DELPHI4ProgrammingManual ¦ Jan2022 UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V4 ¦ 2022I18 | aproduction | Senast uppdaterade version: 2022-10-12 YMD ¦  HumanRight is a knowledge domain   

 

content · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F   SubjectINDEX      all files    helpStart

 

Shipping ¦ TAB F6¦Ctrl+V¦ENTER  : Press F6orTAB forURL focusCtrl+V pastes LastLINK from ClipBoard : PressENTER toArrive. Separate 

 

GENERAL PICTURE HANDLING

Delphi4HelpManual — English Version Jan2022+ ¦ WHY New Microsoft Sucks ¦ DELPHI4HELP ¦ The VOID language in DEPHI4Help ¦ HowToBegin

——————————————————————————

 ARCHIVE: Delphi4 Programming Manual 2014

     Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011 ¦ Swedish: SOME ASPECTS — WITH BASIC EXAMPLES

 

From About tab in original DELPHI4 - freeware PC Magazines 1997 :  Version 4.0 [Build 5.104] Update Pack 2 Copyright © 1983, 1998 Inprise Corporation ¦ Windows NT 6.1 [Build 7601: Service Pack 1] •  personal only

Compiled By BellDHARMA  for UniverseHistory — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD — See also Copyright owners EMBARCADERO.

DELPHI4 CANNOT CONNECT TO INTERNET—CANNOT CONNECT DELPHI4—IS 100% ONLY FOR PERSONAL HOME OFFICE WINDOWS API PROGRAMMING HELPING TOOLS.

 

DELPHI4 CANNOT CONNECT TO INTERNET—CANNOT CONNECT DELPHI4—IS 100% ONLY FOR PERSONAL HOME OFFICE WINDOWS API PROGRAMMING HELPING TOOLS.

 

Continue on D4HelpManual ¦ Delphi4InstallationManual

 

 

DISPOSITION |  TeckenförklaringarAllmänt: MusKLICKVänster | Höger:  |   — RullaMushjulet FRÅN | MOTDig:  |

 

INLEDNING | Installationsanvisning | BILDBEHANDLINGSTEKNIK  ¦ Picture Handling Techique | ScanLines | UnitRubrikerna |

Swedish — Archive 2011+:

 

This Archive2011¦14 description is included only by purpose of clarifying the content in earlier versions of Delphi4Test20xx — some of which still reside in Delphi4Test2022.

 

Se särskild inledning.

 

Webben -2014 innehåller en stor mängd DELPHI-programrelaterat läromaterial med kodexempel och programövningar. Framställningen här blir ytterligare ett bidrag.

 

Det är FRUKTANSVÄRT STIMULERANDER — extas i kubik — att syssla med lösning av programuppgifter i ett objektsrelaterat IDE-program typ DELPHI4 — varning: mycket starkt vanebildande. Se StartExempel.

 

Kategoriexempel, DELPHI[4]

WEBBENS FRÄMSTA REFERENSER TILL PROGRAMMERING I DELPHI(4) Sep2014

— Delphiprogrammeringen på webben (2014) sträcker sig betydligt längre än versionen DELPHI4 (gratisversionen runt 2000 från PC FÖR ALLA). Nyare versioner innehåller sammansättningar (konsoler) som inte täcks av DELPHI4, medan programkodningen i princip är densamma. Vi kan därför även ha stor nytta av senare versioners programförslag och lösningar om det gäller att hitta utgångspunkter. Många (värdefulla) bidrag och uppslag finns gratis tillgängliga på webben. Här följer några främst uppmärksammade:

 

Archive 2011¦14:

Min egen sammanställda programform i DELPHI4 [Sep2014] för de mest vanliga förekommande bildbehandlingsuppgifterna [nöj dig inte med mindre]

— vi ska försöka gå igenom koderna och visa jämförande resultat:

 

 

En av svårigheterna i datorstödd bildbehandling: mängden tillval är ENORM. Jag pallar inte typen Konventionell MENY med utfällbara bönemattor i Kryptiska Tillval med Trädstruktur och klickningar i radannonsstil så Nästa Julafton hinner komma 7 Gånger Innan man fått Fingrarna Ur. DET GÅR FÖR LÅNGSAMT, TAR FÖR MYCKET TID, KRÄVER STÖRRE MANÖVERUTRYMME än nödvändigt (MusExpeditioner över halva Vardagsrummet). Ovanstående är den (enda) alternativa lösningen: små komprimerade »pilotpaneler» med avancerade direktkopplande verkställande funktion — med Tangenter [Ctrl Shift Pilar Bokstäver NumPad Enter + — ...]. Inga musklickningar. Inget farande och resande över bildskärmen med viftande armar och mushus. Snabba ryck. Exakta positioner. Det datorn är bäst på.

 

 

Image Processing in Delphi

http://imageprocessingindelphi.blogspot.se/

Ger illustrerad och kodexemplifierad grundorientering i programmering som berör bildbehandling: pixeldiagram som beskriver en bilds färg- och gråskaleinnehåll

 

 

Sharpening Technique in Delphi

 

 

 

RGB to HSB Technique in Delphi

 

 

 

ScanLines, Webb

ScanLines in Delphi — se även mera utförligt i särskilt dokument D4b

http://stackoverflow.com/questions/13583451/how-to-use-scanline-property-for-24-bit-bitmaps

Beskriver grundläggande bildhanteringstermer på datorminnets RGB-nivå

 

 

BUGGAR i DELPHI(4) och andra Delphiversioner beskrivs (delvis) [16Sep2014]:

 

”For all PixelFormats, each Scanline of data is padded to the nearest doubleword boundary.”

Manipulating Pixels With Delphi's ScanLine Property — 1998|2009

http://www.efg2.com/Lab/ImageProcessing/Scanline.htm

 

Thread:  Scanline Enigma. Bug or something simple? — |1998

http://www.efg2.com/Lab/Library/Delphi/Graphics/ScanlineEnigma.TXT

 

The Delphi Bug List — |1998

http://www.txsz.net/xs/delphi/2/BUG %E5%92%8C DEBUG/%E5%9B%BE%E5%BD%A2.HTM

 

Min erfarenhet (DELPHI4 sedan år 2000) — mycket kortfattat:

— I allmänhet uppför sig DELPHI4 YTTERST STÄDAT i TBitMaphanteringen förutsatt man iakttar

 

·          att sätta *.Create-satser före en try-finally-end-sekvens
— eller alternativ initiera variabeln (typ oftast en B: TBitMap;) med ”B:=
nil;” före try och sedan ”B:= TBitMap.Create;” efter try — då i annat fall variabeln blir delvis odefinierad och därför kan förorsaka problem (vilket DELPHI4-hjälpen [ofta] upplyser om ”Variable X might not be initiated”)

·          att alltid, så långt det går, använda try-finally-end-block för komponenter som sammanhänger med något ”*.Create”; I allmänna globala enheter är inte alltid detta möjligt; i så fall, se till att reservera ett ”*.Free” på ett separat insatt FormClose så att inga rester lämnas i datorminnet när programmet avslutas

·          att ALLTID använda PixelFormat pf32Bit: jämförelse med programexekveringshastigheter på pf245Bit visar i vissa fall upp mot 7-8ggr långsammare exekvering jämfört med pf32Bit

·          att ALLTID GÖRA något på en skapad TBitMap FÖRST
(typ B.Canvas.Brush.Color:= clWhite; B.Canvas.FillRect(Rect(0,0,B.Width,B.Height)));
innan andra operationer initieras, annars är risken överhängande att resultatet på den BitMappen blir ingenting, hur man än sliter sig förtvivlad (DELPHI4 KAN vara knäckande på det viset ...)

·          att ScanLines i DELPHI4 KAN UPPVISA VISSA TRIXIGHETER med (obs) AVANCERAD programmering (FlipHorizontal, Rotate90°) — se särskilt 16;64-felet; har letat på webben efter något liknande men inte hittat ens en antydan (änSep2014). 16;64-felet ansluter möjligen till första citatet ovan — och är av allt att döma »helt ofarligt» för normala fasta bildrektangeloperationer. Jag har aldrig observerat något mackel med DELPHI4 i det avseendet, och har heller inte sett eller hört någon (utstickande) kommentar i det avseendet.

·          att det finns enorma mängder SKRIVET i ämnet, inte minst tillgängligt gratis på Webben. Om trubbel uppstår, utnyttja den resursen, den kan ge värdefulla uppslag om inte DELPHI4-hjälpen själv ger ledtrådar.

 

 

 

KodExempel med utskrivet testresultat som visar att ScanLines i DELPHI4 skannar uppifrån och ner, från vänster till Höger, med omvända RGB (012=BGR).

— Bara man som NYBÖRJARE får SE hur en erfaren person SKRIVER KOD, med något enkelt praktiskt exempel, GER SIG RESTEN SJÄLV: Genom att ändra, pröva, undersöka koden och se resultaten, växer inblicken SNABBT — förutsatt TID att utveckla.

— EXEMPLET ovan visar hur vi med ScanLine på en TBitMap som speglar bildfönstrets fasta bildyta Image1, det vi tittar på på bildskärmen, kan kontrollera att en viss bildpixel på en viss pixelrad (nr 17 räknat ovanifrån) på en viss kolumnposition (nr43 räknat från vänster, första orangea bildpixeln) stämmer med motsvarande oberoende erhållet RGB-värde.

— Musklick på någon tillgänglig FormYta verkställer operationen och skriver ut resultatet på en särskild allmän StatusLabel (nederst vänster i mina egna DelphiProgram).

—Ordet SCANLINES är f.ö. rikt representerat i olika kodexempel i Delphi4 i denna presentation.

 

 

How to Use Scanlines

http://edn.embarcadero.com/article/29173

Beskriver bildradernas uppbyggnad i RGB-pixels

 

 

 

 

MinEgenMinnesruta för 32 bitars BitMap PixelFormat [VI ANVÄNDER ALDRIG ANNAT NUMERA] — i dataminnet börjar första ScanLine från bottenVänster.

 

 

 

Manipulating Pixels With Delphi's ScanLine Property

http://www.efg2.com/Lab/ImageProcessing/Scanline.htm

Beskrivningar, förklaringar, kodexempel

 

 

Free Delphi Source Code

http://delphi.about.com/od/fullcodeprojects/

Täcker i stort sett hela det datorstödda programkonceptet för Delphi, samtliga möjliga tillämpningar (utom avancerade datorstödda Oscilloskopbyggen [i Windows])

 

 

 

 

Inledning, särskilt

 

Särskild Inledning

 

Hej. Och Väldigt Hjärtligt Välkommen till ett försök att sprida det grymma programmeringsljuset från DELPHI4 — gratisversionerna som gavs ut år 2000 nr4&5 av PC FÖR ALLA

 

 

Serial number:            200-005-4454

Authorization Key:     cax3-5fx0

 

 

 

Fullständig komplett Windows-programmerande verktyg med länkande manualer, exempel och Windows API:

— Du har ditt första WindowsProgram uppe och i körläge på MINUTEN.

Fungerar på alla Windowsversioner från Windows95 till Windows7 (och vidare, W8 inte ännu testad).

 

Embarcadero, pågående förfrågan

Förfrågan har gjorts från 11Jun2014 till nuvarande Copyrightägare Embarcadero att få distribuera den gratisversionen härifrån med samma villkor som då: för eget icke kommersiellt bruk: dela ditt kunnande och inblickande och praktiserande hur mycket som helst i DELPHI4, men du får inte sälja eller ta betalt eller göra andra egensinnade anspråk på innehållet.

   Vi väntar fortfarande på svar.

 

Först det Viktigaste:

Allmän strategi

 

— Vad gör vi med »gamla versioner», »gamla HjälpManualer», »gammal MjukvaruInfo»?

— KOMMERSIELLT i ett programkoncept som hela tiden utvecklas ger man vanligen ut »en flod av nya versioner» genom att SKRIVA ÖVER DE GAMLA, »skapa nya trådar» och fylla i »gamla hål» med nytt material.

   Resultat: All värdefull information om DÅ går förlorad: andan, miljön som allt författades i, ansatserna, Känslan, innehållet och: UPPSLAGEN FÖR NYTT bara kasseras. Du känner igen känslan va? Styng av TOMHET, ANDEFATTIGHET, och framförallt SNÅLHET tränger på och ska prenumerera (tvinga sig på) på Dig och Mig, tillsammans med alla nya positiva förbättringar, om alls.

 

Vi gör inte det här. Jag vägrar.

 

Föregående htm-dokument till DELPHI4Test2011 lämnas här tillgängligt INTAKTA (möjligen med ändring endast för att rätta stavfel eller andra rena formella detaljer), inkluderat den bifogade versionen av själva programmet. Vi kommer att använda den delen, ibland, dels för att hänvisa till redan framställd sakbeskrivning, dels för att få jämförande referenser. Det blir en BAS.

 

Utöver det, tillkommer HELT NYTT PROGRAMMATERIAL som kommer att beskrivas i så hög detalj som möjligt — inkluderat bakomliggande programteori, teknik och kodexempel tillsammans med motsvarande detaljer, om sådana finns, på webben.

 

 

 

InstallationManualDELPHI4: Jan2022    REQUEST STILL UNANSWERED

Archive2011D4zip

 

Delphi4 on Win95-Win10 — InstallationManual (Jan2022+)

 

This installation manual is based on several testing occasions (Jan2022+) — especially on a Windows 10 machine — certifying, along with a thorough SecurityScan — that it is, at all — possible to

1.   Really install DELPHI4 (on a Windows 10 machine too) and

2.   Have DELPHI4 at full code working capacity — as was 1997+.

   That counts However without Delphi4:s DIRECT ORIGINAL COUPLING on its classic Windows API HELP Book Archive:

— THAT Thread was banned (2015+) by New Microsoft Enterprise (the imperative 278 KB winhlp32.exe file for archive readout):

 

   See TestD2 how Windows 10 in New Microsoft Enterprise treats Super Finder XT when it tries to search for single words in these classic help file system archives.

   »Bad to the bone»: outrageous is the nearest associate.

 

   For the moment, Windows 10 seems to leave Delphi4Test2022 alone in searching peace on these — still making DELPHI4 and its vast help book system available, however so mutilated by the New Upstanding Microsoft Corporation Enterprise.

 

— In short — have the serial number and authorization key visually available — the Delphi4 installation occupies the entire screen for some time, so a note beside the the keyboard will be useful:

 

Serial number:            200-005-4454

Authorization Key:     cax3-5fx0

 

   Download DELPHI4.zip — preferentially (often most easily) in the ”MyDocument” catalog/directory — Computer’s ordinary main drive unit C;

   Unpack it (RightClick with selections) — and let the installation select for itself.

— The unpack (atSite) will result in the addition of three posts — at the unpack catalog site:

 

INSTALL

RUNIMAGE

INSTALL.EXE

 

   Do not immediately click on/run the Install.exe post — doing so will most certainly fail in the Delphi4 installation process (which will be obvious towards the last phases, very frustrating experience). The reason is this:

   Copy the RUNIMAGE post to the computer’s main catalog/directory C:

  the RunImage content will secure that Delphi4 will be installed and computer registered in the directory  C:\Program Files (x86)\Borland\ ..

   Return to the unpack catalog site, select INSTALL.exe and Enter to start the installation process.

   During the process possibly some (minor¦recognition¦ acknowledge) dialogs will appear:

   Just ignore these — click each of them off — none of them has any (here known) significant end meaning on the Delphi4 functionality — as experienced and tested (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10).

Delphi4Begin: Install

HOW TO BEGIN

The text in this document serves to give a first orientation in how to use Delphi4.

   See in explicit from HOW TO BEGIN with a practical example

— also Delphi4 has some tutorial examples of its own for study. See Catalog.. Borland\Delphi4\Demos\ ..:

 

— Best overview: Just read/study CODE in the *.pas-files — become familiar with HOW Delphi code is written, the types used, and how the code is formulated. These »childish» observations will give a (superb) basic touch for the subject.

— Author’s recommendation: Don’t try to LEARN any (The main exercise is: Stay Happy). Read. Take Notes on paper (These are the strongest Mind&Memory reflectors). And Forget. Let Motivation and Interest do their Natural Thing. And behold and see: It Grows in ones mind. Exactly as in the eyes of a child — eating the world of Knowledge. Stay Free.

 

   Delphi4:s own classic Automated HELP Book System — key F1 on any key word in the code edit window — was, as mentioned, banned out by New Microsoft (2015+):

   The only way to retrieve a possible — manual — access to this imperative Delphi help system, is through single word search with the Delphi4Test2022 search engine tool (see a practical search example from TheVOID) — and Super Finder XT too (but see how Windows 10 treats that one in Test D2 — not good).

 

Editor12Mar2012

 

 

 

Installationsanvisning, DELPHI4 i Windows operativsystem — utförligt med exempel

Archive2011D4zip:

Delphi4 på Win95-Win7-  — Installationsanvisningar

Testat på Windows 95, Windows XP, Winmdows Vista, Windows 7

[Test på Windows 8 i antågande]

 

Mina förutsättningar: Kör Klassiskt utseende: rektangulära fönster — jag känner inte till någon annan preferens, och tänker inte testa någon sådan heller eftersom nämnda har fungerat utmärkt för mig under 14 år: Det är aldrig utseendet det hänger på. Det hänger alltid på innehållet. Det finns inga undantag.

