UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2020IV4 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2021-11-07 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

 

     

Genombrotten i TNED ¦ PerMemo ¦ 5ex ¦ BEVISET ¦ MeteoritBEVISET ¦ FN2020 ¦ ORGANISKA MASSORNA ¦ ENERGITABELLEN

SyreKOSMOS:

Jun2020 — Stat mot NaturRätt — JORDFYSIKEN MLN-1470 MaunaLoaBEVISAR/verifierar FOTOSYNTESEN

SYREFRÅGANS KOSMOLOGISKA UPPLÖSNING

Utvecklingsdokument med avgörande referenser — som ledde fram till en mera nyanserad slutbild

BIOKEMIBLOCKEN MED METEORITBEVISEN: Apr2020+

 

BÖRJAR MAN SIN KOSMOLOGISKA IDÉ FRÅN ETT MAXIMALT UTSPRITT TILLSTÅND — SEDAN MAN tydligen HELT MISSAT TILLFÄLLET MED SKYLTEN TILL PÅRAMPEN FRÅN ETT ABSOLUT TÄTT TILLSTÅND — ÄR DET GIVET ATT SVÅRIGHETERNA ATT FÅ IHOP DET PÅ SLUTET BLIR OÖVERSTIGLIGA. BÖRJAR MAN ISTÄLLET FRÅN DET MAXTÄTA TILLSTÅNDET — PÅ EN HÄRLEDD KÄRNFYSIKALISK BAS. PLANCKS KONSTANT h=mcr NEUTRONEN MED Dmax 1,82 T17 KG/M³ STÄLLER SIG SAKEN HELT ANNORLUNDA. TILLÅTS ATOMKÄRNORNA BÖRJA FRÅN MAX NÄRBILD I KEMIBILDNINGEN — METEORITBEVISEN FINNS REDAN, OCH ÄVEN EN DEL JORDYTSMATERIAL — BLIR UPPGIFTEN ATT FÅ IHOP DET MED AVANCERADE KEMISKA BYGGBLOCK AV UTOMORDENTLIG SAMMANSATTHET BETYDLIGT MINDRE KOMPLICERAD: LÖSNINGEN HADE VARIT KÄND SEDAN LÄNGE OM DEN ETABLERADE ELITEN HADE INTRESSERAT SIG FÖR DEN BORTTAPPADE PÅRAMPENS TYDLIGA SKYLTNING. NÄR ATOMKÄRNORNA HAMNAR UTANFÖR VARANDRAS NUKLIDBARRIÄRER INGÅR DE KEMISK BINDNING — FÖRUTSATT MINIMALA UTRYMMEN PÅ maxLUGN slutEXPANSION.

 

— Aminosyran (No7) THREONINE blir ett slående direktexempel enkla trivialt upprepade serieblock.

 

NuklidIkoner/atomkärnor: i TNED: VÄTE  ¦ KOL  ¦ KVÄVE  ¦ SYRE  ¦. VATTENBILDNINGSFYSIKEN FÅR EN SÄRSKILT KLAR BESKRIVNINGSGRUND GENOM TNED-KOSMOLOGINS YTBILDNINGSFYSIK. GRUNDÄMNESBILDNINGENS MÖNSTERFORMER AVSLÖJAR ENKLA KEMISKT SYMMETRISKA BILDNINGSSÄTT FRÅN TNED-KOSMOLOGINS MAXTÄTA NUKLIDTILLSTÅND, OCH SOM ANSLUTER TILL REDAN KÄNDA TYPISKT PÅTRÄFFADE KEMIBLOCK I METEORITMATERIAL.

— MEN VARIFRÅN KOM VATTNET URSPRUNGLIGEN, OCH HUR BILDADES DET? OM PRIMÄRKROPPEN (J) BÖRJAR PÅ MAX PACKADE NEUTRONER SOM SÖNDERFALLER FRÅN EN VISS TIDPUNKT FRÅN J-CENTRUM DÄR G-POTENTIALEN ÄR SOM LÄGST OCH DÄRMED SÖNDERFALLET SOM SNABBAST, LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE, SER VI EN GARANTERAD EXOTERMISK FUSIONSFAS — ATOMKÄRNORNA LIGGER REDAN INNANFÖR VARANDRAS NUKLIDBARRIÄRER OCH INGÅR DÅ EXOTERMISKA FUSIONER SPONTANT. PROCESSEN BÖRJAR PÅ VÄTEKÄRNOR SOM FÖRENAS TILL DEUTERIUMKÄRNOR — MED MINDRE KÄRNTYNGDRADIE ÄN NEUTRONEN OCH VÄTEKÄRNAN: DET INTRÄFFAR EN OFRÅNKOMLIG OBÖNHÖRLIG INITIERANDE IMPLOSION I J-CENTRUM — MED VIDARE. I TNED-FYSIKEN ÄR ATOMKÄRNAN VÄLDEFINIERAD OCH VI KAN FÖLJA VARJE STEG I UTVECKLINGEN MED EXAKTA BERÄKNINGAR AV DE AVGIVNA ENERGIERNA OCH DE RESULTERANDE DIMENSIONERNA — TILL PRÖVNING AV VARJE MOTSVARANDE PRAKTISKT FALL, INGA UNDANTAG.

 

 

TNED-KOSMOLOGIN FÖRKLARAR BIOKEMIBLOCKEN —  ÖVER HELA UNIVERSUM

NUKLIDAGENTEN 6C16 ¦ SYREBILDNINGEN ¦ EXOTERMISKA FUSIONSELLIPSERNA MELLAN LÄTTA OCH TUNGA NUKLIDGRUPPERNA ¦ FOR ¦ ENERGITABELLEN ¦

 

— What’sUp? TOPPATMOSFÄRISK SYREBILDNING ÄR UTESLUTEN UTAN EXISTENSEN AV EN TOPPATMOSFÄRISK VATTENÅNGA SOM SOLLJUSET KAN DELA UPP I VÄTE OCH SYRE: JORDGRAVITATIONEN KAN INTE BEHÅLLA VÄTET VID DEN HÖJDEN. MEN SYRET STANNAR KVAR OCH FÖRENAS MED JORDYTANS LITOSFÄRISKT ERODERANDE SYREFATTIGA MINERAL SOM OCKSÅ (VULKANERNA) SLÄPPER UT SMÅ MÄNGDER BERGINTEGRERAT VATTEN. SÅ KAN DEN FÖRLORADE TOPPVATTENÅNGAN FYLLAS PÅ I LÅNGSAM TAKT FRÅN JORDLITOSFÄRENS NÄRMAST ENORMA INTEGRERADE VATTENMÄNGDER OCH HELA ATMOSFÄREN BEVARAS I PRAKTISKT TAGET KONSTANT ÄMNESBALANS. VÄTEFLYKTEN (9.5 T7 KG/y) ÄR I VILKET FALL FÖRSUMBAR I FÖRHÅLLANDE TILL JORDMASSAN. FIGUREN NEDAN GER EN SYNTES AV TNED-KOSMOLOGIN + »EN DEL VIDARE» .. HUR?

 

———————————————

MLN-1470 ¦ CompilEXP ¦ METEORITBEVISEN ¦ JÄRNKÄRNAN — Jordkroppens ytfysik ¦ J-BEVISET ¦ HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID ¦ VÄRMEVÅGEN — TRYCKBILDEN ¦

Geologiska Certifikaten ¦ HESC — VÄTEFLYKTSPROCESSEN — OzonSKÄRMEN ¦ Litosfäriska VattenInkokningsgasens BETYDELSE ¦ INKOKNINGSPERIODEN ¦

KemiBlocken ¦ ISTÄCKETS BILDNINGSFYSIK I DETALJ ¦

 

— Varför skulle inte kemieliten i den moderna akademins korridorer ha kunnat räkna ut det här — enkla — själva?

— Lätt som en plätt OM bevekelsegrunderna hade varit att HÄRLEDA naturfysiken, inte att UPPFINNA den »vartefter naturen sätter sig på tvären». OM vi skär oss på ett kontorspapper, läker Naturen såret. Varför imponerar det inte på den moderna akademins befolkningsunderlag, What’sUp? Harmonibevis — försvar — finns redan. Vår enda uppgift blir att organisera analysresultaten jämte. Med. Inte mot. Inte tafsa på Henne. Inte TA. Bara GE TILLBAKA. Samarbeta.

 

 

NATURINTELLIGENSEN, DESS ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÖVERGÅR UPPENBARLIGEN DEN MODERN AKADEMINS FATTNINGSNIVÅ: Vattnet.

 

Earth could not have condensed from the protoplanetary disk with its current oceans of water because the early inner Solar System was far too hot for water to condense. Instead, water and other volatiles must have been delivered to Earth from the outer Solar System later in its history. Modern geochemical evidence suggests that water was delivered to Earth by impacts from icy planetesimals similar in composition to modern asteroids in the outer edges of the asteroid belt.”,

WIKIPEDIA origin of water on Earth (8Jul2020)

 

Planetesimalteorin med ursprung i Kants Nebularhypotes är den enda kosmologiska teoretiska grund man känner till i modern akademi. Den är baserad på frånvaron av

   1. Ljusets Gravitella Beroende och

   2. en ytterst enkel central principiell Härledning av Atomkärnan ur Plancks Konstant h=mcr samt

   3. en reguljär härledning av Elektriska Laddningen:

— PlanckEkvivalenterna regerar Kosmos — inte Einsteins Relativitetsteori:

   4. En bevekelsegrund som rättfärdigar den medfödda intelligensen: barnets förmåga att tänka klart.

———————————————

Ljusets Gravitella Beroende — med jämförelser till Einstein och Schwarzchild ¦ MAC/TNED Energilagen ¦ Det Ekologiska Universumet ¦

PLANCKRINGEN  h=mcr — atomkärnans härledning — NEUTRONEN — gravitationens fundamentalform ¦

Elektriska laddningens elementära härledning ¦ PLANCKEKVIVALENTERNA ¦ Einsteins Relativitetsteori ¦

GRB-objekten ¦ Universums Kritiska Täthet ¦ PrimärVattnet

 

JÄMFÖRANDE KOSMOLOGISKA GRUNDBEGREPP

 

— Varifrån kommer vattnet — isen som det talas om i den etablerade litteraturen i typen kometer, varifrån, hur?

— ”Utifrån” är inget naturvetenskapligt svar.

   WIKIPEDIA (Water 14Sep2020) återför vattnets uppkomst i universum generellt med

”produced as a byproduct of star formation”.

   TNED går ett steg längre med

»produced as a byproduct in and at the top surface of all celestial bodies in the universe under their short and fast primary formation».

   Modern akademi har ingen sådan allmän kosmologisk idégrund — på grund av att ingen härledning finns till atomkärnan/elektriska laddningen/gravitationens ljusregerande fysik: ljusfysiken kopplar inte kinetiken: ljusbanor kring himlakroppar utvecklar ingen centrifugalkraft som materiella föremål gör. Ljusfysiken fungerar inte så.

   Sedan proportionerna — som inte heller tilldragit sig den moderna akademins skarpsinne:

— »Det DAMP ner i en sådan exakt proportion med de övriga 4 kvantitetspassningarna MLN-1470, att det måste ha varit av en ren slump». Den finns ingen sådan lottobutik.

   TNED-kosmologins allmänna fysikbild:

— Universum — K-cellen 4.15 T53 KG — är en pulserande (2×336Gy) resonansform impulsmomentets oförstörbarhet J=mvr, energilagen, i en större c0-kropp, helt underställd Ljusets gravitella beroende. Energiräkningen beskrivs i Allmänna Tillståndslagen (gravitationsenergins ekvivalent), och är den enda här kända härledbara budgeträkning som lämnar alla frågetecken uträtade.

Jordkroppen återkommer för varje ny puls i en ny Vintergata

(tillsammans med 814 miljarder andra medelvintergatsgalaxer: det finns i princip max 6007 likadana Jordkroppar i vår Vintergata, impulsmomentets räkningar, alla utspridda runt ett idealt galaktiskt rotationscentrum, och med samma förutsättningar som i vårt eget solsystem, se Solsystemen i Vintergatan) — aldrig exakt densamma — precis som blomindividerna på sommarängen. Men liksom Blommorna av en viss art aldrig skiljer sig från en annan art, så är alla Jordar alltid i sin primära himlakroppsform av samma principiella struktur med samma biologiskt gynnsamma materieinnehåll (MLN-1470): samma primärmassa 6.80016 T24 KG slutar på samma Jordmassa (12.13% avyttras i samband med primära himlakroppsbildningen), vårt nuvarande 5.975 T24 KG med marginaler som i stort helt saknar representation och betydelse i de givna decimalerna.

— Jämför Naturvännen — som om och om och om igen får återse ett älskat landskap som aldrig någonsin i evighet amen är detsamma, ständigt växlande med molnen på himmelen, färgerna, ljusspelet, skiftningarna, vattenglittret .. Om inte det slår allt, berätta. Låt oss höra om undret som aldrig upphör att förstumma oss med sin skönhet, sin fägring, sitt beundransvärda innehåll (EXEMPEL).

WhyNotMAC: SyreKOSMOS ¦ SyreMAC ¦ SyreTIDEN ¦ Syret

MAC modern akademi (1800+):           TNED relaterad fysik (1980+):  h=mcr=6.62559 t34 JS

Den moderna akademins kosmologiska föreställningsvärld:

den utagerade sig själv i det allmänna fallet (energilagen) — och utklassade så sin egen möjlighet i synnerhet i det speciella fallet redan från början:

VATTNET; ”must have”:

 

water and other volatiles must have been delivered to Earth from the outer Solar System”.

MODERN AKADEMI 1800+ rätta gärna om fel:
— BEVEKELSEGRUNDER som baseras på KOSMO-LOGISKA UPPFINNINGAR. Inte härledningar: modern akademi beaktar inte energilagen:

   energi kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas: MASSA MÅSTE FÖRUTSÄTTAS: massa saknar upphov. Utgår man ifrån ett Kosmos, »ett världsallt», med ändlig begränsad massa är det tydligt att man har bestämt sig för att missa pårampen redan från ruta ett: ”must have” som exempel. Följ den tråden bakåt och se själv.

 

ENDA ANLEDNINGEN BAKOM ”must have” ÄR LÅSNINGEN VID FÖRESTÄLLNINGEN OM

”because the early inner Solar System was far too hot for water to condense”:

   Modern akademi VET inget om kan inte relatera en grundfysik i universums byggnad:

   Man har antagit föreställningar som bygger på att UPPFINNA, inte HÄRLEDA grundfysik (noMAFfysik).

   Det finns ingenting sådant relaterbart som ”far too hot” i Solsystemets bildning. Det fungerar inte så. Alla Solsystem bildas YTKALLT (divergensnollzonen), och likaså alla himlakroppar enligt härledd relaterad grundfysik: K-cellens värmefysik.

   Den etablerade föreställningen om universums byggnad är en vanföreställning — HELT detaljerat bevisbart in till atomen grundad på akademiska överenskommelser (man vänder energilagen ryggen för det första), inget naturvetenskapligt underbyggt — härlett — lärosystem.

   Ingen människa förstår det systemet rätta gärna om fel; Man måste (undervisningen, meriter, betyg) härma dess satser och mima dess fraser. Det saknar helt och hållet en inneboende logik: luckor, hål, ofullständiga bevisbart irrationella satsbilder (se AllaTal): tomrum med stora frågetecken. I förhållandet till blombeståndet på sommarängen är det dessutom helt abstrakt — eller vad säger läsaren själv?

 

From K-CELL detonation:

———————————————

ENERGILAGEN ¦ JÄMFÖRANDE KOSMOLOGISKA GRUNDBEGREPP

20.82 Gy — AGE OF OUR Solar System and UNIVERSE TODAY ¦ MoonRECESSION @ first earliest from 4.5Ga ¦

MoonSurfaceMINERALOGYproves ¦

 

MODERN AKADEMI 1800+ rätta gärna om fel ställer upp bevisligt direkt felaktiga — irrationella, irrelevanta, ologiska, tydligt och klart icke relaterbara vanföreställningar: (noMASSorigin) — kosmologiskt UPPFUNNA premisser inom matematik och fysik: föreställningar som bygger på uppfinningar, inte härledningar (AllaTal ¦ LISTAN ¦ noMACfysik). Herrefolket. 1800-talets mest berömda. Och fortsätter sedan också att bygga på den bevekelsegrunden genom obligatorisk undervisning — inte av proklamerat tvång, utan som ett kulturellt civiliserat privilegium: problemet är bara, som sagt, att privilegiet inte riktigt uppskattas av en del elever, just på grund av lärosystemets märkbart naturvetenskapliga brister:

— Självkärleken (lydnad och bestraffning), också jätteberömd bland tvåbenta under de senaste 2000 åren västerländsk samhällsutveckling, fortsätter att utesluta sig själv från att HITTA den så klart missade pårampen: Fortsatt djupgående prisbelönt hängivenhet — till mängden nya ännu mer suveränt smartlistade djuperkända, omfattande och IQ-breda Etablerat Intellektuellt Upphöjda UPPFUNNA föreställningar om liv, tillvaro och existens. Meriterna fortsätter att utmärka det mest sevärda. Rätta gärna om fel; Man portförbjöd sig själv redan från start 1800+ på ren härledbar stupiditet;

   Föresatsen ATT komma in på rätt — härledande — spår kom aldrig i västerlandets blickpunkt.

   I ärlighetens namn såg det ut att finnas en begynnande brytpunkt runt 1500: Eran Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler med flera och senare (sist) Planck (1900) bidrog till en strängt naturupplysande intellektualism i ämnet instrumentell-matematisk-experimentell fysik.

   Men som vi också vet, banemännen Kepler, Galilei och Newton, kördes den över under 1800-talet genom att klassificeras som underlägsen och mindervärdig den mera populärt uppfunna moderna akademins idé om intelligensens hemvist. Jämför Sanningens Bortgång med den moderna akademins antagna uppfinning av begreppet INERTIALSYSTEM. En del bedrifter inom MAC är särskilt lysande.

— Det är inget fel på intelligensen. Med kolla bevekelsegrunderna (fåfängan som förstör och leder till kaos):

   naturvetenskapen beskriver inte enbart det rätta sättet, utan förklarar också speciellt konsekvenserna av kass existentiell navigering:

———————————————

noMASSorigin ¦

ATOMTRIANGELN — den fundamentala matematikbasen som modern akademi 1800+ helt missade ¦ AllaTal ¦ LISTAN ¦ noMACfysik

 

Utklassningen — den fullständiga förklaringen: WHYnotMODERNacademy?

BioKemiska Byggblocken bildas direkt

 

INITIELLT FÖRKLARANDE FRAMRYCKNING Apr2020

— Inledande sammanställda illustrationer. För fullständig slutredovisande genomgång, se CompilEXP (Sep2020) med JORDKROPPENS PRIMÄRA YTFYSIK.

 

 

i samma fas som primära vattenbildningen med garanterad inneslutning och omslutning, Coulombexpansionens avslut direkt efter fusionsfasen — yt-mineralogiska kemifasen:

 

 

Varenda mineralogisk ämnesbas fullständigt detaljerat kvantitativt förklarad. Don’t even think about it: MLN-1470 EARTH PHYSICS QUANTITIES PROVES — certifies — MAUNA LOA PROOF.

 

I tur och ordning, frän vänster till höger, uppifrån och ner MED VIDARE FRÅN KVÄVET  7N14  längst till vänster:

Klor   Fosfor   Svavel   Argon   Kalcium   Kisel   Magnesium   Aluminium   Järn

Grundikonerna — basnukliderna: Neutron 0n1   ¦  Väte 1H1   ¦  Deuterium 1H2  se TNED FRÅN BÖRJAN N3m20 ¦  Helium 2He4    ¦  KÄRNIKONERNA

NOTERA ATT DET FINNS MÅNGA OLIKA SÄTT FÖR EN VISS NUKLID ATT BILDAS — beroende på neutronkvoten n (antal närvarande neutroner för en viss fusionshändelse). Se särskilt i FUSIONSRINGEN om ej redan bekant. J-kroppen generellt börjar i sitt centrum med n=0 som sedan växer upp mot n=1 i J-kroppen yta. Se särskilt i DIVERGENSTÄNDNINGEN:

— J-kropparnas Neutronsönderfall styrs av g-potentialen  — ljusets gravitella beroende — och sker som snabbast i J-kroppens centrum där g-egenpotentialen = 0 = n.

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ MaunaLoaBeviset ¦

 

 

Praktiskt taget alla atomindivider i LÄTTA NUKLIDGRUPPEN (masstalen 1-60) kan bildas exotermiskt under expansionsfasen I YTSKIKTET SEPARAT MÄRK VÄL (meteoritbeviset är — så — tillämpligt på alla typer av himlakroppar av fysikaliskt tvungen princip, små som stora) omedelbart efter fusionsfasen:

   grundämnesnukliderna (DIAKVADRATEN) kan (alla, i stort sett och direkt utan vidare) återföras på lägsta masstalsnukliden KOL (6C12 — fusionsring eller led med 6st 1H2) med vidare i ytterst enkla exotermiska fusionsblock:

— I en redan primärt tät neutronrik bygd ut mot kroppsytan finns rikligt med tillfällen att bygga på till tyngre nuklider så längre kroppsfysiken tillåter:

   DEUTERONNUKLIDEN (1H1 + 0n1 → 1H2) med neutronstöd medierar mellanlänkar (1H3, 2He4, 3Li7, osv.) successivt med uppträngningarna från J-centrum mot J-ytan:

———————————————

J-KROPPEN ¦ Diakvadraten ¦ Fusionsringar¦ EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN

Exempel, Threonine — 3 0 9: Meteoritbevisen

Vad vi vet: INGA ARTIFICIELLA KEMIEXPERIMENT KAN EFTERHÄRMA DEN HÄR MÖJLIGA NATURPROCESSEN:

   nuklidikonerna ovan exemplifierar de främsta atomfamiljerna i hela ytprocessen:

— Vartefter allt tyngre nuklider bildas närliggande, stöts allt mera redan färdigbildat väte (1H1) bort från nybildade atomkärnors kärnladdningar genom den ömsesidiga Coulombrepulsionen:

   Frånstötningen leder sedan omedelbart till eller kan så förstås leda till optimalt tajta kemiska bindningar allt eftersom nuklidnärvaron själv vill ha det:

— Aminosyran (No7) THREONINE blir ett slående direktexempel enkla triviala serieblock (resonanser):

   Om inte också flera turister än bara en enda har upptäckt möjligheterna i TNED:

— Garanterat uteslutet att hitta på Webben (17Jul2020) i den här tappningen, utom här —  glöm (artificiellt omöjliga) bevisande kemiexperiment, de tillhör numera Museet:

   ”309” kan — ett exempel vi klart och tydligt nu kan se och förstå detaljerat hur — bildas direkt.

   På stubinen. Bokstavligt talat.

   NoProblemo.

— Ingenting av dessa uppslag fanns tidigare i UH. Helt rent.

   Vad gav uppslaget?

FUSIONSELLIPSERNA (Apr2020) — kopplingen mellan lätta och tunga nuklidgrupperna i nuklidkartan: grundämnesatomernas bildning i universum — slutför hela TNED-beskrivningen i grundämnesbildningens komplex:

   »Trycket lättar» — flera uppslag tränger på och »vill ha djupförklaringar» — som tidigare inte hade en chans att hävda sig i rubriktävlingarna om högst upp: Jordfysiken med Syrefrågan och sammanhangen inom Jordbiosfären: livet.

