GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2015¦23UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2023VI7 |  LatestUpdate: 2023-07-11      HumanRight is a knowledge domain

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor · Universums Historia

 

content ¦ Sweden’s Contribution to Most Governmental Popular Education ¦ The Authority of The Government ¦ THEP — THE HIERARCHICAL PYRAMID ¦ RespondingNature ¦ The CAPITAL 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE ¦ Simard2012explaining AND EMPHASIZING our biological origin ¦ The Will of The People ¦ TBEC ¦ DEFENSE

 

 

7Jun2023IN:  ¦ The World Democracy Crisis Phenomena ¦ EARTHWind FUNDAMENTALS — our right to develop as natural humans in a natural nature on a natural Earth : HumanRight respect ¦ TBEC ¦ 

 

What is the Difference between I and AI? unless declared a handicap aid with proper education : DICTATORSHIP  outside Human Right  RECOGNITION. Ex: VOLVO.

 

Business Enterprise populations does not even understand — apprehend — The Concept: HumanRight is a Knowledge Domain: gravitation, electricity — light, heat, magnetism: LIFE. Not because Business Enterprise does not WANT to understand and apprehend IT. But because Business Enterprise CAN’T: economic growth and profit have nothing in common with HumanRight properties — other than Trafficking: taking advantage of HumanRight properties for economic gain. Say again. Come again: Business Enterprise IN ITS OWN DECIDING POSITION [not one word HumanRight recognition: not a sound, not a spell, not a hint] has only power to destroy. Say again. Come again. HumanRight — LIFE — apparently defines a biological recycling constant — last seen 1812: MLN1812IPCC2013Graph284ppmvCO2. Taking away any significant — visual — part of IT, fairly reflects an exact proportional hazard on the society that made it happen: gushing violence, injustice, more or less slavery conditions, war: general criminality.

   This is NOT an attack upon a free trade and market but an attempt to restore its juridical influence to a civilized level [type 1945-75]: zero tolerance to all forms of Trafficking.

   Technology [ brains ] rules civilization [ intelligence ] — not its business [  the blood stream :  trade and market ]. The pumping heart of the matter:

 

 

BioDiv: World Democracy ¦ The LAW, ITS HISTORY AND THE MODERN SOCIETY DEMOCRACY CRISIS PHENOMENA ¦ BioDivArticle ¦ AIin ¦ LAW ¦ The Forgery  ¦ Related ¦ Trafficking 

 

business rules society

Biodiversity decreases  IN SAME DEGREE AND EXTENSION AS  with the kill of  alive trees

— WHY is biodiversity reduced with the kill of alive trees — explain.

 

TRÄDENS BLAD & BARR SAMLAR UPP SOLLJUSET SOM ENERGIBAS. TRÄDENS ROTVERK UTGÖR DEN STARKASTE, MEST SAMMANHÅLLANDE, OCH MEST LÅNGLIVADE BINDANDE AGENTUREN FÖR ALLT ÖVRIGT VÄXTBASERAT ROTVERK — Simard2012. ALLA ARTER SAMVERKAR PÅ TRÄDRÖTTERNAS CENTRALA SAMMANHÅLLNING MED UTBYTEN AV NÄRINGSÄMNEN. ALLA ARTER UTVECKLAS — SÅ GENOM SAMVERKAN — GEMENSAMT, ÄNDA UPP I DEN BIOLOGISKA KEDJAN TILL DJURENS HÖGRE FORMER OCH ARTER: ORÖRDA SAMVERKANDE ROTVERK.

FRÅN RUNT 1800 BÖRJAR MÄNNISKAN TA BORT EN ALLT VÄXANDE ANDEL AV DEN NATURGRUNDEN TILL MÄNNISKANS OCH DJURENS OCH ALLA ARTERS TILLBLIVELSE PÅ JORDEN.

 

EN tidig 2016 BALANSERAD GROVRÄKNING — MED EN TEORETISKT BEVARAD BIOLOGISK BALANS — SOM MEDGER ANVÄNDNING AV TRÄVIRKE FÖR BYGGNAD OCH PAPPER FINNS I

Överskottsmullen ¦ KOLETS URSPRUNG PÅ JORDYTAN ¦ Naturräkningen — notera att exemplet är en grovräkning, det finns också andra sätt att göra en teoretisk utvärdering, inte här redovisat.

DET KOMPLEXET KRÄVER DOCK EN HELT ANNAN TEKNIK ÄN DEN NEDANSTÅENDE AVBILDADE SKÖVLINGEN OCH UPPENBART VANVETTIGA NATURVANDALISERINGEN.

 

Biodiversiteten avtar

i samma grad och mening som

med levande träds avlivning

Och varför finns ingen upplysning i Sverige?

Varfördå? BioDiv:

Trafficking — Use of — taking advantage of — HumanRight OBLIVION ”for the purpose of exploitation”:

   the personnel is not aware of what the personnel is involved in:

 

 

The will of the people shall be the basis of the authority of government”: — »THE People OWNS THE Capital». Say again. Come again.

Because any reversed definition apparently and directly connects to slavery: Trafficking: Unproclaimed exercising oppression. Say again. Come again.

 

TRWDS: HumanRight ¦ BioDiv

 

TREE-ROOT WATER DISTRIBUTING SYSTEM — by far the most extensive, long-lived and reliable NUTRITION RESERVOIR for all surrounding living vegetation :

   rare trace-elements — to be transported to local areas that — occasionally — need them the most: optional biological variety. THE WAY WE WOULD EXPECT

   being the offspring of — and universal condition for — The Human Form. And LOOK how some of these aces DO IT, photo above. It is such a joy sharing life with these eminent fuckups.

 

PSrel

Simard2012:

 

Intelligence:

Note: purposeful sharing of resources. THAT — indeed — reflects, relates, describes and maintains INTELLIGENCE. Leaf&Needle, the Energy Collecting Agency:

   Natural Brains Composition and Maintenance. No doubt: gravitation, electricity: light, heat, magnetism: LIFE. The Only One Knowledge domain of HumanRight recognition.

 

 

BEVISNING:

PROOF

   TRÄD — Blad&Barr — är den mest stabila och långlivade AGENTUR för det biologiska livets utveckling och underhåll

genom rotverket

   Trädrotverket blir ett centralt nät (Simard2012) som BINDARE för alla lokala växt (och djur-) biotoper

genom samverkan

(fungi kultur, Simard2012)

som går ut på att

ALLA

»Sveriges Riksdag, Skogssällskapen, Trafikverket, Polisen, Domstolarna .. Sveriges Radio ..»

HJÄLPS ÅT MED UTBYTE (ända ner på molekylär nivå) OCH SAMVERKAN I NÄRINGSBILDNINGEN

SÅ ATT MAN VÄL KAN PÅSTÅ ATT GRUNDEN FÖR HELA MÄNNISKANS TILLBLIVELSE HAR VARIT

OCH FÖRBLIR

   alla arters (samhällets allmänna organisation genom undervisning och utbildning: K1 UDHR10Dec1948) obrutna samverkan:

   noll kalhyggen:

   ingen kapning — inga nätmord — av något enda levande träd.

 

Varför finns inte den undervisningen i Sverige?

Varför finns inte den kunskapsnivån i Sverige?

 

Och alltså:

Biodiversiteten — hälsogrunden, livskraften — avtar

i samma grad och mening som

med levande träds avlivning:

rotverkets avlivning garanterar att Näringsbasens Agentur har upphört — »nån dåre till idiot har rivit Riksdagshuset .. jäms med ..».

 

Biodiversiteten som sådan, med de aktuella rotbevisen (Simard2012) är — BLIR — hela bevisningen: strängt och exakt förutsägande i sin bevisform.

 

LIVET KAN INTE FORTLEVA på dess biologiska utvecklingshistoria med MINDRE.

Det är uteslutet.

   Människor — djur — kan inte leva rent näringstekniskt på näringsbehov med MINDRE.

   VÄXTER kan det inte heller.

   Och ingen läkemedelsindustri existerar som kan ersätta den förlorade livskraften med mediciner — utan att allvarligt sänka människan som människa PÅ DEN NATURGRUND MÄNNISKAN UPPKOMMIT, förvandla henne till något djupt skitaktigt som spottar på naturen i takt med växande ålder. ”Sånt där skit!”.

   Så: Enbart på den bevisningens grund — alla arters samverkan GENOM TRÄDENS NATURLIGA VÄXA-MULLA CYKLER (minst 200 år [Wilanders Parkträdsstudie 2012], ostört SAMMANHÅLLANDE ORGANISERAT ROTVERK SOM SAMMANBINDER ALLA DE LEVANDE ARTERNA) är nuvarande avskogningsverksamhet — utglesningar och andra trädmördande verksamheter — ett bevisbart rent vanvett — sinnessjukt: människorättsförstörande: HumanRight Destructive. Som sådant blir det pågående bevisbara sinnessjuka vanvettet en ren exempelstudie per fortlöpande exempel som visar att befolkningen — ansvariga befattningshavare — uppenbarligen INTE har grundläggande naturkunskaper:

 

BEVISLIGT I VARJE DETALJ:

lågutbildade, ansvarslösa, okunniga, slarviga, omdömeslösa

 

Människorätten (kunskapsdomänen gravitation, elektricitet — ljus, värme, magnetism: LIV) — LIV GENOM NATURLIGT VÄXANDE SKOG — innehåller inga aspekter på lönsamhet och ekonomisk tillväxt. Inte en enda atom.

 

Affärsvärlden 2023 utnyttjar mänskligheten — människorätten, dess vandalisering och förstörelse: juridiskt ägande — för att tjäna pengar på

MARKNADEN OCH HANDELN KOMMER OCKSÅ FORTSÄTTNINGSVIS ATT VARA DEN MÄNSKLIGA CIVILISATIONENS PULS. MEN MED EN ANNAN BEVEKELSEGRUND ÄN ATT UTNYTTJA MÄNSKLIGHETEN OCH DESS EGENSKAPER FÖR ATT TJÄNA PENGAR PÅ

(FN:s nuvarande formulering av begreppet Trafficking).

 

— Hur kan du så tvärsäkert påstå det?

— Därför att (A1, UDHR10Dec1948)

”.. de är utrustade med samvete och förnuft ..” — i slutklämmen.

 

Men (fortfarande 2023) styrs affärsvärldens intressen — egenmäktigt: juridiskt ägande; statsförvaltningarna generellt — helt av sådana egenskaper: lönsamhet och ekonomisk vinning. Och alltså med slutsummeringen i netto: En sådan NATURKONFLIKT har etablerats:

 

biologi — grundläggande universella mänskliga rättigheter — kontra juridiskt styrda affärsintressen:

 

Affärsvärlden bedriver — OPROKLAMERAT — organiserad Trafficking. På DRIFT. Inte plan. De ansvariga har ingen som helst medvetenhet om vilken verksamhet de är involverade i: inte ett ord människorätt. Inte ett pip. Därför, igen, att de ansvariga (makthunger, girighet efter ägande och kontrollerande) inte är medvetna om vad det är de givit sig in i,

inte känner till innehållet i människorätten, de UNIVERSELLA (inte Kinesiska eller Europeiska eller Ugandiska ..) mänskliga rättigheterna

inte ens det mest elementära (inkluderat hela västerlandets historia).

KARIDEMRES: TRWDS

KAPITALETS Och AFFÄRSVÄRLDENS ROLL I DET MÄNNISKORÄTTSLIGT RESPEKTABLA SAMHÄLLET — facit, säg:

 

   Den ”Folkets vilja skall vara basen för auktoriteten i statsmakten” A21.3, UDHR10Dec1948;

— ”The will of the people shall be the basis of the authority of government”; i andra ord, relaterat, säg:

   Folket äger kapitalet; allt annat definierar uppenbarligen slaveriets bevekelsegrunder. Trafficking.

   Istället för handel med varor och tjänster kan statsskicket organisera handel genom pengar;

   Varje enskild individ får betalning i pengar (efter en [dynamisk] mall med totalt myntvärde relativt totalt varuvärde);

I takt med produktutveckling och tekniskt framåtskridande, växer antalet produkter och nyttoverktyg — penningvärdet ändras.

   Betalningen avstäms efter graden av utfört arbete som kopplar till graden av arbetets omfattning — med hänsyn till arbetsområdets grad av ansvar som kopplar till graden av kunskap, inblick och insikt, som kopplar till graden av undervisning, utbildning och erfarenhet — MED TILLHÖRANDE GRAD AV ANSVARETS OMFATTNING. Grundskolans undervisning är principiellt obligatorisk (grundläggande läs- och skrivkunnighet, färdigheter inom matematik, fysik/kemi och industri/hantverk).

 

Det är »i stora drag» den ordning som REDAN existerar i den s.k. kapitalistiska världen nu 2023. Men med en avgörande skillnad:

 

I ett människorättsligt samhälle, som ovan, SLÅSS man inte om platserna: konkurrens existerar inte DÄRFÖR ATT DET INTE EXISTERAR NÅGRA ANSPRÅK PÅ UTÖVANDE MAKT OCH MYNDIGHET: inget obetingat juridiskt ägande: man hjälps åt (»anständigt tävlande» — fotboll, ishockey .. poker .. [om någon går på knäna, hjälper man till .. bra utbildning ..]);

 

 

BESLUT UTOM IGENKÄNNANDET AV DEN INNEBOENDE VÄRDIGHETEN .. K1, UDHR10Dec1948

(”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”)

DEFINIERAR UTÖVANDE FÖRTRYCK.

 

 

Man hjälps åt att arbeta fram det mest kompetenta efter den mesta möjliga RÅDANDE KUNSKAPEN. SPEKULATIONER existerar inte. Samtycken besitter ingen absolut konsekvensfri myndighet. Vet man så vet man. Annars väntar man TILLS.

— Allt det, exemplifierat, som SAKNAS I DAGENS SVERIGE: betyg för Ordning och Uppförande — graden av att besitta grundläggande begrepp om medfött tjejvett (BARN — och även Djur — tycks klara den biten med utomordentlig glans), dess respekt och iakttagande (grundskolan 1950-1980). Den främsta och viktigaste PREFERENSEN av alla — och man undrar om ens 1% av dagens Sveriges Riksdags befolkning HAR den nivån. Säg:

BROTTSFÖREBYGGANDE, BROTTSBEKÄMPANDE, TRYGGHETSBEFRÄMJANDE. 24/7.

 

— Och .. som skulle vara vad för något .. sadu?

Vad exakt snackar du om för något?

 

 

Andan i själva TILLTALET — som utelämnar

igenkännandet

”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”

(BARN — och även Djur — har det helt galant från födseln: medfött tjejvett):

och som mänskligheten — media — i den här tidsåldern helt tycks ha pressat in i GLÖMSKA:

Inte ett ord. Inte en stavelse. Inte en enda associativ, reflektiv, kogitiv atom. Helt dött.

Mänskligheten Dog Ihjäl. Precis som på Kyrkogården: ingen överlevde.

 

 

Är det ett problem för dig?

 

Runt år 1800 drog en typ in i Europa som intvingade befolkningen att medverka i våldslagar under bestraffningshot.

 

När upphörde den ordningen då, Sveriges Riksdag? Säg:

 

— Är Sveriges Riksdag fortfarande 2023 något annat än en samlingsplats för en samling lycksökare, som söker platser i makt och position för att vidare etablera en fortsatt oproklamerad MEN TYDLIGEN FÖRFÄRLIGT HÖGT ÄLSKAD OCH AVGUDAD nazi-fascistiskt dikterande SÅ tydligen fortfarande oproklamerad högt lovad sataniströrelses hierarkiska strukturer? AI. COOKIES. Inte ett ord människorätt. HumanRight.

 

 

 

GMR2014Ref: BioDiv

»ENLIGT NUVARANDE 14Jun2023 Officiella SVENSKA SINNELAG har människan ingen medfödd inneboende värdighet»: [Våldet spöar vanvettet];

— Därför att om det vore så, varför fattar jag inte det omgående?

— DÄRFÖR ATT VI HAR DET REDAN MEDFÖTT FRÅN FÖDSELN. MEN SÄRSKILT TASKIGA SOCIALA sinnelag KORRUMPERAR. Vansinnigt mycket:

— befolkningen — av drift, inte plan — drivs in i ett tillstånd av glömska — påtvingat av härskaridéer om Lydnad och Bestraffning: elakhet. En helt annan sinnesrymd:

— Befolkningen DRIVS — på drift, inte plan — in i omöjliga vardagssituationer som bara gynnar intrång och otrygghet. Lydnad och Bestraffning. Noll insikt:

— Våldet spöar vanvettet. Barnet i människan vill revoltera — men det finns bara våld att välja på. Noll insikt, noll kunskaper, noll utbildning och undervisning.

Sveriges garanterat — relaterat — obefintliga kunskaper om innehållet i

UDHR10Dec1948

— värde värdighet, erkännande igenkännande

DEN OFFICIELLA SVENSKA ÖVERSÄTTNINGENS TVÅ FRÄMSTA ÖVERSÄTTNINGSFEL SOM

helt frankt omöjliggör ett relaterat innehåll, och som

FRÅNTAR ORIGINALET UDHR10Dec1948 DESS KRAFTFULLA — EXPLICIT RELATERADE — INNEBÖRD:

bägge inom Förklaringens första 5+1 ord:

 

eng. original:

P1, UDHR10Dec1948

Whereas recognition of the inherent dignity

sw. related:

K1, UDHR10Dec1948:

— relaterat genom kontext och grammatik

NORSTEDTS STORA ENGELSK-SVENSKA ORDBOK 1994, förk. NSESO, resp.,

NORSTEDTS STORA SVENSK-ENGELSKA ORDBOK 1994. förk. NSSEO :

EFTERSOM igenkännandet av den inneboende värdigheten

sw. official:

Den svenskja officiella översättningen:

ENÄR erkännandet av det inneboende värdet

Det är — tydligen, bevisligen och uppenbarligen — två helt skillda sinnesrymder:

originalet: undervisning och utbildning — kontra SVERIGE: lydnad och bestraffning [Romersk Juridisk Rätt: Europakonventionen]

 

BEVISNING:

rocognition

Eng., recognition, NSESO: ......  ”1 erkännande .. 2 igenkännande”;

Sv., erkännande, NSSEO: .......  ”acknowledgement, confession, admission .. recognition”           

Sv., igenkännande, NSSEO: ...  adj. ett ~leende” a smile of recognition

 

FÖRKLARINGENS FORTSATTA TEXT — ”.. and of the equal and inalienable ..”: inalienable: oförytterlig, omistlig, oavhändlig — NSSEO — understryker just omistlig / inalienable som tydligen innefattar »oskapad, oförstörbar» [fys. ass., energilagen: energi kan varken skapas eller förintas, endast omsättas]. Däremot ett ”erkännande” associerar en »undergiven lydnadsföreskrift», medan ett ”igenkännande” UTESLUTER VARJE FORM AV MEDFÖTT UTANFÖRSTÅENDESKAP: vi har det med födseln, det kan inte försvinnamen väl glömmas av [och SVERIGES ADMINISTRATIVA VERK verkar vara världens i särklass främsta exempel] .

   Nyckelordet — själva RELATERBARHETEN — blir/är uppenbarligen INTE erkännande utan igenkännande: ”EFTERSOM IGENKÄNNANDET”. Inte ”EFTERSOM ”Det Tycker Jag också” och ”Ja, det håller jag också med på”. Sverige: Iakttagande — Sveriges Riksdag. Inte en villkorslöst överordnad majoritets beslut. Varje förordning. Varje STYRELSES beslut — integrerat: ALLA FÖRENINGAR, SAMFUND, RÖRELSER, ORGAN, VERKSAMHETER  se explicit i K8.

   Sverige har missat det, helt och hållet. Flera graverande exempel finns. Sverige har så garanterat aldrig förstått ALLVARET bakom UDHR10Dec1948.

   Igenkännandet — av ett något som ALLTID HAR FUNNITS, ALLTID KOMMER ATT FINNAS OCH ALDRIG KAN UTPLÅNAS. Igenkännandet: medfött tjejvett Barnets [och även Djurens] spontana förmåga att uttrycka igenkänd KÄRLEK: inneboende VÄRDIGHET. Individrätt: Försvar. Se även FÖRSVARETS GRUNDVAL.