 

2. DELPHI4 — från PC FÖR ALLA nr 4 | 5-2000 — KAN installeras på Windows 7, även 64 bit: Testat på dels hpPavillionSlimLine W7-64bit och dels en bärbar Compaq W7-64bit:

 

Serial number:            200-005-4454

Authorization Key:     cax3-5fx0

 

1. DELPHI4.ZIP.filen kopierades från PC FÖR ALLA CD:n;

2. Det är INTE viktigt att den läggs i rotkatalogen (C:); Det VIKTIGA är att den packas upp där;

3. Högerklicka på zipkatalogen, kör ExtraheraAlla; En dialogruta kommer upp med ett katalognamn (beroende på var man för tillfället står [Jag har min Delphi4.Zip-kopia på en ExternHD, i detta fall med beteckningen D:; Jag ändrar inboxens text till ”C:...”]);

4. Se till att rotkatalogen (C:) anges. Enter;

5. En ny katalog DELPHI4 på C-enheten med innehållet nedan kommer fram:

 

DELPHI4

INSTALL

RUNIMAGE

INSTALL.EXE

 

— Vi ska — strax — klicka på Install.exe. Men först — vilket är felet man gör som lekman, och som gör att installationen misslyckas: Klickar man direkt på Install.exe kommer det längre fram — efter Serial&Authorization — upp en rödvitkryssad avbrottsdialogruta som upplyser om (för lekmannen oftast hieroglyfiska avbrotts-) FEL: installationen kan inte genomföras.

   Åtgärd:

6. Kopiera över RUNIMAGE-katalogen till rotkatalogen (C:) [Det är vad den rödvitkryssade avbrottsdialogen i grunden säger];

— OM MICROSOFT ADMINTERRORN eventuellt vill JÄVLAS här genom att TYP ”Du har inte behörighet att spara här ...”,

 

Vafan. Jag har ju köpt datorn för ATT den ska KUNNA användas på MINA villkor.

— Det här är DJUPT upprörande. Kränkande.

— Jag kan inte SJÄLVSTÄNDIGT använda MIN dator, utan måste konstant, ständigt, springa omkring och fråga MammaPappa Microsoft om Vördnadsvärdiga Lov för allt mellan himmel och Jord.

— Mänsklighetens Överhet.

   Please. Låt det komma ett tillfälle när Vi får betala tillbaka Vänligheten.

I have a problem with Authorities.

 

— Dra ur Internetpluggen. Lås dörrarna. Dra för draperierna. Ner med persiennerna. En del kanske också vi ha skyddshjälm och overall.

— Kör Kontrollpanelen, System och säkerhet, Åtgärdscenter, Ändra inställningar för User Account Control.

 

— Avställ UAC, helt och hållet.

Se vidare längre fram i UACvidare för den allmänna fortsättningen.

 

— Starta om datorn (Var särskilt noga med att inga främlingar utifrån kikar in genom gliporna mellan persiennerna, då du nu håller på med helt oskyddad, grymt osäker verksamhet).

Kopiera RUNIMAGE till rotkatalogen (C:);

— OM något händelsevis misslyckas, och man vill försöka igen: ta bort RunImageKatalogen från rotkatalogen, och gör om alltsammas från början: Jag testade att köra om med en föregående RunImage-katalog i rotkatalogen: gick inte. Så (min erfarenhet): Rensa ut ALLT, och försök igen från början.

7. Nu kan vi köra INSTALL.EXE från DELPHI4-katalogen.

— Följ instruktionerna, gör inga ändringar (vill du testa det, kan du göra om hela installationen igen, och igen, för att få inblick i maskineriet).

— Mata in aktiveringskoden som ovan (PC för allas versioner i bägge numren 4 och 5 har samma värden för alla användare).

— Installationen påbörjas nu helt utan avbrott — fram till 5 stycken små rödvitkryssade stoppdialogrutor med meddelandetypen

 

 

"Error copying file .. unknown ..";

 

 

— OK-Klicka av dessa, de är i vilket fall inte viktiga;

— Installationen gör vissa REGISTER-transaktioner (som försöker ange vissa nycklar men som misslyckas). Dessa registerposter gör ingen skada, de står där bara som överflödiga registerposter: Ta bort dem (senare) med något gratis RegistryCleaner-Program (Jag använder CCleaner).

Avsluta alla fönster och starta om datorn:

8. Kolla i Program (från Kontrollpanelen) att Delphi4 verkligen står som ett installerat program.   

   Därmed är saken biff.

— Ta slutligen bort RUNIMAGE-katalogen från rotkatalogen (C:, och alla övriga installationskataloger i samband med DELPHI4);

   Om inga särskilda katalogändringar gjorts under installationen:

— Delphi4.exe-programmet ligger nu i

 

C:\Program (x86)\Borland\Delphi4\Bin\delphi32.exe

 

Kopiera över en genväg till Skrivbordet (och StartMenyn). Kör DELPHI4. Dialogerna nedan visar mina egna iställningar (markerat med uppljusat) för att göra allt smidigt från början — vi kommer ALLTID tillbaka dit där vi sist lämnade allt:

 

AutoSaveOptions:

 

AutoSave garanterar att ingenting missas i programmeringen: varje detalj finns kvar, precis som vi minns den från senaste tillfället.

 

BlockIndent

 

Blockindent är Kodfönstrets indrag höger (Ctrl+Shift+I) och tillbaka vänster (Ctrl+Shift+U] med minsta möjliga tabbsteg.

 

RightMargin

 

Right margin är kodfönstrets stoppmarginal: Max 1024 är gränsen: större värde ger felmeddelande. Defaultvärdet är 80.

 

Debugging

 

Delphis BuggHjälp är (ytterst) omfattande och förnämlig (NÄSTAN helt felfri ... i Princip HELT felfri).

— Ibland behöver man stänga av Integrated Debugging för att slippa ifrån REDAN FÖRUTSEDDA FELdialogfönster, i samband med olika test. Bocka av rutan underst, och bocka för den igen när  testerna är klara (Jag använder alltid rutan ikryssad, frånsett speciella testtillfällen).

 

 

— Nu kan vi börja med DELPHI4 på Windows 7 — men det finns en del som lekmannen antingen måste få veta från mera erfarna, eller upptäcka själv i Delphi4 genom delvis svidande, inte sällan tidskrävande, läroupplevelser. Först det viktigaste med Delphi4: Fråntaget alla typer av Internetapplikationer: ALLA PROGRAMTYPER kan tillverkas i Delphi4 som berör Text&Bild. Dessutom 1. med grym snabbhet, 2. på ett Logiskt Språk som direkt beskriver VAD det är man programmerar (Delphikodningens Pascal): Det finns ingen (direkt) abstraktion.

 

Öppna Delphi4 — de viktigaste tangenterna:

— FÖRST tangenterna F12 och F11 — med och utan Shift och Ctrl:

 

Ctrl+F11           OpenProject

Ctrl+F12           ViewUnit

F11                    ObjectInspector, togglar mellan denna och Edit och Form

I ObjectInspector;

Ctrl+PilNer fäller fram alla Komponenter i Form(1);

— Tryck F12, Form(1) kommer då fram med aktuell komponent markerad;

Ctrl+Tab, ”Baksidan” på ObjectInspector visar OnChange-posterna; för att komma direkt till aktuell post, markera denna och tryck Ctrl+Enter;

F12                    Form, Edit, togglar mellan dessa;

Ctrl+F9             Kompilera Projekt;

F9                      Kör Projekt;

Ctrl+F2             Avsluta KörProjekt — om det hänger sig: händer relativt ofta på grund av egna fel;

— Ibland (TYP en gång på 50, eller aldrig om du är skicklig programmerare) hakar Delphi4 upp sig och ”RamlarIn” på Program-fönstrets kodsida när Delphi4 borde (enligt din uppfattning) KöraProjekt;

— Återställ med Ctrl+F2, släck ProgramFönstret med Ctrl+F4, och kör F9 igen.

Alt+F, X           Avsluta

 

StartExempel, Installationsanvisningar

ENKELT FÖRSTA PROGRAMEXEMPEL för att se vad Delphi4 sysslar med:

 

 

1. Klicka på den lilla OK-knappen (Button-komponent) på StandardKomponentMenyn, ovan höger;

2. Klicka på ett ställe på Form1: Button1 läggs in där;

 

 

3. Tryck F11; Ctrl+Tab;  ObjectInspector visar HändelsePosterna (Event) för Button1, markerat nedan längst up OnClick;

 

 

4. Tryck Ctrl+Enter: Delphi4 lägger in en Procedur i KodFönstret (toggla  F11 från ObjectInspector) med ett förformaterat begin end;

 

 

5. Skriv in ”   halt;”

 

 

Bokmärken finns tillgängliga i DELPHI4 genom Ctrl+Shift+ NumPad 1-9 [Nollan funkar bara från Windows XP och senare om man väljer HöMusKlick och vidare därifrån]:

— En liten grön sifferrektangel sätts då i vänstermarginalen och kan nås med Ctrl+ Siffra.

 

 

6. Kompilera med Ctrl+F9 — ta bort AutoSaveBockarna, annars vill Delphi4 att man först ska spara projektet i någon viss katalog, vi vill inte det här — Kör sedan med F9, Klicka på Button1, och se: Programmet gör precis det som vi har sagt att det ska göra: avslutas och går tillbaka till EditLäge.

 

— Det är EXAKT hur Delphi fungerar även för den mest inbitne proffs — med alla tillbehör som felsökningspunkter och dito rutiner. Och SÅ utvecklas ett WindowsProgram:

 

 

— Man lägger till (eller skriver i kod, för den som kan det) komponenter på FormYtan (Canvas — det blir själva ProgramFönstret) typ Image, Button, TextBox, VideoReglage, Ljuduppspelningsreglage, etc, skriver HändelseKOD, testar som ovan, utvecklar och så vidare.

   Se vidare i KATEGORIEXEMPEL på PROGRAMKOD I DELPHI(4).

 

 

NOTERA SPECIELLT FÖR SÖKNING Ctrl+F i DELPHI4 i kodfönstret/ alla pas-filer i hela projektet:

— Första sökningen initieras med ett Enter — samtidigt försvinner sökboxen.

Alla följande upprepas med F3.

— Trycker man Enter (även jag lyckas än i dag med det, nu mera sällan) befinner man sig (nu, JU) i editläge, vilket medför radskift. Bra att veta på förhand för den som är intresserad.

— Globala resultat (nederst) med en markerad post kopplar aktuell pas-fil med Ctrl+V;

— Rensning av sökningen med Högerklick C;

— Åter till editfönstret med musklick eller Tab.

 

 

 

— Delphihjälpen innehåller omfattande dokument på alla Windows API-funktioner (ApplicationProgrammingInterface) med många exempel och en Hjälp (naturligtvis inte helt perfekt, men i jämförelse med dagens utbud: rena drömmen) som är kontextrelaterad med en rik flora av länkar. Det är DET som gör Delphi4 verkligt användbart: Sätt markören vid aktuellt ord i etitfönstret, tryck F1.

Utgick2015+:

— Ett särskilt installationsprogram behövs för dessa äldre WindowsHelpFiles: det finns gratis att hämta via Internet på Microsofts webbsidor (och aviserar sig självt automatsiskt när man trycker F1 i DELPHI4 om ett sådant inte redan finns installerat).

 

— Men det viktigaste: för att greppa helheten behövs MasterExempel: Fullständigt Genomarbetade Färdiga programavsnitt som visar HELA omfattningen av ett ProgramProjekt.

   Jag hoppas få återkomma till det.

UAC, vidare

Delphi4 i Windows 7: 2+3 alternativ

1. Fortsätt i läge UAC avstängt — datorn är säker bara så länge 1a. DU är chefsdatorpilot, 1b. du har kollat att inga främmande virushot finns i din dator, SAMT 1c. att all Internetrelaterad signalkoppling är avstängd. Inga ytterligare Windows-inställningar behövs.

2. Återställ UAC, med följande alternativ (min erfarenhet, obs):

 

Vi behåller Datorsäkerheten och gör istället motsvarande internt avgränsade Windowsinställningar:

 

Alternativ 2.Ett

HÖGERKLICKA PÅ EXE-FILEN OCH för varje körtillfälle KÖR SOM ADMINISTRATÖR

Annars går det inte att kompilera Delphi4-projekt. Man kommer visserligen dit. Men med Ctrl+F9 får man bara meddelandet ”Could not compile ...”.

 

Alternativ 2.Två

HÖGERKLICKA PÅ EXE-FILEN, Egenskaper, Kompatibilitet. Markera

 

 

Kör det här programmet som en administratör.

— Enda skillnaden mot Alternativ 2.Ett är att man slipper den klickrutinen, men inte vad den medför; Man måste fortfarande svara JA för varje körtillfälle.

Se även alt. i EXEMPEL Borlandkatalogen

Alternativ 2.Tre

HÖGERKLICKA PÅ BORLANDKATALOGEN som delphi32.exe står i tillsammans med alla projekt och referenser — behåll dessa i samma huvudkatalog, det blir det enklaste (vad jag vet, min erfarenhet).

— Klicka på Egenskaper, fliken Säkerhet;

— Markera Användare min dator visar [HPslim\Användare];

— Klicka på Redigera;

— OM den valda markeringen Användare ändras, markera den igen, och klicka i en bock för Fullständig behörighet;

— Klicka på Verkställ, OK. Starta om, om det behövs.

   Min dator (Windows 7 HewettPackard Desktop, även Compaq Laptop):

— Med den inställningen kan jag nu köra DELPHI4 som ett helt vanligt program, börja direkt med ett enda klick, utan besvärliga AdminTerrorAttacker; jag kan spara och redigera i hela Borlandkatalogen.

 

   Men pass upp.

 

— Jag har kollat Webben (Juni2014) på inlägg i ämnet: MÅNGA ÄR YTTERST FRUSTRERADE över AdminTerrorn från Microsoft (Från Vista och framåt) som i stort sett demolerar FRIHETEN ATT alls ANVÄNDA DATORN.

— Ingen verkar ha lyckats installera Delphi4 på W7.

— En del påstår att det GÅR att göra inställningar som sedan FÖREFALLER hos åter andra inte alls fungera.

 

Manualen ovan har visar sig fungera på mina inköpta Windows 7 datorer. Men det är ingen garanti för att samma gäller för Dig.

 

DELPHI4 — på Windows 10:

Tillägg Feb2022

 

Test 2021+ på Windows 10 visar att DEPHI4 också kan installeras där — samma uppackningsprocedur som ovan

6. Kopiera över RUNIMAGE-katalogen till rotkatalogen innan installeringen körs (C:) annars är det kört

med efterföljande ”Run as administrator” rutin som säkrar full DELPHI-funktionalitet.

   Men Windows 10 tillåter inte den klassiska winhlp32.exe-filen:

 

Windows 10 i Windowskatalogen har ersatt winhlp32.exe originalets 290 KB med en DUMMY-fil med samma namn

— men med typ ”7 KB”. Den enbart upplyser om att Typen Inte Längre Stöds.

— Den kan (heller) INTE tas bort. Den skyddas av Microsoft’s egna ”TrustedInstaller” som spärrar datorägarens egna användarinställningar på den egna datorn. Vakul att VI fortfarande FÅR använda Hjärnan Själva i alla fall .. skorna också och så där .. åtminstone till viss del .. så länge det inte stör Microsoft Business Corporation ENTERprise .. i Hemmet ..  Se en del av det Microsoft spärrade/förbjudna/bannlysta utbudet exemplifierat i D4HelpManualen.

— Ett helt unikt suveränt utförligt länkbaserat kunskapssystem — för personligt och helt privat bruk som Microsoft Business Enterprise Copyright Corporation uteslöt 2015+: alla arkiv raderade. Noll åtkomst. Ingen fortsatt individuell kunskapsåtkomst (Det skulle medföra SÅ stor individutvecklingskraft ATT Microsoft Copyright rasar .. rätta om fel ..).

 

den ytterst användbara DELPHI4-hjälpen med direktkopplingar får inte användas.

   Men det finns ett sätt — inte att återkoppla DELPHI-hjälpsfunktionen. Men väl att få fram läsbarheten på de aktuella HELP-filerna — dock med en förfärligt Microsoft 2015+ stympad åtkomst. Långt ifrån hela originalet är tillgängligt.

 

Vi skapar en särskild DelphiHELP-katalog — inom vilkens domän vi sätter in originalets 290KB winhelp32.exe fil — tillsammans med samlingen HELP-filer som kopplar — jag har samlat ihop det som finns på min Delphidomän winhelp32.exe filen inkluderat. Skapa en skrivbordsikon och kör därifrån — klicka på DELPHI.hlp — och originalets help-filer med alla länkar och sökdialoger kommer fram — allvarligt stympat av Microsoft Business Copyright Corporation 2015+. Vi får ta — det som kan utläsas ur — Delphihjälpen därifrån — enda alternativet. Och Det så länge INTE Microsoft Corporation Enterprise stänger för ytterligare — i dess globala skräck för att individkunskaperna tydligt överglänser Microsofit Business:

— Trafficking Humanity Enterprise. Den enda rubrik som Historien kommer att lämna efter sig i den inrättningens summering. Rätta gärna om fel.

