ämne atomfysik

GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM eller Periodiska Systemet genom Keplermomentet · Periodiska Systemets Härledning

 

Periodiska Systemet genom Keplermomentet (Keplers Ytmoment) och Keplerresonanserna, ger den fullständiga härledningen till atomernas exakta elektronkonfiguration genom elementär grundskolematematik, och går därmed förbi den traditionella kvantfysikens dunkla detaljer. Termerna ”Keplermoment” och-eller ”Keplerresonans” finns inte på webben. Man använder istället traditionellt ”Keplers II.a lag” för Keplermomentet (vr eller A/T), som dock INTE är känt i någon traditionell mening i samband med periodiska systemet. Här följer den beskrivningen.

 

 

 

INNEHÅLL — Grundämnenas Periodiska System · Keplerrelaterade Periodiska Systemet

Inledning

 

Resonanserna — Keplermomentets atomära grunder

 

Atomens Exakta Elektronkonfiguration

 

Periodernas Aritmetik

 

Atomens Resonanta Arkitektur, de 7 Perioderna

 

GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM, sammanställning

 

SYSTEMET PÅ NÄTET flera snygga uppställningar finns, men ingen känner till någon härledning

 

APPENDIX Keplermomentet · Keplers Ytmoment

 

*

Grundämnenas Periodiska System

 Tänk om jag hade sett det här när jag var tolv.

Inledning

Bildkällor: De snygga Fotografierna ovan t.v. från @INTERNET [http://bilder.alltinggratis.se/]. Molekylmodellen i mitten (mjölksyra) kommer från FOCUS MATERIEN 1975 s357. Övriga delar från författaren.

 

Med föreställningen om den elektriska laddningen kan all materia förklaras som sammansatt av atomer; Atomen karaktäriseras av massa, laddning och spinn (rörelse). För att rörelseformen (spinnet) ska fungera måste spinnet vara av typen resonant (som ger en ton eller en färg): krafterna måste harmoniera, samverka och samarbeta, vilket betyder resonans: Atomen behöver ingen påfyllning för att fungera: summan av alla krafter och moment i atomen är noll: Varje atom består av en liten positivt laddad kärna, atomkärnan, som omges av en lika stor negativ elektrisk laddning, elektronmassan eller elektronen. Elektronmassan upptar bara en liten bråkdel av atomkärnans massa (elektronen ligger runt atomen som ett tunt moln som kan anta olika mönster beroende på spinnkopplingen eller resonansen till moderkärnan, och övriga). Genom att dela gemensamt på elektronmassorna, sammanlänkas atomerna i ett material till en enhetlig kropp.

 

De sammanhållande elektriska krafter som verkar mellan atomerna kan återföras på centralkraftsverkan, vilket innebär att det är den tunga centrala atomkärnan som avkänner, styr och reglerar ordningen. Centralverkan grundas på en enkel princip som klargjordes först genom Johannes Kepler (1571-1630). Den är känd som Keplermomentet eller Keplers ytmoment (Keplers andra lag), K=vr=2A/T. Genom att tillämpa Keplermomentets resonansform på de ytor som sammanlänkar atomerna (endast hela tal motsvarande hela våglängder), framkommer en mönstersyntes som i matematikens termer beskriver hela grunden bakom alla ämnens sammanhängande egenskaper, de s.k. kemiska egenskaperna eller grundämnenas periodiska system.

 

 

Mot varje kärnmassa svarar en specifik elektronmassa som definierar perfekt balans och harmoni för hela den atomen. Eftersom elektronmassan kan återföras på en YTA, likt vattenvågorna, samt att den lyder under centralkraftsverkan, kan hela svängningskomplexet också återföras på Keplermomentet K=2A/T

 

 

ResonansernaKeplermomentets atomära grunder

 

QTEK WindowsMobile 1,3 MegaPixel. Författarens Fotografier 2007IV17

 

Grundämnenas periodiska system är inte ens enkelt att »härleda» för folk som ”begriper kvantfysikens matematik”. Här ges emellertid en långt enklare beskrivning (som kan förstås med grundskolans matematik och fysik). Slutresultatet är precis detsamma.