[DET SVENSKA SINNELAGET — eng.; mind — HAR YTTERST SVÅRT FÖR ATT TA TILL SIG DET GRUNDINNEHÅLLET — OCH DEN SVENSKA OFFICIELLA ÖVERSÄTTNINGEN HAR DEFINITIVT HELLER INTE BIDRAGIT NÅGOT TILL ATT ÄNDRA PÅ DEN KURSEN]. Kortare: generalfel i Sverige. Rätta gärna om fel:

   brottsförebyggande, brottsbekämpande, trygghetsfrämjande. Full pedal.

   SVERIGE 2023: Brottsligheten sprutar fritt rakt ut. Befolkningen undanhålls insikt. Inte på grund av någon förordning eller sådan proklamation. Utan enbart på grund av den DRIFT som GENERERAS då man vänder människorätten ryggen: administrationen förstår inte ens själva konceptet. Säg igen:

   beslut UTOM människorättens uttryckliga IGENKÄNNANDE [K1] har bara makt, kraft och energi att förstöra, rasera, skapa kaos och oordning. Säg igen:

   Sverige: visa oss ett enda praktiskt exempel som INTE ansluter — och den här framställningen kan kasseras som rent 100% rudimentärt skabbigt djupnonsens.

   — Jaha .. Så du håller som enskild skribent på med att utmana hela Sverige på rättslära, eller .. [.. guvickensopa ..]

— Nej. Nödvändigtvis inte om framställningssättet har fog för sig  = inte kan dementeras: Sverige, statsförvaltningen, håller på att jävlas med Moder Natur: Back off.

UNIVERSELLA GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. UDHR10Dec1948.

 

BEVISNING:

dignity

Eng., dignity, NSESO: .............. ”1 värdighet; .. 2 hög rang .., värdighet”; svenskans ”värde” [eng., value] har noll koppling hit:

 

JÄMFÖR [advokatorisk detaljbevisning]: VÄRDE — en variabel — innehåller en GRADERAD skala — beroende på. VÄRDIGHET — en konstant — har ingen sådan graderande eller någon annan graderande egenskap: människorätt är en kunskapsdomän [gravitation, elektricitet: ljus, värme, magnetism — LIV], en biologisk biotopisk universell naturkonstant [och ingen jävla rövarkula]

— som en del särskilt Eminenta Äss GLÖMMER AV från tid till annan — beroende på ANDRA MERA VIKTIGA BEVEKELSEGRUNDER i den Egna intelligensens Företräden.

 

   Åtminstone en etablerad webbkälla (inom »etablissemanget») verkar också ha noterat den svenska översättningens översättningsfel ”värde” mot det korrekta ”värdighet”. Varför gör Sverige på det här nesliga sättet .. förstör ...?

 

KRÖNIKA: ”Är alla lika värdefulla? Knappast”

..

Men det finns ett slags översättningsfel:

På svenska lyder erkännandet att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Motsvarigheten på engelska ger ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Det är skillnad på värde och värdighet.

 

”, notera: ””erkännandet” — inte igenkännandet: den ordbasen finns inte ens med i artikeln. Heja Sverige. Nytt u-rekord.

DAGENS JURIDIK — dagensjuridik.se ¦ 24Mar2022

 

Krönikörerna hade kanske inte noterat också termen ”värde” i den svenska officiella översättningen från den viktigaste och avgörande grundstommen i Förklaringen: den som förklarar varför Förklaringen kommit till — Första kungörelsestycket som ovan, K1 — se mera utförligt nedan i helhet. Se även Engelska originalet, Svenska Officiella, och den här Relaterade i GMR2014, AllaArtiklarna + Kungörelsestyckena i kopia från regeringskansliet, svenska FN-avdelningen.

   Den svenska officiella översättningen är i stort sett en veritabel katastrof: ingen svensk kan — här veterligt — avhandla innehållet på Den lydelsen. Helt uteslutet. Exempel ingår.

   Hela avsnittet GMR inlämnat till och erkänt mottaget av regeringskansliet 27Jun1997.

 

A21.3: GMR2014Ref ¦ KARIDEMRES

A21.3, UDHR10Dec1948:

 

Den

 

K1, UDHR10Dec1948:

EFTERSOM igenkännandet av den inneboende värdigheten

och av de lika och omistliga rättigheterna för

alla medlemmar i mänsklighetens familj är

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

 

K8, UDHR10Dec1948:

.. att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna

Förklaring oförtrutet i åtanke, ska sträva

genom undervisning och utbildning

att befordra

respekten för dessa rättigheter och friheter

och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att

säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande,

både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.

 

folkets vilja the will of the people

skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet;

denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val vilka skall äga rum genom allmän och lika rösträtt och hållas genom hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

 

Inte ett ord. Inte en stavelse. Ingen erinran. Ingen undervisning. Ingen utbildning. Media: noll. Inte ett liv.

 

I en tydligt historiskt detaljerat bevisbar mer än 200 år etablerad oproklamerad nazi-fascistiskt dikterande tydligen högt lovad sataniströrelses hierarkiska strukturer, finns lika uppenbarligt inte ett enda spår av eller efter en någon enda art, typ eller natur av en ”folkets vilja” — annan än den som dikteras av den DRIFT som försörjer den oproklamerade nazi-fascismens dikterande satanistiska företräden: våld, naturmord, intrång: STÄNDIGA MOTSÄTTNINGAR, KIV OCH SPLIT, TRÄTOR, GRÄL — med löpande majoritetsbeslut. Anarki.

BEFOLKNINGEN MÖTER DAGLIGEN KONFLIKTER OCH PROBLEM SOM INGEN KAN HANTERA, OCH SOM BARA GYNNAR VÄXANDE MOTSÄTTNINGAR. BEFOLKNINGEN HÅLLS INNESTÄNGD I EN SOCIO-MENTALT IGENSVETSAD CONTAINER MED BEGRÄNSAD MÄNGD TILLGÄNGLIGT SYRE.

Den universella fri- och rättighetsförklaringen från 1948 är ingen fascistmanual.

Inte med  mer än att förtryckets auktoritativa inflytande hävs kan en FRI ”folkets vilja” framträda: då de universella grundläggande mänskliga rättigheterna har börjat respekteras genom typen

oförtrutet i åtanke” — den enda garanterade agenturen för att hålla ogräset borta ifrån trädgården.

   Rätta gärna om fel. Absolut. Sakfel får inte förekomma här.

   Eftersökt. Ännu inget upphittat. Sökning fortsätter, 24/7.

 

Scenario — möjligen typen Aftonbladets Ledare (Svenska mediavärldens främsta kloakutsläpp):

— »Folkets vilja är att garantera fortsatt juridisk auktoritet åt den klass A mänsklig bevekelsegrund som under runt 200 år tvingat befolkningen att medverka i våldslagar under bestraffningshot».

   En Svensk Tiger.

   Det gäller att värna den nationellt socialistiska solidariska och lojala uppslutningen kring majoritetsbeslut. Absolut.

 

 

NÄMLIGEN NÄRMAST:

— Sverige är tydligen och uppenbarligen i varje bevisbar detalj oförmöget — inkompetent, outbildat, förstånds- och fattningsmässigt lågtstående — ATT erkänna UDHR10Dec1948: personalen förstår inte konceptet.

 

 

PERSONALEN FÖRSTÅR INTE KONCEPTET

 

 

Var (2023) finns medvetenheten om ovanstående A21.3, UDHR10Dec1948

inom populationen Sveriges Riksdag?

Grunden som SKULLE innefatta — konstitutionen — polis, åklagare och domstols uppgifter, var det tänkt. Säg igen.

Inte ett ord. Inte en stavelse. Inte en enda associativ, reflektiv, kogitiv atom. Helt dött:

varje individ och varje organ i samhället”. Inte minsta rörelse. Inte ett ord. Ingen erinran.

 

 

   Inte ett ord människorätt.

   Inget omnämnande.

   Ingen erinran.

   Ingen undervisning.

   Ingen utbildning.

 

 

 

VÅLDET FORSAR FRAM

VIOLENCE IS GUSHING — the modern world democracy crisis. AI. Cookies.

 

 

 

DecisionRef. A213eng.

 

BESLUT UTOM MÄNNISKORÄTTENS UTTRYCKLIGA IGENKÄNNANDE DEFINIERAR UTÖVANDE FÖRTRYCK ”eftersom”: Affärsvärlden 2023:

polis, åklagare, domstol: inte ett ord. Inget omnämnande.

Ingen undervisning. Ingen utbildning.

Befolkningen hålls instängd under lydnad och bestraffning

— med ett påtagligt raljerande KÄRRINGVÄLDE som stuntals gapar högt och ljudligt om att

VI LEVER JU I ETT FRITT OCH ÖPPET DEMOKRATISKT SAMHÄLLE.

Tjockare Galler. Strängare Straff. Mera Lydnad och Bestraffning.

the will of the people”. Inte ett ord människorätt. Inte ett pip. Befolkningen undanhålls innehållet.

Säg det: du har fel. Visa. Ge gärna exempel. Berätta.

 

EC:

AS FOR EUROPE 1800+ (apparently adopted by the rest of the world, or already by other alike movements):

 

The 1800+ »obedience and punishment» hijacked jurisdictional system does not allow the practice of UDHR10Dec1948 ”teaching and education”

The foremost example is the so called European Convention — a direct violation of the UDHR10Dec1948 article 30:

 

A30, UDHR10Dec1948

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

 

ADDITIONAL REFERENCE:

A20.1

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

A20.2

No one may be compelled to belong to an association.

:

REMARK:

WHILE the European Convention is A CONSENTED ASSOCIATION, the UDHR10Dec1948 is a HumanRight UNIVERSAL DECLARATION.

As such [A12] the European Convention apparently is IN interference with the individual universal privacy [also A29.1], wherein which

Everyone has the right to the protection of the law against such interference”: HumanRight General Respect. Europe: Back off.

 

 

Soon after 1948, the European Authorities decided (EC, A4.2-3b: preserved nationalistic — nazistic-fascistic — dictated idea of duty) to reformulate Universal human rights to a corresponding more traditional 1800+ suited European human rights (».. which must not be considered as or interpreted as slavery ..» EUROPEAN CONVENTION FOR PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS AND THE BASIC FREEDOMS, Sw., EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA: The New European Dictated »Human Right Apprehension» Laws) — WHEREAS the universal human rights apparently would destroy that traditional European claimed already (1800+) established NATIONAL jurisdictional authorities. There you go. Claim whatever you want, Europe and your jurisdictional DECIDING authority:

 

decisions outside universal human rights recognition have only power to destroy, and defines exercising oppression, WHEREAS there is only one, and only one true universal

”.. the foundation of freedom, justice and peace in the world

 

In some other shorter words: European jurisdictional practice is by no means, not at all, in concord with UDHR10Dec1948:

 

”.. the foundation of freedom, justice and peace in the world ..”.

There can be only one, and nothing else but only one such clear cut foundation.

 

Compare Europe 2023:

Not one word HumanRight recognition. Not a sound. Not a Spell. Not a Hint.

The populations are held back from even STUDYING the content — not by any explicit European Authoritative Decision — but by the DRIFT generated by NOT caring.

Resolution: 27Jun2023

The 1800+ »obedience and punishment» hijacked jurisdictional system does not allow the practice of UDHR10Dec1948 ”teaching and education”

 

End station: Unproclaimed Nazi-Fascistic Dictating Satanism. Not by any deliberate planning. Only by DRIFT. Pick one:

The foundation of NO freedom, NO justice and NO peace in the world. European Convention. Say again.

ENGLAND was the only European country that opposed on the stupid idea [1870+] — but introduced it 1916 during the first world war 1914-18 — lifted again 1920. France first 1798. Prussia 1814. Europe in general 1870. Source: BKL XII 1928 col.1202.

 

The hijacked jurisdictional system — exposing a present worldwide »obedience and punishment» — does not allow

 

it does not — cannot — forbid it, as that level of intellectual apprehension apparently is contained within the

obliviousness of The Universal Eternal HumanRight Declaration — which finally was formulated first 1948 [with several previous attempts and examples throughout our known history, including passages in The Old Testament ”.. and all of you are children of the most High..” (Ps.82:6) and the sayings of the Jesus man (»The Law and its Consequences»), and much of the basics in the Buddha teaching (violence feeds violence)] —

 

 

along with this — which inevitably, irrevocably and most definitely has to be realized NOW by the United Nations Quarters At First:

 

The Villain:

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

The Hero:

All human beings are born free and equal in dignity and rights

A1, UDHR10Dec1948 — EQUAL IN DIGNITY: —  equal : The Old Testamend is on the IN. NOT on the Out.

MIND. NOT body. Sw., SINNE — inte hjärna [ svenska översättare är URUSLA med ytterst få undantag: läs Norstedts Stora Ordbok].

———————————————————————————————————

”.. and all of you are children of the most High”. King James Bible Ps.82:6.

Any other claim apparently becomes a manifestation of Satanism: fascism. Compare TheCLAIM.

By DRIFT. Not by plan. Not by any deliberate intention — although so possibly sensed.

———————————————————————————————————

— Return Palestine — NOW. 24/7. ISRAEL and JUDAH have nothing to do with geography, flesh or body: TheCLAIM.

 

these two fundamentally opposed statements quoted apparently cannot exist simultaneously as a rational and logical foundation in humanity: pick your choice: there is no between”. AND STOP WHINING AND COMPLAINING:

THE SOCIETY ITSELF is always responsible for the state of matters between the individuals by teaching and education. So SOCIETY has no reason to complain on the existence of community gushing violence: it was generated simultaneously by teaching and education: no HumanRight recognition.

— THE REST WE HAVE TO DEAL WITH ACCORDING TO ”by teaching and education”: UDHR10Dec1948: P1-8, A1-30. Say again:

UN: Stop killing humanity. — Return Palestine — NOW. 24/7. ISRAEL and JUDAH have nothing to do with geography, flesh or body.

 

OFFENSE COMBAT      CRIME PREVENTION      SECURITY PROMOTION

— Back off:

— THE FREEDOM FIGHT from the offended Flesh Jews during WW2 [Movie: UPRISING, 2001] was not for The Flesh Jews. It was for Humanity.

Claim whatever you want. Any time.

— WW2 situation: »I am with you in your freedom fight, not because I respect your really fucked up idea of JEWS and JEWISH, but because humans don’t treat humans the way the even more fucked up Germans did, no way». Test that one.

 

 

a The True Jurisdictional System (as formulated in UDHR10Dec1948, see below ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”) based on teaching and education. Why not? The present (1800+) traditional jurisdictional authority system crashes ON THE IDEA OF DEFENSE (jurisdictional ownership claimed over, above the foundation of freedom, justice and peace in the world) — as its present democratic festivity is built on Europe’s now famous ten second 1800+ history:

 

TBEC: EC

The Birth of European Criminality

From around 1800 an A class villain enters Europe, dictating jurisdictional obedience under threat of punishment.

 

Its idea apparently features a final universal union of national authoritative consent in dictating an apprehensive moral and jurisdictional thinking and ideation which must NOT be questioned — ever.

Obedience and Punishment. Classic China Authority Dictatorship. Europe 1800+.

Compare a related universal HumanRight concording Definition in: DEFENSE.

 

In other words: The true meaning of A universal NATURAL DEFENSE (see DEFENSE as universally defined from ”.. the foundation of freedom, justice and peace in the world ..” ) was hijacked, now dictated to be ruled by a certain A class aces empire people, stating that the populations are by law obliged to preserve that new order by their blood (»favored satanism» — by DRIFT, not plan), so certifying and attesting that the A class new order be conserved, never questioned — ever. We all know that history well.

 

That is (2023) also the present way of the matters — named by the (European) populations: democracy. Two hundred years of practiced obedience under an authority refusing to develop jurisdictional practice under teaching and education (because teaching and education is an abstract concept to a violent — present Europe — idea of jurisdiction: it cannot understand the actual Concept — without committing juridical suicide on its own claimed dictated superior authority), instead prompting obedience and punishment: »general imprisonment to preserve Authority». No teaching. No education: forced — by drift — solidarity and loyalty with established authority: unproclaimed processing executing nazi-fascistic dictating satanism:

The foundation of NO freedom, NO justice and NO peace in the world. European Convention. Say again.

Compare The Real Steel:

 

A213eng: TBEC ¦ A213swe

 

THE ”WILL OF THE PEOPLE” IN A COMMUNITY OF POPULATIONS FORCED TO OBEY  1800+ DICTATED LAWS OF VIOLENCE UNDER THREAT OF PUNISHMENT FROM A SUCH SELF PROCLAIMED JURIDICAL EMPERORSHIP, HAS APPARENTLY NO CONNECTION AT ALL WITH ”THE FOUNDATION OF FREEDOM, JUSTICE AND PEACE IN THE WORLD”.

 

A21.3, UDHR10Dec1948:

The

 

P1, UDHR10Dec1948:

Whereas recognition of the inherent dignity

and of the equal and inalienable rights of

all members of the human family is the

foundation of freedom, justice and peace in the world,

 

P7, UDHR10Dec1948:

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is

of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Sw.: av den allra största betydelse

 

P8, UDHR10Dec1948:

.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive

by teaching and education

to promote

respect for these rights and freedoms

and by progressive measures, national and international, to

secure their universal and effective recognition and observance,

both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 

will of the people

shall be the basis of the authority of government;

this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

 

GOVERNMENTS, INSTITUTIONS, ORGANS, present world wide situation 2023: not one word. Not 1.

 

to the end that every individual and every organ of society .. constantly in mind ..

 

THERE IS A PERFECT UNIVERSAL DECLARATION OF ”THE FOUNDATION OF FREEDOM, JUSTICE AND PEACE IN THE WORLD” BUT IT’S RECOGNITION IS DENIED :

 

Europe 2023:

Not recognized. Not realized. Not practiced. Unknown.

The UDHR10Dec1948 Democratic Will of the people (the authority of government): unknown in the entire world. Say again.

 

Not one word. Not a hint. Not a spell. Not a sign. Never mentioned. Never talked about. Never taught. Never educated. Never RELATED. 2023. Europe. Will of the people. Say again. Come again. Europe Jurisdiction.

 

 

 

 

A29.2, UDHR10Dec1948:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

EXAMPLE:

— SHUT THE FUCK UP.

— Get the fuck out of my beach, and others.

 

A12, UDHR10Dec1948:

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

EXAMPLE:

— Get the fuck out of my beach.

 

A29.1, UDHR10Dec1948:

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

EXAMPLE:

— Dazzle us with only one itty bitty tiny one. Please. Universal — scientific — rights.

 

 

So, Europe 2023: A cocoon of unproclaimed Nazi-Fascistic Dictating Satanism. Not by any deliberate planning. Only by the consequential DRIFT of NOT caring: the law. Wake up, Europe. It is NOT about decision. It is about Recognition. It is NOT about reducing or eliminating DEFENSE. It is about STRENGTHENING defense, realizing its true universal nature.

 

No recognition: The PRESENT ORDER OF EUROPEAN AUTHORITATIVE CONDUCT ADDRESSING (associative, reflective, cogitative) does everything to IGNORE the universal HumanRight foundation: never respected, constantly in oblivion:

 

   Not one word HumanRight.

   No mentioning.

   No reminding.

   No teaching.

   No education.

 

”We care about your privacy” — no access unless consenting cookies (2018¦2020+):

— If you seriously care about my privacy, howcome I am constantly INTERRUPTED without my explicit permission?

BECAUSE the basic satanistic DRIFTING INDUCEMENT is simple: I stand ABOVE you — fucking APE.

 

— Why is humanity treated as tagged cattle?

— Who gave you permission and authority to INTERRUPT me on OTHER issues the a HumanRight one?

How could anyone be so cosmically fundamentally stupid as to program a machine to have a dialog with a human being

except on the premises of a fundamental HumanRight Obliviousness? Trafficking — greed. By DRIFT. Not plan.

