DELPHI4Test2014 CommanderDoit ¦ Jan2022 UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V4 ¦ 2022I18 | aproduction | Senast uppdaterade version: 2022-08-20 YMD ¦  HumanRight is a knowledge domain

 

content · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F   SubjectINDEXall fileshelpStart DISPOSITION

 

Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011

T2014CommanderDoit — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD

 

 

DISPOSITION |  Teckenförklaringar: MusKLICKVänster | Höger:  |   — RullaMushjulet FRÅN | MOTDig:  |

 

 

Commander Doit

ALLMÄNNA RITVERKTYG

Commander Doit

 

 

Rita, CommanderDoit

Linje1 | Penna2 | PennaPunkt3 | PennaLasso4 | Cirkel4 | Cirkel4  koncentriska K | Cirkel4  konc.fylld J | Cirkel4  solfjäder F | Ellips | KvadratRektangel | Linje | Linje | Linje |

 

Ctrl+Shift+C

eller snabbtangenter direkt när man är bekant NUMPAD 1 2 3 decimalkomma 4 5 6 med resp.

Linje Penna PennaPunkt PennaLasso Cirkel Ellips Kvadrat

CIRKELN har underavdelningar KJF resp. Koncentriska#, KoncentriskaFylld# Solfjäder# med #=intervall — fyller bildhöjden med en kvarts cirkel.

PennaLASSO har verkställande X C D E R  resp. KlippUtTillUrklipp, KopieraTillUrklipp, Duplicera, TaBort[Erase], FlyttaUt[Remove]:

— NOTERA: Aktivera SkipWhite med tangent W för att ta bort den vita omgivande urklippsrektangeln vid DR [och Ctrl+V] om flytlägeCopy [C].

öppnar CommanderDoit med statuspanel

 

Linje ¦ 1 Flytbild

 

Stäng/avsluta med ESCAPE eller starten Ctrl+Shift+C.

CirkelEllips [CE] har tillvalen tangentDirekt F C resp. ritaFYLLD och ritaMedXYkryss. Grön indikator visar valt.

 

En separat statusrad NedreVänster ger heltalsvärden för linjernas tangenter med tre decimaler:

— Vi behöver koll på dessa med typ maximalt raka (fina) linjer med tangenter 2|1/2 och 3|1/3 ..;

— Displayvärdet är så utformat att vare sig tangenen är större eller mindre än 1, visas alltid ett värde större än ett (värdena mindre än 1 inverteras): ENDAST då det värdet visar decimalerna .000 är märklinjen ansatt för exakt matchning (Shift sätter). Svårigheten är annars den att man kan missa på en eller flera pixels som i slutänden medför smärre linjebrott. Här kan sådana helt elimineras.

— Jämför med linjeritningen i Paint: ingen pilfunktion finns som kan justera positionermna exakt. Dessutom för speciellt tjocka linjer typ tangent 2|1/2 är det ytterst svårt (omöjligt) att avgöra när den typen gäller. Man får gissa. Det FINNS visserligen en rektangeldisplay i PAINT nederst på statusraden som anger x;y-måtten, men det blir omständligt att räkna ut vad som gäller om önskemålet är maximalat raka rinjer (tangensvärden i heltal) med minimalt synliga hack.

Penna ¦ 2

 

P2: [Ännu inte T2014] Pen# ritar linjer FRITT med MusHö kombinerat med Pilar. Linjetjockleken # kan när som helst skrivas in valfritt under ritningen och gäller från påföljande MusHö (linjetjockleksvärdet markeras automatiskt för bekväm nyinskrivning efter varje tangentnedtryckning|Pilar).

Färgval genom vanliga INSERT No1&2 (Peken lyder Pilar och kan positioneras på valfri plats=färg på bildytan), eller EditColors (NumPad5) efter InsertNo1 (Paletten F4 kan när so helst tas in): avsluta vald färg med samma NumPad5 (eller ångra med Esc). Enter kan också användas för Pen# (men inte för Line# eftersom Enter också avgränsar linjesekvenser). Uthoppspositionen lagras vid Insert No1 och återtas automatiskt vid Insert No2 eller NumPad5|EditColors.

 

PennaPunkt ¦ 3

Finns bara i en storlek = 1 pixel, välj färg först [om annat än svart] med Tangent N, färgen under Peken [F4  tar fram en enklare RGB-palett].