 

 

Med bara en enkel diskbalja fylld med vatten, se foto ovan, och en periodiskt bumpande hand som energigivare, samt de enklaste av fysikens grunder iklädda matematikens former, framgår hela hemligheten med grundämnena genom resonanser, samma som stående, fasta, vågmönster. Vi kan se dem överallt i naturens underbara berättarbok bara vi vet hur boken ska läsas.

 

 

 Keplermomentet

K=2A/T=2A f =2(nr)2f

 

 

Från enkla experiment hemma i köket med vattenvågor i resonans (se ovanstående illustration), framgår en direkt matematisk koppling till Keplers ytmoment K=vr=2A/T=2A f. Med elektronmassan (m) innefattad, vilket betyder samma som impulsmomentet (Plancks konstant, h=mvr), etableras koppling till elektronmassans kärnbindning genom centralkraftverkan enligt

 

 

centralkraftsverkan — systemkarta för Keplerresonanserna

                         J = m(K=2A/T=2A f =2n2fr2 )KEPLER AREA resonance MOMENTUM; J/(mfr2)=2n2

 

 

 

Denna struktur framvisar grundämnenas periodiska system via en heltalsbaserad algoritm, samma som resonanser enligt heltalen n = 1 2 3 … N. Illustrationen ovan visar grundprincipen. Vi studerar hur.

 

KEPLERKVADRATURENS NUMERISKA UPPDELNING VISAR:

 

Talen 2,6,10,14,18 … i Keplersystemet markerar resonansgrupper (»atomtoner»). Talen 2,8,18,32,50 … markerar motsvarande primär resonansyta. Varje kvadrat eller resonansyta 2,8,18,32,50 … definieras av en gruppsammansättning

2, 2+6, 2+6+10, 2+6+10+14, …+4n–2. 

Antalet elektronmassor (Z) i 2A som bestäms av resonansverkan via tiden T i resonanstalet n blir maximalt Z0=2n2={2,8,18,32,50,…};

 

Atomkärnan avdelar eller BESTYCKAR elektronmassa till atomen med växande atomvikt på ETT, bara ett, och ingenting annat än bara ett enda sätt,

 

P          2           6           10         14         18         22

O          2           6           10         14         18

N          2           6           10         14

M         2           6           10

L          2           6

K          2

 

aldrig utan undantag: från KÄRNAN (högre) till höljet (lägre). Mesta möjliga energihushållning. Vi studerar den sammansättningen mera i detalj nedan.

 

KÄRNMATRISISKA ALGORITMEN

 

Tillväxten i ovannämnda enkla serieform framvisar en kärnmatrisisk algoritm som helt grundas på den tidigare nämnda centralverkan. Den beskriver, tydligen, hur resonansmassorna organiseras från atomkärnans centrala kraftcentrum. Figuren nedan illustrerar kärnmatrisiska algoritmen i dess tillväxtform (k för KÄRNAN), samma som föregående 2-6-10-14…-serie:

 

k-2; k-2;

k-6-2, k-6-2, och sedan vidare på samma sätt i par:

k-10-6-2, k-10-6-2;

k-14-10-6-2, k-14-10-6-2;

k-18-14-10-6-2 …

 

Ordningen är förtydligad nedan genom de tvärställda siffrorna som kopplar till algoritmens vertikalkolumner:

 

            

kärnmatrisiska algoritmen

               1    2     3     4     5     6     7     8  .  .    kärnnivå (steg) s

                   1    1    2     2     3     3    4    4       transmission        t

 

 

Med beteckningarna K L M N O … för motsvarande resonansytor och kärnnivåerna indexerade som nedsänkta siffersuffix kan hela ordningen skrivas förtydligat

 

Z(2K1 + 2L2 + 6L3+2M3 + 6M4+2N4 + 10M5+6N5+2O5 + 10N6+6O6+2P6 + 14N7+10O7+6P7+2Q7 += S 

steg     1        2        3       4         5       6           7       8      9          10     11    12        13       14     15     16        = s

            1        1        2       2         2       2           3       3      3          3       3      3          4         4       4       4          = t

 

Z anger atomens atomnummer eller atomens totala antal elektronmassor eZ. Slutsumman S är en strukturform som anger atomens exakta elektronkonfiguration. Den kan skrivas nK-nL-nM-nN-nO-… .

 

Atomens Exakta Elektronkonfiguration

 

Metod: Med givet Z dras resonanstalen 2,6,10… successivt bort från Z enligt ledet ovan tills resten är noll.