Uneducated. Low minded. Sw.; lågfuntad. Jämför KARIDEMRES.

 

And how under the stars could that be, WHEREAS children — and even animals — have a fundamental apprehension of IT — just by being BORN (native girl-wit): how, when?

 

 

Preservation of natural tranquility, peacefulness, placid places that only Nature can support on the existence of a free personal individuality: inspiration for scientific progress. Name one. Please.

OUR NATIVE HUMAN ABILITY TO EXPERIENCE indignation IN WITNESSING A RAPE IN AND OF NATURE. European Court: Could you give us one single example? Trafficking. Selling/Buying HumanRight Properties.

Violated universal human rights. Whatever jurisdictional PROPERTY LAND OWNING: a land owner has no SUCH jurisdictional lawful right: LIFE has no Buy-Sell market. No trade. No business. No such property.

   But: present  Business Enterprise personnel has no apprehensive contact with that type of natural intelligence: The HumanRight Concept is an ABSTRACT to these business aces: not connected. Uneducated. Low minded.

 

 

Say again. Come again:

 

A29.1 UDHR10Dec1948:

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Sw.: Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

 

— If you have any form of one single itty bitty tiny the smallest example on a ”free and full development of his personality” to dazzle us WITH, please share.

   Test a definition of CRIME/criminality — and DEFENSE.

 

2023: The World Democracy Crisis Phenomena

24/7:

VIOLENCE IS GUSHING

Proving — as stated ”foundation of freedom, justice and peace in the world”:

————————————————————————————————————————

Societies in which HumanRight is never mentioned

are

Societies in which HumanRight is never mentioned:

————————————————————————————————————————

VIOLENCE IS GUSHING

Criminality is flourishing. No Guard. No Watch. No Report. HumanRight Recognition.

:

   Decisions outside Universal HumanRight Recognition have only power to destroy.

   WHERE a decision appear outside human right recognition destruction reigns.

   There are no exceptions. But if the reader knows even one single: please share. So that the providing oxygen behind the providing energy for this crap writ nonsense can finish off.

 

— Test that:

   Try to lure out only one single EXCEPTION from the stated, and this production can be declared to be one of the most low ever seen under the stars. One. Please.

   Searched for. None yet found. Search continues.

 

 

DEMOKRATI  i ett samhällssystem med människor som inte alls är medvetna om sina UNIVERSELLA mänskliga rättigheter GENERERAR en manual av förutsägbar OPROKLAMERAD FORSANDE Nazi-Fascistisk Dikterande Satanism. Säg igen. Kom igen.

 

Humanity apparently is under attack:

 

DEMOCRACY  in a society of humans not at all aware of their universal human rights GENERATES a manual of predictable UNPROCLAIMED GUSHING Nazi-Fascistic Dictating Satanism. Say again. Come again.

 

 

Trafficking: THEP

TRAFFICKING

 

 

WIKIPEDIA Human Trafficking (22May2023):

————————————————————————————————————————

The UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, which has 117 signatories and 173 parties,[2] defines human trafficking as:

 

(a) [...] the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.

————————————————————————————————————————

 

KORT SVENSK här fritt ÖVERSATT efter nyckelorden i (ovan citerade med) MARKERAD FETSTIL:

 

Trafficking är — medvetet, avsiktligt, ELLER

OMEDVETET UTAN INSIKT I ELLER INBLICK I VERKSAMHETEN

 

värvning genom olika former av bedrägeri, vilseledande, eller utnyttjande av sårbarhet, eller utnyttjande med betalning eller förmåner för att uppnå samtycke med en person som kontrollerar en annan person, i utnyttjande — profiterande — syfte.

 

 

Freely: Trafficking

FREELY: Trafficking is any kind, sort or nature of enterprise involving THE USE — utilization — of Human Right Resources — so known or not — FOR ANY OTHER PURPOSE THAN A DIRECT HUMAN RIGHT RECOGNITION: cookies — REGISTERED, Supervised/Surveilled AND SO LIMITED INDIVIDUAL PRIVACY: Trafficking — and HumanRight have nothing in common. No way.

 

 

Sveriges Riksdag:

ALLA FORMER AV UTNYTTJANDE AV MÄNNISKAN, MEDVETET ELLER OMEDVETET, ÖVERENSSTÄMMER MED FN:s UTTRYCKLIGA FORMULERING AV Trafficking.

Men vad är det för mening att påtala det inför en församling som inte ens förstår innehållet i universella grundläggande mänskliga rättigheter?

———————————————

A23.1 ¦ EC ¦ LAW ¦ LawCONDUCT ¦ KAPITALET

 

— »cookies» ?

 

— Individövervakning — inte ett ord HumanRightRecognition — för syften att forma — diktera, PÅTVINGA under förevändningar om att Förståndet har nått nya oanade Höjder, enbart tillägnat En Viss Grupp, med vänligheten att vilja dela med sig till de lägre stående för att Förbättra Idén om Tänkande, Upplevande och Tyckande, utan att behöva yttra ett enda ord — detaljer i den enskilda individens vardag — tydligen baserat på juridiskt UPPKÖPTA ELEKTRONISKA TRAFIKRÄTTIGHETER: ingen dialog, inget yttrande, ingen dialogbaserad samverkan eller samarbete: noll utbyte.

 

Back off.

 

 

Whatsoever no individual supervising — associative, reflective or cogitative — control of any form, nature or sort is HumanRightRecognition  allowed. Not in any activity at all in the community. No way. Why?

 

 

But this place, Europe 2023, is full of it.

In fact SO full of it, IT will — aggressively, mostly on business arguments — reject any mentioning of cutting the activity to zero — as was before the surveilling computer era (roughly before 2000+).

   And INSTEAD BEGINNING TO LEAD A DIALOG WITH ITS POPULATIONS ON THE

 

the free and full development of his personality

 

WILL of the people ”authority of the government”: INTRODUCING THE FIRST DAY OF LIGHT FOR TRUE HumanRight DEMOCRACY:

— Ending female abuse, general criminality and rape and general STATE AUTHORITY POPULATION mobbing (obedience by punishment) — through ”teaching and education”.

   Say again. Come again.

 

 

A29.1, UDHR10Dec1948:

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

EXAMPLE:

— Dazzle us with only one itty bitty tiny one. Please: ”the free and full development of his personality”. Universal — scientific — rights.

Proof:

   It is perfectly impossible for any born human being to REALIZE a ”the free and full development of his personality” being watched over — interfered: disturbed: mobbed — by ANY OTHER HUMAN BEING or associated utility. Why? Stop killing humanity; Stop bullying HumanRight Recognition;

RelatedProof: Proof

   Because there is only one instance in our cosmic existence and universal daily life

 

the free and full development of his personality

 

who KNOWS determinately WHAT IS GOOD FOR YOU — you, the individual with no other connectivity than that between you and nature — than: you.

Any other claim APPARENTLY equals an abuse, an intrusion into your privacy. When we reach that level of mutual respect, then we can talk the real steel.

 

AIin: GuRTOB ¦ RProof

THE UNIVERSALLY RELATED DIFFERENCE BETWEEN INTELLIGENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: please share. Say.

 

 

 

The AI (artificial intelligence) fraudulent revolution — sending humanity back to before Stone Age:

How could ..

Test Answer: Only One who believes itself to stand above all and everything else: a The Provably Cosmic Most Unintelligible:

— 1 + 1 = 1. Very HighIQ. MustBuyBook. Compare Euler’s Equivalents [ coined term here in UniverseHistory ]:  ∞ + ∞ = ∞.

 

See also more in related and explained detail in Physics First Principle — including modern academic viewpoints;

Related Physics and Mathematics leave no one behind. Ever. All students leave class with only A:s.

GENERAL METHOD:When a student does not follow, the class halts, and engages — UNTIL. No exceptions. A1 UDHR10Dec1948.

The reason can be one of two possible:

1. the student is not really motivated, and looses focus for that reason. With some help from the environment, the wound heals.

2.  the class — and teacher — has »lost vital parts of the mother ship» — because the student is, really, the smartest in the room.

 

 

The only here known relatable cosmic origin of the idea

that there exists an intelligible intelligence Fund or Domain in our universe

(”Artificial Intelligence) which BY COLLECTING STATISTICS

— electronic surveillance of individual activities: surveilled HUMAN INDIVIDUAL CHOICE BEHAVIOR, phrases, mimics —

can ”enhance your experience”, ”improve your apprehension of experience”

IS THE ONE

the one and only most cosmically fucked up assembled idea of INTELLIGIBLE social intercourse

RESIDING INSIDE THE oblivious CONSEQUENCE OF being on the Out Of HUMAN RIGHT recognition.

IT generates

Corresponding Mental Kicks Suggesting Very High IQ — L .. LL .. LEARN —

BY DRIFT, NOT PLAN a horizon of never before experienced mindful sensations

compensating the lack of natural pleasure in

sharing LIFE with others

opposed to TAKE life from others.

 

Say.

 

It is a greedy, creepy, »dirty Alien» with exceptional super natural persuasive power always living and feeding in the dark shadow from human right recognition ignorance. In its raw form it can be identified as: satanism — a drift appearing from Special Ideas of Power and Authority where HumanRight recognition does not exist

 

— the sworn enemy of truth. The ego cunning tempting dualistic opposite of the good — Imagining SuperGOOD. It flourishes as long as HumanRight recognition is forgotten. And when That Sun breaks through, nobody knew anymore where they were, or where they did go. Say again.

   Unless we take care of our gardens, they will undoubtedly be consumed by thorn.

   Law — and its consequences. No big deal.

 

And the UN community is of course most famously known for having clarified this — by explicit documented historical examples. Say again. It is such a joy sharing Earth with these fine upstanding aces.

 

 

THERE APPARENTLY IS ONLY ONE INSTANCE in our cosmic existence and universal daily life who KNOWS determinately WHAT IS GOOD FOR YOU: you. The individual with no other connectivity than that between you and nature: you. It is for each one of us to find out. Because there are not two or more the same set of ways, as there are not two or more the same flower individuals: Mutual Respect.

Something that GOOGLE and associates apparently have very poor insight into: not one word HumanRight recognition. Not even a hint. Not one word. Still Jun2023.

See also in [Swedish, KAPITALET] The CAPITAL.

 

 

JurisdictionEnterprise: — judicial enterprise: »the practice of Law»

Sw.: rättsutövning

consequences

EUROPEAN JURISDICTION ENTERPRISE is based on

 

 1. »we are the good guys»

and

2.   »those INDIVIDUAL HUMANS who does not approve, we trace up, and sentence to prison:

no teaching. No education (»we have absolutely no idea of such representations»: we punish)

3.  » we punish and lock up criminals to protect the majority of the loyal and solidaric populations».

   These state administrations are the foremost centers from where violence emanates: uneducated, low level minded.

   The state administration authorities aggressively resist on any other form of jurisdictional order:

   And so, by consequence, criminality begins gushing, sooner or later: no teaching, no education. Say again: War.

 

HumanRight JURISDICTION ENTERPRISE is based on

 

 1. ”recognition of the inherent dignity” (K1, UDHR10Dec1948)

as

2.   the foundation of freedom, justice and peace in the world

wherefore

3.  criminality is contracted by ”teaching and education” —

criminals who cannot live peacefully with the community is sequestered until — there is no time limit concept:

no punishment: all kinds of punishment (slavery, article 4) is forbidden

allowing the populations to become familiar with the mechanisms of criminality, and hence the most effective cooperators in conserving distance between the community and every form or nature of criminality — safely documented as it occurs:

   all criminality departs from ignorance of HumanRight recognition explainable in every single detail:

   communities where HumanRight recognition exists does not develop criminality. No way. No exceptions.

 

 

De som deltar i verksamheten — samtliga — har inte minsta aning om vad som försiggår: Alla uppvisar uppskruvade sinnesstämningar, som om något Stort och Nytt har Inträffat som Förbättrar Upplevandet. Trafficking: successivt utbildad och uppkommen missbrukad Internet elektronisk trafik — med rättssystemet som dess främsta köpta verkställande kärring.

 

 

Verksamheten (idag 2023 i Europa) sker alltid undantagslöst i skydd av — försörjd på — mänsklighetens fortlöpande okunnighet om de egna omistliga universella grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

 

   Ingen STATSANSTÄLLD förstår ens själva det grundläggande konceptet.

DEN LILLA MAJORITET [»”Israels lilla skara”»: den kvarvarande markpersonal som omfattas av den typen av sinnesrörelse] SOM SER VANVETTET, ÄR SÅ LITEN OCH OBETYDLIG ATT MAN KAN SKITA I DEN HELT OCH HÅLLET [fullständigt upplöst, ”förskingrad bland folken” — ”Folkets vilja” —, så att knappt mer än NADA återstår, inte ett dugg plågsamt, onej]. Inte ett ord sanning. Inte ett ord rättvisa. Säg igen.

Rätta gärna om fel.

— Det var väl ett evigt jävla klagande och tjatande ..

— Det är inget klagomål. Det är en haverirapport. Är det ett problem för dig?

 

— EFTERSOM INTE VI FÖRNIMMER DET DIREKT, varifrån har då du fått sammanhanget?

— Testa 1: UDHR10Dec1948. Varför ignoreras — förnekas, starkt — den Förklaringen? Säg. Berätta.

— Testa 2: Varför står det en samling barn runt den ensamma lilla flickan, och som säger så elaka saker mot henne att hon börjar gråta så att den mobbande barnskaran springer därifrån hals över huvud: varifrån kommer förebilderna? Säg igen:

— EFTERSOM INTE VI FÖRNIMMER DET DIREKT, varifrån har då du fått sammanhanget?

— VET du vilken TYP av samhälle du lever i? Berätta. Säg.

 

Det är uppenbarligen och tydligen en så bevisbar och detaljerat relaterbar DRIFT, en konsekvens av att vända kunskapsdomänen — människorätten — ryggen, istället festande på allt möjligt ANNAT: cookies. Inte ett ord människorätt. Inte en stavelse. Inte en suck.

 

»Klickas Det inte på cookies samtycke, ges ingen inblick i vad affären/inrättningen innehåller».

— Är samma ordning på väg att inrättas också på affärsgatorna: skyltfönstret är stängt för icke-cookies samtycke. 100% övervakning och inlåsning. Affärsvärlden — det juridiskt styrda äganderättsförhållandet: polis, åklagare, domstol — håller på att skicka mänskligheten tillbaka till — snäppet före — stenåldern.

 

CRIME:

  Brott ,  i juridisk mening en handling (ev. ett underlåtande), som enligt lag kan bestraffas.”.

BKL II 1923sp632ö.

 

  Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger.[1]”,

sv. WIKIPEDIA, Brott [16Jun2022]

 

Noterat: någonstans finns det en instans som avgör vad som avses med ”objektiv ansvarsfrihetsgrund”: Positionen i latitud och longitud för den instansen är uppenbarligen förbehållen någon särskilt eminent inrättning.

»INSTITUTIONEN FÖR OBJEKTIV TOLKNINGSFRIHET — lokalen för optimal fattningsnivå: särskild högutbildning»

 

  In ordinary language, a crime is an unlawful act punishable by a state or other authority.[1]

The term crime does not, in modern criminal law, have any simple and universally accepted definition,[2] though statutory definitions have been provided for certain purposes.[3]”,

en. WIKIPEDIA, Crime [16Jun2022]

 

 

  Co’rpus,   lat. kropp. .. C. deli’cti (plur. co’rpora), juridisk term, som vanligen anger samtliga förutsättningarna för tillvaron av ett brott. Betyder även de synliga spåren av en förbrytelse.”,

BKL II 1923sp1436ö.

 

  Hävd,  (fsv. hæfÞ), innehavande, bruk, lägersmål l. Förvärv av äganderätt, vanl. till fast egendom, genom utövning i god tro av nämnda rätt under i lag föreskriven tid.”,

BKL V 1924 sp1169mö.

 

Kommentar:

Äldre svenskt språkbruk (typ hävd) vittnar om hur ordens innebörd (kan) ändras genom tidernas ändrade associativa mönster.:

   Äldre hävd (egendom inga direkt naturvetenskapliga dispyter) mot

   Nyare hävd  (påstådd eller anstruket påstådd naturvetenskapligt lagbunden giltighet: nödvändigtvis inte ett ägande utan snarare ett erinrande i detaljer som föregår människan: naturvetandets grundfysik: kosmologi: människorätt).

 

RELATERAT:

Hävd, substantiv (föremålet, meningen); ATT hävda (verb): att (mena sig) göra gällande något.

:

GÄLLANDETS MENING (åberopandets eller åsyftandets förankring) kan bara ha en och endast en rationell, logisk, relaterbar mening — om det inte är frågan om utövande fascism;

   naturlagar: gravitation och elektricitet (fysik, kemi): LIV. Företeelser som gäller:

   Aktion och Reaktion; Lagen med Konsekvenser.

   Jämför Försvaret: Försvar är en inneboende egenskap i naturen. Ingenting vi människor kan skapa. Enbart organisera. Lagen med Konsekvenser.

 

BrottsDEF: CRIME

The definition of crime and criminality — as viewed from UDHR10Dec1948 P1-8, A1-30

BROTTSLIGHETENS DEFINITION

ALL HÄVD — ÅBEROPAD MENING — UTOM MÄNNISKORÄTTENS UTTRYCKLIGA IGENKÄNNANDE, DEFINIERAR UTÖVANDE FÖRTRYCK: brott mot mänskligheten

See more related and exemplified in  The Birth of European Criminality

 

 

All lagstiftning, varje detalj, som utelämnar människorättens uttryckliga universella igenkännande, definierar ett brott mot mänskligheten: omöjligheten att bygga ett mänskligt samhälle i brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsbefrämjande anda: intrång, övergepp, hot: våld.

 

 

HISTORISKT BASEXEMPEL:

Romersk rätt (eng., Roman Law:  449BC—529) — det rättssystem som (rent juridiskt åberopar) äger och utnyttjar en människa för egen vinning, syfte och status

 

 

EUROPAS BERÖMDA HISTORIA 1800+ PÅ TIO SEKUNDER — BROTTSLIGHETENS DEFINITION

   En klass A-människor uppträder som anser att

klassen B människor ska visa lydnad under bestraffningshot — mobbingens förebild: barn som trackar ett barn

 

   som garanterar A-klassens historiska (gudomliga) överlevnad

(föredömlig fattning på tanke, idé, förnuft, förstånd och allmän rättsutövning: sundhet, ordning och skick)

   och därmed brottslighetens ohejdade utbredning.

 

Eller mindre våldsbetonat (noll människorättslig inblick):

 

En Klass A Människor uppträder SOM

TALAR OM FÖR KLASSEN B VAD DET ÄR SOM GÄLLER.

— fullständig, total omedvetenhet om människorätt som en universell kunskapsdomän:

— fullständig totalt ockuperad av idéer om ägande: makt och bestämmande. Garanterat noll människorättslig kontakt.

En klass föregivna A-människor som tvingar B-människor att visa undergivenhet och lydnad under bestraffningshot (barnmobbing: en samling barn mobbar »auktoritetar» ett enskilt barn).

EXEMPEL: HUR vore det om ISLAMS KVINNOR kunde uppfattas LIKABERÄTTIGADE som Islams män — ingen skillnad, inget våld, helt rent?

Säg: Islam ByeBye. Allah (historiens värsta kvinnovåldsdiktator, kvinnoförnekare, kvinnofördöljare, universums i särklass främsta skönhetshatare: filmen med Sally Field, INTE UTAN MIN DOTTER) ByeBye. Rätta gärna om fel.

 

 

   Konstant 24/7. Intrång. En mänsklighet som utsätts, utnyttjas och förslavas 24/7 för konstant våldtäkt

   från en självutnämnd Klass A individer som uppträder som Bestämmare (varifrån .. säg ..).

Våldtäkten pågår tills uppenbarad. Lydnad och bestraffning.

EuropeanConvention: BrottsDEF ¦ EC ¦ TBEC

EUROPAKONVENTIONEN

EUROPEAN CONVENTION

A state-judicial state-consented association invented by self-proclaimed A-people, dividing the human populations between them in regions and local areas to Have and Exploit for judicial law practice — without exception founded on a universal idea of ownership, obedience and punishment (Corpus Juris — Roman Law) termed Law and Order.