 

H2OApr2020:

DE FÖRSTA SKISSERNA — VATTNET

 Apr2020

 

TABELLVERKEN FM1975s483sp1m VISAR ATT TOTALT CA 20ST NUVARANDE HAVSOCEANMASSOR Á 1,4 T21 KG UPPTAR JORDYTAN inkluderat MINERALT INTEGRERAT VATTEN I JORDLITOSFÄREN:

(2.59 T22 + 2.2123 T21)KG = 2.81123 T22 KG / 1.4 T21 KG = 20.08021429.

— DEN FÖRSTA GENOMGÅNGEN NEDAN SIKTADE PÅ ATT UNDERSÖKA PRIMÄRA JORDKROPPSBETINGELSER FÖR ATT INTEGRERA DEN BASMÄNGDEN MED JORDLITOSFÄREN — PÅ KÄNDA EXAKTA MINERALOGISKA GRUNDER, OCH EFTER NÅGON FYSIKALISKT HÄRLEDBAR, RELATERBAR INKOKNINGSPROCESS.

— INKOKNINGSGASENS KEMI BESTÄMS AV (ETAB) ENERGITABELLENS HÅLLVÄRDEN DÄR ENDAST PRIMÄRT EN SAMMANHÅLLANDE CO-FÖRENING KAN KOMMA PÅ FRÅGA.

 

— Beskrivningen nedan fokuserar på RENT FLYTANDE vatten — grundbeskrivningen — men senare uppföljningar visade att vattendelen som sådan i själva verket måste börja på ett motsvarande ISTÄCKE om lösningarna rent fysiskt-kemiskt-termiskt ska hålla. Den delen beskrivs och redovisas separat i dokumentet TNEDa2.

 

— Den PRIMÄRT stora Vattenomslutningen (20st nuvarande havsoceanmassor á 1,4 T21 KG) garanterar att byggblocken bevaras;

   Den primärheta Jordytan (flera oberoende resultat utpekar samma primärvärde i FOR) garanterar praktiskt taget nollfriktion mellan hetgasig (CO) yta och vattenskiktets underdel under hela den 15 Gy (eg 16.32) långa inkokningsprocessen;

   Vatteninkokning integrerat med ytmaterial sker kontinuerligt under grovt 15 Gy;

— Hastigheten i CO-O-vatteninlösningarna från primära ytgasskikten via den väteflyktsassocierade solljusdrivna toppmaskinen (HESC), se OZONSKÖLDEN en ytterst långsam process, kräver TID för att ge nuvarande härledbara mängder och halter i atmosfär och litosfär. Det finns noll — zero — kompromisskraft i den frågan. Liksom liknande detaljer som berör förklaringen till Månens recession.

   När Jordytan svalnat (CCS=650°K) så pass att det sista primära atmosfäriska ytvattnet börjar fällas ut som fritt ytvatten — Månens Tidala Recession börjar (tidigast 4.5Ga) — finns redan kemiblocken färdiga för vidare i det sist utfällda fria stationära ytvattnet (en hel havsoceanmassa innefattat all nu befintlig ytvattenmassa);

   Vi genomför en noggrann (med fortfarande grov) räkning på avsvalningen med vatteninkokningen i dFORMEN:

 

 

 

dFORMEN sammanställer hela komplexet grafiskt:

    linjära grovräkningar visar hur vatteninkokningen förlöper mellan den heta Jordytan och vattenskiktets ovanförvarande underdel.

— Grovräkningen använder en enkel matematiskt funktion:

   Funktionsformen visar sig ge ett automatiskt integrerat uppslag till hur slutfasen fungerar eller kan förstås fungera då atmosfären normaliseras:

   från primärvattnets del till vår nuvarande normala gasatmosfär. 

— Graferna i dFORMEN börjar längst bakåt i tiden från höger och går mot nutid åt vänster.

———————————————

CCS 650°K ¦ HESC ¦ FOR ¦ OZONSKÖLDEN ¦ MånensRECESSION @ ftidigast från 4.5Ga — yt mineralogin kräver TNED

 

 

Avgörande viktigt för bevisningens detaljer är — naturligtvis — att hela processens olika tidsavsnitt med samtliga detaljer uppvisar en sammanhängande bild med kända geologiska basfakta: mineral, förekomster, grundfakta, kvantiteter, flöden, mängder. Ingenting får fela här.

— Vad vi vet efter genomgångarna: det gör det inte heller.

 

 

EFTERGRANSKNING visade att den slutmeningen håller — nästan, se BEVIS SAKNAS:

— RENA VATTENTILLSTÅNDET — för att matcha kända geologiska basfakta — innefattar »lägligt sammanträffande händelsepunkter» som avslöjar att vattentillståndet som sådant inte kan ge hela förklaringsbilden. Arbetsdetaljerna i hela vattengenomgången innehåller — emellertid — uppslagen till allt efterföljande med en del avsnitt som fortfarande är tillämpliga. De är avgörande viktiga att känna till för att få grepp om den ytterst sammansatta krävande helhetsbilden i slutänden: endast ett primärt istäcke kan förklara helheten.

 

 

OrganicLIFE: HescPROCESS’ contribution to LIFE: Threonine

ALL QUANTITIES AND TIME WINDOWS MUST FIT. If not: we’re done:

Timeline for first appearance of free Earth atmospheric oxygen in TNED-cosmology

 

GRUNDSKISSER som kom att utvecklas vidare .. Skattsökaren hade just funnit viktiga fragment framför den plötsligt upptäckta hemliga ingången. Sporrad av upptäckten trängde expeditionen vidare, längre in ..

 

GRUNDSKISSER — som kom att utvecklas vidare

 

DEN FRÄMSTA KRITISKA PUNKTEN som behöver klargöras

  (för läsaren i detta skede: författaren är redan invigd) annars blir inte helhetsbilden trovärdig —

i detalj är den följande (slutliga bevisligt):

 

Nämligen ”sammanträffandet” mellan

 

   allra första ytvattnet på Jorden uppträder;

   vatteninkokningsprocessen upphör (CCS=650°K);

   HESC — väteflyktsprocessen i toppatmosfären (ozonskölden) — börjar ackumulera första fria toppatmosfäriska Jordsyret, inte tidigare, från att tidigare ha serverat syret till befintligt CO och därmed ett flöde av omättat CO2 i underliggande primärvatten.

 

Nämligen den sammanbindande mellanliggande Faktor som Förklarar Övergången med ”sammanträffandet”:

— Den underliggande kvarstående tidigare verksamma vatteninkokande hetgasen CO-O.

— Och den gör det galant — på kredit av hela den föregående vatteninkokande processens 15 Gy (16.32) historia:

Vi började (Maj2008) med att bestämma Solsystemets/Universums ålder i K-cellens värmefysik. Vi har sedan använt det värdet — 20.82 Gy — för att eventuellt verkställa en vidare prövning. Och här är slutresultatet (också Månens recession + Månens originella ytmineralogi kunde tidigare förklaras galant med den premissen):

 

Normala referensvärden i grovräkningen — Ga GigaÅrSedan ¦ Gy  GigaÅt:

FIGUREN NEDAN BLEV DEN FÖRSTA MERA REGULJÄRA RESULTATBILDEN AV DET TIDIGARE HITTILLS FRAMKOMNA.

Genom inkokningsprocessen 15Gy av det redan CO2-berikade primärvattnet — från primärkemiska bildningen efter fusionsfasen genom Coulombexpansionen — berikas den marknära mineralassocierade litosfäriska hetinkokningsgasen CO successivt med CO-O — särskilt (ETAB) från temperaturgränsen 42 670 °K — molekylbindningsenergins termiska brytekvivalent. Den berikningsprocessen kommer, vad vi har förstått när sista primärvattnet har landat, att sluta på exakt den mängd kolmassa som finns tillgänglig i Jordbiosfären för allt möjligt levande stående biologiskt liv. Inte en prick mer.

— Så (4.5Ga): När den allra sista havsoceanvattenmassan övergår från atmosfäriskt till ytmarksläge, Jordytans temperatur grovräknat 700°K (CCS=650°K), finns inga planer ens i det allra hetaste ATT den vattenmassan kommer att sakna maximal CO2-mättnad då vattnet fälls ut på Jordytan (inom loppet av en grov ½ miljard år): den är redan, eller blir det, maximalt kolsyremättad CO2+H2O H2CO3.

— Det som återstår då i CO2-restgasen är uppenbarligen och veterligt obönhörligt bevisligt varken mer eller mindre än exakt den mängd som en motsvarande skogsbrand (b) skulle sluka i allt levande i form av atmosfäriskt bCO2-överskott — tillsammans med den ursprungliga ringa restgasmängd (e)CO2 som fanns över det sista atmosfäriska vattenskiktet, och som vi kan identifiera med Mauna Loa Normalen: 300-180 ppmv eCO2 (e för elektrolytisk, vidare i Mauna Loa Beviset): variationerna 300-180 beror på varmare eller kallare klimatperioder (100 tusen år) då kallare vatten suger i sig mera och varmare mindre CO2. Se NASA-grafen.

 

 

— Allt liv kommer alltså tvunget ATT använda kolinnehållet i bCO2:et för ATT etablera hela den Jordbiosfäriska organiska livsmassans stam. Säkert som amen i kyrkan.

— Genom ATT, som nyligen omnämndes, primärvatten tydligen och uppenbarligen redan vid sin bildning blev berikat med de grundläggande kemiblocken, står hela serveringen färdigdukad. Det är i varje fall den resultatbild som tanken spontant målar upp med nämnda förutsättningar:

   Under säkert en dryg ½ miljard år (linjärt 16,32/19=~860 miljoner år = 0,86Gy) under ytvattnets slutliga stadfästning på Jordytan, hinner erosionsprodukter med slam, sediment och avlagringar bildas som bildar en säkert optimalt näringsberikad grundmull för kemiblocken att utvecklas i.

   Vi har inga direkta uppgifter på förekomsten av HUR växtlivet såg ut »från första början»: växter har inga hårda skal och lämnar inga direkta spår utom genom avlagringar (senare möjliga fossila bränsledepåer genom olika geologiska processer). Så: Vi kan inte säkert säga när första trädformerna kom fram, bara konstatera att markvegetationen bör ha varit rikligt representerad från början med de nämnda goda förutsättningarna — liksom havsorganismernas utveckling;

   Första marina fossilen med hårda skal tidigast från 0,6Ga — FM1975s442.

———————————————

ETAB ¦ MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa Normalen

 

Livsgaranti: Utklass

Som vi ser av TNED-kosmologins historiebild i detalj

— frågan om det organiska livets uppkomst på Jorden VIA KEMISKA EXPERIMENT —

finns inga rent fysiska förutsättningar att efterhärma något liknande:

 

   LIVSFORMERNA LÅTER SIG INTE EXTRAPOLERAS ELLER UTSÄTTAS FÖR ANTROPOGENA EXPERIMENTSTADIUM.

 

— Men det var precis på pricken vad 1800-talets herrefolksidéer hade föresatt sig i kemilabben — och som ända in i våra dagar är föremål för mer eller mindre fanatiskt våldsamt bio-kemiskt laborerande och manipulerande verksamhet: »Myran hittade ett sätt att komma med i Formel1-sammanhang». Harmonibevis.

— FACIT skulle (då) vara: det finns ingenting mera optimalt, hälsobringande och livsbejakande än att intressera sig för att studera hur naturen redan berett grunderna, och redan innehåller allt vi behöver för att nå målet med optimal hälsa och livskraft: »Läkemedelsindustrin som en inrättning som försöker serva individens obetingat konsekvensfria egna vilja att leva som man vill utan konsekvenser förstör livsgrunderna». Dementera gärna.

 

   Den avdelningen är, blir, har alltid varit, och förblir så till evig tid fullkomligt dödfödd. Men ge gärna motargument, den som kan.

   Omedelbar direkt kemisk bildning av biokemiska byggblock från en maximalt neutrontät materiekropp kan bara ske vid ett unikt kosmiskt tillfälle;

   Expansionsfasens radiella fysik innefattar i princip ingen normalt temperaturform (»0°K»);

   Efter fusionsfasens nuklidbildningar kan atomer (särskilt i kroppsytan, störst utrymme) förenas kemisk utifrån maximalt täta konfigurationer — en omöjligt uppnåelig artificiell experimentell RYMD, vad vi vet, SEDAN väl den kosmiskt primära processen en gång har verkställts: Jordkroppens primärbildning.

   Den (biokemiska) upplysningen i resultatbild är också helt ny och överraskande för den här författaren:

— Under hela utvecklingsarbetet har det funnits en underliggande tanke och föreställning helt färgad av etablerade mönster:

   biokemiska ämnen och vätskor i primitiva kemiska laboratoriemiljöer »utvecklas successivt». 1900-talets populära litteratur. Här serveras istället hela middagsbordet direkt eller i varje fall antyds rebelliskt — med särskilda kopplingar till METEORITBEVISET:

   grundblocken KAN bildas »av princip överallt i universum» i samband med J-kropparnas primärbildning.

— Men bara en fysisk kroppstyp (gravitation kontra kärnkraft: kontraktion kontra repulsion) kan utveckla detaljerna:

   den som håller kvar vattnet, och

   den som har den tempererade förutsättningen (Jordens första ekvation: termogravitella jämviktstrycket; 17°C).

— Frånsett Solen (1 800) har alla andra planeter i vårt Solsystemet värden under 0°C: Venus närmast med –22.

 

 

 

VATTENVERSIONENS ASPEKTER OCH PROBLEM: — Jun2020

VATTENBILDNINGEN PRIMÄRT ¦ PRIMÄRA VATTENBILDNINGEN ¦ 

 

 

VATTENVERSIONENS ASPEKTER OCH PROBLEM

 

Principkritisk fråga:

— Vad skulle hända om CO-gasen redan är mättad med O till CO2 långt innan ”sammanträffandet” vid 4Ga5-punkten (den är temperaturstyrd, här korrelerad med geologiska basdata som antyder första ytvattnets förekomst)?

— Atmosfäriskt toppsyre börjar samlas före den kritiska tidpunkten (4.5Ga) vilket raserar hela beskrivningen.

 

— Enda förutsättningen för att den situationen ska uppkomma är OM OCKSÅ det underliggande vattnet först är det. CO2-mättat alltså.

 

De följande argumenten utformades innan det stod klart att vattenversionen inte håller: Vattenbildningen som sådan är OK — men vattentillståndet med temperaturer över 0°C gör det inte. Det blir i slutänden bara ett ISTÄCKE (ScenarioIS) som kan segla båten i hamn: noll atmosfär över täcket. Ända fram till den stund (4.5Ga) då resterna rasar ner över en fortfarande het Jordyta (Geologiska Certifikaten) och den egentliga syreleveransen (HESC) kan börja från toppatmosfären via vattenångan.

 

   Den händelsen inträffar knappast med toppatmosfärens väteflyktsmaskin:

   Väteflyktsprocessens frikoppling av en syreatom (O) från en vattenmolekyl sker i SÅ långsam takt, att vi inte — inte alls — kan räkna med att den vatten-O-tankningen är bestämmande för det underliggande primärvattnets möjliga CO2-mättnad i tidens längd (UPPGIFT 1-3): Mer än 45 miljarder år (45Gy) för hela primärvattenmassan med mättnadsuppgifter från vårt vanliga 20°C-gradiga sötvatten:

   För att räkningen ska stämma (rättvist) måste vi (således) förutsätta att den utträngande kolmängden från markdelen i samband med primärvattnets kemiska bildning samtidigt medförde en huvudsaklig primär vatten-CO2-mättnad av det vattnet.

— Varfördå?

— Nuatmosfärens faktiska CO2-normal: Mauna Loa Normalen (NASA-grafen). Ponera nämligen vid tidpunkten 4Ga5 att kvarvarande vatten fortfarande var väsentligt CO2-omättat OCH en kvarvarande CO-restgas fanns över den vattenytan:

   HESC-processen matar då på i vanlig lunk med att frikoppla O ur H2O;

   O:et förenas med kvarvarande CO till CO2, som tas upp av det väsentligt CO2-omättade vattnet;

   För att CO2-mätta en hel kvarvarande havsoceanmassa krävs (minst) tiden (45/20=) 2.25Gy;

———————————————

UPPGIFT 1-3 ¦

 

Resonemanget med felräkningen för syretiden på 3.2Gy — kvantiteterna relateras i ConBEAT

(Relationsvärdet är hälften, vilket ger en något annorlunda analysbild — mera detaljerat i Isversionen)

(Här bevaras originalens stycken för utvecklingshistoriens begripliga sammanhang)

:

   HESC-processen kräver för nuvarande atmosfäriska syremängden nära 3 miljarder år (SYRETIDEN)

förutsatt att INTET av det syret äts upp av något annat. CO2-mättnad blir ett måste under dessa 3Gy.

   Fria Syrebildningens upphörande MÅSTE sammanträffa med Jordytans ERODERANDE återmatning av H2O till HESC-processen OCH i andra återkopplingsänden Hesc-processen fortsatta sin O-frikoppling med en JORDEROSIONSASSOCIATION den vägen tillbaka: Hesc-syrets markinträde med erosionsexponerat eroderat vittrat icke-syremättat mineral (typ järnhaltigt dito).

— Det är 4Ga5–3Gy-marginalen till HIT på ca 1Gy5;

   Jorderosionsprocessen (garanterat) normaliserad med full maskinkraft (minst) 1Ga5.

 

 

   Den premissen kräver att inget annat SUGER ut något av HESC-processens syreleveranser från toppatmosfäriska H2O-molelyler;

   Allt befintligt vatten MED all befintlig restgas CO över vattenytan måste vara CO2-mättat DÅ syrefrikopplingen via HESC börjar ackumulera fritt atmosfäriskt syre;

   Den räkningen ger oss en friliggande marginal på (4.5Ga–3Gy=) 1.5Gy som, vad vi har förstått, tvunget måste vara reserverad för Jordbiosfärens egen fullständigt normaliserade biotekniska artutveckling — med alla intrimningar färdiga från första steg;

   Vi bör INTE tulla med frimarginalen »för att inte äventyra utvecklingen av naturskogarna».

— Så: VID tidpunkten 4Ga5 MÅSTE TVUNGET allt befintligt vatten REDAN vara CO2-mättat SAMT restgasen CO över primärvattenytan likaså.

 

 

Den enda instans som kan verkställa den detaljen med någon KRAFT kan bara vara den MARKRELATERADE ursprungliga inkokningsgasen CO-O (GRÖNA GRAFEN) som hade mättats successivt under inkokningsprocessen VIA minskande hydrostatiskt tryck:

— När sista havsoceanmassan slutligt står inför att börja fälla ut sitt vatten på Jordytan som ett slutligt Biosfäriskt stationärt dito, då KOMMER den markrestgasen ATT helt säkert som amen i kyrkan »slutmätta» — om inte redan gjort — DET sista primärvattnet:— Det BLIR automatiskt CO2-mättat VID (runt) 4Ga5 punkten (under grovt max 800 miljoner år framåt »tills det lagt sig»).

— OCH, i samma veva, ETABLERA en annan slutlig atmosfärisk CO2-mättad CO-gas — när sista droppen primävatten har landat — som Mauna Loa Normalen (om inte redan gjort);

— Den situationen visar bilden av en total atmosfärisk CO2-gas SOM EFTER EN OMFATTANDE TOTAL SKOGSBRAND där intet blev kvar: »A Total Biological Reset».

— När Regnet kommer, vattnas marken (sedimentmullen, Jordytans första erosionsprodukter med slam och avlagringar, som preparerats säkert under den närmaste nära årmiljarden) med den gasens CO2-innehåll, och återväxten kan börja.

 

 

— BARA OM kvarvarande sista »primärvattenytan sjunker ner» mot nuvarande normalnivå i samma takt som HESC-processen fyller på med fritt atmosfäriskt syre över en redan CO2-mättad underdel, kan vi tydligen acceptera ATT en CO2-mättnad föreligger FÖRE tidpunkten 4Ga5.

 

VATTENSKIKTETS INKOKNING — PrimCO2satur:

 

TABELLEN FÖR MOLEKYLÄRA BINDNINGSENERGIER främst ytgaserna CO, CO-O, N-N och H2O ger (via omräkningar) motsvarande ideala termiska (°K) sönderdelningstemperaturer som visar sig »matcha TNED-kosmologins Primära Jordfysik» tämligen perfekt (FOR):

   Jordytans primärtemperatur stannar max på ca 70 000 °K.

   Avsvalningen (DFF) sker INÅT, inte utåt, på grund av att värmebildningens massproportionalitet (aktiviteterna i fusioner och Coulombisk repulsion) växer (expansivt) med kuben på radien från centrum där primära värmebildningen följaktligen blir som lägst.

 

VAD BESTÄMMER FLÖDESHASTIGHETERNA?

 

   Litosfäriska och atmosfäriska (LITOS¦ATMOS) nuvarande kända kvantiteter material och ämnen;

   Mängden inlöst kolsyra (CO2) i vanligt sötvatten;

   Väteflyktsprocessens syrefrigörelsetakt via solinstrålningen (9.5 T7 KG/år);

   Geologiska basdata som bevisar första förekomster av vatten på Jordytan, samt första fria syre (oxidation av vissa järnhaltiga äldre ytbergsskikt relativt djupare liggande förekomster);

   Sammanfallande tidpunkter som bevisar Månens Tidala Recession — inte före fritt ytvatten på Jordytan;

 

Vad avgör slutbilden?

MÄTTNADSGRADERNA VID TILLFÄLLET

DÅ FÖRSTA YTVATTNET UTFÄLLS FRÅN DEN SIST KVARVARANDE AV DE 20 PRIMÄRBILDADE ATMOSFÄRISKA HAVSOCEANVATTENMASSORNA — avsvalningsgraden avgör tempot tillsammans med de primärt redan inlagda ämnesandelarna i primärvattnet: H2O + C + O.

 

 

Först hetgaserna CO (ETAB) och sedan CO-O är de enda som kan hålla ihop under hela vatteninkokningsprocessen — och garantera mineralogisk integration med vattnets väte-syre och en del av CO-hetgasen. Det blir hela Jordlitosfärens total syre (och väte-) innehåll plus litosfärisk kolmängd (Tabell6 HONC2020.ods ¦ PrimDATA).

 

CHLaEx:

DIREKTBILDAT KLOROFYLL? Äh. Lägg av .. Läs citerat meteoritbevis i FMpollen — först, innan förhastade slutsatser. Säg sedan igen.

NÄR VI UNDERSÖKTE — BARA PÅ PROV, SPORRADE AV DE FÖRVÅNANSVÄRT MINDRE KOMPLICERADE AMINOSYRASEKVENSERNA — EN VIDARE KOPPLING TILL TYPEN KLOROFYLL (ENLIGT FÖREBILDER FRÅN FOCUS MATERIEN 1975, FLERA STRUKTURER GENOMGÅS DÄR) VISADE SIG DIREKT FÖLJANDE FÖRVÅNANDE ENKLA SYMMETRIFORM — kärndelen i klorofyll:

ALL THAT SAID — THIS ONE CAME ALONG:

— It comes as a complete surprise:

NOTE UNLESS ALREADY FAMILIAR:

ExoThermalFusion 1H1 + 1H1 → Deuterium 1H2 + 1 additional Positron(when electronAnnihilated): SumTOTALexoEnergy = 3.94 MeV.