Exempel: Z=26 (Järn, Fe) ger 2K1 + 2L2 + 6L3+2M3 + 6M4+2N4 = 20 med + 6M5 som ger 2K-8L-14M-2N.

lösningen:

                          Z–resonansgrupp                                               kärnnivå

262=24                        K          +2                     1

242=22                        L          +2                     2

226=16                        L          +6                     3

162=14                        M         +2                    

146=8                          M         +6                     4

82=6                            N          +2                    

610=–4                        M         +104=6          5

summa                                       2K8L14M2N

Svar: 2-8-14-2

Se även Jämförande Exempel från FOCUS MATERIEN och ENCARTA

 

 

Med hjälp av ett kalkylblad (ovanstående cellbild från MsWORKS 4.0 som [för tillfället] TYVÄRR inte går att skicka med här) kan kärnmatrisiska algoritmen insättas i maskinordning för att beräkna godtyckligt ett visst grundämnes elektronkonfiguration. Uppställningen ovan anknyter till exemplet med Z=26.

 

 

Periodernas Aritmetik

 

Genom kärnmatrisiska algoritmen, framgår hela kartan till grundämnenas periodiska system genom aritmetiken via Keplers ytmoment, som ovan. Vi studerar närmare hur.

 

Med villkoret att den sekventiella elektronfyllningen av kvadraterna från minsta (n=1) till största genomförs från lägre till högre resonansgrupp 2+6+10+14+18+22+… kommer fyllningen på varje grupp (vilken som helst, hur som helst, allmänform för hela atomkomplexet) att slutföras (principform, numeriska uppdelningens 2-6-struktur) enligt ordningen

 

…2

…2+6

…2+6 + 2

…2+6 + 2+6

…2+6 + 2+6 + 2

…2+6 + 2+6 + 2+6 …

 

som betyder (mönsteraritmetiken för 2-6-strukturen ses enklare med hela kvadratkomplexet utskrivet enligt)

 

2           2                                                 2           2

6           6                                                 8           2+6

10         2+6 + 2                                     18         2+6 + 2+6 + 2

14         2+6 + 6                                     32         2+6 + 2+6 + 2+6 + 2+6

18         2+6 + 2+6 + 2                          50         2+6 + 2+6 + 2+6 + 2+6 + 2+6 + 2+6 + 2

22         2+6 + 2+6 + 6                          72        

 

Det vill säga: 2-6-strukturen kan, i princip, komponeras från vilka som helst godtyckliga resonanskvadrater i hela komplexet.

 

 

Tillväxtordningen är som vi ser utpräglat binär(2)-hexal(6)-oktal(6+2=8). Binärdelen kan skrivas 10 med fetnollan som markör för fylld 2-grupp. Med 6-gruppen inkluderad i tillväxten blir ordningen oktal. Fetnollan markerar då fylld 8-grupp enligt 12345670.

 

 

Atomens Resonanta Arkitektur, de 7 Perioderna

 

Med indexerade inbrytningar inkluderade kan fyllningen i sekvens av resonanskvadraterna skrivas med hjälp av binär-hexal-oktalgruppen 1(234567)0 i komprimerad sammanfattning

 

period

 

1           10                                  2           K fullbordad

2           12345670                      2-8       L fullbordad

3           12345670                      2-8-8    M påbörjad

 

4           1239410511612713814815816117218345670  2-8-18-8           M fullbordad, N påbörjad

 

5           1239410511612713814815816117218345670  2-8-18-18-8      M fullbordad, N O påbörjad

 

6           1231932032132232332432532632732832933033133239410511612713814815816117218345670      2-8-18-32-18-8

 

7           1231932032132232332432532632732832933033133239410511612713814815816117218345670      2-8-18-32-32-18-8

 

Förklaring:

Betrakta tillväxten i period 4 (hur atomen bygger sin struktur enligt kärnmatrisiska algoritmen):

1239410511612713814815816117218345670:

Orsaken bakom de tre utfyllande åttorna (eller annat, passande tecken) är en ren logisk konsekvens av den inledande inbrytningen:

12..................................  1 2 345670;

TY resonansgruppen (den som svarar mot M-kvadraten) måste tvunget avslutas enligt ordningen

 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

vilket resulterar i den nödvändiga 888-utfyllnaden.