 

   Not one word universal HumanRight Recognition:

   A20, UDHR10Dec1948:

:

A20.1

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

A20.2

No one may be compelled to belong to an association.

 

P8, UDHR10Dec1948:

 

.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive

by teaching and education

to promote

respect for these rights and freedoms

and by progressive measures, national and international, to

secure their universal and effective recognition and observance,

both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 

Not one word: No recognition. No teaching. No education.

Hence — related down to the last European Atom:

»A barbarian region of low educated fuckups»

 

THESE ACES APPARENTLY AND PROVABLY IN EVERY DETAIL KEEP HUMANITY LOCKED INSIDE A PRISON OF IGNORANCE in jurisdictional proclaimings it is a matter of law and order.

 

VIOLENCE RULES SOCIETY: Vastly cosmologically established fallacies 1800+ — as related.

NOT because lack of intelligence. But apparently because lack of inducement to use its content.

Mother Nature seems to point out: EUROPE: Back off.

 

See further related details in THE REVELATION unless already familiar.

 

 

»A barbarian region of low level educated fuckups» — extremely greedy for power and profit. Which is the reason behind the fuckup: oblivion of HumanRight.

THE COMPLEX — consequently — ADVERTISES TWO DIFFERENT REALMS OF: mind. Absolutely. In to the very last atom.

TVÅ HELT SKILDA VÄSENSVÄRLDAR: affärsrörelsen kopplar inte människorätt. Inte alls över huvud taget.

BusinessWORLD2023: cookies: not one word HumanRight recognition. Not a sign. Not a sound. Not a hint. Trafficking — by DRIFT. Not plan. Oblivion.

 

 

ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ÄR DU MEDLEM?  ...

VARENDA FÖRBANNAD GÅNG MAN SKA BETALA I KASSAN SEDAN RUNT 2018+. Förhörssituation: personalen står och håller i betalningen, inväntar svar.

Medlemsbegreppet är reserverat för människorättens igenkännande .. ”.. alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” — OCH INGEN JÄVLA AFFÄRSBASERAD RÖVARKULA  ”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke ..”. 24/7. Reserverat. Inte ett ord. Inte ett knäpp. Inte en susning. Okänt Begrepp.

 

— Du menar på fullt allvar att du vill ha min hjälp för ATT företaget ska få MINDRE inkomster — medlemmar får ju rabatt:

   I den tickande sekunden T har företaget X en viss inkomststapel $ baserad på en viss bokföring B med ett visst antal medlemmar M.

   MEN ALLA KÖPTILLFÄLLEN KOPPLAR INTE MEDLEMMAR:

   VORE alla köptillfällen SÅ kopplade — och medlemmar får ju rabatt — SKULLE, tydligen, $ BLI lägre på högre M:

   Men det var inte vad saken gällde: Nya Supersmarta Affärsvärldens bedrägeri:

   — Får vi utnyttja dig för att tjäna mera pengar på? Självklart INTE. [— Är du medlem? Nej. — Vill du bli det då — medlemmar får förmåner? Bedrägeri: Trafficking — av DRIFT. Inte plan].

Personalen förstår inte konceptet, förstår inte allvaret i den verksamhet som personalen har lockats in i: värvning. Trafficking. Utsugning — genom SÅ bevisbart bedrägligt TAL.

OCH DET GÖR TYDLIGEN OCH UPPENBARLIGEN INTE MEDLEMMARNA HELLER: ingen information. Ingen upplysning. Inte ett ord människorätt. Rätta gärna om fel:

Begreppet MänniskoRätt är för Nya Affärsvärlden [2018+] ett fullkomligt abstrakt begrepp. Helt rent. Inte ett ord. Är du medlem?

 

Genom att medvetet LEDA in kunden på Den frågan — i samtidig Situation av en hel mänsklighet som inte känner till ett dyft om MänniskoRätt[‡]är kunden redan infångad:

 

Godtrogna människor svarar ”Nej”.

 

Medvetna människor går inte i fällan utan svarar:

— Får jag betala och gå hem nu?

Vilket får Personalen att reagera som om den fått Plötslig kontakt med en elstav.

Det är hemskt att bevittna. Total överraskning i 100.

 

Och Affärsvärldens Vi Förbättrar För Dig Bedrägeriets Strategi fyller (alltid smilande vänligt inställsamt, jättetrevlig Personal) i med ”Vill du bli det då?”. Och den ovetande, frågande och godtrogna, människan svarar ”Vad innebär det?” med tillhörande äckelpäckel svar (alltid smilande vänligt inställsamt, jättetrevlig Personal) ”Medlemmar får rabatt” — helt säkert så med det icke informerade tillägget att MEDLEMMAR KÖPER SJU GÅNGER MERA ÄN ICKE: Forsande Reklam med feta erbjudanden — medlemmar får rabatt. Och lockas så in i en vidare ström av Jätteroliga Familjeträffar och Sociala Nät med JubelTokigt MedlemsBilliga Erbjudanden.

Herregud vilken otrolig Sammanhållning. Världsfred direkt. Inte ett ord människorätt. Helt rent. Jämför Trafficking.

Planeten är rund, och ingen får några fördelar före andra. Samarbete och samverkan: teknik: marknad, handel.

 

— ”Low educated fuckups”, you say: does that also apply to mathematics and physics?

WHAT DOES IT SEEM TO LOOK LIKE BY THE VIEW THAT MEETS THE EYE? Say. Do tell.

   Merits, job, career. Status. A constant PUSH from »Intelligence Authority» — that leaves no one behind. What?

 

 

En statsjuridisk samtyckande sammanslutning

av självutnämnda A-människor

som delat upp mänskligheten mellan sig i områden

för att Ha och Utnyttja för egna syften

med tillhörande juridiska författningssystem

— i samtliga fall baserat på en universell idé om ägande, lydnad och bestraffning

— benämnd (Corpus Juris) Lagar och Ordningar — i Europa: Romersk rätt, se LAW.

 

A HumanRight Recognition concurring

DEFINITION OF CRIMINALITY

 

   A class A-humans appear claiming that

class B humans must exhibit obedience under threat of punishment — mobbing’s prototype: children abusing a child

 

   guaranteeing the A-class’ historical (divine) survival

(a model of apprehending wit on thought, idea, reason and comprehension and general jurisdiction: sanity, order and manner)

   and thereby criminality’s restless extension.

 

Or less emphasized on violence (zero HumanRight insight):

   A Class A Humans appear, telling Class B what it IS that Counts.

   Constant 24/7 intrusion: a raped humanity.

 

The rape continues until revealed.

 

DEFENSE: Crime ¦ Sw.

BrottsDEF

Compare a corresponding

related and concordant universal HumanRight recognizing definition of DEFENSE:

FÖRSVARETS GRUNDVAL [‡] Ahimsha

The foundation of Defense — DEFENSE’S FOUNDATION

 

   våldsvägran

   violence refusal:

 

   ALLOWING a NOT violence refusing person to enter any corridor of DEFENSE,

   and ALSO equipping IT with a WEAPON,

  is definitely, absolutely and irrevocably the same as to INVITE VIOLENCE to REIGN.

 

Police. Attorney. Court. Universal Law. Say again. Come again.

 

Most certainly yes — defense basics:

   DEFENSE never — ever — INTERRUPTS on a peaceful existence. Not even close to.

As an educative example: see the movie RULES OF ENGAGEMENT, 2000, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson

   Not  intentionally  by any means, reasons, or causes. No way. Ever.

   DEFENSE is for PRESERVATION — not for attack  with all the entailing difficulties and responsibilities:

As an educative example: see the movie RULES OF ENGAGEMENT, 2000, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson

”.. the foundation of freedom, justice and peace in the world ..”;

   DEFENSE is to HELP the peaceful principle — THE not violent (Ahimsa) — to SURVIVE.

   And for that purpose there is ”teaching and education”. Zero punishment. Zero threat. Zero tolerance.

— ALL FORMS of force and violence ARE ALREADY »forbidden» (NATURAL LAW [Ahimsa]).

MEANING: unless observed, the deviated conduct generates — OUT OF ANY ONE’S WILL — further misconduct, impossible to avoid.

It is The Law of Natural Harmony constituting the physical properties of sensing the senses: intended for enlightenment, not to cause pain.

   If not recognized, the conduct spontaneously generates further domains of intrusive conduct.

   There are no exceptions. But if the reader knows of even one: please educate us. Please share.

 

— DEFENSE is as observed, related, explained and proved a natural property of — and in — NATURE, down to the bare existence of molecules and atoms: solid state strength properties. In alive organs: resistance against (immediate) destruction (immune defense). In alive individuals: self defense — the animal kingdom as our foremost respectful teacher.

 

An ANIMAL killing a person interfering on the animal’s existential rights

is NOT an act of violence.

It is an act of a constitutional chemical biological natural force of self defense.

If we tolerate ongoing criminality without taking action, we contribute to ongoing violence.

   As defense (hence) involves a possible finalization of an individual’s human life,

teaching and education” is imperative on the level of the defending individual’s own individual responsibility: basic knowledge of what it means to take a life;

   the fundamental meaning — knowledge — of what DEATH really is.

This type of knowledge is today, at best, only present in Tibetan Buddhism (The Tibetan Book of The Dead). The general structure of Teaching Defense needs a deep radical (such) enlightenment:

   The end responsibility entirely lies in the hand of the executing individual: life law:

   no violence. No way. That apparently needs a lot of conviction — and knowledge.

 

— That is apparently nothing we humans can create, just organize.

— And so we are compelled by HumanRight recognition to do it in its decent universal form:

   no attacks on violence refusing individuals. A HumanRight recogizing community HELP these against any intruder,

 

P8, UDHR10Dec1948:

.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive

by teaching and education

to promote

respect for these rights and freedoms

and by progressive measures, national and international, to

secure their universal and effective recognition and observance,

both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 

Defense it is.

 

A3, UDHR10Dec1948:

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

 

 

Cooperation — for sucking out all moral sewer inducement partying from the human civilized community. Especially those partys concerning woman abuse (Trafficking in general): Zero tolerance.

 

Compare: The Birth of European Criminality (Europe 1800+ history in 10 seconds):

Around 1800+ a Prick enters Europe, dictating the populations to cooperate in laws of violence — under threat of punishment: obedience — punishment.  No teaching. No education.

 

And so it has stayed until this very exact writing day 2023 (Western world practice: gushing violence).

Not one word HumanRight recognition. The Birth of European Criminality.

 

FörsvaretsDefinition:

 

"grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen" K1, UDHR10Dec1948

Försvarets uppgift är att bevara. Aldrig att attackera.

FÖRSVARETS GRUNDVAL

   våldsvägran:

   ATT släppa in en Icke-Våldsvägrande person INOM försvaret, och DESSUTOM sätta vapen i dens hand

   ÄR — oeftergivligt, utan undantag — att inbjuda VÅLDET att trona hos sig.

— Säg något Intelligent får vi höra nu: polis, åklagare, domstol. Sveriges Riksdag.

— Det vore för jäkla kul:

   man antastar inte fredliga människor.

— Inte på några som helst villkors vis, inte under några som helst omständigheter.

— Aldrig. Samhället HJÄLPER och STÖDJER sådana — MOT VARJE ART, TYP, FORM OCH NATUR AV intrång.

   Polis. Åklagare. Domstol. Säg. Berätta. Undervisa. Vägled. Säg. Ge exempel.

 

BROTTSFÖREBYGGANDE. BROTTSBEKÄMPNING. TRYGGHETSFRÄMJANDE.

 

FÖRSVAR ÄR EN INNEBOENDE EGENSKAP I NATUREN.

Det är INGENTING SOM VI MÄNNISKOR KAN SKAPA.

ENDAST ORGANISERA.

OCH HUR VAR DET NU DU SA — sa du — ATT DET SKULLE VARA MED DEN SAKEN — sa du?

Polis. Åklagare. Domstol. Säg. Berätta. Undervisa. Vägled. (Era eländiga skitaktiga speciellt explicit lågt stående förbannade fascistiska satdjävlar).

 

FÖRSVAR måste alltså bygga på ”undervisning och utbildning” (se engelska versionen i DEFENSE) — i främst Grundläggande Mänskliga Rättigheter — SOM GRUNDVAL I HELA UTBILDNINGSPROCESSEN — SOM ALLTSÅ FÖRUTSÄTTER ETT GRUNDLIGT IGENKÄNNANDE: noll våld. Inblicken i våld/ickevåld behöver allvarligt och radikalt fördjupas.

Försvaret statsförvaltningarnas fattning på sakinnehållet behöver allvarligt stärkas — osedvanligt mycket grundligt rejält — inte försvagas.

 

BROTTSFÖREBYGGANDE. BROTTSBEKÄMPNING. TRYGGHETSFRÄMJANDE.

 

 

Polisexempel Sverige 1996: ”Nä, nää .. Det är ingenting vi sysslar med dagligdags. Hör efter på biblioteket”.

— Vet du var man närmast kan läsa om deklarationen för de mänskliga rättigheterna?

— VAD HETTE BLANKETTEN FÖRNÅNTING SADU?!

 

Polisexempel Sverige 2023: Berätta. Upplys. Säg:

lågutbildad, begränsad förståndsnivå, okunnig — definitivt INTE brist på intelligens. Absolut inte. Däremot intresset för INNEHÅLLET:

 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE. BROTTSBEKÄMPNING. TRYGGHETSFRÄMJANDE.

Enklare: ”Den som föraktar sin nästa är utan vett”. Bibeln 1917.

Säg.

Ryssland och Kina: Kapitulerar ni frivilligt?

 

 

2023 situation:

SOCIETY IS RULED BY BUSINESS

when it should be ruled by knowledge: ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”

SAMHÄLLET (2023) STYRS (HELT) AV AFFÄRER: Trafficking

 

— There is nothing wrong with business and no one sane human would have it otherwise (free open market and trade)

   as long as business is governed by human right recognition (P1-8, A1-30: UDHR10Dec1948: universal — not national).

 

2023: No way. Not even on my best day.

 

ekonomisk ”tillväxt och lönsamhet” ¦ economic growth and profit

 

Present society administrations DID become ”speed blind” — due to the 200 year (1820+) revolutionary technical product marketing revolution — more or less a »constant» increase in »economic growth and profit». So it began: Super Greed. Absolutely.

 

The general social marketing idea has become a »Business rules scientific development» when it should have been »the last 200y technological revolutionary development has (greatly) FAVORED the apparently greedy — no humanRight recognition — idea of business [profit and growth] enterprise»;

 

THAT EMPIRICAL MISAPPREHENSION THEN

   to an extent that IT — apparently: cookies — has become cocky, beginning to »claim authority» — which it definitely has not: Trafficking is taking advantage of humanity for profit: economic gain and status of management by juridical ownership.

   IF — and when — it so however claims, IT has only power to destroy and devastate — because the bare foundation of business enterprise economic growth and profit are no properties of human right recognition: Trafficking. Use, and abuse, of humanity for profiting purposes does not exist in a human right recognized democracy.

— Again: by DRIFT. Not plan: »COOKIES are NOT for harm, only for Good» (GOOGLE — COOKIES: not one word HumanRight. Not a sign. Not a spell. Not a hint). Only by the consequence of turning ones back on human right recognition — given to humans from birth (Old Testament testifies, and others), not by invention or decision.

”.. and all of you are children of the most High ..” (Ps.82:6). UDHR10Dec1948: Bulls Eye. Universal. Not national.

 

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international ..”

 

Not one word. GOOGLE. The foremost.

 

The greed inside present world business enterprise is sending humanity back to a level of Stone Age:

— Criminality and a general intrusive behavior (GOOGLE as exemplified) is constantly increasing.

Not one word HumanRight recognition. Society is falling apart. Absolutely.

 

 

A21.3

 

Ownership: A21.3 ¦ Kapitalet

 

ÄGANDE, ägandeskap (A17) — så som det kan förstås enligt människorätten UDHR10Dec1948

 

En ÄGARE får tydligen förstås som:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

den främsta universellt förvaltande/ansvariga auktoritativa instansen

över visst så erkänd fysisk domän (föremål, mark, land — aldrig LIV) — och som inte inkräktar på den övriga allmänna människorätten UDHR10Dec1948: K1-8, A1-30.

 

(Människorätten generellt bygger på samarbete och samverkan — vilket i princip utesluter ett bokstavligt ägande, istället understryker ett absolut personligt förvaltarskap: ansvar under människorätt).

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

EXEMPEL:

— En skogsmarksägare får — människorättsligt (A3) — inte avliva levande träd (BioDiv):

A3:

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig trygghet/säkerhet.

 

Men eftersom, vår tid, skogssällskapen tydligen särskilt inte har något begrepp om grundläggande universell människorätt (BioDiv), kan man kosta på sig att skita i resten också (BioDiv).

 

A17.1:

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

Var och en har rätt att äga egendom ensam såväl som i förening med andra.

 

A17.2:

No one shall be arbitrary deprived of his property.

Ingen får självsvåldigt berövas sin egendom.

 

Microsoft (2016+):

”Restart your computer, or we will do it for you”.

 

ATT köpa en bok, betyder INTE att man har förbindelser till förläggarens eller författarens personliga sinnesinnehåll;

   datorprodukter generellt (programvara) får inte inkräkta/inskränka på personlig rätt att äga maskinvaran som krävs för att köra/använda datorprogrammet:

   rätten att använda en inköpt vara får inte inkräkta på individens universella utvecklingsrättigheter:

 

A29.1:

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig.

 

Men speciellt Microsoft — särskilt tydligt okunnig om innehållet — raljerar fritt och öppet med sin dikterande världsomfattande elektroniska programkultur — på köpt världsjuridiskt stöd.

 

 

Ownership

 

LAW : 17Jun2023 — LawCONDUCT  ¦ The World Democracy Crisis Phenomena

 

 

OFFENSE COMBAT      CRIME PREVENTION      SECURITY PROMOTION

The LAW, ITS HISTORY AND THE MODERN SOCIETY DEMOCRACY CRISIS PHENOMENA[‡]

 

 

Present establishment

SOURCES (Western world tradition):

 

1.   The Old Testament, OT (the inquiry on the opposition between Jesus and »the flesh jews» in the New Testament suggests the time line for OT to be different than the present established idea of its origin — see details in The Claim).

2.   Roman law [from ca 500 BC — also referred as civil law WIKIPEDIA Civil law (legal system)].

3.  St. Paul (»the teaching of obedience under authority»);

 

 

[‡]PAULUS 1: ”Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud.”,

Rom. 13:1 (Paulus brev till Romarna), Bibeln 1917

 

[‡]PAULUS 2: ”Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom.”,

Rom. 13:2 (Paulus brev till Romarna), Bibeln 1917

 

[‡]PAULUS 3: ”ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma.”,

Rom. 13:4 (Paulus brev till Romarna), Bibeln 1917

 

[‡]PAULUS 4: ”Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är.”,

Rom. 13:4 (Paulus brev till Romarna), Bibeln 1917

 

[‡]JESUS 1: ”»Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”,

Matt. 4:10, Bibeln 1917

 

 

Paulus, kort:

 

 

»Var och en vare undergiven den överhet han har över sig. Ty det är en ordning instiftad av Herren Gud. Och den som sätter sig upp mot den, sätter sig upp emot Gud. Ty överheten är en Guds tjänande inrättning som är instiftad för att hålla alla ogudaktiga i schack».

 

eng, St. Paul in short.:

»Be each and every one submissive the authority over him. For that is an order of business ordained by God The Lord. And any one rebellious against it, then also opposes God. For the authority is a servant of God, intended to control the wicked in check».

 

Answered in short by the Jesus man, as suggested and above quoted (Swedish 1917 Bible):

»Satan, go away. For it is written: pray and serve Way Truth Life only».

