DELPHI4Test2014 BildBehandling ¦ Jan2022 UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V4 ¦ 2022I18 | aproduction | Senast uppdaterade version: 2022-08-20 YMD ¦  HumanRight is a knowledge domain

 

content · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F   SubjectINDEXall fileshelpStart DISPOSITION

 

Mark |                        Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011

T2014BildBehandling — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD

 

 

DISPOSITION |  Teckenförklaringar: MusKLICKVänster | Höger:  |   — RullaMushjulet FRÅN | MOTDig:  |

 

Se särskilt i Kloningsexempel | LåsKlonKällan |

 

 — Datorarbetets i särklass mes ROLIGA och BERIKANDE ritverktyg: Klonverktyget.

 

KlonaTonaRita

 

Klona

Tona Enkelt — M |NP| + —

Rita

———————————————

Avancerat Enter — Enklare Ctrl+Enter

Tona Successivt — Ctrl+F Pilar Space |NP|  + —

PaintBrush — Windows 3.1 funktioner

 

»PaintTekniken» — Windows7: Hur man kan utnyttja redan befintliga SparaBildProgram [typ Paint] för spararutiner (och en del annat):

— Alt+F — visar lista med senast öppnade (välj en fast typ JPEG eller PNG på fast arkivplats som transferBild);

— Alt+F+E, öppnar Bildmått: fortsätt: 1 Tab 1 Enter, börjar från bildmått 1;1 för intag av nytt;

— Ctrl+V tar ni ny bild från Urklipp;

— Ctrl+S sparar;

— I Word 2000 (och liknande):

— Alt+I+L, PilHö, PilNe, Enter, (senast valda), Shift+PilUp, Enter — bilden intagen.

MAKROS i Word 2000 fungerade en gång i tiden (man skulle kunna förenkla ovanstående, delvis) — tills Microsoft satte stopp för den verksamheten genom att favorisera senare officeversioner och deras hantering generellt på Windowsdatorn:

— Försöker man skapa ett tangentmakro i Word 2000 (numera), går det visserligen — så länge dokumentet är öppet. Nästa gång man öppnar sitt Word 2000: borta. Finns inte.

— Samma med Stavningskontroll: åtkomst nekas. Installation från programCDskivor nekas. Microsoft: Varför inte kräva tillgång direkt till Kreditkortet också med en gång: varför så blygsam? Microsoft kommunicerar inte med enskilda användare i äldre program.

 

 

 

Kloning, Kloningsexempel | Avancerad Kloning |

Enklare Kloningsverktyg [separata Zoomfönster]

Kloningsverktyget med statuspanel

 

Statuspanelen Klongsverktyget — vald INSTANS ZILSR visas med stor bokstav i mitten

— Visas först NedreHöger. Om det skymmer, växla till NedreVänster med |NP|  / .

 

 

ZOOMNING — PageUpDnHomeEnd MusHjul Z — sker ALLTID med MålMarkören i Focus:

— PANORERING — originalbildens förflyttning — i given Zoom går inte här:

— För att välja alternativa ställen [utanför aktuell ZoomVy]: Kör Home = Zoom1:

— välj ny position, återgå till samma Zoom i den nya positionen med END. Zooma sedan fritt 1-19ggr.

Den lilla ljusrosa rutan på panelen ovan anger RELATIVA storleken hos zoomfönstret [minskat 100ggr]:

— Är originalbilden större, visas denna som en större grå rektangel, typ

:

— Här är zomfönstret maximerat som hela bildskärmen [här en 23 tummare], med den grå rektangelytan som originalbilden från en digitalkamera.

— Den stora bilden behandlas som FLYTBILD, tangenter Ctrl+Pilar [NP 1 2 3 5 9 sätter steglängd i pixels 1  5  20  halvsida helsida].

[Kopiera mellanlagringsresultat av Kloningen när som helst till Urklipp med vanliga Ctrl+C:

ta in med Ctrl+V i typ PAINT för att spara valfritt/upprepat med vanliga Ctrl+S, där].

 

 

Börja här:

1. Enter — startar/avslutar Kloningsverktyget:

— Vi möter först en sammansatt Källa|Mål-XNor markör

 

 

Snedkrysset omges av här osynliga cirkulära Källa|Mål-markörer sammansatta på XNnorCirklar; dessa tar för tillfället ut varandra och syns inte förrän vi trycker på Shift  = SEPARERA Källa|Mål (en gång räcker: ShiftNo2 låser sedan separationen — eller låsningen sker automatiskt vid första MusVäNer = StartaKloning, vilketsom).

Det raka centralkorset är den vanliga bildPeken i T2014. Den kommer sedan att synas tillsammans med MÅL|LÄLLA markören beroende på tilllval (Tangent X växlar krysset mellan Mål-källa, panelen upplyser och vägleder vilket som är vad).

 

2. Shift — fryser källmarkören så att målmarkören kan flyttas: ShiftNo2 låser (|NP|5 återför).

 

 

Standardkonfiguration från start: Kryss = Källa, öppen ring = Mål [Växla med tangent X].

— Låsta tillsammans [ShiftNo2 eller MusVäNer] flyttar Källa|Mål samtidigt.

— Tryck på Shift låser Källkrysset och frikopplar Målcirkeln fdör mobil position: Målcirkeln blir låst igen på inställd separation med ShoiftNo2 eller automatysikt med nästa MusVäNer.