Samma princip gäller sedan för alla liknande inbytningar (nummer 3 i period 7).

888-gruppen markerar f.ö. grundämnena Järn(Z=26, Fe), Kobolt(Z=27, Co), och Nickel(Z=28, Ni), alla av typen s.k. ferromagnetiska grundämnen (grundämnen med stor magnetisk potential).

 

 

Avslutning

Sjunde perioden är i naturen ofullbordad. Med de 92 naturliga grundämnena slutar den teoretiskt

 

12319320321322                     2-8-18-32-22-8-2          KLMN fullbordade, OPQ påbörjade

 

Den verkliga konfigurationen för 92:an är (enligt gängse tabeller) 2-8-18-32-21-9-2, alltså samma slutsumma.

Vi ska dock redan här understryka att olika traditionella tabeller har något olika beskrivningssätt. Den exakta orsaken till det är (ännu) här inte känd. Se vidare i Jämförande källor nedan.

 

 

SAMMANSTÄLLNING

GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM

 

Ovanstående fyllnadsserier i sammanställning motsvarar grundämnena i de 7 perioderna enligt

————————————————————————————————————————

a  b                  a

123456788812345678  .......................      den klassiska (horisontellt logiska) gruppindelningen i a och b

————————————————————————————————————————

resultat:

resultatsammanställning

                  1                               ¯ elektronisk period, systemets 7 perioder

123456789012345678               ¬ kemisk grupp

 

Uppställningen nedan motsvarar ovanstående resultat med grupperna 1-18 i perioderna 1-7. Heltalen i rutorna anger atomnumret Z = atomens elektronantal (eg., ”KeplerResonansTalet”).

historia

Historiskt gavs periodiska systemets grundform på kemisk historisk bas av Dimitrij Mendelejev från 1869.

Ett snyggt fotografi på Mendelejev (2007-10-30) finns på @INTERNET på adressen

[http://www.chemheritage.org/pubs/ch-v25n1-articles/feature_mendeleev.html].

 

traditionellt

   traditionella beteckningsformen i grupperna a och b

 

summa                13    14            16   17   18   19                                          tabellavvikelser

         1       2     2      2     2       2     2      2      2     2     2      2    3      4     5      6     7      8             karaktäristiska e-nivåerna, övre

         8     8      9    10  11   12   13  14    15   16   17   18  18  18  18   18   18    18             närmast undre

Textruta: 	  11Na			 17Cl
 	 

KEMISKA FÖRENINGAR fyller tillsammans en resonansnivå. Exemplet visar föreningen 
NaCl (salt, kubisk kristall).
 

 

Svartmarkerade siffror anger radioaktiva grundämnen.

De tre mittfälten (26,27,28) motsvarar ”de tre åttorna” (Järn, Kobolt, Nickel) som diskuterades i tillväxten i period 4, hela gruppen 26-28, 44-46, 76-78 kallas Järn- och Platinametallerna.

exempel

Exempel som ovan:

                                        11Na            Na                                Cl                  17Cl

 

                           NaCl

             2-8-1                                                                    2-8-7                       salt

 

Har man en gång hajat grunderna till ovanstående blir det (nästan) generande enkelt att förstå grundkonceptet i olika ämnens olika kemiska egenskaper — de berör (i stort sett) bara de två yttersta resonanserna eller ”skalen”.

 

Ett slående exempel är föreningen NaCl (salt, kubisk kristall). Även HCl (saltsyra) fungerar utmärkt, liksom H2O (vatten) och H3N (ammoniak, skrivs vanligen NH3) och CH4 (metan, naturgas). Alla dessa (med många fler exempel) fyller tillsammans helt en resonansnivå.

De mest reaktiva ämnena (direkt explosiva, farliga) är de som ligger i grupperna 1 (alkaligruppen) och 17 (halogenerna). Deras häftiga reaktion garanterar att inte ens vissa av dem förekommer isolerat i naturen.

 

 

Det vore önskvärt här att få infoga ett enkelt kalkylblad med vars hjälp läsaren själv kan studera olika s.k. kemiska sammansättningar enbart genom att ange ämnesnamnen (som kopplar till en tabell med grunddata) — hur man beräknar ett sammansatt ämnes atomvikt, samt övriga enklare grunder som baseras på redan kända experimentella mätdata. Tyvärr medger inte (ännu) det här dokumentet sådana finesser (trots att sådana finns i originalet). Det finns dock väl snygga exempel på nätet. Se vidare nedan i SYSTEMET PÅ NÄTET.