 

Människorätten är en kunskapsdomän — med samma innebörd och djup som gravitation och elektricitet: LIV. Och den har affärsrörelsen, affärsvärlden och affärskonceptet som sådan ingen som helst uppfattning om: noll inblick. Noll insikt. SÅ urartar affärsrörelsen DÅ den vänder människorätten ryggen; Trafficking.

— Först när affärsrörelsen STYRS av kunskapen — människorätten: familjen, vänskapen ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” — blir det åka av: teknisk utveckling. Det som garanterat inte kan köpas eller alls fås för pengar. Vi har redan sett historiens främsta exempel på det — i Sverige och i världen. Perioden 1945-75 då världshandeln sjudubblades: en hejdundrande teknisk utveckling som affärsrörelsen bara hängde på och lät sig hänföras av. DEN i sig själv är DÖD innan ens första andetaget. Sten död. I sitt eget kan den bara åstadkomma ett enda: förstörelse — nollvett. Ofrihet. Inlåsning. Våldet som spöar vanvettet. Drift.

   Rätta gärna om fel.

 

— Tillstängande planer finns alltid i sinnesrymder som sätter profiten före kunskapen. Självklart.

— Det är avgörande viktigt att Alla kopplingar till det förflutnas Arkiv kasseras.

— Microsoft Corporation Enterprise 2015+ har tydliggjort Det alltmer, genom en växande flora konkreta kunskapsexempel. Se även i MicrosoftLISTAN.

 

   Se särskild beskrivning här i D4HelpManualen — jag kommer att (försöka: man får poäng för att man försöker) skicka med »hela paketet» — så som jag testat att det fungerar (även) på Windows 10.

 

Forts.Arkiv2011:

— MAN kan bara testa för sin egen del OM DET SKITER SIG. Försöka hitta något forum på webben där någon omnämner Problemet — vilket man säkert hittar; DET är många som har Problem med Microsoft — utveckla tålamod och försöka, upprepat (tills MAN ev. dör av bara utmattningen), med lämpliga pauser emellanåt.

— Tro mig eller inte: MAN kommer att växa i erfarenhet och mognad. MAN kommer en dag att ha brottat ner MicrosoftTigern på golvet — ner i mattan, inuti. Exempel: se ovan.

 

NOTERA vad jag vet ATT INGET HINDER FINNS ATT man BARA TESTAR OM INSTALLATIONEN AV DELPHI4-ZIPFILEN FUNGERAR ENLIGT OVAN: man riskerar i vilket fall inga äventyr genom att försöka. COPYRIGHTBESTÄMMELSERNA HAR vad jag vet INGET FÖRBUD mot att testa huruvida en programinstallation fungerar eller inte, bara att man måste ha tillstånd för att ANVÄNDA INNEHÅLLET. Så kör på, och håll fingrarna i styr tills Embarcadero hör av sig.

 

Tillägg Feb2022:

TANKEN var här i det föregående att Läsaren själv skulle kunna ladda ner DELPHI4-paketet med de ovan angivna instruktionerna.

   Nu (Feb2022) har datorvärlden utvecklats med veritabla förstängningar av allt möjligt — och helt säkert gjort det maximalt surt för den som ens vågar försöka.

   Enbart genom mina egna tester på Windows 10 — vad som är möjligt i dagens läge (Feb2022)

— vilket vi med Microsoft Corporation Enterprise numera VET helt saknar garantier för framtiden och Deras Dikterande fasoner

— har det visat sig att en helhetslösning finns

— med de här och ovan tråkiga men delvis överkomliga begränsningarna som Microsoft har satt upp.

   Så det blir den närmaste ambitionen — allvarligt beskuren av Microsoft Business Enterprise:

   Ett helt färdigt paket GENOM MICROSOFT BUSINESS ENTERPRISE 2015+ ALLVARLKIGT BESKURET OCH STYMPAT med DELPHI4 plus deras Help filer på originalets winhlp32.exe funktion

— kommer att läggs ut här på UH för nerladdning

— med instruktioner

— för den som vill studera det numera tydligt affärsstyrt bannlysta innehållet i det klassiska oerhörda kunskapsarkivet HELP-files.

   PRODUKTION AV Personligt Egna väl fungerande Windowsprogram

från en gång i tiden en väl detaljerad kunskapsbas i Windows API

får tydligen inte förekomma enligt Microsoft Business Enterprise Copyright Corporation. Plantage Ägarna.

   Bara den som fortfarande har ett fungerande Windows 7 — och tidigare datorer, ända ner till Windows 95 — har möjlighet att ännu 2022 tillgodogöra sig grundkunskaperna.

 — Hjälpfilerna kan bara nås delvis i Windows 10 — långt ifrån hela det omfattande tillgängliga DELPHI4-paketet.

 

Tillsammans med Microsofts I VÄXANDE egna processorupptagande datorkapande begränsningar

— som saktar ner datoranvändningen och förkortar datorns livslängd

— blir hela upplevelsen av att arbeta i Windows 10 och kommande särskilt upplyftande och tjusande

inom området Utvecklade Datorkunskaper:

— Affärsrörelsen Microsoft Business Enterprise bestämmer individramarna. Hela OffLine konceptet har avskaffats.

   Den som vill besöka toaletten (Folkhälsomyndigheten i Sverige) får först ansöka om lov från Microsoft: man måste erkänna cookies, annars förblir dörren låst — 4Nov2020.

   Se särskilt Exempel med test Jan2022 i FindText.

 

Ännu inget inkommet Feb2022. Det är tydligt att ingen bryr sig (kyrkogårdens preferens: ingen överlevde) — förrän det möjligen blir tillräckligt populärt .. Så: om möjligheten finns kan vi lika gärna försöka använda det som kan användas .. bland de som överlevde ..

Mänskligheten får inte utveckla något eget .. Microsoft Corporation Enterprise — alla sådana möjligheter stängs för .. enligt Exempel ..

 

 

Hela paketlösningen med beskrivning (och manual) ges i D4HelpManualen.

 

 

 

MAT, Microsofts Adin Terror

2014V10

 

OMFATTANDE UPPLÖSNINGAR

Microsofts AdminTerror

1.  Kampen MOT Microsoft synbarligt GODTYCKLIGA ADMINISTRATÖRSDIKTERING PÅ DIN DATOR bjuder på stor dramatik:

— Spelar ingen roll om FullständigBehörighet STÅR: ”Du saknar behörighet att spara ...”.

— Här DETTA htm-dokument (överflyttat från Kraschad WindowsAcerDator (efter 7 körda år, inköptes 2007 på OnOff) som INTE kunde sparas på den nya platsen:

— Efter mycket om och men: det är inte administratörsbehörigheten som det hänger på: det är själva FILEN som Microsoft har stängt vägen för: En annan fil på samma plats: NoProblemo.

— Så: Kopiera OM MICROSOFT ALLS TILLÅTER ENS DET — och spara på en ny fil, SAMMA PLATS. Då gick det.

Visst.

 

 

— Varifrån kommer denna information?

— Man får inte spara i ett visst namn?

 

adPGMdev2014a.htm   OK

adPGMdev2014.htm     Dialogen ovan.

 

   Jo.

— En RESTKATALOG från originalförsöken fanns kvar med DET namnet. När den togs bort gick det.

   Bara som ett inledande exempel på Dramatiken med Microsoft: förkrångligar datoranvändandet i Produktiv mening något så in i oerhört.

 

MICROSOFTS ADMINTERROR GENERELLT — du har inte behörighet på din dator:

— Microsoft har dikterat egen rätt att söka på din dator på alla möjliga ställen efter innehåll i typ textfiler och annat:

Du själv har ingen rätt till det utan närmast enorma omständligheter.

— ETT ALLMÄNT SÖKPROGRAM — för att slippa ifrån Microsofts odrägligt helt värdelösa sökmotorprogram — resluterar i ytterst omständliga procedurer för att ALLS kunna användas:

— För VARJE gång — beroende på inställningar från fall till fall — måste man ange KÖR SOM ADMINISTRATÖR för att få söka på sin hårddisk FÖR ATT INTE BEHÖVA SE MEDDELANET FileAccessDenied, och ”Du har inte behörighet att söka här”. Vem sa du?

— Det är bara Microsoft som har behörighet att söka fritt på din dator, och meddela sina skräpresultat under oändliga väntetider.

   Tala sedan om Pravda, gammal sovjetkommunism, och allmänt ideologiskt betryck.

 

Kort sagt:

— Vad, exakt, ska den typen föreställa?

— Diktatur. Envälde. Det luktar Överhöghetsfasomer så väl tiondelen vore nog.

— Microsoft kan stänga vägen för ett allmänt sökprogram SOM INTE MICROSOFT HAR.

— Men Microsoft kan inte TILLÅTA att Du själv bestämmer att DET programmet ska ha tillgång till Din Dator — Microsoft har förbehållit sig rätten att bestämma ÖVER dig. Det drar ihop sig.

— Det är milt sagt upprörande, oetiskt, inhumant, grundligt kränkande.

Mänsklighetens utveckling ÄR beroende av datorteknik, men den branschen har ockuperats av en TYP AV marknadsparasit — en rejält ytlig mentalitet som garanterat alldeles tydligt INTE förstår värdet av DATORHANTERING men väl förnimmer möjligheten att sätta upp spärrar och ta betalt på kredit av mänsklighetens intresse — med juridiska herrefasoner som specialitet. Microsoft + Mänskligheten Fungerar inte.

 

Datorn är MicrosoftMinerad

 

— SÄG att vi lyckats få AdminAccess till en Viss Katalog — efter tusen vedermödor.

— OM vi sedan därifrån vill använda Det programmet för att Söka i Andra kataloger, blir det STOPP: ”File access denied”.

— På DET sättet har Microsoft MINERAT DATORANVÄNDNINGEN för att säkra det egna tillträdet — och i praktiken HINDRA datoranvändandets utnyttjande.

— Var finns Protesterna? Webben innehåller en del antydningar.

 

Jämför även motsvarande MicrosoftDiktatur i InternetExplorer med ClearTypeAuto:

— Det går INTE att stänga av den i IE: Speciellt mindre text

— HELT UNDERBART TYDLIGT LÄSBAR OM MAN SLIPPER DEN ÄCKLIGA UTFYLLANDE CLEAR TYPE-terrorn

— blir näst intill oläslig.

— Har Microsoft FRÅGAT DIG OM LOV för det?

— Nej. Microsoft har inte frågat dig om lov för det.

— Microsoft DIKTERAR det åt dig = JAMEN ANVÄND STÖRRE BOKSTÄVER DÅ eller FÖRSTORA MED FÖRSTORINGSGLASET.

— Varför får vi inte själva avgöra valen? Svar: uppenbarligen därför att Någon anser sig Stå Över.

   Fya.

— Varför kan inte MIcrosoft låta bli att fingra på användarens EGEN VALFRIHET?

— Ett OPERATIVSYSTERM skulle, visst, vara till för att UNDERLÄTTA, och medge OPTIMAL VALFRIHET, så att så många olika sätt som möjligt kan bli representerade för så många olika individuella önskemål som möjligt för att få ut så stor RIKEDOM I VARIATIONER i användandet som möjligt: mänsklighetens BERIKANDE. Inte mänsklighetens utrotning.

— UTVECKLINGEN AV MÄNSKLIGHETEN — ett ETT OPERATIVSYSTERM — bygger på SYMBIOS MED föregående generationer: bara för att det finns avancerade bilogiska produkter, utesluter INTE att också de mera primitiva, yngre, mindre utvecklade, får vara med SAMTIDIGT.

 

Att man inte — direkt — kan köra 64-bitars program på 16-bitars system är begripligt.

— Men kom inte till mig och försök inbilla någon att det INTE går att köra 16-bitars program på 64-bitars maskiner. Det är bara en fråga om VILJA från systemmakarna.

 

Exempel:

— Kolla alla underbara DatorProgram fram till och med Windows XP (runt år 2000):

— Delphi1, Delphi4, Paintbrush, FinishingTouch, Simply3D, Xara, PhotoMagic, MsWorks, MsOfficce2000. Alla helt otroligt fina, underbart användbara basprogram — som i jämförelse med dagens ljus ÄR HELT UTROTADE. Och — Microsoft — ersatta av rent ut sagt, min mening I JÄMFÖRELSE, rena rama skiten. Rena skräpet. Sopor. Garbage. Crap.

   Fya.

 

EXEMPEL BorlandKatalogen

1. Markera Katalogen i C: som ska »Tillåtas», Här Borland, högerklicka och välj Egenskaper:

 

 

2. Välj fliken Säkerhet (och välj direkt Användare för säkerhets skull — man vet aldrig vad Microsoft håller på med):

 

 

3. Klicka på Redigera och markera sedan, säkert, Användare:

 

 

4. Klicka i Fullständig behörighet, och sedan Verkställ:

 

 

Om alltt fungerar, kommer en ProgressBarDialog fram som. tydligen, går igenom alla kataloger och skriver in Microsofts BehörighetsCertifikat i varje, så att man förhoppningsvis kan använda domänen på vanligt — ANSTÄNDIGT — sätt.

— Vänta tills körningen är färdig. Tryck sedan OK.

— Om allt fungerar som det ska, fungerar nu Katalogen som Ditt Privata Arkiv — Utan AdminTerror.

 

 

 

BILDBEHANDLINGSTEKNIK, [ImagingBasic] Basic i DELPHI4

 

 

elementär FlytBildsTeknik ¦ elementary Image- or Picture- Handling may be difficult to distinguish from case to case — The Technicalities

med integrerad toning och DatorStörSäker skärmpunktsinsättning (KlickSäkra InsättningsPunkter)

 

 

— NÖJ DIG INTE MED MINDRE: ovanstående är Elementära bildHANTERINGSverkty för att KUNNA flytta, kopiera, duplicera och sammasätta olika bildfragment PÅ PIXELBASERAD PRECISIONSBAS. Allt annat är UTESLUTET för maximalt tillfredsställande, SNABBT och EFFEKTIVT datorarbete med BILD.

TEORI · DelphiKOD

 

plankorrekt grundZoomning

 

 

— Teori och Kod för att få grundläggande FÖRMINSKNINGSKORREKTA avbilder från givna bildoriginal (som sedan kan detaljförstärkas mot originalet via SHARPENING [Formkonturskärpning]).

TEORI · DelphiKOD

 

perspektivkorrekt grundZoomning

 

 

— Hur man får fram perspektivkorrekta avbildningar från givna bildoriginal i Linjära och Sfäriska perspektiv.

TEORI · DelphiKOD

 

elementär kantUtjämningsTeknik

 

 

— Hur man reducerar datorupplösningens hackiga linjer.

TEORI · DelphiKOD

 

elementär formKonturSkärpning

 

 

— Hur man konturskärper bilddetaljer i teori och Delphikod. Många olika sätt finns.

TEORI · DelphiKOD

 

 

 

 

Plankorrekt GrundZoomning — pixelkorrekt förminskning

Objekt:

 

plankorrekt grundzoomning

 

 

 

TEORETISK PRINCIP:

— Med mittersta pixeln i en pixelkvadrat tas lika många omgivande pixelvärden och deras MEDELVÄRDE som ZoomFaktorn 2 3 4 ... ggr anvisar. Det är i princip som ett FLYGFOTO över ett större område där fotot ska KOMPRIMERAS på en enda fotografisk pixelenhet = den resulterande utZoomen: ingen information går därmed förlorad, ehuru visst reducerad i tydlighet. I efterhand kan viss detaljförstärkning göras via SharpeningTeknik. ZoomExemplet ovan visar effekten av programkoden nedan: Ctrl+NumPad|Minus|Plus verkställer varje successiv förminskning eller tillbaka (kontinuerligt om man håller ±-tangenten nere).

 

 

— Är förminskningen 2ggr = 0,5 = 1/2 tar vi ut varje pixelkvadrat 2×2 i originalbilden, tar alla RGB-medelvärden i dessa 3(2^2)=12 stycken värden för sig, och sätter resultatet i vart och ett RGB-värde på den enda utZoomens representerande pixel:

— Är förminskningen nggr = 1/n tar vi ut varje pixelkvadrat n×n i originalbilden, tar alla RGB-medelvärden i dessa 3(n^2) för sig, och sätter resultatet på den enda utZoomens representerande pixel.

— Bildexemplet ovan visar det korrekta naturliga pixelresultatet: alla originalets pixelvärden får vara med, ingenting kasseras eller skrivs över.