 

 

Separeringen Källa|Mål sker manuellt med musrörelse tillsammans med piltangenterna för exakt position;

— Standardiställningarna gör att vi kan se klonresultat direkt med MusVä nedtryckt och rörelse över skärmen, förutsatt någon figur finns på bildytan att testa mot.

 

3. MusHöNer — Kloningen verkställs med aktuella inställningar (vi kan obehindrat ta in STORA bilder från digitalkameror, betydligt större än bildskärmen, men klonverktyget här arbetar bara i skala från 1:1 och uppåt med max 19ggr förstoringar, se vidare BildInstruktioner):

— Startinställningarna är (statusraden nederst ger separat info)

 

Radie                         [Size] Källa|MålCirklar            10 pixels (som ovan); min=1, max=100

Lins                             [L] KlonKällans TonGräns      95         min=1, max=100 = hela klonkällan till Målcirkeln

Tonstyrka              [I] KlonRepresentationen      10         min=1, max=100 = 100% källa visas

Zoom                         [Z] Förstoring                             1            min=1, max=19

Random                   [R] Slumpmängd [%]               10         min=1, max=100

 

 

Nedre statusinformationen från klonstart Enter i T2014.

— Värdena kan ändras via tangenter

IMPACT                     Alt+ PIL HögerVänster

RANDOM                 Alt+ PIL UppNer

SIZE                             Ctrl+ PIL UppNer

LENZ                           Ctrl+ PIL HögerVänster

 

— Alternativt snabbare:

4. Justera klonparametrar

— Klonpanelen upplyser om tangenter för snabb ändring av värdena:

Tangenterna Z I L S R — eller snabbare sifferbordstangenterna |NumPad| 0 1 2 3 4 — väljer INSTANS för mushjulets stegning;

|NP| , : Mushjulets rullning med stegning åt endera hållet kan växlas med |NP|komma-tangenten;

— Mushjulets stegning i DEKADER — steg om 10 — aktiveras med nedtryckt |NP|+.

|NP|*: Ändring av HELKLONING svarta markörer

 ——————————

— alla källpixels kommer med — till SLUMPKLONING röda markörer

 ······························

— endast Random källpixels tas med — görs med tangent |NP|* (gångerTangenten).

SPACE: Källåsning görs med tangent SPACE — efterjustering med exakt ändrad position via MusHöNer+Pilar:

— Särskild indikering visar detta på Klonpanelen. Återgå till normal kloning med SPACEno2.

— Källåsningen är värdefull för att kunna överföra ett visst områdes SPECIFIKA STRUKTUR till godtyckliga ställen.

   Se särskilt AVANCERAT KLONINGSEXEMPEL.

 

 

 

AK, Avancerad Kloning — Exempel

Kloning —

för manuellt avancerad datorstödd ritning

 

 

KlonPanelen — längst ner till höger i programfönstret — om den skymmer, flytta till andra sidan med |NP| division.

 

 

 

Kloningsexempel — ytterst trevlig och berikande arbetsuppgift EFTERSOM MAN VET ATT RESULTATET ALLTID BLIR BRA med tålmodigt klonande:

 

 

Foto:  21Jul2014  E14  Bild86 · NikonD90 — Vänster original, höger efter ca 1 timmes kloningsarbete [av en person som har viss tidigare erfarenhet — men inlärningstiden är av typen snabb].

 

Källa [med kryss]-Mål [utan kryss]-Markörer visas , här i startstorlek med Radie=20pixels; krysset växlar till motsvarande med tangent X [växla KällaMål].

— Röda markörer indikerar RandomLäge. Se Klonexempel.

— Piltangerna kan användas för att få exakt placering: Shift nummer ett frikopplar MålMarkören från Källmarkören och medger MålMarkörens exakta positionsinställning via piltangenterna — notera att den ordinarie skärmmarkören [vanlig pil eller ordinära T2014-krysset] alltid visas i centrum av aktuell flytmarkör [vanligen målmarkören], här inte utritad. Lås med Shift nummer två.

— Markörerna blir röda när Random väljs [|NP| multiply] — procentuella antalet R källpixlar tas slumpartat från källan och läggs över målet med aktuella övriga inställningar: idealiskt för strukturtyper av ovan visade klonexempel [suveräna resultat].

 

Den ljusvioletta rutan på displaypanelen varierar med aktuella bildfönstrets storlek — här motsvarande hela bildytan hos en 23 tums bildskärm.

— Om källbilden är större visas motsvarande relativa storlek hos källbilden, exemplet nedan med helskärm och kopia från Urklipp från Windows Paint från kamerans originalfotografi [mellanstorlek],

— För att spara bearbetade partier i den stora originalbilden, avslutas kloningen emellanåt med Enter: bilden kopieras till Urklipp med Ctrl+C och tas in till Paint med Ctrl+V, därefter justeras bildområdet i T2014 med flytbild [Ctrl+Pilar] till önskat nytt område, sedan Enter igen och fortsatt kloningsarbete, osv. Max arbetsyta [i skala 1:1] blir alltså i vilket fall hela bildskärmen [ljusvioletta].

Arbetsområdet följer alltid den flytande markörens fokus — den markör som Shift-tangenten Löser och Låser för att få alternativa Källa-Målfokus. Växla Källa-Mål med tangent X. Tydlig indikering visar.