 

Skrivs perioderna ut enligt 32-bitarssystemet, som innefattar lantan(o)iderna och aktin(o)iderna utan utbrytningar, fås nedanstående karta: den är mera överskådlig, har ingen traditionell förankring, men har ändå på senare tid fått allt större användning just på grund av överskådligheten. Enligt @INTERNET susning.nu/Periodiska_systemet (2007-10-30) har 32-bitarssystemet (på senare tid) antagits av IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). IUPAC bildades 1919 (ref. Wikipedia Sw. IUPAC), men uppgift saknas här om när IUPAC antog den nya nomenklaturen. Att döma av exv FOCUS MATERIEN 1975, som är ett (det bästa 1900-talets) standardverk i fysik-kemi där periodiska systemet anges på den ovannämnda traditionella formen, är IUPAC-normen nedan ett senare verk. Exakta uppgifter saknas dock här på den punkten.

 

 

Jämförande källor

FOCUS MATERIEN 1975 s114 tabell (elektronkonfigurationerna hos de 92 grundämnen som förekommer i naturen)

parentessiffror = osäkra                               ENCARTA (97-99-) till jämförelse anger samma som i kärnmatrisiska algoritmen:

anger 2-8-18-(19)-(9)-(2) för 58Ce          2-8-18-20-8-2

anger 2-8-18-(20)-(9)-(2) för 59Pr          2-8-18-21-8-2

anger 2-8-18-(21)-(9)-(2) för 60Nd         2-8-18-22-8-2

anger 2-8-18-(22)-(9)-(2) för 61Pm         2-8-18-23-8-2

anger 2-8-18-(26)-(9)-(2) för 65Tb         2-8-18-27-8-2

anger 2-8-18-(27)-(9)-(2) för 66Dy         2-8-18-28-8-2

anger 2-8-18-(28)-(9)-(2) för 67Ho         2-8-18-29-8-2

anger 2-8-18-(29)-(9)-(2) för 68Er          2-8-18-30-8-2

 

anger 2-8-18-32-18-(9)-(2)    för 89Ac    samma men utan parenteser 2-8-18-32-18-9-2

anger 2-8-18-32-18-(10)-(2)  för 90Th    samma men utan parenteser 2-8-18-32-18-10-2

anger 2-8-18-32-18-(11)-(2)  för 91Pa    2-8-18-32-20-9-2

anger 2-8-18-32-18-(12)*-(2) för 92U    2-8-18-32-21-9-2

*feltryck 2-6-(9) ska vara (4) för rätt Z

 

Exempel på originella feltryck (om jag inte har missat något …)

FOCUS MATERIEN 1975 s114 (elektronkonfigurationerna hos de 92 grundämnen som förekommer i naturen)

anger 43Tc med beteckningen Ma (!)     

anger 61Pm med beteckningen II (!)       

 

 

SYSTEMET PÅ NÄTET

Någon ”härledning” till periodiska systemet finns inte i traditionell mening. Internetsökning ger noll.

 

PERIODISKA SYSTEMET PÅ WORLD WIDE WEB (@INTERNET) har stor representation med många (fina) uppställningar i tabellform se träffarna på »periodic system» och »periodiska systemet» på Google. Källan med den bästa bredden och referensen bör (naturligtvis) vara Wikipedia (största editoriella potentialen för den fria viljans initiativ, dock med villkor). Emellertid känner man (inte heller där) till Keplerresonanserna och de får heller inte beskrivas i någon artikel i Wikipedia eftersom det inte finns någon redan publicerad källa på den punkten.

 

Utöver den mera komplicerade akademiska kvantfysiken, som helt ligger utom ramen för den här nivån, finns ingen egentlig »härledning till periodiska systemet» i traditionell mening, i varje fall ingen som kan förstås på något enkelt sätt av lekmannen (med grundskolekompetens).