PennaLasso ¦ , Flytbild

Finns i tillvalen XCDER resp KlippUt till Urklipp, Kopiera till Urklipp, Duplicera direkt som flytbild [ovan], TaBort [Erase] och [Remove] FlyttaUt.

— Tillvalen aktiveras med respektive tangent XCDER direkt EFTER lassoritningen — MusHögerUpp.

Cirkel ¦ 4 Flytbild

 

Cirkeln ritas ÖvreVänster om Peken ligger utanför bildfönstret. Annars med origo i Peken. Display visar pekpositioner.

— c växlar MedUtan tillagt centralkryss, f växlar MedUtan InreFyll [extra optimering].

— Efter avslut (Esc) ligger cirkeln som flytbild.

 

   Tillägg 12Okt2014:

 

   Nedre mörkgrå fältet: (med Alt+↕):  = PennaInreYttre¦FÄRGVAL Ctrl+NumPad 1 2 3, FärgUnderPek.

— Cirkelradien kan ansättas på två olika sätt:

1. Direktinslag via #-värdet i CRL# åtföljt av Enter: varje Enter ritar ut en cirkel med origo från markörens mittpunkt: Ta bort panelen med Esc;

Färgval med INSERT om EnterDirektMetoden används då CommanderDoitTextboxen är framme — aktuell färgUnderPeken.

 

VÄXLINGEN mellan tillvalslägena regleras av

Alt+Pilar

— Färgval via Ctrl+ NP|123, Radie Alt+↕, Linjebredd Alt+←→ —

och Enter

— Färgval via INSERT endast linjefärgen, övriga senast valda; Radie = InBoxvärdet, Linjebredd = senastVald ovan.

— Ctrl+ NumPad0 återställer till LinjeBredd=1, Linjefärg=Svart, övriga Vitt, tilläggsradie K=0.

 

 

 

— Tillägsvärdet (K) visas separat (+Radius värde) tillsammans med totala radievärdet i StatusIndikeringen nederstVä (Radius: rC+K).

— Tilläggsvärdet nollställs om HuvudradieVärdet (violetta InBoxen) ändras: värden mindre än detta ignoreras av Alt+.

 

2. Alt+PilUpp(Öka)|Ner(Minska) inslagsvärdets radie: Cirkeln uppdateras kontinuerligt: Avsluta med Enter och ta bort panelen med Esc.

— Alternativ 2 innehåller special med linjetjocklek: regleras med Alt+PilHöger(öka)|Vänster(minska).

— Genom att KeyPreview gäller, slipper Piltangenterna genom (Edit6KeyUp) till FormKeyDown, och som här utnyttjats:

— Ta fram paletten (F4), bestäm färgsättning enligt schemat i grådelen ovan:

Färgval aktiveras Ctrl+ Numpad 1 2 3 för resp. Penna Inre Yttre:

Färgen som väljs är alltid den som ligger under Markören: flyttas markören, uppdateras färgvalet:

— Funktionen bryts av Alt+PilUppNer igen och återgår till cirkelradieändring:

Ctrl+ NumPad 0 återställer färgvalen till pennaSvart IntreYttreVit, radie=Inslagsvärdet.

— Avsluta med Enter (avslutar CirkelÄndringsSessionen) och ta bort hela panelen med Esc.

Utöver ovan finns tre speciella tillval i cirkelläget — Alt + K | J | F | :

K ¦ Koncentriska: Alt+K

 Värdet anger intervallet i pixels.

Endast fönsterhöjden fylls.

J ¦ KoncentriskaFylld: Alt+J

 Värdet anger ett gråskaleintervall i pixels [mera mot svart med växande radie = Större bildhöjd].

 Endast fönsterhöjden fylls.

F ¦ Solfjäder: Alt+F

 Värdet anger antalet sektorer per kvarts varv.

Endast fönsterhöjden fylls.

Ellips ¦ 5 Flytbild [se även EPSp]

 

Ellipsen ritas ÖvreVänster om Peken ligger utanför bildfönstret. Annars med origo i Peken. Display visar pekpositioner.

Friritning: ta bort vertikalstrecken och innehållet [behåll sista siffran, den anger linjetjocklek]:

ENTERno1 markerar startpunkt,

EnterNo2 avslut;

Flytta fritt eller använd piltangenter för exakt position; Särskild display visar ellipsens LillAxel;StorAxel [L;S];

— För att få exakt mittkryss ska bägge L;S sluta på jämnt heltal 0 2 4 6 8.

Enter No2 avslutar en ellipsrit.