— Startvärdet är alltid MålMarkören som FlytMarkör — man låser Källan först [Shift nummer ett], och ställer sedan in Målet [Shift nummer två].

— Nya partier fokuseras enklast med »HomeEnd-Metoden»: Home går till skala 1:1; man placerar SkärmPeken på önskat Fokus, trycker END; bilden justeras då automatiskt [till senast valda ZoomVärde] medFlytMarkören centrerad i den valda FokusPunkten och bevarad EXAKT i originabildens bildpixel: alternativa zoomningar bibehåller alltid exakt samma fokuserade position.

— OM man händelsevis »tappar bort KällMarkören» — vilket aldrig är fallet i skala 1:1 — finns alltid CENTRERA-funktionen med |NP| 5; separera sedan åter med Shift-tangenten [och lås positionerna igen med Shift igen].

 

Klona        CloneZ, avancerat — kan arbeta på kamerabilder

— Importera bildoriginalet till T2014 från typ Windows Paint med Ctrl+V, exportera sedan tillbaka från T2014 med Ctrl+C efter ändring, återspara via Paint;

T2014  är helt rent från ÖppnaSparaFunktioner, endast arbetsverktygen finns här för Import och Export.

Tangentkommandon

 

Enter — Börja|Avsluta avancerat Kloningsverktyg.

— Avslutning återställer ALLTID bilden i skala 1:1 — och återkommer ALLTID till senast valda lägen och tillstånd med Enter igen. Dock sparas inte senaste inställningarna vid programavslutning.

W eller |NP|decimalkomma, ändrar räkningsriktningen hos mushjulet  |  COUNTdown eller countUP; startläge är COUNTdown för .

 

— Indikeringen ändras respektive ;

 

Parameter som kopplar mushjulet — ett snäpp motsvarar ett steg — vald parameter visas med stor bokstav i displaypanelen mellan 01234 och ZILSR, värden separat längst ner:

— DEKADSTEGNING: Håll NumPadPlus nere.

 

Z eller |NP|0, Zoom [max 19ggr];

I eller |NP|1, Impact 1-100 — källområdets intoningsstyrka över målområdet;

L eller |NP|2, Lenz 1-100 — [eg. »ClonePower»] uttoningscirkelns storlek relativt markörradien (S) i målområdet;

S eller |NP|3, Size 1-100 — Markörcirklarnas radie i pixels;

R eller |NP|4, Random 1-100 — KällSlumpOmråde (1-100%) i läge »ta ut R källpixlar slumpvis»

— aktiveras|avaktiveras med |NP|* och indikeras med rött  även för markörcirklarna;

X — växla Källa|Mål — indikeras

 

 

 

Klona        Clone, enkelt — arbetar endast på aktuellt bildfönster med separata KällaMålZoomPaneler

 

Tona         M, allmänt med flytbild

Ctrl+F, successivt — för övergång mellan två separat bilder

Rita           Direkt  svart med  linjebredd 1 pixel

»PaintBrush»  |NP|+, motsvarande ZoomadRitning som i Paintbrush Windows 3.1 — med något mera avancerat

CommanderDoit — Avancerat med Linjer Cirklar Rektanglar — avancerad polygonritning bl.a. lämpad för elektronisk kretsritning

 

 

 

LockCloneSource, LåsKlonKällan

 

Låsa klonkällan — ytterst kraftfull klonverktygsfunktion [‡]

 

KlonPanelen utan KällLåsning — normal Kloning:

 

 

KPKL, KlonPanelen med KällÅsning

 

KlonPanelen med KällLåsning — speciell Kloning med låst källområde, exemplifierat:

 

— KlonResultatet till höger nedan enbart via Piltangenter och MusVä nedtryckt:

— Förs MålMarkören upprepat över samma område, ackumuleras källpixlarna med förstärkt verkan.

— Skillnaden mellan 12(svartZoom&Markör) och 34(rödZoom&Markör) är att 34 utförs med Random [Tangent |NP|*] medan 12 utförs tonad med samtliga källpixlar inkluderade.

 

 

Se utförligt för ovan i KlonKällLåsningen.

KlonkällåsningEx, indikeringar, KlonPanelen

Exempel — vad KlonKällLåsningen går ut på:

överföring I GODTYCKLIG RIKTNING av redan naturligt strukturerade konturdetaljer

 

 

I ovanstående Klonexempel finns flera partier i 5:an som behöver överföras TILL EN ANNAN FORMUTSTRÄCKNING för att få fram »den motsvarande naturliga» (nästan färdiga ovan vä.) 6:an.

   För att realisera den detaljen behöver vi kunna LÅSA klonkällan vid eller på ett bestämt fast Målområde (motsvarande partier i 6:an)

 

 

POÄNGEN MÅSTE DESSUTOM vara den att överföringen INTE får vara EXAKT, utan av typen RANDOM — slumpartad — så, att den rent statistiska ALLMÄNNA KONTURSTRUKTUREN — och inget annat ovidkommande skräp — fås ut från källområdet (källkrysset förstorat ovan höger).

Tangent |NP|* aktiverar|avaktiverar Randomfunktionen —

Random kan dessutom justeras 1-100% inom klonmarkörcirkelns storlek: Tangent R eller |NP| 4 väljer, MusHjulet stegar, värde visas längst ner vä.