— För att göra motsvarande GODTYCKLIGA (PROCENTUELLA) förminskningar — koden nedan innefattar inte den delen — kan vi göra följande ”trick”: Vi söker FÖRST den lämpliga FÖRSTORING — vi använder StrechtDraw-funktionen som förstorar (eller generellt proportionsändrar) ett bildoriginal — vars avrundade pixelmått NÄRMAST ansluter till en efterföljande reguljär heltalsbaserad som ovan pixelkorrekt bildförminskning. På den vägen kan vi hantera samtliga (procentuella) zoomningar. Koden (nedan) används då som en subrutin i slutet.

 

OMSATT I DelphiKOD:

 

    U:=ZoomOutFactor;

    qU:= Sqr(U);

    for y:=0 to bH-1 do

    begin

      Pb:= B.ScanLine[y];

      for x:=0 to bW-1 do

      begin

        cB:= 0;

        cG:= 0;

        cR:= 0;

        pX:=U*4*x;

        for y0:= 0 to U-1 do

        begin

          Pa:= A.ScanLine[U*y+y0];

          for x0:= 0 to U-1 do

          begin

             cB:= cB+ Pa[pX+4*x0+0];

             cG:= cG+ Pa[pX+4*x0+1];

             cR:= cR+ Pa[pX+4*x0+2];

          end;

        end;{endFor y0.}

        if U>1 then begin

        cR:= (cR div qU);

        cG:= (cG div qU);

        cB:= (cB div qU);

        end;

        if(cB<255)or(cG<255)or(cR<255)then

        begin

        Pb[4*x+0]:= cB;

        Pb[4*x+1]:= cG;

        Pb[4*x+2]:= cR;

        end;

      end;{endFor x}

    end;{endFor y}

:

 

ZoomOMS, ZoomBasic

— från Original till heltaliga förminskningar 1 2 3 . . . ggr

Koden nedan från Test2011:

 

{INITIERING Key Z, sedan Ctrl+NUMPADminus(down)ORplus(up):

 BildObjektet tas från Image2 efter Ctrl+V från Clip:

 Zoomen ritas ut på Image1 övreVänster:

 Zoomningen sker endast i heltalssteg (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ...):}

Procedure TForm1.ZoomOutBasic(S: string = '');

var

 A,B: TBitMap;

 cR,cG,cB,U,qU,W,H,bW,bH,x,y,pX,x0,y0: Integer;

 Pa,Pb: PByteArray;

begin

 U:=ZoomOutFactor;

 if U<=0 then U:=1;

 qU:= Sqr(U);

 sR:= Image2.ClientRect;

 W:= Image2.Width; H:= Image2.Height;

 bW:= W div U; bH:= H div U;

 

 A:= TBitmap.Create;

 B:= TBitmap.Create;

 try

  A.PixelFormat:= pf32bit;

  B.PixelFormat:= pf32bit;

{ettMÅSTE!}

  dR:= BitmapRect(sR,A);

{dR medskickas OffsetNollad(0,0,W,H) från sR.}

{Objektet tas in:}

  A.Canvas.CopyRect(dR,Image2.Canvas,sR);

{FörminskningsBitMappen tillordnas:}

  sR:= Rect(0,0,bW,bH);

{Separat Funktion:}

  BitmapRect(sR,B);

    for y:=0 to bH-1 do

    begin

      Pb:= B.ScanLine[y];

      for x:=0 to bW-1 do

      begin

        cB:= 0;

        cG:= 0;

        cR:= 0;

        pX:=U*4*x;

        for y0:= 0 to U-1 do

        begin

          Pa:= A.ScanLine[U*y+y0];

          for x0:= 0 to U-1 do

          begin

             cB:= cB+ Pa[pX+4*x0+0];

             cG:= cG+ Pa[pX+4*x0+1];

             cR:= cR+ Pa[pX+4*x0+2];

          end;

        end;{endFor y0.}

        if U>1 then begin

        cR:= (cR div qU);

        cG:= (cG div qU);

        cB:= (cB div qU);

        end;

        if(cB<255)or(cG<255)or(cR<255)then

        begin

        Pb[4*x+0]:= cB;

        Pb[4*x+1]:= cG;

        Pb[4*x+2]:= cR;

        end;

      end;{endFor x}

    end;{endFor y}

{SISTA byten i RGBQuad överhoppas alltid.}

{RESULTATET läggs ut:}

    if S='CopyActualZoomToClip' then

    ClipBoard.Assign(B) else

    Image1.Canvas.Draw(0,0,B);

 finally

  A.Free;

  B.Free;

 end;

 Label1.Caption:= 'ZoomOUT: '+IntToStr(ZoomOutFactor);

{Standard16mSIndependent.}

end;{endZoomOutBasic}

{Utvecklat från Delphi1|Rot1|Unit9·Mem24ColBitmap.}

 

Kommentar

Sättet med ”Image1.Canvas.Draw(0,0,B)” generellt — tillsammans med en kompletterande ”ClipBoard.Assign(B)” = UrklippsKopia är alltid bekvämt för att EFTER GENOMFÖRD ÄNDRING ALLTID HA SNABB ACCESS TILL det icke operativt behandlade ORIGINALET via flytbildsläget: Ctrl+Pilar raderar ”Image1.Canvas.Draw(0,0,B)” och tar tillbaka originalet som fanns före operationen. Om som här en Ctrl+Z= SparaZoomenTillUrklipp gavs emellan, finns alltid resultatet i Urklipp för snabb åtkomst (av CoOperatingProgramFönster) eller direkt i samma med Ctrl+V=TaInUrklippsKopia.

 

 

BitMapRect, separat bekväm allmän funktion

 

    {Skapar en ny, LeftTop-nollad, TRect som bildytan för

    en medsänd TBitmap:}

    function TForm1.BitMapRect(R:TRect; var B:TBitmap):TRect;

    begin

     OffsetRect(R,-R.Left,-R.Top);

     B.Width:=  R.Right;

     B.Height:= R.Bottom;

     BitMapRect:= R;

    end;

KodEXEMPEL (B=BitMpap):

aR:= Bounds(10,15,200,300);

bR:= BitMapRect(aR,B);

 

Den rektangel bR som fås tillbaka blir AUTOMATISKT en NOLLAD typ Rect(0,0,200,300) — ofta bekvämt vid olika CopyRect-överföringar Source|Destination.

— Med enbart

BitMapRect(aR,B);

får man i retur en rektangelpreparerad = måttsdefinierad B-BitMap.

 

 

 

Perspektivkorrekt GrundZoomning

Objekt:

 

perspektivkorrekt grundZoomning

 

 

 

TEORETISK PRINCIP:

 

 

OMSATT I DelphiKOD:

 

Elementär KantUtjämningsTeknik

Objekt:

 

elementär kantUtjämningsTeknik

 

 

 

TEORETISK PRINCIP:

 

 

OMSATT I DelphiKOD:

 

 

 

Elementär FormKonturSkärpning [SHARPENING]

Objekt:

 

elementär formKonturSkärpning

 

 

 

 

TEORETISK PRINCIP:

 

OMSATT I DelphiKOD:

      {VERKSTÄLL:}

        for y:= sY to H+aH do

        begin

          Pa:= A.ScanLine[y];

          Pb:= A.ScanLine[y+aY];

          for x:= sX to W+aW do

           begin

           bR:= Pb[4*(x+aX)+2]; bG:= Pb[4*(x+aX)+1]; bB:= Pb[4*(x+aX)+0];

      {ExeSharpen:}

           aR:= Pa[4*x+2]; aG:= Pa[4*x+1]; aB:= Pa[4*x+0];

           ...

 

 

SharpTHEORY

TEORETISK PRINCIP:

Originalet (a) och dess inverterade make (255-a) läggs täckande över varandra och medelvärdas (a + 255-a)div2=127. Det ger en ren mellanTonsGrå RGB(127,127,127)-bildyta med variation på max en pixel (127|128). Förskjuter man endera bilden a eller dess invers 255-a bara en enda pixel, framträder en GråMask som visar alla skillnader i konturer typ bilden ovan höger. Därmed har man fått en SJÄLVtonGENERATOR: addera|ta bort lika många RGB-pixels från originalet (a) som GråMaskens RGB-pixelVärden skiljer sig från 127, uppåt eller neråt vilketsom. Därmed dras mörkare delar mot svart och ljusare delar mot vitt. Resultatet visas nedan.

 

Bildekvationen för Sharpening med GråMasken:

 

 

 

Resultat i åtta successiva förskjutningar kring centralpixeln:

 

 

Resultatet är inte exakt detsamma som i föregående webbkälla (som har en mera avancerad algoritm i grunden), men visar i vilket fall metodens effektivitet.

— Notera dock att denna SharpeningMetod inte alltid ger tillfredsställande resultat:

— Bland annat ges (ofta) »ljusa auror» kring formkonturer och som vi (vanligtvis) ser som oönskade bieffekter:

 

originalet

Sharpening med GråMasken, EttSteg

(svag)Sharpening med Black1Metoden, se nedan

 

ÄPPLET är taget från webbkällan

(frånGoogleSökning på »sharpening image» BILDER)

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.geofflawrence.com/images/photoshop_tutorial_sharpening_image-5.gif&imgrefurl=http://www.geofflawrence.com/photoshop_tutorial_sharpening.php&usg=__iZfWUxVGwdgVlmlliWdzgyEQiP8=&h=418&w=322&sz=34&hl=sv&start=5&um=1&tbnid=kYTwiRQOsa7FrM:&tbnh=125&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dsharpening%2Bimage%26hl%3Dsv%26rlz%3D1W1GGLD_sv%26sa%3DN%26um%3D1

 

— Mittbilden med Sharpening visar tydligt hur övre stjälkpartiet fått en liten omgivande ljus auora. Den förstärks sedan ytterligare med flera SharpeningOmgångar. Högra bildens SharpeningResultat har en annan bildAlgoritm, se Black1Metoden.

SharpOMS

Sharpening med GråMasken

OMSATT I DelphiKOD

(allt utom initieringen, endast den centralt verkställande programkoden):

 

      for z:= 1 to gRange do

      begin

      {Kod som tillordnar LoopParametrarna då b flyttas relativt a — sY,sX,aH,aW,aY,aX:}

        case z of

        1: S:= '002211'; 2: S:= '000201'; 3: S:= '100221'; 4: S:= '100020';   

        5: S:= '110022'; 6: S:= '010002'; 7: S:= '012012'; 8: S:= '002010';   

        end;{endCaseZ}

        for N:= 1 to Length(S) do

        begin

          I:= StrToInt(S[N]);

          if I=2 then I:=-1;

          case N of

          1: sY:= I; 2: sX:= I; 3: aH:= I; 4: aW:= I; 5: aY:= I; 6: aX:= I;

          end;{endCaseN}

        end;{endForN}

      {VERKSTÄLL:}

        for y:= sY to H+aH do

        begin

          Pa:= A.ScanLine[y];

          Pb:= A.ScanLine[y+aY];

          for x:= sX to W+aW do

           begin

           bR:= Pb[4*(x+aX)+2]; bG:= Pb[4*(x+aX)+1]; bB:= Pb[4*(x+aX)+0];

      {ExeSharpen:}

           aR:= Pa[4*x+2]; aG:= Pa[4*x+1]; aB:= Pa[4*x+0];

 

           aR:= aR - 127 + (aR-bR+255)div(2);

           if aR>255 then aR:=255 else if aR<0 then aR:=0;

           aG:= aG - 127 + (aG-bG+255)div(2);

           if aG>255 then aG:=255 else if aG<0 then aG:=0;

           aB:= aB - 127 + (aB-bB+255)div(2);

           if aB>255 then aB:=255 else if aB<0 then aB:=0;

 

           Pa[4*x+2]:= aR;

           Pa[4*x+1]:= aG;

           Pa[4*x+0]:= aB;

          end;{endForX}

        end;{endForY}

        Application.ProcessMessages;

      end;{endForZ}

 

KOMMENTAR (KodFörenklingar)

I summaFormer där övre gränsen ska vara typ 255 och undre noll kan vi skriva VILLKORSSATSER som garanterar max|min 255|0 (som ovan) enligt typexemplet

 

aR:= 2*cR - iR;

if aR>255 then aR:=255 else if aR<0 then aR:=0;

 

Men vi kan också använda en direkt matematisk operation som utför exakt samma funktion utan IF-operatorer (vilket på visst sätt förenklar programkoden till enskilda, singulära kommandorader) enligt

a:= 2*c-i;

a:= (1-(a)div 255)*((abs((a)mod 255)+(a)mod 255)div 2) + 255*((a)div 255);

 

Den mittersta delen (M=255),

{n:=} (abs(a mod M) + a mod M)div 2

 

avgör hela sambandsformen

a:= (1 - a div M)*n + M*(a div M)

 

genom att {för n} ge noll om a<=0 och a om a>0; Med enbart n=a kvarstår negativa resultat.

— Typsamband av ovanstående art är direkta resultat av olika programTest som den programutvecklande personen (i vilket fall) gör under utvecklingen av ett program: genom att ständigt försöka förenkla, framkommer typformer (typ ovan) helt naturligt.

— Jämför den relativa enkelheten utan mellanliggande (störande) villkorssatser:

 

Pa[4*x+2]:= (1-(2*cR-iR)div 255)*((abs((2*cR-iR)mod 255)+(2*cR-iR)mod 255)div 2) + 255*((2*cR-iR)div 255);

Pa[4*x+1]:= (1-(2*cG-iG)div 255)*((abs((2*cG-iG)mod 255)+(2*cG-iG)mod 255)div 2) + 255*((2*cG-iG)div 255);

Pa[4*x+0]:= (1-(2*cB-iB)div 255)*((abs((2*cB-iB)mod 255)+(2*cB-iB)mod 255)div 2) + 255*((2*cB-iB)div 255);

 

 

SharpeningVerktyget

(Juli2009) i BasicDELPHI4|2D|3D

 

 

Bilden på blomman ur författarens arkiv (Våren2009Lilja1_2).

 

BildParametrarna navigeras med |Ctrl+|PilTangenterna (LokalPanelDomän, elementär RäkningUppNed) och SifferbordsTangenterna (speciellaInslag), alla ändringar resulterar i omedelbar bildändring så att alla ändringar kan studeras i detalj.

— ColorDelen nederst i SharpeningKupongen innefattar en lista över alla tillgängliga metoder (f.n. 6st)

 

                 0: Panel33.Caption:= 'Black';

                 1: Panel33.Caption:= 'Blck1';

                 2: Panel33.Caption:= 'Tone';

                 3: Panel33.Caption:= 'Color';

                 4: Panel33.Caption:= 'Colr1';

                 5: Panel33.Caption:= 'Gray';

 

som man kan bläddra igenom och kolla, för den som väljs verkställs omedelbart dess inställningar och resultatbilden visas enligt dessa.

— Excellent för att snabbt och effektivt studera|utvärdera|analysera skillnader mellan olika ProgramAlternativ — som i dessa sammanhang tenderar att bli av typen Många.

 

Method: som ovan;

SharpAvera|ge: SharpeningEffekten i procent 0-100, stega med pilUpp|NER eller slå in dekadsteg med tangenterna på sifferbordet;

Discard: uteslut bildpixlar från RGB|255 (vitt) och neråt, stega UppNer med PilUppNer, resulatet syns på bilden;

ContrastLimit: sätt  kontrastgränsen uppåt från 0 för att eliminera detaljkontraster i färgspektrums mörka bottendel, stega med piltangenterna UppNer;

Range: gäller 1-5 (sRange) för alla metoder utom Gray (gRange), för denna gäller gRange 1-8, visas då integrerat till höger med sRange i display typ 1|5, stega med PilUppNer

Color: en av sex metoder som ovan; för Gray har bara RangeParametern betydelse, övriga ger ingen effekt.