 

SVENSKA Wikipedia (2007-10-30) har f.ö. historiska (bild-) referenser som beskriver hur periodiska systemet vuxit fram historiskt-traditionellt.

internet

En extremt fin interaktiv svensk presentation av periodiska systemet med grunddata finns (2007-10-30) på

[http://strangnet.se/periodiskt/]

 

 

*

 

 

 

APPENDIX

GRUNDLÄGGANDE FYSIKBEGREPP

 

KEPLERS YTMOMENT — Keplermomentet

K=vr=2A/T

 

 

Utan Keplermomentet går det inte

 

Keplermomentet utsäger att

 

 

förbindningslinjen (d) mellan två kroppar som lägesändrar genom en kraft som verkar utmed d — översveper lika stora ytor på lika långa tider

 

 

Förbindningslinjen d kallas ortsvektor, och hela principen kallas centralverkan eller mera exakt centralkraftsverkan. Principen gäller alltså (idealt) speciellt såväl för himlakropparna med gravitationen som den verkande kraften, som för atomerna-atomkärnorna med elektriciteten som den verkande kraften.

härledning

Härledning — Keplermomentet — ytmomentet, centralverkan

 

Fysikens i särklass mest genomträngande sambandsform är K=vr=2A/T. Denna sambandsform, stundom benämnd ytlagen, framkom historiskt genom Johannes Kepler (1571-1630). Tillsammans med massan m ger den impulsmomentet eller rörelsemängdsmomentet J=mvr.

grunden:

Förbindningslinjen (d) mellan en fix punkt P (ortspunkten) och en kropp (B) som färdas rakt fram med konstant hastighet (v) visar att

d översveper lika stora ytor på lika långa tider;

 

      P                                                                                    a                             b      

                                                                            h(a+b) – ah = 2AT = ah + bh – ah = bh ;

 

Denna remarkabla men enkla slutsats är en ren konsekvens av den elementära geometriska matematiken (förskjutningssatsen, bh/2=A, se figuren ovan t.h.);

Om den tillryggalagda vägen (s) delas i lika delar (b) har alla trianglar b.P nämligen exakt lika stora ytor (A=bh/2).

Från 2A=bh ges K=2A/T=bh/T=vh som anger ytmomentet eller Keplermomentet (efter Keplers andra lag).

 

En vidare undersökning visar att så länge ändringen i rörelseriktningen kan återföras på en impuls utmed d kan rörelsebanan relativt fixpunkten, ortspunkten eller centralpunkten P ha vilken form som helst (lagen för ytkvantitetens bevarande, se nedan):

 

 

Lagen för ytkvantitetens bevarande

 

 

                               H

 

Hastigheten v i en godtycklig banpunkt (B) kan uppdelas i vinkelkomponenterna h(=vn) och H (=v0) utmed ortsvektorn d. För varje B gäller då enligt förskjutningssatsen och relationerna genom räta vinklar att

 

             b/d = h/v ;  bv = hd

 

Komponenten H utmed d kallas explicit för centripetalacceleration (inåt) eller centrifugalacceleration (utåt).

Om H ändras till H’, vilket avbildar v som v’, bibehålls likväl resultanten med v’ inom det givna intervallet h så att ytan H’h genom förskjutningssatsen är konstant:

h bildar i varje tidpunkt (T) ett fast, orubbligt, tak som definierar/innesluter varje resulterande v från varje möjligt förorsakande H.

Följaktligen kommer vilken som helst rörelseändring från B, oberoende av tidsaspekten och förutsatt att ändringen sker utmed d, att bevara det linjära ideala ytmomentet. Eftersom h gäller som plannormal till d i hela 3D-rummet, gäller tydligen lagen för ytkvantitetens bevarande alla möjliga 3D-banor.

 

 

TILLÄMPNINGAR Keplermomentet

Centralaccelerationen

                   Centrifugalacceleration och Centripetalacceleration

 

Ortsaccelerationen utmed d (ändringen i H), eller centralaccelerationen (centripetal inåt, centrifugal utåt) får sin exakta syntes från Keplermomentet genom likheten mot den linjära accelerationen a=v/T och med stöd av figuren nedan.

begrepp:

Begreppet acceleration (a) betyder att väg (d) och tid (T) separerar under rörelsen till skillnad från konstant hastighet (v) som betyder att väg och tid hela tiden följs åt (v=d/T=konstant). Accelerationens grundform är (alltså) att hastigheten (v) ändras konstant och likformigt med tiden enligt a=v/T, en s.k. konstant likformig acceleration.