— Den detaljen ombesörjs av att aktivera Random-funktionen, tangent |NP|*:

RandomAktiv indikeras generellt med röda KällaMål-markörer, samt rött i KlonPanelen (TargetRing eller SourceRingKryss),

 

 

RandomExemplet nedan — ordinär kloning med Impact=30% — ger en orientering hur Randomöverföring ser ut:

 

 

RandomKloningen ovan har utförts med piltangenterna och VäMu nedtryckt:

— KällMarkören först överst vid ringen i källområdet, MålMarkören placerad till höger, sedan MusVä som startar kloningen, och sedan ritning neråt med PilNer, inga mellantryckningar.

 — Randomvärdet från start är inställt på 10 — notera att STYRKAN i målområdet från klonkällan VÄXER MED TIDEN MAN FÖR MÅLMARKÖREN ÖVER MÅLOMRÅDET.

 

Så fungerar också LåsKlonKällan, men med följande skillnad, samma klonkälla som ovan:

 

 

— Klonkällan ligger nu LÅST — tangent SPACE, vidare nedan. Källans R% bildpixels utväljs slumpmässigt till målområdet — samma positioner, men hela tiden varierande OnOff.

— Och sedan på samma FORMSTRUKTUR med godtyckliga målrörelser:

 

 

— Genom att vi kan Zooma (upp till 19ggr: PageUpDn, HomeEnd, Tanget Z eller|NP|0 tillsammans med MusHjulet) kan alla normalt hackiga musrörelser HELT elimineras och justeras bort, och vi kan få exceptionellt jämna konturlinjer i slutänden.

— Källområdets struktur inom källmarkören avbildas för sin del, som i exemplen ovan, ALLTID ”statistiskt korrekt” i målområdet.

 

KlonKällLåsningen, indikeringar

LåsKlonKällan ändrar MålMarkör från normala enbart ring till kombinerad KryssRing, samt uppvisar då TVÅ olika visningssätt — Tangent X växlar mellan dessa, och KlonPanelen indikerar som visas utförligt i KPKL:

 

1. Dels finns ett visningssätt med 100%Source — med enbart 100%Impact och 100%Lenz — men med variabelt Random:

 

 

 

2.

Dels finns visningssättet som det närmast ovan visade — KlonToning med variabla Impact, Lenz och Random:

 

 

 

— Tangent SPACE växlar mellan Normal | KlonKällLåsning med respektive KlonPanelindikering

 

 

MouseRight | Arrows (KällLåsningens koordinater) kan precisionsjusteras med MusHö och piltangenterna.

 

Hur KlonKällLåsningen aktiveras

 

1. Börja (företrädesvis, om inte redan centrerat) med Tangent |NP|5: MålKällaMarkörer förs ihop;

2. Välj ut KällLåsningsområdet — använd piltangenterna för exakt position;

3. Tryck SPACE — är MålKällaMarkörerna skilda före, förs de ihop i vilket fall med Space KlonLåsningPÅ;

4. Inställningarna från programstart väljer ALLTID sättet i (2) ovan med noRandom (LCS):

KällaMålMarkörerna är svarta. Annars röda om Random är i läge PÅ [Tangent |NP|*];

5. Nu är hela bildytan disponibel för MålMarkören; Målmarkören kan nu överföra LåstaKällpixels i godtyckliga Zoomningar och förflyttningar: Zoomningar följer ALLTID målmarkören, nu markerad som kombinerat RingKryss (målmarkören visar normalt endast en ring med skärmpeken i mitten [vanlig pil eller i T2014, speciell kryssmarkör]).

— OBSERVERA att den låsta källmarkören (enkel fast ring) bibehåller sin position i originalbildens skala 1:1; Vi ka se att den följer med i zoomningarna (om inte utanför zoomytan) som en »separat skräpmarkör»: testa att rita över denna: den är helt transparent och varken påverkas eller ger någon påverkan som sådan i bildytan.

— Avsluta Lås Källa med SPACE.

— Avsluta kloningen med Enter — programmet återgår då till normalt flytbildsläge för ev. kopieringar med vidare.

— Ända fram till programavslutning återtar Kloningen senast gjorda/använda inställningar för varje nytt EnterPÅ.

 

 

 

KloningsexempelKlonkällåsning

 

Kloningsexempel — avancerat

 

 

 

Teckensnittet DejaVu Serif stämmer ungefärligt med 5:an på vår svenska femkrona.

— Efter viss plangeometrisk bearbetning (6:ans optimala inpassning med 5:an) har teckensnittets 6:a lagts in tonat över femman.

— Därefter har olika partier källklonats från 5:an, över på sexan, samt med vidare hoftningar och justeringar i efterhand (allt efter erfarenhet och kunnande).

— Resultatet visar (nästan färdigt) en SexKrona — och jag vet ingen bilduppgift som INTE går att fixa med Klonverktyget, förutsatt TID.

   Exemplet ovan tillhör typen »tar längre tid» — med garanterad behållning.

 

Kloningsexempel nedan — av enklare typ:

— Eliminering av typen (enstaka) stolpar görs snabbt och effektivt med klonverktyget:

— Sätt KlonKällan så nära borttagningspixlarna som möjligt (minst I=50 för att få bort mörka pixels mot ljus bakgrund), och arbeta successivt (neråt).

