

 

 

DeuteriumBildningen: 1H1-fusionerna:

 

DEUTERIUMBILDNINGEN

 

Atomkärnans härledning (TNEDbegin ¦ TNED) innefattar ett KÄRNMORFOLOGISKT komplex:

   Neutronens TNED-härledda N3m20-aggregat

— dess sönderfall till Väteatom med vätekärnan (konv. protonen) och dessa två i exotermisk fusion (förening) med impulsmomentets bevarande

— framtvingar en (deriverande, TNEDbegin) fusionsprodukt:

   En mera morfologiskt kärnkompakt atomkärna framträder;

   Dess kärnradie reduceras (impulsmomentets bevarande under formändring) med √2;

   Deuteronen får en trängre tyngdcirkelradie (kärnspinnet) på en mera kompakt kärnform.

   Se DEUTERONENS HEMLIGHET.

— Det som sker genom N3m20-fusionerna 0n1 + 1H1 eller 1H1 + 1H1 illustreras komprimerat nedan.

   N3m20-aggregatens omfång i fusionsprodukten reduceras (imploderas):

 

 

   N3m20-aggregatets omfång (protonradien = 2He4-radien) återkommer sedan med växande masstal från Helium4-kärnan.

   Modern akademi har (genom lasertekniken 2000+) övergivit den klassiska föreställningen om atomkärnans mekanik.

— Man använder inte längre Hofstaedters banbrytande elektronstrålebombardemang i atomkärnans undersökande utsträckning (instrumentmekanikens era har övergetts för datormodellerande verksamheter).

— Resultatet har blivit en »LJUSSKUGGA MÄTANDE PROCEDUR» som ger helt andra värden, och introducerar/viktiggör helt andra begrepp, typ ”charge radius”. Dessa har ingen (direkt) koppling till beskrivningen av atomkärnas morfologi — enligt TNED-mekanikens kärnfysik. Det är också anledningen till olikheterna i synsätten.

———————————————

N3m20 ¦ DEUTERONENS HEMLIGHET — 1/√2 — impulsmomentets bevarande¦ KÄRNRADIERNA ¦ TNEDbegin N3m20 ¦

 

 

 

ForbiddenFusions, otillåtna fusioner:

 

TNED-fysikens kärngrunder — se även kort om SPINNSYNKRONISERING i H2Oend.

OTILLÅTNA EXOTERMISKA FUSIONER

NUKLIDIKONER:  Neutronen = Planckringen h=mcr i TNED: universella verkanskvantumet i äldre litteratur ¦  protonen, Vätekärnan ¦  deuteronen ¦  Helium4

 

Beskrivningen nedan ger en grundredovisning av vilka elementära nuklider som INTE fungerar EXOTERMISKT (som GER ut energi) i gemensam förening (experimentalfysiken ska ha samma information, annars är vi körda):

— Neutroner förenas inte alls; Två Helium-4 inte heller (med tre är OK); Helium-4 gillar inte heller varken vätekärnan eller neutronen (med tre tillsammans går — i olika kombinationer)

 

 

Exotermisk fusion 1H1 + 1H1 är helt OK:

— 2st 1H1 har ingen känd fusionsprodukt typ ”2He2”.

— Undersöker vi — emellertid — atomvikterna mera ingående ser vi att

 

 

   EXOTERMISKA — innanför varandras nuklidbarriärer — Fusionen är exotermiskt OK därför att masskillnaden 2[1H1] —1H2 är större än noll;

   MassEnergi ges ut — fusionen är exotermisk.

— Därmed en bevisbart praktisk fysisk väg:

   Exotermiska fusionen 1H1+1H1 [kärndelen ger 1.442 MeV] medför att den resulterande atomkärnan DESSUTOM släpper ifrån sig en POSITRON [e+] : »kärnbalansens egen inre autonoma maskinteknik» justerar automatisk ut korrekt (n-p) kärnstruktur;

   Positronen ANNIHILERAS [strax] tillsammans med första bästa påträffade elektron, vilket ger ett extra exotermiska bidrag på mc²-produkten av dessa [1.022 MeV = 2me·c²/[1.602 t19 C · T6]:

— Totalt utges exotermiskt per 1H1-par i exotermisk fusion således 2.4642126 MeV.

   EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN [emellertid] har ingen direkt anpassning [i min tappning] för den typen [”2He2” finns inte].

— Mera problematiskt [säger TNED] är att få fram Deuteronkärnan via kolliderande vätekärnor:

   Är kärnorna inte synkroniserade  — kärnbrunnsinriktade: samma kärnspinnriktning — går det inte: kärnorna stöter ifrån varandra:

    med parallella spinn: kärnorna stöter bort varandra:

    med antiparallella spinn: kärnorna förefaller [ofta] gå ”rakt igenom varandra” — se citaten från Scientific American, Alan. D. Krish från Maj1979 och Aug1987, Collisions between spinning protons.

     ger en deuteron bara om kärnorna är spinnsynkade — »snurrar åt samma håll».

— Men säg den tekniska partikelaccelerator Apparat som kan åstadkomma den konstellationen i mötesögonblicket. Jättespännande.

———————————————

DEUTERIUMBILDNING via ”neutronprotonen” — partikelfysiken special ¦ Annihilationsprocessen i relaterad fysik

Kalkylkort Exotermiska Kärnreaktionslagen ¦ TNED

Scientific American EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER 1979-1987 — Kollisioner mellan spinnriktade protoner ¦

 

 

SÅ LÄNGE nukliderna fortsätter ATT ligga innanför eller på varandras nuklidbarriärer — nuklidkroppens omskrivna sfär enligt TNED (NUKLIDBARRIÄREN) garanterat av det maxtäta primära kroppstillståndet från K-cellens expansion — kommer exotermiska fusionsbildningar att verkställas automatiskt in till sista prick.

— Illustrationen nedan exemplifierar den teoretiska exotermiska mönsterbildens olika tillåtna sätt.

— Elektronbesättningarna ingår automatiskt genom KÄRN- OCH ATOMFYSIKENS TVÅ KUNGSEKVATIONER:

 

 

— Vi behöver aldrig bekymra oss om den delen. Se även vidare exempel i FUSIONSRINGARNA om inte redan bekant. Vi kan koncentrera oss på huvuduppgiften i lugn och ro

———————————————

K-cellens Expansion ¦ Fusionsringar ¦ Nuklidbarriären ¦ 2 KUNGSEKVATIONER I TNED

 

 

 

c16ex:

 

6C16-exempel — fusionsringar/fusionsled

FUSIONSAGENTEN 6C16 i illustrationen nedan ger en del exempel.

Se även flera exempel i

6C16 OCH NUKLIDERNA IN TILL TUNGA NUKLIDGRUPPEN och

Formationen av fusionsagenten 6C16.

 

»NÄRBILDEN» — alla tillåtna kombinationer som resulterar i exotermiska fusioner

är just precis situationen från början i TNED-kosmologins alla J-kroppar genom K-cellens expansion;

   Alla Tillåtna fusionslägen bildar grundämnen;

   grundämnesnuklidernas blottlagda kärnladdningar garanterar Coulombisk repulsion;

   Coulombrepulsionerna åstadkommer en kroppsutvidgning;

   Kroppsexpansionen slutar på den färdiga himlakroppens slutliga kemiska mineralogi.

   Snabbt och effektivt: Stora (enorma) mängder exotermiskt energi frigörs. Se även i GRB-objekten.

———————————————

Exotermiska Kärnreaktionslagen ¦ Kärnreaktionslagen ¦ Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat

DEUTERONENS HEMLIGHET -- impulsmomentets 1/√2 kriterium ¦ Nuklidbarriären ¦ Kärnradierna

Atomkärnans Inkompressibilitet ¦ K-cellens Detonation ¦ PULSARERNA ¦ GRB

EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGENS KALKYLKORT ¦

 

 

 

YtOrient:

 

ORIENTERING: K-cellens värmefysik ¦ SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN ¦

YTÄMNENA

Med det enklaste valet av TNED-nukleär ikonisk beskrivning

(otaliga andra sätt finns som sagt av mer eller mindre komplicerad art)

framgår funktionssättet i J-kroppens fysiska bildningsdynamik:

   det allra närmast yttre;

Form- och VolymreduktionsFaktor 5/1: KraftMorfologi

 

VOLYMREDUKTIONEN i kärnbildningsprocessen FRÅN NEUTRONANTAL TILL NUKLIDANTAL (Planckringens Dimensioner) ÄR GROVT  5/1: nukliderna som bildas är 5 gånger mer rymdkompakta än de fristående ursprungliga enskilt tätt packade neutronerna. Den morfologin garanterar en »mjuk» uppstartande Coulombisk kärnrepulsion mellan produkterna — om inte kärnorna av »seismisk resonanstryckverkan» pressas ihop, tillfälligt, med följd i ytterligare exotermiska fusionsprodukter.

— Mera ingående ytfusionsalternativ  visas här i CompBIO — praktiskt taget alla nuklider i lätta nuklidgruppen kan bildas på den vägen — ända upp till Nickel.