— Se mera utförligt om avancerad ellipsritning i Ellips-parallellogrammer

 

 

Kvadrat|Rektangel ¦ 6 Flytbild

 

Kvadrater|Rektanglar i T2014 ritas inte med musdragning utan på mått med Enter:

Rektanglar

ritas genom att ange x,y-värden i pixels mellan SQR och skiljetecknet ¦. Värdet till höger anger linjetjockleken, och den ritas här INÅT kvadraten; x;y anger alltid yttermått.

— Kvadrater ritas genom att ange endast ett värde för x;y, som i exemplet ovan höger (”100”).

— Peken utanför fönstret ger figuren ritad från ÖvreVänster, annars med Peken i mitten.

Allmänt

Paint — Windows 7 (2010)

   Man tycker att datorkunskaperna skulle ha utvecklats sedan 1990-talet från Windows 3.1. och Painbrush.

Inledning — HelpUs

Jämför Paint (Windows 7):

— När man aktiverar pennritningsverktyget  och TROR att man kan BÖRJA rita en sammanhängande linje EXAKT PÅ PIXELN med piltangenter, bedrar man sig. Ack och ve.

— Det gick i PaintBrush Windows 3.1 (1994).

— Går inte i Paint Windows 7 (2010-). Piltangenterna kopplar inte. Sten dött i Berget.

 

 

 

EPSp, 17Okt2014 — Sammanställning efter utvecklingar

 

 

Avancerad Ellipsritning med omskriven Parallellogram

och presicionsrotation

 

NumPad 5        CommanderDoitPanelen med ELLIPS ¦ avsluta Enter | Esc

Enter               ritar ut den angivna basellipsen rX,rY¦Linje ex. EPS|50,50¦1

Ctrl+               KeyBoard 0 nollställer till ovan

Ctrl+                NumPad 1 2 3 : sätter steglängden 1 5 20 för nedanstående:

Shift+Pilar       reglerar ellipsens vertikala | och horisontella — utsträckning:
— en första tangentnedtryckning utan enter ritar ut närmast föregående parameterbestämda ellips

Ctrl+Shift+     ökar|minskar vald ellipsform i omfång

Ctrl+Shift+      NumPad*=(Multiply) väljer 4 indikerade positionsintervall för precisionen i ellipsens rotation eZ-värdet, från vänster till höger:
10-tal 1-tal 1/10 1/100
Vald position visas under värdet med grön indikator

Ctrl+Shift+        NumPad± ökar|minskar ellipsrotationens vinkel (eZ|Blå):
VertikaltÖvre ¯|¯ anger vinkelindex 0°:
ParallelloGraMvinkeln° anges i den orangea texten.

Ctrl+                   KeyBoard 0 1 2 3 — valda färger visas i displayrutorna:
0, Reset — nollställer alla parameterar och börjar från Enter ovan;
1, ellipsbågens ritfärg (svart från start);
2, parallellogrammens fyllnadsfärg;
3, ellipsens fyllnadsfärg;
— BildMarkören liger hela tiden flytande med paletten F4 tillgänglig:
— Under pågående rit: Markören kan precisionsjusteras i position för att få exakt färg under markörcentrum (aktuell färg visas alltid i statuspanelen [överst vänster]):
— Med vald 1 2 3 är ellipsritningen tillfälligt inkopplad på aktuell färg, och denna uppdateras löpande som markören flyttas över olika färger: för att välja färg, återaktivera ellipsritningen med Shift+Pil [Upp|Ner] — och sedan på samma sätt för övriga två färgområden.

c                     aktiverar|avaktiverar figurkryss och vinkellinjer.

f                      aktiverar|avaktiverar färgfyllningar (Ctrl + KeyBoard 1 2 3 ovan).

Enter               avslutar ritningen och lägger ut resultatet som flytbild (flytta med Ctrl+Pilar).

 

— Dispalyvärdena i panelremsan

anger

E(x/y) ellipsens excentricitet (x-radien / y-radien) med tilläggsvärden

eKy   [Shift+] och

eKx   [Shift+], samt tillägget för radieökningen

rE     [Ctrl+Shift+].

 

Ellipsen ritas ut LeftTop om Markören ligger utanför bildytan:

 

 

— Ellipsen förljer då fönsterkanten LeftTop med parallellogrammens begränsningar.

— Funktionen motsvarar (med viss utökad funktion) gamla PaintBrush i Windows 3.1 med det enklare verktyget ”snedställ” med bara horisontella eller vertikala markörrörelser. Här används en regelrätt rotation, tillsammans med samtliga parametrar i värden och möjlighet att reglera rotationen i positioner NN,nn.