 

 

BasicEarthChemistry — NuklidIKONERNA 

 

Kort reflexion:

Biokemiska industrin i dess försök att leka herre på täppan med tanken om frihet att upptäcka/uppfinna/hävda läkemedelsgenierna som mänsklighetens nya intelligenselit — »härskarna över livet» — är dödfödd. Tillståndet enbart förvärras — om man försöker »gå vid sidan om» det som naturen redan frambringat. Men rätta gärna den sentensen, den som kan och vet bättre.

 

 

Guaranteed O16 — directly optimal, fast and efficiently chemically pure from square one:

   Compare kinetic energy E=mv²/2 efficiency between O16 and O18: 16/18=1/1.125:

   O16 is 11% more effective than O18 (Dole1965): faster in brains, more effective.

   See also ”309”.

 

Neutron 0n1   ¦  Hydrogen 1H1   Proton ¦  Deuterium 1H2  Deuteron

 

SPONTANEOUSLY — by physical principle — any possible PARAGON STRUCTURE of a fusionRING — literary or as in a straight line, both with same function — most tight electrically determined symmetric formations are fabricated immediately along with the exothermal fusions and their following Coulomb repulsions.

— There is obviously no limit to the principal and principle combinations given the primary TIGHT origin:

   The top surface of any J-body is guaranteed to consist of neutrons (soon) converting to hydrogen;

   Nearest lower layers hence inevitably consist of hydrogen nuclei;

   The upcoming expansive pressure from centre toward surface asserts the continued close range of adjacent nuclides;

   Immediate execution of exothermal fusions take over — with a following non-stoppable immediate chemical binding process terminating the local expansion:

— Chemically complex building blocks are formed directly.

———————————————

NuclearFORMATION —  Swedish only — FusionRINGS ¦ FusionRings by BasicEXAMPLES ¦ Dole1965 ¦ ”309”

 

THE ”309” IN TNED COSMOLOGY

  ESSENTIAL AMINO ACID — nature’s direct example — see also Chlorophyll A-example

 

— Just that simple?

— Just that simple.

———————————————

Chlorophyll a-example ¦

 

 

 

Översikt: 9Jul2020

 

JÄMFÖRANDE KOSMOLOGISKA GRUNDBEGREPP

 

Markbiomassans Mauna Loa SD »hydratisering» ¦ SD »hydratiseringen» via eCO2

Apr2020+ ¦ 6C16-agentens kopplingar till tunga nuklidgruppen — FusionsEllipsernas förklarande nuklidvägar ¦ Grundämnesbildningens mera detaljerade sidor ¦

Grundämnesbildningen i Jordhistorien ges tydligare konturer — biologiförklaringen framträder tydligare

 

 

   The modern academic vocabulary is insufficient in attacking unsolved issues.

 

 

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa Proof ¦ LSV -- lätta syrets växtassociation ¦

 

 

   The modern academic (1800+) cosmological idea is terminated.

 

Frågan om syrets upphov och vattnets ursprung på planeten Jorden har begränsat den etablerade akademiskt utbildade och lärda människans klarsyn på frågans detaljer. Varfördå? Därför att Den genom sin egen inrättning 1800+ redan från ruta ett bestämde sig för en idé och en modell som går ut på ATT bevara den moderna akademins 1800-talsskapade föreställning om intelligensens hemvist: modern akademi. Inte kunskapen, naturvetenskapen, som sådan.

— Det vi frågade efter slogs ner. Det blev både det första och det sista misstaget.

 

 

 

HONCbio:

 

HONC-ÄMNENAS BIOKEMITENDENSER VID HIMLAKROPPSBILDNINGEN — översikt

 

 

TNED-kosmologin:

   FUSIONSGRÄNSMASSAN klassificerar alla himlakroppar genom DIAKVADRATEN, NEUTRONKVOT och GRUNDÄMNESFÖRDELNING i stenkroppar och gaskroppar med kategorierna stjärnor och planeter;

   Himlakropparnas primärbildning — divergenständning, fusionsfas, expansionsfas (kemifas, kroppsmineralogin grundläggs specifik för varje specifik himlakropp), avsvalning, normalisering — innefattar

 

 

Primärkropparnas massavyttringar

 

en mindre del av varje primärkropps ytliga avyttring i samband med expansionstillfället;

   Himlakroppens ytkroppskemi slutar uteslutande på färdigbildat väte (H) med de närmast associerade exotermiska fusionsprodukterna kol (C), kväve (N) och syre (O).

   Det är densamma kemiska HONC-ämnebas (HONCref) vi finner i klorofyll och aminosyraprodukterna.

   Se särskild lista i AminoMILLER (Wikipedia-listan över Millerexperimentens observerade aminosyror).

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ AminoMILLER

 

Biokemins grundämnen: Väte 1H1   Kol 6C12   Kväve 7N14   Syre 8O16

 

   Alla himlakroppar utan undantag har principiell potential att uppvisa/producera sådana grundläggande biokemiska byggblock (METEORITBEVISEN);

 

BONNIERS ASTRONOMI 1978 s193Tabell¦10.3

”Möjliga beståndsdelar i de inre planeternas atmosfärer” omnämner  8 ämnen:

:

Väte(H2),

Helium(He),

Vatten(H2O),

Kolmonoxid(CO),

Kväve(N2),

Syre(O2),

Argon(Ar),

Koldioxid(CO2).

 

— Varje himlakropps omedelbara övergång från fusionsfasen i direkt kroppsytkemisk föreningsfas med alla HONC-ämnenas maximalt närliggande närvaro blir omöjlig att undvika;

   Vi kan (NuklidIKONER) enkelt se grundblocken direkt med kännedom om TNED-systemets bildningskaraktär;

 

 

   Men bara en enda fysiskt betingad typkropp — ett särskilt slags himlakropp: fusionsgränsmassan — har förmåga att omsluta de bildade biokemiska HONC-blocken i sin kroppsyta:

   OMSLUTNING sker genom inneslutning av byggblocken i primärt stora mängder utbildat toppvatten (väte+syre).

   Längre fram garanteras en vidare biokemisk utveckling;

   Lättare kroppar med mindre g-kraft kastar ut förekomsterna

(de bäddas in i stenlika material med is: våra kommande meteoriter, se BA-citat);

 

 typisk meteoritförekomst: hög molekylviktskemi

 

— De tyngre himlakropparna, mera sammanhållande g-kraft, blir lidande i kroppsytan på en proportionellt mindre expansionskraft. Slutbilden i ytnukliderna blir en annan;

— Se även vidare i KEMI8BLOCKEN.

———————————————

KEMIBLOCKEN ¦

 

 

 

Modern Akademi — Syrefrågan: 

 

Syre2000A.

JORDSYRETS TVÅ SKILDA FYSIKDOMÄNER

SYRETS JORDRELATERADE KOSMOLOGI

VATTNETS OCH LITOSFÄRENS PRINCIPIELLA allmänna kosmologiska MATERIEGRUNDER — METEORITBEVISEN

MODERNA SYREFRÅGANS AKADEMISKA PANELER

———————————————

Mauna Loa Beviset bevisar räkningen ¦ Syre2000 — 5.4 T14 KG/år ¦ WikiOXYGEN  ¦ MaunaLoaBeviset ¦ HONC-gaserna¦ MLN-1470

 

Ytterligare UTVIDGAT Modernt Akademiskt NOBELPRISOMRÅDE — Vattenfrågan:

 

Exempel som påvisar en formulering som undviker att beröra huvudsaken:

 

Before photosynthesis evolved, Earth’s atmosphere had no free oxygen (O2).”.

WIKIPEDIA Geological history of oxygen (19Jul2020)

Bevis:

Before first water on Earth, Earth’s atmosphere had no free oxygen.

INGET LIV FÖRE VATTEN.

 

Den avgörande argumentformen är vattnet:

fritt atmosfäriskt toppsyre levereras först med uppkomsten av vatten på Jordytan.

Se HESC-processen med Ozonskärmen.

— Wikipediameningen är i och för sig inte direkt felaktig, men heller inte överdrivet beskrivande.

   Avsaknaden av jämförande referenser (i Wikipedia) är orsaken varför dessa detaljer visar konturer: TNED-kosmologin har långt flera aspekter att relatera till än de som figurerar i moderna korridorer. Så: jämförelsen här är delvis orättvis.

— Wikipedias mening om vattnets ursprung är (nämligen) »kom utifrån».

 

Modern akademi och föreställningen om syre ur vatten

MALCOLM DOLE (1965, WikiOXYGEN) för sin del talar om två — tvenne — olika SÄTT: Dels den naturliga HESC-processen som bygger på befintlig toppatmosfärisk vattenånga: Dole gör räkningar med olika markhöjder. Och dels sättet baserat på den numera etablerade föreställning som i räkneexemplet (Syre2000RelEx) ovan — som fortfarande Sep2020 saknar redovisning från den moderna akademins många namnkunniga.

 

 

Relaterad TNED-kosmologi

Totalt stående levande markrelaterade kolbiomassan är (Wikipedia anger ca halva det värdet, samt tillägger att havsbiomassans andel av den mängden bara är blygsamma 1 a 2%)

S = 1.0625 T15 KGkol (som binder 4.05625 T15 KGkoldioxidCO2)

Cykliskt årligt medelbaserat motsvarande Blad&Barr (0.5%) som håller S vid liv omsätter/cirkulerar årligen

c = 5.53125 T12 KGkol — BioSCIENCE2010-källan anger ”0.3-5 T12 KG”;

SYREDELEN (U=2·16=32) räknat i O-par i den omsättningen är c · 32/12 = 1.475 T13 KGsyre;

   Vi ser att Syre2000-uppgiften är 5.565 T14/1.475 T13 =

37.72881356 gånger större än den faktiska — relaterbara  — Blad&Barr omsättningen i växa-mulla.

Slutsats:

— Det är alldeles uppenbart att de personer som ansvarar för den typen av räkning möjligen också har »hemliga skatter gömda på Pluto» — full redovisning saknas.

 

 

JORDENS VATTENBANKFOCUS MATERIEN 1975s492sp1n

 

———————————————

SyreReturnU ¦ WikiOXYGEN

 

 

 

SYREFRÅGANS UPPLÖSNING: 17Jun2020 —  BEVISET ¦ SyretMAC: Syret  SYREFRÅGAN ¦

 

 

SYREFRÅGANS UPPLÖSNING

JORDSYRETS TVÅ SKILDA FYSIKDOMÄNER

SYRETS JORDRELATERADE KOSMOLOGI

VATTNETS OCH LITOSFÄRENS PRINCIPIELLA allmänna kosmologiska MATERIEGRUNDER — METEORITBEVISEN

 

 

NOTERING: SyretMAC ¦

 

 

Flera aspekter finns i referensen Dole1965 som — väl — ansluter till den relaterbara fysikens beskrivningssätt, typ exemplifierat ovan. Det finns emellertid andra detaljer som — tvärt — sönderbryter den till synes förträffliga samstämmigheten. Den främsta aspekten är just Syrefrågan och den etablerade (Dole med flera) föreställningen om att vårt Jordatmosfäriska syre skulle ha bildats med början nerifrån marken genom växternas sönderdelning av vatten:

— en direkt SYREPRODUKTION sker, menar man, ur motsvarande mängd reducerat vatten.

   Synsättet saknar en öppet och tydligt redovisad modern akademisk räkning:

— Vi får inte veta vad som menas i detaljerna: upplysning saknas. Eftersökt, inte ännu upphittat.

———————————————

Modern Kemisk Akademi ¦

 

 

OBESVARADE SYREFRÅGOR I MODERN AKADEMI

 

 

— Klargörande uppgifter har eftersökts men ännu inte påträffats (Jun2020).

———————————————

JORDENS VATTENBANK ¦ H2Oissue

Wikipedia, Earth mass, Net losses — Aug2017 ¦ Syre2000 — 5.4 T14 KG/år ¦ Jordatmosfärens massa = 5,28689 T18 KG

 

 

Syrefrågan: 3Jun2020 —  Modern Akademi — Syrefrågan ¦ SYREFRÅGANS UPPLÖSNING ¦ BEVISET — TNED—kosmologin 2020

 

—————————————————————————————

Toppsyre O16¦17¦18 och växtsyre C(O16)2 tillhör olika fysikdomäner ..

—————————————————————————————

JORDSYRETS TVÅ SKILDA FYSIKDOMÄNER

SYRETS JORDRELATERADE KOSMOLOGI

VATTNETS OCH LITOSFÄRENS PRINCIPIELLA allmänna kosmolgiska MATERIEGRUNDER — METEORITBEVISET

 

Referensuppgift från Prosini 2019:

——————————————

   ” The conclusion is that the amount of oxygen in the atmosphere has been increasing over almost the last 4 billion years parallel to the development of life, and this increase is seen in the composition of the Earth’s crust.”,

Prosini2019.

 

Jordatmosfäriskt syre 1.2242 T18 KG.

Atmosfäriskt syre + Ozonskärm.

VÄXTSYRET I 4.05625 T15 KG S¦CO2.

FOTOSYNTESEN 100% — REGLERINGEN.

MaunaLoaNORMALEN 1812.

ÄNDRADE BIOKEMISKA PREFERENSER 1800+.

MLN1470.

STATENS FORTSATTA NATURVÅLD 2020.

 

 

 

BEVISET: Syrefrågan ¦ Modern Akademi — Syrefrågan ¦ SYREFRÅGANS UPPLÖSNING ¦ SyreBILD2020 ¦

 

SYREBILDNINGEN:

Vad går resonemanget ut på? Syre2000A.

—————————————————————————————

Toppsyre O16¦17¦18 och växtsyre C(O16)2 tillhör olika fysikdomäner ..

—————————————————————————————

Växtsyre och Jordsyre är två skilda fysikssystem

 

 

JORDBILDNINGEN ¦ MLN1470 ¦ Jordytan Detaljerat

 WikiOXYref

 

Allmänna Jordatmosfäriska syret

— UPPIFRÅN TOPPATMOSFÄREN OCH NERÅT MOT MARKEN: se

HESC-processen med Ozonskölden: fritt atmosfäriskt Jordsyre framträder

   INTE FÖRE TIDPUNKTEN DÅ FRITT FAST YTVATTEN UPPTRÄDER PÅ JORDYTAN (4.5Ga ¦ Geologiska Certifikaten).

 

Allmänna Växtbiosfäriska syret

LITOSFÄRISKA VATTENINKOKNINGSGASENS FUNDAMENTALA BETYDELSE

— DEL AV EN FAST CYKLISK PRIMÄR CO2-MÄNGD

TILLSAMMANS MED KOL KVÄVE, SYRE OCH VÄTE VID JORDENS PRIMÄRBILDNING:

   EXAKT PÅ SAMMA FYSISKA PRINCIPER SOM GÄLLER FÖR ALLA ANDRA HIMLAKROPPAR I DERAS PRIMÄRBILDNING: meteoritbevisen.

 

 

 

SyrebildMAC:

Syrebildningen i modern akademi:

 

The Journal of General Physiology — The Natural History of Oxygen — MALCOLM DOLE (1965)

s5:

"  It should be emphasized that many of the conclusions

described below must be considered not in the same light in which

we view well grounded scientific laws and principles, but rather as the best intelligent

guesses and deductions that we can now make on the basis of presently available

facts and theory.",

s9n:

"  The second reason for the absence of oxygen in the early atmosphere stems from

the deduction of Brown (13) that because most of the neon and a large fraction of

the other inert gases escaped from the earth during its formation from its

protoplanet, no free gas could have existed in the atmosphere. Only those gases

were retained that could be retained chemically, H20, CO2, O2, and N2. For oxygen

to exist as free gaseous oxygen it had to be liberated from chemical combination.

Possible mechanisms for such liberation via photochemical

means are discussed in the next section.".

 

 

En annan författare instämmer i samma anda:

 

 

The Evolution of the Atmosphere of the Earth — MICHAEL H. HART (1977)

Laboratory for Planetary Atmospheres, NASA /Goddard Space Flight Center,

http://www.tau.ac.il/~colin/courses/CChange/Hart78.pdf

s23sp1ö:

"  Since the papers of Brown (1952) and

Rubey (1951) it has become generally accepted

that the Earth lost any primordial

atmosphere it may have had, and that the

present atmosphere is derived from materials

degassed from the interior.".

 

 

”Degassed from the Interior” var det.

Den moderna akademins UPPFUNNA inte HÄRLEDDA föreställning om Jordkroppens bildning, spärrar — självutrotar — effektivt för varje form av detaljerad kosmologisk naturbeskrivning. Man har perfekta geologiska grunddata — i en bevisbart helt kass helhetsuppfattning:

— Berättelsen finns på bokomslaget. Boken som sådan står tom.

 

Detaljer i syrebildningsfrågan

GEOLOGISKT CERTIFIERADE GRUNDDATA — 2.5Ga

———————————

Ga, Giga (T9 = 10^9) years ago

———————————

   De järnhaltiga ytbergarternas begynnande rostning

(oxideringen, eng. ”red rocks”) är daterade till tidigast bakåt ca 2.5 Ga.

Prosini2019:

How Much Fossil Fuel Is in the Earth?

Pier Paolo Prosini — Department of Energy Technologies, ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Santa Maria di Galeria, Rome, Italy.

Journal of Geoscience and Environment Protection > Vol.7 No.5, May 2019

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=92529

  If we analyze the composition of the Earth, and in particular its iron content, we note that iron is present in different forms.

   Iron is one of the elements of which the Earth is richer. In the core of the Earth iron is present in the form of molten metal while in the Earth’s crust iron is rarely present in the metallic state. If we analyze the combinations of iron ores within the Earth’s crust we can find the following situations:

 

in the deeper layer called Archean (which also corresponds to the oldest period dating back about 4 billion years ago) it is possible to find layers in which iron is present in the metallic state or bound with the sulfur to form sulfides but not in the form of oxides.

   Continuing towards the outside of the Earth’s crust it is possible to find the so called banded iron formations (BIF). These deposits, mainly marine, are characterized by structures in which it is possible to find layers of rocks alternatively rich or poor in iron. These layers contain black dark magnetite (Fe3O4) that, among all the ores, has the highest content of iron (Fe = 72.5% − O = 27.5%).

   These formations are dated around 2.0 - 2.8 billion years ago.

   Continuing outwards there are the so-called red rocks.

   These are continental silico-clastic deposits, not older than 2.3 billion years and are attributable to the mineral hematite (Fe2O3), which can be formed for further oxidation of the ferrous material.

In fact, the percentage of oxygen in hematite is superior to that of the magnetite (Fe = 70.0%; O = 30.0%).

 

The conclusion is that the amount of oxygen in the atmosphere has been increasing over almost the last 4 billion years parallel to the development of life, and this increase is seen in the composition of the Earth’s crust.”.

 

I modern kvarter används dessa upplysande basfakta för att försöka inkorporera föreställningen — i bevis — att syreförekomsten i Jordatmosfären generellt bildades av biologiska organismer — ur en underförstådd vattenbank som författarna verkar ta för given;

   Den delen — vattnet — verkar inte ha något eget avsnitt i moderna textböcker.

KomUtifrån:

’water from the outer’

 

WIKIPEDIA (Jun2020) har en (spännande) artikel med rubriken Origin of water on Earth.

 

” Instead, water and other volatiles must have been delivered to Earth from the outer Solar system later in its history.”.

:

” Modern geochemical evidence suggests that water was delivered to Earth by impacts from icy planetesimals similar in composition to modern asteroids in the outer edges of the asteroid belt.”

 

— ”from the outer”. Jepp.

 

Jämför TNED-kosmologins förklaring

  PRIMÄRA JORDLITOSFÄRENS GRUNDÄMNESBUDGET (GUBEN)

— JORDLITOSFÄREN I (exakt MATIK kvantitetsbevisande syreintegrerade) DETALJERADE KVANTITETER

   ENLIGT TNED-FYSIKEN

   ISBILDNINGEN — VATTENBILDNINGEN

— hur Jordlitosfärens isotopiska ämnessammansättning kan förklaras, beskrivas och beräknas i detaljerade kvantiteter

   in till sista atomen — och därmed av princip varenda himlakropps detaljerade bildningshistoria, i detalj.

———————————————

GUBEN ¦ MATIK ¦ ISBILDNINGEN ¦ Meteoritbevisen ¦ KEMIBLOCKEN

 

 

 

JordkroppenGeoPRIM:

 

JordkroppenGeoPRIM

 

ÄMNESORDNINGENS ASPEKTER (Apr-Okt2020) som berörs här är de allra första som framkom i samband med utarbetandet av den rena vattenversionen.

— Aspekterna genomgår utvecklingsfaser i takt med att ämnet blir alltmera genomlyst av kvantitativt orienterade argument. Särskilt i slutdelen (ScenarioIS) framstår en av detaljerna nedan som helt redundanta i takt med att en mera övergripande resultatbild visar konturer.

 

 

JORDKROPPENS PRIMÄRGEOLOGI GENOMLYST Jun2020 — tabellernas kemiska bindningsenergier ger Facit

8O16 längst ner underst kokas in först:

6C16-sönderfallet till 8O16 garanterar att praktiskt taget RENT 8O16 tränger upp till den översta väteranden 1H1:

— Med viss mängd restneutroner i toppskiktet över vätedelen kan så 8O17 (0,0374%) och 8O18 (0,2039%) bildas (N-FÖRDELNINGEN);

— Med 8O16 (så garanterat) nederst, sker inkokningen av vattnet till Litosfären på just 8O16;

— Med största mängden 8O18 överst — med vattenskiktets överdel som 8O16 och därmed det genom väteflyktens successiva tillväxt från vattnet avdelade toppatmosfäriska syrets växande atmosfäriska andel — kommer det så tyngre syret (generellt: idealt vindstilla) att formeras längre ner mot markytan;

  Största mängden 8O18 kvarstår sist i syreatmosfärens slutliga sammansättning så som mest marknära (idealt vindstilla).

———————————————

Jordvattnets primärbildning ¦ 6C16-sönderfallet ¦ Jordens Primärtemperatur ¦ N-FÖRDELNINGEN ¦ ENERGITABELLEN :

Över 39 984 °K finns säkert via H2O-inkoket tillfälligt fria H och O:

Mellan 70 000 — 42 670 °K kan fria O förenas med redan säkrade CO till OCO:

— Under 42 670 °K är CO2 säkrat: det finns ett principiellt primärt Jordhistoriskt termiskt fönster då ett särskilt avdelat permanent band CO2 bildas.

DET PARKERAR SIG tydligen NÄRMAST MARKEN OCKSÅ I FORTSÄTTNINGEN.

— Neråt från 39 984 °K spärras den öppningen definitivt slutligt: ingen termisk uppdelning av H2¦O finns längre.

Bildat OCO säkras neråt vidare från 46 670 °K: Koldioxid uppträder kemiskt säkrat från nivån 42 670 °K som ingrediens i den tryckuppehållande hetgasen.

— Vad vi vet finns inga bergmineral av någon direkt sammansättning typ CO2: CO2 ingår inte i bergmineral. Däremot ingår olika CO3-former i bergmineral, och därmed (vulkanism) möjligheten att visst CO2 uttränger ur Jordskorpan. Men det inslaget ses allmänt som helt försumbart vid sidan av det allmänna atmosfäriska CO2-innehållet. Vidare nedan med referenser.