praktik:

Exempel: Håll ett föremål. Släpp det; Föremålet börjar från noll, ingenting, och antar sedan allt högre hastighet som det faller mot Jordens (eg., omgivningens lokala) tyngdpunkt. En sådan rörelse är (alltså) accelererad.

beskrivning:

En kropp (P) som beskriver en cirkulär rörelsebana, r=konstant, (d för cirkelns del närmar sig noll obegränsat) kan tecknas (idealt) på den nedanstående figurens enkla form. Sambanden ger:

 

 

 

Den cirkulära rotationen på en fast radie beskriver egentligen en centripetalacceleration, men vi kallar (oftast) kraften för en centrifugalkraft och därmed (oegentligt) cirkuläraccelerationen för en centrifugalacceleration.

Synonymer: centralacceleration, ortsacceleration.

 

 

samband:

Med figurens beteckningar (w för den cirkulära tangentialhastigheten) gäller relationerna genom räta vinklar enligt

 

                                   

                                      centralalaccelerationens härledning

 

Beteckningen å (läs, ”a med cirkel”) enbart förtydligar att det är fråga om en cirkulär rörelseform.

förklaring:

Formen v/T uttrycker en linjär acceleration. Keplermomentet gömmer/avtäcker genom de geometriska relationerna på detta sätt den linjära accelerationen analog med ytmomentets centralacceleration.

För den helt cirkulära rörelsebanan närmas d=wT till 0 obegränsat. Centralaccelerationen skrivs alltså direkt för den cirkulära rörelsebanan enligt

 

                         å = v0/T = w2/d             .........................             centrifugalaccelerationen (allmän referens)

 

 

Keplermomentet i Ringströmmar och Ytresonanser

Keplermomentet i Ringströmmar och Ytresonanser

(Atomfysikens elementära grunder)

 

 

Om B består av delkroppar i en ring med radien r gäller Keplermomentet också för denna. Om varje delkropp ändrar sin position utmed r i en utåt-inåtgående rörelse som fullbordas (n gånger) på ett ringvarv T0, ges Keplermomentet för hela ringens ytmoment analogt periodiskt under T0/n. Vi har då ekvivalenten till en polärresonans

(ra=rin+[rout–rin][sin(n/2)a]2 i PREFIXxSIN, a i radianer) med grund i ringen förutsatt att T0 omfattar det exakta antalet hela inre våglängder (n) i ringen. Med ringmassan m ges då rörelsemängdsmomentet eller impulsmomentet med avseende på varje våglängd enligt J=mK/n=mvl0/n (totalt, hela ringen, Jn) där l0=2pr och v=l0/T0, J=mv2T0/n. (Se vidare i Spektrum och Kvanttalen).

 

Om ringmassan har godtycklig spridning och centralkraftsverkan gäller, kan den också fördelas på en godtycklig plan eller rymdyta vilketsom. Därmed har Keplermomentet i viss mån kommit tillbaka till sin ursprungliga (egentliga) elementarform: periodiska genomgångar för bestämda ytor (ytresonanser): K=2A/T0.

 

                         (Se vidare i Spektrum och Kvanttalen).

 

Johannes Kepler. Samtida kopparstick. Från BKL VII sp743.

historiskt:

Ytmomentets Princip upptäcktes av Johannes Kepler (1571-1630). I samband med utarbetandet av den nya världsbild som beskriver Solsystemets geometri, efter Tyge Brahes observationer (Astronomi’a no’va 1609, Harmo’nices mu’ndi 1619, [ref. BKL VII sp745]), fann Kepler de efter honom uppkallade tre lagarna (Keplers tre lagar): 1. Planeterna beskriver ellipsbanor kring Solen med denna i ena brännpunkten, 2. Linjen Solen-Planeten översveper lika stora ytor på lika långa tider (K=A0/T0), 3. Förhållandet mellan planetens omloppstid (T0) i kvadrat och kuben på medelavståndet (r) från Solen, är konstant (T02/r3=konstant).

 

 

referenser

 

ref. BKL, BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON 1922-1929

 

 

*

 

Senast uppdaterade version: 2012-10-09

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.universumshistoria.se/AaPassagen/PassagenIndex.htm