———————————————

NUKLIDIKONERNA ¦

 

 

 

Komplikationerna:

 

VATTENBILDENS VATTENVERSION AVTÄCKER INTE ENKELT RELATERBARA VERSIONSDETALJER

 

   Expansionsfasens uppträngning mot kroppsytan från det lägre ursprungligen maxtäta (1,82 T17 KG/M³) liggande inre av Jordkroppen — som vi ser genom nuklidikonerna ovan — kan lätt bilda de angivna grundämnena i Jordytans allra översta skikt: Kol, Kväve och Syre;

  Med ytterligare toppförekomster av Väte (1H1) tillsammans med en (så) redan färdigbildad stor syremängd och den aktuella värmeaktiviteten i sammanstötningarna

   bildas omgående vatten (H2O) på känt kemiskt maner (grundskolans kemiexperiment);

 

   Restsyret från den föreningen vilket vi förutsätter förenar sig också snabbt med Kolet till Koloxid (CO);

 

vi förutsätter att mängden restsyre efter vattenbildningen är så begränsad (lika med noll: intet) att inget nämnvärt CO2 bildas (bevis saknas ..)[‡BS] ..

 

[Konsekvenserna med nybildat vatten, visst CO men inget CO2 — och en samtidigt HESC-process som levererar toppsyre via solljusets vattensönderdelning (följdsatser med konsekvenser) innebar förvecklingar av tydligt ej logiskt lösbar natur. Det ledde senare hela saken fram till vattenbildens isversion].

 

— Kemiska bindningsenergin (ETAB) för C-O är f.ö. den allra högsta av de här omnämnda föreningarna.

   Den bryts inte termiskt (normaltryck) av ekvivalenta temperaturer under 86 311 °K.

   Den detaljen är avgörande för sammanhanget.

———————————————

ETAB ¦ Planckringens Dimensioner ¦

 

 

 

PrimCO2satur:

Primära CO2-mättnaden

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago ¦ Ma motsv. million-

54KM-VATTENSKIKTET KOKAS IN I LITOSFÄREN UNDER 16.32 MILJARDER ÅR

 

   Litosfäriska Vatteninkokningen upphör vid 4.5Ga

   KORRELERAD ProcentRÄKNING i UPPGIFT 4 visar — kräver — att allt primärt befintligt CO och vatten är CO2-mättatd vid tidpunkten 4.5Ga.

   Restvattnet 1st havsoceanmassa fälls ut som första fria ytvattnet [NASA 4.3Ga] ¦ som

   automatiskt medför att Hesc-processen börjar leverera fritt atmosfäriskt toppsyre — ÖVER en fortfarande sista havsyta som ligger 2.7 KM ÖVER Jordytan:

   Tryckbalans etableras — de allra första biokemiska processerna på Jordytan kan börja [i undervattensläge].

 

 

— Jordlitosfärens stora syreinnehåll + dess stora bergmineralogiskt integrerade vatteninnehåll KOM DIT primärt genom ATT

   ett 54 KM tjockt lager PRIMÄRT vatten BILDADES DIREKT KEMISKT DIREKT ÖVER EN strax uppvällande PRIMÄRT HET JORDYTA ur en föregående snabb exotermisk fusionsfas med Jordkroppen från neutronmassans max

1.82 T17 KG/M³

till efterföljande Coulombfas med expansion och kemisk slutlig formbildning — till nuvarande 

5 500 KG/M³.

— Det primärvattnet — 20st nuvarande havsoceanmassor á 1.4 T21 KG — kokades in litosfäriskt under de första 16.32 miljarderna åren.

— I slutskedet (4.5Ga) finns bara en enda slutlig havsoceanmassa kvar. Den fälls ut som vårt nuvarande stationära klimatbundna fasta Jordytsvatten.

 

I MODERN AKADEMI BROTTAS MAN MED EXAKT SAMMA GEOFYSISKA GRUNDPROBLEM — MED ENDA SKILLNADEN MOT HÄR I TNED-KOSMOLOGIN ATT MAN SAKNAR DEN utvecklingstid SOM TNED-KOSMOLOGIN GALANT TILLHANDAHÅLLER:

   den kraftfysik som krävs för att fullborda förklaringsbilden.

 

 

 

CompBio: 20Jul2020

 

INTEGRERAD FUSIONS-COULOMBEXPANSIONS-KEMIBILDNINGSFAS i J-kroppens primärbildning innebär ofrånkomligt oeftergivligt obönhörligt ATT grundläggande biokemiska byggblock sådana vi känner dem idag uppkommer direkt. BEVISEN ligger i METEORITERNA: Alla himlakroppar bildas på samma grundläggande princip. Och alla [stenkroppar] uppvisar resterna och spåren efter den unika kosmiska enstaka händelsen: biokemiska byggblock.

 

 

Vad innebär det — såvitt korrekt naturvetenskapligt beskrivet? »Modern academic cosmological theory completely terminated, says Cosmic Intelligence». Inte ett dammkorn kvar. Inte ett enda. Inte en enda atom. Helt rent. Och det i ett enda ENKELT penndrag, bokstavligt talat. Den här författaren är precis lika överrumplad av den TNED-kosmologiska resultatbilden som det förmodas också gäller även för varje annan trottoarfotgängare under stjärnorna i vår tid. Inte en prick. Inte ett korn. Se mera utförligt i ”309” och Utklassen om själva byggblocken.

— »Stäng ner Modern Akademi:

   den inrättningen har inget mandat, har aldrig haft, att styra mänskligheten i kunskapshänseende.

   Den skapar enbart kaos, vanföreställningar, vidskepelser, och en speciellt djupkorkad 1800+-grundad, uppfunnen, fåfänga att vilja framstå som förmer än andra».

   En Alternativ Förklaring? Ärligt talat:

   Fråga på Posten. Dom kanske vet.

———————————————

3 0 9 ¦ UTKLASSEN ¦ MeteoritBevisen

 

Särskilda föregående aspekter till vattenversionens argument ..

 

   Avsvalningspunkten (CCS=650°K ¦ 260 atm) betyder en (definitiv) inledande förening mellan primär markdel och primär vattenfylld atmosfär — atmosfärens normaliseringsperiod (~ 1Gy):

   Slutvattnet 1.4 T21 KG som fälls ut på Jordytan bör absolut tveklöst vara det allra mest 100% säkrade CO2-mättade primärvattnet på kredit av hela den föregående minst 15 miljarder år verksamma litosfäriska inkokningsprocessen: markhetgasens (ETAB) säkra CO-O och dess turbulenta symbios med det redan från ruta ett primärt (68.95% ¦ UPPGIFT 4) CO-O berikade primärvattnet.

———————————————

ATMOSFÄRENS NORMALISERING ¦ ETAB ¦ UPPGIFT 4

 

 

 

AfterMath:

AFTERMATH:

Biologin utvecklas:

Vi prövar först en kortare mera allmänt hållen version av helheten

— Med ett redan under lång tid förpreparerat slutligt fast Jordytsvatten — »fullproppat med basbiokemiska byggblock» av en art och natur vi (här) bara kan ana — bör biokemiska processer uppträda »snart sagt överallt», i alla typer av gynnsamma fuktiga tempererade miljöer.

 

   Jorderosionen

från första uppträdande ytvattnet som kan säkra sedimentering, slambildning och därmed mullpreparering via naturliga erosionsprodukter — sköljet i tidernas begynnelse

inom litosfären har redan haft (minst) en miljard år på sig (sedan första ytvattnet visade sig) för att skapa avlagringar och sediment med finfördelat mullmaterial (en del av de redan nämnda bioblocken inkokade/upplösta i bergmineralen, nu i återvinning);

   Befintliga bioblock i det utfällda ytvattnet bör finna närmast perfekta betingelser för att börja utvecklas — på alla håll och fronter.

 

En biologisk tillväxtexplosion inträffar otvivelaktigt tvunget (tidigast från kanske 3.5Ga ¦ ytVattenOK);

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago ¦ Ma motsv. million-

———————————————————————————

   Enligt redan (geologiskt FM-uppslag) kända grunddata (fossil) finns säkra daterade spår av mera utvecklade organiska växt och djurformer minst 1 Ga bakåt.

   Marina djurarter utmärker tiden 0,5Ga = 500Ma.

   Land och bergformationer utmärker den vidare utvecklingen:

   Kontinentaldriften säkert märkbart från 400Ma;

   70Ma: Fåglar, däggdjur (Urhästen), insekter;

   3Ma — Lucy; definitiva tidiga människoliknande förfäder;

   0,2Ma — människan tidigast fullt formmässigt utbildad, definitivt 0,050Ma = 50 000 år sedan i Europa.

   Frågan om ett ursprungligt Atlantis på delvis ännu klart osäkra geologiska grunder:

— Den frågan måste säkras och bevisas mera ingående — om alls.

 

 

 

FinalOxyMass:

Vad bestämmer den slutliga, nuvarande, atmosfäriska syremängden?

— AaaA .. Just det. Det var just frågan det i MLN-1470-ljusets glans:

— »UTRYMMET FÖR MAXIMALT ANTAL Mängd akademiska PhD:s». Jepp.

 

— Jordkroppen är för det första den enda kända himlakropp vars atmosfäriska syreandel också harmonierar med alla övriga ämnesförekomster på och inom Jordkroppen: vi har inget att jämföra med.

— Så svaret på frågan skulle vara:

— Jordkroppens helt unika fysiska egenskaper. Alla dessa har samverkat. En enhet.

Vi vet inte av något annat. Liv, hälsa harmoni. Tjejhimlen — i kulturer där inte ens en minsta ynka association till intrång, överfall och våld existerar.