 

Foto: 20Jul2014 E13 Bild 39 NikonD90 — Originalet höger — efter kloning resultatet nedan vänster:

 

 

— Stolpar, ledningar och andra oönskade inslag av mindre utsträckning är goda övningsexempel för att öva upp kloningstekniken. I detta exempel blir det svårt att i vänstra kloningsresultatet hitta ett minsta möjliga spår efter högra bildoriginalet.

— Totalintrycket i efterhand är slående: Ren Orörd Natur. Stillhet. Fasthet. Mjukhet. KlonKällan garantrerar äkta vara.

 

Man kan, i princip — så rikt representerad som den delen är i nutidens bygder — »återställa kalhyggeskonturer». Dvs. de fula enstaka träd som vandalherrarna brukar låta står kvar på en del bergkammar sedan Modern SkogsVård sagt sitt. Med typen »enklast möjliga kloning» förpassas dessa fornminnen för evigt till mörkrets gömmor.

— Exempel:

 

 

Kloningen KAN åstadkomma en del helande underverk på relativt kort arbetstid.

— Bilderna ovan förminskade 50% [och konturförstärkta för att framhäva detaljerna] efter kloningen [27Aug2014 E18 Bild79].

— Kalhyggeskonturer tecknar FÖRSKRÄCKLIGA naturbilder. Rena naturmodern. Högerbilden ovan ger korrekt anvisning hur man SKULLE kunna uppleva motsvarande naturvy:

— Avsaknad av ALLT AVVERKANDE VÅLD. Noll avverkningshistoria = LUGN OCH RO ÅTERSTÄLLD. Det du. Sågarn.

 

 

— NATURLIGA ALTERNATIV till »fula inslag» — från »skräplandskap» till njutbar utsikt:

— Kloningsexemplet nedan med utsikt från Björkberget (Siljansnäs).

— VART tog Naturen vägen?

 

 

 

 

Övre bilden — naturen — efter kloning av originalet nedan.

— Arbetstid (för erfaren person) ca 15-30 min.

 

Foto: 13Sep2012 E29 Bild 98 NikonD90

 

 

 

 

 

Tona

 

 

 

Rita, Se utförligt i CommanderDoit

 

Ctrl+Shift+C

eller snabbtangenter direkt när man är bekant NUMPAD 1 2 3 decimalkomma 4 5 6 med resp.

Linje Penna PennaPunkt PennaLasso Cirkel Ellips Kvadrat

CIRKELN har underavdelningar KJF resp. Koncentriska#, KoncentriskaFylld# Solfjäder# med #=intervall — fyller bildhöjden med en kvarts cirkel.

PennaLASSO har verkställande X C D E R  resp. KlippUtTillUrklipp, KopieraTillUrklipp, Duplicera, TaBort[Erase], FlyttaUt[Remove]:

— NOTERA: Aktivera SkipWhite med tangent W för att ta bort den vita omgivande urklippsrektangeln vid DR [och Ctrl+V] om flytlägeCopy [C].

öppnar CommanderDoit med statuspanel

 

 

Stäng/avsluta med ESCAPE eller starten Ctrl+Shift+C.

CirkelEllips [CE] har tillvalen tangentDirekt F C resp. ritaFYLLD och ritaMedXYkryss. Grön indikator visar valt.

 

Se vidare utförligt i Commander Doit.

 

 

 

 

Det ter sig (f.ö.) SOM om datormarknadens Jättar delat upp världsmarknaden mellan sig i olika delar:

— Man tar bort och eliminerar så många ELEMENTÄRA verktyg som möjligt

— för att datoranvändare istället ska KÖPA dessa, särskilt och separat för DYRA pengar (i program med tvivelaktiga funktioner man aldrig får se FÖRST, innan dödsstöten infinner sig vid programstart);

— sänk standarden med 500 procent;

— lägg på 300% i säljpris.

 

EFTERFRÅGAN ÄR JU ENORM.

 

— Säg 2014 något GRATIS bild/ritbehandlingsverktyg som är värdigt en seriös datoranvändare.

— Det sista jag såg var ett FotoVisningsProgram i Windows Vista som hade en fin »enkel» FärgRedigerare.

   Men min Vistadator gav nyligen upp andan efter 7 år, och det verktyget är numera borta med vinden.

   I Windows 7 finns till jämförelse i stort sett bara Paint. Och dess fotoredigeringskapacitet är i princip ett direkt hånskratt. Noll. Intet.

 

Jämförande Exempel — Webbens FotoRedigerare — SHARPENING-verktyget KAN vara en katastrof

 

Programmet Paint.NET,

http://www.getpaint.net/doc/latest/

bilden höger nedan efter lätt (10steg) Contrast och lätt (5steg) Sharpening

 

Foto:   20Aug2013  E25  Bild38 · NikonD90 — Mitten originalet, vänster Sharpening med DELPHI4, höger Sharpening med Paint.NET

 

 

ger (i jämförelse med DELPHI4-T2014) ett kvalitetsexempel på webbutbudet i kategorin gratisprogram (Sharpening):

Effekten (bilden höger, syns tydligare med högre värden) är snarare en svarthetsökning än en regelrätt KonturSkärpning. Man ser tydligt i Paint.NET hur diffusheten snarare ÖKAR (med högre värden) än avtar.