 

BildAtomensMetoder — alla utom Gray:

Varje pixel:

Kodblocket nedan i DelphiPascal (DELPHI4) frånsett initieringar, endast centralaPrincipensKod:

 

         {KontrastVerkanEndast:}

  {GRÅSKALEMEDELVÄRDET FÖR HELA GRUPPEN:}

         i:= Round((iR+iG+iB)/3/rS);

  {GRÅSKALEMEDELVÄRDET FÖR CENTRALPIXELN:}

         c:= Round((cR+cG+cB)/3);

  {DIFFERENSEN:}

         D:= c-i;

  {FÄRGPUNKTER SOM UNDANTAS:}

         if( abs(D) <  CtLim )

         or( c      >= sDiscard )

         or( c+i    =  0     )

         or( c+i    =  510   )

         then

         begin

         Pa[4*x+2]:= cR;

         Pa[4*x+1]:= cG;

         Pa[4*x+0]:= cB;

         Continue;

         end;

  {FÄRGPUNKTER SOM UPPFYLLER KONTRASTGRÄNSERNA:}

         if D<0 then D:=0 else D:=1;

  {D=1|Ljusare .. D=0|Mörkare:}

  {KONTRASTERINGEN VERKSTÄLLS:}

         case sMethod of

    0:  {BLACK:}

        {Färgkarta med procentuell utfyllnad mot vitt-svart:}

         begin

    Pa[4*x+2]:= Round( abs((1-D - PerC)*(D*255-cR)) + D*cR);

    Pa[4*x+1]:= Round( abs((1-D - PerC)*(D*255-cG)) + D*cG);

    Pa[4*x+0]:= Round( abs((1-D - PerC)*(D*255-cB)) + D*cB);

         end;

        {SuperbtTillsammansMedIfAbsD<>LowestContrast.}

    1:  {Black|1:}

         begin

    if D=0 then

    {SammaSomBLACKovan|Men^0,25|HÖGRE KÄNSLIGHET:}

    begin

      cR:= Round( Sqrt(Sqrt(1-PerC))*cR);

      cG:= Round( Sqrt(Sqrt(1-PerC))*cG);

      cB:= Round( Sqrt(Sqrt(1-PerC))*cB);

    end

    {D=1:}

    {SqrOperationen förbättrarSlutresultatet(märkbartMedOvan):}

    else begin

      cR:= Round( Sqr(PerC)*(255-cR) + cR);

      cG:= Round( Sqr(PerC)*(255-cG) + cG);

      cB:= Round( Sqr(PerC)*(255-cB) + cB);

    end;

    Pa[4*x+2]:= cR;

    Pa[4*x+1]:= cG;

    Pa[4*x+0]:= cB;

         end;{end1}

    2:  {TONE:}

        {Färgkarta med procentuell OBJEKTSTONING mot vitt-svart:}

         begin

    Pa[4*x+2]:= Round( (PerC*D*255 +cR*(1 + (D-1)*PerC))/(PerC*D+1) );

    Pa[4*x+1]:= Round( (PerC*D*255 +cG*(1 + (D-1)*PerC))/(PerC*D+1) );

    Pa[4*x+0]:= Round( (PerC*D*255 +cB*(1 + (D-1)*PerC))/(PerC*D+1) );

         end;{end2}

    3,4:  {COLOR:}

         begin

        {Mot elementarfärgerna ... :}

    if D=0 then

    {MotMörkare|Se separat procedur längre upp,

     sMethodAngerCase|ColTest:}

    ColTestExe(cR,cG,cB,sMethod,PerC)

    {D=1|MotLjusare:}

    else

    begin

      cR:= Round( (PerC)*(255-cR) + cR);

      cG:= Round( (PerC)*(255-cG) + cG);

      cB:= Round( (PerC)*(255-cB) + cB);

    end;

    Pa[4*x+2]:= cR;

    Pa[4*x+1]:= cG;

    Pa[4*x+0]:= cB;

         end;{end3|4}

    5:  {GRAY:}

         begin

         exit;

         {SeSärskiltIfBlock i början.}

         end;{end5}

         end;{endCase|sMethodOf}

 

DelphiKoden ovan visar samhörigheten mellan de olika Metoderna i BildAtomen, att det endast är marginella olikheter som skiljer — att resultaten (likväl) uppvisar tydliga skillnader visas i slutbilden med direkta (snabba) jämförelser mellan de olika alternativen, se SharpeningVerktyget.

 

 

Ytterligare två SharpeningMetoder — Gray1&2 till jämförelse

 

 

Genom att använda bildatomen,

 

 

här med dess minsta pixelyta 3×3 pixels, samt med en möjlig inre variation som beskrivs av de ovan till höger utritade bägge nedre metodikonerna, respektive de bägge alternativen till höger nedan

 

 

— Gray1 som beräknar kontrastverkan relativt RGB|127 direkt via de centralpixeln åtta omgivande pixlarna,

— Gray2 som endast använder fyra av gray1:s åtta omgivningspixlar

— fås en alternativ SharpeningEffekt enligt ovanstående provbild till jämförelse.

Speciellt i Gray2 framgår en mjukare (jämnare) framtoningseffekt.

 

 

BildAtomen

 

 

— Pixeln i mitten (»atomKärnan») är den vi tittar på i slutresultatet — bildskärmens enda representant för just den bildens element.

— I ANALYSEN däremot, ser vi till OMGIVNINGEN (hela atomen) för att kunna förminska, bilda korrekta (naturliga) perspektiv, utföra kantutjämningar, skärpningar och figurtoningar och vilken omgivning på olika sätt kopplas till centralpixeln genom olika matematiska modeller. Vi ska studera sådana modeller i denna presentation, samt studera|visa hur man (på enklaste sättet) skriver KOD (i DELPHI4) för att få fram konkreta (användbara) resultat — generellt i den datorstödda grafikhanteringen.

 

Sharpening: Runt CentralPixeln (»atomkärnan») tas med Range=1 alla åtta pixlars GråskaleMedelvärde (i). Det jämförs sedan med centralpixelns GråskaleMedelvärde (c): är c Ljusare|Mörkare drivs c mot ytterligare Ljusare|Mörkare — enligt någon specifik BildAlgoritm. Därmed förstärks alla differenser (konturer och kontraster).

 

 

 

 

UnitRubrikerna, DELPHI4

 

Hur UnitRubrikerna i DELPHI4 kan förstås

Exempel med en helt ny tillgad Unit i ett redan startat projekt:

 

— Uppställningen nedan är gjord för att förtydliga de olika blocken i DELPHI4 kodskrivningsfönstrets olika Units (*.pas-filerna som sedan kompileras till körbar kod av DELPHI via Ctrl+F9).

 

Hur DELPHI4 ser ut med en nyöppmad Unit — utan tillhörande Form (endast separat Unit):

 

 

Inget mer. Inget mindre.

— För att få den enheten att fungera totalt (tillsammans med övriga ¦ Unit1 i mitt fall har alla KeyDown|Up, allt distribueras sedan därifrån vidare till de olika Enheterna) görs (här, efter mina egna programerfarenheter, exemplet nedan från mitt praktiska fall) följande tillägg:

 

unit Unit7;

{Unit7|16Jul2014|CloneUnit}

Alla ingående Units som jag använder i DELPHI4

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, WinTypes, WinProcs,

Classes, Graphics, Forms, Dialogs, StdCtrls,

FileCtrl,ExtCtrls, Controls, ShellAPI,

Math, Clipbrd, ComCtrls;

{GlobalVARIABLES|Constants .......................................:}

 

{GlobalVARIABLES|Constants ........................................}

{GlobalPROCEDURES & Functions — GlobalDeclarations ...............:}

Procedure Clone;

{GlobalPROCEDURES & Functions — GlobalDeclarations ................}

implementation

uses

Unit1;

{MOTSVARANDE »uses Unit7» måste tillfogas på Unit1 antingen

1. i |uses| direkt efter |interface| LÄNGST UPP — om detaljer som står

explicit under Unit1:s Interface används, eller

2. som närmast ovan i Unit1-makens Implementation|Uses.

— Se dessa detaljer utförligt i DELPHI4help,

Circular unit references: regeln är att Unit:s inte får referera

varandra i samma uses-block|Delphi vägrar kompilera då.}

{LocalVARIABLES|Constants ........................................:}

 

{LocalVARIABLES|Constants .........................................}

{ActualPROCEDURES & Functions - - - - - - - - - - - - - - - - - - :}

Procedure Clone;

begin

exit;

end;

{ActualPROCEDURES & Functions - - - - - - - - - - - - - - - - - - .}

end.

 

Därefter är det »bara» att SKRIVA KOD (Procedure ... eller function ...) och köra (Ctrl+F9 ¦ F9).

 

 

 

DelphiClasses

 

Hur man når Components i DELPHI4:

 

OM man tilldelar komponenterna en MÄRKNING (eng. Tag|Finns på Object Inspector) — ett märknummer — kan det utnyttjas på olika sätt för att styra komponentinformation:

 

T: TComponent;

   T:= Label1;

   I:= T.Tag;

   Label1.Caption:= IntToStr(I);

 

Namn|KomponentIndex|Tag — För en viss komponent:

 

Tag-nummer från Namn:

T: TComponent;

   T:= Label1;

   I:= T.Tag;

   Label1.Caption:= IntToStr(I);

Namn från Tag:

T: TComponent;

   Tag:=7;

   S:= '';

   for I:= 0 to Form1.ComponentCount-1 do

   begin

      T:= (Form1.Components[I] as TObject);

      if T.Tag = Tag then

      begin

       S:= T.Name;

       Break;

      end;

   end;

   Label1.Caption:= S;

KomponentIndex från Namn:

T: TComponent;

   T:= Label1;

   I:= T.ComponentIndex;

   Label1.Caption:= IntToStr(I);

Namn från KomponentIndex:

   I:= 57;

   S:= Components[I].Name;

   Label1.Caption:= S;

KomponentIndex från Tag:

T: TComponent;

   Tag:= 7;

   x:=0;

   for I:= 0 to Form1.ComponentCount-1 do

   begin

      T:= (Form1.Components[I] as TObject);

      if T.Tag = Tag then

      begin

       x:= I;

       Break;

      end;

   end;

   Label1.Caption:= IntToStr(x);

Tag från KomponentIndex:

T: TComponent;

   I:= 57;

   T:= (Form1.Components[I] as TObject);

   x:= T.Tag;

   Label1.Caption:= IntToStr(x);

 

Alla testadeOK|19Sep2014¦DELPHI4 Windows7¦64Bit.

 

 

 

 

D4HelpManualen: Content ¦ Shipping  ¦ The 1664 ScanLineError in DELPHI4 ¦ The VOID language in DEPHI4Help ¦  GeneralRTF-RichEditError in DELPHI4 

 

ALSO DELPHI4 HELP HAS SOME ISSUES  ——  »the human factor»  —— OF PARTLY MINOR IMPORTANCE .. WE WOULD APPRECIATE ANY INFO ON THESE, IF POSSIBLE .. THANK YOU VERY MUCH.

THE VOID LANGUAGE — MENTIONED OCCASIONALLY BUT NEVER EXPLAINED IN DELPHI4 BORLAND’S TURBO PASCAL. WHAT IS IT?

 

 

FIRST — how to begin on DELPHI4 — simple beginner example — 2 minutes

D4HelpManual — THE DELPHI4 HELP MANUAL

 

THE

A KNOWLEDGE Basic System

banned by New Microsoft Owners Corporation Copyright Enterprise [finally definitely 2015¦16+]

 

 

Exactly as a BOOK — only for personal, private, »access» with guaranteed

   no surveillance enterprise GoogleING on the person’s activities

   nor spying on choices, personal likes or dislikes [»steel-baring ME»-profiling Lockups]

   free bedroom, kitchen, living room and bathroom life

— certified by no electronic connection whatsoever apart from the individual’s own mind:

 

”Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.”, A29.1 UDHR10Dec1948,

— THE FOREMOST, as we know it, is to show, practice and support respect for the individual’s own private universal mind developing right,

”.. to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms ..”, P8 UDHR10Dec1948. No cookies. No Trafficking Humanity. No slavery.

”.. this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”, A19 UDHR10Dec1948 ..

BusinessTakesOver:

THE WORLD BUSINESS ISSUE

   There is also an Explaining (mathematical) Record on »That Issue»:

 

 

The AGW function was derived 2009 in UH as a t[Energy] function from global Fossil Carbon Emissions statistics. Depending on time offset — some minor references have some minor differences for an ideal smoothed curvature — the Aug2006 line above also has a lower Apr2002 — a 4 year subtractive marginal. The RealClimate/Logistic Equation function is then adjusted to the AGW curvature with a rough visual »least difference» compared with the given industrial smoothed standard. The time limit from the derivative top marks the point in this short excerpt. By quote:

   World financial Crisis 2008: ”  Världshandeln föll kraftigt i samband med den finansiella krisen 2008 och efter en initial återhämtning har tillväxttakten i världshandeln varit ovanligt låg i förhållande till tillväxten i global BNP. I forskningslitteraturen lyfts några alternativa förklaringar till det här mysteriet med världshandelns svaga tillväxt fram:”;    Under decennierna före den globala finanskrisen växte världshandeln ungefär dubbelt så snabbt som världens BNP. Efter den stora nedgången under åren 2008–2009 och en kort återhämtning 2009–2010 har handeln sedan växt i samma takt som BNP (se diagram 1). Världshandelns tillväxt har med andra ord halverats i jämförelse med BNP-tillväxten, och det har förbryllat många observatörer och gett upphov till titlar som ”The Great Trade Collapse”.1”,

MYSTERIET MED VÄRLDSHANDELNS SVAGA TILLVÄXT EFTER DEN GLOBALA FINANSKRISEN, Armelius et al., 2014

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2014/2014_3/rap_pov_artikel_1_141121_sve.pdf

   In short: »no money, no honey». Read: without KNOWLEDGE DEVELOPMENT (»money», ex.: 1945-1975 TheGoldAge) Business (»honey») is a Dead End.

 

AGW:    y = 6(1–[1+(x/10)'4]'–1) — input text to the Delphi4Test20xx DrawGraph tool;

AGW Derivative×10: y’ = 10[(24x'3)(1/10000)][1+(x/10)'4]'–2

Logistic: y = 5.7(1+0.4è'–[0.45x–5.3])'–1

Logistic Derivative×10:

y’ = 10[0.45](0.4è'–[0.45x–5.3])5.7(1+0.4è'–[0.45x–5.3])'–2 = [(24x'3)(1/10000)][1+(x/10)'4]'–2

 

All MATERIALLY limited whereabouts have MATERIALLY limited developing capacities. The Logistic Equation (RealClimate) adopts to such Natural Environment provisions. It is also close to the industrial global energy accounted function (most close smoothed: AGW) describing the total global energy consumption beginning from around (1820) Ørstedt’s discovery of the connection between electricity and magnetism — which paced the (second) industrial revolution.  — All these have — they drive — BUSINESS POTENTIAL: it is NOT the Money, the physical dollar, that develops and pushes The Drive. But it is The Instrumental and Craftsmanship in general — artistry — that takes the fuel on the real steel cultural and industrial enterprise evolution: mathematics and physics. Their prominent discoveries through human history establishes the corner stones of a civilized human culture: market&Trade.

   Point is — obvious: business in itself is a DeadEnd — because it relies on what it itself cannot create: knowledge; quality.

   When the potential of knowledge development stagnates, the PROFITING business follows — not necessarily business in general. But the physical Power of PROFIT (»investment») certainly follows: ”no money, no honey”.

   The Imperative then: to keep the ACQUIRED CRAFTSMANSHIP ALIVE — never — ever — to give up an already established market — »the manifold of species»: human High tech culture: It never gives up the best acquired: It fights — cooperation; value — to keep Best alive. Like species of LIFE: the more — the better, the richer. Live — don’t die. Prosper. Friends.

   But to maintain THAT type of high tech culture — daily life — humanity must surrender to (»Profit’s Nightmare»:) cooperation.

   Business — PROFIT »the poker winning mentality» — in itself HATES that type. That is why ITS ear is dead. 0 wit. While Poker is still OK, killing one’s neighbor is not.

   Make it happen. Technological evolution: the creator. Not business profiting: the destructor. Family and friends. Knowledge is the brain. Not business. So: where is it 2022?

 

TheCopyright: Manual

   Every human history page of the day — before »Business took over Knowledge» (finally some ≈2010+) — reflects this following »world short history compilation», do correct if wrong:

New Microsoft (2015+) BusinessOverKnowledge&Google Corporation, World Enterprise Copyright Owners:

— Tell me/us something, please:

   WHAT ELSE is a computer — for humanity — than a pen and rubber? Please share:

 

No law exists claiming copyright on pen and rubber — on how to use them, where, under what circumstances, in what extent, how much, at what times and occasions, demanding license — except in nazism, fascism, satanism, dictatorship — anarchy, Trafficking:

— BUSINESS utilizing — exploring — humanity for profit, power, influence: Microsoft&Google as the world’s leading instances with the world jurisdictions — and governments — as their societal executing bitches (4Nov2020).

   Education: LEARN. My point: just get the fuck out of humanity.

 

   Business has no concept of knowledge. Not even on my best day. No mother god loving way.

— Humanity became sold out to business’ inducements — imagining itself an emperor-ship over knowledge.

   Satanism: not one word HumanRight. Not a sound. Not a spell. Not a hint. Per definition.

— Not by purpose. Of course not. But by DRIFT.

   That is how the knowledge domain of HumanRight CAN BE RELATED TO work:

   like gravitation and electricity: Just give a shit — and see for yourself.

—————————————————————————————————————————————

A BellDharma Edition — on this 64bit Dual Core  with coworking DELPHI4 and some [mutilated] OpenOffice, and WORD 2000 ..

Hewlett Packard (2009+) Windows 7 machine 17Feb2022

—————————————————————————————————————————————

 

TheBasicSystem: Copyright

Only purpose: to educate. No Take.

 

A finer search and knowledge system was never made.

— We »idiots» thought that THAT would DEVELOP — become even MORE.

 

"With Search one can search words and phrases in the help sections instead of searching for category.

 

Before one can use Search, one must create a list (database) containing all words in the help files.

 

Select Next if a list should to be created now."

 

OffLINEpersonal study: No Internet Intrusion — New Microsoft abandoned it: 100%. Why?

 

OriginalDelphi4Help: Basic

 

What happened? UtellMe.

See also: TheSearchTAB.

 

As situated in the Windows catalog, the winhlp32.exe file is the Windows opening *.hlp portal for all classic Windows help file original shape and form products.