— Mändu. Blir inte det en något fjuttifierad versin av Den Fria Naturfilosofin?

— Kanske det för den elit som inte står ut med Omtanken i Tjejdominansen. Friheten att ”filosofera om vafanjavill” finns visserligen kvar. Men inte med samma takhöjd som tidigare (friheten att Ta, Röva och Härja: naturmord). Däremot ser det UT som att andningsförmågan växer. ”Bättre frisk än risk”. Plågan att tvingas ha med våldtäktsinnovatörer att göra reduceras.

 

 

 

OrganicLIFE: HescPROCESS’ contribution to LIFE:

ALL QUANTITIES AND TIME WINDOWS MUST FIT. If it doesn’t : We’re done:

Timeline for first appearance of free Earth atmospheric oxygen in TNED-cosmology

 

 

This diagram would be ”The Simple Basic Option” on The TNED-cosmological explanation to our top atmospheric oxygen content.

— However — geological data (2.5Ga ¦ Prosini2019 and others) suggest some lag — hiatus: EarthSUCKS-oxygen — in this HESC-continuous oxygen atom top atmospheric delivering process (OXYGEN BEGIN PERIOD). As is seen from compiling these data all together, it makes no difference if there are pauses in between the continuous flow of accumulated atmospheric oxygen: OxyTIME = 3 = 2 + 1 Gy or other trivial combinations.

 

 

— The end situation is that the summing up of the oxygen HESC-delivery ends on present normalized Earth Biosphere on a final EarthSUCKS situation:

— A final pause or hiatus in the accumulation of free HESC-oxygen arrives with a full erosive Earth crust nature, maybe some 0.5Ga.

That is at least what the coarse TNED-calculations suggest (EROSex).

— Erosion takes care of the balance and recycling: HESC-delivers Oxygen to crust-eroded unfinished oxygen-sucking minerals; Crust erosion delivers new fresh H2O-molecules up to the HESC-level (80-100KM). This process is so exceptionally slow and the deficit so small that it has no practical significance for the total of the Earth’s Biospherical and gravitational budget. Not even in a scope of several hundred billion years.

 

 

Genomgång och prövning av de olika detaljernas KVANTITETER visar en anmärkningsvärt detaljerad passning.

   Normalt sett om en passningsprocess är angelägen men den INTE naturharmonierar, visar sig stora (stora) svårigheter: omgående (”det jävlas”: not good). Här har helheten tydligen funnit sig själv, om uppgiften gäller att summera de omedelbara intrycken.

 

 

 

 

DET FANNS (PrimCO2satur) EN VISS SVÅRIGHET här från början, figuren ovan.

— Nämligen det till synes ”passande” tillfället (4.5Ga) då HESC-processen för att kunna förklara nuvarande toppsyremängd kan förstås först börja uppvisa en växande mängd fritt toppAtmosfärsikt syre.

— Den (”sammanträffande”) situationen kan uppenbarligen bara fungera OM

— H2O-ånga längst upp, N2 med CO-O längre ner över primärvattenytan H2O med innehåll .. —

allt underliggande vatten REDAN är CO2-mättat MED en överliggande primär-CO-rest som också REDAN hunnit bli CO-O-mättad — vilket garanterar att inget syresugande kemiämne finns kvar (4.5Ga).

 

Den enda bevisform vi har (här) att uppvisa för det (4.5Ga) lägliga sammanträffandet är BALANSRÄKNINGEN i Jordlitosfärens ämnesinnehåll av Kol och Syre:

   Vi grundar hela räknearbetet

   först på en KONSTANT HESC-leverans av syreatomer (enligt UPPGIFT 4), och sedan i slutänden på

   också en viss resterande mängd markassocierat CO2 från hetgasens inkokningsperiod;

   den aktuella Jordbiosfäriska kolmassaäxtgas som finns kvar och ur vars kapital allt nu levande på Jorden tydligen har uppstått,

 

 

   tillsammans med de redovisade temperatur-tryckbaserade grovräkningar som låter oss få fram jämförande kvantiteter gasinnehåll och mineralogiska sammansattningar (bergmineral, deras kemiblock) med grund i olika litografiska ämnestabeller (HONC2020.ods Tabell 6).

 

SAMMANTRÄFFANDET (4.5Ga) blir i DEN meningen inget sammanträffande utan en (ren naturharmonisk) förutsättning för att vi skulle komma fram, hit. Någon annan förklaring till konstellationerna är här inte känd.

— Fritt toppatmosfäriskt syre måste obönhörligt först uppkomma när, samtidigt med ATT, också första fria ytvattnet visar sig på Jordytan (NASA-artikeln m.fl. — tämligen säkra geologiska belägg [Månens recession])

för att säkra en initiell fri konstant HESC-toppatmosfärisk syrebildningsperiod under tiden (4.5-2.5Ga) sista primärvattnet lägger sig på, sjunker ner till, nuvarande normala Jordytans preferensnivå.

— Det är hela huvudsaken i konsekvenser för toppatmosfäriska syrets del, säger TNED-kosmologin.

   (Om andra förhållanden gäller, kommer INTE syreräkningen ATT hålla streck).

 

Det finns också en annan — ypperligt snäv — mera DYNAMISK marginal. Men den kräver räkneövningar som den här utläggningen inte har tagit upp (än):

 

— NIVÅNORMALISERINGEN från primärvattnets 54 KM tjocka bälte kring Jordkroppen och därmed en (reguljär) ”uppflyttning av atmosfäriska normalhöjden” med samma belopp — med åtföljande marginella reduktion i lokala toppatmosfärens tyngdkraftsacceleration (ytterst blygsamt, knappast märkbart ..) — NER (genom ca 16 miljarder år) till nuvarande normalpreferenser,

   innefattar uppenbarligen en dynamisk gasanpassningshistoria som, möjligen, kan bidra (en del) till att klara ut DYNAMIKEN bakom ”det lägliga tillfället” vid ca 4.5Ga:

— I takt med ATT primära ytvattnets toppyta drar sig ner mot nuvarande normala havsyta, vattnets litosfäriska inkokningsprocess, »ÖKAR TOPPRYMDEN» ner mot den högre nu normala accelerationskonstantens belopp;

   Gasutrymmet ”ökar”. (Som innebär: Hesc-processen kan fylla på i lugn och ro ..).

— Men räkningen på den (trixiga) termo-hydrofysiken har här inga exempel att visa — om alls.

 

 

 

PrimeCarbon:

 

Tt = 10↑±

Inkokningsräkningen stämmer (16Jul2020)

PRIMÄRA KOLMÄNGDEN

   MLBok (20°C-data)

(2.8 T22 KG H2O)/(1424 H2O/C) · (U¦C/U¦H2O=12/18) =

1.3108 614 T19 KGcarbon

   Grovräkningen via HOP-tabellen:

1,2876 T19 KGkol i Litosfären;

   Mera noga enligt HOP1967¦FM1975¦BA1978-tabellen (HONC2020.ods Tabell6):

 

1.7042 T19 KGcarbon mLitos¦KG all primary Earth surface lithospheric carbon ¦ Se FOSSILDELEN — försumbar del

:

   Original Stay¦Carbon in Lithosphere (disregarded the H2CO3-contet in our present 20:th sea water mass):

3.933 T18 KG = (1.7042 – 1.3109 = 0.3933) T19;  ~ 23%

 

 

OSÄKERHET:

I och med att CO2-vatteninlösningen ökar med lägre temperatur (dubbelt vid 0°C relativt 20°C) finns en viss osäkerhet i den EVENTUELLA procent kol som MÖJLIGEN skulle ha stannat primärt i den heta Jordytan från början:

(2 × 1.3109 = 2.618) T19 KGkol = betydligt mera än mLitos¦KGcol.

   Vi kan inte avgöra frågan på kvantiteterna: en kvalitativt förklaring krävs.

 

 

Den kvalitativa förklaringen kan vara den följande:

INKOKNINGSPROCESSEN via (FOR) primärtemperaturen 70 000 °K och minskande med hetgaserna främst CO och OCO innefattar naturligtvis (praktiskt) en viss odefinierad Jordyta i tillstånd av hetgas:

— De ideala 23%:en ovan kan (lätt) innefattas i den gasturbulensen. Och vi får i slutänden likväl en SLAGS

»allt kol från början ASSOCIERAT MED primärvattnets litosfäriska inkokning»

(»med en Jordytsbaserad liten koldel — 23% —  längst ner i botten på spisplattan»).

— Så: OM vi utgår ifrån att primäratmosfären hade

1,3109 T19 KGkol integrerat med primärvattnet, eller

1,7042 T19 KGkol integrerat med primärvattnet, går det på ett ut med hjälp av det heta (CO-OCO) inkokningsskiktet längst ner mot Jordytan.

  Vi behöver inte bekymra oss om marginalerna:

 

— Allt primärt nu existerande Jordlitosfäriskt kol fanns helt säkert associerat med den primära vattenbildningens fysik. Nämligen integrerat med denna (H2Oend).