 

Today, several individual texts report (just about) the same order of business as the above outlined (suggesting that the western world idea of judicial law connects basically to the St. Paul obedience teaching complex: basically Roman Law — from ca 500BC):

 

THE INFLUENCE OF BIBLICAL TEXTS UPON ENGLISH LAW, John Marshall Gest (notDated)

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7211&context=penn_law_review

"

   In the bitter controversies over slavery and the Fugitive

Slave Laws which preceded our Civil War, no authority

was quoted with greater confidence than was St. Paul, and

he who argued against the, injustice of slavery was held to

be an opponent of the revealed will of God; while on the

other hand Emerson in his speech on the Fugitive Slave

Law unhesitatingly affirmed that an immoral law was void

and appealed for support to the Bible, which he said was a

part of every technical law library.

 

   So St. Paul said, "Let every soul be in subjection to the

higher powers: the powers that be are ordained of God."

"Fear God, honour the King." These and similar texts in

later times became the ground of the formal theory of the

Divine Right, which made so much mischief in the history

of our constitutional law. But in other well-known passages

St. Paul holds that the end of civil government is to be the

avenger for wrath to him who doeth evil; its divine

institution was for that purpose and only so far as that purpose

was fulfilled did government retain its sacred character.

 

In short, the Bible contains an arsenal of texts, from which

the advocates of the Divine Right on one side, and the

defenders of human freedom and equality on the other,

freely selected their weapons.

", p23.

 

BIBLETOOLS (1992-2023)

What the Bible says about Roman Law

https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/6909/Roman-Law.htm

"

Such vile disciplinary measures typically became well known in the Roman provinces by design, all the better to keep a foreign populace in check. As not only a Roman citizen from a prominent family but also classically educated, the apostle Paul was likely aware of this, as well as most other Roman laws, customs, practices, and traditions. Indeed, he wrote several of his epistles (Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon) while incarcerated by the same government. He had faced Roman punishment on several occasions (see, for instance, II Corinthians 11:23-28).

".

 

LAW

 

LawConduct: LAW

 

THE FOLLOWING TEXT HAS NO WHAT SO EVER CONNECTION TO RELIGION — WHICH WILL BE EXTENSIVELY CLEAR TO THE READER AS THE READING PROCEEDS.

 

 

THE LAW CONCEPT — as suggested from the JESUS MAN sayings:

THE LAW — WITH CONSEQUENSES

THE WAY WHISHED TO BE TREATED

 

.. ty detta är lagen och profeterna.

”,

Matt.7:12, BIBELN 1917

King James Bible (1600+)

.. for this is the law and the prophets.

”,

Mathew 7:12, King James Bible

 

By apparent and related reasons here in UniverseHistory, we do not give credit to the late 1999 Swedish New Bible — as it is compromised in explicit in its Old Testament parts — based on comparing the concurrent texts of The Swedish Bible 1917 along with its concurring King James Bible. These two latter concur — while the New Swedish 1999 Bible does not.

 

SHORT BACKGROUND:

The Swedish Parliament [Sveriges Riksdag] voted  [1999] for a revised translation of [an excellently translated] The 1917 Bible to a New Swedish Bible [1999+]:

 

   What we know: Sweden has no explicit contact with God, and as such has no idea of its content either: This is a Hazardous Situation — and was so cemented [because the older Sweden’s 1917 Bible IS very much in line with the English King James Bible, while the New 1999 edition most definitely is NOT ]:

 

TheFraudulentNewSwedishBible: LawConduct

What the Authorities WANTS it to be — NOT what it is — related and compiled with concurring examples  between Bibeln 1917 and King James Bible (1600+) : an occurrence by Drift, not by any deliberate plan:

SWEDISH PARLIAMENT 2023: stop killing humanity. Stop locking the population in a darkness of ignorance: consensus is NOT a scientific subject. Never was. Never will be.

 

The Forgery

The Swedish parliamentary responsibility for a new fraudulent interpretation of The Old Testament: its complete denial

On consent from the Swedish Parliament, Sweden was consulted to organize a new translation of the previous bible Bibeln1917 into a New Swedish Bible 1999: it is a veritable »holocaust».

 

NOT WHAT IT IS — BUT WHAT THE ESTABLISHED IDEAS WANTS IT TO BE:

 

The Hazard — claiming the Swedish population, not the Swedish parliament, to be responsible for the cut:

In the Foreword, page one, in The New Bible 1999 it is stated:

”Den nya översättningen har utförts på uppdrag av svenska folket genom att den har beslutats av riksdagen.”

The new translation has been executed on commission of the Swedish people in that it has been decided by the parliament.

That was a new one:

»The Swedish People has been given Mandate over God from The Riksdag». Perhaps the Next is to decide a new Solar Irradiation too.

 

Compare a true —related — correction

— fully related — description:

The new translation has been forced onto the Swedish population executed on commission of the Swedish parliament, in general, intended — however Not One Word HumanRight Recognition — to represent The WILL OF THE Swedish people in that it has been so dictated, officially decided by the parliament so by document demonstrated that IT has a The Local Absolute unquestionable Authority over HumanRight recognition by majority DECISIONS — so proving  by DRIFT, not plan — a direct related example of

HOW unproclaimed parliamentary dictating exercising fascism WORKS in Sweden 1999+.

Then — NOT TO SAY ANYTHING ABOUT THE CONSULTED Christian Community — the instance which advocated the actual Quote, as above.

   We do not apparently come any closer to an exemplified NOT PROCLAIMED, just by DRIFT of NOT recognizing HumanRight,

nazi-fascistic dictating satanism. The reader may very well give other viewpoints. Compare ”THE will ..” See also CAPITAL.

 

AND BESIDES THAT: look at what The Swedish 1999 Christianity Consulted Personnel Community did Perform: — »they killed the Old Testament». Shredded. Examples are given and related in The Book of Knowledge. Dodge that one, anyone who can.

 

 

NOTED REMARKS:  — King James Bible the term nation versus the Swedish 1917 Bible not represented: NATION?

KJB Lev.18:24: ”Defile ye not yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you.”

Swedish1917Bible 3Mos.18:24:

”I skolen icke orena eder med något av allt detta, ty med allt sådant hava de hedningar orenat sig, som jag fördriver för eder.”, FREELY TRANSLATED:

Ye shall not defile yourself with any of these, for with all such the heathen have defiled themselves, which I expel for you.

WORD SEARCH:

   In the Swedish 1917 Bible, the term and word nation does not exist [searched for at site: runeberg.org/bibeln];

   In KJB — KingJamesBibleOnLine.org — the word nation has 127 instances.

   UNFORTUNATELY the term NATION — as opposed to the meaning of UNIVERSAL — Chinese Human Rights, European Human Rights, German Human Rights, and so on versus Universal Human Rights UDHR10Dec1948 — MAY BE INTERPRETED AS A LOWER LEVEL OF CLARITY in RELATING the different passages in concern of The Old Testament Bible.

   The English-Swedish dictionary  says nation  is synonymous to PEOPLE, FOLK — which would be a prescriptive term — however NOT in terms of todays corrupted and compromised example on the term ISRAEL. See details in The CLAIM — the controversy between the Jesus man and The Flesh Jews. To be strict, that part is somehow decisive in this presentation.

   The Swedish 1999 New Bible on the contrary, uses a terming ”NATION” in referring ISRAEL — as a geographical site on Earth:

 

 

”ISRAEL — är enligt biblisk tradition namnet på den nation som skapades när släktingar till Jakobs tolv sönder erövrade landet Kaanan runt 1200-talet (1400) före Kristus.”,

INTRO/ForeWord page14.col1.t, The 1999 New Swedish Bible, FREELY TRANSLATED:

ISRAEL — is according to biblical tradition the name of the nation created when relatives to Jacob’s twelve sons conquered the land Canaan around the 1200s [1400] before Christ.

Compare ISRAEL according to the sayings from the Jesus man [ The CLAIM ] in stating the two diverse and controversy passages: »for the salvation is from The Jews» versus »You [FleshJews] have the devil as your father»: The biblical ISRAEL [prev. Jacob] has no geographical or fleshly connection. Not one atom. Not even on my best day. No mother god loving way. Claim whatever you want, any time. See more PROPERTIES related details in THE ORIGIN OF the HUMAN RIGHT PROPERTY.

 

   Just to remind: ”.. and all of you are children of the most High ..”, Ps.82:6: there are no people of a higher or lower value than others. ISRAEL is on the IN. Not the out.

And until The World realizes the truth about that — especially the United Nations — violence and human right intrusion will escalate; return Palestine to its rightful population:

 

”.. freedom, justice and peace in the world ..”

 

 

   In general — example Jeremiah 5:15 — the KJB:s ”nation” has the corresponding ”folk” [ A KIND sort type OF people] in the 1917 Swedish Bible.

   While the latter — people in 1917Bible — apparently suggests a categorization of ATTITUDE — state of mind, a certain »cogitative property»

— a NATION, as we know of it, is a geographical SITE wherein people of all kinds of attitude — »cogitative property»: freedom of expression — reside.

That is apparently a severe distinction.

 

THBooK: TheFRAUD ¦ Conduct

 

Revealing The Old Testament Bible Context — Swedish Bible 1917 with King James Bible (1600+) — in related and quoted Examples as

THE HIDDEN BOOK OF KNOWLEDGE

 

The New 1999 Swedish Bible fraudulent Content:

 

   Lagar om könsumgänge,

”LAWS ABOUT SEXUAL INTERCOURSE”

   has absolutely no representation in the Old Testament, no way. And so also none in the sayings from the Jesus man. Perfectly clean from such. Do correct if wrong. Related:

 

THE BIBLE  — Old Testament + Jesus sayings — IS NOT ABOUT SEX. IT IS ABOUT THE CONDUCT OF THE HEART and its universal history: MotherNature.

Do correct if wrong, faulty statements are not allowed here.

No religion. No politics. Just plain Science backed up by RELATED mathematics and physics:

we leave no one behind.

 

The Swedish forgeryLagar om könsumgänge” has been added (By The Swedish Parliamentary Representation) as

a headline in 3Mos. Chapter 18: ”Lagar om könsumgänge” with additional enhanced type fraudulent text of the form, exemplified

 

Text Excerpts:

 

The fraudulent text in the Swedish New Bible 1999, 3Mos.18:6-7:

”Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är HERREN.

  Ingen får skända sin far genom att lägra sin mor; hon är din mor, du får inte lägra henne.”

Short Summing English; »A Child must not make love to its Parents».

The Old Testament has nothing such. No mother god loving way. Absolutely not. See As related below, with further.

THE NEW TESTAMENT — the St. Paul parts — on the other hand IS FULL OF THE SAME IDEA — as opposed to the sayings from the Jesus man,

here in a short sum [quotes in LAW]:

St. Paul: »Be each and every one submissive the authority over him .. ».

Jesus man: »Satan, go away, for it is written .. ». The Real Steel. Though never quoted by the Christians. Say again. St. Paul it is.

 

to be compared with the original:

 

Ett helt annat väsensgrundat beskrivningsämne —  a completely different REALM of COMPREHENSIBILITY:

How knowledge works: 1. Analysis, 2. Insight (revelation), with Results leading to 3. further analysis with 4. accompanying insights, and 5. dormant knowledge — in the form of »quests on idle». COMPARE: Father, Mother, Son, Daughter — Animal ..

 

Swedish Old Bible 1917, 3Mos.18:6-7:

”Ingen bland eder skall komma vid någon kvinna som är hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är HERREN.

Du skall icke blotta din faders blygd genom att blotta din moders blygd; hon är din moder, du skall icke blotta hennes blygd.”

This Swedish older original REFLECTS THE true INTENDED SPIRITUAL CONTEXT — in a sovereign language guaranteeing to collect all the rotten eggs in one and the same Hat. Say.

 

The Hidden Book of Knowledge — see further terms above — revelation [do correct if wrong, faulty statements are not allowed here]:

WHAT ARE WE HUMANS? Test Answer: Associative, Reflective, Cogitative MIND creatures — our physical bodies we got from Her: Nature. LIFE.

 

These here (suggested) The Hidden Book of Knowledge paraphrases from the original (1600KingJamesBible or The 1917SwedishBIBLE) are in no way absolute, only the first most obvious on a straight hand (from a previous practice of some years of editor’s acquaintance and tests). Once understood, the reader can test alternative formulations (on the same end station) and see that there really are several ways to reach the same end result (as it is in mathematics).

 

As related:

 

Attempting to remove resolution from Insight violates Knowledge ¦ Försök att ta bort förklaring från insikt våldför kunskap.

Do not inspect the cause of a previous Analysis by inspecting the Understatement; She is your mother, do not violate her nature. If we do: watch and see what happens.

DO inspect the cause of a previous Analysis by introducing a new one: honor (”your mother and father”) the path of knowledge (our Archives).

DON’T KILL THE APPLE TREE WITH GATHERING THE HARVEST OF THE APPLES. A book of knowledge.

Undersök inte upphovet till en föregående analys genom att undersöka fattningsgrunden; den ÄR upphovet, våldför inte Hennes [Förståndets] natur.

Undersöks upphovet till en föregående analys genom att undersöka fattningsgrunden, våldförs — raseras — fattningsgrundens fundament [vanvett bildas och uppstår];

FATTNINGSGRUNDEN — insiktens omfamnande helhet — är kriteriet på ATT en mening existerar, vilken som, sann eller falsk: vi känner inga rationella logiska verktyg med vars hjälp den grunden kan sönderdelas ANNAT än med resultat i ett etablerat vanvett [konv. psykos]. Försök själv att dissekera den grunden — och iaktta Markörerna — associativt, reflektivt, kogitivt — som pekar på Hörnstenarna: sammanhanget.

 

 

King James Bible (1600+), Leviticus 18:6-7 KingJamesBibleOnLine.org

”None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.

  The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness”.

Compare The Jerusalem Example: Cities have no mother or father. Wake up.

 

 

And so it goes on and on and on — and as much as we can figure it out, from it.

SOME GENERAL EXEMPLIFICATIONS — by RELATED principle, or not at all:

 

The Hidden Book of Knowledge:

   Analysis + Analysis is an unfruitful absurdity

(Swedish 1999 Parliament: »Homosexuality is an abomination, God says»)corresponding to Swedish New Bible 1999 Old 1917 Bible forgery.

The Hidden Book of Knowledge:

   An already born Insight attempting to have mutual sex (make science) with the Analyze from which it was born, is worse than stupid

(Swedish 1999 Parliament: »Daughters must not make love to fathers, God says»)Corr.

And the corresponding with sons and moms.

The Hidden Book of Knowledge:

   Attempting to develop knowledge/insight on or with not yet a finalized quest — a dormant unspecified issue — the result is inevitably delusive

(Swedish 1999 Parliament: »Sex with animals is forbidden, God says»)Corr.

:

We would guess, that The Swedish idea of Intelligence is on the up, these days .. yes.

 

Ingen insikt KAN stå fram inför en ofullbordad fråga (F) för att låta sig bli penetrerad av den (F): det är förvirring ¦ KJB Lev.18:23:

   ”..  neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion”;

The Hidden Book of Knowledge:

   No Insight can stand before a dormant quest in order to be penetrated by it: that is confusion

(Swedish 1999 Parliament: »Ingen kvinna får ha intimt umgänge med ett djur, God says»)Corr.

(Swedish 1999 Parliament: »No woman is allowed to have sex with an animal, God says»)Corr.

 

And any further we can compose, study, relate and present with examples. The Book is full of it.

 

Swedish Parliament: Back off. Reprint the Bible 1917. And let the people read it. One copy for each citizen.

 

No ”sex manual”. In explicit (Song of Solomon, Sw., Höga Visan)

the Swedish Old 1917 bible text says 2:7:

 

”Jag besvär eder I Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken: Oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill.”, Höga V.2:7

ShortEnglish: do not disturb love until it self so wishes. Corresponding King James Bible, Song of Solomon 2:7:

”.. that ye stir not up, nor awake my love, till he please.”. The Swedish 1917 text here is gallantly clear.

 

.. neither disturb — nor even awake — my wish to make love UNTIL IT SELF SO WANTS ..

.. varken störa — eller ens uppväcka — mitt älskande [sinnelag] INTILL DESS DET/den SJÄLV SÅ VILL ..

Meaning: it is Constitutional: trying to FORCE on sex only creates frustration — and ugly examples. Aspiring to STUDY — experience — it is the right way: adoration — when it self so appears. The nature of Nature. As much and as often as is wished. Tenderness initializes. Always.

ALSO MEANING: trying to BLOCK an individual FROM having sexual or intimate intercourse on the premises of freedom from force and violence ASSOCIATES VERY CLOSE TO COMMITTING A SERIOUS CRIME; A3, UDHR10Dec1948:

 

Related: The Book of Knowledge

 

 

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig trygghet/säkerhet.

A3, UDHR10Dec1948:

 

The Teacher — by examples:

Or as it is written in The Book: »do not disturb Love until it so itself will».

 

 

 

Taking (Malena1992) on the here idealized example with the woman who feels having lived in a sexual prison of deep dissatisfaction, until having met a most tender and kind man with a (more than) huge penis from which erotic experience that women realized her nature and became the happiest ever since. And it is impossible for all of us sisters and brothers NOT to feel happy with her, not to say enter a »constant state of mind of appreciated erotic ecstasy that only seems to deepen, endlessly, really making us feel Alive».

 

 

 

SHE (LIFE) AS OUR TEACHER then also becomes the preferred selected CARICATURE of eroticism in general for illustrative purposes (ohh man .. this is above ..):

 

 

 

LUST (the penetration began at Midsummer .. and ended around Christmas .. we had to take breaks in between ..);

 

 

 

»the creepy tender feeling beginning in the basement, soon filling the entire building with its forbidden but impossible to resist warm embracing touch .. and I refused to leave that room the following three days .. it was fantastic .. when will I ever see you again ..».

 

 

 

LIFE. It is EMBRACING. Never striking. Always kissing. Always smiling. Always laughing. Always blushing.

Always protecting. We can deny it, very unpleasant situation, but not kill it, not master it, not own it.

 

 

 

The ever pulsating sensation of being together with Her, totally free from violence and force, just enjoying what Nature has created to be admired and appreciated, refusing to have it ANY OTHER WAY, that IS life.

 

 

 

It apparently is NOT ABOUT to Have or to Extract The Pleasure — trying to OWN it, master it or rule it.

It apparently is to EXPERIENCE, to Explore and to Discover — study. Pleasure: the body of physical form that nature has given — in whatever FORM the individual itself can accept — without introducing any kind or sort of force or violence.

 

 

 

Just Pure Tenderness. Nature Touching Nature. Wind. Light. Water. You name it. When will I see you again? I so long for you ..

 

 

 

An embracing kiss. Fingers and hands touching each other, with no desire to have or own, just to share, experience, discover, study, enjoy.

 

BASED ON an expressed FREE WILL OF THEIR OWN TO MAKE LOVE, there is no ranking between individuals, as ”.. all of you are children of the most High ..”.

Please do tell.

 

 

SEXUALLY NAMING a women ”bitch, slut, whore” — just because she IS a women: a princess, a queen and an angel: a mother of the universe: the natural form carrying us into LIFE — apparently reflects the lowest and most dirty of all possible human cultures.

 

Please do tell where That came from:

LIFE: Related

If the state authorities cannot handle the LIFE property of LUST — imagining IT to be »sinful», dictating RANKINGS BETWEEN HUMANS as if »decisions from God» — who did expect OTHER than a community where humans live in anger, wrath, frustration, fear, captives, prisoners .., say. Violence gushes out of it.

 

 

AND THE AUDIENCE FLIPPED OUT AND STARTED TO SCREAM AS ONE MAN: .. WE WANT MORE .. WE WANT MORE .. WE WANT MORE .. WE WANT MORE .. WE WANT MORE ..  Chapter .. 25 ..

 

 

 

They are never allowed to get out of IT. Not because of any explicit proclamation. Only because of the LOCKED UP consequences of the DRIFT — HumanRight denying state authority mentality — of NOT attending to the already LIFE-recognition of HumanRight. Say again.

 

Please do tell.

 

Swedish Parliament — and others; please: If you cannot handle THAT, which already is apparent, what CAN you handle? Test answer: apparently nothing at all.