NASAgrafen:

 

Source: NASA—Graphic: THE RELENTLESS RISE OF CARBON DIOXIDE, 13Jan2017

http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/

 

— Atmosfäriska CO2-halter generellt (NASA-GRAFEN 2017) varierar (perioder om runt 100 000 år) mellan 300-180 ppmv (medel 240). Genom att atmosfäriskt CO2 löser sig mera i kallt än i varmt vatten blir den främsta orsaken till CO2-variationerna (300-180) den allmänna globala temperaturen:

   isiga perioder binder större CO2-mängder i vatten och därmed lägre atmosfärisk andel.

— Wikipedia (16Jun2020) Carbon dioxide in Earth’s atmosphere upplyser samstämmigt

” The longest ice-core record comes from East Antarctica, where ice has been sampled to an age of  800,000 years.[28] During this time, the atmospheric carbon dioxide concentration has varied between 180—210 ppm during ice ages, increrasing to 280—300 ppm during warmer interglacials.”.

———————————————

VULKANERNAS CO2 BIDRAG — försumbart ¦ Markens Kolmull — vulkanisk aktivitet bidrar knappast ¦ NASA-CO2-värden 300-180 ppmv genom 400 000 år

 

NATURLIGA SKOGSBRANDSEXEMPLET — m mark, a atmosfär, e elektrolyt, h hav:

— Allt börjar som uppbränt mCO2 i ett aCO2. Regnvattnet löser in mCO2:et: kolsyra, bikarbonat, karbonat. Lösningen tas upp av jordmullen (primära mineralsediment, slam, erosions- och vittringsprodukter som bakats och preparerats under lång tid). Baserat på en primär utvecklingsperiod (3 miljarder år, markbiomassans utveckling särskilt), tas näringen upp av frökomplex; Tillsammans med solljuset utvecklas rotverk och krona med Blad&Barr som underhåller ett hydrotrycksbaserat Xylem-Floem-system;

— Markbiomassans tillväxt avstannar som mättad (hela den uppbrunna skogens återtillväxt) när en viss balans uppnås mellan växa-mulla cykeln och det ovanförvarande balanserande elektrolytiska växtunderhållande eCO2:et (Mauna Loa Bevisets SD=WI=6ppmvCO2, referens senast år 1812 [281ppmv ± 3 a6C12-8O16-8O16]).

— Hela markbiomassans tillväxtmassa ligger i »det primärt uppbrunna» mCO2:ets kolmassa — som 100% återtillväxt efter en 100% fullbordad skogsbrand.

— eCO2:ets kemiska inverkan (hydratisering) och därmed det ursprungliga a=mCO2:et bestämmer tydligen balansräkningen.

   Total ca 5,7 T15 KGkol · 44/12 = totalt 2,09 T16 KG Jordprimärt koldioxid = ursprungets totala (m+h)CO2

— fördelat på en primär mängd CO med senare tillfört O (Energitabellen, 42 670 °K) — och säkrat som ovan. Vad vi vet (här) finns ingen annan relaterbar förklaringsgrund.

 

I SLUTÄNDEN betyder det: Allt inkokat vatten i bergmineralens litosfär har ombesörjts av en historia med primär CO-bildning från max primär Jordytstemperatur 70 000 °K + en extra syreatom (fram till nergränsen 42 670 °K). Dessa, längre fram i Jordytans utbildade biosfär tillsammans med Solen, underhåller sedan hela det organiska biologiska livets cykliska processer: CO2:et intar verkligen en högst central roll i universums historia.

 

 

 

ETAB:

ENERGITABELLEN — temperaturkurvorna InOut

 JORDLITOSFÄRENS PRIMÄRA GEOLOGI

 

JORDYTAN °K — Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder) years ago

70 000 (FOR) — 43 000 :

Det primärt överlagrade vattenskiktet (se VATTENSKIKTET) inkokas i den heta Jordytan (med dess tyngre tidigare primärt bildade grundämnen, se Järnkärnans nuklidbildningar) under en första lång period (4.5Ga—2.5Ga);

   Hetgasen som upprätthåller tryckverkan (VATTENSKIKTET) mellan het Jordyta och ovanförvarande svalare vattenskikt kan förstås bestå av de kemiskt mest stabila gasmolekylerna kolmonoxid (CO), kväve (N2), samt temperaturgaranterat uppspjälkat (>40 000 °K) vatten i väte (H) och syre (O);

   De heta OH-atomerna i Jordytans toppskikt kan så fritt förenas med underliggande, mera svala, mineralogiska skikt — först i gasform, sedan successivt i fast form (men det höga marktrycket inverkar också med andra fasgränser mellan fast, flytande och gas — dessa detaljer berörs inte här);

 

EnergiTabellen: Jun2020 ¦ Källdata ¦ JordvattnetPrimärt ¦ AVSVALNINGEN 

 

 

Fusionsprocessen enligt TNED-kosmologin med växande massandel upp mot sfärytan garanterar att den utvecklade värmemängden blir störst upp mot kroppsytan:

   Avsvalning (DFF) sker in mot centrum (från ett primärt avgränsat ytskal).

   Den färdigbildade färdigexpanderande himlakroppen uppvisar störst temperatur vid kroppsytan med en avsvalningsprocess riktad in och ner mot centrum.

   Den avgörande detaljen har tidigare inte explicit berörts här i UH.

— Termiska idealvärden som ovan ger oss en teoretiskt möjlig detaljerad härledning (facit) till de olika kemiska mineralogiska bildningsprocesserna i Jordkroppens tidiga historia — för vidare jämförelse och prövning.

———————————————

JORDVATTNET Primärt ¦ Jordens Primärtemperatur ¦ FOR ¦ DFF

MineralEX:

MINERALEXEMPEL

 

   exempel på OH-bergmineral i Jordytan [FMs473sp2]:

Karbonater: Malakit Ca2(OH)CO3; Fosfater: Apatit Ca5(F,Cl,OH)(PO4)3;

Silikater: Serpentin Mg3Si2O5(OH)4; Andra OH-mineral (formel) som omnämns i källan s677:

Aktinolit, Bauxit, Biotit, Epidot, Flogopit, Gips, Galukonit, Hornblände, Kaolinit, Klorit, Kopparlasur, Limonit (sjömalm, myrmalm), Manganit, Montmorillonit, Muskovit, Nefrit, Sjöskum, Staurolit, Talk, Topas, Turkos.

   exempel på CO-bergmineral i Jordytan [FMs677sp2]: C-O bindningen — den starkaste tillsammans med kvävebindningen N-N — splittras aldrig: vi finner istället bergmineral med CO-kopplingar i formen (typiskt) -CO3: Mineralexemplen CO3 i FOCUS MATERIEN 1975 s677+:

Aragonit¦Kalkspat¦Kalcit¦Märgel[bergart+>50%] CaCO3, Dolomit CaMg(CO3)2; Kopparlasur Cu3(CO3)2(OH)2; Magnesit MgCO3;  Malakit ovan; Skapolit olika sammansättningar med bl.a. CO3.

———————————————

VATTENSKIKTET — beräkningen ¦ VATTENBILDNINGEN ¦ Järnkärnans nuklidbildningar

 

43 000 — 40 000 :

   Koldioxidgas (CO-O) börjar uppträda som en allt mera fast kemisk hetgas mellan Jordytan och vattentaket ovanför; Koldioxidgasen framträder alltmer sammansatt utan att splittras i CO + O;

40 000 — 35 000 :

   Vattenmolekyler — bindningen  H-OH — i det överliggande vattenskiktets yta mot Jordytan uppvisar allt större tendens att sammanhålla i olika kemiska bindningar; vattenmolekyler håller ihop allt mera utpräglat tillsammans med den underliggande Jordytans möjliga (redan delvis bildade) mineraltyper;

35 000 — 1 000 :

   Primärvattnet fortsätter att inkokas i Jordytans Litosfär så länge bergsmälta finns (keramiska mineral stelnar vid högst 4 000 °C och normalt tryck). När Jordytans temperatur når ner under runt 700-800°K börjar Jordytan uppträda som en helt stationärt fast litosfäriskt hård landformation — under vatten fram tills dess utpräglade landformationer bildas med toppar och dalar.

 

 

 

Kvävefrågan: Kväveandelen

 

VATTENVERSIONEN

Hur hamnade kvävet överst?

 

KVÄVEFRÅGAN — knepig i början .. avgörande för den primitiva klorofyll- och aminosyraproduktionen

Enda anledningen (se räkningen i Kväveandelen) varför efterföljande antagits som en primär förklaringsgrund:

———————————————

KväveAndelen ¦

 

1Aug2020

KVÄVEURSPRUNGET — efter totala antalet enskilda atomindivider, alla stabila isotoper (HONC2020.ods Tabell 6)

— Kvoten Atmos/Litos (UV2) med samma atomfamilj alla stabila isotoper inkluderat ger samma massförhållanden som förhållandet mellan antalet atomer:

 

(7N14)¦Atmos/Litos = 1.634 5433: .........  Litos/Atmos = 0.611 791 695 3 ..

(8O16)¦Atmos/Litos = 0.000 0491: .........  Litos/Atmos = 20 378.390 295 526 1 ..

(6C12)¦Atmos/Litos = 0.000 0650: .........   Litos/Atmos = 15 390.833 254 912 6 ..

 

Allmänt — AtmosKol (6C12 endast) är här taget efter landbiomassans beräknade andel — all stående fast levande biomassas kolmassa:

— nuvarande MaunaLoa andel är försumbar där: dessutom antyds (Wikipedia) att havsandelen är försumbar relativt landdelen — med C-massan:

1.10625 T15 KG = 2.95 T12 GE á 375KG från Tabell Y2 (Globalräkningen) i AGW-komplexets tidigare (8Jan2016) jämförande tabellreferenser.

 

— WIKIPEDIA antyder att havsandelen av all nu levande biomassas kolmängd bara är runt 1 á 2% av landdelen:

” Most of this biomass is found on land, with only 5 to 10 billion tonnes C found in the oceans.”;

— Wikipedia/IPCC-samfundet (Wikipedia, Biomass — Global biomass) ger en total kolrelaterad landbiomassiffra (5.5 T14 KGkol) 

estimated about 550 billion tonnes”; ”not always consistent across the literature”, vilket är nära precis halva det här GE-beräknade (1.10625 T15 KGkol);

— Osäkerheten är som synes påtaglig (som citatet antyder) och vi har här enbart tagit fasta på landandelen som representativ för helheten (annars här grovräknat efter andelen land/hav som 3/7, vilket ger en större totalmängd: den grovräkningen har här frånsetts).

 

Proportionerna Syre(20 000)¦Kol(15 000) i respektive AtmosLitos är som vi ser (»nära» ¦ O/C=1.3) ungefärligen likartade med viss 30% syreövervikt.

— Men andelarna (UV2) är också markant olika (ref. år 1812, se Kväveandelen):

SyreTotalt/KolTotalt    = (2.489 T22 KGsyreTOTALT)/(1,704 T19 KGkolTOTALT)

                                       = 1/0.0006847938

                                       ~ 1 460.3; (Wao):

Jämför MLBok              :  1 424.5014 stycken H2O på en CO2: biomassgrunderna — exakt (harmonibevis)

 

Det finns 1 460 gånger mera Syre runt räknat i Jordkroppen (baserat på Litosfärens mineraler och Atmosfärens andelar) än Kol (med BioMassan inkl.).

   Jämför den lämpliga och lägliga ändamålsenligheten:

Det finns 1 464 H2O-molekyler på en CO2-molekyl i 100% CO2-mättat 20°C sötvatten (MLBok);

Det finns 1 464 gånger mera vattenmolekyler än växtassocierade kolmolekyler I DET VATTNET i 100% CO2-mättat 20°C sötvatten (MLBok);

— Harmonibevis.

 

   Vanligt rumstempererat vatten (se MBLok) löser in en (1) CO2-molekyl per 1 464 vattenmolekyler H2O.

   Det är alltså Damernas hela tiden.

   Vi har redan ett annat — ovedersägligt — harmonibevis i Naturen:

   Skär man sig (mindre djupt ju mera frukt och grönt), läker det (snabbare ju mera frukt och grönt).

———————————————

KväveAndelen ¦ VATTENSKIKTET — beräkningen ¦ VATTENBILDNINGEN ¦ MLBok

 

   OM — nämligen — också det primärt bildade kvävet (7N14) vore PRIMÄRT situerat, placerat — lokaliserat — mellan den heta primära Jordytan och det strax ovanför bildade vattentaket (se VATTENSKIKTET)

— den långa perioden med vatteninkokningen i Litosfären

— borde, som i fallen med Kol och Syre, en proportionsvis större mängd av kväveämnet också finnas i Litos än i Atmos (det argumentet behöver inte vara så jäkla intelligent som författaren kanske vill inbilla sig, men det är det enda vi har på menyn idag ..).

— En möjlig verifikation:

 

Kväve .. Kondenseras först vid —194°. Löses mycket litet i vatten. K. är mycket indifferent och förenar sig icke med några ämnen vid vanlig temperatur. Vid glödgningstemperatur förenar det sig med en del metaller och metalloider till  nitrider, vilka av vatten sönderdelas under bildning av ammoniak.”,

BKL VI 1925sp1556m.

 

Upphettat skulle kvävet kunna förbrukas i förening med underliggande hetmineral.

 

  Så är uppenbarligen inte fallet med kväve (7N14).

— 1.6 ggr mera i Atmos än i Litos.

 

   Historien antyder ett primärt överlagrat N — över primärvattenskiktet (det är VATTENVERSIONENs aspekt; En ISVERSION skulle, kanske, förutsätta kvävet integrerat i, inuti, isen ..):

   Endast en minimal del kväve har kontakt med Jordytan från början, och därmed motsvarande ringa inkokning i Litosfären. Det skulle vara historiens prövande förklaring.

 

   Vi måste i argumentens begrundan alltså dra den obevekliga slutsatsen att PrimärKvävet (7N14), praktiskt taget alltsammans, parkerades tvunget över eller i toppdelen på det primärt bildade 54 KM tjocka (»0°K» IS-)vattenskiktet — över den primärheta Jordytan för 20.82 T9 år sedan.

 

— Varför ”toppdelen”?

— Kvävets omvittnade s.k. INDIFFERENS, citatdelen ovan:

   Kol och Syreatomernas nybildade nuklider under Coulombexpansionen PUTTAR Kvävenukliderna upp, utanför, Kol-Syre-associationerna i himlakroppsytan eftersom kvävet inte förenas med nämnda vid icke-heta temperaturer, frånsett vissa mera sällsynta fall ..;

   Det blir i så fall helt naturligt om/att huvuddelen av Kväveatomerna hamnar överst.

— Se vidare mera utförligt i slutbilden i ISVERSIONEN.

 

 

 

ResultatbildenJun2020: METEORITBEVISET

 

KLASSISK BIOKEMI GÅR I MUSEUM

 

 

ORIGINALFÖRFATTNINGARNA fram till (runt) Jun2020 i ämnet ORGANISKT LIV (Kemiblocken) andas den traditionella 1900-talets biologilitteratur:

   Uppfattningen att livsformerna har utvecklats ur kemiska substanser som — med någon finess — kan efterhärmas i mänskligt organiserade laboratorier med glasrör, vattenkokare och kylslingor, »och en del annat» hade bara en enda representant: 100%.

— MILLERS EXPERIMENT gav uppslaget som avgjorde hela saken för den delen: spontant formerade biokemiska molekylblock från enkla grundämnen. Evolutionens fråga avgjord.

———————————————

Millers Experiment ¦

 

   Men så inträffande en scenändring (vidare i SyreTIDEN):

— J-kroppens ytmöjligheter från max täta lägen i max låga värmemiljöer — och bilden med alla METEORITBEVIS — blev »rena dynamiten»:

— Helt enkla upprepningsmönster KEMIBLOCKEN av basnuklider KolKväveSyreVäte radade upp sig i en direkt beskrivning med »helt trivialt enkla» grundblock — som till och med avbildar klorofyllmolekylen (A) »lätt som en plätt». Samt alla grundämnesatomer runt omkring i de vanliga förekomsterna.

— Från det ögonblicket fick de nu redan kända detaljerna i på meteoritförekomster, tidigare »främmande och gåtfulla» (FocusMaterien1975 rapporterar något liknande ett POLLEN) en helt ny tolkningsgrund:

— »alla himlakroppar utvecklar sådana komplex i kroppsytan, mer eller mindre, på ett eller annat sätt».

   Meteoritbevisen ger TNED-kosmologin automatiskt tillträde till varenda primär himlakroppsbildning på EXAKT samma fysikaliska — kemiska — bildningsgrunder.

 

Så får nedanstående tidigare beskrivningssätt tala sitt eget klarspråk:

— Den »klassiskt primitiva kemiska bildningsgrunden» har inte längre någon betydelse.

   Den har helt spelat ut sin roll.

 

 

I ljuset av MillerExperimentens Eftersträvade Förklaringar ..

 

 

 

Mullfrågan

   Erosionsprocesserna, redan etablerade under lång tid, har lagt grunden för slam, sediment och avlagringar med goda mineralogiska blandningar som kan tjäna som basmull för markbiomassans hydrotrycksbaserade biotyper.

— Väteflykten i toppskiktet under runt 1 miljard år har redan etablerat en Ozonskärm i successivt samtidig bildning av toppatmosfäriskt fritt syre under den sista havsvattenoceanmassans utfällningsperiod. Under den perioden (5-4Ga) bör vi kunna se primärformerna till en mera avancerad biologisk utveckling via en alltmer reguljärt etablerad (markbiomassrelaterad hydrotrycksbaserad) kol-syre-cykel på redan givna basämnen.

———————————————

Slutskedet ¦ OZONSKÄRMEN ¦

 

 

Halterna av koldioxid och metan m.fl. i Jordatmosfären ökar drastiskt från 1800, särskilt från 1960+: här försöker vi använda naturvärdena före den deprimerande utvecklingen: utsläppen 1800+ är kända och kan därför läggas till separat

METAN finns upptaget i tabell i FOCUS MATERIEN 1975 med uppgiften

0,00014 % (volymprocent) av Jordatmosfären. Räknat direkt (något oegentligt) i massprocent blir

MetanmassaAtmos 0,0000014·5,3 T18 KG = 7,42 T12 KGmetanAtmos. Det är bara litet mera än markbiomassans växa-mulla kolmängd som omsätts cykliskt globalt årligt (2,51 · 2,2 T12 KGKol = 5,522 T12 KGkol);

— Det finns 1,34 ggr mera metanmassa i Jordatmosfären än cykliskt växtkol (C:et i CO2 → C + O2 → CO2 ..) i den cykliskt återanvändande markbiomassan.

— METAN ingår emellertid också som s.k. fossilt bränsle i Litosfären: upplagrat (som s.k. naturgas) genom årmiljonerna och i Jordgeologins olika epoker i olika bergrum har metanet en egen geologisk historia.

   Nuvarande METANANDEL i Atmosfär (0,00014 %) och (Litosfär ingen uppgift) är nära försumbart liten.

———————————————

Organiska Massorna ¦

 

 

” Originally it was thought that the primitive secondary atmosphere contained mostly ammonia and methane. However, it is likely that most of the atmospheric carbon was CO2 with perhaps some CO and the nitrogen mostly N2. In practice gas mixtures containing CO, CO2, N2, etc. give much the same products as those containing  CH4 and NH3 so long as there is no O2. The hydrogen atoms come mostly from water vapor. In fact, in order to generate aromatic amino acids under primitive earth conditions it is necessary to use less hydrogen-rich gaseous mixtures.”,

WIKIPEDIA Miller-Urey experiment (16Jun2020).

 

 

Citatet framhåller »i stort sett» samma detaljer som (Jun2020) alltmer kommit att framträda i TNED-kosmologins analyserande ljus:

 

Vatten, Kväve, Koloxid. Med en originell uppstart som ingen, riktigt, hade tänkt på.

 

Enda principiella skillnaden är att moderna preferenser dels inte har TNED-kosmologins tidsperspektiv, och dels den avgörande grunden med kärn- och atomfysiken: atomkärnans härledning ur Plancks Konstant: Planckringen h = mcr = 6,62559 t34 JS: neutronmassan, ljushastighetens universella konstant, neutronkärnans tyngdcirkelradie (1,32 fermi); Neutronkvadraten med Atomvikterna via Atomära — inte nukleära, den moderna akademins stora fall — massdefekternas sublima elliptiska matematik.

 

 

Wikipediaartikeln omnämner andra laboratoriemiljöer som förutsätter stora vätemängder i den primära Jordatmosfären (Waterloo och Colorado University). Men dessa alternativ, som gör ovanstående inlägg inaktuellt, har ingen koppling hit: primärvätet i Jordens yttre skikt konsumerades i TNED-kosmologin eller kan så förstås ha konsumerats snabbt av uppträngande syre med följd i stora mängder primärvatten (20 st havsoceanmassor). Det utesluter alla vätemodeller.

   (Modern akademi brottas med teoretiska uppslag som i grunden enbart uteslutande kan föras fram genom TNED-kosmologin — i exakt matematisk fysik).

— Därmed blev hela den primära ämnesfrågan i biologiämnet genomlyst — HONC-ämnena och Millers Experiment 1952: aminosyror från enkla grundämnen.

 

 

Se vidare ytterst utförligt (Jul2020) från PRIMÄRA VATTENBILDNINGEN.

 

 

 

LERA, notering:

 

En del text i etablerad 1800+ mineralbeskrivning KAN bli missvisande här. Nämligen i omnämnandet av termen LERA (skiffrar, sediment). Denna typ beskrivs ofta i etablerade verk i termer av ”organiskt material”.

 

” Beståndsdelarna i skiffer bildas genom nötning av olika bergarter, som slutprodukt vid vittring av fältspater och genom kemisk eller biokemisk utfällning och andra processer. Ett typiskt lermineral är kaolin, ett vattenhaltigt aluminiumsilikat, som uppstått vid vittring av fältspat i sötvatten med hög vätejonkoncentration.

   En del skiffrar är mörka genom sin rikedom på organiskt material. De kan ha en kolhalt av upp till 15 % och kolet förekommer ofta enbart som tunna skikt av grafit.”,

FOCUS MATERIEN 1975 s465sp2m.

 

 

 

FN2020:

 

 METEORITBEVISET sluter kosmologin totalt med syrets och vattnets ursprung på Jorden — genom TNED-kosmologins relaterbara innehåll:

IPCC-SAMFUNDET — FN — BESKRIVER JORDFYSIKEN

BEVISLIGT VÅLDSAMT FELAKTIGT/beskuret

den moderna akademins kosmologiska idé saknar vokabulären MÅSTE ALLT FRÅN BÖRJAN TAS om — OM uppgiften gäller att beskriva Naturen i företeelser och sammanhang — på en tekniskt matematiskt bevisbar grund.

 

Separat beskrivning i FN2020.

———————————————

FN2020 ¦

 

 

JORDATMOSFÄRENS MASSINNEHÅLL:

Jordatmosfären

PRIMÄRJORDEN MED

JORDATMOSFÄRENS MASSINNEHÅLL

Se även i AtmosVolymVikt — hur viktsprocent fås från givna volymprocent

———————————————

Jordatmosfärens massa = 5,28689 T18 KG ¦ AtmosVolymVikt 

 

EN PLANETS ATMOSFÄR HAR INGEN BEGRÄNSAD VOLYMÄR UTSTRÄCKNING

Men vi behöver (ibland) använda en sådan ideal kvantitet för att kunna göra jämförande grovanalyser.

— Tryckmatematiken med tryckvärdet vid Jordytan (STP standard temperature and pressure) 101 325 N/M²=Pa ger en ekvivalent.