— Bildskärmar med bredden grovt runt 2000 pixels käver just i storleksordningen vinkelprecisioner på 1/100 grad för att ändra positionen på en pixel längst ut. Ovanstående stödjer den upplösningen.

 

 

 

 2014X13

EPS-parallellogrammer

Parametrar: V E M

 

 

 

Samband PREFIXxSIN — From PerspectiveAxes (PAX) ¦ V→Ve:

— Alla vikningar=EllipsBildningarfrån Cirklen utmed M-axeln projicerar E=S/M för alla dellängder CRL|EPS:

— xy|c tillhör beräkningen av x (y beräknas separat via D°, se nedan):

E           = S/M               ; förhållandet Semi/Major:

xc/M      = sinVc             ;

xc          = MsinVc          ;

xe          = E·xc               ;

yc/M      = cosVc                         ;

yc          = McosVc         ;

x            = xe2 + y2      

             = √ E2·xc2 + y2

             = √ E2(MsinVc)2 + (McosVc)2

             = √ E2M2sin2Vc + M2cos2Vc

             = ME2sin2Vc + cos2Vc

             = ME2sin2Vc + 1 – sin2Vc

             = M√ 1 +  E2sin2Vc  sin2Vc

             = M√ 1 +  sin2Vc (E2 – 1)                       ;

tanVe     = tanVc · E                                              ;

sin2Ve    = sin2(atan[tanVc·E])                             ;

: Origo:

cotPAX/tanD = a0/a = 1/E = 1/tanPAX·tanD     ;

tanD     = E/tanPAX                                            ;

: Övre:

tanPAX/cotV = a0/a = 1/E = tanPAX·tanV         ;

tanPAX = 1/E·tanV                                             ;

tanD     = E/tanPAX = E/(1/E·tanV)

             = E2· tanV                                              ;

w           = y·tan(VeD)                                        ;

 

{R=M|PREFIXxCOS:}

      x:= Round(R*Sqrt(1 + sqr(Cos(ArcTan(Tan(v)*E)))*(sqr(E)-1)));

 

— M är samma som Cirkelradien; Rp är avståndet CirkelOrigo till PAX-punkten:

 

 

M/Rp    = cosPAX         ;

y/Rp      = cos(90–V)

             = sinV               ;

y            = RpsinV

             = MsinV/cosPAX          ; efter utvecklingar:

y            = M√ 1 +  cos2Ve (E2 – 1)

 

{R=M|v=Ve|PREFIXxCOS:}

      y:= Round(R*Sqrt(1+sqr(Sin(v))*(sqr(E)-1)));

      w:= Round(y*Tan(v - ArcTan(Tan(v)*sqr(E))));

 

Testprogrammet (13Okt2014|P2¦DELPHI4) i PREFIXxCOS: (en Global Glob: Integer; finns med som räknare)

—————————————————————————————————————————

var

  D: TPoint;

  z,x,y,XS,YS,R,T,I,J,w{,F}: Integer;

  v,x1,y1,E: Real;

begin

    Inc(Glob);

    GetCursorPos(D);

    D:= Image1.ScreenToClient(D);

    if not PtInRect(Image1.ClientRect,D) then exit;

    XS:= D.X; YS:= D.Y;

    with Image1.Canvas do begin

      Pen.Style:= psSolid;

      Pen.Mode:= pmCopy;

      Pen.Color:= 0;

    end;

{EPS|Rot|PolärMetoden|OK men »Delvis ojämn»:}

{   R:= 100;

    F:= Round(360/(ArcTan(1/R)*180/pi));

for J:= 1 to 1 do

    with Image1.Canvas do begin

      for I:= 0 to F do begin

        v:= (360/F)*(I/180)*pi;

        y1:= - R*sin(v);

        x1:=(+ R*cos(v))*E;

        x:= Round(XS + x1*cos(w/180*pi) - y1*sin(w/180*pi));

        y:= Round(YS + y1*cos(w/180*pi) + x1*sin(w/180*pi));

        if I=0 then MoveTo(x,y) else

        LineTo(x,y);

      end;

      Inc(R);

    end;

{EPS|Rot|RektangelMetoden|TvåCirkelHalvor¦NedreÖvre¦ritas:}

y:=0; x:=0; z:= -1;

E:= 0.5;