 

— Vänstra bilden, samt större del nedan (efter 10% Contrast och en nivå Gray2Sharpening) motsvarar det vi HELST vill se: diffusheten har reducerats betydligt. Klarheten, skärpan och detaljrikedomen framträder märkbart tydligt. Bilden nedan hela avsnittet av vänstra delen ovan:

 

 

 

Det är så här vi vill ha det. Klart. Skarpt. Mycket nära det visuella intrycket — i de allra flesta partier.

 

I varje fall ser jag det så: Nästan snudd på den verkliga visuella delen (proffsprogrammering ger ännu bättre).

— Paint.NET är generellt ett väldigt AMBITIÖST (och snyggt utformat) gratis »fotoredigeringsprogram».

— Paint.NET innehåller också ett KLON-verktyg — tyvärr bara med 100% överföring (av typen »stämpel») — ingen toningsmekanism ingår.

 

— Ytterligare ett elände finns (från 2013-14) om man försöker testa »gratisversioner från webben» och som visat sig alltmer — modern världsDatorutveckling:

— SEDAN man tankat ner någon version för PROV, har ens hela skrivbord förvandlats till en ockuperad HackerSkrapa med blinkande Neonreklam och gud vet allt: det tar runt tio minuter innan ens webbläsaare kommit Ur.

— Bevare oss väl. Ryck omedelbart ur pluggen. Såga kabeln.

— Inte med mer än webbkällan visar GARANTI för att INGET SKRÄP medföljer, kan man testa utan risk att bli KAPAD numera.

   Trevligt ställe. Verkligen fantastiskt kul.

   Här får du garanterat LUGN OCH RO.

 

Rita, Beskrivning

PAINTBRUSH från Windows 3.1 har (här) utgjort förebilden: ett grymt användbart ENKELT rit- och bildbehandlingsprogram (från början av 1990-talet) på helt elemenär nivå — MED fungerande piltangenter, t.o.m. accelererande markörer när man trycker ner en piltangent. Den delen har bildat grundvalen för Delphi4Test-programmen: piltangenterna bildar hela programvarans HJÄRTA.

 

 

— Sekundsnabba linjeritningar. MusHögerNer. Pilar — som accelererar riten ju längre tangenten hålls nere:

— Retarderar automatiskt vid fönsterkanten.

— Perfekt för ritning av elektroniska kretsscheman. Grymt snabb respons.

— Ända FÄRG mitt i riten? No Problemo.

— Ändra Linjestorlek mitt i riten? No Problemo.

— Snabba Polygoner? No Problemo.

 

— Starta T2014 (Ta bort ProgramPanelen med någon tangent). Tryck ner MusHö;

— T2014 ritar ALLTID en enkellinje med 1 pixels tjocklek med MusHö — MED marköracceleration om man håller nere piltangenten. Därmed slipper man ifrån (den urtöntiga träaktiga, grymt långsamma och arbetskrävande, tröttande, direkt erotikdödande) »Klicka-Dra-Klicka» som annars måste användas med samma resultat i t.ex. Paint Windows 7.

— Att få ihop ovanstående femsekundersRit i Paint i bildskala 1:1 är i princip OMÖJLIGT:

1. MAN MÅSTE KLICKA AV EN LINJEMARKERING FÖR VARJE LINJE, OCH

2. INTE SÄTTA MARKÖREN FÖR NÄRA, EEJ, DÅ FÅR MAN INTE FORTSÄTTA, MÅSTE BILDA DISTANS FÖRST, SEDAN OK ATT KLICKA AV. AA. NU FÅR DU RITA NÄSTA. Osv..

— Det är i princip OMÖJLIGT att ALLS rita en sammanhängande linjefigur som ovan i Paint Windows 7 eftersom det inte finns någon exakt pixelpositioneringsfunktion.

   Testa gärna själv — om du ens ids försöka rita TVÅ sammanhängande som en Rät Vinkel. Än mindre ovanstående supersnabba.

 

Line, CommanderDoit

Line#

 

 

1. Ctrl+Shift+C, startar CommanderDoit;

2. Alt+L, ”LIne” visas; mata in aktuell linjegrovlek # i pixels om annan än 1:

Ändra linjetjockleksvärdet när som helst under ritningen genom att mata in alternativa värden (via siffertangentbordet), displayen sköter resten automatiskt;

3. Enter påbörjar|avslutar en linjesession (tidsperiod med ritning av flera sammanhängande linjer);

4. Piltangenterna (och|eller manuell musrörelse) flyttar markören: en Xnor-markerad (röd) indikeringslinje visar orienteringen i kommande linje;

5. Shift ritar ut|verkställer aktuellt linjeavsnitt med aktuellt vald linjefärg;

6. Linjefärg väljs — före nästa linjeavsnitt med efterföljande Shift, eller efter ett påbörjat linjeavsnitt med verkställande Shift, vilketsom — med

a. INSERT 2ggr

 

 

— Vald linjefärg indikeras nedreVä med förgrundsfärgindikatorn (här röd):

— Vid första Insert visas den färgen RÖD p.g.a. XNor-linjens indikeringsfärg. Indikeringen visar sedan aktuellt vald färg vid Insertno2.

— En enklare separat RGB-palett finns alltid tillgänglig med tangent F4 som flytbild (tangenter Ctrl+Pilar) och som markören kan flyttas till för direkta färgval (INSERT [eller i vissa fall tangent förgruNdsfärg]).