— Huvudaspekterna ges i länken (JORDATMOSFÄRENS MASSA), i kort sammanfattning nedan:

 

Härledningen — Jordatmosfärens massa:

 

A = den upptagande tryckytan = Jordytan ~ 5,11 T14 M2 ;

 

normaltrycket vid havsytan och 0°C = 101 325 Pa = 1 atm = 1,01325 bar;  1 Pa = 1N/M2       ;

p/m

  

gasmassan över fasta/flytande Jordytan:

h = gasskiktets ekvivalenta volymhöjd över A =4πR2;

m = ρV = ρAh ; 

      

atmosfärens gasmedeltäthet KG/M3 ~ 1,3 KG/M3 (78% Kväve [1,25 KG/M3], 21% Syre, 1% Argon)

 

ρ           ~ 1,3 KG/M3 .............   Jordatmosfäriska gasskiktets medeltäthet (1.2963651537)

NERE VID JORDYTAN

D          ~ 1,3 MG/M³ tätheten = densiteten (grek. ofta rhå i en del litt.)

 

   Vi ser att m-formen kan återföras på NÅGON gasskiktets medeltäthet (ρ, grek., rhå [r]) ;

   ρ = m/V = m/Ah ;

   Med givet normaltryck (1 atm) och Jordparametrarna kända (Rekv=6,378 T6 M; G=6,67 t11 JM/[KG]2) blir Jordatmosfärens massa

 

mJatm   = (101 325 Pa)(6.378 T6 M)4(6.67 T11 JM/[KG]2 ·5.975 T24 KG / 4π)–1

             = 5.2868963 T18 KG

             ~ 5,3 T18 KG ...........   Jordatmosfärens totalt gasiska massinnehåll; allt över havsytan/Jordytan

 

Gasskiktets ekvivalenta volym över Jordytan blir (tätheten — densiteten — rhå = ρ = D)

 

V           = m/D

             = 4.067 T18

 

Massandel från Volymandel

För att beräkna ett visst gasämnes G massandel m[G] i den idealt bestämda volymen

— med uppgift om gasämnets volymandel [vilket är vad gängse tabeller normalt anger] räknar vi:

m(G)     = D · V(%) ;

Används normalvärden (tabellverk) för de olika gasämnenas medeltätheter kan vi exemplifiera:

EXEMPEL Syre [O]  med normaltätheten D = 1.43 KG/M³ [STP: normaltrycket vid havsnivån och 0°C];

— Syreandelen i 100%V är 21;

m(O)     = D · V(%)  = 1.43 · (0.21) · (4.067 T18 M³)

             = 1.2213201 T18 KG

Grovräknar vi direkt massdelen på volymprocenten från totala Jordatmosfärens massinnehåll 5,3 T18 KG får vi det mindre

0.21 · 5.3 T18 = 1.113 T18 KG — ett här ofta använt förenklat grovvärde i de enkla översikterna.

 

Gasskiktets ekvivalenta volymhöjd över Jordytan blir

 

h           = m/DA ....................... Gasskiktets höjdekvivalent via D = 1.3 KG/M³ ;

             ~ 8 000 M (7955.69268) nära en kilometer under Mount Everest-toppen (8 848 M)

VVex:

VATTENVERSIONENS EXEMPELRÄKNINGAR

——————————————————————

PONERA att ett extra 54 KM tjockt vattenlager läggs över Jordytan — totalt samma Jordmassa (5,975 T4 KG);

   Vi bara ”kokar ur” det som redan NU finns i Litosfären som integrerat bergmineral (totalt med nuvarande havsoceanmassa runt 20 stycken sådana) och placerar vattnet överst;

   Inget annat händer än att den nu normalt 54 KM högre upp atmosfärsbottnen (54 KM över nuvarande markyta) höjs upp med 54 KM och nuvarande atmosfär (grovt sett densamma med kvävet som huvudingrediens) puttas ovanpå;

   Toppvattenytan blir den nya havsytans referensnormal;

   Genom att skillnaderna är små relativt Jordkroppens storlek, kan vi använda nuvarande atmosfäriska basvärden intakta enbart genom att lägga dessa ovanpå det 54 KM tjocka vattenskiktet.

   Samma atmosfäriska rådata i stora grovräknande drag.

 

Det gjort;

— Vi kan nu räkna på PrimärJordens aktuella TNED-Kosmologiska förutsättningar. Främst:

   Det 54 KM tjocka vattenskikten lagt över Jordytan åtskiljs mot en het Jordyta av ett (0,3 M) gasskikt med topptemperaturvärdet 70 000 °K.

   Ingen direkt materiell kontakt (ingen friktionskraft) finns mellan Jordytan och vattenskiktets underdel;

   Idealt (VattenScen) är distansen mellan ca 0,3 meter och består av främsta hetgaserna CO och CO-O (högsta kemiska bindningsenergierna, bevaras längst och mest) som ombesörjer vattenskiktets successiva inkokning i den underliggande Jordskorpan (under en första lång period av 15 miljarder år).

———————————————

VattenScen ¦

 

PrimAtmos: Jordatmosfärens massa

 

Utan vidare djupkunskaper:

 

MED DEN TIDIGA FÖRESTÄLLNINGEN OM ett 54 KM tjockt vattentäcke över Jordytan

   Jordlitosfärens nuvarande integrerade 20st havsoceanmassor med senare inkokningshistoria;

   djupförklaringen kräver ett istäcke, inte här direkt i fokus;

fanns en del teoretiska frågor att klara ut FRÄMST beträffande TRYCKFÖRHÅLLANDEN:

— Ansatsen i förklaringsbilden nedan var att »förskjuta normala atmosfären» uppåt över Jordytan med beloppet 54 KM.

   Genom det senare istäckets klarläggande, se INLEDNINGEN TILL ISVERSIONEN, bortföll dessa mer eller mindre vagt antydda möjliga lösningarna.

   Ansatsen nedan står kvar som dokument i hela utvecklingshistorien: framväxten av hörnstenar som avtäckte hela komplexets mera fundamentala byggnadsdjup: dramatiken i förklaringsbildens framväxt.

 

 

»atmosfäriska nivåskiftet» (Jun2020)

 

 

Första skisserade beskrivningen av »atmosfäriska nivåskiftet» (Jun2020):

— Tillägget av 54 KM »vatten i höjden» över Jordytan kräver en del djupanalys innan man riktigt kan smälta innehållet — om alls. Var ligger »normala atmosfäriska referenser»? Vad ska vi grovräkna på? Ingen aning .. Eller det kanske är IS alltihopa ..

 

 

Det enda (främsta) vi behöver bekymra oss om är i vilket möjliga tillstånd som primärvattnet (VattenScen) befinner sig ut mot den yttre rymden;

   Solljusets inverkan är uppenbar direkt på Jordkroppen med vattenskiktet överst; den delen börja i varje fall delvis ha smältvatten under dagtid — med återisning nattetid.

   Beräkningsgrunden (VattenScen: grovräkningen) visar att vattenskiktet som sådant i dess avtagande från 54KM neråt noll aldrig övergår i ånga inkokningsprocessen mellan het primär litosfär och vattenskiktets närmaste undersida.

———————————————

Primära Kemibildningen — Vattenskiktets bildning ¦ VattenScen ¦ SITUATIONSBILD ¦ T-grafen ¦ JordVattnet ¦

 

PrimSek: Jordatmosfärens Massinnehåll

»initierande tillståndets blandkemi»

PrimärBilden vi får (dagtid/natt) vid »initierande tillståndets blandkemi» 

blir alltså den ungefärliga:

 

TOPPATMOSFÄRISKT VÄTE MED ev. NEUTRONRESTER i avtagande blandat med pågående och så

nerifrån centrum uppträngande BLANDINNEHÅLL AV NYBILDAT 6C12 ¦ 7N14 ¦ 8O16

C-O OCH CO-O VID MAX 70 000 °K

HET JORDYTA ¦

UNDERLIGGANDE JORDKROPP MED FÄRDIGBILDADE GRUNDÄMNEN UNDER MINERALMIX

Svalare JordJärnkärna som Jordytan avsvalnar mot (AVSVALNINGEN IN MOT CENTRUM)

———————————————

»initierande tillståndets blandkemi» ¦ AVSVALNINGEN IN MOT CENTRUM ¦ ETAB ¦

 

SekundärBilden vi får (dagtid, Solsidan) normaliserad efter »initierande tillståndets blandkemi» 

blir alltså den ungefärliga (ca 1 timme efter fusionsprocessen i Jordfallet, Se Himlakropparnas Bildningstid):

 

RESONEMANGETS FORM HÄR i arbetets utvecklingsfas (Jun2020) är fortfarande starkt färgat av hela 1900-talets populära naturvetenskapligt prästliga predikningar:

   »livets utveckling i kemirör», kokare med kylslingor, särskilda behållare med särskilda ämnen i, hela 1800-talets experimentatorers älsklingshallar á Dr Jekyll&Mr Hyde — med »hemliga ämnesblandningar» som får vissa företräden att »synas mera — och andra mindre».

— Det bara gick inte att få ihop — trots intressanta uppslag.

 

TOPPATMOSFÄRISK VATTENÅNGA med väteflykt, syrebildning och ozonbildning

PRIMÄRKVÄVE

med möjliga smärre mängder Metan CH4 från »initierande tillståndets blandkemi»

SOLUPPVÄRMT VATTEN ÖVER UNDERLIGGANDE ISTÄCKE med möjligt kemiinnehåll, se nedan

ISTÄCKE

TJOCKT VATTENSKIKT

hetgaser (0,3M) C-O och CO-O som ombesörjer mineraliska vatteninkokningen i Jordlitosfären

HETA PRIMÄRA JORDYTAN MAX 70 000 °K (se FOR)

———————————————

FOR ¦ Primära Kvävet ¦ »initierande tillståndets blandkemi» ¦ Himlakropparnas bildningstid ¦ JordPrimärAtmosfären  

 

Primitiva AminosyraExempel: PrimSek

   »initierande tillståndets blandkemi» (PrimSek) ger en möjlig (snabb — tidig) kemisk bildning enligt nedanstående sammanställning — som också (behjälpligt) förklarar den övriga kosmiska (meteoriter) förekomsten av vissa aminosyror, i normala kvarter helt utan förklaring;

———————————————

PrimSek ¦

 

 

 

   Vi ser endast till de möjliga (redan väl kända kemiska) kombinationerna från givna komponenter;

   I Jordkroppens — och alla övriga himlakroppars) snabba TNED-kosmologiska primärbildning

»initierande tillståndets blandkemi»

finns, som ovan 6C12 ¦ 7N14 ¦ 8O16 ¦ 1H1 ¦ + eventuella neutronrester i avtagande, alltid möjligheten att nybildade atomer i samma sfäriska ytdelar förenas spontant kemiskt, och sedan konserveras i efterföljande (utkastat, se PRIMÄRMASSORNA) mineral (efterföljande meteoritkroppar): nedan som ovan (eng.):

 

glycine                                        alanine                                        aspartic acid

 

 

   »Helt enkla» föreningar ger som vi ser tydliga bidrag till primitiva föregångare i kategorin enkla proteiner: olika typer av aminosyror (se tabellen WIKIPEDIA Miller-Urey experiment).

———————————————

HIMLAKROPPARNAS PRIMÄRMASSOR — genom iterationer ¦ AminoMiller ¦

 

Det sagt:

   Det finns också flera olika andra sätt — mera tidskrävande (att luska ut) men på samma primära TNED-kosmologiska Jordbild (SekundärBilden) — för att nå samma nettoresultat:

———————————————

SekundärBilden ¦

 

Nämligen via den här kemiagenten baserat på Primärkväve överst i Primära Jordatmosfären:

SE COSMIC INTERPLAY FÖR EN MERA UTFÖRLIG BESKRIVNING.

 

FUNKTION:

 

   Halveringstiden för ”RadioKol” (6C14) är (ca) 5 700 år. Efter den tiden har 50% av en viss utgångsmängd Kväve 7N14 återvänt till sitt ursprung;

   I mellantiden KAN den 6C14-agenten FEJKA en kemisk Kol-koppling — som i slutänden blir ett stabil kemisk Kvävekoppling (om inget annat kommer emellan och bryter upp):

———————————————

JordPrimärAtmosfären ¦

 

— Uppslagen duggar tätt ..

 

 

Resultatet är detsamma som den mera snabba möjliga direkta kemibildningen i »initierande tillståndets blandkemi» (PrimAminoEx).

———————————————

PrimAminoEx ¦

 

I TIDENS LÄNGD kan en sådan blandning parkera sig ackumulerande i det översta skiktet på det primära vattentäcket (eller över någon vattendel i ett dess övre möjliga istäcke). I slutänden då den sista havsoceanvattenmassan utfälls på Jordytan (3-4Ga) finns grundblandningen redan färdig och preparerad;

   Då Jordytstemperaturen når ner under runt 1000 °K (drygt 700°C) börjar erosionsmaterial — sediment, ytavlagringar — att byggas upp på Jordytan. Det materialet kan sedan agera basmull (med visst inslag av mineralogiskt eroderat kväveinnehåll) för en kommande gynnsam biologisk utveckling tillsammans med nu rikligt förekommande vatten.

 

 

 

Primärsatserna:

 

SAMMANHANGETS DETALJERADE BEVISGRUNDER — detaljerna som hindrar etablerad uppfattning att förstå naturfysiken

DEN PRIMÄRA JORDKROPPSBILDNINGEN

 

DEN DETALJERAT BEVISBART RELATERBARA HÄRLEDDA NATURFYSIKEN kan inte beskrivas med de begrepp och det vokabulär som den modern akademin 1800+ har ställt fram. Exemplen visar, och bevisar hur modern akademi 1800+ i löpande uppfinner en egen naturfysik istället för att härleda den som  redan finns — och justerar omgivningen vartefter för att den ska passa in: meriter, betyg, ställning, utbildning. Omdömet som företeelse associeras med Modern Akademi.

— Vad är haken?

———————————————

HerreBilden ¦ — en alldeles helt bevisbart felvänd ATTITYD.

 

 

   Modern Akademi kan inte utnyttja sin noterade händelse med BigBang. Varfördå?

   LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE ingår inte i den moderna akademins förståndshorisont sett till hela det totalt samlade massinnehållet i all möjlig existerande graviterande massa:

   Föreställningen om ett upphov eller ursprung för massbegreppet — energin — saknar rationell logisk relevans: energi kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas i olika partier, och måste av den enda grundläggande elementära fysikaliska förutsättningen förutsättas: utan upphov. Det är haken (noMASSorigin):

   h = mcr = neutronen = Plancks konstant (äldre, det universella verkanskvantumet) saknar upphov.

———————————————

noMASSorigin ¦ Plancks konstant

 

ENERGY LAW: mass origin energy without ultimate cause

is impossible to relate to any idea of a creation

— noMASSorigin

energy — work — can neither be created, nor be destroyed, only converted: mass can be destroyed through induction giving heat and light because it cannot be created; gravitatiion — mass — is not light: light does not connect to kinetics: No True Mother God Ever Loving Way.

 

 

— Se sammanställningen i Einstein, Schwartzchild och Relaterad fysik: vic-felet: ljusets fysik kopplar inte till kinetiken; Ljusbanor runt Solen utvecklar inga centrifugalkraftsfenomen; modern akademi vet det, men skiter i det:

   ENERGILAGEN, även bekant i modern akademi: energi kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas:

   massa saknar upphov;

   massbegreppet saknar förståndsmässigt — energirelaterat — avslut;

   EN rent fysisk energiteknisk BEGYNNELSE FÖR MASSBEGREPPET KAN OMÖJLIGEN RELATERAS.

   Ett yttersta upphovsbegrepp kan inte relateras. Jämför: Matematikens 5 Grundlagar — ursprung saknas;

   Dessa framträder ur naturens egen mönsterskrud så snart vi intresserar oss för att HÄRLEDA dem, inte uppfinna.

———————————————

ALLMÄNNA KOSMISKA ENERGIRELATERADE TILLSTÅNDSEKVATIONEN ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦

Energilagen i relaterad fysik ¦ THE ENERGY LAW ¦ noMASSorigin ¦

Matematikens 5 ¦ vic-felet  ¦ LJUSFYSIKENS FRISTÄLLNING FRÅN KINETIKEN ¦

 

 

———————————————

HONC ¦ DIAKVADRATEN ¦ Neutronkvoten ¦ NUKLIDGRUPPERNA ¦ Månens Recession ¦ OZONSKÄRMEN ¦ MaunaLoaBeviset ¦ IPCC cementeras ¦ DFgrafen

HONC-ämnena stannar kvar i den primärheta Jordatmosfären

 

ExoTermKLARef:

EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN

HIMLAKROPPARNAS BILDNING

på grundämnenas sammansättning — kosmologins huvudfråga

KALKYLKORT TILL EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN

 

   Modern Akademi missar — så — inte bara själva himlakroppsbildningens elementa. Utan även hela den totalt glänsande kosmologiska helhetsförklaring som, som det har visat sig, innefattar samtliga detaljerade bevis för den moderna akademins — så bevisbart — primitiva kosmologiska idé (1800+).

   EXOTERMISKA KÄRNREAKTIONSLAGEN (manual med härledningar) förklarar nuklidbildningarna i detalj.

  Genom ENKLA räkneexempel och given PRINCIP kan hela floran av en himlakropps innehåll av grundämnen härledas och specificeras efter aktuella primära omständigheter. Se särskild (tidig) sammanställning i DEN UNIKA NUKLIDAGENTEN 6C16 om inte redan bekant.

   DIAKVADRATEN med NEUTRONKVOTERNA förklarar Hur och på vilket sätt en planetkropp utvecklar sin egen individuellt specifika grundämnessammansättning:

———————————————

Kärnreaktionslagen ¦ Exotermiska Kärnreaktionslagen ¦ DEN UNIKA NUKLIDAGENTEN 6C16 ¦

JordenBegin: Primärsatserna

———————————————

Dmax ¦ ATOMKÄRNANS INKOMPRESSIBILITET ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦ NUKLIDBILDNINGARNA ¦ BASNUKLIDER i exempel MED OLIKA NEUTRONKVOTER ¦ UddaJämna Nuklidgrupperna

 

   UDDA OCH JÄMNA NUKLIDGRUPPERNA med NOLL neutronkvot i kroppens g-centrum förklarar VARFÖR alla stenkroppar utvecklar en inre JÄRNKÄRNA och en yttre GASATMOSFÄR:

   OLIKA NEUTRONKVOT FÖR EN OCH SAMMA NUKLID GARANTERAR OLIKA MINERALOGISKA SPRIDNINGSBAND INOM HIMLAKROPPENS MATERIALSFÄR.

 

Järnkärnan: IronCore

FULLSTÄNDIG TABELL MED STEGENERGIERNA 

 

Ingen räkning i UH (Universums Historia) har ännu gjorts på den initierande fusionshändelsen i J-kroppens centrum vid divergenständningens början. Nämligen beträffande bildningen av DEUTERONER 1H2: Deuteronens effektiva tyngdkärnradie är 1/√2 mindre än neutronen och protonen — se särskilt DEUTERONENS HEMLIGHET om ej redan bekant:

— Det sker i centrum — symmetriverkan — endast en obönhörlig implosion — täthetsökning med upp till nära 30% — i steget efter neutronsönderfallet med förekomsten av väteatomer vi Dmax=1,82 T17 KG/M³. Trycket från J-kroppens övriga delar i det skedet visar något som liknar vad som kan härledas sker rent mekaniskt i K-cellens centrala del vid detonationstillfället: Hela massan utanför/över rusar in mot den frigjorda extra rymden med resultat i en lika ofrånkomlig stötrekyl som kastar ut massorna med samma kraftbild (atomkärnans inkompressibilitet).

   Det är alldeles tydligt att en sådan fysik på sätt och vis härmar den Coulombiska repulsion som tar vid först då atomkärnorna kommer utanför varandras nuklidbarriärer och inte längre fusionerar spontant. Kraftbilden med värmeutvecklingen i den delen, implosionshändelsen, har ingen representation här. Ingen räkning finns ännu i UH på den delen (23Jun2020).

———————————————

DIVERGENSTÄNDNING ¦ Dmax ¦ JÄRNKÄRNAN ¦ Deuteronens Hemlighet ¦ UIddaJämnaNuklidgrupperna  ¦ Nuklidbarriären

 

— Kan man själv, på något enkelt sätt, beräkna och bestämma en neutronkvots MAX-MIN för en viss specifik nuklid typ

atomnummerNUKLIDmasstal  = ZXA?

— Absolut.

 

— Enda detaljen att komma ihåg vid DEN EXOTERMISKA PRIMÄRA FUSIONSBILDNINGEN I HIMLAKROPPARNA — ENLIGT TNED — VID MAXIMALT NEUTRONTÄTA SFÄRISKA PRIMÄRKROPPAR:

 

När DIVERGENSTÄNDNING inträder

— elektromagnetisk makrokoppling i läge ON den lokala gravitationen bestämmer alltid när och hur

— och neutronkärnorna BÖRJAR sönderfalla till vätekärnor ligger atomkärnorna redan innanför varandras nuklidbarriärer:

   Atomkärnorna kan därför OMEDELBART iscensätta fusionsserier.

   Allt beror på hur de sönderfallande fusionsringarna, helt eller delvis, har kopplat ihop sig.

   Det enda som krävs för en fusionsring är att dess ändar kopplar en gemensam nuklidbarriär (inte längre ifrån varandra än kärnradien: utanför denna krävs extra endotermisk kraft för att realisera en fusion, typ moderna partikelacceleratorer);

— Den för oss bekanta makroskopiskt normala experimentellt angivna sönderfallstiden för alla typer av instabila  nuklider behöver vi KNAPPAST ALLS bry oss i I PRIMÄRFUSIONSPROCESSEN därför att

   hela fusionsproceduren i hela himlakroppen DELS är explosivt avklarad på ytterst kort tid (max 300 seriella fusioner för den maximalt tyngsta fysiskt möjliga atomkärnan i en given fusionsring ger runt t20 sekunder: ytterst snabba förlopp, se FUSIONSTIDENS BERÄKNING), samt att

   alla instabila nukliders sönderfall DELS också beror av en energirelaterad obalans: den obalansen upphävs tillfälligt om den aktuella nukliden får BADA i omgivande utgivna nukliders exotermiskt avgivna fusionsenergier (enorma energimängder frigörs under den korta fusionsprocessen, jämför UddaJämna nuklidserierna); Totalt:

   ENERGIGENOMSTRÖMNINGEN EXOTERMISKT i den explosiva lokalen garanterar att alla normalt instabila nuklider i normal laboratoriemiljö VÄNTAR med sina sönderfall tills hela lokalen är fusionsmässigt slutförd:

   Vi kan i princip helt FRITT laborera med alla möjliga EXOTERMISKA (exotermiska kärnreaktionslagen) kombinationer (ZXA) för att hitta alla möjliga fusionsindivider som KAN bidra med exotermisk (som tillför) energi inom den givna fusionslokalen.

— ALLA SÖNDERFALLSUPPGIFTER avser (alltså) enbart våra makroskopiska normala laboratorieförhållanden, men är viktiga att känna till för ev. vidare studier och analyser i mer detaljerad mening.