 

Up till roughly around 2015 the central classic Windows 278 KB help executing file winhlp32.exe was available for personal computer educational purposes. As here in DELPHI4, it supports a corresponding full separate Delphi4Test20xx search function:

 

 

 

 

   The original DELPHI4 help file windows are opened (Enter) directly from the search results in Delphi4Test20xx — with all three tabs Content Index Search.

   The more direct connection from inside DELPHI4 code editor’s Unit window is made more direct and efficient by writing (or selecting with the cursor inside an already written) the text ”shellexecute”, and then pressing F1.

NewMicrosoft: Original

In later versions (some rough breaking marker around 2013-15) a New Microsoft Corporation Enterprise Business Global Earth movement removed — among other details — the above with this Microsoft Owners Global New Business Pet:

 

 

Pressing the same Enter for Opening the same hlp-file in the same Delphi4Test20xx on such a later Windows 7 — or Windows 8 and Windows 10 — machine gives this New Wonderful Global result:

 

 

 

 

A New Microsoft Corporation

Enterprise Business

Global Earth movement

”Restart your computer or we will do it for you”

 

Shuts down the old classic Windows Help Personal Knowledge System from further access.

 

   DELPHI4 help can no longer (2015+) be accessed directly from DELPHI4 code editor:

— So:

   where is the replacement, how do we find the articles explaining the details, the examples, for developing personal Windows Programs in and with Windows API?

 

 

This author should not exclude possibilities open to more experienced Window programmers — in any eventual way to abort the sad and depressing New Microsoft Owners attitude:

  cutting out a splendid opportunity for human scientific progress and research on a personal basis;

   DELPHI4 is the — here known — only available free computer knowledge system

— extremely fast, directly logical explainable and understandable in every detail

— VISUALLY FULLY SUPPORTED

— and effective, definitely beyond comparison with Microsoft Corporation programming functionality by examples, especially on the Search&Find Branch

— for individual personal use without any ideas of business:

   just pure scientific development:

♦ But, as far as here is known : there is no way to abort the New Microsoft Owners classic Windows help removal from the point of view of the (normal) personal owner of the Windows-operating-system computer — on and with its own available tools and settings:

   New Microsoft Owners Killed Human Knowledge Resources.

— OBVIOUSLY not by any plan of any kind of such a purpose. But more apparently so by DRIFT; Attempting to Rule Knowledge by Business:

— Trafficking. Slavery. Slave trade. Taking BUSINESS advantage of Humanity’s computer interest, no care — or even awareness of such an idea — for humanity’s KNOWLEDGE DEVELOPMENT. Say it: You’re wrong. Show examples. Educate us. ”Windows 10 sucks”, as some put it.

   The Owners does not understand the concept. Because IF they did, THIS was never written. Come again.

 

 

— PROMPTING — copyrightING, Microsoft&Google — HOW a person should use Pen and Rubber — purchased operating computer system: personal knowledge development at home — has nothing to do with interest in knowledge. It is pure business trafficking — legalizing intruding privacy on a resulting indignant audible scream scale preferentially touching straight out to the reflecting surface of The Moon. Hands down. Let me hear you say it.

   To business, knowledge is a complete abstract.

   IF Business tries — even THINKS of — governing knowledge, the outcome is only one:

— destruction. Humanity is led Down into darkness, not up to The Light. Say it: You’re wrong. Show.

   Knowledge — also responsibility; education, competence — is a shared human resource. If something even THINKS on breaking in, destruction inevitably follows.

The Found Key ...

 

Microsoft&Google (2015+): You should be ashamed for what you have done. Definitely.

   Claim whatever you want, in whatever way, on whatever foundation you may have. Come again.

 

RetrievingHumanity: New

I’ve had my say. Finally. Thank you for listening.

   So: How do we do it?

   How to we recollect the DELPHI4 original Windows Help System?

 

 

It will be this one — with Window Sizes and placings »jumping all over the place». But still accessible:

 

 

 

 

 

MutilatedHelp: RetrievingHumanity

   No SEARCH system.

   No direct DELPHI4—Help context — we have to sought that out for ourselves.

   Just two tabs: Content and Index.

 

  We can’t do it without  Some Search System — the single itty bitty tiny WORD, keyConcept, TERM tool.

   Access to all words — every single word or word phrase — »as the original Search» ..

   How?

 

Especially the beginner:

— no way a beginner can motivate a personal desire to look for single coding terms

— directly unavailable, not accessible, not visible in print.

 

   How?

».. Soon coming to your Theater ..»

— It is like seeing and meeting — again — an old very welcome and well seen and much appreciated friend:

   SearchTime: 0.5 seconds.

   BUT: we have to open the hlp files manually — because New World Humanity Pet Copyright Microsoft Owners removed the knowledge connector.

 

 

 

NewMicrosoftSolution: RetrievingHumanity ¦ MutilatedHELP

— How do we do that — »open them manually»?

 

  First: look and see how New Microsoft Windows 10 handles the same SearchQuest:

 

— Nothing. Not one hit.

   New Microsoft Windows 10 has apparently absolutely no ambition to HELP find details in a knowledge system archive belonging to its own historical development: Windows classic *.hlp-files. New Microsoft.

— Trafficking Humanity. Say it: You are wrong. Enlighten us.

   A more »Windows 10 test-in-deep» below just magnifies — is regularly zooming — this conclusion: a direct search on the collected help files: nothing. See TestD1.

 

 

 

— Windows own search tool has no selection for file type: a SPECIFIC search cannot be directed by the Windows 10 computer owner.

Search time — no specification, must be measured with separate stop watch: 90 seconds. We can visit Japan for holiday in between the search jets: No hit.

— Microsoft Windows does not even ASK for WHAT to search ON: »a word in an elp-file». It is »always everything». No brains. Zero wit. Silicon Desert. Elp.

Delphi4Test20xx: 0.5 seconds. That sucks. All hits. Super Finder XT: 2.74 seconds. Not bad. See below — how New Microsoft treats that one.

   New Microsoft apparently strives to get rid of everything except itself. No Archives.

 

   No connection.

 

— Windows

— all versions after Windows 95

— own present operating search system has no selection for file TYPE:

   Windows own present operating search system »searches everything everywhere all over»:

   Windows own present operating search system has no categorial organized search.

— It has no simple accessible text based FileSystemCatalog. No WordSearch. Apparently.

 

None found. It obviously does not search for words in hlp files. No help.

 

Windows own search enginew cannot be consulted for the expedition, the mission, the purpose.

   Look above att the copied Windows 10 (rotated) TYPE list:

— It is beyond my personal understanding how a cogitating human brain can set up such a desorienting IDEA featuring a search tool — except IF the idea is to entertain humans alive with only a half brain activity or bare such a half net mass. Maybe we missed something. At present in explicit:

   The company never mentions HumanRight. Not one word. Not a hint. At no here known place.

 

TheHelpQuest2: NewMicrosoftSolution

So — again:

 

 

— How do we do that — »open them manually»?

   First of all: Must have a copy of the original winhlp32.exe file.

— Otherwise we are definitely smoked.

   Where can we get it?

— From any source — claiming to have it — caring for HumanRight: knowledge. Not business.

   It means, todays Internet (Feb2022):

InternetCloses: Quest2

   Half of the Internet sites these days (Jan2020+) claiming a connection has a No Access named ”cookies before Human Right”:

 

This forum sample below — tenforums.com/  ¦ 18Feb2022 — is just one of many, many examples — no offense particularly directed to THAT site. It is just The Movement in general.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

The New Microsoft&Google Corporationi Enterprise World Owners Business Copyright Human Trafficking movement. ”Dolan’s Cadillac”, Movie 2009. MustBuyBook. Jepp: Liberation Of Humanity. Absolutely. Mean 100%.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— Am I a slave? And you are my Master? Why do you interrupt me?  Whatever is on your agenda: — Are You more important than I am — HumanRight?  — What's up? Come again.

   Who invited you?  And when did that happen?

 

IF we ”don’t care” about this — we turn our backs on it and believe ”it is not THAT important” — we do — consent, silently — with exactly the per definition of NOT-human-Right :

   No-freedom, No-justice, No-peace (Paragraph 1 UDHR10Dec1948):

   no recognition: fascism, nazism, satanism, dictatorship, general fast growing world anarchy. Result:

   continuing exploding violence, intrusion, surveillance, attacks, crime,

   flourishing ”business for care and safety”; none of it exists anymore. Why?

   Because nobody cares about

”the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

   It is your say than counts. Always was. Always will be. It — HumanRight — IS a fight — without physical weapons.

 

 

— »IF you don’t consent with Cookies Before HumanRight, which we do not mention at all, you do not have acces to this site». Thank you very much, Yahoo and others previously open to the human family.

   All these are »waste» in this reference: no access. And their number is growing (fast).

— Again: not on any deliberate purpose or plan. Only by DRIFT. These eminent fine upstanding representatives in humanity have no idea of knowledge. Zero.

— And what — exactly — they do is this, correct if faulty: the mirror (Self) of That type of inducement: zero mentioning — developing — of HumanRight: the domain of knowledge we call LIFE together with gravitation and electricity: no cookies. No surveillance. No individual storing. No individual spying. Leave the individual alone. Then we’ll talk. UNITED NATIONS: — Stop Trafficking Humanity.

 

   Claim whatever you want,

   in whatever way,

   on whatever foundation you may have.

   Come again:

   Business have no connection with knowledge: the individual’s privacy. No mother god loving way.

— We don’t sell dignity, privacy, indivuality. We respect it, build society ON it. United Nations. Thank you.

 

————————————————————————————————————————————

— »LOOK how Good we are — being Inside Of You. ”The Matrix Revisited”». Ohmama .. 911.

————————————————————————————————————————————

Microsoft&Google New Business World Corporation Copyright Owners — having Whole World Jurisdictions as Their Bitches. Say it: You’re wrong. Come again.

 

TheHelpQuest3: InternetCloses

So — again:

 

 

 

— How do we do that — »open them manually»?

   First of all: Must have a copy of the original winhlp32.exe file.

— Otherwise we are definitely smoked.

   Where can we get it?

ShippingHELP: Quest3

InstallationManualDelphi4

EMBARCADERO

   UiverseHistory will include it in a ZIP-file — along with the entire DELPHI4 help file catalog

   along with DELPHI4 itself (ZIP-files) — with (extensive and thoroughly tested) How-instructions.

   See ShippingTheHELP.

 

2011 a request was made for a free distribution of the free Delphi4 version on the (1997+) computer magazines appended ”The CD of the week”. My The PC-world magazine was asked for advice how to do. It gave a reference. That reference in turn gave another reference to the copyright owners Embarcadero. A request was sent — and no answer has yet been seen; 2022—2011=11 years. It is obvious that 1. nobody cares, and that 2. Delphi4 is a

 

practically forgotten thing in today’s computer world establishment. So: If I am bold enough to make Delphi4 accessible through my web site, taking the free Delphi4 copy from the 1997 magazines, along with a manual how to install it (Particularly on Windows 10 with all its hideous [examples] short comings) and how to use it — informing of its non business purpose and content, only for personal use — it is unlikely that the already dead will awake and protest. If they, still, would, you know where to find me (Planet Earth, Solar System ..).

 

TheFoundKeyRef: ShipHelp

Author’s General Earth Solar System Reference: Ar1[23] — The Found Key (after the IAU-test Oct2018) — please share: All Delphi4 work:

 

http://www.universumshistoria.se/EarthMass.htm

 

mJ=5.975 T24 KG [Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia 1967, all references in the source above] was early adopted in UH for reference, later for general test. However: The figure 5.975 as such has little attesting proof — quite meaningless unless supported by other, independent. The S, c and jH2O have separate sources — all available from present known [1900s] geological and general library literature.

— But that is not the point. What is the point? The point is this one:

— The point is the collected [3 independent 1900s encyclopedic science references] Earth crust and atmospheric data: the isotopic distribution of the HONC elements  Hydrogen Oxygen Nitrogen and Carbon [Earth’s biomass collected in Standing and cYCLIC + the corresponding natural/balancing atmospheric Mauna Loa part].

— Collected with a max mutual internal deviation of ±1%, these sources attest a [CWON] complete whole number solution — certifying and in concord with the AR1 part above. The AR2 and 3 are equivalents — and there are also others expressed through the other parts in the Earth’s AtmosBiosLitos isotopic distribution complex :

Ar2 ¦ Total BioGas:         $ = (c/S · jH2O)/(BioEK3[BioEk1 – BioEK3]) = S + c + MLN1812IPCC2013Graph284ppmvCO2 + MLN¦SD/2, carbon dioxide

— BioEK3 = Litos¦Oxygen/Carbon, BioEK1 =  Atmos¦Oxygen/carbonMLN1812IPCC2013Graph284ppmvCO2

Ar3 ¦ mJno2:                   mJ = $(BioEK3[BioEk1 – BioEK3][S/c]²) + 2cT23

Simplified T¦t for 10^±. It is apparently suggested that the result points out a specific universal — physical — biotope: Earth. First aim: disprove it. Disclaim it. Kill it.

— Still Searching for an onset (Feb2022). None yet found.

— The ”Fg = Fe” transcript accounts for exact primary balance between converging gravitation and diverging electric repulsive (nuclear) Coulomb force. It is the CAP reference in CWON: concentric atomic production. Please do disclaim. I can’t.

 

 

TheDelphi4helpDTI: TheFoundKeyREFERENCE

   Directly ready to use — just put up a Desc Top Icon (DTI):

 

 Delphi4help DTI desk top icon

RightClick on the 278 KB original winhlp32.exe, select Send to .. create a desktop icon.

 

   The hlp-files are accessed in a list from a click on the DI.

..

— When this type shows up:

 

 

 

   Open any Book in the list to have a permanent Archive¦Open selection for further:

 

 

 

 

   The Archive¦Open can recall the Index and Content tabs, and reach the hlp-file list independently;

 

 

 

 

   Then use Delphi4Test20xx Search Tool to find specific words, terms and phrases:

 

 

 

   Alt+L recalls the last search — Alt+ArrowsUpDn browses previous, if at all.

 

 

 

 

 

   Alt+ArrowRight: COMPRESS the list to only the found:

   Shift + ArrowsRi/Le (or U/D) to scroll if the found list is long (passing below the window):

   The FoundResults show the found hlp-files — and these can only be opened from the separate hlp-file list.

TheHELPfileList: DeskTopDelphiHelpIcon

 

The available Delphi4 hlp-files in this file list are categorized as follows

— as copied from their headings:

In alphabetical order:

ALL Delphi4 Help files:

   The Delphi4HELP catalog contains only the original DELPHI4 hlp-files with their associates — all except the WinAPI.hlp file — of type  .mst .ohc .ohi .ohp and .toc. These are found in the Borland catalog in the Program (x86) directory under the subdirectories Borland\Delphi4\Help\Tools and separately in Program (x86)\Common Files\Borland Shared\MSHelp with additional accompanying files of type  .cfg and .cnt.

 

Delphi HELP file

KiloByte

CanOpen ¦ tested

CanOpen ¦ tested

DelphiContext

95GUIDE.HLP

264

direct

direct

Legal Information Programmer's Guide to Microsoft® Windows® 95

CWG.HLP

648

direct

[ 2times ]

Component Writer's help Delphi Component Writers Help Contents ¦ Delphi ¦ API

CWH.HLP

364

direct

direct

Creating Windows Help

dbexplr3.hlp

128

direct

[ direct ]

Database Explorer Help Database Explorer: Overview

del4com.hlp

285

direct

[ direct ]

Developing COM-based applications Overview of COM Technologies

del4cw.hlp

269

direct

[ direct ]

Component Writer's Guide Overview of component creation

del4dap.hlp

197

direct

[ direct ]

Developing Internet Applications Creating Internet server applications: Overview [SERVER ORIENTED ONLY]

del4dbd.hlp

823

direct

[ direct ]

Developing Database Applications Designing database applications

del4new.hlp

45

direct

[ direct ]

What's new in Delphi 4.0 What’s new

del4op.hlp

410

direct

[ direct ]

Object Pascal Language Guide Object Pascal and Delphi

del4prog.hlp

619

direct

[ direct ]

Delphi 4 Programmer's Guide Using Object Pascal with the VCL

del4vcl.hlp

5 610

direct

[ direct ]

VCL Object and Component Reference Help About Object and Component Help

DELPHI.HLP

3 983

direct

admin

Delphi Help Delphi Help Contents

delphi4.hlp

579

direct

direct

Delphi 4.0 Help Welcome to Delphi Help

hcw.hlp

617

direct

direct

Help Author's Guide

HELPEX.HLP

15

direct

direct

Sample Main Window Sample Topic x_topic1

HELPREF.HLP

135

direct

direct

Windows 3.1 Help Reference About WinHelp macro

imagedit.hlp

90

direct

direct

Image Editor help Image Editor

KBASE.HLP

1 380

direct

direct

Windows SDK and OLE Knowledge Base 256-Color Support in OLE 2.0 Containers

LOCALSQL.HLP

34

direct

direct

Local SQL Help Contents Copyright 1995 Borland International.