 

— En mellanliggande markörflyttning görs för färgval: aktuell färg under markören gäller vid INSERTno2: InsertNo2 ger automatiskt återhopp till uthoppet vid INSERT1 — eller

b. INSERTno1, |NP|+, INSERTno2 för att aktivera vald färg under markören (om den väljs generellt från ett godtyckligt ställe på bildskärmsytan — vald färg visas i linjeetiketten [ovan] först med InsertNo2 [eller ytterligare]), |NP|+no2 avslutar ZoomRutan|Paletten och ger automatiskt återhopp till utgångspositionen vid Insert1, eller med smärre modifikation,

 

|NP|+: ZoomRitningsrutan visas tillsammans med separat färgpalett (PaintBrush) med tillgång till hela bildskärmen för val av önskad färg under markören, samt via Enter tillgång till separat färgredigering för exakt färgval:

— Flytta markören till önskad position, tryck insert (separat ordinär rution som explicit inte kopplar till Line-läget) för att se den aktuella färgen under markören i den separata förgrundsfärgrutan på färgpalettenremsam, samt (separat) Enter för att redigera|välja (eller ånga, Esc) den färgen, eller använd piltangenterna för att välja färg från den begränsade paletten, se särskild beskrivning i FärgAnalys

 

c. INSERTno1, |NP|+, piltangenter med (initiellt, resten sköts automatiskt) markören över palettrektangeln (eller NumpadSiffror 1-9, tangenter A-E, Ctrl-tangenten för radval eller manuell musflytt) för att aktivera förvald färg under markören, och ett avslutande |NP|+no2 för automatiskt återhopp till utgångspositionen vid Insert1 med aktuellt vald färg på den vägen;

7. Shift verkställer utritningen av linjen med aktuellt vald färg.

8. Enter avslutar en LinjeSession.

 

Bekvämligheten i tangentvalen för Line# går ut på:

 

 

största möjliga enkelhet för snabbast möjliga resultat = noll långa musrörelseavsnitt MED DINA ARMAR. Händer och armar stilla — ändra dem så LITET som möjligt = använd tangentbordet OPTIMALT. Tröttande musrörelseexekvering existerar inte.

— Eftersom markörens flyttning via piltangenterna här i T2014 är av typen ACCELERERAD — snabbare ju längre tid tangenten hålls nedtryckt — sker alla markörflyttar via piltangenterna ALLTID med 1. maximal snabbhet och 2. exakt pixelprecision.

— Bilden ovan exemplifierar:

— Vänster hand med ett finger på tangentbordets ShiftVä;

— Höger hand med fingrarna på piltangenterna — med snabb åtkomst till sifferbordets tangenter för snabb ändring av linjetjocklek:

Vänsterhandens Shift ritar linjen, högerhandens Piltangenter bestämmer positioner och storlek.

   Jämför Paint Windows 7:

— Att ens FÖRSÖKA utföra samma ritning i typ Paint Windows 7 är en ren mardröm: linjetjockleksval kan göras med Ctrl+ |NP|+—, men ingen indikering finns på något värde, det får man komma ihåg själv i antal snäpp, plågsamt långsamt eftersom markören inte kan justeras med piltangenter och därmed onödigt besvärligt och därmed direkt tröttande i längden, samt tidsödande tillsammans med upprepade långa musrörelser (över långa bildskärmsavsnitt beroende på) för att klicka och dra reglage med färgval. Rena arbetsmordet.

— Det är just avsaknaden av piltangenternas positionerande funktion som mer eller mindre direkt sänker typen Paint till avdelningen »outhärdligt primitivt». Notera speciellt att SEDAN en linje ritats måste markören flyttas »en viss distans» bort ifrån den nu markerade linjen, för att markeringen ska kunna klickas av, och nästa linje kunna ritas: att får någon motsvarande precision med följden av linjer som slutar och börjar i samma pixelpunkter som i exemplet ovan är i Paint i princip omöjligt. Notera närmaste alternativet i POLYGONVERKTYGET i Paint: Olika linjeavsnitt KAN klickas fram, men ingen mellanliggande indikering finns för vägledning om linjens lutning (45°, inga hack, eller Tan0,5 eller Tan2-linjer ), därmed »ritning i blindo», samt slutklämmen i Paint då Polygonritningen avslutas: sammanbindning med första punkten. DET ville vi inte. Det blir (ytterst) omständligt i Paint att försöka komma ikring den avslutande detaljen — speciellt om flera linje|polygonpaket ska ritas: enkla elektroniska kretsscheman, typ. Helt omöjligt i Paint.

 

Pen, CommanderDoit

Pen#

 

1. Ctrl+Shift+C, startar CommanderDoit;

2. Alt+P, ”Pen” visas; mata in aktuell linjegrovlek # i pixels om annan än 1:

Ändra linjetjockleksvärdet när som helst under ritningen genom att mata in alternativa värden (via siffertangentbordet), displayen sköter resten automatiskt;

3. MusHö påbörjar|avslutar en linjeritning — linjär med piltangenter, fritt med handstyrd musrörelse:

— Linjerna ritas sammanhängande (LineTo) mellan referenspunkterna, oberoende av snabbheten i ändringen hos markörens position.

 

 

 

Pen-verktyget utför samma som Line-verktyget, men med enbart vertikala|horisontella — eller friritande — linjer.