   Vi använder tillgängliga tabellverk som grund (experimentellt uppmätta atomvikter, isotoptabeller, experimentellt uppmätta sönderfallstider — och elementära kunskaper i kärnfysik som kan inhämtas löpande i tillgänglig litteratur — GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM  eller »kärnfysikalisk grundkemi»):

———————————————

t20 sekunder ¦ Fusionstidens beräkning ¦ FUSIONSLÄNGDEN ¦ Nuklidbarriären ¦ Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat ¦

Exempel6C16: JordenBegin — FÖRUTSÄTTNINGAR

Exotermisk fusion

EXEMPEL 6C16

FUSIONSRING — DET RÄCKER OM KÄRNAVSTÅNDEN ÄR SOM I ILLUSTRATIONEN FÖR ATT NÄRLIGGANDE ATOMKÄRNOR UTAN EXTRA YTTRE KRAFTER SKA KUNNA verkställa spontana FUSIONER I SAMMA RING. BLIR AVSTÅNDEN STÖRRE, STÖTER KÄRNORNA IFRÅN VARANDRA.

———————————————

n-p-STRUKTUREN -- atomkärnans toroida kärnstruktur ¦ Nuklidbarriären förklarar verkningssättet ¦ 

 

I DEN NEUTRONBASERADE PRIMÄRA J-KROPPEN LIGGER NEUTRONERNA — ÄNNU UTAN SÖNDERFALL — BETYDLIGT TÄTARE ÄN SÅ. Det betyder: GARANTERAT SPONTANA FUSIONER NÄR NEUTRONSÖNDERFALLEN TAR SIN BÖRJAN.

(6C16 — konventionella skrivsätt kan variera med suffixen):

— Den vanligtvis hastigt (8,15 S)

sönderfallande instabila nukliden 6C16 (den slutar på den stabila Syreatomen 8O16):

——————————————————————————————————

   a:   exotermiskt  MAX n NEUTRONKVOT 0 till 1 kan vi alltid bestämma — utåt uppåt i himlakroppens sist sönderfallande neutronsfäryta — genom den helt enkla räkningen

nMAX = (A–Z)/A ¦ n(6C16) = 10/16 = 0,675.

   c:   exotermiskt  MIN n NEUTRONKVOT 0 till 1 är mera krävande. Den beror på möjliga KOMBINATIONER — någon av dem hur och var vi utgår ifrån — med ev. tidigare möjligt bildade lättare nuklider som kan bilda den aktuellt sökta:

Formationen av fusionsagenten 6C16:

Se även Sönderfallet 6C16 

EXOTERMISK FUSION

— atomkärnorna ligger redan innanför varandras nuklidbarriärer alla möjliga kombinationer tillåtna

och exekverar fusioner automatiskt autonomt precis länge — se ExoTermKALKYLKORT

 

Flera olika exotermiska sätt finns som nukliden 6C16 kan bildas på i primärkropparnas neutronmaxtäta sfärer. Sammanställningen ovan visar de två här enda kända huvudsätten med respektive neutronkvoter 10/16 = 5/8 = 0,375 — betyder en bit ut från sfärcentrum — och 0,625 — längre ut mot kroppsytan. Sfärcentrum tillordnas (här) neutronkvoten noll och blir reserverad för udda och jämna nuklidgrupperna upp till Järntoppen. Se särskilt i IronTop — exotermiska fusioner från neutronkvot noll slutar på Järntoppen. Därifrån krävs särskilda fusionsagenter för få nuklidbildningen exotermiskt vidare in i den tunga nuklidgruppen (masstal A>60).

— Ytterligare ett sätt med neutronkvot 3/5 = 0,6:

 

 — 1 MeV = mc²/e/T6 = 1,602 t13 J

———————————————

IronTop ¦ Fusionsring ¦ BASNUKLIDER i exempel MED OLIKA NEUTRONKVOTER ¦ GRUNDÄMNESFÖRDELNINGEN ¦ Maximalringens komponenter ¦

DEN UNIKA NUKLIDAGENTEN 6C16 ¦ Nuklidbildningarna ¦ NUKLIDBARRIÄREN ¦ Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat ¦

 

   b:   2([([2Deuterium(1H2)¦n=0]=2He4 + 1H3¦n=2/3)=3Li7 + 1N¦n=1]=3Li8¦n=3/8) =

   d:   6C16¦n=3/8 = 0,375. ELLER ANDRA MÖJLIGA ALTERNATIV:

   Om vi känner fusionsgrunderna rätt kan vi DIREKT para ihop 3 stycken deuteriumatomer till en stabil litiumatom

1H2 + 1H2 + 1H2 + = 3Li6 — med NOLL neutronkvot i aktuell region. Två neutroner kan (sedan lätt) förenas med den nukliden till en instabil 3Li8 (vi läser tabellverken och identifierar individerna ..)

nMIN(3Li8) = 2/8 = 0,25 — som i sin tur, tätt liggande makar inom nuklidbarriärerna, kan bilda den instabila kolatomen således regionalt internt med samma n=0,25

2(3Li8¦n=0,25) = 6C16¦n=0,25

 

som i normala laboratorier sönderfaller inom 0.75 + 7,4 = 8,15 sekunder till stabilt syre 8O16:

 

först till den instabila kväveisotopen 7N16 på 0.747 S [Wikipedia Isotopes of Carbon],

sedan till stabila syreatomen 8O16 på 7.36 S [Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia, Fifth Edition. TABLE 3. THE NUCLIDES (ISOTOPES AND ISOBARS), p495].

— Finns fritt tillgängligt Väte i närheten (J-kroppens ytdelar, definitivt) förenas (s.k. knallgas) vätet med syret ljudligt till vatten (H2O): inget stationärt fritt syre uppträder från början i Jordens atmosfäriska historia.

 

EXEMPLET BELYSER DET FAKTUM ATT EN OCH SAMMA NUKLID OCH ATOMTYP KAN BILDAS PÅ FLERA OLIKA STÄLLEN INUTI KROPPSVOLYMEN. ALLTSÅ MED VISS PRIDNING INOM DEN PRIMÄRA J-KROPPEN. OCH DÄRMED GARANTERAT MED MINERALOGISK SPRIDNING OCKSÅ I EFTERHAND VIA VÄRMESTRÖMMARNA (flytande) I DEN PRIMÄRT HETA HIMLAKROPPENS INRE.

 

I VÅRA DELAR AV UNIVERSUM där ljushastigheten (tydligen) är som störst i, nära, eller omkring centrum — tyngdpunkten för all existerande massa, K-cellens centrum, ljusets g-beroende — sveper den divergenständande nollzonen vid K-cellens expansion över vårt område (Solsystemen i Vintergatan) med praktiskt taget hela toppljushastigheten

c0 = 2,99792458 T8 M/S — de primära maximalt täta J-kropparna. Var och en av dessa, i sin tur, har en egen central g-punkt där g-krafterna tar ut varandra. Och därmed ljusfysiken där den är som mest aktiv: kortaste sönderfallstiderna i J-kroppens centrum. Inom ett visst minsta närområde — en avgränsad sfär i J-centrum — kan neutronsönderfallet förstås ske praktiskt taget SAMTIDIGT för alla de maximalt tätt packade närliggande neutronerna.

   När neutronsönderfallen når punkten för nuklidbarriärernas aktiverade växelverkan — när aktiva fusioner först kan inträffa (sönderfallet sker under 12-14 minuter i normala laboratorier) — inträder en maximal fusionssamverkan i så närliggande PAR (största närverkan med minsta avståndet inom nuklidbarriärerna: utanför gäller omvändningen, kärnorna stöter ifrån varandra):

— Ett par neutroner som genom sönderfallet precis befinner sig på gränsen till väteatomer med maximalt näraliggande protonkärnor genomför resolut, absolut och effektivt en fusion 1H1 + 1H1 = 1H2 + frigjord exotermisk energi: en Deuteriumatom, en deuteronkärna har bildats. Se särskilt i DEUTERONENS HEMLIGHET och KÄRNRADIERNA om ej redan bekant. MEN: Deuteronen har märkbart mindre kärnradie än neutronen/protonen DÄRFÖR att en strukturomvandling sker från neutronens/protonens N3m20 till en mera kompakt kärntoroidform. Den nya treringade toroidformfaktorn bibehålls sedan för alla övriga sammansatta atomkärnor; Kärnradien för neutronen/protonen passeras eller tangeras sedan igen med fusionerade tyngre atomkärnor uppåt från Deuterium vid 2Helium4-atomen. Den har samma ytterradie som Vätekärnan (protonen).

   Sammanhanget innebär följande: J-kroppens centrala inre neutronsönderfall resulterar tvunget i en inre centralt kortvarig IMPLOSION (sammanstörtning): Från neutron/protonkärnor till de märkbart mera kompakta  Deuteronkärnorna — som sedan i sin möjligt fortsatta täta packning fortsätter fusionsfaserna genom internt närliggande par — eller tripletter — deuteroner;

— Uppbyggnaden av alla grundämnen enligt TNED sker så med början från J-centrum och genom Deuteriumatomer genom NOLL neutronkvot.

   Se särskilt UDDA och JÄMNA NUKLIDGRUPPERNA: fusionerna kan inte bilda tyngre nuklider än max upp till Järntoppen på grund av noll neutronkvot. För att bilda tyngre grundämnen krävs fusionsagenter med högre neutronkvot — utåt/uppåt ut mot J-kroppens kroppsyta.

———————————————

Ljusets G-beroende ¦ Fusionsring ¦ UddaJämna Nuklidgrupperna ¦ DEUTERONENS HEMLIGHET ¦ Kärnradierna

GcentrumBegin: Form6C16

———————————————

Solsystemen i Vintergatan ¦ Dmax ¦ ATOMKÄRNANS INKOMPRESSIBILITET ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦ NUKLIDBILDNINGARNA ¦ BASNUKLIDER i exempel MED OLIKA NEUTRONKVOTER ¦ 

 

 

RELATERAD FYSIK

GRUNDÄMNESBILDNINGEN BÖRJAR

FÖRST I G-CENTRUM

———————————————

Ljusets Gravitella Frekvensberoende ¦ Ljusets Divergens ¦ DIVERGENSNOLLZONEN — området med c=0 i gravitationens försorg ¦ PLANCKEKVIVALENTERNA ¦

 

Primära Divergensvariationerna: GcBegin

TNED: När en J-kropp kommer in i positiv divergens och neutronsönderfall kan börja, sker neutronsönderfallet snabbast i kroppens g-centrum: g-centrum har alltid största ljushastigheten och därmed snabbaste elektromagnetiska förloppen:

   himlakroppens g-centrum rensas/fusioneras allra först ut på fria neutroner,

   sedan mera långsamt i sfäriska skal längre ut mot kroppsytan:

   växande gravitationskraft ut mot massranden hämmar ljushastigheten/frekvensberoendet och därmed längre sönderfallstid = högre neutronkvot:

 

PRIMÄRA DIVERGENSVARIATIONERNA

 

Tabell 1 hLGB2020.ods

 

Fördröjningen t = d/(c0—v) — v-värdena subtrahender från c0 från g-centrum — anger ideala ljusvägens tidsfördröjning med växande avstånd från g-centrum. t kopplar neutronsönderfallets principiella avstamp.

 

   I en liten centralt avgränsad zon (r/10) sker praktiskt taget samtidigt ett neutronsönderfall inom samma gravitellt betingade frekvensområde, det område vi kallar för JÄRNKÄRNAN: praktiskt taget samtliga neutroner (1,32 Fermi) sönderfaller (inom 12-14 minuter i normala Jordiska laboratorier) till vätekärnor (1,37 Fermi) — nära samma kärnradie som neutronen; de fortfarande tätt liggande kärnorna fusionerar omedelbart (t20 sekunder) till deuteronkärnor — 30% mindre kärnradie (1–1/√2=29.3%): en tillfällig mindre implosion inträffar obönhörligt i centrum;

   Med en neutronkvot noll fusionerar deuteronerna exotermiskt ända upp till Järntoppen — de här benämnda s.k. ändnukliderna omkring Järn-Kobolt-Nickel. Där avstannar den exotermiska fusionsfasen. För att tyngre atomer ska bildas exotermiskt in i den tunga nuklidgruppen krävs inslag av lättare atomkärnor som bildats senare och längre ut från centrum — högre neutronkvoter. Järnkärnans yttre snabbt Coulombiskt expanderande delar efter fusionsfasen som exponerar kärnladdningarnas repulsioner får förstås tränga in i dessa områden under J-kroppens expansion.

   Ytterligare exotermiska fusioner sker sedan ända upp mot kroppsytan (sist besatt med slutliga inslag av neutroner som ännu inte hunnit sönderfalla).

— Noll närvarande neutroner i den maximalt täta CENTRALA nuklidbildningens faser

— atomkärnorna maximalt Dmax tätt packade, och därmed garanterat inom varandras nuklidbarriärer exotermiska fusioner garanteras

garanterar ATT

   fusionsprocesserna STANNAR av vid masstalen runt Järn-Kobolt-Nickel; dessa närnuklider förenas inte spontant (deras kärnstrukturer stöter ifrån varandra);

   För att tyngre nuklider ska kunna bildas krävs fusionsagenter som har bildats längre ut mot kroppsytan med högre neutronkvot (exotermiska fusionsagenter krävs med allt lägre atomär massdefekt för att fusionera fram allt tyngre fusionsprodukter, nukliderna upp till max masstal 300 enligt TNED):

   Varje himlakropp utvecklar egna SPECIFIKA ÄMNESBAND inuti den egna kroppssfären: utpräglat lättare grundämnen ytterst, typ VÄTE(H), SYRE(O), KVÄVE(N), KOL(C):

———————————————

Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat ¦ JÄRNKÄRNAN ¦ ÄndNukliderna i Järnserien ¦ 

 

Primära Kemibildningen: 6C16Formeringen

EN FÖRSTA YTLIG ÖVERSIKT:

Ett av flera olika sätt som J-kroppens ytnuklider kan bildas på i slutresultatet — från max tätt liggande neutroner till en helt färdigbildad mineralkropp.

 

 

Tre olika oberoende resultatbilder (FOR) utpekar samstämmigt ett och samma ursprung: 70 000 °K.

— TNED-kosmologins primära Jordkropp, fullt sfäriskt formutbildad med nuvarande ekvatorialradien 6,378 T6 M hade en ursprunglig yttemperatur på omkring 70 000 °K. Tillsammans med Energitabellen (ETAB), kemiska bindningsenergierna för olika molekylära bindningstyper (Jordkroppens mineralogi) framträder ett FACIT som beskriver en möjlig bild av historien — mycket precist detaljerat till prövning.

— Jordkroppens g-energi (BEG) — ekvivalenta rena Coulombexpansionsenergin 3,734 T32 J som krävs för att materialformera nuvarande Jordkropp från en maxtät neutronmasskropp 1,82 T17 KG/M³ — räcker inte till för att förklara en motsvarande Jordhistorias härledda avsvalningsenergi på 4,139 T35 J. Den felande energidelen — med råge — ges från den initierande fusionsfasens exotermiskt utgivna energi;

— Enbart med Järnkärnans bildning — 5.3% av hela Jordmassan 5,975 T24 KG — ges ett exotermiskt bidrag på 1,1934 T38 J. Det, tillsammans med hela den övriga delen, täcker gott och väl värmeursprunget — tillsammans med den energi som krävs (1.292453 T30 J) för att ge Jordkroppen dess nuvarande rotation på ett initiellt helt blygsamt givet impulsmoment. Energiräkningen håller.

———————————————

ENERGIN TILL PLANETROTATIONERNA ¦

 

 

   PRIMÄRVATTEN H2O bildas längst ut — men aldrig fritt syre från start (en del av neutronerna/primärvätet längst ut kastas ut vid J-kroppens snabba expansion, se Primärmassorna):

— Varför då?

   Allt nybildat syre uttränger (expansionsfasens hetform) till kroppsytan där utpräglat (stora) vätemängder väntar:

   I NORMAL LABORATORIEMILJÖ: hetta + fritt syre + fritt väte = KNALLGAS — med resultat i vatten:

   relativt stora mängder vatten (20st havsoceanmassor eller runt 0,5% av Jordmassan) bildas eller kan så förstås bildas för att förklara Jordlitosfärens mineralogiska sammansättning direkt från början i Jordkroppens yttersta skikt.

   Inget fritt syre finns av den anledningen från början — men väl en viss mängd kväve (7N14) och möjligen en viss mindre mängd metan (CH4) samt primära gasmängder koloxid CO (den starkaste kemiska bindningen av alla):

   nästan allt primärt kväve stannar kvar eller kan så förstås enligt den bild som har framkommit i atmosfären »för evigt». Varfördå?

   Därför att — enligt TNED-kosmologins resultat med max primär Jordytstemperatur ca 70 000 °K (FOR¦ETAB)¦— inga sönderdelande molekyltemperaturkrafter existerar i Jordhistorien sedan väl ett kvävepar bildats:

   kväve är mera sällsynt i Litosfären medan det är 1,6 ggr vanligare i atmosfären.

   Kväve-Kväve och Kol-Syre är de starkast bundna molekylerna av alla.

   En gång förenade i Jordhistorien, kan sedan ingen markbaserad naturprocess separera dem. Artificiella metoder krävs för det (mycket energi). Se HONC-energitabellen ETAB uppdaterad Jun2020.

   Hela det primärbildande förloppet går också tvunget väldigt fort:

   Fusionsgränsmassan (k=1) är den fysikaliskt enda unika typ av himlakropp som I EXPANSIONSFASENS INLEDNING uppvisar exakt balans mellan sammandragande gravitationskraft och expanderande Coulombkraft: en nuklidseparationskonstant (k) i Diakvadraten definierar alla andra himlakroppar med k-värden från 1 och neråt(gaskropparna)-uppåt(stenkropparna). kSOLEN=0,01382. kMÅNEN=4,3884031 (Jordmassan/81). Se KalkylPrimStar.

   Himlakropparnas (snabbt) färdigbildade kroppssfärer utvecklar i andra ord i vilket fall (väldig) HETTA.

———————————————

Dmax ¦ Kväveandelen ¦ KväveDistributionen ¦ Slutskedet — Kvävegåtans upplösning ¦ HONC-energiTabellen ¦

FUSIONSGRÄNSMASSAN ¦ ETAB  ¦ Diakvadraten

JÄRNKÄRNAN. illustration 2:

———————————————

JÄRNKÄRNAN ¦ Nuklidbildningens Fördjupning ¦ GRUNDÄMNESFÖRDELNINGEN

 

Vattenskiktet, beräkningar:

För Jordens del: Avsvalningen pågår främst fram till den avgörande händelsen då det primärt bildade atmosfäriska ångvattnet — i slutänden en hel komplett oceanvattenmassa (1,4 T21 KG ¦ ) — börjar fällas ut på Jordytan:

 

Primära Vattenskalets tjocklek —  basdata hydrostatiska vattentryck mot Jordytan

HONC2020.ods Tabell 4

h: 20hav: mB=1.4 T21 KG ¦ rJ = Rekv. = 6.378 T6 M ¦  h =  V/[A] = [m/D]/A   ¦   54 310.803 M = h = ([3/4pi]·20·mB/1000 + rJ^3)^(1/3) -– rJ ;

V(h=Ry—Ri) = m/D = Vy — Vi =  (4pi/3)(Ry³ — Ri³) ;  (m/D)(3/4pi) = Ry³ — Ri³  = (20mB/1000)(3/4pi) ; [(m/D)(3/4pi) + Ri³]^(1/3) = Ry ; Ry — rJ = h;

a:  (G·mJ)·ROT(1/rJ^2 · 1/(rJ+h)^2) FÖRENKLAD BERÄKNING, GEOMETRISKA MEDELVÄRDET övre¦undre.

p ¦ Pascal:                  = hDa = h·1000·a

p ¦ atm:                        = Pascal/101325

———————————————

VATTENBILDNINGEN ¦ F/m = a = GmJ/r2 M/S2 ¦ Kraftlagen ¦ Kraftlagens allmänna ställning i fysiken ¦ AVSVALNINGEN

 

   Månens recessionsrörelse inleds — sedan Månen redan under lång tid hunnit etablera sin banform (Månens specifika ytmineralogi), långt utanför Jorden: → Också Problemet som plågar den moderna akademin.

— Man har en närmast galant mineralogiskt observerad datasamling — men tidskoordinationen är helkass:

— Tidsfönstret i moderna kvarter räcker inte till för att förklara Månens recession. Varfördå? Den modern akademins PRIMITIVA kosmologiuppfattning. TNED däremot klarar hela uppgiften galant — med en förklaring till Månens observerade »rebelliska mineralogi» innefattat.

———————————————

Månens Recession ¦

 

———————————————

NEUTRONKVADRATEN ¦ Kärnreaktionslagen ¦ Exotermiska Kärnreaktionslagen ¦ FUSIONSGRÄNSMASSAN ¦ Jordens 5 ¦

DEN UNIKA NUKLIDAGENTEN 6C16 ¦ Nuklidseparationskonstanten — PRIMÄRMASSORNA GENOM ITERATIONER ¦ KalkylPrimStar

Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat ¦

 

 

 

   FUSIONSGRÄNSMASSAN — himlakroppen som vid sin primärbildning uppvisar EXAKT BALANS mellan sammandragande kontrakterande gravitation och expanderande divergent Coulombkraft — kan beräknas, bestämmas och analyseras tämligen exakt med kännedom om kärnparametrarna:

VILKEN ÄR DEN KROPPEN?

   (FUSIONSGRÄNSMASSANS DEFINITION) Det är väl Venus va?

— Jag överlämnar (löjligt) åt läsaren att själv dra den slutsatsen — med bara litet vind i ryggen från det här hållet:

— Du VET — den där med Lingon och Blåbär På. Den med ALLA grundämnen representerade.

   Marken vi trampar på. Stjärnorna som lyser ner på Den — oss — i Universum.

— Modern Akademi: OhPlease.

— JätteA i matte. SuperA i fysik. UltraA i kemi. Väl utbildad befolkning:

— Utomordentligt väl utvecklad koordinationsförmåga i uppgiften att koppla innehållet innanför pannbenet med förekomsterna utanför.

   Jättefint.

 

Ifrågasätt gärna. Det är hela meningen: Det som inte håller måttet kasseras och hamnar i bästa fall på museum.

 

   Olika nuklidband — område med en viss grundämnesnuklid — med inbördes spridning av olika neutronkvoter för en och samma nuklid GARANTERAR ATT grundämnets förekomst inom himlakroppen får viss spridning;

   NUKLIDAGENTEN 6C16 är utöver sin koppling till Syret (8O16) speciellt användbar på grund av sin låga massdefekt (14e), vilket gör att den kan användas för att bilda exotermiska nuklider långt in i den tunga gruppen (upp till masstal runt 160 — därefter krävs en agent med ännu lägre4 mD; tunga nuklider förekommer mera sparsamt).

 

DiaRef:

———————————————

DIAKVADRATEN ¦ BASNUKLIDER i exempel MED OLIKA NEUTRONKVOTER ¦ GRUNDÄMNESFÖRDELNINGEN ¦ Maximalringens komponenter ¦ DEN UNIKA NUKLIDAGENTEN 6C16 ¦

Kärnreaktionslagen kortfattat illustrerat ¦

 

   MED KÄNDA BETINGELSER FÖR UPPKOMSTEN AV BIOLOGISKT LIV (Millers Experiment) har vi sedan via Diakvadratens anvisningar inga som helst problem att identifiera — definiera — en möjlig exakt primär Jordatmosfär — eller annan himlakropps yttre, om vi känner kroppsmassan — och dess sammansättning.