MAPI.HLP

1 847

direct

direct

Legal Notice MAPI Programmer's Reference

MIDL.HLP

337

direct

direct

Legal Information Microsoft Interface Definition Language MIDL Programmer's Guide and Reference

MISAPI.HLP

79

direct

direct

Legal Information ISAPI Programmer's Reference Internet Information Server

MMEDIA.HLP

1 775

direct

direct

Legal Information Win32 Multimedia Programmer's Reference

MMSYSTEM.HLP

495

direct

direct

Multimedia Help Windows 3.1 Multimedia Reference

OLE.HLP

3 249

direct

direct

OLE Programmer's Reference National Language Support Functions

OPENGL.HLP

738

direct

direct

BOOK The following sample is taken from the OpenGL Programming Guide

PDH.HLP

159

direct

direct

Legal Information Performance Data Helper DLL

PENAPI.HLP

746

direct

direct

Legal Information Programmer's Guide to Pen Services For Microsoft® Windows® 95

PROGTECH.HLP

213

direct

direct

Introduction Win32 Programming Techniques

quickrpt.hlp

441

direct

direct

Roadmap to QuickReport Help

RPC.HLP

951

direct

direct

Introduction to RPC Microsoft Remote procedure

SETUPAPI.HLP

294

direct

direct

Overview Setup API

SOCK2.HLP

450

direct

direct

Legal Information Windows Sockets 2 Application Program Interface

TAPI.HLP

845

direct

direct

Legal Information Telephony Application Programming Interface (TAPI) Programmer's Reference

WIN32.HLP

24 224

2Times

direct

Legal Information Win32 Software Development Kit

WIN32SDK.HLP

22

direct

direct

Legal Information Win32 Software Development Kit

WINAPI.HLP

2 737

direct

direct

MS Windows (3.1)

WINSIGHT.HLP

84

direct

direct

WinSight Help Contents

WINSPCTR.HLP

77

direct

direct

WinSpectorHelp Contents

 

 

Windows 7

Windows 10

DelphiContext

 

The two CanOpen ¦ tested columns with »direct» was inserted along with testing on Opening each available hlp file from its file list:

   Tested in Windows 7 and Windows 10  [as well as in Windows 8] — for certification that the opening and content really works and shows a useful response. At two occasions the opening failed the first time, then opened OK on a second try.

   The marked admin post in the Windows 10 column is superfluous — as tested: IF the file list is situated in a separate catalog apart from the Borland Delphi4 location the admin part is not required. If it is, Windows insists that an Run as administrator must be accepted before [a first occasion] access.

 

A (good) first start for the beginner is (probably: I have already a round 25 year experience, so my opinion here is quite useless) — to browse through the DELPHI.HLP file. It gives a fair first overview:

 

 

 

 

   Use the Archive¦Open selection to open the actual file list, selecting others.

   The SEARCH option — as recently pointed out — is NOT available outside the original DELPHI4:

— Only the INDEX (and Content) tab is available.

 

— SO USING DELPHI4 ON SUCH A BASIS WOULD BE LIKE TAKING A SWIM

— IN THE MID PACIFIC OCEAN?

   Yes. Something like that:

— Better have a Big Boat waiting ..

   But: look what we can DO with Delphi4 .. wao .. on Text and Picture: Windows API Programs.

TestD1: HelpFileList

Tested and sampled 18Feb2022

How Windows 10 responds to attempts in searching for words in the Delphi4 Help file system: Here we test Delphi4Test20xx and Super Finder XT , the only two here known — free — available candidates that show results. Let us begin with The Wonderful Windows 10 itself:

 

Windows 10 Fantastic New World Record Knowledge Base Search Engine: 18Feb2022:

   The Delphi4HELP catalog contains only the original DELPHI4 hlp-files with their associates — all except the WinAPI.hlp file — of type  .mst .ohc .ohi .ohp and .toc. These are found in the Borland catalog in the Program (x86) directory under the subdirectories Borland\Delphi4\Help\Tools and separately in Program (x86)\Common Files\Borland Shared\MSHelp with additional accompanying files of type  .cfg and .cnt.

 

 

— Shoot me .. I don’t believe this. Besides: Just look at the blurry text in Windows 10. Who are these people?

   What is their aim, the purpose, end station? UtellMe. »WorseThanActual». Directly TO the eye.

 

 

   »People out there» — apparently — have no chance in insight into exactly what Microsoft Corporation has done, because ..

New Microsoft Business Corporation gives no comparing references, no discussions, no say.

  .. there isn’t anything else to chose on than: Microsoft Corporation — for the normally poor.

TraffickingHistory:

Modern business trafficking ideas covers HumanRight insight

— The power of: argumentation — the inducement of having a Say — outside recognition of HumanRight. There it is. Hammer Hit No1. Say. The FamilyFriendKiller.

— Children and Animals — get That perfectly: zero intrusion. The adult culture is apparently less familiar — blinded by the greed of the ego. Say. Come again.

— Personalized knowledge development: Kepler, Galilei, Newton .. Euler .. Planck .. No cookies. No copyright on knowledge. No Human Trafficking. Zero intrusion.

— Period 1945-1975: Technological evolution of high dignity TAKES business world with it — also stranding IT when the potential development became saturated.

   1980+: Business started to »take over» — used to the fatal idea that »business is the drive». It isn’t. Never was. It is instrumentation, craftsmanship. Artistry. Friends.

 

See Trafficking History  (»modern era») — correct if wrong:

   WHILE decades pass — no HumanRight mentioning — intrusion, attacks, claims killing HumanRight explodes — in Safety and Secure Business Electronics. That which society jurisdictions SHOULD have secured NOT to happen — IF recognizing HumanRight

”.. to the end that every individual and every organ of society ..”. Short History. Zero attention. 7 decades.

   So:

   At present, Microsoft Business Corporation Windows 10 HAS HI-JACKED OUR WINDOWS COMPUTERS WITH MICROSOFT SURVEILLANCE PROGRAMS MAKING IT IMPOSSIBLE TO USE THE COMPUTER ON AN OFF LINE BASIS WITHOUT SEVERE MUTILATED PROCESSOR CPU ACCESS:

— Microsoft Corporation is KILLING computer access — reserving every made keystroke a Microsoft surveillance object.

   Trafficking Humanity — taking advantage of »the situation» to Make Claims — by DRIFT. Not purpose.

— The Instance does not understand the knowledge concept. Mentions never HumanRight. No care.

   Before ”the Great Update Sep2016” we could see DVD-films on the disk drive in Windows 10 — on a fairly cheap Hewlett Packard computer machine.

   AFTER: I have no word for it. Scream it to The Moon. Hands down. Can’t use it.

   The ”normal” processor activity in Windows 10 after 2016 — and seemingly increasing — is (gadget) showing some 20% — before 2016: 0% (or 1 or 2) — on offline IDLE, occasionally topping a 30-40%.

   LOADING TIME for the Delphi4Test20xx file list in Windows 7, preparing the search tool — the only now comparable machine for testing values against Windows 10 — is some 10 seconds:

   In Windows 10 it is 3-5 minutes, same Windows API program. Who are these people?

— And then: of the same order of magnitude on the actual searching sessions: an available Windows 10 laptop — for poor people — ACTS AS »a Modern Microsoft Windows 95» machine — or even worse, see comparing result example above — and even worse below. Something like that:

— Not much of a student’s developing capacity in our year 2022.

   I would hope that this type of sentence has grave and deep flaws. Really. Searched for, non yet found.

 

TestD2: TestD1

Is Microsoft Windows 10 deliberately abusing — mobbing — Super Finder XT?

— Please share.

 

 

Same test as above in Test1 — on the free available Super Finder XT search tool  in Windows 10: — this is really something amazing in Microsoft Windows 10:

— Further below ..

”It seems you are not connected to Internet”.

 

   And who says WE would have to be connected to Internet?

    Come again.

 

 

2. No one may be compelled to belong to an association.

A20 UDHR10Dec1948

 

   Please, World Jurisdiction Enterprise Sep2022+:

— Give us one single example of how New Microsoft Corporation is NOT interfering with — violating — HumanRight? Just one — 1 — would be very encouraging.

 

”Restart your computer or we will do it for you”. New Microsoft Enterprise Sep2016+. 6 years now.

   Not one word HumanRight. Not a sound. Not a spell. Not a Hint.

 

”.. every individual and every organ in society .. constantly keeping this Declaration in mind ..”. 24/7. Nada.

 

   Enterprises — world jurisdictions, apparently to exemplify — not connected to HumanRight recognition ”.. the foundation of freedom, justice and peace in the world ..” SAY apparently — so provably — represents a

 

   foundation of NOT-freedom, NOT-justice and NOT-peace in the world: exercising oppression — by DRIFT, of course. Not plan: Microsoft’s Payed Bitches. Trafficking: Using Humanity for Profitable Manipulation (Dolan’s Cadillac, 2009): ”more quality”. New World MIND slavery Trade. ”Pick a time”.

 

 

Privacy: 100% suspended. SUPERVISED MIND MATTERS. Personal freedom: 100% suspended.

”WHEREAS recognition of the inherent ..” .. ”.. of the greatest importance ..”. Not one word. Suspended.

 

— Scream it to the Moon. A world based on a (2010+) fast evolved Perfected Organized Injustice.

   On DRIFT. Not by plan. No mother god loving way.

   Please: disclaim that, anyone who can. I can’t: Searched for. No onset to an argument yet found.

   Come again.

 

 

— Windows 10 apparently interrupted the PRESENTED RESULT after 2.74 seconds — like this — or did we miss something — some three minutes?

— Close the program? Not responding?

— Maybe I am misinterpreting (on the horrible Microsoft idea of computer knowledge in Windows 10):

— Is it possible that the Super Finder XT has some »bug» allowing Microsoft Windows 10 to Interfere? I do not know that, here. But seen from the Windows 10 own result, see TestD1 ”No items match your search”, it is Windows 10 that is — badly — corrupted:

   Super Finder XT surely showed the existing hits, see TestD2.

   The 4th WINAPI.hlp hit (TestD1) was not installed in the help catalog at the occasion of the Super Finder XT test.

 

 

This is HOW Microsoft Windows 19 treats a useful working search tool — immensely more effective than Windows own:

— Windows 10 apparently interrupted the PRESENTED RESULT after 2.74 seconds — like this — or did we miss something?

 

 

 

— Who are these Microsoft people? New Business Copyright Microsoft Corporation distributes disinformation, deeply — and abuses well working search tools: Say it: You’re wrong:

Knowledge is for individual privacy — Microsoft Corporation: Try to keep up;

 

”.. this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”, A19 UDHR10Dec1948.

 

HumanRight. Shared human resource: knowledge — for private use and development — in a common freely open humanity.

   But I am sure of this; not even the actual Microsoft personnel is AWARE of that: they don’t know. Show me I’m wrong.

   New Microsoft Corporation is OUT of knowledge: The instance’s owners does not understand the concept — and abuses, without purpose, just by the business own native drift (knowledge is a complete abstract to it), anyone trying to collect some basic awareness (Super Finder XT, for example, as a recent expedited example).

 

2.74 seconds. Not bad. But with Windows 10 apparent abuses THAT »we must wait some three minutes before Windows 10 lets go of its banning mutation» on HumanRight:

— useful tools for knowledge development are apparently removed by Windows 10.

 

And ..

   As we see:

— Microsoft Windows 10 makes its best to suppress — directly kill — HumanRight developing tools — for the only applause of stating itself a superior HELP:

   »LEARN MORE».

   The world’s jurisdictions has let in a villain to rule the world — on cookies. No HumanRight. Say it:

— You are wrong. Show. Explain.

 

Excuse me. But the examples apparently show that Microsoft Windows 10 handles Humanity as a species endowed with only half the normal human brain mass: exceptionally slow — for knowledge development. So slow it is apparently standing on the edge of being classified as a destructive instance. Have your say.

 

 

IF humanity — on the cheapest available machines: for all mankind — is supposed to have a chance of developing knowledge in general with the available capacity of today’s computer processor CPU pace and speed, it is apparently high time for the world’s jurisdictional instances to put Present Microsoft Corporation on museum.

  The owners have apparently no competence for the mission: HumanRight.

 

 

 

HowBeginDelphi4: TestD2 ¦ InstallationManualDELPHI4

 

 

How to begin on DELPHI4    edition 18Feb2022  by BellDharma    the moment of truth, as it was inspired .. on a Planet Earth in our Universe .. stars ..

 

How to begin on DELPHI4

This is all assebled and produced in: Delphi4Test20xx:

 

 

— I have made a procedure in Delphi4 named: ”KillAllTheFuckUps”:

— I have no intention of claiming a copyright.

   How do I launch it?

 

Delphi4DTI: HowBegin

   After a successful DELPHI4 installation (Archive 2011 Swedish edition, detailed) — and a created desk top icon (DTI):

 Delphi4 DTI desk top icon

THERE ARE TWO POSSIBILITIES

With/Without UserAccountON:

1.   Run all programs from the present User Account settings:

   Use of DELPHI4 to run/compile — demands checking the Run as administrator checkbox:

:

   Right click Delphi's DTI, select Properties,Compatibility,

   Check: Drive this program as an Administrator.

 

OTHERWISE DELPHI4 WILL NOT COMPILE — AND NOTHING AT ALL WILL HAPPEN OR RUN.

Start Delphi from DTI (Windows Dimmed prompted User Account Control: “Yes”) — and

——————————————————————————————————————

DELPHI4 WILL COMPILE AND RUN — ANYWAY. No restrictions.

Close windows and doors,

unplug Internet

keep distance from intruders ..

— ».. and just let ME be me ..»

2.   Run all programs with present User Account settings disabled:

— DO NOT HAVE INTERNET CONNECTED  if so, Computer Crashes within 2 sec. My estimate.

   Select START and Control Panel, select System and security, Change User Account settings:

   Push the bar Button to its bottom (User account off),

   Restart computer (Not a Windows 10 option IF avoiding Microsoft’s New Products ..).

StartDELPHI4: Desk top icon

Start Delphi from DTI with a single MouseLeftClick.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

All windows picture copies here are from the Windows 7 edition of the original 1997+  DELPHI4  freeware CD-installtion PC Magazines —  unless otherwise specified

 

 

Object Inspector left down in a separate windows column. Code editing window to the right and its Visual Form where the componets will be set.

 

 

   From DELPHI4s Tool menu:

 

 

Environment Options, Preferences:

 

 

AutoSaveOFF:

   Make sure — to begin with — that the check boxes on Autosave are clean (not checked).

— OTHERWISE DELPHI4 will PROMPT FOR A DIRECTORY AND NAME FOR THE PROJECT.

— That is hieroglyphs for the beginner. We will come to that later. First some Delphi4 RealSteel.

 

 

   We save that part until later, when we have become more acquainted.

— For now we will just test DELPHI4 and see »what it can do» — without any obligations from our side.

(Where are these types of SeeBeforeBuy on the Internet programProgramming Menus: I don’t see any).

 

OnOff: StartDelphi4

TEST first HOW TO TURN DELPHI4 OFF, an on again — familiarize the basics:

Alt + X — Close DELPHI4 (Archive: Exit).

Click DTI — open DELPHI4.

Ctrl + F2 — IF our code »hangs Delphi4»: restart — and try again: correct code errors.

— Delphi4 has (sophisticated) debugging/Windows operating system protecting properties that can guide us — very well — if we make mistakes — WHICH IS EXACTLY WHAT WE DO AS BEGINNERS; the pages we learn from and get experience. Don’t be afraid to experiment. That is part of the point in Delphi4: »the deeper suck the higher well».

— Soon enough you will be an advanced computer programming engineer. Forget I sad that — and test the future.

TakingAcomponent: OnOff

   Place the cursor over the Button component, LeftCklick it:

 

 

— Remove the pointer and place on Form1:

   LeftClick — itON — on Form1:

— The »a Button1» appears:

(same click itON with all other Delphi4 installed components).

— move Button1 freely with MouseLeft, or

Ctrl+Shift + ARROWS in 8 pixel steps, or

Ctrl+Arrows in 1 pixel steps.

ObjectInspector: TakeAComponent

 

And — where RealSteel?

— Try to get to the point.

   Key F11 shifts focus to the Object Inspector windows column:

— As the Button1 is marked/focused on Form1, it has automatically an Object Inspector focus:

 

 

— Select the Events tab if not already selected

(click or toggle with Ctrl+ Tab between the tabs).

 

   Scroll to (or click directly on) the OnClick selection:

 

 

   Press Ctrl+ENTER:

 

 

Code: ObjectInspector

— DELPHI4 shifts to Code Editor (Unit1)

   with an automatically added/inserted Procedure for the OnClick event:,

Part A:

 

 

   A — The code editor desk working window with the Delphi4 autInserted OnClick procedure

Part B:

   Between begin  and end (fatStyle marks Delphi4s own reserved words for code only):

   write

halt;

 

  Key F9 launches the now fully coded Windows Program — F9 every time to test on new code, and

   Key Alt+F4 closes the Windows Program — every time.