 

Sveriges Riksdag i exempel — som BORDE vara befolkat av Kunskap och Insikt, men istället ASSOCIERAR  ett råtthål av grisaktigt maktbegär: lydnad, bestraffning.

Ingen undervisning. Varför inte? Därför att Besättningen inte förstår den nivån. MAKT.

 

IT IS OBVIOUS that the Swedish Parliament with associated parties — the entire population, not to say the entire world — have a serious Problem with this situation, as formulated below:

 

   Whatever individuals do, and whoever they may be

on the power of their own free will,

provided free from violence and force

is equally in the interest of true love — in the most high of Nature’s own nature:

the foundation of freedom, justice and peace in the world ”.

 

Apparently so. Please do tell:

 

— WHY is IT that You Swedish Parliament do not introduce this following general Community Defense Law:

all forms of force and violence are strictly forbidden

WITH ZERO TOLERANCE

 

because defense is NOT practicing violence, defense is preserving dignity BY ANY MEANS trough teaching and education” — not obedience and punishment [»you stupid fuckups»]: HumanRight recognition. Say again.

 

— And You, Swedish Parliament, of course, is most well known on Earth 2023 for having enlightened The Populations on this basic elementary moral teaching, DEFENSE FUNDAMENTALS yes? Say again:

 

   a peaceful human being is never attacked, not under any kind, sort or nature of circumstances, ever: it is being DEFENDED, SUPPORTED, HELPED.

 

Dragging in not  VIOLENCE REFUSING persons into The National Defense, and ALSO putting a WEAPON in their hands, is most definitely and unequivocally the same as CREATING and URGING a society BASED ON VIOLENCE.

 

Swedish Parliament — and others; please: If you cannot handle THAT, which already is apparent, what CAN you handle? Test answer: apparently nothing at all.

 

 

 .. oh .. mama .. I will always love you .. you are impossible to resist ..

 

LIFE is not asking you.

LIFE is telling you.

Wake up.

 

Teaching and education. NOT obedience and punishment. Details the addressed Swedish Parliament with associated apparently knows very little about.

FiftyShades:

You may object on this one — please share:

The (2023 now seemingly constantly) expanding popular pornographic @Internet SPANKING AND SLAPPING seems to be extensively popular among individuals who distribute and receive the spank and the slap, apparently intended to INCREASE the personal amount of sexual — body contacting — PLEASURE.

— Yes. And if the receiving part is spanked and slapped enough, maybe the highest of all the erotic ecstatic pleasurable orgasms may be realized too with such INCREASED PERSONAL PLEASURE, say. It apparently suggests the satanistic torturing tickling power performance of practicing oppression to a human X — unaware of X:s real steel nature.

   Try that with a fully enlightened Woman, and she will most definitely throw you through the walls of any concrete. Absolutely. Exactly.

She will not accept to be dominated: A Woman definitely has no wish to be dominated. And neither has any Man. Say again.

 

 

As IT HAS BEEN RELATED AND PRESENTED IN THIS SPANKING EXAMPLE:

HUMANITY HAS BECOME A VICTIM OF CIRCUMSTANCES

Beyond the limits of its own capacity to heal — on the Drift generated by The State Authorities and their greed for power and deciding authority, having led humanity into the darkest of all the ages of morality: an anarchy of gushing violence and intrusion. And the reader may very well present a disclaimer to this statement, as non here yet has been found.

 

 

EXEMPLIFYING (Wikipedia article) ON THE FILM

FIFTY SHADES DARKER

There is especially (DVD films)

— the 2016, 2018 two movies FIFTY SHADES DARKER and FIFTY SHADES FREED ..

(And a precursor [2015] FIFTY SHADES GRAY which was banned by a list of contries and region for its sadistic content)

— a (somewhat good) illustration on »the limits» where force and violence interfere with or in sexual intercourse.

 

Wikipedia, Fifty Shades Darker (3Jul2023):

FIFTY SHADES DARKER, DVD movie — cover says “Film © 2016”  — Wikipedia says

 

“Fifty Shades Darker .. is a 2017 American erotic romantic drama film”.

Correction: LIFE

No.

 

The FIFTY SHADES DARKER, DVD movie — cover “Film © 2016” — as it is seen here and weighed against the HumanRight recognition related content here in Universe History, do correct if wrong,

 

is

 

A glorified and »Kindified»

rape-Sex

Spank-Adoration

Bondage Real Steel Heavy Male-Dominant (“take off your panties”, “we're going back to the boat” .. »do as I say»)

Sadistic

exercising novel of unproclaimed — by drift, not plan, note that (these excellent people are Victims) —

satanistic popular western world Mind Kicking exhibition of

 

what is left ON THE PAVEMENT

of any natural idea of eroticism

 

when the populations have been living in the dark for a long time,

completely released from any insight into

the Kingdom of HumanRight recognition.

 

It reflects a complete human civilization tragedy, a havoc,

explicitly viewed from a specific sexual standpoint.

 

THE action

— apparently directed and glorified, again by drift, not plan

— is, again, apparently intended to be an attempt to a leading example of

»a new Kind era of Family Gathering on Highly Accepted Mind Kicking Sexual Intercourse»:

— ADVERTISING Appreciation of ”kind violence”. Promotion of ”kind violence”.

   By Drift. Not plan. The Mind Kicked personnel does not know what it is involved in. No way.

 

IT apparently reflects

The Remnant sewer From An Expedition

which purpose Was to rescue a drowning world of violence lovers.

(Like Project: Helping Donald Duck survive — in a Rolls Royce).

 

World2023:

IT apparently RESEMBLES A WORLD WIDE ADVERTISEMENT SAYING:

»spanking is OK». See verifying proof below.

— It isn’t. It’s a mess.

— WHAT EXACTLY IS A MESS?

SPANKING IS NOT THE PROBLEM.

WHAT IS THE PROBLEM?

— Apparently The World State Jurisdiction Governmental Systems not allowing the populations to develop A BASIC INSIGHT INTO HUMAN RIGHT RECOGNITION: what it is, what it entails, its nature, its respect.

Defense — based on refusing violence. ATTACK-REFUSAL unless attacked. Refusing to cooperate with any sort, kind or nature of any onset of AN ATTACK. Exactly what the state governments do not do, continuing to hold the population under Punishment and Obedience (SummingStPAUL), systematically attacking, abusing and intruding the peaceful mind in demanding its obedience under THAT authority; society commits conductive suicide. Bit by bit. Piece by piece.

— WHY  do not do” ?

— Apparently because That System is bases on a tremendous world wide popular cheer for the love of practicing Punishment and ObedienceSt Paul’s Obedience Teaching ¦ KJBex : society commits conductive suicide.

 

Again: By Drift. Not plan. The Mind Kicked personnel does not know what it is involved in.

 

Human right recognition

Take Sweden for example: The country does not even have a decent TRANSLATION of the original: it is impossible — excluded — to even THINK of getting into a DIALOG with a Swedish authority on the subject — concerning the context of The English Original: the personnel does not understand the concept ”recognition”. Say. The population has no idea. Obedience and punishment it is. World Wide, even.

SPANKING is not the problem. It will most certainly self-terminate along with humanity’s realization of its inherent DIGNITY — along with termination of the rest of the violent orienting so beloved inducements. Most certainly yes.

A revolutionary rebuild of defense (SuggestedCURE).

 

Proof: Correction

Search@Internet3Jul2023:

is there any porn site free from spanking?

THE RESULT EXHIBITS ONLY PORN SITES — with SPANKING;

“Free spanking .. 14 Best Spanking Porn Sites .. Spanking Porn Sites .. 15+ Best Flogging and Spanking Porn Sites ..”,

Why spanking porn is great .. There are many psychological reasons why spanking someone during sex feels so great ..”.

Maybe the spank also will enter the kingdom if spanking hard enough — yes?

The quest has no response at all, only its opposite.

”Spanking is normal, fun and sexy”. Internet 2023.

It is LIKE A FAST LOOK INTO A WORLD WHERE ONLY FULL ANARCHY IS KNOWN. Truth: suspended. Love: suspended.

— »We help you experience more to think better with higher quality». — »We Want More Spank .. We Want .. ».

 

Again: By Drift. Not plan. The Mind Kicked personnel does not know what it is involved in.

 

AND THERE IS NOTHING — nothing, as Related — THE WORLD STATE AUTHORITIES CAN DO ABOUT IT because the syndrome is generated — fed — by the state governments themselves: Obedience and punishment. No education. THE POPULATIONS ARE APPARENTLY STATING »MORAL ANARCHY» — MEANING ”IT IS FUN AND SEXY” — AS A NEW NORMAL STANDARD OF AND IN THE COMMUNITY. And/But SPANKING IS NOT THE PROBLEM. But/And the public is sticking out and starting to wave openly with their Internet squirting dicks: ”the will of the people”: normal, fun and sexy. Slapping World Peace: society commits conductive suicide.

 

TRY TO FORBID IT — AND IT WILL QUADRUPLE. Obedience and Punishment. Wake up, world:

GOVERNMENT SOCIETIES: AS these apparently cannot handle A PEACEFUL MIND WITH HONOR AND RESPECT — defense : society is crashing — what did these expect in the long historical run OTHER THAN A GROWING SET OF POPULAR ANARCHY? Say. These are really the smartest. No. Of course: these do not understand the concept of peacefulness. These have no idea.

 

— Yes. And as Pleasurable as you have it Milady, you are going to Advertise those Spank Preferences to your Baby too — yes?

— Welcome Family Spank. Hello, I'm Henry Spank, and this is my wife, Maya.

Tell me I'm wrong: in your heart love is unknown. Say it. Completely. 100%. Say it. Unknown meaning.

 

Henry and Maya have bought Silicon Dolls. They have invited us to visit them on Friday evenings, when they practice silicon ass slapping in the basement. BBC was there too, filming. Come again.

Vote on us.

 

Receiving Mental Kicks of executing a Torture — completely blocking any idea of LOVE:

— What is that? Test answer:

A collectively SICK culture — on Drift. Not plan. The perpetrators are VICTIMS, definitely so. Unaware. It is just a chase for sensation, power, and ego-tripping experience — to compensate for a child's mind, held captive in a moral and sexual prison who never saw the light. Say it: that is wrong.

Say it. Relate it. Educate us.

 

 ACTION.

 

Obedience and Punishment

SCIENTIFIC AMERICAN has »an early» article (3May2016) ”What Science  Says — and Doesn’t — about Spanking”.

 

”This age-old parenting question elicits fierce debate among parents, psychologists and pediatricians.”.

”Surveys suggest that nearly half of U.S. parents have spanked their children as a disciplinary tactic, but many experts argue that this form of punishment—hitting a child on the bottom with an open hand—increase the risk that kids will develop emotional and behavioral problems.”

 

But as related above: present state administrations does not have the tools and the instruments to fight and combat the inducements due to the traditional jurisdictional western world system in its traditional adoption of the St Paul’s Obedience Teaching (LAW ¦ SummingStPAUL): it is all in vain. Definitely:

the will of the people”:

— »Violence Takes Over». No education. No teaching. Obedience and Punishment. No Knowledge.

 

”Other scientists counter that research on the issue is fraught with problems, making it impossible to draw black-and-white conclusions.”

Well said.

”A new meta-analysis addresses several of the most contentious points in the debate and concludes that spanking does pose risks, but differences of opinion persist.”.

SCIENTIFIC AMERICAN 3May2016.

 

The WORLD2023 already summed and related conclusion hence stays put: Todays world societies have no developed insight or knowledge in ”the psychology of conduct” to make real powerful contributions in resolving The Problem. It — steadily — grows. Violence — lack of defense — consumes the traditional societies. On all sides;

— »We can all sense, that a Human is, really, a peaceful being in the bottom (as also an animal is) — but we do not understand its mechanics».

 

 

Claim whatever you want, baby. In whatever manner you want:

   violence and love have nothing in common. No way. Never had. Has not now. Never will have.

 

 

— THE APPARENT WESTERN WORLD FAMILY POPULAR love of spanking has nothing to do with freedom from force and violence, ”the foundation of freedom, justice and peace in the world”: eroticism; tenderness. CARE.

— IT is just chasing the tail of The Dragon where the muscle time to reach the tail is never going to connect. Ever. Why? Test answer: Because

— IT is »a state of» unproclaimed unhappiness. IT is Trying to compensate a fundamental Lack of Love (The western world cherish for St Paul’s Obedience Teaching). IT is a tragic Movie of a 24/7

Cultural Dissatisfaction — in need of a corresponding in-lack-of -Nature-supporting condiment:

”Spanking is normal, fun and sexy”. Internet 2023.

 

 

KJBex: ProofSpank ¦ LAW

KING JAMES BIBLE The new testament  1 CORINTHIANS CHAPTER 11 The teachings of St Paul:

   Bibeln 1917 — @INTERNET: site:runeberg.org/bibeln

 

11:1      Be ye followers of me, even as I also am of Christ.

           Varen I mina efterföljare, såsom jag är [ i ] Kristi. 1Kor.11:1.

11:2      Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I deliver them to you.

           Jag prisar eder för det att I i alla stycken haven mig i minne och hållen fast vid mina lärdomar, såsom de äro eder givna av mig.

11:3      But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of man is God.

             Men jag vill att ni ska veta, att huvudet för varje man är Kristus, och huvudet för kvinnan är mannen; och huvudet för mannen är Gud.

           Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud.

11:3 Also same Swedish text in The Swedish 1999 New Bible — but not 11:1 ...

 

— This IS a real steel mess ..

 

”.. the head of the woman is the man ..”:

How was it that this apparent[‡] villain did make such an impression on the western world history, that his (apparently biblical hideous) mouthing gave birth to a »The Christian Church»?

— APPARENTLY Because his apparent mouth-promising authority, further quoted below ’from God’ apparently was dedicated — also apparently by drift, not plan, if no other interpretation is at hand (a really bad cunning mentality) — to the regional land owners: Kings, Knights, Bailiffs — as ”of Christ. Jises .. Real Steel Heavy stuff, the least we can say.

— We have to be careful here: The above concluded SUGGESTS that the Western World Christian Church’s nomination of the title St Paul really originated in some really bad and cunning personal inducements — far from the content and context in the sayings of the Jesus man and his old testament provisions — for purposes of personal gratifications we cannot prove or even certify here, only speculate on. And speculations is not a subject in this UniverseHistory: the Paul man was not aware of his doings. No way. But what about the rest of the audience? DON’T THEY HAVE EARS TO HEAR WITH?

 

 

Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”, John.14:30;

Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.”. Say again. Come again. Followers of St Paul. NoJesus:

 

”.. because they believe not on me ..”, John.18:9.

 

There you go.

 

PAULUS: ”Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud.”,

[‡]PAULUS 2: ”Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom.”,

Rom. 13:1-2 (Paulus brev till Romarna), Bibeln 1917

KING JAMES BIBLE: ”Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God”,

Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

ROMANS CHAPTER 13:1-2.

 

Apparently, do correct if wrong: THAT MUST HAVE BEEN »THE ST. PAUL’S REVELATION his Vision of God» (Why? Do you see any other alternative? Please do share), CONVINCING HIM SO MUCH OF ITS GENUINENESS, HE BEGAN A MISSION FOR IT as ”of Christ”. Jises holy Mary. The PAUL man says nothing else than show obedience unto them claiming Special Divine Authority — for they are the servants of God. Western world 2000 year history: The Christian Church — on a level of St. Paul’s excellently developed apprehension of the old testament content;

 

— Jises ...... ” .. the higher powers .. ” ?

— What on Earth and all the Heavens became of

 

Ps.82:6              ”.. and all of you are children of the most High” ?

 

Not because The Old Testament SAYS so. Of course not. But because You — you individual Girl and individual Boy ARE so: man and woman. Say again. UDHR10Dec1948: inherent dignity. The Hidden Book of Knowledge[‡].

 

and

Matt:23:10       Ej heller skolen I låta kalla eder ’läromästare’, ty en är eder läromästare, Kristus.

KJB                  Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

;

”.. for salvation is of the Jews ..”, John.4:22 ¦ TheCLAIM.

 

— What?

The greed — DRIFT, not plan — for Power and Authority (and the terrified petrifying fear of being punished by It) apparently drove (the western world) humanity into its present state of the matters, obviously and apparently. Vanity. So high, so vast, so faithful.

— Why is the Christian world of priests, citing and relating to, and so very beloved and fond of St Paul and his sayings, why? Why not cite the Jesus?

— It wasn’t St. Paul. No sir. It was THE DRIFT OF IGNORANCE and its mind kicking content attracting all the environmental suckups and fuckups. HumanRight Recognition OBLIVION forgetting the beauty, Honor and Wonder of Woman:

   they do not understand the concept:

 

Ps.82:6              ”.. and all of you are children of the most High”. (Ahimsa — NOviolence);

 

There is no obedience, and there is no punishment, only consequences of our actions:

— IF a community senses a Villain which cannot leave people alone and in peace,

   the community locks the Villain in — UNTIL. It is called: teaching and education.

HumanRight recognition.

UNTIL. There are no ”time limiting sentences”. Zero tolerance.

 

   BECAUSE (the end station): Did you, really, think of our universe as — principally — a never again appearing occasion? Did you? Oh .. baby ..

   According to modern corridors: certainly. Yes.

   According to related physics — including relating and explaining MAC as a primitive: No.

   Compare as related in detail TheTEXPLAN from PhysicsFIRST with the final details in TheRevelation:

More comprehensive and detailed in WhyMAC ¦ GeneralStateLaw:

there never was any ultimate creation. [AWAKENING it is — featuring a ”creation”] No way:

The Energy Law clarifies the details. It is all mathematics and physics. Say again.

(Comparing modern academic ideas of origin with related physics and mathematics).

 

Check: KJBex

ALL KNOWLEDGE COMES THROUGH PERSONAL INDIVIDUAL REVELATION especially testified through the most prominent and direct of all the sciences, mathematics and physics — after study (association, reflection, cogitation) — and it is as the Jesus man says it, unless the reader has other experiences to deliver the interested (Properties, Jacob’s 12 Sons, Israel — The Hidden Book of Knowledge: TheCLAIM):

 

”.. for salvation is of the Jews ..”, John.4:22

Not St Paul.

 

THE eternal DOMAIN AND PROPERTY OF KNOWLEDGE (HumanRight recognition: gravitation, electricity: heat, light, magnetism — LIFE; Ahimsa NOviolence, the foundation of DEFENSE).

(Apparently what the present world government authorities know very little about — especially the Swedish one, as quoted: »Let’s Kill The Old Testament — and continue our cheer for St Paul»).

— You know TYPE these in example (Mathematics’ 5 basic laws — not mentioned in modern quarters as such) and many others .. :

 

———————————————

Mathematics from the beginning  ¦ TEST THIS; »salvation is of A DOMAIN OF ETERNAL KNOWLEDGE» — IT cannot be removed, ever. Forgotten, yes. But never annihilated.

THE CHEOPS PYRAMID CheopsRectangle relation — GoldenSection mathematics — applies for the angle 51°49’38’’, the above left designations h² = rx ¦ x = [—1 + √5]/2 = 0.618033988..

 

 

And St Paul is of course the worlds most famous and highly respected spokesman for delivering this insight — too — to, especially, the very highly western world latest 2000 years respected and deeply adored female part of the populations: »obedience and punishment»; ”head”. OhMy.

— OhGaad, what crap .. St Paul has apparently and provably down to the last cosmic atom equally as much to do with the sayings of the Jesus man — as Donald Duck drives a Rolls Royce at Times Square. Say.

 

I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.”, Kol.3:20;

I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.”, Kol.3:18, Bibeln 1917;

Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.”,

Wives, submit yourselves onto your husbands, as it is fit in the Lord.”,

KING JAMES BIBLE, COLOSSIANS CHAPTER 3:20¦18

 

Or, as the man apparently put it:

 

Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till.”, John.14:30;

”Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.”