———————————————

FOR ¦ H2Oend

 

 

 

VäteflyktsProcessen, Hesc: HESCdata

Väteflyktsprocessen HESC HydrogenESCape fortsätter:

   Den frigjorda syreatomen (tidigare bidrag till växande atmosfäriskt syre) kan nu efter den slutliga normaliseringen istället förenas med Jordlitosfärens långsamt blottlagda erosionsbergmaterial (särskilt järnhaltiga bergarter);

   Nya H2O-molekyler till sönderfallsprocessen i toppatmosfärens väteflyktskomplex flödar upp från den normala Jordvattenytan;

 

Först med fritt vatten på Jordytan uppkommer förutsättningen för fri Jordatmosfärisk syrebildning genom solljusets sönderdelning av vattenmolekyler i toppatmosfären — med samtidig väteflykt (HydrogenESCape) och bildning och underhåll av en Ozonsköld.

———————————————

Dole1965 —  H2Oissue — Väteflyktsprocessen ¦

OZONSKÖLDEN ¦ IceQuest — Ozonskölden illustration¦ PrimH2Obuild — Ozonskölden illustration ¦ KostIN — Ozonskölden illustration ¦ FigD — Ozonskölden illustration  ¦

 

   H2O-svinnet fylls på eller kan så förstås fyllas på naturligt genom erosionsprocesserna;

— En syrehaltens konstans kräver en sådan naturbalans.

   En orienterande beskrivning finns (25Jul2020) i WIKIPEDIA Erosion and tectonics som understryker ämnets svårighet: »inte mycket är känt». Se särskild beskrivning med grovräkningar och citat i EROSexREF.

— Erosionen med vind, vatten och nötning frigör (eller kan så förstås frigöra) i ytterst långsam takt en del av föregående inkokat litosfäriskt bergvatten (land-berg-erosionstakten [BONNIERS ASTRONOMI 1978 S198sp2mn] ”den genomsnittliga nötningstakten världen över är 8,6 cm  per 1000 år”  — ett Mount Everest massiv 8 848 M eroderar ner till havsnivån på 100 miljoner år — om inget nytt kommer upp).

   Grovräkningarna visar (eller motbevisar i varje fall inte) att den matematiken håller (väl) i den takt som den fortsatta väteflyktsprocessen vill ha det.

 

VÄTEFLYKTSPROCESSEN HESC I DETALJ — OZONSKÖLDEN

MERA PRECISERAT I DETALJ: Hur?

PRIMÄRA CO2-MÄTTNADSPROCESSEN I DEN UNDERLIGGANDE VATTENBANKEN — förutsatt fri atmosfärisk vattenånga

 

TNED-KOSMOLOGINS ALLMÄNNA FÖRKLARINGSBILD — Jordkroppens Primära Tillstånd efter expansionsfasen:

Väteflyktsprocessens funktionssätt — eller: HUR TOPPATMOSFÄREN AVDELAR FRITT SYRE UR VATTENÅNGA

 

Energibindningsfysiken bestämmer preferenserna: Solljusets Planckenergi med våglängden 175nM (FM175nM) visar värdet 7.1eV = (E=hf=hc/λ)/1.602t19C. Energitabellens molekylbindningsvärde (KJ/mol) som precis håller ihop vattenmolekylen på H-O-H visar motsvarande 5.2eV; solljuset kan bryta molekylbindningen.

— Men det krävs också att den HASTIGHET som uppdelningen ger den friställda väteatomen överstiger den aktuella altitudens (höjdens) flykthastighet. Den delen säkrar med Jordens aktuella g-fysik att enbart vätet kan rymma (och visst Helium).Övriga gasämnen stannar kvar.

— TNED-kosmologins samlade tidsbild från Solsystemets bildning, Jorden-Solen-bilden (HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦ Solperioden 11 ÅR):

   t=0: Solens primära moderkropp (från Vintergatans moderkropp) avyttrar solsystemets planetkroppar (SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN) i snabb takt (h¦d¦y, tid i timmar¦dygn¦år);

   t=1h: Jorden praktiskt taget morfologiskt färdigbildad, alla grundämnen och primära mineral med nuvarande täthet 5 500 KG/M³;

   Flera oberoende räkningar antyder att den morfologiskt färdiga Jordytans maximala primärtemperatur stannar på (FOR) runt max 70 000 °K;

— Jordrotationen byggs snabbt upp från primärkroppens minsta radie (200M) på primära exotermiska fusionsenergierna (Tabell Järnkärnan) genom ett litet initiellt primärt kroppsspinn (alla planetkropparna får sådana genom avyttringen från moderkroppen, se särskilt i PLANETKROPPARNAS ROTATIONER);

— Genom ATT Järnkärnan är garanterad (UddaJämna Nuklidgrupperna) från start, finns redan Jordens magnetfält utbildat — garanterat inom  5 timmar;

   t=5h: Solkroppen helt uppspänd på nuvarande omfång med tätheten 1 400 KG/M³

— Men en första Solfusionsperiod kräver också — enligt TNED-kosmologins anvisningar (Solkroppen avyttrar också primärmassa, se HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR, som först måste rensas ut innan full solljuskraft når ut till planeterna) — en första uppstart på (minst) 11,44112839/2=5,720564195 år från PrimärSolens fullt utbildade morfologi (minst 5 timmar efter divergenständning) innan första solljuset anländer bygden;

   t=47d: Jordkroppen når sin nuvarande omloppsbana kring Solen (BANBILDNINGSTIDERNA ¦ FFG) — Pluto kräver 32 år för sin del, längsta banbildningstiden;

   t=11y (eller efter max 22y): Solen levererar (säkert) sin allra första (reguljära) fotometriska effektpuls — ute vid Jordbanan mäter den nära 1 400 W/M²: »Solen lyser upp».

———————————————

BANBILDNINGSTIDERNA ¦ FFG ¦ HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦ Solperioden ¦ Solens fusionsperiod ¦ FM175nM ¦ Lokala Altitudens Flykthastighet ¦

IronCore ¦ Solsystemen i Vintergatan ¦ Planetkropparnas Rotationer ¦ Tabell JÄRNKÄRNAN ¦ FOR ¦ HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR ¦

Primära vattenbildningens principiella fysik — enligt TNED-kosmologin i översiktligt förklarande sammanfattande illustration ¦

HESCdata:

 

ConBEAT refererar värden och samband:

ConBEAT-deduced connections: EARTH BIOSPHERE ISSUES ¦vät¦hydHvat¦watH2Osyr¦oxyOyYEAR

————————————————————————————————————————————

Hesc .............   9.50 T7 KGvät/y ........ väteflykten per år ...........................................        annual hydrogen escape

Wsplit ..........   8.55 T8 KGvat/y ........ HESC-processens årliga vattenintag ...............           annual water split: (18/2)Hesc

Ostay ...........   7.60 T8 KGsyr/y .......  HESC-processens årliga syreleverans .............             annual oxygen delivery: (16/2)Hesc

Otime ..........   1.610770 T9 y ...........  (m¦JatmO=1.2242 T18 KG)/Ostay — HESC-processen 21 volymprocent Jordsyrebildningstid

Wtime ..........   1.6374269 T12 y .......  (m¦JoceH2O = 1.4 T21* KG)/Wsplit — HESC-processens oceantömningstid

————————————————————————————————————————————

* FMTabell: 2.59 T22 KG + 2.2123 T21 KG = 2.81123 T22 KG ¦ ~ 2.8 T22 ¦ / 20 = 1.4 T21 KG ‡ Tt¦10^±

   Uppgiften 9.5 T7 KGhyd/y [Aug2017] från Wikipedia Earth mass, Netlosses — jämförande referens i Kasting2012.

 

Wsplit/JareaÅR(y¦Year):

— Om Wsplit vattenleveransen till HESC-processen relateras idealt balanserat till erosionsprocesser med integrerat litosfäriskt bergmineralvatten — taget idealt över hela Jordytan, grovt 5.11 T14 M² — blir mängden avgivet sådant erosionsvatten per kvadratmeter och år lika med Wsplit/(5.11 T14 M²y)

(8.55 T8 KGvat/y)/(5.11 T14 M²) = 0.0000016731898 KG/M²y = 1.6 731 898 t6 KG/M²y =

WsplitJ .........  0.0016 731 898 Gram/M²y. I andra ord: det krävs ypperligt litet från Jordytan för att underhålla HESC-processen.

———————————————

Massflykten — Datauppgifter från Wikipedia — HescREF ¦ OZONSKÖLDEN ¦ Syretiden  

 

 

 

SYREBILDNINGSTIDEN:

Basdata från ConBEAT

SYREBILDNINGSTIDEN

Sifferuppgifterna i framställningens olika avsnitt har under arbetets gång justerats, från och till. Ovanstående referens ger relationsgrunderna med härledda samband.

 

   Mängden samlat toppatmosfäriskt syresyre rymmer inte ur Jorden gravitationsfält — beror (HESC) på TIDEN som vattenånga stiger upp från Jordytan TILLS en HESC-syreFrigörande motsvarande syreabsorberande process uppkommer på Jordytan. Därmed termineras syrets ansamling, och en konstant syremängd uppträder på kredit av fortsatt löpande maskinordning med HESC (HydrogenEscape) och en normaliserad Jordfysik.