Run: Code

   Press key F9 — or first Ctrl+F9: Delphi4 compiles The CodeProject for a coming F9 (included Ctrl+F9) run:

— Mostly the Ctrl+F9 is used for checking new written code — certifying there are no errors.

Then the actual program is run directly with a F9, automatically preceded by an automated Delphi4 code compilation procedure (Ctrl+F9) — the final program’s executable file product.

Part C:

— The Windows program is now running in full pace — with a default Icon added by DELPHI4.

   Only plane RealSteel difference between this simple Button1 program and any most sophisticated other Windows API constructed program is:

— »more buttons and more code». Nothing else. Plain fact. There is our Real Steel: Text and Picture.

 

— In the Windows 95 era, there were also (parallel ports) options for controlling/manipulating machinery — and building (high effective signal processing) Type oscilloscopes .. and other things:

   Now you know why these personal opportunities were »taken down» by Microsoft (and others): too much work for entertaining the personal individual, less over for commerce .. Right me if wrong.

 

   The LID was laid on The Bucket for humanity to develop on a personal basis. Very much business potential: Utilizing humanity for Trafficking. Ugly stuff. Very ugly. »They took his clothes and divided them among them». Really. Some day The Paycheck arrives — for that too. Right me if wrong: HumanRight.

Stop: Run

 

   LeftClick the button — or just hit ENTER (because Button1 is already Focused)

— and the program stops, ends, terminates.

The program can also be terminated by the usual Alt+F4 — or if “it hangs” with Delphis

   Restart Ctrl+ F2.

   Also sometimes when we continue writing code — having not terminated the running program — Delphi4 informs that ”cannot compile” — as long as the program is already running:

   Terminate with Ctrl+ F2 — or shift window focus and terminate as usual with Alt+F4.

Finalize: Stop

ONLY DIFFERENCE WITH A FULL TRIMMED WINDOWS PROGRAM IS THAT

   A “halt” command would not (normally) be used in the code unless intentionally to stop the program fore some reason.

   MORE CODE and MORE COMPONENTS are added for the actual program function:

BeginFinished:

Freely terminate DELPHI4 on this example with a Alt+X — and try again with other components.

   Gain experience and programming skill through the DELPHI4 tutorials and examples — or other references where code already is written.

   TESTING is our only way.

 

SavingAproject: Finalize

How to SAVE The PROJECT

 

SAVING A PROJECT — can be a tricky experience at first (or later) unless familiar

IN THE SENSE OF RETRIEVING IT BACK — ORDERLY. For further development.

 

   If saving the changes is imperative (as they normally are):

   Make sure that the AutoSaving boxes are checked:

AutoSaveON: AutoSaveOFF ¦ Finalize

 

 

 

   Save Project first time — DEPHI4 has also some text help on this issue:

 

 

 

BasicDelphi4Help; SavingAproject

— Most of the Beginners Delphi4 Help Basics is collected in the basic Delphi4 help:

 

 

 

It is located in the help file list (DELPHI4Help as collected in this presentation) on the form

 

SavingProjectDelphi4help: BasicHelp

  The Search button leads to an INDEX tab (also in Delphi4 original help) from where the word ”save ..” responds to the different articles.

TheSEARCHtab:

 

The Search tab is only available in Deplhi4 original with the [corresponding] original winhelp32.exe 278 KB file [all the way from Windows 95]:

Here on the 2009 special Hewlett Packard Windows 7 Dual Core 64 bit version machine [it has »a special edition» of the winhelp32.exe file in] a 290 KB version — which will NOT work as a replacement of the original 278 KB exe file on later Windows 7 machines — as tested [it just shows a small dialog with info: ”9009”].

 

This 290 KB substitute winhlp32.exe file also crashes SEARCH in this Windows 7 version

— along with the entire MicrosoftHELP book system — after several search sessions:

 

 

 

 

   Suddenly, after some following SEARCH consultation — Delphi4HELP opened with F1 from within DELPHI4 — the whole search book system crashed — and then repeatedly: for every new attempt to click on the Search tab: ”Microsoft® Help has stopped working”.

   The SEARCH tab can no longer be consulted FROM WITHIN THE DELPHI4 program (»restartComputer»).

  Substitute 290 KB winhlp32.exe file tampers on Windows API?

   Apparently so (but we KNOW that THAT type of sudden conclusion MAY have tricky inside resolutions ..):

   Collecting all the DELPHI4 help files in one and the same catalog WITH the original 278 KB winhelp32.exe file, calling it from a desk top icon, selecting DELPHI4.HLP for a starter, and then further:

   No problemo. It Starts — and restarts — and re-compiles the Search library every time. While TheSearchCrashIINFO from inside Delphi4 continues to break our hearts.

— But again: only from this (latest) Windows 7 version. Same winhlp32.exe 278 KG pack exported to a later Windows 7 Version (or other computer fabricator) has excluded the third Search tab: it never shows.

   To compensate for its loss we need a word searching device: Delphi4Test20xx, as it has shown.

   Windows 10 supports it not — and neither does any other Windows machine — after Windows 95.

— This is a picture of The HOW inside the Business World — when the Thing no longer has attraction, it splits, and is soon »forgotten».

   The Business World — again — takes no care for Knowledge: »THE COSTS ARE TOO HIGH». No profit. Tell me I’m wrong.

 

Not Windows XP .. Not Windows 7 .. 8 .. 10 .. can handle the word search in the classic Windows HELP files.

 

Windows 7 File Explorer Search:

 

Microsoft — APPARENTLY — abandoned it — starting somewhere after Windows 95 .. No more free open knowledge in private for personal purpose. New Microsoft began killing Humanity’s potential. for Knowledge. Say it: You’re wrong.

— Result above (20Feb2022) on this (2009) Windows 7 Hewlett Packard machine. Zero Knowledge. 0 HumanRight.

   Only so far (Feb2022) two known Windows API programs can handle that expedition:

   Super Finder XT — but see TestD2 how bad it is treated by Windows 10 — and Delphi4Test20xx: the only one classic Windows API left to kill by New Microsoft.

   The public in general »feels nothing of what is going on» (The PC Magazines have long ago became Microsoft World Emperor Bitches: must sell is the most important: don’t question) — as The New Microsoft keeps pushing out its own inventions to Computer Interested Humanity — denying and excluding all classic Windows API functioning — any way it can be done to secure the owners own interests — as it appears by example.

   Dangerous Knowledge.

 

Delphi4AttractsDevelopment: Saving

My recommendation

— if the aim is to PLAN a project — location — with eventually several coming other projects

   Delphi4 has a tendency to attract such inducements ..

:

Use DELPHI4s own shipping Project directory

— if there isn't one (to our liking), make one

(such an operation demands User Account acknowledge if the User Account is active).

ProjectCatalogs: Delphi4Attracts

Or (much) more freely:

   Create a personal directory/catalog (»JustME») at some location (”MyDocuments” or other):

   In that catalog:

   Plan/create (Ctrl+Shift+N for making a new directory) one (or several) subdirectory

   type Pro1 (Pro2 Pro3 ..)

   preparing for DELPHI4 dialog box ”Open Project” later on

   to safely find IT;

 

Delphi4 works on projects in any (available) place in the computer’s available directory complex. Where is not important to Delphi4.

 

   Outside the Program Files (x86) directory, we can make changes freely without dealing with the meSLAVE User Account issue (dimming the entire screen and waiting for a special access command).

 

Here it is (now) assumed that a first type Pro1 catalog/directory/project container has been added in the Delphi4s own DELPHI4\Projects catalog (forcing a dirty meSLAVE User Account issue onto humanity .. [Liberty is soon coming ..]):

 

SaveAs: ProjectCatalogs

   On the tools menu, select File: Save as ..

 

 

   Select (Pro1) by Click

 

 

   and then Save.

— Attempting to Finish DELPHI4 at this stage, results in a dialog:

 

Delphi4 wants us to save The Project Too As Such ..

 

“Save changes to project Project1?”

— implied together with the recently saved Unit1 in the Pro1 catalog:

Unit1file: SaveAs

The Unit1.pas file is the text file where all the written and composed program code resides. Personal remarks are allowed — Delphi4 skips these at compilation, caring only for the raw code. But we as programmers depend on notes, explanations and other:

{here we can write personal matters, or suspended code}  //and also here .. (*and inside here*)

— These comments are automatically made dark blue Cursive (italic) by Delphi4.

   In BasicDelphi4Help (INDEX search) we find the explaining articles on personal writ in ”comments”.

 

  Press Yes.

— A second dialog opens:

“Save Project1 As” FileName “Project1.dpr” — the actual Delphi Program file (.DPR):

 

 

   Press Save.

— NOW FIRST the entire DELPHI4 was finished and was turned off.

(SaveChanges dialog always appears [AutoSave options checked] when we have made ANY change in The Project, code or whatever — not finishing with a final Run F9 or Compile Ctrl+F9 — and we attempt to finish Delphi4 by Alt+X: ”Save .. ?”).

 

 

All the above (demanding) details only pertain to a first save on a new project. After that:

— only StartDelphi4, write code, compile, run .. and analyze ..

— and finish with Alt+X. The rest is taken care of by Delphi4.

SeeChange: Unit1FILE

 

   Look in the Catalog/directory Pro1:

 

— DELPHI4 has now created 8 first files making up the basic of the project:

Project1.~ds; Project1.cfg; Unit1.dfm; Project1.dpr; 

Project1.dof; Project1.dsk; Unit1.pas; Project1..res

 

 

Unit1.pas is our central interest — and all other following .pas files: all the code we write. These are all simple text files — all code plus our own remarks and notes — and can be read and inspected separately in NoteBook: Open with, or copy to.

 

Our NoteBook DeskTopIcon

 

 

THE Unit1.pas FILE IS THE ACTUAL (first) CODE FILE OF THE PROJECT. DELPHI4 gives it the default named Unit1 with following others Unit2  Unit3 etc. — but these can be given other names (preferentially from their first creation moment — I personally prefer the Delphi4 default UnitN name convention — least changes gives most reference power .. with few exceptions ..).

OurProjectCatalogDirectory: SeeChange

   4 more files will be added automatically

Unit.~df ¦ Unit.~pa ¦ Unit.dcu ¦ Project1.exe ¦

by DELPHI4 (from next time) the project is opened and run — completing the Project1 program computing frame:

 

 

 

How Delphi4 automates the complete file system in a project — serving the actual exe-file only:

——————————————————————————————————————

A — After a first project SaveSession in Delphi4.

B — After first project start — after A — Delphi4 has added the actual exe-file plus 3 other:

— Unit1             .~df  .~pa  .dcu

C — After a Save Projects AS — project renamed for specific purposes — when we MANUALLY because Delphi4 does not care about these anymore have removed the old Project1 files — which we no longer will have any sort or kind of interest in ..

D — The 7 actual ProjectNamed Files of concern — IF we want to make further renaming: being careful enough to remove the right issues from our agenda [otherwise we’re smoked by Delphi4].

 

 

   The program can now be run directly from clicking the exe-file.

   Close with Alt+F4 — or the ClickButton1 code programmed function in our example: Halt.

 

For any further progress and tests:

 

 

 

 

   before getting more acquainted:

   Make sure that the checkbox on the Tools menu Debugger Options, General

   Integrated debugging is checked:

 

— Errors we make — from where our experience will grow when we know how to handle them — are the fundamental base in all education. DELPHI4 has advanced info on such occasions, guiding us (at best) to fix all kinds of eventual problems — provided access to the extensive DEPLHI4 help.

 

   Turn it off only when more experienced — sometimes program checking becomes easier without »disturbing interruptions».

 

What are the limitations?

   None — except your own imagination: anything that can be made with pen and paper — on a computerized foundation: math especially (numerical integrals solution).

   Delphi4 Windows API programs are more than anything: fast. Very:

♦ completely corrupted in: Windows 10 — the »WindowsKiller».

 

Windows 7 Machinery excerpt:

FrameMERGE in Delphi4Test20xx — merging — appropriate — different pictures for special effects compositions .. Natural Friends of Nature ..

 

 

— You mean we can’t do such things in Windows 10?

— Absolutely. Yes. Very friendly and attractive place to be stimulated on personal work. Very fast, and so on .. gone with the wind. MustBuyBook. Zero mentioning of HumanRight.

 

TApplication.Icon ..:  ProjectDirectory

 

Selecting a personal Project Icon:

 

   Copy any available ICON into the project (best and safest reference container) — or as below, browseUp the ICON directory (or create one by collecting available icons from Internet):

   Select  (Browse/Open/Load) Icon and press OK.

— That Icon will now show up LeftTop on the Project’s application window.

 

 

In this example we have added a few icons black-chess and CS2-Premium into our project catalog — making it easier (and faster) to test different icons with some best visual properties:

 

 

We adopted the CS2 icon — View in live:

— After a first OK and thenh (RunProject) F9 the actually selected icon shows LeftTop on our program window.

 

Next parts in this DELPHI4 beginners manual in UH Jan2022+:

————————————————————————————————————————————————

Project TITLE ¦ Window Header ¦ Program TITLE ¦ DialogsShort ¦

Delphi4MarginMarkings ¦ BookMarks ¦ Indents ¦ FromHereAndFurther ¦ MoreBeginnersCodeEX ¦ BasicButtonTextOut ¦ MultipleProgramWindows ¦

————————————————————————————————————————————————

We continue to fill the Examplified Test2022Feb program with som further DELPHI4 explaining details.

 

ProjectTitle: ICON

Program TITLE — and a Window Header

 

WindowHeader:

Delphi4

Write a Window Header

 

 

My personal eample: write code in Delphi’s FormCreate selection:

   1. Add a CONSTANT parameter (in a Constant section) under the uses section:

— Write it as shown in part 1 above.

 

   A CONSTANTS section (Delphi4s reserved word const) can always be manually inserted after the Uses section — guaranteeing that the constants in that list are seen as globals to Unit1 (and all other eventually created Units).

— ProNAME (or other) as a constant in Delphi needs only the equal sign between parameter and content:

   two single quotation characters (     ’ ) define a type string, a whole number a type Integer, and so on (see DelphiHelp on constants).

 

   ACTIVATE the Proname by including it in a general FormCreate process:

   2. First: Launch a FormCreate procedure by a Click on Form1 — browse to OnCreate and

   Press Ctrl+Enter:

— Delphi4 now automatically writes/inserts the main code for an OnCreate procedure:

   3. Between begin and end, write ’ SPACE  ’ +ProNAME+ ’ »SOME EXTRA » ’;

   4. Run project  with F9 — the Proname + »some extra» now appears as a window header.

 

— The number 1 after Proname is (here) a substitute for a more advanced possible Integer value:

   we can possibly program our Windows Program so it can be opened and used on several occasions — each with its own unique shipping number — so we easier can identify which one we want to call — however ALL sharing the same program project files.

— Another possibility is to have the exact same program on different directories/catalogs — allowing specific parametric settings/savings for each individual A B C .. — including type A1 A2 .. C4 .. The possibilities are by principle »unlimited».

   THE NUMERATION PART needs a deeper acquaintance with how to handle ALL present open Windows programs.

   We leave that for now — but as the code is not to complex, we include it here in a detailed later description.

   See further below in Allow MultipleProgramWindows.

 

ProgramTITLE:

Program TITLE

   JUST SOM INTERNAL NOT DIRECTLY VISIBLE DETAILS .. Program TITLE ..

   After our first Save Project As .. DELPHI4 has added that naming in its basic program file (DPR) unit, appearing as its header:

 

 

 

   It is not imperative for the actual program function to (manually) include a TApplication.Title in explicit.

 

 

 

 

 

— However if we want to include a specific (program/application) TITLE, we can study how DELPHI4 handles the details:

 

 

 

 

   On the DELPHI4 Tools menu, select Project, Options, the Application tab:

   We write in a Title (here same as the project name):

  After OK — if we have the DPR-unit page open (open it with Ctrl+F12 — View Unit) — we see how DELPHI4 adds a forth line ” Application.Title := ’Title’ ”:

 

The sequence from start (after a first project save) up to writing an ApplicationTitle and then deleting it, is as follows — how DELPHI4 adds and removes the details:

 

 

   1. From start — after our first Save Project ..

   2. After we have manually written in the project name as the program title.

   3. After deleting that:

— DELPHI4 does not remove the Application.Title line, only leaves it with an empty string.

 

DialogsShort: ProgramTITLE

 

Calling the different project dialogs in DELPHI4

 

   Ctrl+F12 — View Units

   Ctrl+F11 — OpenProject

   Shift+F11 — Add to Project

   Shift+F12 — View Forms — the actual Project’s window component appearing form.

 

 

   Key F11 — toggles/focuses Code window / Object Inspector / Form.

   Key F12 — toggles Code window / Form.

   Ctrl+Enter on Object Inspector — jumps to the actual (Delphi) inserted procedure, or creates the basic Delphi4 code for it inside (bottom) the code window:

— If everything between begin—end (and eventual variables) are manually removed from such an (inserted) procedure, Delphi4 just removes it from the project on the next compilation (Ctrl+F9) or direct run (F9).

 

Delphi4MarginMarkings: DialogsShort