 

”»Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’»”, Matt.4:10, Bibeln 1917;

Get the hence, Satan: for it is written, Though shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve”, KING JAMES BIBLE, MATTHEW CHAPTER 4:10

 

 

In this conclusive approach, »all the deviants» from »the true moral context» would be defined, so:

PREFERENTIALLY — the predictable Drift, no plan, no single person — »all the prominent fuckups» clinging to the sayings from the mouth of the St Paul man, rather than the man himself — because the St Paul man obviously has no idea at all of the content of The Old Testament and neither his followers, so proven by the sayings of the Jesus man (”.. because they believe not on me ..”, John.18:9). Not even close. Very well do disclaim this, if the reader knows how. Searched for. None yet found. Search continues. Faulty statements are not allowed here. No way.

 

A concluded moral state of (Western World) humanity 2023

Cultural Dissatisfaction — in need of a corresponding in-lack-of -Nature-supporting condiment:

”Spanking is normal, fun and sexy”. Internet 2023.

Compare:

— LIFE is NOT to be owned. It is to be SHARED. Tenderness. No violence. Peace. Not war. Say again. It is all revealed in NATURAL Defense.

 

 

IT ALSO MEANS WE HAVE TO ACT REBELLIOUS TO A SOCIETY THAT APPARENTLY ABUSES OUR NATURAL SENSE OF BEING A PEACEFUL erotic CREATURE — OPPOSED TO A SICK ONE THAT NEEDS THE MENTAL KICKS OF St Paul’s Obedience Teaching’s suggested Male Dominance Dictating Punishment Standard SLAPPING AND SPANKING violence TO SURVIVE THE DAY.

 

The profit of it:

Yes, certainly: We (many women in our time) get shit for defending the peaceful mind, yes (UDHR10Dec1948).

But THAT — BEHIND THAT DIRTY SCENE — we are always extensively Happy :

Action: KJBex ¦  ProofSpank

 

— Spanking .. ? Out.

 

 

— Do you want me to read the content in some of the basic DEFENSE first,

for you, or would you feel more comfortable if I throw you out immediately?

The Temple Guard

 

Or as it is formulated so gallantly (A29.1, UDHR10Dec1948):

 

Everyone has duties to the community

in which alone the free and full development of his personality is possible.

 

What “community”? Test answer: Tenderness. Not violence. HumanRight recognition. 24/7. Defense.

 

 

It is always our choice. Facing, or turning.

”.. free and full ..”.

— Perhaps the Swedish Parliamentary Populations can give us an INSIDE educating example: please do share. That would indeed be a great contribution to mankind.

 

 

The precursor (Fifty Shades of Grey [a woman gets really beaten up], Wikipedia) was banned by a list of countries and regions (for its apparent sadistic content). We can understand that.

 

We get upset when violence enters a room intended for love, adoration, care, admiration, tenderness, crying happiness, the love of nature, that made all this.

 

 

 

 

 

THE FILM is a TRAGEDY — and a good historical lesson as such, because the film also has parts in it with a high quality sense of POSSIBLE INTRODUCTIONS TO a real steel Erotic performance: approaches, 100% free from force and violence (the stunning beauty of a women — exceptionally very seldom seen in HollywoodStandards: — »ifDitectorSpotsErotic → MustKill»; Ex: Fifty Shades of Dark: »a wonderful paradise experience of MustKillEroticism = NOviolence»).

 

 

AND THIS, HOLLYWOOD STANDARD, WHAT IS THIS, DO YOU THINK THIS IS FUNNY?

 

Hollywood Standard Productions Beginning from some 2010+: toning film sequences down to black, especially in trailers — nothing. No content. No action. No recognition: the film is the book, and the book is the film. Some prominent global film distributing ace dealing fuckup have started a global business feast to force the BookReader to Witness — dictatorship — His Book being Closed — now and then: no text: no access. POWERFUL INSTITUTIONS BEGIN RULE — dictate mind apprehension onto — HUMANITY.

Not one word HumanRight recognition. Not a spell. Not a sound.

 

— But you don’t have to watch what you don’t like!

— And you don’t have to read it either. So: What’s your problem?

 

WHY THE FUCK NOT LET IT BE THE DARK DURING AN HOUR OR TWO, WOULDN’T THAT BE THE MOST EXITING, WHY SO CHEAP, YOU LOVE LOW EDUCATED? In our awake active life: there are no breaks. None of us can STALL the stream of associations, stop it, halt it: there is never, ever, a DARK in it. Never blank pages in a Book. So when a DARK appears in a movie. what’s that? A machine error? A fake? Say.

 

— But you don’t have to watch what you don’t like!

— And you don’t have to read it either. So: What’s your problem?

 

A29.1, UDHR10Dec1948:

Everyone has duties to the community

in which alone

the free and full development of his personality

is possible.

 

— Is that a problem for you? ”free and full”. Say.”

— »Na. I can’t stand TENDERNESS: Whenever I spot it, I have to deny IT, hate it, by creating its PUNISH».

— Well, get it out then on the cover: »I am a real sick fuck — come and join the sick fuck with me ..».

 

Do you think that is funny, Hollywood Standard Productions? You think you are smart? You have discovered a new realm of Reality, »Presenting Higher — more — Experience» to Humanity? You think that is Awesome? You think Killing — intruding on — Human Apprehension is funny? You can’t make SUCH film.

 

And this, what is this:

 

 

.. stupid, uneducated, low level fuckups ..

 

Who, or WHAT, are you trying to impress? No SCENE. Like: — »Sorry, Hollywood has only smaller Boats On Ocean Outside South Africa’s south tip to make films on. Sorry for the ShaKE AND mAKE». Or: — »Sorry. Our camera men have all developed serious Alzheimer’s, and this is the best we could produce .. some of them can’t even remember the onOff button».

Do you think it is funny? Forcing the BookReader NOT to be able to Follow, loosing context, having no focus at all, dreaming of also sending electric voltage through the reader of the story, so that IT WOULD become even MORE FUNNY THAN THAT?

 

It is an invented mind torturing methodology — by drift, not plan — to compensate for a  child’s memory and comprehension, that never got the focus of LOVE :  no peace.

Say.

Cannot make film. Cannot produce film. Cannot present film. Holds humanity in a constantly expanding dark cell, FED by extensive sensations of mind suicide.

And humanity can’t buy and own DVD films anymore [2021+]. POWERFUL INSTITUTIONS RULE HUMANITY. No more free and open market.

YOU HAVE TO WEAR A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE IN ORDER TO GET MARKET ACCESS.

 

 

(The WOMAN BEAUTY is used — exploited — to KickUp The Expectations [Touching Camera On The Crinkling Textile, craving itself like a scream to the Moon to arrive around a Women back wearing a tight skirt, as she moves through the room, absolutely one of the most exciting and most beautiful, definitely erotic, panoramas connected to a womans body] — in order to KillErotic [as predicted: around the corner comes a Kill, one way or the other] — which the producers does not understand the concept of — either).

 

But, apparently also: Things that, the filmmakers have very little knowledge about (the personnel don’t even understand the concept);

 

The (film's) general SADISTIC ingredient matches perfectly (KJBex) the western world St Paul’s Obedience Teaching — which history leaves parents spanking and slapping their (and other) children — because of Disobedience. That reflects indeed a very real sick and regularly evil grown up behavior, attitude and conduct. However, so even having formed The Present Time ideas of the (real corrupted and sick and low: violence) morality we live in (Fifty Shades .. in our example).

 

Hollywood Productions in general — apparently — do not know how to handle true eroticism

(IF an Atom of it is Spotted, IT must associate to Devilishness [End of Days], Murder [Unfaithful] .. always upsetting Violence in one form or another [Ghost Ship: using a womans charisma to expose erotic camera angles .. with a following »MustKill» ..] ..). No way. Why not? Because true eroticism in our time apparently has no state governmental representation:

   no knowledge, no insight, no experience.

— Why?

Please do share.

 

— HOW can you say such a thing, ”no insigt”, with such a certainty?

— Do you see any?

 

WomensRight:

Women, from their awakening during puberty, are practically (western world St Paul) ordained to wear a muzzle »a house of correction» (Sw., tukthus) between 8-18: a decade. They are not allowed to expose, or even talk about, their sexuality in public — especially NOT together with 18+ — even if they would WANT to. If that is not a prison for the woman, say. State Governments cannot handle HumanRight recognition. No way. And Internet: definitely NOT: Trafficking. The involved personnel does not even understand the concept — exactly on the atom what the enterprise sucks its blood from. Say again.

 

   Please share. That would indeed bee something encouraging.

 

SwedEx:

 

 

LUST in the culture of St Paul IS sin. At least so in Sweden, by tradition.

— NOT ONLY did the Swedish Parliament ordain a new 1999 Bile transition, as quoted in the original’s final destruction of the 1917 Bible. But also The Eminent Deciding Church Swedish Parliament [Wikipedia, SVENSKA KYRKAN] — in liberating itself from the church — ordained ”by law” that

 

”I riksdagsbeslut om separation från svenska staten 2000 lagstadgas kyrkan som rikstäckande evangeliskt-luthersk folkkyrka.”,

WIKIPEDIA, SVENSKA KYRKAN 23Okt2020

:

»IT IS BY LAW STATED that Sweden shall have a Peoples Church of the Swedish traditional St Paul’s charcter»,

WIKIPEDIA, SVENSKA KYRKAN 23Okt2020.

Swedish Parliament 2000.

Very High IQ. Must buy book. Absolutely.

 

Was it not stated that (A18)

 

”Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”, Article 18 UDHR10Dec1948;

:

”1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”, Article 19.1 UDHR10Dec1948;

”2. No one may be compelled to belong to an association.”, Article 19.2 UDHR10Dec1948.

 

Conclusion:

SWEDEN, the Swedish Parliament and its European Convention cheer, is a veritable havoc of examples on human right violations. Not one word human right recognition.

 

 

WOULD NOT SWEDEN INCLUDE — IN THE SWEDISH EDUCATIONAL PROGRAMS — SOME MARGIN FOR THE INDIVIDUAL TO first STUDY THE DIFFERENT SCHOOLS, AND then DECIDE FOR HIMSELF — INDEPENDENT OF THE SWEDISH PARLIAMENTARY MAJORITY DECISIONS, say, WHICHEVER SUITS THE INDIVIDUAL COSTUME. Apparently not so in Sweden. Here it is Swedish Parliament Majority Decision that determine — is apparently dictating — the course of the individual’s personal history in the person’s personal universe:

   — »We OWN you».

But these points does not add up anyway, as apparently The Swedish Parliament’s population anyway does not understand the concept.

 

 

The concept

INTIMATE INTERCOURSE WITH ZERO CONTENT OF VIOLENCE AND FORCE

is not GOVERNMENTALLY understood. No way. 

Associated: »Hollywood Movie Standard: insinuate Erotic → MustKill → LUST is SIN».

The personnel does not understand the concept. No way.

Not because Hollywood does not Want to. But because it can't. IT apparently does not understand The Concept. IT does not exist in its MIND. Blank. Nada. Come again.

 

 

Compare HumanRight recognition basics — perfectly concordant with the basics in the sayings from the Jesus man, the Buddhistic and Hinduistic (Veda) philosophical basics (Ahimsa ”the highest truth .. the greatest teaching”: no violence):

defense: no violence;

UDHR10Dec1948 HumanRightRecofnition

ISN’T SOMETHING HUMANS HAVE CREATED — as the Swedish Parliament Populations seem to have the greatest adoration of — or are capable of creating.

IT apparently IS A PROPERTY OF NATURE advocated out from the human heart after having witnessed the most low in human conduct, awakening the most high of all formulating power. IT HAS NOTHING TO DO WITH CONSENT: IT is LIFE: »love me — or leave me». It IS »the voice of life». Have your say.

 

 

— 100% freedom from force and violence. The Absolute Highest True Teaching. THINGS

that the present state authorities apparently know very little about. Very. HollywoodStandard. Say.

 

 

ALL FORMS OF VIOLENCE exhibit one and the same universal syndrome, do say:

 

different forms of UNPROCLAIMED exercising nazi-fascistic dictating executing satanism, a DRIFT, not a plan, always flourishing in the shadow of a HumanRight Recognition OBLIVION: VIOLENCE is a fundamental STATE of true natural HumanRight moral ignorance, having corrupted the MIND of the individual into a MESS of

Most Popular Spanking and Slapping — to compensate, with a mental kick of POWER, for the MISSING 24/7 natural exalted state of HARMONY:

— 100% freedom from force and violence. You have no idea.

 

 

100% 24/7 daily eternal freedom from all forms of force and violence EXEMPLIFIED.

Things that apparently the present World State Governments (Ex: Internet Porn, as partly quoted above) know EXCEEDINGLY very little about.

 

The will of the people ..”. Governmental Authority. Apparently SO Corrupted 100%.

   Apparently at present 2023:

— A master-less ship with no steering wheel, flopping around in the Oeans of Conduct, killing everything in its path.

 

Concentrated: Action

»violence breeds violence, and love breeds love»

[Buddha talade och sade, Åke Ohlmarks, FORUM 1983: “Split .. bringas att upphöra genom kärlek. Det är en evig lag”, Buddhistens år: 2 Januari, s227].

[“Ty hat dödas aldrig av hat; men hat dödas av kärlek.” : s95, DHAMMAPADA, lärans ord].

Love: »exhibiting interest on the inside of social intercourse: 100% friendliness, ”AsIfAllMEonMyBestDays”». Often associated: ”I love you”.

 

(Ahimsa, non-violence in Buddhism [a state of mind], Hinduism, Veda)

(See Mahabharata in Ahimsa, Wikipedia Ahimsa, The Epics: “the highest truth .. the greatest teaching”)

(Meet Hate/violence with Love/NOviolence — central teaching from both Buddha and Jesus).

(Clarified: DEFENSE is NOT violence — but grave misunderstandings exist on this concept in our time — because lack of teaching and education: no knowledge);

(While DEFENSE is for PRESERVATION and protection, VIOLENCE is based on an ATTACK against or on Defense — NOviolence. Just as simple as that. Defending what the attack is attacking is NOT violence. No way. It is Self Defense — The Individual Animal Right against ANY intruder [KungFu]: a property of and in nature [CHI or Qi — (vital )energy, (life) force], in every molecular extension [mechanical strength properties], not anything we humans can create, just organize).

(Apparently things that the present world states know very little about — constant confusion).

 

That is (apparently contracts to being) an eternal law — as so stated/apprehended in Basic Buddhist/Jesus teaching (basic UDHR10Dec1948: HumanRight recognition: gravitation, electricity: light, heat, magnetism: — LIFE) and Old Testament Context: love, not sacrifice:

 

”For I desire mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings.”,

”But they like men have transgressed the covenant: there they have dealt treacherously against me.”, Hosea.6:6-7

 

CHILDREN — and even Animals — apparently have it from birth: innate individual respect:

The foundation of Defense against all forms of attack: violence-refusal: defense protection.

 

SuggestedCure: Con

So, if the State Governmental and HollywoodStandard and The General Spanking Humanity Personnel is so fucked up as is suggested, handicapped in understanding The concept of Conduct, what is the suggested Cure to be Exemplified, for a starting study? Please do share.

 

— What if the most main fucked up part of the Human Family Populations should begin with paying some minimum respect for The Woman? No more male dominance. Say.

— Is is spelled: dignified cooperation. No force. No violation. Rebuild Defense. Rebuild State Governmental Constitution — to fit UDHR10Dec1948:

— ”teaching and education”.

— Rebuild jurisdiction.

— If you cannot relate human right recognition, you are not qualified.

   No matter your present merits. Say again.

   It counts for all, this author included.

 

SO.

Do correct if wrong:

 

— SHE appreciates to be appreciated, just for being a woman (»man’s adoring goddess»):

The definition of Woman

— seen from the man: »you are the luxury version of me, everything I ever wanted to be». Say I’m wrong.

”.. my love for you is .. a never ending dream .. a castle by a stream .. of sweet understanding ..”

 

The (real steel) Woman Nature; She (the luxury version of you, the man) does NOT like to be dominated, definitely not — but very well appreciates »fairly theatrical exposures» — UP TO SOME MOMENT like being (gently) tied to her (large) bed while »the intruders (at least ten ..)» — which she likes and approves of very much BECAUSE THEY ACT AND APPEAR along WITH HER INTERESTS, AND ONLY THAT FAR — are exploring her erotic no force and no violence sexuality. She not only gets aroused by such treatment. She comes on it. Perhaps even before even having been touched at all. Just by knowing the sensation THAT it is going to happen. Perfect harmony. Over and over, and over again. It just gets better, deeper, for every time (».. my first fifteen hours were unforgettable gorgeous .. I had them all .. »). No force. No violence. Don’t even Think about it.

 

It would suggest the general-provided no-force and no-violence realm:

 

INSTEAD OF THE TRADITIONAL SEWER MALE DOMINANT THEATER:

 

TRY let HER (with a timara on her head, panties ON for a starters) decide — no domination: let Her drive the vehicle. Why? Because she is the receiver, the carrier, the container. It must fit FOR HER — or not at all. So:

   It is Princess, Queen, and Angel of the heavens: out mother of the universe. Claim whatever you want.

 

Perhaps I’m going to far here: What we know: Many women of our time (all from puberty — and up to eternity) have erotic fantasies. But, as stated, as Lust in our western St Paul’s world is seen as SIN, something Dirty and Awful, asking a women to tell about her erotic fantasies MIGHT act upon her as a slap in her face: She wants to, but she can’t, because she knows »these fantasies are sinful». If she does not want to talk about it: don’t push her. It will come, in time. Buy her flowers in the mean time. And if you secretly suspect she would like to Do It with Many at the same time (many women surely do: as a man, ask yourself as the luxury version of you: her; how would you have it? I am sure I will not have to write that answer out here), begin with kissing her feet and legs, if it’s OK with her, at the same time telling her that she IS a princess in the universe. Every day. »I can film, if you want to .. but you must not look into the camera .. it must be like an exciting secret adventure, a heavenly eye, looking down at you and your close friends with gorgeous erotic pleasure .. high heels .. stockings .. tiara .. keep the panties on as long as possible, they have excellent textile embroidery exquisitely matching You And The Holiest .. the audience would die for it .. during hours .. details .. slow .. gentle .. with great care .. ».

 

(Maybe in some other words, if it is not inconvenient ..

 

   TRY Be her assistant. Not a slave, that would definitely turn her off, gone with the wind: »don’t be a pussy». WE discuss, as in a film layout, as much as wanted; we make agreements, and then we Produce by Taking Action (»I can film, if you want to»). Any possible scene. We PLAY IT on HER game, if possible. WE HELP her realize (and develop) her erotic fantasies, if possible, as long as it is experienced as pleasant: No force. No violence.  Because, as experienced: When a woman Has It, the Whole World Has It (»the luxury version of me», the man says). As she carries life, us, in her, she becomes the natural teacher. That is: her body- — and mind- — nature (wisdom, insight: perfection — The Hidden Book of Knowledge) — through a mutually appreciated experience (»me, and its luxury version», the man would say).

   NEVER trying to please. ALWAYS seeking to REALIZE the already existent. Experience (Dive into) the Pleasure (»suitsOn ladies: lets dive»). Not trying to Have it: insight, knowledge how it works. Science. Zero Ego. Scientific Expeditions.

).

   Perfect Assembly.

   SOME OF THE Fifty Shades MOVIE PARTS seem like a camp in Siberia: ”I wanna spank you” and ”spank me” and ”take off your panties” and ”raise your arms” .. suggests .. »And while you’re on the run, you can as well bring the garbage out with you too». Definitely an erotic IceBerg. Like Donald Duck — in a Rolls Royce. Hollywood Standard (Low educated .. further below).

 

WHEN we only care about our egoistic, selfish, needs there is no other law in our universe than to collect personal satisfaction: the cosmic lowest of all possible assembled ideographic sites.

— It kills everything in its path.

 

»pretending a rape»

AN IMPROVISED THEATRICAL EXAMPLE would be (stop reading if the text freaks you out):

SCENE: There is and has always been a general very good relation between a mother and her twelve year old, very strong and muscular, young son — also equipped with a (very) large penis — for the exciting caricature of the story. They live for themselves (unknown father) in a distant part of the country, having a small farm. The boy has been increasingly and very kindly teasing on his mother, by more frequently embracing her in all kinds of situations, fully clothed of course. And she cannot help but blushing on him for every occasion, laughing and really not knowing at all what to do .. But Peter .. you cannot .. I mean .. I .. you must NOT .. but Peter .. or how to respond — as she apparently gets somewhat aroused by the boy’s more or less obvious erotic approaches. Shorter: »they have Very fun».