   SYREBILDNINGSTIDEN (OBT ¦ Earth present atmospheric oxygen buildup time) kan beräknas med

HESC-processens kända idealt linjärt konstanta  obrutna takt

Hesc     = 9.5 T7 KGhydrogenEscape/y och det motsvarande frigjorda

Ostay   = 7.6 T8 KGoxygen/y med syreandelen (21%) av Jordatmosfärens massa (5.3 T18 KG)

i grovräkning som ger oss 0.21oxy · 5.3 T18 KG / (7.6 T8 KGoxy/y) = OBT =

OBT     =  1.46 T9 år ..............  Oxygen Buildup Time, present 21 volume percent

             ~ 1.5Gy.

— Mera noggrant (JORDATMOSFÄRENS MASSINNEHÅLL) med Jordatmosfäriska syredelens (idealt ackurat härledda) massdel (HONC2020.ods Tabell6):

OBT     = (1.2241849215 T18 KGoxy) / (7.6 T8 KGoxy/y) = 1 610 769 633.58848 y

             ~ 1.61Gy.

———————————————

Dole1965 — O18-fakta ¦ Dole1965 — DISCLAIMER ¦ Dole1965 —  H2Oissue — Väteflyktsprocessen ¦ HESC ¦ 175nM ¦

JORDATMOSFÄRENS MASSINNEHÅLL ¦

————————————————————————————————————————————————————————————

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder ¦ billion) years ago — Gy, Giga year[s]/år

 

 

 

UPPGIFTER, 1-5:  U1 ¦ U2 ¦ U3 ¦ U4 ¦ U5 ¦

 

UPPGIFTER — ALLA VIA VATTENVERSIONEN

 

U1 HUR MÅNGA SYREATOMER ..

U2 HUR STOR BLIR SYREMÄNGDEN ..

U3 HUR LÅNG TID TAR DET INNAN ..

U4 HUR MYCKET ANPASSNING ..

U5 VILKEN MÄNGD CO2-GASMASSA ..

 

Via redan kända basfakta, normala laboratorier:

 

HONC2020.ods Tabell4 -- atomviktsvärden U avrundat heltal

 

 

 

   Uppgift 1:

— Hur många syreatomer (20°C) i KG krävs per kubikmeter vatten med HESC för att till redan givna CO

— som ger CO2

— vattenmätta med en stycken CO2 per 1 424.5014 stycken H2O (MLBok)?

   Svar: 0.6240000107 KGsyreatomer (atomvikt U/u=16) PER KUBIKMETER VATTEN (= per 1000 KG H2O).

 

   Uppgift 2:

— Hur stor blir motsvarande syremängd för en vattenvolym över Jordytan (ca 5,11 T14 M²) med höjden 54 KM?

   20st 1,4 T21 KGvatten = 2,8 T22 KGvatten = 2,8 T19 M³vatten; /(5,11 T14 M²) = 54 794,52055 M.

— (54 000 M)(5,11 T14 M²)(0.6240000107 KGoxy/M³) = 1,7108282 T19 KGoxy.

   Svar: 1.72 T19 KGsyreatomer.

———————————————

MLBok ¦ Väteflyktrsprocessens takt ¦ HESC

 

 

SYREMÄNGDEN FÖR ATT CO2-MÄTTA (20°C) PRIMÄRsötVATTEN 2.8 T22 KG VIA GIVET CO:

 

 

   Uppgift 3:

— Hur lång tid SKULLE krävas för att ta fram den syremängden (U2¦syremängden 1.72 T19 KG i CO2-mättat 2,8 T22 KG vatten) med (olika Ostay -värden under arbetets gång) 3,8 T8 KGoxy/y?

   Svar: 45.312 T9 år (= 45Gy).

 

 

— Men (Jun2020): TNED-versionen av Universum har bara

20.82 T9 år att välja på.:

 

TNEDcosmicPrimeEarthTopSURFACE:

 

———————————————

ETAB ¦ FOR — several independent results suggest same prime ca 70 000 °K Primary Earth surface temperature

 

 

Om vi förutsätter — rimligt (H2Oend) men här ingalunda bevisbart: en ren hypotetisk exempelform — att den primära uppträngningen av nybildat syre och kol och syrets häftiga väteförening till vatten också medförde 3/4 CO2 primärvattenmängdsmättnad (att jämföra med intet alls), behöver vi (för att nå målet) endast en period på 1/4 av det beräknade värdet: Full CO2-mättnad via Hesc-processen.

   Det ger oss ett prövande svar

 

   Svar: 11.328 T9 år. ¦ yCONSTANT = Ylimit(1 – %satCO2) :  y = 45.312(1 – 3/4) = 11.328.

 

Men det är ett värde baserat på en konstant Hesc-aktivitet:

— Väteflyktsprocessen bör

med naturförutsättningar här helt utom författarens verifierande förmåga, enbart på redan uppställda premisser

ha haft en anpassningsperiod som börjar från noll vid JordenBegin och sedan växer (idealt linjärt) upp till full maskinstyrka:

 

 

 

Begynnande skisser till en kvantitativt beskrivande helhet ..

 

 

Figurens Orangea triangeldel:

— Vi har en HescTidsRESTYTA att lösa ut i ekvivalens med den givna sluthöjden (↑5: full maskinstyrka) på Hesc-processen;

 

 

 

%satCO2 anger förmättningen i hela primärvattnet som måste finnas — förutsatt befintlig CO-mängd över vattenytan — för att fri toppatmosfärisk syrebildning via HESC-processens konstanta toppatmosfäriska solljusstyrka syreflödestakt ska börja vid tG:

Syretiden som sådan som krävs för att bilda nuvarande Jordatmosfäriska syremängd via HESC-processen är som tidigare beräknat ganska precis 3 Gy.

 

   Uppgift 4:

— Hur mycket StartTriangel från vänstra HescKonstantRektangeln ska tas bort och läggas till åt höger i ekvivalent rektangelyta för att precis fylla ut resten från 11,328 T9 år fram till tidpunkten (–15.82 Gy + 20,82 Gy = 5 Gy)

då vi kan räkna med

med TNED-kosmologins förutsättningar: primärvattnets slutliga ytUtfällning på Jordytan

ATT sista havsoceanmassan (1.4 T21 KG) BÖRJAR fällas ut på Jordytan

i allt med DÅ förutsatt full CO2-vattenmättning, enligt förutsättningarna:

— Hur mycket startTriangel från vilken tidpunkt?

   Svar: VID tidpunkten 9 Gy = 2[(15.82 – 11.328 = 4.492) × 5 = 22.46 ~ 22.5]/5 ;

 

t            = 2[(t0tGyCONST ) × squareHeightUNIT]/squareHeightUNIT

             = 2[t0tG – yCONST]

             = 2[20.82tG – yCONST]

             = 2[20.82tG – Ylimit(1 – %satCO2)] .. still only a fairly rough calculation;

 

RESULTATBILD idealiserad linjär grovräkning MED ABSOLUTA FÖRUTSÄTTNINGAR:

HESC-processen börjar linjärt från noll och når full maskinstyrka 9.5 T7 KGväteEsc/år efter 9 miljarder år.

   Det blir ideala tiden som krävs för att etablera full toppatmosfärisk vattenånga med solljuset som matar HESC-processens konstanta syreflöde från den tidpunkten och sedan vidare framåt (i evighet amen).

   Primärvattnet är helt idealt linjärt CO2-mättat från 15.82 Gy.

 

Konkret praktisk gränsexempel — via NASA-rapportens resultat (Månens recession); Ytvatten från 4.5Ga (4.3)

 

Om HESC-processens konstanta syreflöde ska hinna leverera nuvarande toppsyremängd (grovt 1.11 T18 KGoxy)

— den SYREBILDNINGSTIDEN kräver ca 3Gy (3.2) för nuvarande Jordatmosfäriska syremassa —

med absoluta första början från tG=4.5Ga

 får sambandsformen för t-värdet heller inte överskrida t0–tG=20.82–4.5 = 16.32Gy

(som här skulle ge ett initiellt %satCO2=81.99).

— Men det REALISTISKA alternativet bör — som vi har förstått saken — tillåta »en rimlig uppstart» för HESC-processens fulla konstanta maskinstyrka (9.5 T7 KGhydroEscape/y).

— Knappast mera än hela den nu kända Jordytsbergålders period (t=4.5Gy ¦ tG = 4.5Ga). Antas den förutsättningen hamnar vi på ett primärt givet %satCO2-värde 68.95% (yCONST = 14.07).

 

 

 

Minsta t=0 ger %satCO2 = 63.98. Det blir — VATTENVERSIONEN — den teoretiskt absolut lägsta förpreparerade CO2-mättnadsprocenten som utkastningsprocessen vid Jordytan kan åstadkomma med genomströmningsämnen CO-O vid primärt ytkemiska vattenbildningen, alla HONCämnena VäteSyreKväveKol.

— Figurens högerdel beskrivs mera utförligt nedan i OxyBEGIN — om ej redan bekant (den har viss konventionell koppling).

———————————————

OxyBEGIN ¦

 

MED DEN FORTSATTA VATTENVERSIONENS UTLÄGGNINGAR

   Samtidigt får vi — tvunget — en balansräkning på ETT det förutsatta primära CO:et som HESC-processen syrematar med O till CO-O som sedan ombesörjer den fortsatta vatten-CO2-mättnaden fram till tG-punkten Den primärt givna CO-mängden måste (nämligen och alltså) räcka fram till — får inte ta slut före — tG:

   Gör den det, börjar fria syrebildningen tidigare än tG, och räkningen håller inte.