———————————————

Millers Experiment ¦

HONC-gaserna: PRIMÄRILLUSTRATION

 

Tidigare inventeringar grundlägger vidare vyer. Vi behåller grundskisserna. Utan dessa blidde det inget alls;

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Millers Experiment ¦ CCS — 650°K — Vatten utfälls först på Jordytan ca 15 miljarder år efter primärbildningen ¦ KväveSyreTiden ¦ Månens Recession

 

 

MAUNALOABEVISET MED RELATERAD FYSIK (TNED): NUVARANDE JORDATMOSFÄRISKA SYRET UTBILDAS UR JORDENS PRIMÄRA PRIMITIVA ATMOSFÄR UNDER LOPPET AV CA 2,9 MILJARDER ÅR SOM EN SYNKRONISERANDE HÄNDELSE i samverkan mellan

   AVSVALNADE (CCS 650°K för vatten på jordytan) PRIMÄRHET JORDKROPP,

   PÅBÖRJAD TOPPATMOSFÄRISKT AVDELAD VÄTEFLYKT UR JORDATMOSFÄRENS TOPPVATTENÅNGA, tillsammans med

   EN SÅ INITIERADE fortlöpande underhållen OZONSKÖLD SOM GARANTERAR DEN LÖPANDE TOPPATMOSFÄRISKA VÄTEFLYKTEN MED DEN UNDERLIGGANDE JORDKROPPENS PÅFYLLANDE av

   EROSIONSÄMNEN SOM UNDERHÅLLER, som det ser ut i grovräkningarna, PERFEKT ÄMNESBASERAD JORDBIOSFÄRISK NAURBALANS.

— EMELLERTID: HARMONIN SÖNDERBRYTS 1800+: NATURSKOGEN UTSÄTTS MED STOR HAST FÖR PLÖTSLIG SKÖVLING: NATURSKOGEN UTARMAS OCH UTTUNNAS. DET URSPRUNGLIGA VÄXT OCH DJURLIVET TRÄNGS SNABBT OCH VÅLDSAMT UNDAN. STATLIGA FÖRORDNINGAR UTFORMAS SOM FRÄMJAR DET PROFITBASERADE NATURSKOGSSKÖVLANDE EGENMÄKTIGA MARKÄGANDET: STATEN, MARKÄGAREN, BESTÄMMER VÄRDERINGARNA HOS DE SOM STÅR PÅ EGENDOMEN. OTRYGGHET OCH VANTRIVSEL SPRIDS.

   Biologiska och biokemiska släktskap med olika globalt utbredande pandemier visar sig: omfattande träddöd (2000+) är början på signalerna.

— MEN — säger MaunaLoaBeviset — DEN SYREGRUNDEN är INTE det syre som vi människor och djur andas. No mother god loving way. Vi är primärt beroende av ett — primärt — Jordatmosfäriskt bildat sammanhängande livskonstant biotekniskt CO2, säger MaunaLoaBeviset, enligt följande enkla redovisning.

 

———————————————

Xylem och Floem ¦

— Men ursäkta: VAD EXAKT säger att ”MaunaLoaBeviset” (MLB) säger vad  MLB säger?

   MLN-1470: 6[+4] olika Jordfysikaliskt kvantitativa ekvivalenta sätt med samma värdeform. Det frånsett:

— Sommartappets (SD) 6 ppmv eCO2 som underhåller hela markbiomassans säsongscykliska växa-mulla omsättning OBEROENDE av extra atmosfäriska CO2-tillskott och FRISTÅENDE från materiell inblandning i växtprocessen: eCO2:et fungerar som elektrolytiskt hjälpmaterial, katalysator, vid växternas fotosyntesprocess (termisk hydrofysik: tryckbalansen reglerar omsättningen). Inget annat. För det krävs stora (enorma) mängder genomsköljande hydrotrycksbaserat xylemvatten som växtrötterna tar upp tillsammans med andra näringsämnen: DET FINNS EN NATURSKOG SOM GARANTERAR PERFEKT BIOBALANS men som staten har våldfört sig på 1800+.

   Vattenmolekyler som inte bär kol har ingen växtassociation.

   Den rent organiska Syrebildningen är cyklisk och proportionell mot vattnets kolinnehåll.

   Totala andelen växtkol inom Jordbiosfärens atmosfär räknat växtsyrebundet i ppmv CO2 är max 0,2%.

   Markbiomassans växa-mulla cykliska syrebildningens medelglobala årsomsättningen innefattas av

5,531/2,2 = 2,514 ppmv CO2 via Naturskogen 1800 som preferens, säger MaunaLoaBeviset:

0,000251% av hela Jordatmosfären: 0,000011952% av hela atmosfäriska syremängden.

— Visa att räkningen är fel: MLB säger att räkningen är riktig.

   Fossilbränsledepåernas utveckling av kolinnehåll (kol, stenkol, olja, naturgas) under årmiljonerna täcks/garanteras av ett minimalt bortfall av kolinnehåll (»sedimenterad mullbildning») från Jordytans mineralogiska erosionsprocesser — många gånger om (FOSSILMASSAN).

   Syret som djur och människor utvecklas på ingår REDAN FRÅN START Jordatmosfärens primärbildning som ett fast, biologiskt minimalt konstant bundet CO2 växtmaterial. Det aktiveras först när fritt flytande vatten uppstår på Jordytan.

— Första steget: CO2+H2O är en exotermisk icke organisk kemiprocess: (mol-) värme avges vid kolets vatteninlösning: ingen extra föreningsenergi krävs. Andra steget: LJUS ger (endotermisk) energi inuti Blad&Barr där växten tar upp kolassocierat och — i samma kemiska process — avdelar separerat genomströmningsvatten H2O tillsammans med det cykliskt ständigt återkommande samma cirkulerande elektrolytiska (SD-hydratiseringen) elektronvandringsgaranterande MaunaLoa eCO2:et PLUS frigjort växtsyre O2 från det primärt vattenupptagna cirkulerande växt-CO2:et som används av djur och människor för andning och allmän växtförmultning/förbränning;

   Markbiomassans växtomsättning tar upp endast 1 CO2 per grovt 3×1424 = 4272 stycken H2O: Tjejkriteriet.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Notering FOSSILMASSAN ¦

DELBEVIS 1 —— 5,531/2,2 = 2,514 ppmv CO2 = totala årliga cykliska syreåterbildningen O2 för landdjuren innefattat ¦

BEFOLKNINGEN I MODERN AKADEMI BORTSER HELT IFRÅN DEN ASPEKTEN: man anser att vi andas från atmosfärens 21% syre.

37% av MaunaLoa CO2:ets tillägg — 114 ppmv år 2015 — utgörs av sådant kapat ursprungligt biokemiskt bundet andningssyre som statsförvaltningarna 1800+ envisas med att tävla i globala affärer på: fortsatt skogsavverkning.

— INGEN AV DESSA VERKAR FÖRSTÅ ATT SITUATIONEN ÄR BIOLOGISKT OHÅLLBAR: staten genererar pandemier 1800+.

— Sakfel får inte förekomma här.

 

 

— Hydratisering? ELEKTROLYSEN (»fabrikationen») kräver en VISS kemibalans (elektrolyten, »konferenslokalen») för att KUNNA underhålla en växtsyntes.

— MainaLoaSD-konstanten (SD, eng. Summer Decrease, »sommartappet») har — bevisligen — den funktionen. Ett primärt CO2-skikt delas upp med en aktiv cyklisk markdel och en underhållande luftdel:SD.

Jordatmosfären:

 

———————————————

Xylem och Floem ¦ HONC-ämnena: KLOROFYLL OCH AMINOSYROR ¦ MaunaLoaBeviset ¦ GRUNDBEVISET ¦ BTK — SD-konstantens förklaring ¦ BTKoriginal

eCO2 ¦ MLB-domänerna ¦ SD-konstanten 6ppmv eCO2 ¦

Notering FOSSILMASSAN ¦ TJEJKRITERIET— »inte vicka jävla idioter som helst»: 1 per 4272 ¦ SD-hydratiseringen

 

 

MED FÖREGÅENDE ÖVERSIKTLIGA GENOMGÅNG AV GRUNDÄMNESBILDEN OCH DESS ALLMÄNNA FÖRDELNING I JORDKROPPEN, FÖLJER EN VIDARE ANALYS, OCH SYNTES, AV DEN AKTUELLA SAMMANSÄTTNINGEN I JORDBIOSFÄREN:

 

N-fördelningen: 6C16-FUSIONSELLIPSERNA ¦

 

KVÄVEFÖRDELNINGEN

 

 

HET från början efter fusionsfasen. YTAN TVUNGET varmare än CCS=650°K under 15 miljarder år, säger TNED.

———————————————

¦ CCS ¦ Diakvadraten OCH JORDYTANS ORGANISKA KEMI ¦ Syrefrågan

6C16DECAY: Illustrerat i N-fördelningen — 6C16-bildningen

6C16 SÖNDERFALLET

SE SÄRSKILT I

———————————————

Formationen av fusionsagenten 6C16

 

Nuklider till max masstal 18

WIKIPEDIA Isotopes of nitrogen, 10Apr2020 — s Stabil, i Instabil

nuklid   sönderfallsid S  till nuklid          sönderfallstyp  i procent av modernukliden

7N16    7,13(2)              8O16s               beta–                 99,99855

7N16    7,13(2)              6C12s               beta–, alfa         0,00145

7N17    4,173(4)            8O16s               beta–, neutron  95,0     

7N17    4,173(4)            8O17s               beta–                 4,9975 

7N17    4,173(4)            6C13s               beta–, alfa         0,0025 

7N18    0,6192(19)        8O18s               beta–                 80,8

7N18    0,6192(19)        6C14i                beta–, alfa         12,2

7N18    0,6192(19)        8O17s               beta–, neutron  7,0

——————————————————————

WIKIPEDIA Isotopes of carbon, 10Apr2020 — s Stabil, i Instabil

nuklid   sönderfallsid S  till nuklid          sönderfallstyp

6C16     0,747(8)            7N15s               beta–, neutron  97,9

6C16     0,747(8)            7N16i               beta–                 2,1

6C17     0,193(5)            7N17i               beta–                 71,6

6C17     0,193(5)            7N16i               beta–, neutron  28,4

6C18     0,092(2)            7N18i               beta–                 68,5

6C18     0,092(2)            7N17i               beta–, neutron  31,5

———————————————

N-fördelningen ¦

NOTERA UPPGIFTEN FÖR 6C16 → 7N15 med beta–, neutron 97,9% av fallen:

— Dessa data har framkommit ur experimentella observationer från partikelacceleratorer.

   Det är INTE fallet i TNED-kosmologins primärt exotermiskt neutronrika miljöer med max täta led av atomkärnor.

— I en exotermiskt — inga yttre extra moment finns med i bilden — neutronrik miljö skulle vi istället FÖRMODA — vilket blir svårt att bevisa praktiskt — att den övervägande andelen 6C16 sönderfall sker via betaMinus alternativet (100%):

   Omges nämligen 6C16 av nämnvärda neutronbesättningar är det mindre troligt att 6C16- nukliden väljer att göra sig av med den neutron den nyss har tagit upp i ett TNED-processens bildningsled  6C12 + 2(0n1) → 6C14 + 2(0n1) → 6C16 ..

— Men, som vi ser, beror föreningssättet i hög grad på mängden omgivande neutronbesättningar:

   Flera (många) olika sätt och alternativ finns, och vi kan bara räkna med sådana som »förefaller mest troliga» — allt eftersom våra insikter i de olika möjligheterna klarnar, om alls.

 

Beskrivning — 6C16→8O16:

Normala Jordlaboratoriets experimentella förhållanden — 0,75S förk.0s75; i¦s istabil; neutron¦βelektron:

———————————————————————————————————————————

6C16i¦n(→0s75)           → 7N15s          + 0n1i = 7N16i¦β(→7s13)¦99,99% → 8O16s : → ¦ 7s88

                          ↓ 97,9%                        

                          0n1i[→12-14min] .........

 

— De två olika alternativa sönderfallssätten neutronemission (n) och betaemission (β) i Wikipediatabellens exempel kan kombineras autonomt (självreglerande) på det ovan beskrivna ledets kredit

(6C16i¦97,9%+2,1%=100% → 8O16s)

 

OM som, i vårt praktiska fall LOKALEN INNEHÅLLER STORA MÄNGDER AV KOMPONENTERNA

(här den centrala fusionsagenten 6C16: Vi klarar oss inte utan den — i relaterad fysik — i härledningen av främst Jordatmosfärens primärt stora innehåll av Syre16:

— primära vattenmängden via komponenterna O16+H1).

Kvävedelen: N-andelen

Kvävedelen — 78% av nuvarande 5.3 T18 KG Jordatmosfärsmassa

Inberäknat max förångat primärt atmosfäriskt vatten med 1st havsocean 1,4 T21 KG blir nuvarande kvävedel (0,78×5,3T18=4,134T18) bara en bråkdel (0,3%) av den primära atmosfären. Vi har i andra ord inte att förvänta annat än att primära kvävemängden i primäragenter relativt syremängden är (oerhört) liten — men i slutänden övervägande för återstoden.

 

HOP-Tabellen — grundämnets förekomst i jordvulkanisk sten relativt dess innehåll av 100 kiselatomer:

———————————————————————————————————————————

Väte      H          ingen uppgift

Litium   Li         ingen uppgift

Kol       C          0,27

Kväve   N          0,033

Syre      O          296

 

Vi ser att kvävet, frånsett atmosfären, är relativt sparsamt representerat i litosfären (Jordskorpan, ca 2-3 KM). Som sådant — för oss i relaterad mening i det exotermiska fusionskomplexet — ligger det (så ledes) närmast till hands att hänföra kvävenuklidens mest förekommande isotop (7N14 ¦ 99,6%) till bildningen från kolets 6C12 i Jordkroppens yttersta skikt enligt (»från ruta ett»)

 

(  2·[  (1H1s + 0n1i = 1H2s) = 3Li6s  ] = 6C12s  ) + 1H2s = 7N14s

Kvävebildningen generellt exotermiskt enligt relaterad fysik från primära neutronmasskroppen 0n1:

Minst avgiven exotermisk energi i MeV = mc²/e/1 000 000:

0n1 = 1H1 ¦ 0.78;  0n1 + 1H1 = 1H2 ¦ 2.21;  3·1H2 = 3Li6 ¦ 25.10; 2·3Li6 = 6C12 ¦ 27.93; 1H2 + 6C12 = 7N14 ¦ 10.18;

 

 

Genomsnittlig neutronkvot från 1H1-bildningen: 0,5. Det betyder att 6C12-bilden kan ske i princip från halva sfärradien (neutronkvot grovt ½) upp till sfärytan (neutronkvot 1) i olika kombinationer och exotermiska fusionsalternativ.

 

 

I modern kosmologi finns inte dessa förutsättningar:

   En DIREKT grundämnesbildning (GRB), direkt och specifikt för varje enskild fristående masskropp i samband med K-cellens — universums — primära expansion, har vad vi vet (Jun2020) ingen som helst representation i den moderna akademins lärosystem.

———————————————

G-centrum Begin ¦ GRB ¦ GRB-objektens ursprung ¦ NEUTRONKVOT

 

NuvGasJatm:

 

FÖRST SAMMANSTÄLLDA ÖVERSIKTEN — En senare (mera detaljerad) sammanställd översikt finns i O18LuftGas.

Nuvarande gaser i Jordatmosfären efter atomvikt

 

Nuvarande gaser i Jordatmosfären efter atomvikt (U) vid idealt vindstilla

——————————————————————————————————————

ämne                  sammansatt      U          beskrivning       atmosfärisk andel i % idealt från år 1800¦1812

—————      —————     ——     —————     ————————————————

växtgas              (C12)2(O16)       44         koldioxid           0,0284 .......   syredelen till djur och människor

Argon                  1(Ar40)            40         ädelgas              0,934

syre                     2(O18)             36         tunga syret       0,042

syre                     2(O16)             34         lätta syret         20,946

kväve                   2(N14)             28         kväve                78        

vattenånga         2H(O16)            18         vattenånga        max 4% vid 100% luftfuktighet

---------

toppatmosfären             2(H1)                 2           väte                  

[ozon                 3(O16)               48         ozon tillfälligt, splittras/återbildas löpande via solljuset]

——————————————————————————————————————

primärt atmosfärisk andel koldioxid (C12)2(O16) med noll utvecklat biologiskt liv på Jordytan:

totala livsmassan omräknat i andel atmosfäriskt-biologiskt koldioxid (tabellen nedan vidare):

——————————————————————————————————————

växtgas              (C12)2(O16)       44         koldioxid           0,2 % ¦ totalt tillgängligt biologiskt livsmaterial Jordytan

——————————————————————————————————————

 

VäxtGaser i Jordatmosfären — atomvikt (U)

——————————————————————————————————————

ämne                  sammansatt      U          beskrivning       atmosfärisk (volymär) andel i % 

—————      —————     ——     —————     ————————————————

växtkoldiox.       (C12)2(O16)       44         koldioxid           0,2303...............    totalt CO2 från Jordatmosfärens början; all växmassa

e-koldiox.          e(C12)2(O16)     44         koldioxid           0,0284 ..............    fram till approximativt år 1800: luftens CO2-andel

växtkoldiox.       m(C12)2(O16)    44         koldioxid           0,00025136  .....    1800: årligt landbaserat växa-mulla CO2

syredelen           m2(O16)            32         syre O16          0,00018281 ......    1800: årligt tillgängligt cykliskt landväxtsyre

——————————————————————————————————————

44/32·5,53/2,2 = 2,513636.. ppmv årligt mCO2; syredelen O16 av denna:

32/44 · 5,53/2,2 = 1,828099174:

5,531 T12 KGkol ¦ 1C12/2O16 = 12/32 =0,375 ¦ → (5,531 T12 KGkol) × 1/0,375 O/C = 1,4749333 T13 KGsyreO16.

 

 

Slutskedet:

SLUTSKEDET — VATTENVERSIONEN

 

 

Enda rimliga sättet att förklara förhållandet mellan nuvarande mängd kväve (7N14) i atmosfär kontra litosfär (Jordskorpan, grovt 30 KM) — 1,6 ggr mera i atmos än i litos: chockerande — är följande:

 

— I stort sett hela Jordkroppens primärt bildade kvävebank överlagras direkt primärt atmosfäriskt över oceanvattenskalet:

 

   Kväve(Nitrogen)-Kvävebindingen (konv. N≡N: 945 KJ/mol) är en av de starkaste molekylära bindningarna. Den överträffas endast av Kol-Syrebindningen (konv. 1077 KJ/mol);

   Inkokningen av det primärt bildade omgivande vattenskalet i Jordskorpan under de första heta 15 miljarderna åren påverkar knappast det primärt bildade Kvävet: bara en ytterst ringa del binds in i underliggande bergmineral.

 

 

ETT AV FLERA MÖJLIGA KVÄVEBILDNINGSSÄTT ENLIGT TNED-KOSMOLOGINS ANVISNINGAR

 

 

 

Så bevaras praktiskt taget hela det primärt bildade kvävet (7N14) i Jordatmosfären.

Idealiskt vid sista vattenoceanens period finns ett 260 atmosfärers tryck vid Jordytan:

 

   Erosionsverkan under närmast efterföljande period, flera hundratal miljoner år, kan bilda kolassocierat slam, sediment och avlagringar med vattnet som transportör och medium. Ytvärmen med redan påtaglig omsättning av kol, väte och vatten i hetomlopp (tidig vulkanism) kan lätt forma metanföreningar (motsvarande grund för senare fossila rena kemiska kol-väte-kedjor: inga andra ingående ämnen).

   Mullbildningsgrunden prepareras med erosionerna: icke organiska ämnen i mullmassa (erosiva sediment och avlagringsprodukter under lång tid: kisel, järn, svavel, magnesium, fosfor ..) är precis vad landväxer utvecklas på utöver biogasen CO2 som sådan: primitiva fröbildningar kan utvecklas under loppet av miljarder år på hydrotryckets princip förutsatt att en primär mullmassa existerar: rötter neråt, Blad&Barr uppåt: Xylem-Floem.

   Växtgasskiktets utbildning (mCO2 tillsammans med en atmosfärisk restform eCO2 som inte deltar i själva växtämnet, endast ombesörjer en elektrolytbas) blir nettodifferensen som återstår sedan atmosfären normaliserats till nuvarande och den sista havsoceanmassan etablerats som flytande fast vatten på Jordytan: från ca 4 Ga bakåt (Ga, Giga years ago: miljarder [T9] år bakåt).

 

Avsvalningen:

———————————————

Jordens Primära Värmebank ¦ JORDENS PRIMÄRTEMPERATUR absMAX:  68 477.667 °K

 

 

   Vattenbildningen — säkringen av 8O16 före 8O18 i växtbältet — sker automatiskt:

 

— Det 8O18 som (neutronbanken ytterst) garanteras från 6C16-agenten garanteras också en position längst ut:

— Det vatten som ligger närmast Jordytan inkokas (garanterat) som ett 8O16-associerat vatten. 8O18-associationerna uppträder (blandatmosfäriskt) markant först mot slutet (2,5Ga) — den nuvarande normaliserade Jordatmosfärens sammansättning (0,2% av syredelens atmosfäriska 21%).

 

Det avgörande ursprungliga växtassocierade cykliskt konstanta koldioxidskiktet

RESULTATBILDEN (MaunaLoaBeviset) utpekar ATT all nuvarande cykliskt aktiva växtmassa är en biosfäriskt betingad KONSTANT. Den, säger TNED som ovan, ska i så fall ha bildats via ett ursprungligt koldioxidskikt med massan allt nuvarande växligt tillsammans med en, för markbiomassans del, atmosfäriskt reglerande elektrolytisk eCO2-del som underhåller växtkemins säsongsbaserade rytmik (SD-konstanten).

— Det ursprungliga CO2:ets atmosfäriska primärmassa den tyngsta, och därmed mest marknära atmosfäriska primärgasen kan grovberäknas enligt uppställningen nedan.

———————————————

BTK — SD-konstantens förklaring ¦

 

 

 

ORGANISKA  MASSORNA:

 

SAMMANSTÄLLDA BASDATA FRÅN ALLMÄNNA GROVRÄKNINGAR — ENLIGT MAUNA LOA BEVISETS ANVISNINGAR

ORGANISKA MASSORNA

 

   ÄDELGASEN argon (förenas inte med andra atomer — medelatomvikt 40 [tre isotoper: 18Ar36¦38¦40]) är nära fyrdubbelt mer representerad (1%) i Jordatmosfären än den idealt samlade mängden CO2 för allt (0,2%) biologiskt Jordeliv:

   Stora mängder vatten krävs för att underhålla  markbiomassans aminosyreproduktion:

   MINST (MLBok) 1 424 vattenmolekyler per en enda växtbärande kolmolekyl vid 20°C.