   At one occasion in the living room when she wears a skirt over briefs and a blouse, just when they are about to sit in the sofa, the boy grabs his mother, throws himself with the mother on top, down on his back in the sofa and begins honking her, kissing her on the shoulders and her neck ..

   She knows exactly what is about to happen. So, also aroused as she is as he has embraced here at several occasions during the day, she starts PRETENDING to struggle against her young sons attempts to hold her, flouncing and floundering her legs and body, pretending to get free, saying .. BUT PETER, you cannot .. oh THAT one was the worst .. YOU CANNOT .. I mean .. PETER .. THIS MUST .. oh no .. not that one .. PETER, THAT was the most audacious .. unable to stop laughing at the same time, highly blushing. All the time she senses how the boy’s penis grows thicker and longer.

   After some five minutes wrestling and struggling with the mother’s continuing .. BUT PETER .. the following top point of the story happens (who would not adore such a mother ..):

   With still no strife from the mother to really escape the scene, continuing to flounder on top of her embracing son in the sofa, she lowers her hands, places her fingers under the band of her briefs, and hastily draws them off — while continuing her pretended resistance on the boys approaches .. BUT PETER ..

   We have to stop there.

   Situation: a real challenge — for any author on a continuing story: can you handle that one? No force. No violence.

   Nothing bad, no force and no violence or other serious bad stuff has happened — except that the couple have spent some time in a very rare and an exciting theatrical state, also having approached on each other in a, somewhat, very favorable manner. They have, now, become Very good friends. They like each other now, presumably even more than before. So the continuing story has all the potential to make everything even more exciting — provided handled with care, love — and decency. No force. No violence.

   But Hollywood, to compare, in this Age, can definitely NOT handle the situtation — except introducing dirty and bloody and exceptionally LOW on the continuing — as already noted. Because: How would That be, if these two are accepted to have steady and continuous intimate relations? Our society has nothing of the kind. It is forbidden. No movie. No story.

 

 

Same @Internet syndrome:

pretending a rape”, porn or ”fake rape”, porn: no search results.

Does not exist. Unknown Concept. No response.

— Why?

— Apparently because a Such is 100% free from force and violence:

Internet (Jul2023) apparently does not understand that concept: »violence free porn»: no result.

— Jises ..

 

Reservation:

— Not everything @Internet is accessible for all. We can only say on the most appearing.

 

   And besides that (Jul2023):

— There is no ”free browsing Internet” anymore:

   Everything we do @Internet is surveilled (»dictated personalized profiled»), registered — and reflected back:

   There are no ”free choices” for to, type, »WATCH THE MOST VISITED»

— and from there, make personal categorizations —

   to get a view of what humans »is most interested in» — on different pornographic content.

   No way. Zero free choice. Compare The Proof.

 

 

As free natural erotic creatures (A2, UDHR10Dec1948), we are NOT bound by SEX and NOT bound by AGE — beginning from our puberty. We ARE all of these — as we can SHARE the joy and understand the complexes between us in the bodies nature has given to us. Internet does definitely NOT understand that concept. Say.

— Zero respect.

 

Also note the — very — significant difference between

 

   to fuck (apparently the @Internet most visited and popular up to some 99.5%, estimated) :

  eroticism is apprehended as something, really, strange, ugly, bad and sinful, in which specific 2023 beautiful popular 3D illustrated fantasy world The Creators exposes Their wonderful free feel to loot and sack as pleased, bonding The Beautiful Woman and Addressing Derogating Phrases to her, while Fucking her perpetually in intervals of half, nay, a tenth of a second with a half meter tree thick monster cock, certifying the importance of collecting all the FuckUps in one and the same Hat  ..

 

— BUT YOU DON’T HAVE TO LOOK IF IT DOES NOT PLEASE YOU (you sick fuck).

— AND YOU DON’T HAVE TO READ THIS EITHER (you sick fuck).

— WHERE IS THE TENDERNESS (you sick fuck) .. YOU HAVE IT ALL THERE .. AND JUST THROWS IT ALL AWAY .. OhGaad .. what a peace ..

— Say it, then: »if I can’t OMIT tenderness, I can’t breath». That is sick. Advertise it as such, then (TheSickFuck): »really sick 3d porn».

— You can at least be honest.

— »Welcome to Family SickFuck. We love SickFuck. Hello, I am Henry Fuck, and this is my wife Maya Sick».

 

.. nobody cares .. ”SHUT [ the fuck ] UP AND TAKE IT IN!” .. ”bitch!” .. ”WHORE!” .. ”slut!” ..

[»afterwards I am so fucked up, I have to piss in my brain»] ..

 

cheap, small minded, low educated .. definitely not sexy .. not even close to ..

 

and

 

   to make love (general penetration top-end; start at Midsummer, end at Christmas [unknown @Internet ..]):

Queens, Princesses, Angels, Best Friends, Most Appreciated Teachers .. Most Sexy ..

stunningly beautiful .. touching you is a privilege .. an honour ..

 

 

Finally:

— IS there ANYTHING ALIKE the suggested below @Internet Jul2023?

 

 

 

Viewed only from this author’s perspective, as related above:

— Yes .. Partly. But mostly »Very scarce». In videos — practically only John Holmes films (at present »the best» including some »fake rape» parts). Besides that, some examples touch the more (and more) advanced animated 3D examples — however and sadly mostly (seemingly more extending) also with sequences of a real destructive character: bonded women, derogated as »well formed standard-below-creatures, »we only use them to fuck, and to address derogating talk to»: slut, whore, bitch». No Angel, Princess, Queen talk. It is really very, very low, and definitely NOT sexy at all, no matter The Sizes. More or less, a growing amount of real sewer crap: no tenderness. Unless we have missed something.

   The seemingly popularly increasing apparent submissive behavior forced onto a woman, especially told to look into the camera while doing her sex job, is the worst: »Sequences in a rape»: she is not doing it because she wants to, but because she is told, ordered. Do correct if wrong: It reflects a Submissive Behavior from a Male dominant dictatorship (a real sick inducement fuck), yearning a constant cosmic chase for selfish pleasure. And it is definitely — no force, no violence — not sexy at all. No way. Not even close to.

   So: What is that: what is it supposed to mean? A new religion?

   The future better may contain some hope of a new light.

   Stop killing humanity.

 

Or as it is written in The Book: »do not disturb Love until it so itself will».

 

  Refuse violence.

   Pleasure is NOT for any personal ownership.

   Pleasure is for EXPERIENCE, to DISCOVER THE NATURE OF — BY SHARING — the love of nature. Not its kill.

   SUGGESTED RESOLUTION — associated with zero exception:

   PEOPLE DEALING WITH ANYTHING else IN SEXUAL INTERCOURSE, OR INTERCOURSE IN GENERAL, than kindness, tenderness and CARE — no spanking, no slapping — will undoubtedly have no entrance into PEACE — the place where The Orgasm — or in general the SOURCE of all the highest pleasures — is Ignited. No way.

   Such behavior reflects, and generates: Perpetually unsatisfied. Constantly seeking more — wanting power, control: Trafficking. Only violence — by drift, not plan — drives these.

— IF humans feel attracted to such, it is ONLY because The Real Steel Placid Place is covered from sight by a dirty community and its insane ideas of morality and intelligence having buried the population in the dark. There is no single person to accuse.

 

Or as it is written in The Book: »do not disturb Love until it so itself will»:

 

RELATED:

devotion, adoration, freedom from force and violence: the natural free will of the individual

 

   Whatever individuals do on the power of their own free will, provided free from violence and force, is equally in the interest of true love — it is in the individual’s own nature, and it needs no specific manual:

   Admiration and adoration for natural constructs, empathy, friendship, love.

 

—»Get the fuck out of my Beach».

 

The explaining and related and exemplified parts here are given in Swedish in

NYA SVENSKA BIBELN 1999 — SWEDEN’S (horrifying) FORGERY OF THE OLD TESTAMENT ¦ GTlagEX — by comparing examples through the two concordant Swedish Bible 1917 and the English King James Bible.

   Again: by drift, not by purpose: low educated, low minded, less acquainted. Guaranteed so Related.

   There is nothing wrong with intelligence. Absolutely not. The Problem is The interest of Its Natural Content.

 

   The following passages most definitely has severe issues in concern of the concept of LAW and

the will of the people shall be the basis of the authority of government” (A21.3). Most definitely, yes.

   Shorter to The Swedish Parliament:

Back off.

 

— PLEASE: Is there some short intro of »What’sUp»?

— I can try (we get credit from trying), but I don’t expect to be trusted on this short:

 

The Hidden Book of Knowledge — Old Testament-LAW In Examples —

   contain nothing of the kind — claim — of describing

   ”LAWS OF SEXUAL INTERCOURSE”, Sw., ”Lagar om könsumgänge”.

 

No mother god loving way.

Not one atom — by related scripture’s examples.

In and down to the bone.

Read it and weep.

 

But if the reader has other aspects: please do share.

 

TheJERUSALEMexample: SuggestedCure ¦ THbooK

 

The Hidden Book of Knowledge

INTRODUCTIVE EXAMPLE:

OT-bible, Ezekiel 16:1-3

Again the word of the LORD came unto me, saying,    Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,   And say, Thus sayeth The Lord GOD unto Jerusalem;   The birth and thy nativity is of the land of Canaan;   thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite.

”.

CITIES certainly HAVE NO FATHER OR MOTHER.

 

— But domains of conduct have; reason, origin, onset, cause of association ¦ a hidden book of knowledge

(ultimately — passages associated with the — awakening of the Human Mind through successive biological evolution; from Animal to Human after some 3Gy undisturbed Natural Evolution).

— The (daily) flow of thoughts: We humans cannot stop or halt these: Associative, reflective, cogitative (but through meditation — cogitation — we can learn how to see the background Screen whereon on all phenomena is projected, like a movie — even when running in the woods at full pace, or other activity). No way. So: What’sUp? CHILDREN — and even Animals — have IT from the birth: a natural recognition of »with-borne girl-wit» or HumanRight basic awareness: defense: Attacking an individual against its will, will eventually lead to ones own caused death. Definitely if we dare to interfere with universal animal rights. So: What’sUp? OUTSIDE the native HumanRight domain — discarded naturally by oblivion: interest for other things, you know, the creepy ego tripping .. — we are left to DRIFT on a consequential basis. Type: a step outside the edge of the ravine, definitely means a fall with an ending crash unless equipped. Gravitation rules that book. And so: ASSUME we would write a book of knowledge, in concern of the most prominent conduct of things in life, helping eventually surviving future fuckups on the right path, how would we do it? We would try to do it using daily familiar words — featuring a fundamental guide to

how knowledge works: 1. Analysis, 2. Insight (revelation), with Results leading to 3. further analysis with 4. accompanying insights, and 5. dormant knowledge — in the form of »quests on idle». COMPARE: Father, Mother, Son, Daughter — Animal. »PerfectAssembly».

   PUT IT in any cosmological idea of PHYSICAL CONDUCT (»flesh stuff») — and we have the present 1999 Swedish Example of Biblical Governmental Fellowmen Forgery Fuckups, apparently and provably down to the last atom, having totally misapprehended

the content of conduct :

   provably low level educated personnel, apparently dictating the worst low of all human civilized as »The word of God» — in CONDUCT

ordained by the Swedish people by a Swedish Parliamentary majority decision ”. Trafficking. By drift. Not plan: low educated.

Again — by DRIFT. Not by purpose: no plan. Never so intended — but so nationally and heavily authorized.

”A prison for the mind” — also apparently expedited by an Authority Expert in Killing Humanity — especially on the domain of eroticism.

   Whatever individuals do on the power of their own free will, provided free from violence and force, is equally in the interest of true love:

   Admiration and adoration for natural constructs, empathy, friendship, love.

Say again. Come again. The hidden book of knowledge is hence also a trap (Ref., TheCLAIM) — attracting satanism as suggested for a future revelation of its complete content and context. Say. IT is — hence — definitely NOT about religion:

 

Hence on our table for a first study:

 

One of the foremost (tracing the path of knowledge — our origin: science):

OT-bible, Deuteronomy 5:16

Honor thy father and thy mother, as thy LORD the God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee.

”.

Practice knowledge in any sense — and seek to deepen the insights — always.

What we are, is a product of our choices, our engagements — a movie from past to present. A book of knowledge.

how knowledge works: 1. Analysis, 2. Insight (revelation), with Results leading to 3. further analysis with 4. accompanying insights, and 5. dormant knowledge — in the form of »quests on idle». COMPARE: Father, Mother, Son, Daughter — Animal. »PerfectAssembly».

   Note: ”The LORD”, and ”God” — these are as here suggested merely concepts easier to identify with the wordings from the Jesus man (»I and The Father are one»):

»I am the way, the truth and the life».

LIFE.

We KNOW life — Mother Nature. But ”god”, what is that? I don’t know. Do you? We DO NOT HAVE TO BE RELIGIOUS TO READ THE BOOK OF KNOWLEDGE (King James Bible, The Swedish 1917 Bible, and others similar concordant). In fact. The less religious we are, the more it is suggested we will understand of the content. Don’t forget to enlighten me if I’m wrong.

 

 

   But some preparation may be needed before ready to take part in the given examples (The Old Testament script is by principle APHORISTIC in order to collect all the rotten eggs in one and the same hat — uses daily life wording to present a deeper, more significant basic idea of general HumanRight Conduct (The Law and its Consequences) — as for example Simpson/Samson who slayed a thousand men — with a donkey’s jaw .. [Judges 15:16]).

   Once introduced, you will I am sure get the hang of it on your own.

 

See the actually related and explained examples and excerpts here in

The Fraudulent New Swedish Bible

 

If the reader is unfamiliar with this here treated THE UniverseHistory RELATED COSMOLOGICAL PERSPECTIVE

connecting knowledge to the biological evolution of the human form and mind

 

a short illustrated overview is given in

 

 ON THE ORIGIN OF HUMAN RIGHT PROPERTY

 

».. when human H  first awakes into realization, H  immediately realizes there is a Very Powerful Covenant between the act of thinking and Life .. gravitation, electricity: heat, light, magnetism: life .. ’In the Beginning ..’ .. »

 

 

 

LawConduct ¦ LAW ¦ TheFraudulentNewSwedishBible ¦ THBooK

 

SummingPAUL: LAW ¦ LawConduct

 

»Exercising unproclaimed satanism in the name of our God, the Lord, and his son, Jesus the Christ» — please do disclaim anyone who can:

SUMMING St PAUL’S OBEDIENCE TEACHING

 

As quoted (KJBex), exemplified and compared with some of the most prominent sayings from the Jesus man:

 

St PAUL apparently

 

   have no concept of the content of the old testament the Jesus man is referring to (Our Swedish BIBLE 1917 and the KING JAMES BIBLE [1600+]);

   states ’laws of conduct’ referring ’the Lord’ and ’as I am of Christ’;

   invents physical features taken from the spiritual context of the old testament texts corresponding to ’man’, ’woman’, ’children’ and ’wife’;

   dictating his own personal apparently derogated and misapprehended meaning to these;

   introducing ’the Lord’ and ’as I am of Christ’ as employers for the worldly kings, knights and their associated land owning royalties, under which reign the populations are advised to

”be subject unto the higher powers”, under threat of punishment for disobedience.

 

 

So as already related: As much as Christianity deals with the wordings from St Paul, Christianity is a deeply and precisely and exactly relatable hideous teaching, holding its populations in the dark, unable to let them realize the simple child’s native HumanRight recognizing dignity.

— This, finally, is to be compared with the example on what the Swedish Parliament has ”statutory” decided for the Swedish population, As Quoted. These eminent inhabitants of the Earth are apparently only interested in realizing a dictating majority decisional authority based on obedience and punishment, and no more than that. An evil sucking dormant tornado of pure satanistic origin.

   It is an abomination to use any kind of weapon against these abyss cheering creatures — and their even deeper love for jurisdictional power.

 

 

The reader should be capable to sought out the rest for himself.

 

 

SummingPAUL 

 

BioDivArt: 9Jun2023 — BioDiv ¦ IntroductionExample ¦ TheLUPINwar 

 

 

— WHY is biodiversity reduced with the kill of alive trees — explanation.

 

 

ROAD BUILDING ENTERPRISE see Introduction Example — EUROPAEXEMPLET The Europe Example in Swedish administrations — is responsible for taking down original forest area, depriving it of its original maintaining conservation[‡] of a local biodiversive domain.

 

 

Pacing the constantly increasing deforestation enterprise, the original natural biodiversity has become severely compromised[illustrated‡related]. The — geologically VERY fast pace in this new biological condition: >30% of the original (1812) forest area has been removed by human hand 1800-2000 — fast changing biological conditions has forced Nature to answer by proportion: a growing imbalance between different low ground vegetative based species, along with a (reported) growing representation of INSECTS:

 

The IMBALANCE between vegetation favors certain »unwanted invasive species» over »a more preferred variety».

 

This apparently is the consequence of an uneducated community of humans (Example: Swedish Naturvårdsverket: nature-care administration), apparently trying to Design Biological Diversity on premises as if a biological order would follow human border decisions — which nature does Not.

 

One of the most prominent examples is this: Swedish Trafikverket, traffic department, has greatly redesigned nature to fit its »Business Designs Nature Landscaping for promoted National Business ideals»:

 

Lupin is not seen to grow on farming soil. We [Sweden 2012+] find it along the road sides where road side gravel is a visible ingredient. Lupin is known as a strong binder of Nitrogen [ traditionally utilized as a fertilizer ]:

In July — especially [2012+] on sunny hot places — its flower top turns readily black — as if [readily] transferred to [solid] carbonic stuff. Very ugly to look at. Note: Nitrogen does not associate with other elements except along with Heat.

 

The LUPIN flower grows — preferentially — WHERE the Swedish Traffic Department has vandalized The Natural occurrences: along the sides of newly gravel built roads. Having removed the previously natural biological diversity, IT is replaced  with a vandalized corrupted alternative version of a »Local State Administrative GOD».

 

Now, early summer 2023, many Swedish articles informs that Swedish Traffic Department has declared WAR against ITS so the department’s APPARENTLY OWN CONSEQUENTIAL VAST INTRODUCTION OF the LUPIN species — as it is ”blocking other species from appearing”. So: Sweden 2023 appears to be one of the human history’s most less NATURE developed »comprehender». »What is wrong with you? .. ».

— This must be the worst low minded Swedish of all: a complete ignorant attitude in front of the fact that it is the department itself that has created the situation — now even more attempting to control what it obviously already has lost sight of: general WIT. Why cannot The State admit that it has failed? Or at least admit: WE HAVE NO INTEREST IN COOPERATING WITH NATURE: WE ARE HERE TO CONCUR HER — »you stupid ignorant primitive fuck: you DO as we TELL you».

 

Hence We need to do something SVT.se 9Jun2023 ”Vi behöver göra något” a situation of Biological WAR has established (in Sweden) between (the apparent, but apparently in Sweden not recognised consequences of fucking with) Nature and common Swedish State administrations

There is an ongoing listing of INVASIVE SPECIES EXPECTED TO BE FORBIDDEN. ”invasiva arterna som väntas bli förbjudna”.

 

SWEDEN:

What YOU need to to, is to »get your head out of your ass», and begin using the intended natural instrument for natural comprehensive administrative Work, instead of generating still more Violence to The Will of The People: ”the basis of the authority of government”. Say again.

 

And we ask: Why is Swedish Naturvårdsverket so NAIVE as NOT to understand the gravity of the situation?

— Deforestation — loss of natural provision for continued natural sustaining of life — has created a situation of LOST NORMAL LIFE POWER — resulting in a growing biological disorder between the surviving species — all caused by the IRRESPONSIBLE STATE ADMINISTRATIONS and its blind business greed profit on the continued deforestation enterprise. Wake up to reality, and realize the insane proportions 2023.

 

The state administrations — media — reflects (Sweden) a picture