— Finns å andra sidan någon CO-rest kvar över resterande kvarvarande vattenyta vid den uppnådda tG-punkten — som ska föreställa tidpunkten då första ytvattnet fälls ut på Jordytan — gör det inget år den redan befintliga CO2-mättnaden i DET vattnet:

   vattnet lägger sig (över en period) på Jordytan, och tar därför inte emot mera CO2 än det redan har; Resultatet blir istället att restCO:et över vattenytan (från tG-punkten) slutmättas tills mättat CO2. Först därefter kan fria syrebildningen börja (fortfarande över vattenytan på sista primärvattnet [under någon kortare period]).

   Eftersom, vad vi kan förstå, emellertid OCKSÅ en sådan ev. restCO-gas bör vara av typen ringa

— det som är kvar efter den långa CO-agenturens HESC-stödda period av att förmedla CO2-till vattnet under: liten (obetydlig) i mängd relativt det övriga

— kan vi (tills vidare) acceptera den marginalen som en möjlig justerande fas i den sista övergångsperioden då sista primärvattnet lämnar primäratmosfären och börjar normaliseras till nuvarande ytvattenstandard.

 

PRIMÄRA CO-MÄNGDEN FÖR ATT PRECIS BALANSERA?

 

— Hur stor sådan primär CO-mängd krävs för att precis trigga en fri syrebildning från uppnådda tidpunkten tG?

— Om vi räknar på hela primärvattnets 20st nuvarande havsoceanmassor á 1,4 T21 KG, inalles totalt 2.8 T22 KG primärvatten, innehåller den massan antalet vattenmolekyler n(H2O) = m/Uu = 9.368954 T47 stycken H2O.

— Fullt CO2-mättat vatten (MLBok ¦ 20°C) håller 1st CO2 på 1 424 st H2O;

— Antal CO2-associerade H2O-molekyler i 100% CO2-mättat primärvatten blir alltså 6.579322 T44;

— 68.95% av dessa skulle vara primärgivna, med en resterade HESC-matad del på 31.05%, eller

   n = 2.042879 T44 stycken HESC-matade CO2 associerade H2O fram till tG.

 

— CO-massan för dessa är .....  m(CO¦U=12+16=28)    = nUu = 9.497191 T18 KGcarbonmonox — eller med

— C-massan ...........................   m(C¦U=12)                   = nUu = 4.070225 T18 KGcarbon;

— O-massan ...........................  m(O¦U=16)                   = nUu = 5.426966 T18 KGoxygen;

 

ÄMNESTABELLEN (HONC2020.ods Tabell6) visar Jordlitosfärens innehåll av kol försumbart atmosfäriskt:

— C-massa, Litosfären ...........  m(C¦U=12)                   = nUu = 1.704 T19 KGcarbon;

TOTALA KOLMASSAN som krävs för att HELT CO2-mätta de 20 primärbildade havsoceanmassorna:

— C-massa, H2Oprimär .........  m(C¦U=12)                   = nUu = 1.311 T19 KGcarbon;

Differensen (»ursprunglig litosfärisk kolmassa» — 23% av LitosCarbonNow)

— C-massa, LitosPrimär .........  m(C¦U=12)                   = nUu = 3.933 T18 KGcarbon;

visar alldeles tydligt ATT TNED-kosmologins inkokningsmatematik rent principiellt stämmer synnerligen utomordentligt väl, både i kvantitet och kvalitet — så långt dessa räkningar har visat.

— Det sagt speciellt i avseende på SYRETS (och bergvattnets) stora litosfäriskt mineralogiskt integrerade innehåll.

— PRIMÄRKVÄVETS KVANTITET, och kvalitet, stämmer också in:

— Kvävet nu i atmosfären (78 volymprocent) är drygt 1.6 ggr mera rikligt förekommande i atmosfären än i litosfären.

— Det ger bilden av att primärkvävet (TNED-kosmologin) tydligen nästan alltsammans bildades i J-kroppens toppyta, och har så stannat där (N2¦U=2×14=28¦) — i det mesta.

 

 

ETAB: Kvävebindningen N-N (N2) håller sig stabil under 75 000 °K, energibindningsEkvivalenta (E/1.602 t19 C = 9.8eV) Gränstemperaturen. Atomvikten (N2-paret) garanterar dessutom att Jordens g-kraft säkert behåller kvävet utan äventyrliga förluster. Endast det lätta vätet rymmer (HESC) genom solljusets inverkan (altitud 80-100 KM, 175nM ¦ 7.1eV). Vattenmolekylen (ETAB) till jämförelse splittas upp vid 5.2 eV via solljusets inverkan, samma altitud — väte flyr, syre stannar genom sin (U=16 ¦ 32 i par) högre atomvikt = större tröghet mot flykttendenser.

 

— Så har vi (endast) att härleda kolmassans kvantitativa representation i ämnet biomassa: den stående, levande livsmassans kolandel.

 

 

 

MaunaLoaNormal: MAUNA LOA NORMALEN — MLN

 

BEVISREFERENS

MLN — MAUNA LOA NORMALEN 1812

 

 

1812 MAUNALOA 284 ppmv CO2

Preferensen omnämns/används inte explicit i etablerad litteratur (Nov2020)

 

MaunaLoaNORMALEN (MLN) används i UH (Feb2017) som TERM för

   absolut naturlig CO2-preferens till den halt 284ppmv av koldioxid (CO2) som fanns i Jordbiosfären/atmosfären före Naturskogarnas förstöring 1800+:

— Koldioxidnivån 284ppmv CO2 i atmosfären före avskogningsepoken (1800+):

   MLN anger/refererar naturtillståndet fram till epoken (1800+¦Tabell Y2) då märkbart reducerad naturskog (>30% 1800-2000, ForestWORLD) präglar verksamheter som märkbart ändrar tidigare naturliga biologiska förutsättningar för fortsatt livsutveckling:

 

 

   uppkomsten av revolutionerande nyordningar 1800+ inom mänsklighetens kultur- och samhällsutveckling medför globalt omfattande ändringar i Jordbiosfären:

   Örstedts upptäckt 1820 av sambandet mellan elektricitet och magnetism: den andra industriella revolutionen: högt driven motoriserad maskinkultur med dess bränslekrav och tillhörande affärskulturella intressen markerar en definitiv brytpunkt.

   Naturskogen senast 1812: Förhållandet mellan Jordatmosfäriska syreinnehållet %v=20.946 och kolinnehållet %v=0.0284 i MLN (Bio6) är detsamma som förhållandet mellan antalet Jordsyreatomer och antalet MLN-kolatomer (BioEK1) — även deras massrelation (Bio6): lika med

1475 [1475.07]. Se vidare detaljerat i MLN1470 (BioEK1-10).

   OPTIMALA förhållandet mellan antalet sötvattenmolekyler och en inlöst växtkolsatom inom temperaturintervallet (BioEK4Tabell, Lower1999) 20.8-21.1°C (nom. 21°C ±0.15) ligger mellan

1460-1475;

  MassFörhållandet i Jordlitosfären (BioEK3) mellan Syre/Kol är

1460. Jordfysiken bevisar kvantiteterna: certifierar en fast universell Jordkroppsfysisk MLN-BIOTOP: ”område med samma natur” — fram till senast 1812. Jämför NU1011.

   Ämnesområdet är tydligen helt okänt inom FN/IPCC/SVERIGE+: Helt (garanterat) rent;

   Den populationen har — tydligen — helt andra bevekelsegrunder i sitt Mediala Naturintresse:

 

 

   FN/IPCC/SVERIGE+ lanserar ny friluftsordning för mer familjär frisk luft: såga mera, lev längre.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ GRUNDBEVISET ¦ Tabell Y2 ¦ ForestWORLD ¦ Bio6 ¦ BioEK1 ¦ MLN1470 ¦ Bio10 ¦ BioEK4Tabell ¦ BioEK3 ¦

 

Senast år 1812:

 

 

Vidare i MLN nedan.

 

 

Föregående författnings sammanhang här i dokumentreferenser — senare utvecklat mera relaterat

— CO→CO-O 2.2My

 

Med Mauna Loa Normen som slutexempel — 284 ppmvCO2 år 1812: innan atmosfärens antropogena förorening

— Räkningarna nedan med 3.8 T8 KGoxy/y använde endast halva det ConBEAT-härledda värdet 7.6 T8.

—————————————————

OM resterande CO-ursprungsmängd vid tG (4.5Ga) är reducerad till mera blygsamma 1.457867 T15 KGcarox:

(284ppmvCO2 · 2.2 T12 KGcarb/ppmvCO2 = 6.248 T14 KGcar) · (CO/C¦28carOx/12car) = 1.457867 T15 KGcarOx med motsv.

16ox/28carox · m(carox) = 8.330667 T14 KGoxy och HESC levererar 3.8 T8 KGoxy/y tar det CO2-mättnadstiden

t(sat¦CO→CO2)

= (8.330667 T14 KGoxy)/(3.8 T8 KGoxy/y) = 2.192281 T6y  ~ 2.2 My

= (8.330667 T14 KGoxy)/(7.6 T8 KGoxy/y) = 2.192281 T6y  ~ 1.1 My

 

att säkra den restgasen som en fortsatt permanent markgas (1.977¦66 KG/M³: luftens tyngsta gas).

2.2 miljoner år. Men den tidsbilden blir helt försumbar i den övergripande tidsbilden (inte ens en pixel).