R:= 100;

w:= -(Glob);

v:= w*pi/180;

with Image1.Canvas do begin

for J:= 1 to 2 do

begin

      for I:= -Round(R*E) to Round(R*E) do

      begin

        y1:= z*(Sqrt(Abs(sqr(R) - sqr(I/E))));

        {Smärre decimala avvikelser via E betyder avbrott utan Abs.}

        x1:= I;

        //if I=Round(R*E)then begin x:=I; y:=0; end|SeSist.

        x:= Round(XS + x1*cos(v) - y1*sin(v));

        y:= Round(YS + y1*cos(v) + x1*sin(v));

        if I=-Round(R*E) then

        MoveTo(x,y) else

        LineTo(x,y);

      end;

      z:= 1;

end;{endForJ}

LineTo(x,y-1);

{En pixel missas annars i slutet|if I=Round(R*E)then begin LineTo(x,y-1); end;.}

      {Mittlinjen:}

      x:= Round(    R*Sqrt(1 + sqr(Cos(ArcTan(Tan(v)*E)))*(sqr(E)-1))    );

      Pen.Color:= RGB(255,218,169);

      MoveTo(XS - x,YS);

      LineTo(XS + x,YS);

      {D-vinkeln|TanV•E²: OffsetTop|Tan(V-D)•d: d=R•Sqrt(1+sin²V(E²-1))¦d=y:}

      y:= Round(R*Sqrt(1+sqr(Sin(V))*(sqr(E)-1)));

      {»TopXS»:}

      w:= Round(y*Tan(v - ArcTan(Tan(v)*sqr(E))));

      {Top:}

      MoveTo(XS-x+w,YS-y);

      LineTo(XS+x+w,YS-y); //1

      {Bottom:}

      MoveTo(XS-x-w,YS+y);

      LineTo(XS+x-w,YS+y); //3

      {Left:}

      MoveTo(XS-x+w,YS-y);

      LineTo(XS-x-w,YS+y); //4

      {Right:}

      MoveTo(XS+x+w,YS-y);

      LineTo(XS+x-w,YS+y); //2

      {Mid:}

      MoveTo(XS+w,YS-y);

      LineTo(XS-w,YS+y);

      {CentralVertical:}

      T:= Round(R*Sqrt(1 + sqr(Sin(   ArcTan(Tan(v)*E)   ))*(sqr(E)-1)));

      Pen.Color:= clSilver;

      MoveTo(XS,YS-T+1);

      LineTo(XS,YS+T);

      {ActualAngle|FromVerticalTop¦Positive:}

      Pen.Color:= RGB(139,220,255);

      {Mot omskrivna parallellogrammen — men den urartar typ för 90°:}

      //MoveTo(XS-Round(-Tan(v)*y),YS-y);

      //LineTo(XS-Round(+Tan(v)*y),YS+y);

      {Bättre lösning|MotCirkelBågen:}

      MoveTo(XS-Round(+Sin(v)*R),YS-Round(-Cos(v)*R));

      LineTo(XS+Round(+Sin(v)*R),YS+Round(-Cos(v)*R));

end;{endWithIm1Canvas}

 

— På FormKeyDown finns till ovanstående Test på FormClicken verkställande

 

    if Key=VK_SPACE then begin FormClick(Form1); exit; end;

 

som utför EPS-ritningen så länge SPACE hålls nedtryckt. Därtmed ges direkt visuell verifikation på att vinklar och sidor är korrekt utformade i programmet (flera småfel har följt utvecklingen tills fullgod slutfunktion, testprogrammet ovan har använts).

 

 

 

 

content:

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

DELPHI4Test2011

ämnesrubriker

                      

innehåll

          DELPHI4Test2014 CommanderDoit

Föregående:

                         DELPHI4Test2011.htm — huvuddokument — HJÄLPDOKUMENT FÖR DELPHI4Test2011

 

                                      DELPHI4Test2011ref.htm — kompletterande

 

                         DELPHI4Test2011HELP.htm — särskild beskrivning

 

                                     

 

                                     

 

                                      content

 

 

 

 

referenser

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2022-08-20.

*END.

Stavningskontrollerat 2011-06-08.

 

rester

*

 

DELPHI4Test2014MANUAL ·

 

 

√ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiskt-tekniskt-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

DELPHI4Test2011.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 20 augusti 2022 |  05:43:16 | 2022-08-20. [GMT+1]Solar[GMT+2]Industry

 

 

Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011 —  DELPHI4Test2011ref.htm#AnvändningSupportInstallation

T2014Reg — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD ¦ Jan2022

 

*