 

Cirklar med direkt färgfyllning:

 

— Genom att välja #=linjetjockleksvärde (+2) kan fyllda cirklar med bestämd diameter ritas direkt genom att en (1) snabb tangentnedtryckning görs på någon av piltangenterna — med MusHö nedtryckt.

 

Färgvalet fungerar (liknande) som för Line-verktyget:

Antingen

1. INSERTno1 — positionen lagras, flytta markören inom programmets bildfönster (F4 tar när som helst fram en enklare RGB-palett), välj färg under markören med ett INSERTno2: markören återgår automatiskt till uthoppsstället med vald färg, den gäller från och med efterföljande rit.

Eller

2. |NP|+no1 direkt spar uthoppspositionen och öppnar ZoomPluspanelen med palett och tillgång till HELA bildskärmsytan, oberoende av programfönster; tryck INSERT separat för färgen under markören, eller använd piltangenterna (eller sifferbordet, se beskrivningen i FärgAnalys) med markören initiellt i palettrektangeln (och Ctrl för att välja rad, Enter för att redigera exakt färg), |NP|+no2 sätter tillbaka markören vid uthoppsstället med vald färg.

 

 

PenD, CommanderDoit

PenD

 

PenDOT:

 

 

HögerMusknapp, endast en rittjocklek = 1 pixel. Ritar bara punkter (efter bestämda tidsintervall beroende på datorns kapacitet).

— Håll nere HöMu, flytta musen manuellt eller med piltangenter.

— Snabba rörelser ger långa punktavstånd.

Färgvalet med enkelt INSERT (startvärde svart):

F4 ger när som helst tillgång till en separat enklare RGB palett (flytbild, Ctrl+Pilar); flytta markören till önskad färg, tryck INSERT. Därefter gäller ritningen med den valda färgen.

 

Motsvarande ritning med hela linjer mellan punkterna med rittjocklek = 1 pixel finns alltid tillgänglig med HögerMusknapp på bildytan i T2014.

 

 

Färgval:

 

 

— Vald linjefärg indikeras nedreVä med förgrundsfärgindikatorn (här röd):

 

Tangent N (förgruNd) med markören över önskad färg inom programfönstrets bildyta.

— Vald färg samma indikering som ovan.

 

PenLasso

PenLasso

 

 

1. |NP|komma, öppnar CommanderDoit med PenL inskrivet;

2. MusHö ritar markeringsområde som frihandslinje:

— När musknappen släpps upp förbinds första och sista positionen med en linje som garanterar att MINST ett inneslutet område finns.

— Alla ytor som är omslutna av Lassolinjen blir sedan objekt för

X C D E R, resp.

X|0    KlippUt till Urklipp (X) [åter med Ctrl+V],

C|1   Kopiera till Urklipp (C) [åter med Ctrl+V],

D|2   Duplicera direkt från bildytan som en flyttbar kopia (D),

E|3    radera, Erase (E) och

R|4   FlyttaUt, Remove (R): samma som D men originalet raderat.

— Så snart motsvarande tangent |X|C|D|E|R| trycks ner verkställs respektive.

— Flytbilden (D, R) flyttas sedan som vanligt med Ctrl+Pilar

[Ctrl+|NP|1 2 3 5 9 sätter steglängden 1 5 20 halvsida helsida pixels].

— Notera att med flytbildsläget C (Copy) och SkipWhite (Tangent W) inte aktiverat visas den omgivande uttagsrektangeln kring uttagsobjektet som VIT i ovanstående. Tryck W (då) för att få endast figurdelen. Se utförligt i FlytBild.

 

Ångra|Radera|TaOm rit före verkställ med ESC eller Ctrl.

|NP| 0 1 2 3 4 alternativt till tangenterna X C D E R.

 

Jämför ordningen generellt (standard) med Ctrl+ |X|C|V|:

— Sedan man gjort en markering, trycker man Ctrl+Tangent.

— I fallet PenLasso trycker man också bara på max två tangenter; 1. |NP|komma och sedan Tangent (XCDER).

— CommanderDoitSkrivBoxen försvinner automatiskt med Tangent. Dvs., man måste i vilket fall alltid aktivera|verkställa FriLinjeUttaget med minst TVÅ tangenttryckningar.

 

 

 

 

 

FONTER till 2014:

Microsoft Sans Serif

Times New Roman

Wingdings 2

Small Fonts

 

 

content:

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

DELPHI4Test2011

ämnesrubriker

                      

innehåll

          DELPHI4Test2014 BildBehandling

Föregående:

                         DELPHI4Test2011.htm — huvuddokument — HJÄLPDOKUMENT FÖR DELPHI4Test2011

 

                                      DELPHI4Test2011ref.htm — kompletterande

 

                         DELPHI4Test2011HELP.htm — särskild beskrivning

 

                                     

 

                                     

 

                                      content

 

 

 

 

referenser

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2022-08-20.

*END.

Stavningskontrollerat 2011-06-08.

 

rester

*

 

DELPHI4Test2014MANUAL ·

 

 

√ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiskt-tekniskt-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

DELPHI4Test2011.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 20 augusti 2022 |  05:41:07 | 2022-08-20. [GMT+1]Solar[GMT+2]Industry

 

 

Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011 —  DELPHI4Test2011ref.htm#AnvändningSupportInstallation

T2014Reg — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD ¦ Jan2022

 

*