Räkningen ovan enligt

284ppmvCO2 × 2.2 T12 KGcarbon/ppmvCO2 = 6.248 T14 KGcarbon,

× 32/12 = 1.66613 T15 KGoxy, /(7.6 T8 KGoxygen/y = Ostay)  =

2 192 280.70175439 y,

~ 0.0022Gy = 2.2 My

— Drygt 2 miljoner år.

Om korrekt: MaunaLoaCO2-delen säkras långt (4Ga) innan något mera utvecklat biologiskt liv existerar inom Jordbiosfären.

ger likväl det angivna 2.2 My.

 

Genom att vattenversionen visade sig inte hålla helt ut i slutet, bortfaller hela den ovanstående utläggningen och dess förlängningar som kuriosa i utvecklingsarbetet;

— MaunaLoaNormalens syreinnehåll (JordenBegin fram till senast 1812) visade sig i vidare djupdykningar i Jordfysikens AtmosLitos-kvantiteter ha en mera handfast bevisbar biotop i BioEK1.

MLN: MaunaLoaNormalen

Mauna Loa Normalen (MLN) 1812¦284ppmv eCO2: SD=WI:

 

Senast år 1812:

 

 

Mauna Loa NORMALEN definierar NATURSKOGEN på Jordfysikens (7) samhörande kvantitetsrelationer i ämnesinnehållet för AtmosLitos (MLN-1470.syntes): vår enda naturpreferens före föroreningsepoken.

— FN/IPCC/SVERIGE med associerade känner inte till den biologiska normen. Och vill av allt att döma heller inte höra talas om något sådant, då bevisningen sänker inrättningen jäms med: underhållet naturmord 1800+ — som om det vore en global tillställning i välgörenhet. Det är inget fel på intelligensen. Bevekelsegrunderna däremot att använda den, förefaller mindre bekanta.

 

 

 

 

   Mauna Loa Normalen (284 ppmv CO2 år 1812) är den här i UH härledda (GRUNDBEVISET) luftens medelhalt av (år 1812) 281¦4±3 ppmv CO2. Den varierar (NASA-grafen) över klimatperioderna (istiderna) mellan max 300 varmast och 180 kallast:

   kallvatten drar åt sig mera CO2.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ GRUNDBEVISET ¦ NASAgrafen

 

 

 

Geologiskt Certifikat: NASA-artikeln ¦ Prosini-citaten — Prosini2019 ¦

 

”De äldsta bergarterna

visar tecken på att ha stelnat under vatten.”

 

Med redan säkrade geologiska bevis för att Jordytans första vattenförekomster knappast ligger längre tillbaka än 4.5Ga

 

De äldsta bergarterna visar tecken på att ha stelnat under vatten.”

BONNIERS ASTRONOMI 1978 s391sp2mö

” Att jordens ålder måste vara minst 4,5 miljarder år har man slutit sig till genom radioaktiv datering av prekambriska bergarter

FOCUS MATERIEN 1975s439sp1m

— Se även forskningsresultaten (2005) i NASA-artikeln:

   starka indicier på ”very” stora mängder vatten  på Jordytan 4.3Ga.

   Prosini2019 (och andra) kvitterar med liknande uppgifter.

———————————————

NASA-artikeln ¦ Prosini2019

 

 

NASA Scientist Confirm Liquid Water on Early Earth — June 3, 2005 (19Jul2020)

https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2005/05_35AR.html

:

” Scientists have found that the Earth had formed patterns of crust formation, erosion and sediment recycling as early as 4.35 billion years ago. Their findings came during a study of zircon crystals formed during the earliest period of Earth's history, the Hadean Eon (4.5 billion to 4.0 billion years ago).”,

:

” "Rocks formed as a result of the thermal energy from meteorite impacts would be bone dry and melt at greater than 900 degrees Celsius," said Harrison. "In contrast, our study has found that Hadean rocks melted at a consistent average temperature of 690 degrees Celsius. Water, which is a very powerful catalyst, must have been present in very large amounts for rocks to melt at such a relatively low temperature.”.

 

blir (nu) huvudbilden mera välgrundad i grovräkningen (med TNED-kosmologins förutsättningar).

   IDEALT Från (Mauna Loa Normalens slutliga) CO-avslut:

Första Syrebildningen:

SCEN 4.5Ga:

— inget mera CO+O=CO2 löser in sig i kvarvarande primärvatten, och heller inget ytterligare CO över vattnet finns kvar som kan bilda CO2:

Ett annat sätt att formulera samma bild: från ca 4.5Ga framträder Redan mättat CO som CO2 ..

 

   Det tar tiden runt 1.6 miljarder år (olika värden har figurerat under utvecklingsarbetet ¦ SYRETIDEN) för HESC-processen att leverera vårt nuvarande atmosfäriskt fria syre, nuvarande atmosfäriska syremängden (21volym% av totala Jordatmosfäriska massan 5,3 T18 KG);

 

 

Se WIKIPEDIAGRAFEN i originalstorlek.

OM

inga Hollywoodfinansierade Datormodellerande JättaMaffigt Publikfriande inslag i Naturvetenskapen, tack: endast fältdata från Konkreta Jordytan; noll CyberSpace

— uppgifterna från Wikipedia verkligen HAR geologiska

inga jättesnygga äckel-GOOGLE och spyaktiga JätteGilla Microsofts-finansierade Animerade Hollywoodda

— belägg, kan vi se en klar utvecklingsbild genom TNED-kosmologins summerande beskrivningssätt.

— Wikipediadiagrammet ovan visas i större storlek i särskild artikel, se WikiOxyRef om ej redan bekant.

   HESC-processens kontinuerliga syreleveranser säkrar i samtliga fall ATT fritt atmosfäriskt syre hela tiden ACKUMULERAS I TOTALMÄNGD så länge inget (mera) syre SUGANDE material finns närvarande.

   För konstanträkningens del — tiden som krävs för full syrebesättning — spelar det alltså ingen roll om olika PAUSER uppträder i den geologiska tidsskalan där syreansamlingen tillfälligt upphör — t.ex. på grund av (förhistorisk) litosfärisk exponering.

— En sådan period har alldeles tydligt förekommit (2.5Ga-1Ga) vilket — i geologiska bevisdatas ljus — står säkert omvittnat av flera olika författarämnen. Se särskilt Prosini2019 som ger en del upplysande detaljer (järnhaltiga mineral är känsliga för syreexponering, och deras äldsta förekomster i Jordskorpan kan mätas/beräknas/uppskattas geologiskt).

   Vi ser, figuren ovan, att TNED-kosmologins huvudbild medger DEN TYP AV omtalade paus i kronologin som omtalas i de geologiska observationerna. Återhämtningen efter pausen (från 1Ga) ger i vilket fall den beräknade tidssumman (här 3Gy i figuren ovan) tillsammans med den kvalitativa huvudsumman:

   NÄR SYRET NÅR TOPPATMOSFÄRISK MÄTTNAD INTRÄDER ETT SLUTLIGT EartSUCKS-TILLSTÅND:

   Erosionsprocesserna säkrar eller måste tvunget göra det för att balansräkningen ska hålla att de vattenmolekyler som HESC-processen sönderdelar fylls på nerifrån Jordlitosfärens eroderande material

(vulkangaserna ensamt innehåller 99% vatten;

”.. vulkangaser .. som till största delen (c:a 99 %) bestå av vattenånga ..”,  BKL XII 1928sp1017m):

   Erosionsprocesserna (mera utförligt kvantitativt i EROSexRef) säkrar också i varje fall av princip att den leverans av syreatomer som HESC-processen fortsätter att distribuera kan tas upp av bergvittringens primärt ofullständigt syremättade mineral;

— Så kan i varje fall i princip den ytterst långsamma HESC-processen fortsätta att säkra den vitala Ozonskärmen (se HESC) för Jordytans fortsatt normala livsbiotekniska vardag. Det blir huvudbilden i hela beskrivningskomplexet.

 

 

 

PrimäraTillståndetsFysik:

HETGASENS BESKAFFENHET — CO:

INKOKNINGSPROCESSENS FYSIK

VATTENVERSIONEN — den här framställda möjliga situatiionsbilden direkt efter primära vattenbildningen:

 

 

 

Begynnelsevillkoret med det primärbildade 54 KM tjocka vattenskiktet över en (FOR) 70 000 °K het Jordyta

• med nyligen primärt bildade syre- och kolatomer som genomtränger Jordkroppens primära toppyta,

har bara (ETAB) en garanterat kemiskt sammanhängande hetgas i primärformen att välja på:

   CO. Koloxidgasen (konv. kolmonoxid).

— Det är den (TNEDwvTS ¦ 86 311 °K ¦ 11.5 eV) kemiskt starkaste av de aktuella ämnesmolekylerna:

   ekvivalenta termiska sönderdelningsenergin O-C ligger vid 86 311 °K tätt följt av kvävets N-N bindning med

75 794 °K och på tredje plats CO-O-bindningen vid 42 670 °K.

   Så: Helt på CO:ets kredit kan sammanhanget så förstås att allt primärbildat ovanförvarande vatten — 19st nuvarande havsoceanmassor á 1,41 T21 KG) successivt — kokas in i Jordlitosfären under en period av nära 16 miljarder år, säger TNED-kosmologin.