   1ppmvCO2 = 2,2 T12 KGkol;

———————————————

MLBok ¦

 

NATURSKOGENS TOTALT LANDBASERADE KOLMASSA år 1800 (= 0 kapad naturskog)

VIA LANDBASERADE MARKBIOMASSANS GRANEKVIVALENT (GE):

————————————————————————————————————————————————
netto kolmassa KG       antal GE          
total kolmassa KG      totalt max CO2 ppmv (MAX primärBIOmassaLAND)

—————————————————————————————————————————

375       2,95 T12           1,10625 T15                 / 2,2 T12 × 44/32 = ~ 691 stationär maximal markbiomassa

————————————————————————————————————————————————

Grovräknat uppskattat för havsbiomassan via 70% hav kontra 30% land (7/3 · 691 ~ 1612 ppmv CO2 totalt max havsrelaterat);

HAVSBIOMASSANkol = 1,10625 T15 KGland × 7hav/3land = 2,58125 T15 KGhavskol; summa 3,6875 T15 KGbiokol;

— Landbiomassan har STOR bioyta Blad&Barr; oceanernas stora mängder plankton har här ingen mera noggrann räkning känd;

————————————————————————————————————————————————

                              total kolmassa KG        totalt max CO2 ppmv (MAX primärBIOmassaHAV)

—————————————————————————————————————————

havsbioKOLmassan hav/land = 7/3;         2,5813 T15                   / 2,2 T12 × 44/32 = ~ 1613 stationär maximal havsbiomassa

land+hav                                                3,6875 T15                   / 2,2 T12 × 44/32 = ~ 2305 stationär maximal Hav+LandBM

SUMMA                                                3,6875 T15                   2303 = 1613 + 691 .... MAX Jordbiosfäriskt livsmaterial

offset år1800 luftandel MaunaLoaNormal   6,2480 T14                   284 ± 3 Mauna Loa Medelvärde Naturskogen SD=WI

totalt primärt max inkl. atm.                   4,3123 T15                   290+ 2303 = 2593 ¦ = 0,002593 ~ 0,3%

 

totalt primärt max exkl. atm.                  3,6875 T15                   2303 ¦ = 0,002303 ~ 0,23% ¦ endast växmassan

totalt massa 6C1228O16: CO2                   1,8578 T16                   (5,0666 T15)×44/12

Jordatmosfärens massa mJatm               5,3...... T18                   100% .... livskolmassan i stort bara 1/1000

(6C1228O16)/mJatm =                              0,35%

———————————————

Notering FOSSILMASSAN ¦ PrimärJorden — Syrefrågan ¦ SYREBILDNINGEN TILL NU ¦ Jordens primärtemperatur ¦ GE— GranEkvivalenten ¦ 1ppmvCO2 ¦

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa Medelvärde Naturskogen 1800 SD=WI ¦ Jordatmosfärens massa = 5,28689 T18 KG

 

 

Tydligen tidigare viss felräkning

SUMMA                                                5,0666 T15                   2303 = 1612 + 691 .... MAX Jordbiosfäriskt livsmaterial

offset år1800 luftandel                             6,38.... T14                   284 ± 6 Mauna Loa Medelvärde Naturskogen SD=WI

totalt primärt max inkl. atm.                   5,7046 T15                   290+ 2303 = 2593 ¦ = 0,002593 ~ 0,3%

 

totalt primärt max exkl. atm.                   5,0666 T15                   2303 ¦ = 0,002303 ~ 0,23% ¦ endast växmassan

totalt massa 6C1228O16:                           1,8578 T16                   (5,0666 T15)×44/12

Jordatmosfärens massa mJatm               5,3...... T18                   100% .... livskolmassan i stort bara 1/1000

(6C1228O16)/mJatm =                              0,35%

 

 

 

HoncRef:

 

KLOROFYLL och AMINOSYROR

 

   JORDATMOSFÄRENS GASISKA HONC-ÄMNEN:

— H väte O syre N kväve C kol

   HONCÄMNENA bildar KLOROFYLL och AMINOSYROR så snart vatten finns på Jordytan

— tillsammans med något för fröna att växa i.

 

———————————————

Klorofyllämnena ¦ CCS — 650°K — Vatten utfälls först på Jordytan ca 15 miljarder år efter primärbildningen ¦

 

   VATTEN UTFÄLLS PÅ JORDYTAN FÖRST VID det överliggande kvarvarande primärvattnets ÅNGTEMPERATUR (CCS) 650°K (efter ca 15 T9 år).

   SYREBILDNINGEN TILL NU — SYREBILDNING, OZONSKÖLD och Väteflykt till NUVARANDE ATMOSFÄR pågår primärt under påföljande ca 2,9 T9 år.

— fotosyntesen med växtlivet börjar UNGEFÄR TRE MILJARDER ÅR BAKÅT: för ca 3 T9 år sedan.

—————————

Alla basfakta ska naturligtvis överensstämma med genomförda geologiska dateringar i Jordkroppens bevisbara mineralogi — sakfel får inte förekomma här.

— INGEN etablerat KÄND JORDGEOLOGISK mineralogisk DATERING EXISTERAR FÖRE RUNT 5 000 Ma.

   Ma, Million years ago.

   All tidigare mineralogi omstruktureras kontinuerligt genom högvärme, vilket utesluter radioaktiva dateringsmetoder.

 

 

   Stora mängder vatten krävs för att underhålla  markbiomassans aminosyraproduktion:

   MINST (MLBok) 1424 vattenmolekyler per en enda växtbärande kolmolekyl vid 20°C.

———————————————

MLBok ¦ Lower1999 — CO2-inlösning i regnvatten ¦ Jämför MLN1470-BioEK4Tabell

 

 

———————————————

JUET — Jordkroppens utveckling enligt TNED ¦ HONC-ämnena: KLOROFYLL OCH AMINOSYROR ¦ GE ¦ MaunaLoaBeviset ¦ GRUNDBEVISET ¦ BTK — SD-konstantens förklaring ¦ BTKoriginal

eCO2 ¦ MLB-domänerna ¦ SD-konstanten 6ppmv eCO2

 

   MaunaLoaBevisets konstanta sommartapp 6ppmv eCO2 underhåller markbiomassans elektrolys utan att den egna ämnesbasen berörs: det finns en Naturskog som underhåller den biologiska balansen med en konstant (BTK) biotermisk tillväxtkonstant P=T/R=E/t — som statsadministrationerna har våldfört sig på 1800+ och vägrar låta komma tillbaka. Fy skäms med sig.

———————————————

DEFORESTATION-grafen ¦ Notering FOSSILMASSAN — P = T/R ¦

———————————————

ELEKTROLYS kallas den elektriska-kemiska process där olika grundämnen förenas eller syntetiseras — ELEKTROLYT kallas vätskan som elektrolysen fabriceras i.

 

 

 

PeBa:

RELATERAD FYSIK:

Perfekt balanserat

 

— Vad säger Mauna Loa Beviset med TNED

om Jordkroppens allmänna vatteninnehåll?

 

   Väteflykten (se Ozonskölden ¦ sifferuppgifterna här från  ConBEAT 9,5 T7 KG/år) från Jordatmosfären som underhåller OZONSKÄRMEN

balanserar en eller kan förstås balansera en motsvarande erosionsbetingad bergmineralogisk litosfärisk vattenurkokning med beloppet

8.55 T8 T8 KGvatten/år med motsvarande syreinnehåll

7.60 T8 KGsyre/år;

   Med den takten avverkas en hel havsoceanmassa (1,4 T21 KG H2O) en gång per dryga

1 637 miljarder (1.64 T12) år.

   Hela Universum — K-cellens period (2×336 T9 = 672 T9 år) — hinner ombildas drygt 2 gånger före;

   Väteflyktsfysikens princip har uppmärksammats etablerat sedan lång tid — men bevekelsegrunderna som styr modern akademisk intelligens har satt käppar i hjulet:  

 

SVAR:

— Jordkroppens vatteninnehåll får — tydligen, relaterad med bekräftande grovräkningar, detaljerat — förstås som bildat med 1 stycken frilagd havsoceanmassa (1,4 T21 KG) med tidiga inslag av ytterligare runt räknat 19 stycken lika stora oceanvattenmassor. Totala vattenmassan i netto — max 0,5% av Jordmassan — finns till i förening med resterande mineral i Jordkroppens ytmantel och i huvudsak förlagt till Jordsfärens yttre skikt:

Inte mer än 0,5 % av hela Jordmassan — i stort konstant från start till mål.

———————————————

OzonSkölden ¦ Månens Recession ¦ OZONSKÄRMEN ¦ MaunaLoaBeviset ¦ Jordens vattenbank, tabell ¦ Väteflykten ur Jordatmosfären ¦

LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE ¦

ACCELERATIONSKONSTANTEN (a) PÅ JORDYTAN beräknas ur kraft- och gravitationslagen

F = ma =Gm2m/r2a = G/r2m2=mJ=5,975 T24 KG ¦ G = 6,67 t11 JM/(KG)2 ¦ rEKV=6,378 T6 M;

a = [6,67 t11 JM/(KG)2](5,975 T24 KG)/(6,378 T6 M)2 = 9,797036222 M/S2. Industristandard: 1g = 9,81 M/S2.

— Med neutrontätheten Dmax= m/(V=4πr3/3) 1,82 T17 KG/M3 är mJ en sfär med radien

r = (3mJ/4πDmax)1/3 = 198,6366143 M.

Nätt 200 meters radie.

— Med fusionsmassan 6 T24 KG tämligen exakt 1 T10 M/S2 eller 1 T9 g:

— Vår tyngdkraftskänsla på Jordytan — en miljard gånger :

Accelerationskonstanten på Jordsfärytan med en 200 meters Jordsfärsradie blir

a(Dmax) = [6,67 t11 JM/(KG)2](5,975 T24 KG)/(200 M)2 = 9,9633125 T9 M/S2.

Effektiva ljushastigheten på den kroppsytan är (Ljusets gravitella beroende — c0kroppen.ods)

0,9999788c0 = (1/2)(c0+(–2Φ+1)√ | c02 – 4w2|: skillnaden är liten mot (idealt )max c0 i centrum:

w2 = Gm2/r ¦ Φ bestämmer ekvationens brytpunkt c=w=c0/2 : = INT[1–(|a–1| – [a–1])/2], a=2w/c0;

— För PrimärJorden är Φ = 0 [roten är positiv då].

IronCore: Järnkärnan illustrerat

PRIMÄRA EXOTERMISKA ENERGIUTVECKLINGEN VID FUSIONSBILDNINGEN AV JORDENS CENTRALA JÄRNKÄRNA:

———————————————

Kärnreaktionslagen kortfattat ¦

 

ENLIGT SÄMSTA FALLETS VÄRDEN:

Hela Järnkärnans bildning i Jorden: 1,9337 T38 J exotermiskt

— Det är mer än 500 000 gånger hela Jordkroppens gravitationsrelaterade konvergens-divergensekvivalenta G-energi 3,7 T32 J. Järnkärnan enbart;

 5,3% av Jordmassan eller 3,17 T23 KG; 7 870 KG/M³, Järnkärnan enbart.

 

— 5 500 KG/M³ = 0,947·XKG/M³ + 0,053·7 870 KG/M³;  XKG/M³ = (5 500 – 0,053·7 870)/0,947 = 5 367,36.

 

Se mera utförligt med hela tabelluppställningen för Järnkärnans bildning med alla ingående fusionssteg och deras exotermiskt avgivna fusionsemergier i

 

UTFÖRLIGA TABELLVÄRDEN FÖR JÄRNKÄRNANS EXOTERMISKA ENERGI.

 

 

 

Notering, Fossilmassan:

 

——————————————————————— ‡

NOTERING JORDBIOLOGIN LÄNGRE TILLBAKA: BTK = P = T/R = E/t — konstant energiomsättning per tidsenhet (med smärre variationer)

— Hur förklaras fossildepåerna utifrån BTK: varifrån kommer fossilkolet?

 

Säker grovräknad bild av andelen upplagrat sedimenterat (eroderat »fossilt») kol under de senaste 150 miljonerna åren

 

EROSIONSTAKTEN på Jordytan i grovräkning med basuppgifter (FOCUS MATERIEN 1975) ger efter mellanräkningar runt

3,23 T13 KG/år.

Uppgifter på relativa ymnigheter i jordvulkanisk sten för de olika grundämnena (Atomviktstabell, HOP) visar för KOL 0,27 atomer per 100 kiselatomer: 0,0027/Si.

Vi grovräknar hela ytjordsvolymen (2KM över hela Jordytan) 2000M·4π(R=6,378 T6 M)² ~ 1 T18 M³.

Jordskorpans medeltäthet är ungefär som sandsten (nära Kisel ¦ 2500 KG/M³) som ger totalmassan 2500 T18 KG = 2,5 T21 KG.

Andelen Kisel (Si) i Jordskorpan är (FM) 28% som ger en Si-grovmassa 7 T20 KG.

Andelen Kol 0,0027 ger avrundat 1,9 T18 KG;

Atomvikterna C/Si = 12/14 ger en grovt uppskattad slutmassa på avrundat 1,63 T18 KGkol i Jordskorpannoll fossila depåer inräknat.

NOTERA DEN GEOLOGISKA MÖJLIGHETEN: Jordkroppens inre innehåller (betydligt) mera (mineralt) kol än själva toppytan på Jordskorpan: den region människan kan undersöka och mäta närmast (i medeltal 2 KM ner). Under årmiljonernas lopp, särskilt i Jordens tidiga historia, sker landändringar med betydligt mera aktiv vulkanism (kolutsläpp) än i våra tider. Vi kan — eller får — alltså räkna med möjligheten i tidens långa lopp (hundratal miljoner år: sedimentering, packning, landändringar) att erosionsmängden kol KAN (mångdubbelt) i varje fall i princip överskrida den aktuella (nuvarande, uppskattade) mängden observerat mineralbundet kol inom Jordytans övre skikt.

— Med också en proportionell erosionsandel på 0,0027 relativt hela erosionskapitalet 3,23 T13 KG/år ges ett teoretiskt kolerosionstillskott per år på

8,7 T10 KG/år (30% av Jordytan ca 1,5 T14 M² ger 0,00058 KGerosionsKol/LandM²år; 0.58 gram/årM²):

Under 150 miljoner år ges då ett totalt globalt »erosionsfossiltillskott» på avrundat

1.3 T19 KGerosionsFossiltKol. Det är nära 8 gånger mer än nuvarande uppskattade kolinnehållet i Jordytans bergmineral.

 

Totala världskonsumtionen av fossilt kol nu år 2020 är avrundat uppåt (EffektEnergiAGW)

8,5 T12 KGfossilkol/år.

— Även om vi räknar med att bara 1/1000 av totalmängden »erosionsfossilt» kol 1,3 T19 — alltså 1,3 T16 — finns tillgängligt räcker dagens nivå i ytterligare

1 529,41 år. Vårt enda problem är att vi inte vet något säkert om den siffran. Vi hoppas att energiproblemet är löst tills dess.

 

   SLUTSATS:

— Erosionstakten i grovräkning för hela Jordytan täcker gott och väl den materiallucka som krävs för att förklara kolbaserade brännbara fossilbildningar under årmiljonernas lopp förutsatt att vi får hänföra sådana till bergmineralens kolerosioner: växtmull. Och därmed i säkert bevarande av en KONSTANT BIOLOGISK TERMISK TILLVÄXTKONSTANT (BTK) under hela Jordbiosfärens livstid: BTK påverkas inte av fossilkomplexet. Dvs., så länge Solen lyser;

   Avsvalningstakten i Jordens inre är (från tiden för Jordskorpans fasta bildning) ca 4°C per 1 miljard (T9) år, räknat från ett (konventionellt uppskattat) begynnelsevärde på runt 6 000 °C; På 100 miljarder år har Jorden fortfarande en inre värmebank på i runda tal minst 5 500 °C. Verkligen generöst.

   Jordbiosfären underhåller, eller kan så förstås underhålla, en tämligen konstant livsbiologisk energiomsättning: Tas något bort i någon region, påförs samma andel i någon annan.

———————————————

PRIMÄRJORDEN 4°C per miljard år ¦ Erosionstakten 3,225 T13 KG/år ¦ BTK ¦ EFFEKT energi AGW ¦

 

 

REFERENSDEL

BetaDecayRef:

2020IV7

BETASÖNDERFALLEN RELATERAT

ATOMENS STABILITET ENLIGT TNED

MED DE OLIKA BETASÖNDERFALLEN — NEUTRONENS (1818+18 +k)e massiv — MASSTALET (A) PÅVERKAS INTE

Kompletterande beskrivning

 

 

 

———————————————

NEUTRONEN 1818+18 ¦ Nuklidkartan AZ ¦ Allmänna Koefficientsambandet ¦ ATOMVIKTERNA ¦ ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING ¦ Parannihilation ¦

 

 

Z, atomnummer; A masstal; (m→γ) massa till värme och ljus

—————————————————————————

ELEKTRONINFÅNGNING (Eng. electron capture; här BETA EC) OCH BETA+ :

   Atomen minskar sin elektronbesättningen genom att ta bort en elektronmassa ur elektronhöljet: Z→0.

BETA– :

   Atomen ökar sin elektronbesättningen genom att lägga till en elektronmassa till elektronhöljet: Z→∞.

BETA± :

   Atomen är i bägge fallen för tung för sin atombalans och kräver att viss massa bränns av som värme och ljus (m→γ).

I detalj BETA EC :

— ATOMKÄRNAN ÄR FÖR LÄTT relativt stabil Atombalans: kärnan kräver mera elektronmassa;

— Hela Atomen är för TUNG relativt stabil Atombalans: atomen måste bränna av massa för värme och ljus (m→γ);

— Kärnan fångar in en elektronmassa från höljet; kärnladdningen neutraliseras med 1 enhet; kärnmassan ökar;

— Både Kärnladdning (positiva) och Elektronhöljesladdning (negativa) avtar med 1 enhet, och arbetet som åtgår för infångningsprocessen bränns av som massdefekt (m→γ); atommassan avtar.

I detalj BETA+ :

— HELA ATOMEN ÄR FÖR TUNG relativt stabil Atombalans: atomen kräver att viss elektronmassa bränns av som värme och ljus (m→γ);

— Kärnan reducerar sin neutrala ±e kärnladdningsstruktur genom att avdela en positron (»positiv elektron») — som ANNIHILERAS (m→γ) då den träffar på en höljeselektron; atommassan avtar.

— Både Kärnladdning (positiva) och Elektronhöljesladdning (negativa) ökar med 1 enhet, och arbetet som åtgår för infångningsprocessen bränns av som massdefekt m→γ.

I detalj BETA– :

— SAMMA SOM NEUTRONSÖNDERFALLETS BETAEMISSIONER:

   HELA ATOMEN ÄR även i detta fall FÖR TUNG relativt stabil Atombalans: atomen kräver att viss elektronmassa bränns av som värme och ljus (m→γ);

— Kärnans ±e-väv FORMÄNDRAS (magnetiska momentet ändras) genom att ett par ±e separerar i den interna Planckringstrukturens mcr: +e uttränger i kärnstrukturens neutrala ±e-väv: kärnladdningen ökar med 1 enhet; kärnan avger via sin kärnbrunn en –e ut till atomens elektronhölje i perfekt balans med kärnladdningen;

— Både Kärnladdning (positiva) och Elektronhöljesladdning (negativa) ökar med 1 enhet, och arbetet som åtgår för omställningsprocessen bränns av som massdefekt (m→γ).

I MODERN AKADEMI:

— I MAC gäller samma principiella funktionsbeskrivning — bara med skillnaden att

  begreppet kärnbrunn och centralmassiv (1818+18+k) inte existerar

  man anser att positronen resp. elektronen DELS är en PARTIKEL [i TNED en mängd, en hop] och DELS inte avdelas UR [eller återvänder TILL] moderkärnan [som vattendroppar UT UR eller IN TILL vattenytan];

   man anser att positroner-elektroner SKAPAS resp. FÖRINTAS istället — »strax utanför».

   Ty, säger Modern Akademi: elektronen i den moderna akademins lärosystem ingår inte i ekvivalensformerna för atomkärnans matematiska fysik (Se ATOMVIKTERNA till jämförelse).

   Se även vidare i Atomkärnans härledning enligt TNED om ej redan bekant.

 

 

 

Kolmineralens historia:

 

Kolmineral i form av grafit — reguljära plana atomskikt — och diamant — mineralbildning under höga tryck — har ingen växtassociation i relaterad fysik. Däremot i modern akademi där (vad vi vet här, i stort sett) allt Jordytsmineraliskt kol anses växtassocierat:

 

   ” 3) the amount of carbon present in the Earth is proportional to the amount of oxygen produced.”, Prosini2019.

— Men det ser ut att finnas andra (rent motstridiga) meningar i moderna kvarter, också. Vidare nedan.

 

   Syrets frigörande i relaterad fysik till nuvarande Jordatmosfär börjar uppifrån toppatmosfären: primärvattnets sönderdelning genom Solens inverkan. Inte nerifrån Jordytan i modern akademi: ”växterna frigör syre genom att sönderdela vatten”. Relaterad fysik innehåller ingenting sådant.

   Livsbiologin, relaterad fysik med MaunaLoaBeviset, arbetar på ett eget slutet fast och begränsat cykliskt CO2-system, och det har ingen koppling till det allmänna atmosfäriska Jordsyret. Det är två helt skilda domäner.

 

Modern akademi:

— Citatdelen från Prosini 2019

   ” 3) the amount of carbon present in the Earth is proportional to the amount of oxygen produced.”

 

kontra Hart 1977:

 

 

DEN BILDEN (Hart1977) visar associativt :

   En Vulkan spyr ut CO2 till den moderna akademins växtliv som avdelar syre ur sönderdelat vatten — motsatt Prosini2019:s ”amount of oxygen produced”

IN PROPORTION TO

”the amount of carbon present in the Earth”.

———————————————

Hart1977 Oxidation of Surface Minerals ¦

 

 

— Om Kolet ursprungligen (Hart1977¦Brown1957¦Rubey1951) kommer inifrån Jordkroppen, har det uppenbarligen inte avdelats dit genom växtliv som avdelar syre ur sönderdelat vatten.

 

 

Om BTK är konstant, verkligen, varifrån kommer då fossildepåerna i flera hundra miljoner år gamla bergrum?

 

Om BTK är konstant (Biologiska Tillväxt Konstanten: BTK = P = T/R = E/t) kan — ju — inte någon del alls av tillväxtmassan avdelas för kommande åldrars fossildepåer, så som skett i det förflutna för att säkra våra »Days Of Thunder» (RacerFilmen med Tom Cruise).

 

Enda logiska lösningen skulle vara att fossildepåerna

ALLA UTPRÄGLADE KOL(SYRE)VÄTEKEDJOR C-(O)-H ... i rikliga mängder

 

(»kolvatten» som formats i bergkaviteter under hetta och höga tryck där allt utom kol och väte har rensats bort — också den ursprungliga bergoljeteorin under 1800-talets början BKL I sp1325: senare antagen teori med grund i havssedimentering genom experiment med djur och växter)

BergOlja:

Bergolja,  nafta. l. petroleum kallas i naturen förekommande blandningar av fasta, flytande och gasformiga kolväten jämte smärre mängder av andra organiska föreningar, som utom kol och väte innehålla syre, kväve och svavel. — Geologi. Om B:s bildningssätt ha framkommit flera teorier. Enligt den äldsta skulle B. ha uppstått genom reaktioner mellan vatten och i jordens inre befintliga karbider. Denna teori har numera fått vika för en annan, enligt vilken B. skall utgöra omvandlingsprodukter av i havssediment inneslutna växt- och djurlämningar. Genom laboratorieförsök har konstaterats, att man vid destillation av fisk och plankton under högt tryck och tämligen hög temperatur kan erhålla produkter, som till sin kemiska sammansättning nära överensstämma med med B. Förekomsterna av B. synas vara bundna vid sedimentära avlagringar av mestadels tertiär ålder; ..”,

BKL I 1922 sp1325.