   Genom att CO-O-bindningen också säkras från nivån 46 670 °K kan vi räkna med att den sist kvarvarande CO-gasen nere vid markytan

då (4.5Ga) det allra sista primärvattnet lämnar primäratmosfären och börjar inträda stationär ytmarksfas på Jordytan

är av arten just CO2.

———————————————

ETAB ¦ FOR — several independent results suggest same prime ca 70 000 °K Primary Earth surface temperature

 

 

Det finns ALLTSÅ inte mycket annat att välja på i den situationen:

VATTENVERSIONEN

tG=4.5Ga:

 

Vid tidpunkten (a) 4.5Ga — CCS 650°K ¦ 260 atm — fälls det allra första stationära ytvattnet ut på den nu betydligt svalare (700°K) Jordytan i den allra sista av de 20st primärbildade havsoceanmassorna i det primärt 54 KM tjocka vattenskalet kring själva den primärt 70 000 °K ytheta Jordkroppen;

— Jordytan kokade in de övriga 19 stycken havsoceanmassornas vatten mineralogiskt integrerat i Litosfären under drygt 15 miljarder år — så som dagens etablerade uppgiftskällor beskriver det anmärkningsvärt stora litosfäriska innehållet av syre och vatten.

 

 

DEN 20:E HAVSOCEANMASSAN (1.4 T21 KG) lägger sig på Jordytan — med facit i vår nuvarande Jordfysik — som vårt stationära klimatbundna Jordbiosfäriska huvudvatten (alla sjöar [och is] inberäknat).

 

— Men den lägger sig inte omedelbart eller: den får inte göra det om den geologiskt stadfästa helheten ska gälla:

   Linjärt för de redan 19 inkokade reduceras primärvattnet med en havsoceanmassa per 16.32/19 = 0.8589Gy. Det ger en medelinkokningstid per havsoceanmassa 1.4 T21 KG på nära en miljard år: 1Gy (0.86Gy). Eller per kvadratmeter idealt slät nuvarande Jordyta (1.4 T21 KGvatten/0.86Gy/[5.11 T14 M²]): 0.003185727 KGvatten/M²y.

   Tre gram (en vattendroppe med diametern nära 18mM: V=m/D=[4π/3]R³; Rsph=[3m/4πD]1/3=8.947002mM). Per år.

   Med andra ord: En långsam mineralogisk inkokningsprocess.

 

 

 

 

Vi har vissa geologiskt observerade skäl — en geologiskt plötslig uppkomst av ytlitosfäriskt syresug — att förmoda att perioden för det sista primärvattnets utfällning på Jordytan tar litet längre tid än medelperioden (0.86Gy) för varje föregående havsoceanmassas litosfäriska mineralinkokning (inkokningen sker snabbare via den högre värmen, som vi kan förmoda).

— Här har gränsen runt 2.5Ga blivit en markör genom gängse presenterade geologiska grundfakta.

   Som redan antytts (OxyBegin): Förutsatt konstant HESC-process har olika pauser i det HESC-styrda syrebildningskomplexet ingen egentlig betydelse — så länge summan av alla aktivt HESC-syreAckumulerande perioder slutar (i vår tid) på det beräknade 3Gy.

 

 

— Vi SKULLE också i den vidare grovräkningen förutsätta att även det sista primärvattnet följer samma medelschema som de föregående 19. Emellertid

— som vi ser av tillgängliga geologiska basdata, såvitt ackurat i uppgiftsgrunden

(ingen numera IPCC-populär datormodellering är tillåten här, endast råa fältgeologiska basfakta: finns de inte: nada)

— kan vi misstänka en mera långsam utfällningstakt, typ upp till ett par miljarder år: 4.5Ga-2.5Ga. Den tidpunkten markerar observationer som ansluter till en mer eller mindre plötslig, hastig, uppkomst av påtalat och understruket äldre tydligt syreaffekterade bergartsmineral (Prosini2019).

— Den situation kan alldeles tveklöst återföras på TNED-kosmologins slutligt utfällda primärvatten:

 

PÅ FÖREGÅENDE DELVIS OFULLSTÄNDIGT HÄRLEDDA KVANTITETER

Teoretiska prövningar, försök och utläggningar ..

 

   Från tidpunkten tG=4.5Ga och därifrån vidare under det sista primärvattnets utfällning, minst 0.8Ga, har den fortsatta topplevererade HESC-aktiviteten hunnit samla visst fritt toppatmosfäriskt syre:

  3.8 T8 KG/y ger drygt 3 T17 KG fritt syre över sista primärvattenytan under 0.8Ga;

   Per medelkvadratmeter Jordyta 5.11 T14 M³ ger det en syremängdspelare/kvadratmeter på drygt 587 KG tillgängligt syre; 3 T17 / 5.11 T14 = 587.0841487 KG;

   Vad vi kan förstå: Den kvantiteten tillgängligt syre markerar en inte helt föraktlig mängd oxidationsagentur.

— På ett par miljarder år blir motsvarande mängd: 7,6 T17 KGoxy ¦ en m = 1 487 KG/M³-pelare.

Exakt hur hög den masspelaren blir beror på medeltätheten (marktrycket) — ett erkänt trixigt problem att lösa teoretiskt i olika fysikmiljöer av rent kosmologisk natur: begreppet atmosfär saknar ändlig utsträckning.

— Exempel: Med STP-preferenserna (Standard Temperature and pressure; p=101 325 Pa vid [ekvatoriella] havsnivåns 0°C) kan vi genomföra följande räkning:

 

Härledningen — Jordatmosfärens massa (JatmMass):

 

 

Med sambandet för beräkningen av Jordatmosfärens massa via känt nuvarande marktryck

(p = 101 325 Pa = 1 atm) kan vi beräkna motsvarande teoretiska marktrycksvärde från en godtyckligt given gasmassa:

 p          = m · R–4 · G · mJ/4π = 7.6 T17 KG · (6.378 T6 M)–4 · (6.67 t11 JM/[KG]²) · (5.975 T24 KG)/4π

             = 14 565.635 (N/M² = Pa) .......  14.4% (1 atm): ca 7ggr lägre marknormaltryck än nuvarande.

— ”Syresuget” bestäms av markgeologin. Men vi har ingen detaljerad bild av primärformerna utöver uppgifterna från dagens geologiska observationer.

— En aspekt: Vi har tidigare räknat med — »nära nog bevisat», se KVÄVEFRÅGAN — att inslaget av KVÄVE bör ha varit genuint detsamma från början som det är ännu i denna dag i atmosfären.  Uppgifterna nedan från HONC2020.ods Tabell6 Rad5:

 

Atmosfären

Nuvarande kvävemängd i KG       3.968 T18

———————————————————

A Nuvarande syremängd i KG      1.221 T18

B Värdet ovan i KG                     7.600 T17

Andel i % B/A                             62.24

 

— Tar vi — alltså — också kvävet med i beräkningen blir skillnaden betydligt mindre mot nuvarande: »praktiskt taget omärkligt detsamma»:

 

 p          = 4.728 T18 KG · (6.378 T6 M)–4 · (6.67 t11 JM/[KG]²) · (5.975 T24 KG)/4π

             = 90 613.580 (N/M² = Pa) .......  89.4% (1 atm)

———————————————

KväveFrågan ¦

 

Så länge vatten täcker en idealt slät primär (varm/het) Jordyta finns ingen direkt litosfärisk exponering för fritt existerande syre: Syret ligger över vattenytan, litosfären under: ”NoDirectLitosOxyAccess”:

   Först när märkbara landformationer börjar visa sig — toppar och dalar, landdelarnas första dagexponerade mineralogiska dagberg — kan ett direkt atmosfäriskt syresug mot litosfärens olika mineral komma i fråga.

 

— Kanske (2.5Ga) under loppet av några miljoner år eller kortare uppträder (plötsligt) markanta geologiska höjdskillnader (som följd av växande temperaturdifferenser mellan rum över och rum under den fasta Jordytan);

   Partier i Jordlitosfäriska ytan BÖRJAR blottläggas som landområden;

[kanske på grund av snabb nedkylning från en slutlig (ISVERSIONEN) vattenrest ..]

   Markanta vattenfyllda djupgravar börjar framträda;

   Det redan tidigare (över sista vattenytan) fritt existerande syret når marken — för allra första gången i Jordens historia.

 

OM den marken till viss del består av syreomättade mineral (särskilt järnhaltiga dito) blir effekten tvunget oundvikligen en (mer eller mindre attackerande, våldsam) oxidationsprocess. »LitosSugerAtmos».

 

Det skulle motsvara den aktuella pausplatån tiden 4.5Ga-2.5Ga:

— Det redan HESC-samlade toppsyret kvarstår:

    Nytt tillströmmande toppsyre matar av den litosfäriskt blottade syrehungriga mineralytan under en period av runt (minst) en miljard år:

   3,8 T8 · T9 = 3,8 T17 KG syre införlivas då med ytjorden;

                      .....

  .... paus ... /

/

— Då markdelen är mättad kan HESC-syreleveranserna fortsätta med ytterligare fri ostörd syrepåbyggnad fram till den slutliga normaliseringen — tydligen nära vår nutid (kanske senast 500 miljoner år bakåt):

   Jorderosionen och HESC-processen »kommunicerar» slutligt med en konstant bevarad toppSyreAtmosfär:

   »MarkerRea